{U *-7* I 7 TELEFUNKEN SERVICE STATION DE TREKTOP" de ontfweften schakel... in den [letting der mdio-perjfectte At/a/c schrijven ons SCH00RSTEENKAPf t N.V. Bouwmaterialenhandel „QE HOOP" j Kleine AJuerlenden GELD beschikbaar LOSSE NUMMERS J! li een 9^1 cvtrA MAA1ZENA EXT gratis Aanbesteding Firms C. A VAN FRAAIJENHOVEN - Ter Neuzen Openbare Verkooping. Openbare Verkooping EEN HUIS 1 nieuwe Woning Firma P. J. VAN DE SANDE Kalkpreparaat! „TURANDOT PRINSES VAN CHINA" een Ufa Superfilm met 6 Filmstars. „DRIE DAGEN BIJ DE LEVENDEN" een Paramount Superfilm met Frederic March. Jfjtd- &CL/rv^ Voor t 10." bor>s LeTug .(100 -r^rT"febiua''-'°'_°" Dus een zekere besparing op Uw uitgaven De Gruyter's KOFFIE 5.500 15.600 10.000 16.000 13.300 10.900 2.500 2.000 1.700 Eene partij Huishoudelijke- en andere Goederen, Kaotoor van W. A. DEN BOGGENDE te Axel. Nienwstraat 80. 3) met de trektop is de in de top de rohk trelct op en de trek: is top t TER NEUZEN In ons BIAC-programma van deze week biengen wij naast ons Binnen- en Buitenlandsch nieuws weer iets bijzonders. Van Paramount hebben wij een zeer uitgebreide reportage van „DE PLECHTIGE UITVAART VAN K0NING GEORGE V" en „DE PR0CLAMATIE VAN K0NSNG EDWARD VIII" benevens een zeer groote UFA Cultuurfilm „KRACHT PRESTATIES DER PLANTEN" Drogisteri] „DE VIJZEL" B0EKHANDEL TER NEUZEN STEEDS V00RHANDEN: RADIO-BODE HET LEVEN DE PRINS DE LACH PICCOLO PATRIA MODEBLADEN koopt U bij VAN OVERBhEKE uiterst voordeeiig. Witte boonen Bruine boonen Kogelboontjes Capucijners 8 14 12 22 13 24 10 18 15 28 16 30 10 18 10 18 H.H. VEEH0UDERS, DROGISTERIJ „DE VIJZEL" Verwacht a.s. Zaterdag EEN ONVERGETELIJK PRACHTPROGRAMMA De gedurffste en opwindendste film die U ooit zag. In ademlooze spanning zult U deze zeldzame film volgen Gn>V'er^ ;.f. de S- K. stra»> R'dam bii urtgezonderd i <an oondeidag uaI\ G"d,9m.» «oentd«i 11 per'/2 pond. 15-20-30-40-50 CoHeVne-vrijeper bus 50 De ^Gruyter's THEE per ons 20-24-28-32-36-40 De Gruyter's CACAO per ons-bus10-16-20 per '/a ponds-trommel 25-40-50 per ponds-trommel80-100 De Gruyter's CACAO-MALT De versterkende cacaodrank per bus50 Bij elk kopje Kotfie, Thee, Cacao De Gruyter's Koekjes per ons 5-6-7-8 van onderstaande Kunstmeststoffen door de Coop. Aankoopvereeniging „Axel- Station" te Axel, op Maandag 10 Febr. a.s., n.m. 6 uur bij de Wed. GilIjamse te Axel 10.200 Kg Chilisalpster 15'/2°/0 Amm. Super 7X9 Zw. Amm. 201 /2 °/0 Ammonsalpeter Super 14 °/0 Super 19 °/0 Kali 40 °/0 Kalk-Ammonsalpeter Kalksalpeter Kalkstikstof Aflevering onder A.H.V. franco Axel (station), alles in goede balen van 100 K.G. bruto voor netto. Wordt ook prijs gevraagd voor levering thuis bezorgd. De Secretaris, P. DE KLERK. Deurwaarder K. J. HU1 NEMAN te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van den heer Elias OPPENpER op Zaterdag den 8 Februarl 1936, des namiddags ten l'/2 ure, te Ter Neuzen, Kerkhoflaan 15, in het openbaar a contant verkoopen: als: Boogkabinet, Kasten, Tafels, Stoelen, Klokken, Lampen, Bed met toebehooren, Glas-, Geleierd- en Aardewerk. wegens vertrek. Op Vrijdag 14 Februari 1936, nam. 2 uur, za! ten verzoeke van den heer ADR. SCHIEMAN Dzn, te Axel-Sassing, in het caf£ van, den heer C. P. van Doeselaar aldaar, in het openbaar worden verkocht: met Schuurtje en Erf te Axel- Sassing, kadaster sectie A no. 1126, groot 1 A. 95 c.A. Aanvaarding bij de betaling op'4 Maart 1936. /A v V -A V V '.X ,'aX, /#A>; A N x""' v' .'A .',A/Aa*/.:-/ s*/ -\A,A, ..-.A, A, A, A A A A w,.\ 1-lil!llll|-|i|-|>lil HliKIII'l IWIilll I Ml Mil I niHIIilll'l liMII 11MINI v X -.V* >.V >.N >.x v.\ V "to /.N. >4V. .-Vx y.\ VA /A ,'2>. /A \VA..' AnxAx-'A:- '.A* A: A: •An. A A.A;--.- A •A:-..-A A.A,-. A A vv s^ V- V- .V.V*' TE KOOP Axelschestraat. Te bevragen L. v. d. HEMEL, Makelaar, Ter Neuzen. Alles wat de wetenschap tot op heden gevonden heeft ter vol- making van de radio-ontvangst, is toegepast bij den Telefunken 586 WLK, een topprestatie van de Radiotechniek. De bandbreedteschakelaar maakt het mogelijk bij zenders met bree- den band zoowel de hoogste als de laagste uitgezonden tonen in vollen omvang te hooren, dus: muziek als in een concertzaal Physiologische geluidssterkteregeling, d.w.z. er is rekening gehou- den met de mindere gevoeligheid van het menschelijk oor voor zwakke, lage tonen. De fijnste nuances van de muziek blijven bij iedere geluidssterkte volkomen natuurgetrouw. Rapidafstemming voor het snel en gedempt op 't gezicht afstem- men (eerst grof, dan fijn) op den gewenschten zender, met be- hulp van een orthoscoop. Balansschakeling van de beide eindlampen RE 604, de droom van iederen radiotechniker. Aldezesubliemeeigenschappen stempelen den D t Q/IH T586 WLK tot het toppunt van volmaaktheid. rl|Si I w"w Telefunken toestellen worden ook op ge- makkelijke betalingsvoorwaarden geleverd. UNKEN NEDERLANDSCHE SIEMENS MIJ. N.V., HUYGENSPARK - VGRAVENHAGE ■.t "'.vi- K'fVS- Xxi ft/ '.y. LANQE KERKSTRAAT 52 Probeertonze losse Siroop tegen hoest, griep en verkoudheid. Voordeeiig en besiist afdoende. Kruschen Salts met proefpak. Kalkpoeder, -tabletten en -pepermunt. iSSMSSSft' van 15 regels 50 cent bij voorultbetalingElke regel meer 10 cent voor 1e hypotheek op land. L. v. d, HEMEL, Ter Neuzen, Tel. 144. Makelaar. VAN DE BINNEN- EN BUITENLANDSCHE p. pond p! kg Groene erwten Spliterwten (echte Walchersche) (zeer mooi) (extra grof) Boekweitmeel (gegarandeerd zuiver) (mooi fijn) Onze peulvruchten zijn: „gaar in een wip" en van beste kwaliteit. Neemt proefll gebruikt voor al Uw dieren als aan- vullingsvoer ons nieuwe Voorkomt ziekte en groeistoornissen. Vraagt inlichtingen bij Lange Kerkstraat 52 TE KOOP alle soorten Sparren en Weistaken. Adres J. F. DEN DOELDER, Houthandel, Axel, Tel. 59. TE HUUR een Woon- en Win- kelhuis. Te bevragen: Veerstraat A 67c, Zaamslag. ER BIEDT ZICH AAN een zelfstandig Dienstmeisje. Brieven onder No. 465, bureau van dit blad. VOOR vrachtvervoer naar C. DE RIDDER met 4 en 5-tons wagens naar binnen- en buitenland, aan zeer billijken prijs. Aan het zelfde adres verkrijgbaar steenpuin en sintels. Alleenverkoop van sintels. Expe- ditiebedrijf Koedijk 17, Ter Neuzen, Tel. 2, Othene. RECHTSTREEKS van producent aan consument. Bij voidoende af- name in de gemeenten Ter Neuzen, Sluiskil, Sas van Gent, zal ik trach- ten een wekelijksche levering te doen aan particulieren van mijn prima Vleeschkuikens, tegen de prijs van 60 cent per K.G. levend. Thuis bezorgd. N.B. Zij, die iets fijns wenschen voor weinig geld, gelieven hun bestelling te doen aan Hoenderpark „Wijckhuis' Aan- bevelend, I. DE ZVVARTE. Hoek. SCHAAKWEDSTRIJD Oost- West Z.-Vlaanderen, op Vrijdag 7 Februari a.s., des avonds 8 uur, op de bovenzaal van het Hotel des Pays-Bas, Ter Neuzen. Toegang vrij. Het Bestuur. BIJ VAN DEN BRUELE, groote keuze nieuwe Kussens, Kleedjes, Nachtzakken enz. enz. Nieuwste Wol voor Zomer-Pull-Overs, gratis patronen. N.V.V.-Filmavond, op Vrijdag 7 Febr., in het Concert-en Bioscoop- gebouw. Hoofdfllm „Drei von der StempelstellePrachtig bijpro- gramma Aanv. 8 uur. Entree 30 ct. K E N N E R S van Vee en van Vleesch kunnen dagelijks in de Etalage zien van K. VAN TATEN- HOVE, Noordstraat 86, of wij 3de of lste kwaliteit vee slachten, prijs overal bekend. Aanbevelend. JEUGD-SCHAAKTOURNOOI op Zaterdag 8 Februari a.s., op de bovenzaal van het Hotel des Pays-Bas, Ter Neuzen. Aanvang l'/2uur. Inleggeld f 0,25 per deel- nemer. Aangiften voor Vrijdag- avond a.s., 6 uur, bij den secretaris der Ter Neuzensche Schaakclub, J. A. VAN DE REE, Nieuwstraat 14, Ter Neuzen. Toegang vrij. Het Comite.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 4