A. J. VAN DE REE Predikbeurten Paardenfokkerij Nieuvystr. 36. Tel. 290. TER NEUZEN INKOOP van oud GoudenZilver TER NEUZEN, 5 FEBRUARI 1936. AXEL. LAMSWAARDE. BRESKENS. SLUIS. CRISISPUBLICATIEN RECHTSZAKEN. tal Italiaansche soldaten dat in dene stad is, betrekkelijk klein is. Mogelijk slaat dit be richt op het terugslaan van een Italiaansehe verkenningscolonne bij Wardara. Uit Addis Abeba zijn de laatste daigen welis- waar 75.000 soldiaten vertrokken, om de ver- dediging van het Zniden op zich te nemen, doch deze kunnen nog niet bij een groot ge- vecht betrokken geweest zijn, terwyl ook dedzjazmatsj Baltcha, die ras Desta vervan- gen zal in het Zniden, nog niet aangekomen is, zoodat ook hierdoor een zware Italiaan- sche nederlaag, zooals die door de Abessiniers beschreven wordt, onwaarsehijnlijk is. Het Zw.aedsche blad Goetenborgs Tidnin- gen heeft een bericht gepubliceerd volgens hetwelk de nederlaag die ras Desta tegen de Italianen geleden heeft hij den opmarsch naar Neighelli, voor het grootste gedeelte daaraan is toe te schrijven, dat er geen voedsel was voor Desta's soldaten, waarvan er dan ook een groot gedeelte was gadeserteerd. Bovendien zou hij te kampen hehben ge- had met zeer veel ziektegevallen onder zijn troepen. Dit bericht klimkt waarschijniijker dan het Abessijnsche, dat beweerde, dat er geen sprake is van een nederlaag. Eenige dagen voor den opmarsch van Graziani waren er tenminste herhaaldelijk berichten van ras Desta, die op moeilykheden met zijn troepen wezen. DE SANCTIES. Het petroleum-embargo. De commissie van deskundigen voor de stu- die van het petroleaimembargo te Geneve heeft naar Reuter nader meldt Maan- dagochtend haar eerste hijeenikomst gehouden en Gomez den Mexicaanschen gezant te Parijs, tot voorzitter gekozen. Vervolgens heeft de commissie besloten in deze volgorde de kwesties, die zij voor zich heeft, te behandelen: le. Het normale ver- bruik door Italie en zijn kolonien van petro leum en zijn redivaten; 2e. de voorziening van Italie en zijn kolonien met petroleum in normale tijden en sedert de laatste maanden. Verder het aandeel van buitenlandsche staten in deze voorziening; 3e. De voorraden petro leum waarover Italie en zijn kolonien thans beschikken; 4e. de middelen van transport van petroleum; 5e. de mogelijkbeid om petro- leum-producten door andere producten te ver- vangen. Het dreigement van de Popolo d'ltalia. De Daily Telegraph meldt uit Rome, dat De Ohambrun, de Fransche ambassadeur, een bezoek heeft gebracht aan Suvich, wien hij gevraagd heeft, welke uitlegging de buiten- landsche dipdomaten moeten geven aan het beroep, dat, naar men gelooft, Mussolini zelf heeft gedaan op de studenten in het artikel in de Popolo d'ltalia, waarin werd gezegd, dat de sancties tot een Europeeschen oorlog moe ten voeren. Italiaansche wollen stoffen aangehouden. Naar Renter uit Alexandria meldt, zijn daar 17 balen wollen stoffen aangdhouden, ofkomistig uit Triest, doch met een certificaat van oorsprong uit Oostenrijk. Daar de stof fen gelijk waren aan die, anders uit Italie in- gevoerd, hield de douane ze aan en besloot, na een onderzoek ze niet af te leveren. (Ingez. Med.)" GEVAARLIJK DRINKWATER. Bij den landbouwer L. Huijssen te Drie- wegen, vertoonde begin Januari eem zijner paarden ziekteverschijnselen. Door den die- renarts Bronis alhier werd geconstateerd, dat de oorzaak der ziekte te wijten was aan slecht drinkwater afkomstig uit een wel. Deze diagnose bleek juist te zijn want door de Rijksseruminrichting te Rotterdam werd het door den heer Brons opgezonden monster afgekeurd voor drinkwater voor dieren, daar het een z.g. stapelgif bevatte. De welput was reeds idirect buiten gebruik gesteld, dioeh de dieren die tevoren water uit dezen put hadden gedronken, werden achter- eenvolgens ziek en .stierven, tengevolge van de giften die zich in de organen der dieren hadden opgestapeld. Thans zijn 6 paarden, 2 koeien en een kalf door het drimken van d'it gevaarlyk drink water gestorven. De Rijksseruminrichting zet thans nog haar onderzoek voort om de giften nader te definieeren. SCHAKING. Op verzoek van de rivierpolitie te Rotter dam werd door de gemeentepolitie alhier van boord van een alhier liggend FrarijSch sleep- schip gehaald een minderjarig meisje, oud 16 jaar, afkomstig uit Dordrecht, dat door een schippersknecht zonder toestemming der ouders naar Belgie was medegeivoerd. De 23-jarige schippersknecht de W., afkom stig uit Made bij Drimmelen werd gearre- steerd en is naar Rotterdam vervoerd. HET KENTEREN VAN DE RUGIA TE SLUISKIL. De Raad voor de Scheepvaart t^ Amsterdam heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het kenteren van het Dnitsche s.s. Rugia op 9 Jan. 1936 te Sluiskil, tijdens het laden met loodsulfaat (loodmodder) Een expert van de Scheepvaartinspectie te Rotterdam veriklaarde, dat het 800 ton me- tende scheepje, een voor- en een achterruim had. Laden van loodsulfaat door storten had hij nooit gezien; de Duitsche kapitein had hem verklaard, dat hij deze methode meer had toe- gepast. Toen desk, het schip zag, met nog 39 graden slagzij, was reeds een gedeelte der la ding gelost. In het schip was 6£n los schot aangebracht, wat deskundige geen soliede voorziening achtte. Nu zijn er twee langs-schotten en twee dwarsschotten aangebracht. Eischen zijn er ten aanzien van het aanbrengen van voorzie- ningen v66r het laden niet gesteld, gelijk w&l gesohiedt bij Nederlandsche schepen, waanvoor het vervoeren van loodmodder in vaten voor- geschreven is. In het vervolg zal de inspectie gewaarschuwd worden, als vreemde schepen weer loodmodder laden. De inspecteur-generaal voor de Scheepvaart gaf als zijn meening te kennen, dat de oorzaak van het kenteren gelegen is in de omstandig- heid dat loodlmodder, gestort wordend, onder inwerking van lucht en kalk dunner wordt en gaat werken, waarbij in dit geval gekomen is, dat de voorzieningen niet afdoende waren. Voorschriften ten dezen kan de Ned. Scheep vaartinspectie voor buitenlandsche schepen niet geven; het behoort echter wel tot haar taak, erop toe te zien, dat zij in izeewaardigen toestand vertrekken. Uitspraak van de Raad volgt later. VRIJWILLIGE VOLDOENING VAN BELASTING. De minister van Financien maakt bekend, dat ten behoeve van rijks schatkist, is ontvan- gen wegtns over vorige jaren te weinig be- taalde belastimg, bij den ontvanger der directe belastingen te Hulst 12,08. VERBOUWVERBOD BRAVO, DE WET EN KAMPIOEN. Uit by den Plantenziektenkundigen Dienst ingekomen berichten blijkt, dat sommige ver- bouwers van aardappelen van meening zijn, dat het verbouwverbod van Bravo, de Wet en Kampioen niet van toepassing zou zijn op voor eigen gelbruik geteelde aardappelen vein deze rassen. Deze veronderstelling is ten eenenmale on- juist. De genoemde rassen mogen in het ge- heel niet meer verboouwd worden, dus ook niet voor eigen gelbruik. Verbouw van Bravo, de Wet em Kampioen is strafbaar! VRACHTAUTO'S IN FRANKRIJK. Krachtens een decreet van 30 Juni 1934 mogen sedert 1 Januari 1936 in Frankrijk geen vrachtauto's in bedrijf worden gesteld, waar van de breedte 2.50 M. bedraagt, zooals tot. nu toe was toegestaan. Alleen de wagens, die een breedte van niet meer dan 2.35 M. bebben, niet langer zijn dan 10 m. en welker gewicht 15 ton niet overschrijdt, worden toegelaten. De wagens met etn hreedte van 2.50 M., welke vo6r 1 Januari 1936 in het verkeer wer den gelbracht, zullen echter tot 1 Januari 1939 gebruikt mogen worden. SCHDONHEIDSZORG IN ZEELAND. Men schrijft aan de N. R. Crt: Zooals dezer dagen is bericht, hebben Ge- deputeerde Staten van Zeeland, gevolg geven- de aan de in de jongiste zomerzitting door Provinciale Staten aangenomen besluiten, de leden aangewezen, die in de nleuw op te rich- ten provinciale schoonheidscommissie en pro vinciale archaeologische commissie zitting zul len nemen. HAermede is niet een geheel nieuwe organisatie van scboonheidszorg en behartigimg van oudheidkundlge belangen voor deze in beide opzichten zoo belangrijke pro- vincie geschapen, maar wel de bestaande naar men hoopt en verwacht beter voor deze dubbele taak ingericht. In 1920 namelijk is voor de behartiging van deze belangen ingesteld de Provincale Zeeuw- sche Sdhoonheids- en Archaeologische Com missie die ten deele met ,,schoonheidsman- nen", ten deele met oudheidkundigen was be- zet. De combinatie scheen vemnftig, maar op den duur bleek, persoonlijk zoowel als zakelijk, dat zij tegen haar dubbele taak niet was opgewassen; met name de scboonheids zorg overigens door haar falen niet alleen! kwam hierdoor te kort. Gp initiatief van de Federatie der provinciale schoonheidscom- missies nam het provinciaail bestuur van Zee- land de reorganisatie ter hand, idie thans haar beslag heeft gekregen. Bij de samenstelling van de schoonheids commissie, die ten doel heeft provinciaal be stuur en gemeentebesturen van advies te die- nen „omtrent alle onderwerpen van stads- en hatuurscbcom" zooals art. 5 der verordening het noemt dat komt voomamelijk neer op toepassing van de zgn. weilstandsbepaling in gemeentelijike bouwverordleningen, beoordee- ling van ontwerp-uitbreidingspiamnen, ont- heffing van de provinciale reclame-verorde- ning enz. is het vioorbeeld van de organi satie in enkele andere provincies nagevolgd. Tweeledig is haar functie en dienovereenkom- sttg haar samenstelling: heoordeeling van bovengenoemde vraagstukken door deslcundi- gen en invloed oefenen op de lagere besturen, opdat zij van de diensten der schoonheids commissie gebruik maken. Voor het eerst is een kleine subcommissie ingesteld, waarin de meest hiervoor in aammerking komende krach- ten in de provincie zijn benoemd. Dat het aantal werkelijk bevoegden niet grooter is, kan worden betreurd, doch daaraan is, in deze provincie, nu eenmaal niets te veramderen: in heel Zeeland zijn, een tijdelijken niet meege- rekend, slechts.twee architecten B.N.A. ge- vestigd! Dat beiden, de een als lid, de ander als secretaris, van de nieuwe organisatie deel uitmaken, spreekt wel van zelf. De zorg, het werk der schoonheidscommissie zoo vrucht- dlragend mogelijk te maikeni, is, naast boven genoemde deskundigen, aan een aantal leden opgedragen, die ambtshalve den gewenschten invloed kunnen uitoefenen. Het provinciaal bestuur is er vertegeniwoordigd door een zijner leden, die als voorzitter van algemeene en subcommissie zal optreden; van den voorzit ter der afdeeling Zeeland der Vereeniging van Nederlandsche gemeenten wordt verwacht, dat hij via zijn organisatie de gemeente besturen er toe zal kunnien brengen, de be- oorideeling van de bouwplannen aan het be- voegd oordeel der schoonheidscommissie te onderwerpen. Verder maken de hoofdingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat en de hoofdinganieur van den Provincialen Waterstaat hiervan deel uit; beiden hebben wegenaanleg, land- schapsschoon schier dagelijks hemoeiingen met deze materie. Ook de inspecteur der volkshuisvesting, deskundige bij uitstek iop het punt van uitbreidingsplannen, is van de com missie ambtshalve lid, evenals de voorzitter der Provinciale Archaeologische Commissie, waarin men wel een herin/nering aan de vorige organisatie mag zien. Aldus opgezet, staat de Provinciale Zeeuw- sche Schoonheidscommissie gereed, haar on- gatwijfeld moeilijke, idioch belangrijke en aan- trekkelijke taak te aanvaarden. Mogc zij, in het belang van het uiterflijk aspect dezer on- danks alles nog schoone provincie, daarin slagen. ACTIE VOOR BEHOUD VAN DE AANLEG- PLAATSEN DER PROVINCIALE BOOT TE HANSWEERT EN WALSOOEDEN. Een vergadering te Hansweert. In de zaal van den heer P. Schot te Hans weert had Donderdagavond een protest-ver- gadering plaats van het comite van actie tot bohoud van de aanlegplaatsen van de Provin ciale boot te Hansweert en Walsoorden. De heer S. A. de Visser, voorzitter van het comite, heette alle aanwezigen, die in grooten getale waren opgekomen, bartelijk welkom, inzonderheid de vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel en burgemeesters en wetihouders uit omliggende plaatsen. Spreker zstte uiteen, dat het protest eerstens beoogt een plaatselijk belang, doch dat men het al- gemeen belang niet uit het oog verliest, ja zelfs dat het laatste voorgaat. Door verleg- ging echter gaan de aanlegplaatsen verder van het centrum van Zuid-Beveland en wor den meer gelegd naar Noord-Brabant. Na uitvoerig het voor en tegen te hebben bepleit, ooncludeerde hij, diat het algemeen en streek- belang 't beste gediend zouden zijn bijeen aanlegplaats te Hansweert en Walsoorden, zooals het Comite dat wenscht. Daarna verkreeg de heer Mr. R. J, J. Lam- booy, burgemeester van Hssitenisse en voor zitter van het actie-comite, het woord. De kwestie of nog kan worden votLstaan met verbetering van de huidige aanlegstei- gens dan wel of nieuwe inloopha verts moeten worden aangelegd, kan iiier onbesproken blij- ven omid'at men algemeen van meening is, dat er nieuwe inloophavens moeten koanen. Het gaat thans uitsluitend over de vraag: w a a r komen die havens? Hoewel de tegenwoordige dienst meer dan behooiflijk is, is ongetwijfeid verbetering mo gelijk. De af stand te water is thans 6.7 K.M. en deze is in te korten. Het plan van Water staat om de inloophavens aan te laggen in den Perkpolder en nabij de Kruiningsehe sluis (ten oosten vain Hansweert) maakt de vaar- route tot 4 KJM., dus belangrijk korter. Ech ter' zijn hieraan gr-oote bezwaren verbonden en deze bezwaren moeten worden ondervan- gen. Het plan staat echter bij Waterstaat reeds op papier en dus staat van te voren vast, dat het hard vechten zal zjjn om hierin verbetering te krijgen. Allereerst is daar het bezwaar voor het bestaande Walsoorden, waar thans alles samenkomt (boot, tram, bussen, beurtschippers enz. IEen nieuwe weg meet worden aangelegd door polders; deze weg zal breed 16 meter en lang 2700 meter zijn. waar- mee dus groote koisten gepaard gaan. Verder zijn er de navigatie-bezwaren, omdat de nieuwe inloophaven vlak bij de groote vaart ligt, terwijl bij overstpken naar de Kruininjg- sche sluis de sleepvaart Hansweert-Antwer- pen meet worden gepasseerd. Wat dat laat ste bij mistig weer beteekent behoeft niet nader uiteengezet. De begin en eindpunten dienen zoo- dicht mogelijk te liggen bij de bebouwde kommen. Niet minder dan 90 pet. der overvarenden maakt geen gebruik van auto en gaat verder per trein, bus, te voet of per fiets. Toch is het plan van Waterstaat gebaseerd op het snelle autoverkeer. Deze moeilijkheden zijn te voorkomen door uitvoering van het pQan van het aptie-comitC om de inloophavens aan te leggen hij de Noorddijkpolder (halyerwege Perkpolder en Walsoorden) en even ten westen van Hans weert. De lengte is dan 5 K.M. en dus slechts 1 K.M. langer dan het pian-Waterstaat, wat een langere vaarduur beteekent van ongeveer 6V2 min. Alsdan kan vanaf Walsoorden een weg worden aangelegd naar den* Noorddijk polder en kan dus Walsoorden ingeschakeld blijven. De mindere kosten zullen dan f 50.000 bedragen. Ook voor de ffcram is zulks van groote be- teekenis, omdjjit het veel goedkooper is de tramlijn iets door te trekken dan wel, dat een geheel nieuwe lijn mOet worden nangelegd, welke bovendien nog 2300 M. langer zal moe ten zijn. De sleepvaart Hansweert-Walsoorden is by het comite-plan geen hinderpaal voor den veerdienst en ook Hansweert blijft inge schakeld. Als een bezwaar voor behoud, van Hansweert wordt wel eenis aangevoerd de minder goede functioneering van den bus- dienst HansweertStation Kruiningen, doch dat ligt niet aan Hansweert of aan de bus, doch uitsluitend aan den slechten verbindings- weg. Aangelegd zou kunnen worden een weg om Hansweert en Schore heen naar den nieu- wen Rijksweg. Dat laatste kost ongetwijfeid geld, maar minder dan de weg Kruiningsehe sluisstation Kruiningen. Dodh niet alleen om Hansweert meet worden gedacht, ook Goes en Middelburg zijn veel en veel beter gediend met een inloophaven ten westen van Hans weert. Bij uitvoering van het pian-Water staat wordt geheel Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen georienteerd op Oost-Brabant, terwijl het veel meer aangewezen is op Zuid-Beveland en het overige Zeeland. Uit de enkele dagen geleden te Hulst ge houden vergadering is gebleken, dat geheel Oost Zeouwsch-Wiaanderen met 't plan van het actie-comite (veer Noorddijkpolder Hansweert) accoord gaat. De heer E. Lockefeer, lid van -de Tweede Kamer, wees er op, dat dri)very aan deze actie geheel vreemd is, doch dat men er ern- stig van overtuigd is, dat het plan van het actie-comite voor de geheele streek het beste is. Spreker verklaarde groote eerbied te heb ben voor de kunde van ionize ingenieurs en technisch zal alles wel geheel in orde zijn, doch het streekbelang heeft bij het opmaken van het plan niet voldoende masgeteld. Het is on- getwyfeld een heel mooi werk, de verbete ring van de verbinding Vlaanderen met Noord-Nederland en de regeering bewyst met de beschikbaarstelling der gelden (totaal- kosten 1.100.000), dat Vlaanderen niet wordt vergeten. Van sommige zijden ontziet men zich niet om in het openbaar uit te spreken, dat de regeering in de zorg voor Zeeland te kort schiet, doch spr. wenscht hiertegen te protesteeren. In een gespnek met den Minister is de ver- zekering gegeVen, dat ems tig rekening zou worden gehouden met ye belangen der streek. Ook heeft de Minister bij de behandeling van deze zaak in de Kamer te kennen gegeven, dat Ged. Staten met het plan-Waterstaat kun nen accoord gaan, doch spreker staat in deizen voor een raadsel. Een haven ten westen van Hansweert wordt niet mogelijk geacht, maar spreker verklaarde van een andere meening te zijn, temeer als het station Kruiningen niet kan blijven bestaan, zooals hy heeft verno- men en waarop de Minister, hiernaar ge- "vraagd, geen definiti%t- antwoord heeft ge geven. Komt dan het station Vlake terug? Hansweert is ongetwijfeid een plaats van beteekenis en deze dreigt thans geheel ge- isoleeyd te worden. Bij de gehouden rondvraag wees de heer Noels er op, dat by het door sprekers voor- gestelde plan de boot steeds de rechterzyde van het vaarwater kan houden, by het plan van den Minister moet zij tweemaal een on- bewaakte overweg passeeren, n.l. het Zuider- gat en het Schaar van Waarde. De heer Meyer zegt, diat Kruiningen en Hansweert wel eens belangen bebben, welke niet altijd gelijk gaan. Hier is echter een ge- zamenlijke actie voor behoud van het station Vlake mogelijk. Want anders gaat het station Kruiningen wellicht meer oostwharts naar Krabbendijke., Hiema werd besloten eep uitvoerig adres te zenden aan den Minister van Waterstaat. Nadat de faeeren Lambooy en Lockefeer waren vertrokken, is nog gesproken over de mogelijkheid van herstel van het station Vlake. Volgens den heer F. V. de Groof van Hansweert loopen er gsruchten, dat het sta tion Kruiningen' straks onder aan de helling vanaf de nieuwe brug over het kanaal, niet gehandhaafd zal kunnien worden en dat er mogelijkheid is van herstel van het station Vlake. De burgemeester van Schore, tot wiens ge- meente Vlake behoort, raadt aan om deze zaak nader te anderzoekiin, voordat actie wordt gevoerd. Schore en Hansweert zouden in de allereenste plaats gebaat zyn bij een station Vlake en dus kan op medewerking ten voile worden gerekend indien er voor actie aanleidinig bestaat. De burgemeester van Kruiningen wil Wel medewerxen aan terugkeer van het station Vlak,;, doch hij zall dat niet kunnen doen als dit gaan moet ten koste van het station Krui ningen. Moet echter het station Kruiningen verdwynen en meer oostwaarts worden ver- legd, dan gevoelt hij meer voor Vlake. Volgens den heer Burkunk van Hansweert is herstel van Vlake ongetwyfeld een Hans- weert's belang en dus moet ihet gemeente- bestuur van Kruiningen, waarbij Hansweert behcort, medewerken. Vlake ligt ook voor Kruiningen boslist gunstig. Besloten werd een comite te benoemen van vijf personen, n.l. de burgemeesters van Krui ningen, Schore err Wemeldinge en de heeren P. Burkunk en F. V. de Groof van Hans weert, welke een onderzoek naar de gegrond- hieid van deze geruehten zullen instellen en am eventueel tot een actie te kunnen over- gaan. Jaarvergaderlng Chr. nruziek- vereeniging „Hosannah". Maanaagavond had m het gebouw ler Chr. Landbouwschool aihier de jaarvergadermg plaats van de Chr. Harmonievereeniging „Hosannah", welke ditmaal onder leiding stond van den heer P. C. Brdkman. Deze gaf een overzieht over 1935. De heer J. Mieras als penningmeester, oracht daarop jaarverslag uit, dit toonde een klein naaeelig saido. De begrooting voor 1936 werd ongewyzigd aanvaard en de kascommis- sie rapporteende tot goedkeuring van reke ning en beseheiden. De secretaris bracht daarop een zeer luimig •en interessant jaarverslag uit, dat het applaus en de instemming der vergadering verwierf en herinneringen terugriep van den voor- maligen funictionaris. Wegens bedanken als voorzitter van den heer P. le Feber Sr., werd daarop met groote meerderheid bij eenste stemming tot zijn op- volger gekozen diens zoon, de heer J. le Feber. In een tweetal bestuursvacatures werd voor- zien door de benoeming van de heeren R. Scheele en J. Meeaen. Bij de om vraag werd op voorstel van het oudste werkende lid besloten de heer P. le Feber te benoemen tot eere-lid der vereeni ging. De directeur ideelde mede dat het be stuur voornemens was zulks voor te stellen maar nu het gras voor de voeten in dit op- zicht zag weggemaaid. De ter vergadering aanwezige oudiste zoon van den heer Le Feber dankte de aanwezigen en diegenen onder hen die op bijzondere wijze de arbeid van zijn vader voor de vereeniging hadden herdacht. Bestuursvergadering V. V. V. In de Maandag gehouden bestuursvergade ring is een commissie uit het bestuur der ver eeniging benoemd bestaande uit de heeren A. van Maale, A. P. Esselbrugge en A. van Sab- ben Deze zal met een soortgelijke commissie uit het bestuur der harmonie „Conoordia" samenwerken om plannen uit te werken voor de viering van de beide jubileumis die voor de V. V. V. van het 10-jarig en voor Concor dia" het gouden jubileum. De uit het bestuur van ./Concordia" gekozen commissie bestaat uit de heeren J. Buima, A. Th. 't Glide en J. S. J. Wijna. Verder zal tegen 14 Februari door den burgemeester der gemeente een vergadering worden belegd ter bespreking van de plannen voor de herdenking van de verovering door Prins Maurits van onze stad over 350 jaren in 1586. Alle vereenigingen in Axel zullen naar wy vememen tot deze vergadering wor den uitgenoodigd, zoodat het bij biyikisnde voldoende medewerking een grootsche n en waaraige herdenking beloofd te worden. Jaa rvergadermg Volksonderwijs". Gisteravond had in de openbare school on der voorzitterachap van de heer A. J. Schie- man de jaarvergadering plaats, waarin mede- deeiing werd gedaan van eenige feiten en be- stuursbesluiten, o.a. ook dat de V. O. collecte dit jaar had apgebracht een bedrag van 63,46%. De secretaris, de heer A. Th. 't Gilde, bracht een 'uitvoerig jaarverslag uit over 1935, waarin de groei van het leaental werd gememoreerd en de voomaamste gebeurte- nissen de revue passeeraen, waarvoor de voorzitter hem dank bracht en de vergadering hare instemming betuigde. De penningmeester, de heer A. Reedijk, bracht daarop zijn jaarverslag ten geboore. Daaruit bleek een ontvangst over 1935 van 432,73% en een uitgaaf van 374,35, zoo dat er een batig saldo is van 58,38%. De kascommissie adviseerde tot goedkeu ring van de bescheiden van den penning meester. Tot bestuurslid werd herkozen de heer A. Th. 't Gilde en in de vacatures ontstaan door het bedanken van mej. J. H. Abrahamse en den heer A. P. Esselbrugge gekozen de heeren J. Buma en J. S. J. Wyna. De voorzitter was voorzeker de tolk der vergadering toen hy dank bracht voor het vele en goede 'door de scheidende bestuursleden voor ,,Volksonder,wys" gedaan. Besiloten werd daarop een collecte-commis- sie uit 10 personen te voranen, terwijl ook de propaganda-commissie voor 1936 werd be noemd. Besloten werd tot het geven van een uit voering en zal verder opnieuw een kleuter- spel worden opgevoerd. Eervol ontslag. De Commissaris der Koningin heeft met in- gang van 1 Maart eervol ontslag verleend aan F. B. J. Waatjes als gemeenttveldwachter der gemeente Hontenisse met standplaats alhier. Margarine in besiag genomen. Door de ambtenaren der directe belastingen alhier is in samenwerking met den gemeente- veldwachter en eenige amlbtenaren van den crisis-opsporingsdienst bij een inwoner een hoeveelheid margarine in beslag genomen. In beslag genomen. Door de kammiezen is Zaterdag j.l. onder de gemeente Sluis een paard in beslag geno men, dat frauduleus was ingevoerd. DONDERDAG 6 FEBRUARI 1936. Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 5.30 u., Ds. Verhage, van Mid delburg. De Lanibouw-Cris is-Organisatie voor Zee- land brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de teeltvergunning, welke is uitgeredkt aan degene, die in 1933 wynpeen verbouwde, niet meer voor andere gewassen mag worden bemlt. Tevens zij erop gewezen, dat op een teedt- vergunning voor vroege aardappelen geen warmoezerijgewassen mogen worden geteeld. Voorts worden groentenplanten als ala, kool, prel. enz. ook medegerekend by contrdle. Ingeval een teeltvergunning is zoek ge- raakt, wordt voor het afgeven van een fiupM- caatbewys van een te el tve rgunn ing f 2,50 in rekening gebracht. De Landboiiw-Crisis-Organisatie voor Zeeland. De Landbouw-Crisis-Organisatie voor Bee- land maakt bekend, dat aaravragen voor teelt vergunning vlas 1936 uiterlijk 15 FeJimari 1936 in haar bezit moeten zyn. Zij, die op 6 Februari geen daartoe streit- kend aanvraagformulisr hebben ontvangen, kunnen dit op aanvraag verkrijgen by de L. C. O. voomoemd of by bun distrlcts- secretaris. Belanghebbenden nemen er nota van, dat in 1936 het telen van vlas zonder teeltver gunning niet meer toegestaan is. De Landbouw-Crisis-OriganisaJtie voor Zeeland. HOOGER BEROEP. Door G. J. R. E., landbouwer, wonende te Doomzeele (B.), is hdoger beroep aangetee- kend tegen een vonnis van den Kanbonrechter te Ter Neiuzen, waarbij hy wegens het op- geven van een valschen naam aan het bevoegd gezaig, 2 maal gepleegd, is veroordeeld tot 25 boete of 10 dagen hechtends en f 16 boete of 15 dagen hechtenis. VOORJAARS TREKPAARD-iHENGSTEN- KEURING OOST-Z. VLAANDEREN. Onder zeer veel belangstelling, waaronder ook nogal van de zijde der Belgische fokkers en van die uit de andere deelen van ons land, werden j.l. Donderdag te Hulst en,Axel de voorjaarskeuringen van trekpaard dekheng- sten gehouden. Ofschoon nog niet bepaald fraai voorjaarsweer, was het weer toch dra- gelijk goed. Te Hoist. Te Hulst waren aangegeven 35 dieren, opge komen 32, waarvan 2 alleen voor opneiming in het Keur-stamboek. Van de overige 30 werden 11 goedgekeurd door de stamboekcommissie, waarvan 2 voor 5 jaar, en 5 door de Rytes- commissie, terwijl 14 werden afgekeurd. Meer dan de helft der aangevoerde dieren goedge keurd voor den dekdienst is toch wel een zeer bevredigend resultaat. Goedgekeurd, tevens ingeschreven in het Keur-stamboek werden Acron van Avenir K 1684, 3jarige lichtvos, V. Avenir van Oom. de Feijter e.a. te Boschkapelle en Stoppeldyk, fokker C. Bruggeman, Boschkapelle, goed ge- spierde, goed gekloste hengst; Carlo van Al- stein K 1685, 6jarige lichtvos, V. Weygand van Alois D. Boenne te Graauw, fokker P. J. Boenne aldaAr, goede, breede hengst, die even dieper kon. Tevens werd in het K.S. ingeschre ven Robert van Zeedorp K 1686, 3jarige don- Ikervos, V. Mon Gros de Mon So.uhait, f.e. Bd. G. M. de Waal, Zeedorp, Ossenisse. Goedgekeurd voor 5 jaar werden Honny"s Mon K 1568, 6j. vos, V. Mon Gros de Mon Sou- hait, f.e. Jac. Serrarensde Maat te Ossenisse, en Clairon de la Lijs K 1488, 7j. lichtvos, Belg. afstamming, van H. Kerckhaert, W. Staal en H. de Maat te Stoppeldijk. Verder werden door de Stamboekcomimissie goedgekeurd Odon van de Louisa 72761, f.e. Gebr. Kerckhaert, Nieuw Nam-en Clinge; Ar nold van Koel 72253, f.e. Alouis de Kock-Bo- gaert, Koelewei; Albion 73453 van A. D. H. Verschueren, Hengstdyk; Oranje van de Louise 72741, f.e. Gebr. Kerckhaert, Clinge; Coureur Clinge K 1566 van Jos. F. de Waal, Ossenisse; Solon v. Certain K 1567, een 5jarige bruine, V. Certain van Lamswaarde, f.e. wed. Ed. Verschueren-Rosseel te Hengstdijk; een beste gespierde kolos, breed, met zware bee- nen en zeer goede gangen; kan in zyn ribben nog even dieper, en Atilla de Boneffi K 1467 van Jos. de Waal, Ossenisse. Moet afstamme- lingen toonen. Door de Rijkscommissie werden nog goed gekeurd Frits 73023 f.e. Bd. Th. Serrarens te Stoppeldijk; Carlo van Olairon 73605 van Gebr. Kerckhaert, Clinge; Avenir d'Orange 73423 van Com. de Feijter e.a., Boschkapelle en Hoek; Herseur van het Waterhof 72767, f.e.- Th. de Kock-v. d. Bulck te Kloosterzande en Napoleon van Waterhoeve 71012, f.e. Th. de Kock-v. d. Bulck, Kloosterzande. Te Axel. Te Axel waren aangegeven 34 hengsten, op gekomen 33, waarvan 1 alleen voor het keur- stamboek. Van de 32 anderen werden door de stamboekcommissie goedgekeurd 10 en door de rijkscommissie 7 stinks, terwyl 15 werden afgekeurd. Ook hier dus een zeer bevredigend resultaat. Goedgekeurd tevens K.S. werd Elegant van Willy K 1687, 3j. bruinschimmel, V. Herseur H de Cognebeau, f.e. Getor. Daelman, West- dorpe; zeer goede, zware kolos, met goede zware beenen en goede bewegingen. Tevens K.S. werd Vainqueur van Herseur K 1688, 4j. bruinschimmel, vader en fokker-eigenaar als van de vorige. Door de stamboekcommissie werden verder goedgekeurd Premier van Spui 72282 van S. van Hoeve, Axel; Joel van Jolie 73626, f.e. Gebr. Daelman, Westdorpe; Gaston van Melo 71496 van M. A. B. Puylaert, Zuiddorpe; Vic tor 72305, f.e. P. B. van Hoeve, Axel; Dirk 73595 van Com. de Feijter e.a., Boschkapelle; Clairon van Zaamslag 73230 van J. P. Diele- man, Aswoude en W. L. den Hamer, Axel; Dragon d'Hondzocht K 1637, van H. Kerck haert en H. de Maat, Stoppeldyk en C. de Putter, Axel, een grof en zwaar paard met zeer goede zware beenen; Leon Jessel K 1580 van Corn, de Feijter, Boschkapelle, eveneens een zeer goed zwaar paard met goede onder- danen en Maarten 67729 van H. Coene, Sas van Gent. De rijkscommissie heeft nog goedgekeurd Gaston 72737, f.e. J. de Regt-Dieleonan, Zaam slag; Dragon van Othene 71687, f.e. A de Kraker Jr., Zaamslag; Conrad 72982 van Jos. F. de Ward, Ossenisse; Cadet de Long Pont, Belgische afstamming, van Emiel van de Vijver, Graauw; Maarten 67729 van H. Coene, Sas van Gent; Lionel 72080 van Jos. F. de Waal, Ossenisse en Avenir du Grand Pont, B. St., van Arth. Roegiers, Assenede (Belgie). (N. R. Crt.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 2