Postzegel Albums r 1 te RESTANTEN Clvistelijke en Humoristiscta SCHEURKALENDERS nVULITA" Het C1EKELL.IOE 1JURT.JE ■net de sriTi.sg'tn."h.h. e. Advertentien Aanbesteding. DRINK Firma P. J. VAN DE SANDE beter zien 1 KOORTS EN KIESPIJN VERDWIJNEN Sport Gemengde Berichten Laatste Berichten Burgerlijken Stand mmmh m CORNELIA JACOBA KOLIJN, het BOUWEN van een W00N- HUIS in de Sluispoider, ge- meente Ter Neuzen. MAAR ALTIJD VAN Boekhandel Ter Neuzen m ■:U( M illllilf - f> 1 VOORWAARDEN n. Phil™ Bi-Ariita" lamp is de beste en zninigste lamp, ooit door Philips vervaardigd en daarom de aange»eaen lamp »..r Uw hmsverbehhng. NMrndrnKofaiisn, fiimtteoen en UenUmjl pilliC"'U'F0H"" Sim.,.- 183-3 VOETBAL. FN GEZONDEN STUKKEN. LOOP DER BEVOLKING. SCHEEPVAARTBEWEGING. C9, fof -dis i 8X*.f In plaats van kaarten. j ©ndertrouwd H. J. PLAGQEMARS ber. pred. van Hansweert i EN C. MEMELINK. Huwelijksinzegening D.V. op Vrijdag21 Februari 1936, te 15.- uur, door Ds. W. VAN Oest, Ned. Herv. Pred. te Ootrnar- sum, in de St. Walburgskerk te Zutfen. Zutfen, 5 Februari 1936. Zoo de Heere wil en zij blijven gespaard, hopen onze geliefde Ouders, KHUN HAMELINK EN U ELIZABETH JOZINA HAMELINK, op Zondag 9 Februari a.s. hun 25jarigHuwelijksfeesttevieren. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wensch van hunne dankbare kinderen. Namens de Kinderen, K. HAMELINK. Sluiskil, Seydlitzpolder P 99. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij bet overlijden van onze zeer geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgroot- woeder, Wed. A. Faas, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, C. FAAS. Ter Neuzen, 5 Februari 1936. Ondergeteekende zal namens zijn op- drachtgever op Vrljdag 7 Februari a.s., id vierperceelen trachten aan te besteden Bestek en teekening verkrijgbaar k Jl,— per stel. J. FRAANJE, Bouwkundige, Ter Neuzen. Firma P. J. VAN DE SANDE. mffll r i 1 4vilh/n Ook D.E.Koffie is het tijnste van de plantages rrat M tt ilA" pH*, -t-ii - - - e >r I n tallooze Nederlandsche huishoudens heeft het er iederen avond veel van weg, of iedereen een donkeren bril opzet. Dat is het moment, waarop het licht aan- gaat... licht, dat onvoldoende is. Wanneer Uw oogen zich bij onvoldoen de licht moeten inspannen, is het wezen- lijk precies hetzelfde, of ze door een donkeren bril moeten turen. Spaart Uw oogen.... ze kunnen niet -'t> <-<:* ENKELE VOOR vervangen worden! Zorgt voor voldoende licht bij alles wat U doet. Daarvoor bestaan aanwijzingen, die U kunt vinden in het boekje: ,,Het Gezellige Huts", dat U op aanvraag gaarne gratis door ons wordt toe- gezonden. Zendt slechts onderstaande coupon aan ons op, of schrijft ons even een briefkaartje. oO ao I „nn N V Philips' Gloeilampenfabrieken, Verkoopafdeeling BXJ n... j wnnPT<> pn KI^SPUNPOEDERS van Dr. B. MEENK. 7V2 ct. per poeder. F ortret van Woonplaats 1. Voor aile werkzaam- heden, die bij kunstlicht geschieden, bestaan mini- mumverlichtingseischen, waaraan, wanneer het werk niet direct onder de hoofd- verlichtinggeschiedt,slechts door voldoende bijverlich- ting kan worden voldaan. 2. Onder normale omstan- digheden geldt als minimum voor den totaal beschik- baren lichtstroom van een woonvertrek 300 dekalu- men. Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen, hooldverlichting en bijver- lichting afzonderlijk te ge- bruiken, al naar de bezigheid het voorschrijft, waarmee tevens de zuinigheid be- tracht wordt. 3. De sterkte van de licht- bron voor hoofdverlichting in normale vertrekken, in ornamenten op normale hoogte, welke al het licht direct naarbeneden werpen, moet minstens 150 deka- lumen bedragen. 4. De lichtbron dient zich op de plaats van het werk te bevinden. 5. Vermijdt te sterke licht- contrasten als bij v. ontstaan wanneer slechts «n gedeel- te van de kamer voldoende verlicht is, om te voorkomen dat bij de oogen, die voor hetzien bij verschillende hel- derheden zich teikenmale moeten aanpassen, ver- moeidheidsverschijnselen optreden. 6. Vermijdt elke verblin- dende verlichting doOr het gebruik van afgeschermde lichtbronnen en lampen met inwendig gesatineerden ballon. MlA MM 1 Ha .'/T' 1 ow -•ngff- PROGRAMMA VOOR ZONDAG. Kon. Ned. Voetbalbond Afd. TV. le klasse. BlefjerheideBW. M.VVPSV. Eindhov enLONGA NAC—NOAD. 2e klasse A. MiddelburgDOSKO. TSCRBC. De BaronieTerneuzen. Goes(Hero. 3e klasse A BreskensOranje. SluiskilAxel. OosttourgTerneuzen 2. HulstHoofdpl aat. 3e klasse B. Vlissingen 2-Hansweert. Eeelandia 2Goesche Boys. Eiland BoysDe Zeeuwen. RCSMiddelburg 2. EierikzeeZeeuwsohe Boys. NAMEN VAN BERGEN EN HUN OUDERDOM. De nam en van de happen in het hoogge- foergte zijn niet zber oud. Men moet niet ver- geten, dat gedurende de gansdhe middeleeuwen tot ver in den nieuwen tijd de bergen alien be- treden werden hoagstens tot aan de pasover- gangen en dat dan daarvan nog de verschrik- kelijkste verhalen de ronde deden. Ook in de literatuur. IMiinster merkt b.iv. in zijn „Kosmographie" op over een reis over de Gemmi, dat ,,das Hertz bis auf die Knochen erzitterde". De Zwitsersche kartografen hebben tot in de tweede helft van de achttiende eeuw de toppen van de bergen niet bij name aange- duid. Verscheiden van die toppen verander- dem bovendien later ook van naam. En de weiniige bergen die bij name werden aange- duid, kregen nog niet overal dezelfde namen. Tooh zijn er wel enkele heel oude bij. De ,Eiger" bjv. wordt reeds in een brief van kei- xer Barbarossa. uit bet jaar 1173 als zoodanig genoemd. En de „Balmhom" ook reeds vroeg i in 1260). Toen werd van ,,Balenhom" ge- eproken. [De ..Simpion" werd het eerst zoo genoemd in 1236, toen het Hospiz gebouwd werd. Wat de „Rigi" aangaat, die moet in 1384 bet eerst als „Reginen" zijn aangeduid; een benamin'g, die de buidige Zwitsers uit die om- geving nog plegen te gebruiken voor een be- paalden vorm van rotswanden. In 1481 werd de „Rigi" evenwel „Mons regina" genoemd. Wat bet Berner Oberland betreft beeft men gevonden, dat in 1576 dr. Thomas Schopf in een monografie bet eerst de namen: Jung- frau, Scbreckbom, Finsteraarhom, WUdstru- bel e.a. gebruikt. Maar verreweg de meeste toppen bebben fbiun namen eerst gekregen toen de felle angst voor deze bergtoppen vendween en vooral toen het ALpinisme meer en meer veld won. DE GROOTSTE VEELVRAAT. Zeelucht maakt bonigeri'g, d-och boe verba- zingwekkend de eetlust van de Oceaanreizi- gers is, ibeseft men pas, als men de cijfers on der het oog krijgt van bet levensmiddelenver- brui'k op de ,,Normandie", nog steeds s werejds grootste schip, dat tlhans in bet dok ligt en pas in het voorjaar opnieuw in dienst gesteld zal worden. De „Normandie" beeft tot nu toe 18 reizen igemaa'kt en 17.863 passagiers vervoerd, meldt de Tel. Deze 17.863 passagiers (de beman- ning, die een bartig hapje mee at, incluis) ver- obberden niet minder dan 42.930 kippen, 4971 eenden 1645 kalkoenen en 9162 duiven, en aan fruit: 42.496 stuks grape-fruit, 289.650 sinaasappelen, 174.600 appelen en 110.850 peren. Het vleeschverbruik bedroeg 421.687 pond, terwijl ruim 120.000 pond visoh werd opgegeten. De kombuis van de „Nonmandie verslond 484.764 pond aardappelen, 186.750 pond meel, 61.466 pond boter en ruim 661.900 eitjes wer den ,,getikt". Deze berg van voedingsmiddelen werd weg- gespoeld met 127.025 flesschen tafelwijn, 37.678 flesschen mineraalwater, 155 duizend liter bier, 13.557 liter wijn, 10.939 flesschen champagne en 7897 flesschen likeur. Ook de tabak werd niet versmaad, 2.952.600 sigaret- ten, 15.193 sigaren en 26.900 pakjes rooktabak vergingen tot asch. Ondanks de geweldige hoeveelbeden voed- sel die de „Normandie", zij bet ook indirect, heeft verslonden, blijkt het schip volgens .Uni ted Press", een zoet winstj'e te hebben opge- leverd. De bedrijfskosten beliepen de eerste vijf maanden ongeveer 35 millioen francs en de inkomsten 50 millioen francs, zoodat er een batig saldo is overgebleven van 15 millioen francs of 3 millioen francs per maand. ONTPLOFFING OP HET VIJKGVELD TE BRUSSEL-HAEREN. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt: Zondagmiddag heeft zich vermoedehjk ten- gevolge van een kortsluiting in de benzine- pompinstallatie op het vliegveld te Brussel— Haeren een zware ontploffing voorgedaan. Een oogenblik kon gevreesd worden, dat een groote vergaarlbak met 80.000 liter benzine door bet vuur zou worden aangetast. Boven dien stond acbter het gebouw en dicht bij bet lucbtvaartstation op de spoorlijn een met ben zine gevulde tankwagen. Dank zij bet zeer snelle ingrijpen van de Brusselsche brandweer kon een ramp worden voorkomen. Een arbeider, die zich op bet oogenblik van de ontploffing in de nabijheid van de benzine- pomp bevond, liep levensgevaarlijke brand- wonden op en moest in alierijl naar bet zie- kenhuis worden gebracht. 's-GRAVENHAGE. De vischhandelaar C. R., te Ter Neuzen, bad in den avond van 27 October 1.1. de gebroeders R. en A. V. op de Stationsweg bedreigd met een hakmes, het- welk hjj acbter den rug bad gehouden. Door tijdig op zijde te springen werd voor de gebr. V. erger voorkomen. R. was reeds acbt maal voor een dergelfjk feit veroordeeld en werd door de Middelburg- sche Recbtbank bhans 6 maanden gevangenis- straf geeiscbit met aftrck van het voorarrest. Heden werd deze zaak in booger beroep voor bet Haagsch Gerecbtshof bebandeld. R. ver- klaarde toen niet te weten wat hij deed, daar bij onder drankinivloed verkeerde. De presi dent, Mr. Lobber, zeide verdachte, dat hrj dien avond op ergerlijke wrjze reeds te keer was ge- gaan in een cafe en noemde hem gevaarlijk, laf en gemeen. Eischbevestiging vonnis der Middelburg- sche Recbtbank. Uitspraak volgt 19 Februari. DE ..KERKPUFJN" IS VLOT. EGMOND AAN ZEE. Het as. „Kerkplein" is bedennacbt te half drie vlotgekomen. Het schip werd gesleept door de sleepboot „Witte Zee", en iis van morgen te half zeven Umui- den gepasseerd. AANVARING BXJ DE SCHOUWENBANK. ROTTERDAM. Hedenmorgen is de „Bata- vier H", op weg van Donden naar Rotterdam, ter hoogte van de Schouwenbank in aan- varing geweest met bet Groningsche kust- j vaartuig „Grietje". De boegspriet van de ,,Grietje" drong door in de salon en bet pro- menadedek. Na eenigen tijd wist de „Grietje" vrij te komen en kon haar reis vervolgen met scbadte aan de voorzjjde. De ..Batavier II", die eveneens veel scbade beeft bekomen, zal gerepareerd worden aan de ligplaats van bet MUUer-terrein. De oorzaak der aanvaring is nog met be- ROUI5NDAMPVERGIFTIGING. ADMELO. Hedenmorgen vervoegde zich, als gewoon eea lev^raafiier aan de woning van den onderwijzer C. G. Dijsen. Tot zijn verwondering kreeg bij geen geboor, waarom de politie werd gewaarscbuiwd, die de deur forceerde. Spoedig trotf men het gezin aan. Het bleek, dat de beer Dijsen tengievolge van kolendampvergiftigting reeds was overleden, terwijl een verpleegster en een driejarig kind bewusteloos waren. Na eenigen tjjd wist men verpleegster en bind tot bewustzijn te bren- gen. De ecbtgenoote was niet thuis, doch verboeft in bet ziekenhuis. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Mijnheer de Redacteur, Nogmaals vraag ik een plaatsje in Uw blad. naar aanleiding dat er tegen mij een stukje gericbt is van ,,Een werker uit Zaamslag". Ik wil mijn fout bekennen, niet dat ik mij zou hebben versproken, maar omdat ik na het lezen van het raadsverslag, niet direct de fout bob laten veranderen die daar ingeslopen was. Ik weet, evengoed als de scbrijver van Zaam slag, dat de werkverscbaffing den 6en Januari weer opengesteld werd. Waar staat: „De beer Den Hamer deelt mede, deze kwestie te heb ben onderzocht; hem is gebleken dat na Nieuwjaar de menschen van Zaamslag aan het werk zijn gegaan, terwijl bet hier nog 6 Januari is geworden," moet staan: ,,bem is gebleken, dat na nieuwjaar de menschen van Zaamslag aan bet werk zijn gegaan op 6 Januari", en waar staat: „waarom zijn ze dan op Zaamslag direct na nieuwjaar begonnen en bier pas op 6 Januari" moet staan: ,,en hier nog niet. Had men de menschen van Hoek ook na Januari in de werkverscbaffing toe ge- laten dan had dat ook weer een f 200 verschU o-emaakt voor 2 eategorieen, de werkman en de middenstand, want waar niet verdiend wordt, kan niet besteed worden." Ik beweer niet gezegd te hebben dat de menschen van Hoek pas 6 Januari aan den gang zijn gegaan in de werkverscbaffing, die hebben dit jaar tot op heden daar nog niet gewerkt. Ik heb, toen de kolenbon geweigerd werd op Hoek, met menschen van Zaamslag gesproken. Die zei- den dat ruim 13 werd verdiend, terwijl hun tevens een kolenbon uitgereikt werd. Dat was niet na Januari, gelijk er in bet raadsverslag staat, maar begin December. U ziet wel, Werknemertje, dat de kwestie heel anders is Maar ik beloof U, dat, als er nogmaals een fout sluipt in het raadsverslag, dat het dan direct zal verbeterd worden. Hopende dat ik hiermee kan volstaan, dank ik voor de plaats ruimte. JAC. DEN HAMER, Hoek. en SUzanna Pleuntje van Kerkfort, oud 20 j., jd. 25 Jan. Prosper Dierickx (van Philip pine), oud 27 j., jm. en Douisa Maria Cornelia Vervaet, oud 26 j., jd. 29 Jan. Ferdinandua Jacobus Slock (van Sas van Gent)oud 25 j„ jm en Ancelma Maria de Cooker, oud 25 j., jd. Huwelrjks-voltrekkingen16 Jan. Joseph JuLianus de Wit (van Sas van Gent)oud 23 j., jm. en Suzanna Pleuntje van Kerkfort, oud 20 j., jd. Geboorten. 9 Jan. Lydde Maria Augusta, d. van Emiel de Maertelaere en van Eliza Marie Bomelrjn. 24 Jan. Johannes Pie ter Maria, z. van Oscar Alouis Notschaele en van Maria Christina Lucia van den Brandon. Piet Gustaaf Albert, z. van Albertus Antonius Josephus de Witte en van Juliana Maria de dercq. Overlijden. 18 Jan. Jaoobus Francis cub Wille, oud 90 j., weduwn. van Sophia Kamoen. PROF. MR. H. I4RABBE. LEIDEN. In den ouderdom van 79 jaar is heden overleden Prof. Mr. H. Krabbe, oud- hoogleeraar in het staatsrecht aan de Leid- sche universiteit. AANSLAG OP PRESIDENT VAN PARAGUAY VERIJDELD. ASUNCION. Het ministerio van Ooriog deelt mede, dat een communistische opstand verijdeld is, die tot doel had een aanslag op het leven van den Staatspresiident, Dr. Ayala. De opperbevelbebber, generaal Eskigarribia, heeft, aan bet hoofd van een compagnie sol- daten verschillende communisten gearresteerd, onder wie verscheidene bekende militairen. In stad en land is alles rustig. STAKING IN AMERIKA. NEW YORK. Arbeiders en arbeidsters van 3800 confectiefabrieken in de staten New York, New Yersey, Connecticut, Penn sylvania, hebben de opdracht gekregen Don- derdag a.s. bet werk neer te leggen. Door de staking worden 105.000 arbeiders en arbeid sters getroffen. HOEK. Huwelijks-voltrekkingen. 9 Jan. Johannes Lansen (van Ter Neuzen), oud 27 j., jm. en Catharina Buijze, oud 23 j., jd. Geboorten. 20 Jan. Thomas, z. van Pieter Meertens en van Anna Dieleman. 26 Jan. Janna Catharina, d. van Levinus van Taten- hove en van Maatje Jansen. 28 Jan. Pieter Willem, z. van Izaak Pieter Deenhouts en van Adrians Hermine Hovenkamp. Overlijddn. 7 Jan. Jan de Bree, oud 31 j., z van Maria de Bree. 13 Jan. Adrianus Jan Rinkhoud, oud 22 j., z. van Comelis en van Maria Pietemella Roose. 31 Jan. Adriaan Riemens. oud 56 j., echtg. van Suzanna de Feijter. OVERSLAG. In de maand Januari hebben in deze ge- meente geene aangiften plaats gehad. WESTDORPE. Huwelijks-aangiften. 3 Jan. Joseph Julia- nus de Wit (van Sas van Gent), oud 23 j., jm. WESTDORPE. In de afgeloopen maanid hebben zich in deze gemeente gevestigd: Juliana de Maertelaere, van Sas van Gent. Maria J. A. J. Janssens, van Hulst. ApoIonia Maria Taelman, van Hulst. Dina M. Remery geb. Batus, van Selzaete. A. P. Leenhouts met gezin, van Ter Neuzen. Vertrokiken: Margriet Leonia Rotthier, naar Assenede. Livinus Anth. Selis, naar Assenede. Stephania P. Govaert, naar Nijmegen. Cyrille de Mioor, naar Philippine. Suzanna PI. van Kerkfort, naar Sas v. Gent. Martha Luycks, naar De Bilt. Voor Ter Neuzen: 3 Febr. Eng. s.s. CHAT- WOOD, 1557, kolen, Gdynia. Van Ter Neuzen: 4 Febr. Eng. s.s. THE MARCHIONES, 356, ledig, Antwerpen. Voor Sluiskil: 4 Febr. Zweedsch aa BENGT STURE, 706, ledig, Passages. Voor Sas wan Gent: 4 Febr. Fransch sn CAPT. AUGUSTIN, 1635, fosfaat, Casa Blanca. Van Sas van Gent: 4 Febr. Belg. a a. ADOLPHE URBAN, 309, fosfaat, Boston. Voor Gent: 3 Febr. Eng. s.s. TRENT- WOOD, 369, kolen, Blyth; Zweedsch s.s. MEALVA, 335, pekkolen, Plymouth; Eng. s.s. DON, 429. stukg., Goole; Eng. s.s. BARON COCHRANE, 2031, pyriet, Huelva; Zweedsch s.s. FLANDRIA, 662, stukg., Goteborg. 4 Febr. Ned. s.s. JOLA, 126, pekkolen, Plymouth. Van Gent: 3 Febr. Noorsch s.s. FORCE, 248, ledig, Goole; Eng. s.s. THERESE, 607, ijzer, London. 4 Febr. Grieksch s.s. DIONYSSIOS, 1213, ledig, R'dam; Eng. s.s. DON, 429, stukg., Antwerpen; Eng. s.s. TRENTWOOD, 369, ijzer, Middlesborough; N<ed. s.s. VESTA, 110, cement, London; Ned. s.s. NOVATIE, 111, olie London; Zweedsch s.s. GOTHIA, 1009, cokes, Goteboig; Noorsch s.s. ROSTEN, 393, cokes, Oslo.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 3