n bfmffm NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9410 WOENSDAG 5 FEBRUARI 1936 76e Jaargang Binnenland Buitenland De Italiaansch-Abessinische oorlog. EERSTE BLAD Laat Vrijdag en Zaierdag Uw M.S.S.-dagen zijn! de M.S.S.-gewoonle ie volgen! p.fTwtwwM.iiuwfaMn'ri'j NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Lelgie en Amerika f 2,overige lan den f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Citgeefster- Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meeT 0,20 KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. -Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgavo. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. LIJST VAN EIGENAARS EN REHEERDERS VAN PAARDEN. Die Bungemeester van TER NEUZEN brengt ter algemeene kennis, dat gedurende de maand Februari op de gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd idle aiphabetische lijst bevattende de namen der in die gemeente metterwoon gevestigde eigenaars of beheerders van een of meeit paarden, be- stemd om ter vordering te worden aange- boden, opgemaakt ingevolge bet bepaalde bij arti'kel 17 van het Inkwartieringsbaaluit. Ter Neuzen, 1 Februari 1936. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. DIENSTPLIOHT. Inspectie. Behoudens onvoorziene omstandigbeden zal in Juni a.s. bet jaarlijkisch onderzoek plaats bebben voor de gewone dienstplichtigen der landmackt van de lichtingen 1924 en 1927. Plaats en tijd van het onderzoek zullen nader worden bekend gemaakt. Ter Neuzen, 4 Februari 1936. De Buiigemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. DE KONINGIN EN DE PRINSES IN TIROL. Het N. A. P. verneemt uit Innsbruck: De Koningin beeft Maandagmorgen een wandeling gemaakt door bet dorp Igls. Prinses Jiuliana heeft een gedeelte van den morgen besteed met het beoefenen van de ski- sport op de oefeningswieide yHeiiligeis Wasser in de niabijheid van liglerbof. Eenige leden van baar gevolg hadden eveneens de ski's onde rgebo n den LANDDAG R.K. STAATSPARTIJ. lUit het gebeele land zijn Zondag met extra- treinen, autobussen en allerlei andere midde- len van veivoer vele duizenden, naar Amster dam gekomen om daar den landdag van de R.K. Staatspartij bij te wonen. Deze is gehouden in de Apollo-hal. waarin reeds dagen teivoren alle beschikbare plaatsen fcesproken waren, zoodat de duizenden deel- neaners aan dezen R.K. landdag de ontzaglijke iuiimte, die met de nationale vlaggen en wim- pels in de pauselijike kleuren versierd was, ge- beel ivulden. Het aantal aanwezigen kon men veilig op 6000 sc'hatten. In het gebouw van bet Circus Carre is een nevenbijeenkomst ge houden; ook deze zaal, die ongaveer 1500 men- schen bevatten kan, was gebeel vol. Hier zijn dezelfde sprekers als in de Apollo-hal opge- treden. Onder de aanwezigen waren de diie Katho- lieke ministers, veel Katholieke parlements- leden, zeer veel geestelijken, onder wie deken mgr. dr. G. C. van Noort, en de outl-minister mr. H. P. Marchant. De voorzitter der R. K. Staatspartij, mr. C. M. J. F. Goseling, heeft de vergadering ge- opend met een rede onder den titel: „Van onze taak bewust". De beer jbr. mr. Oh. J. M. Ruys de Beeren- brouck, minister van Staat, oud-voorzitter van het partijibestuur, heeft een rede gehouden over „Vaderlandsliefde". Het Katholieke deei van ons volk noemde hiji nog sterk genoeg om zelf te kunnen uitmaken niet of, maar dat het uit innerlijke gezondheid en gaafheid aan het land in benarden tijd ge- zonde staatskracht kan geven, als het maar zorgt voldoende zelfvertrouwen te bebouden. De tijd is er niet naar om systemen weg te praten met de hardnekkige algemeenheid dat de Katholieke partij op 'barsten staat door de spanningen die haar saimenhang bedreigen, of om de beteekenis en de waarde van haar staatkundig heginsel weg te drukken in den hoek van confessioneele bekrompenheid en verouderdheid. De R. K. Staatspartij zaait geen tweedracht en is niet op Roomsche heerschappij bedacht. Mgr. dr. H. A. Poels, haof'd-aalmoezenier van den artoeid, heeft vervolgens een rede ge houden over: Christendom en politiek. :Hij had zich ten doel gesteld uiteen te zet- ten als priester wat in dit tijdsgewricht van econamischen noodtoestand de katholieken in Nederland van christelijk standpunt en op po litiek gehied moeten doen, willen zij strijden voor bet welzijn van het Nederlandsche volk. Een algemeen gezonden economischen tee- stand voorspiegelen, die reeds na heel korten tijd te verwezenlij-ken zou zijn, is het werk van demagogen en volksbedriegers; maar <?ns volk luistert ook niet langer naar propagan- disten, die gestadig slechts van de verheven- beid van onzen godsdienst spneken otf uit- siuitend hameren op onze zoo noodzakelijke eenbeid, nu de ellende van honderdduizenden met den dag grooter wordt. Mr. M. P. L. van Steenberghe, oud-minister van Economische Zaken, hield een pleidooi voor devaluatie. Om voor ons volk weer arbeid te verkrijgen, zoo betoo'gde hij, is priimair het herstel noodig van de rendabiliteit van het bedrijfsleven, en wel door het brengen van onze productiekos- ten op het peil van het met ons concurree- rend buitenland. Dit kan theoretisch slechts geschieden door deflatie of devaluatie. In deze jaren is wel gebleken, dat de door de Regeering gevolgde weg van deflatie wel theoretisch, maar niet practisch bestaat. Men kan niet meer volstaan met de keu.ze tusschen deflatie en devaluatie te stellen, gelijk prof. Aalberse in Juli deed; het deflatie-prcigram is mislukt en we hebbep geen tijd te verliezen met een definitieven keer te brengen in onze politiek. Wij zullen bij deyaluatie niet alle moeilijk- heden overwonnen hebben; bezuinigimgen zul len noodig blijven, maar zij opent het perspec- tief van het verder wegfblijven van tekorten en men komt op gelijke basis met het 15/16 ge deelte der wereld dat zich economisch in op- gang bevindt. We zijn er niet met devaluatie alleen, maar men legt het noodzakelijk fun dament voor de actieve economische politiek. De secundaire middelen, die slechts met sueces toegepast kunnen worden na herstel van de rendabiliteit door muntaanpassing, zijn landlbouw-politiek en landlbouwsteun, handels- politiek, industrialisatie en financiering van de Industrie; verbetering van de voorlichting in binnen- en buitenland en ordening. Zonder herstel van de rendabiliteit heeft de ongetwijfeld gewenschte industrialisatie geen zin en is zij onmogelijk, maar na herstel van de rendabiliteit kan zij ter oipvanging van het accres der bevolking toegepast worden. Op rendabiliteitsbasis zal de industrialisatie een belangrijk onderdeel van de economische regee- ringspolitiek kunnen en moeten worden. De uitvoering van de openbare werken zal dan ook, in verband met betere financieele pers- pectieven, sneller kunnen geschieden. In zijn slotiwoord heeft de voorzitter opge- wekt tot waakzaamheid tegen het fascisme. DISCONTOVERLAGING VAN 3 TOT 2 '/2 De Nederlandsche Bank heeft met ingang van 4 Februari haar tarieven met lVz ver- laagd, waardoor het ,disconto van 3 tot 214 wordt teruggebracht. De rede van oud-minister Van Steenberghe heeft Maandag, schrijft het „Handedsblad", op de beurs in zooverre eenige heweging ver- oorzaakt, dat enkele toonaangevende arbitra- gevoorwaarden sterk gevraagd waren, waar- tegenover een aanvankelij.k aanbodi stond voor goudgerande obligaties. De willige stemming voor aandeelen heeft tot het slot toe aan- gehouden, maar later op den middag bleisk zidh op het verlaagde koerspeil der obligatie- markt eenige kooplu'st voor te doen, waar door de koersen zich vrij enel konden her- stellen. Op de wisselmarkt is er van eenige onrust niets gebleken. De gulden bleef zich in het intemationale verkeer vrijwel op hetzelfde niveau bewegen en ook de geldmarkt heeft geen merkbaren linvloed van dit ,,relletje" op de beurs ondervonden. M :i a r i d :ig o c h t e n d bleek er vermoedelijk in anticipatie van de beweging ter beurze eenig aanbod te bestaan in schatkistpapier met lan|geri looptijd. In de cehtenduren kwaim het echter niet tot een afdoening, maar onder beurstijjd werd jaarpapier ver.handeld tegen 2H/1U, terwijl tot niu toe circa 2V2 h 2«/io was hetaald. Het aanbod van dit soort papier is echter niet van griooten omvang geweest en naar men ons uit bankkringen mededeelt, neigden de koer sen thanis weder tot 25/8. De overige geld- koersen, d.w.z. die op korten termijn, zijn ook in de middaguran vrijwel onverianderd geble- ven. Callgeld noteerde circa 1 a 1V*- Drie- maands papier 1% a 2 Ook prolongatie bleef onveranderd 2 Hidiuit blijkt wel, dat er van eenige terughouding op de geld markt niet kon worden igesproken, ondanks de hierboven reeds gereleveerde beweging op de fondsenmankt. De Maand ag aangekondigds dilscontoverla- ging van de Nederlandsche Bank, die ver moedelijk het resultaat is van overleg tus schen de circulabiebank en de regeering be- schouwen wij als een duidelijk antwoord van deze laatste op de rede van oud-minister Steenberghe en de reacties die daardoor wer- den veroorzaakt. Geforceerd is dezie disconto- verlaging geenszins. Zij had reed's eerder kunnen geschieden, daar de geldkoersen in de open markt zich reeds vrij belamgrijk be- neden de rentetarieven van de eirculatiebank bewogen. Dit is reeds de tweede disconto- verlaging van dit jaar, daar de tarieven, zooals men weet, reeds met ingang van 16 Janruari met y2 werden veriaagd. Ov.eri- gens is deze maatregel te beschouwen als een scfhakel in de reeks van disoontover- lagingan, die in September van het vorige jaar een aanvang nam. Het is een verblijdend verschijnsel, dat de opeenvolgende disconto- verlagingen konden plaats vinden onder voort- durende toevloeiing van goud uit het buiten land. Ook de jongste weekstaat van de Nederlandsche Bank gaf nog een stijging van den goudvoorraad te zien, waardoor het dek- kingspereentage van goud en zilver tezamen tot bijna 80 is gestegen. De technische positie vaii de cdrculatiebank is derhaJve zeer sterk en indien zich onverfooopt door bepaalde acties hier te lande in de naaste toekomst weer esnigen druk op de valuta mocht voor- doen, dan zal de Nederlandsche Bank onge twijfeld lin staat zijn omihieraan het hoofd te bi'eden. DE POLITIEKE TOESTAND IN BELGIe. De corresipondent van de N. R. Crt. te Brussel meldt d'd. Maandag: Met gespannen belangstelling wordt in poli- tieke kringen op de ontwikkeling gewacht van de gSbeurtenissen, die zich deze week in de Wetstraat en in bet parlement zullen voor- doen. Dinsdag wordt in den Senaat een begin gemaakt met de behandeling van de begroo- ting van buitenlandsche zaken en het is niet onmogelijk, dat 'de minister-president naar aanleiding daarvan een voor het buitenland interessante verklaring zal afleggen. WoenSdag komen de commissie voor de landsverde'diging van de Kamer en de Senaat in gemeenschappelijke vergadering bijeen ten einde een mededeelimg te hooren van den mi nister van defensie, mr. Deiv&ze, die den tegen- stand, door sommige politieke groepen geho- den, wil overwinnen en een flinke meerderheid op zijn nieuwe militaire plannen wenscht te vereenigen. Naar verluidt, zal deze vergade ring een besloten karakter dragen en zullen alle aanwezigen op hun eerewoord moeten verklaren niets van wat door den minister wordt medegedeeld naar buiten te vertellen. Men heeft er ook een oogenblik aan gedacht het geheele parlement in comite generaal bij een te roepen, maar de regeering, indiscreties vreezend van de zijde van zekere Vlaamsche kat olieken, VlaamEche uationallsten en com- munisten, zag al dadelijk van dit voomemen af. Inmiddels wordt in de bladen die nogal nauwe betrekkingen met het departement van defensie ondeihou'den, stemming gemaakt voor de nieuwe plannen van minister Deveze en den generalen staf. Allerlei artikelen verschijnen er, waarin gewezen wordt op het Duitsche ge- vaar dat geleidelijk blijkt toe te nemen. ,,Wan- neer Aken weer een sterk gamizoen zal heb ben aldus de Brusselsche Soir, dan is ieder oogenblik een ,,coup de main", door gemoto- riseerde afdeelingen in de richting ivan Luik, te vreezen". Andere bladen, als de Independence Beige, pleiten voor verlenging van den actieven diensttijd, aanschaffing van aanzienlijke mas- sa's nieuw oorlogsmateriaal en overplaatsing van de troepen, die thans garnizoen houden te Oostende, Gent, Brugge, Doomik, Bergen, Ter- vuren, Leuiven, enz., naar "net Oostelijke en Noord-iOostelijke gebied. Donderdag komt de partijraad van de so- ciaal-democraten bijeen om den toestand te overwegen, ook voor wat betreft de positie van de 4ocialistische ministers in den schoot van de huidige regeering. Vrijdag heeft een nieuwe kabinetsraad plaats en zal zeer ver moedelijk de beslissing vallen. In veiband met deze kwestie die ook >veel stof opjaagt in Vlaanderen, wahr een sterke strooming voor opzegging van het Fransch- militair accoord en terugkeer tot de vrijwil- lige neutraliteit, naar Nederlondsch voorlbeeld bestaat schrijft de katholieke Vlaamsche Standaard o.m.: ,,De beslissing, die in de vergadering van den Kabinetsraad van Vrijdag a.s. zal worden ge- troffen, hangt nu uitsluitend af van het ont- haal dat de heer Deveze in de parlementscom- missie zal ontivangen en van het besluit van den algemeenen raad van de socialistische partij. Die commdssies zullen hijeengeroepen worden vcor Woensdag a.s., de algemeene raad zal Donderdag vergaderen. ,,Men zou bijna op voorhand de argumenten kunnen weergeven, welke de heer Deveze ten voordeele van zijn plannen zal ontwikkelen. Hij zal schermen met het gevaar dat uit het Oosten dreigt met de bewapeniug van Duitsch- land in strijd met de verdragen, met het feit, dat onze grenzen gedurende een deei van het jaar open staan hij gebrek aan soldaten (en er werd vroeger wanneer de credieten werden gevraagd, steeds gezegd dat de organisatie perfect was) met de kwestie dat Duitschland op h.t punt staat zijn venbintenissen inzake die igedemilitariseerde Rijnstreek te verlooohe- nen en de verdragen te schenden, misschien ook met het feit, dat Engeland en Frankrijk wel bereid zijn om in geval van schending on- zer grenzen, onmiddellijk ter hulp te komen, op voorwaard'e dat wij zelf de noodzakelijke verdedigingsmaatregelen treffen. Dit alles is overbekend. ,jOm de socialistische leden te influencee- ren zal de heer Deveze niet nalaten nadrua te leggen op het Hitlergevaar. Dan is hij op voor hand bijna zeker met veel sympathie aange hoord te worden. „Maar de kwestie is of de heer Deveze ook duidelijk zal zeggen, welke nieuwe militaire lasten hij het land wil opleggen; in welke mate hij den diensttijd wil verlengd zien en met hoeveel millioenen 'de legeruitgaven hier- d'oor zullen stijgen; hoeveel andere millioenen hij noodig heeft voor het nieuwe materiaal en de bewapeningen. Binnen hoeveel maanden hij nieuwe millioenen zal vragen? ,,Zal het begrootingsevenwicht er thans niet door geschokt worden dit is nochtans een argument dat de regeering in andere gevallen heeft doen gelden om gewettigde eischen niet in te willigen. „Het schijnt dat de heer Deveze wat de ver lenging van diensttijd betreft, over de daar- aan ver'bonden uitgaiven licht heenstapt. Een soldaat kest immers weinig minder dan een werklooze Dat heeft hij toch vroeger ver- klaard. Maar hij schijnt wel te vergeten d£t de jongelieden, die werkloos zijn, in de meeste gevallen geen werkloozensteun ontivangen om- dat hun vader genoeg verdient om in de be- hoeften van het gezin te voorzien. Maar dat is slechts een der zijden van het vraagstuk". Dit alles wijst wel degelijk op het bestaan van een sterke politieke spanning, welke nog verhoogd wordt door het feit, dat minister Devize met ontslagneming dreigt indien hij Vrijdag geen voldoening krijgt. Het uittreden van den minister van landsiverdediging zou ingelwijfeld door het ontslag van de andtre liberate leden der regeering worden gevolgd, wat vervolgens weer, meer dan waarschijn- lijk, tot de ineenstorting van het kahinet-Van Zeeland en een nasleep van Kameronthinding en vervroegde parlementsverkiezingen zou lei'den. Het valt eveniwel te voorzien dat van de allerhoogste zijde krachtige pogingen zullen wor'den gedaan om een dergelijke onge- wenschte gebeurtenis nog tijdig te voorkomen. Ook van dien kant zijn, naar ik meen te weten verrassingen geensizins uitgesloten. PAS AAN HET EINDE VAN HET JAAR NIEUWE POSTZJEGELS. De Daily Telegraph verklaart, dat er geen rouwpostzegels zullen worden udtgegeven, ter wijl pas tegen het einde van het jaar nieuwe series postzegels zullen kunnen worden ver- wacht met den beeldenaar van Eduard VIII. Reeds eerder zullen nieuwe munten worden ge slagen. IN DE DIPLOMATIEKE RETORTEN. Eunopa siddert van politieke bedrijvigheid, Op Ihet oogenblik staat, schrijft de N. R. Crt., het interoationaal beJeid overal onder hoogen druk. Er is heel wat onzekerheid, daar het van verschillende landen moeUijk te bepalen is, waar hun regeeringen precies op afsteve- nen. Daar heeft men b.v. Frankrijk. Het aftre- den van Laval meet een veranderin|g hebben teweeg gebracht 'in de politiek tegenover Londen. Flanidin is een aanhanger van de orientatie over het Kanaal. Het kabinet, waarvan hij deei ultmaakt, heeft zijn ont- staan te dahken of te wijten aan de ontevredenheid met de politiek Van Laval. Geen Fransch staatsman zal echter zoo dwaas zijn, het stuur vierkant om te gooien. De taak van de Fransdhe politiek moet zijn een bemiddelende positie in te nemen tusschen Engeland en Italie, met vermijding van de fouten van Laval, die het zintuig of de ervaring miste voor een verziende politiek, die het gevaar van slimmigheid en afspraak- jes ten voile beseft. Pe Fransche politiek kan echter niet enkel met Italie rekening houden. Er is ook het Duitsche probleem, dat op het oogenblik te Parijs zoowel als te Londen bijzondere onge- rustheid wekt, al gelooft men ook niet aan onmiddellijk gevaar. Parijis zal de, door Laval verwaarloosde taak opnieuw moeten ter hand nemen van Europa voor beveili^ing van den vrede te organiseeren, wat door de krachtige medewerking van Londen nu zeer zou worden vergemakkelijkt. Parijs zal echter moeten beseffen, dat het niet alleen maar zijn oud beleid onder gevaarlijke, maar tege- lijkertijd technisch gunstiger omstandigheden heeft voort te zetten. De oude Volkenhonds- politiek van Frankrijk ging gepaard met een politiek van bondgenootschappen tot bescher- ming van alle resultaten van de vredesver- dragen. Deze politiek is op den duur voor Frankrijk zooals onvermijidelijk was zeer teleurstellend gebleken. Een nieuwe politiek van collectieve beveiliging van den vrede zal niet enkel op het streven naar overmacht maar ook op ontspanning moeten berusten. Daarvocr zal men zekere mate- rieele kwesties anders moeten beschouwen dan totdusver. Hoe Frankrijk tusscben dit alles zijn weg zal zoeken, wij weten het nog niet. Opmer- kelijk is in dit verband de samenstelling van het merkwaardig gezelschap gasten, dat Parijs thans herbergt. De Koning van Roe- menie is er met zijn beide ministers Titulescu en Antonescu, verder Koning Boris van Bui garije, Prins Paul, de regent van Zuid-Slavie, prins Starhemberg, Roezjdoe Aras, de Turk Fuadas Anni, die Albaneesohe minister van buitenlandsche zaken. Verder houdt er, voor particuliere aangelegenheden naar het heet, de Hongaarsche minister van buitenlandsche zaken verblijf. Ook Noord-Oostelijk Europa is vertegenwoordigd. Wij hebben slechts de hoofdpersonen genoemid, en misschien niet eens nog volledig! Uit de samenstelliing van dit gezelschap blijkt reeds, dat het geen „samenzweringr tegen Italie betreft. Men kan het met al deze nationaliteiten slechts over een breede Euro- peesche politiek hebben, en over een verzoe- ning, zoo goed en zoo k.waad al.s die moge- lijk is, 'in allerlei bijzondere hoeken ter beoordeeling van de algemeene stabilisatie Zoo zal zeker met koning Boris het vraag stuk van de aansluiting van Bulgarije hij de Balkan-Entente besproken zijn. Uit deze bijeenkomst is zooveel te maken, goeds of kwaads voor den vrede van Europa op langen duur, dlat men, bij gebrek aan ge- gevens, geen gisstng nog kan wagen. Men zij voorzi'chtig met het aanvaarden van aanwijzingen. Wij hebben gelezen, dat de Turk de kwestie van de herbewapening van de Dardanellen niet ter sprake zou brengen, om geen precedent te scheppen voor een discussie over de herbewapening van het Rijn land. Zou de Turk werkelijk Frankrijk zoo- ver terwille wiilen zijn? 'Breedheid van op- vatting heeft hij gstoond, toen hij, aan de toezegging van samenwerking met een, door de Italianen aangevallen Britsche vloot, uit drukkelijk geen enkele voorwaarde ten op- zichte van een nieuwen toestand in de Darda nellen wilde verbinden, omdat hij meende principieel geen voordeel te mogen najagen uit zijn naleving van zijn Vol'kenlbondsver- plichtingen. Dit geval is echter wel eenigs- zins anders. Dat hij voordeel verwerpen zou opdat Duitschland daaraan geen rechten zou kunmen ontleden, lijkt voorlooplg nog een op- timistischen verwachting van Fransicbien kant. Intusschen zal de positie van Duitschland wel erg in het mididelpunt staan van alle be- sprekingen. Het heet immers, dat hetgeen Von Neurath op zijn rei'S naar Londen in zijn politieke gesprekken met de hoofdpersonen in het Britsche staatsbestel te kennen heeft gegeven, diaar allerminst als bevredigend is opgevat. Engeland legt groote belangstel ling aan den dag voor d'e besprekingen, die te Parijs plaats vinden, zooals trouwens met zekerheid te verwachten was. Belangwekkend is, in het groote verband, oak het geschil tusschen Warschau en Ber- lijn, over den loop van de treinen door den corridor. Pcilen heeft plotseling dit verkeer, dat voor Duitschland van zoo groot oecono misch belang is, heel sterk beisnoeid, omdat de Duitschers het daarvoor verschiuldigde niet meer betaalden. Wij gelooven gaarne, dat Polen het geld dringend noodig heeft. Het bezit in de corridor nu eenmaal ieen moge lijkheid, zooals niemand anders bezit, om de Duitschers te dwingen met hun geld hun verplichtingen na te komen, inplaats van e- in buiten,sporige hoeveelheden wapentuig voc: te koopen. Het gebrui.k van dit midldel heeft echter onvermijdelijk een sterk politiek karak ter. Menigeen zou aarzeLen, juist om het 's Morgens zijt Ge laatGe kleedt U haas- tig aan, jaagt Uw ontbijt door de keel en denkt slechts aan een ding: Uw trein, tram of bus te halen, die U op tijd naar Uw werk zal brengen Dit jachten, dat elken Maandagmorgen weer op nieuw begint, mat U af, put Uw zenuwen uit. maar mist zijn ongunstigen invloed ook niet op Uw ingewanden, die langzaam en moeilijk gaan werken, waardoor van dag tot dag vergiftigende afvalstoffen zich in Uw ingewanden vastzetten. terwijl ook andere organen hun afscheidingstaak trager vervullen. En hoe verder Ge in de week komt, hoe loonier, hoe vermoeider en hoe lusteloozer Ge U voelt worden. Het zijn die stoffen. die Uw bloed dikker maken. onzuiverder en die op Uw geheele gestel van invloed zijn, Ge wordt nog vermoeider en en prikkelbaarder. terwijl Uw eetlust verdwijnt. Is het wonder, onder zulke omstandigheden, dat dan na afloop van Uw weektaak Uw welverdiende Zondag een verloren dag wordt. omdat Ge U te moe. te mat en te landerig voelt om Uw plannen te volvoeren. Tenzij.... Ge ook de M.S.S.-gewoonte volgt! Wat dat is Neem Vrijdag en Zaterdag voor het naar bed gaan 6en of twee M.S.S.-cachets, welke bestanddeelen bevatten, die Uw geheele gestel opfrisschen. Uw ingewanden zuiveren van de vergiftigende afvalstoffen, op Uw lever, op Uw bloed een gunstigen invloed hebben. Door zoo'n reinigend M.S.S.-ertje zal tusschen Zaterdag en Zondag Uw gestel als door 'n wonder verbeterd zijn. Ge voelt U, als Ge Zondagsmorgens ontwaakt, een ander mensch. Vroolijk en opgewekt en vol olije levenslust kunt Ge al Uw Zondags-plannen ten uitvoer brengen. Zulk een heerlijken. door niets verstoorden dag van rust en ontspanning, al naar Uw eigen op- vattingen, kunt Ge U verzekeren door elke week M.S.S.-cachets (ook wel genaamd Laxeer- Akkertjes) z(jn verkrijgbaar bij alle apothekers en drogisten en wel in blauwe ronde kokertjes of in de nieuwe blauwe vierkante kokertjes. De samenstelling is echter van beide geheel gelijk. Als Uw gewone leverancier soms g6en voorraad mocht hebben, vraag hem dan ze even voor U te wiilen bestellen. Ze k^ten per 12 stuks slechts 60 cent. Overal verkrijgbaar (Ingez. Med.) precaire van het vraaig-stuk van den corridor, en het ongewone karakter van dat bezit, een zoo uitermate drastiisch middel toe te passen. Men ygeloove idaarrm niet, dat Polen zich van Duitschland heeft afgewend. Polen zal steeds doorgaan, beiurtelings de Duitschers af te stooten en aan te trekken, al naar de be- hoeften en vooruitzicbten van zijn politiek. Dit stadium ecfiter is in iedter geval heel be- langwekken'd. Dan is er ook Italie. Tsn opzichte van Italie valt Teeds uit een bepaalde daad wij'ziging van die Fransche politiek na het aftreden van Laval te oonstateeren. Frankrijk heeft zijn gezant te Rome inlichtingen laten vragen naar aanleiding van het dreigenidle, en. wat de nationale politiek der verschillende landen betreft, opbitsende manifest, dat van Rome uit tot d'e studenten van Europa is gsricht. Nu laat Parijs vragen, wat dergelijke dreige- menten moeten beduiden, terwijl het onder Laval een dergelijk dreiigement gebruikte, om Hoare tot het bekende vergelijk te intimdee- ren. Dat is toch stellig een heel ander bele d. Te Rome zal men daarmede rekening moeten houden of moet men besloten zijn, Europa in desperate stemming het hoofd te bieden. Dat niet alle Italianen dit wenrachen, mag men als vaiststaande besefhouwen. Daarvoor zijn reeds lang allerlei teekenen waar te nemen. Wellicht wordt het juist nu in den Grooten Raad der fascisten uitgevochten. welken koers men zal' nemen. DE TOESTAND AAN DE FRONTEN. De beridhten over een toenemendie bedrei- ging van de Italiaansche linies in het Noor- den blijVen, schrijft de N. >R. Crt., aanhouden. Makalle is, na de 88 dagen, die de Italianen hier nu vertoeven, nog steeds niet gevallen, maar het gezamenlij'k optreden van die troe pen van Ras Seyoem ten Zuiden van Adri- grat en die van dedzjazmatsj Kassa ten Zui den van Hausien, is thans een feit en dit was een voorwaarde voor een werkelijke bedrei- ginig van de sta,d. De toestand is op het cogenblik dan ook zeer spairnend. Thans imoet beslist worden of de Abessiniers inderdaad een kans hebben tegen de grondig versterkte Italiaansche stellingen in het Noorden. Het Italiaansche legerbericht van Maandag zeiide weli'swaar, dat er van het Noordielijk front niets te verm.eld.en vieli, doch het is toch wel zeer waarschijnlijk, dat de eerst- volgende dagen de beslissing zullen brengen, hoe de Italiaansche linies er in d'en regentijd uit zullen zien. V.srder laat ook ras Ayele, die r.og steeds in Scire opereert, weer iets van zich hooren. Naar het schijnt voert hij zijn actie thans meer in Westelijke richting. Er komen vocrts be rich ten over een gevecht, dat de vorige week bij INeghelli heeft plaats gevonden en waarbij de Italianen verliezen hebben ge- leden. De Abessijnsc'he berichten zeggen, dat deze verliezen zeer groot geweest zijn, doch dit is niet waarschijnlijk, aangezien het aan-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1