s Feuilleton-vertellingen Gemengde Berichten BRABANTSCKE BRIEVEN. Hij heeft op 9 November een onderzoek in net Oost-Indische Huiis in gesteld. In een kast in een der kanboorlokalen Was een begin van brand ontstaan. Deskundige trof er een pak gedjlakerde en half vertorande papierem aan, waar een lucdfer ,,van kartonachtig maaksel" bovenop lag. Deze half venbrande lucifer zou een belang- rijke aanwijzing tegen den dader worden. Het bleek n.l., dat een kantoorbedienide, die in het O. I. Huis op arbeidscontract bij den Rijks- accountantsdienst werkzaam was, een plat doosje lucdfers in zijn zak droeg, waaruit een paar lucifers waren afgescheurd. De gevon den verbrande lucifer paste er precies in. De jeugdige kantoortoediende viel al vlug door de mand; hij had voor den propagandist van het 'Herstellingsoord voor Rijksambtena- ren loiten verkochit, het geld daarvoor f 20 kon hij niet afdragen, amdat hij het had opgemaakt. Otm den indrulk te wekken, dat het geld was verbrand, had hij brand in de kast gesticht.., De propagandist van het herstellingsoord legde venklaringen af betreffende het geld, dat hij van den jongeman had te vorderen en het aantal loten, dat hij had verlkocht. De bureaudhef van den Rijksaccountants- dienst venklaarde, dat de verdachte den vol- genden morgen naar hem toe was gekomen en gezegd had: ,,Nu moet u eens kijiken, wat wat er gebeurd is, er is brand in de kast ge weest en 20 gulden, twee bankbiljetten van f 10, die aan mij toebehoorden, zijn verbrand." Jinspecteur M. O. F. v. d. Heul, die een on derzoek had 'ingesteld, was van meening, dat er door de brandstiohtinig wel „gemeen gevaar voor goederen" was ontstaan. Gelukkig is alles goed afgeloopen, doch gevaar is er zeer zeker geweest. ,,De brand was onoordeelikundig gesticht," meende de deskundige Van Ledden Hulse- bosdh. De verdachte werd door den president Mr. Thdne aan een uitvoerdg verhoor onderworpen. Hij geeft toe, den brand te hebben gesticht; het geld had hij verlo ren". Verdachte had gehoopt, dat men aan zou nemen, dat het geld was verbrand. Pres.: Was u niet bang, dat het heele ge- bouw zou verbranden Vend.: Ik had de kast dicht gedaan; 't was mijn bedoeling alleen maar een vuurtje in de kast te stoken. Verduistering en brandstichting zijn bewe- zen, aldus zeide de officier van justitie Mr. De Bltecourt in zijn requiisiboir. De feiten zijn zeer emstig en er was kans geweest, dat een erii- stige brand groote schade zou aanriohten. Spr. requireerde een gevangenisstraf van een jaar, waarvan zes maanden voonvaarde- lijk meit een proeftijd van drie jaar. Vortnis 31 Jan. a.s. Ulvenhout, 14 Januari 1936. Menier, (Elaauw glanst vandaag den dag over de schepping. Blaauw klatst ie neer in de natte velden, onderwijle 'n straf Januari- zonneke 'nen gou- wen wemel too- vert door de wijde ruimten. 'Nen Noordwes- ter built door 't nieuwe licht. 't Nieuwe licht, dat te vlammen lijkt van den blinlkend-natten run der ouwe ei'ken. Dat er flakkert van de blaauwe wegels; dat er laaiit uit de Spi egel ende vensterromen. 't Nieuwe licht, waarbeugen m'n oogen nog wat onwennig pieken, na den duisteren floers van 't DecemJbertij waarin de weareld zat be- Sloten. Den buiten liigt weer open. Open onder den klaterenden lichbval, onder het teere zonne- spel in dien Noondwester. Ja, 't is 'nen schoonen dag vandaag. En "k sta d'r wat suf in te kijken, lijk 'n kindeke dat gesboord is in zijnen slaap en met z'n knuistjes te douwen en te wringen staat in z'n knippende oogskes, die tel'kens getrok- ken worden naar de pi k van 't felle licht. Duisterblaauw spoelt de Mark door de Ul- venhoubsche velden, optomend teugen den Noondwester, z6o fel, dat nou en dan 'nen wiltten rimpel uit de driftige golfkens schuimt. Z66 druk, dat ilk in m'n koolland, waar alleen den wind te hooren is, het driftig rivierke hoor kledideren teugen den waterkant. 't Is still ekes in den akker, ja! Want de beesten staan nog gestald en de veugettjes, nou en dan trekt wel 'nen zwij- genden zwerm ritselend hoog boven oewen kop, maar heel veul tier hebben de veugels nog niet. Ik denk, zij zijn ook nog wat onwennig. Ze volstaan met 'nen zwier in de goudblaauwe ruimte, am dan weer rap verom be gaan in de baschutting van 't donkere, wLndstille bosch. Nadenmiddag, als 't zonneke in de boom- takken klom en op de scbouwen van de bui- zekes, als de eerde zwart wierd weer, het windeke ginig liggen, dan klonk werendig 't eerste veuigelengekwekker van den boschkant. "t 'Harde licht was verzacht tot rossen gloed. Paars gloeide de dingen aan den kim. Zwart blokte ons kerkske teugen den smeulendfin dag. Alleen dsn toren stond nog in 't voile zonnelicht en 't was, of ie bij z'n kerkske niet fooorde, nou. Mlaar zidhtbaar smeulde den dag. Den zwarten bojem van den akkergrond lag weer in wintersche strakte. 'n Leste pick ros veegde in 'nen hoogen boomkroon, lanigs de kap van den meulen. Zwarter teekemden de boomen in 't veld. En den hemel venvloeide in 'n zulvergrijs. Weer zweigen de veuigel'tjes. Alleen 'n kauw scheunde nog efkens 'nen reep uit de stilte. M'n dorpke dreef weg met den verdwijnen- den dag. Kou steeg uit den akker. Kroop in oewen nek. Maar toen heb ik nog efkens de spaai gehanteerd en den sdhofffel, want nog 'n klein halfuuTtke en den nacht lag ommers over de weareld. Nog wat groentes uitdoen,bijschoffelen, verderop den slootkant bijsteken met de schup, k had m'nen tijd nog even noodig. Zwart, inktzwart glom 't slootwater in deus s-cheimeruur. Groen spiegelden de stammen van overhangende wiligen vaag in dieen ,,inkt". En zwaar riekte den grond al langs t zwarte sop. 'n Voorteeken, 'n veuizeggend voorteeken, amdeo. Dat bewees, dat den eerde al asm 't werk is...! Dat t zonneke vandaag prompt z'nen arbeid gedaan had! Diep asernde ik de zware eerdegeuren in! Dekker! Malsoh in de longen drong den geur diiep in m'n karkas. De zwarte moppen grond klatst en vet en spetterenid, als ik ze ameet over den sloot. En had ik heel den dag wat betutterd staan zien teugen deuizen voortijdi- gen voorjaarsdag, bij 't scheien van de markt, als den dag verzonk mA de zinkende zon, dan kroop, met de geuren van dieen vet- ten grond, de lieve lust van 't komende leven diep in m'n ziel. En als ik dan opkeek, hd, eh eh wa's dat, dan lag den nacht al plat op eer de als 'n reuzen, aangesdhoten vleermuis. Alleen den spits van't kerktorentje had nog 'nen glimp van den dag over zijnen flank. Toen heb ik mijinen kruiwagel opgezocht in den duister, de spullen er op vergaard en 'k ben den akker uitgerejen, op huis aan. 't Was binnenin wat warigaren. Pas Nieuw- jaar geweest, hartje winter, en... 't voorjaar boch al geroken...?' Met dat ik op den keiweg kwam. vielen vijf slagen uit den kerketpren. Vijf uren...? Den dajg ail 'n half uurke langer. Luidruchtig. piepte m'n kruiwagelwiel over den verlaten keiweg. 'n Groote zwarte sohim van 'nen wandelaar dudsterde daar op, v6or 't lidht van 'nen lan- taam. Statig dreef" de schim me tegemoet. Dichterbij zei ik, da's hler zoo de ge- woonte, „navond". ,,Den Dre!" zoo klonk 'n stem uit al dat wandelend zwart. „Gij ben 't booh nie, Fielp?" vroeg ik. ,,Jazekers!" zei den Fielp met iets te veul dvertuiging. ,,Da's sterk! Ik docht da-d-et 'nen ,,heer" was...!" „Ben ik dan soims 'n juffrouw?" vroeg den Fielp 'n tikske scherp. En onderwrjl hing ie zijnen... werendig'nen wandelstok aan zijnen arm, haalde 'n pampieren builtje uit zijnen binnenzak en offreende mij 'n sigaar; ,,ier, stikt 's op, veur den sdhrik." 'k Zette m'nen kruiwagel neer en onder wijle wiier ik m'n eiigen nog sterker bewust van 't wargaren in m'n bimnenste. Aifijn, die sigaar kast ik al vast wel 's aansteken. 't Sdheelde 'n ihaarke, of ik had gezegd: ,,daank oe wel". En als den Fielp me 'nen vlammeke gaf, vendijd! Hij had z'm bolhoedje ook al op! Ik nam 'm 'ms goed op, blies 'nen wolk rook weg en liet m'n eigen, 't was toch donker nou, maar 'ms stillekes lachen. „Jjjja," zei den Fielp toen: ,,'t is me halle- maal hiets!" „Stertfigeval in de fenmilie toch nie, Fielp?" Meteen kwam daar 'nen fietser aan. Z'n lichtje titste over den kieweg. En om dieen mensch niet teugen m'n kraiwageltje te laten botsen, stak ik rap m'n zaklantaamtje aan. Maar 't ihaperde. Misschien 't batterijke op? Den fietser had me t6oh geizien, merkte ik, maar 'it was sjuust, of ie op me afkwam...! Werendig, hij dee 't. En plotselings zag ik, te doen te hebben met den niieuwen veldwach- ter; zijnen hond herkende ik 't eerst. „Heb jij geen lidht op?" vroeg ie teemerig, onderwijle van z'n fiets springend. Dat lijkt 'nen vreemdeliinig, 'nen Hollander, dacht ik en meteen antwoordide ik: ,,m'n lan- teemtje weigert, meester!" Den hond snuffelde aan m'n groentes. ,,Mag ik dat lantaarotje eens zien vroeg ie omgeloovig. ,,Da's nie noodig," zei den Fielp toen, dien ik al twee keer zwaar door zijn neusgaten had hooren blaizen: 'n bewijis, als ge 'm goed kent, dat ie ,,z'n bloed staat op te eten," wat ie ailtij doet, als ie 'nen vuilen pico haalt bij 't kaartspul. ,,Wie ben jij?" vroeg den nieuwe, 'n tik- ste in zijnen wiek gesdhoten. Toen wier me veul duidelijk...! ,,Niemaand haanders, veldwachter, dan den burgemeester had-bdnteroem!"' Waarop den Fielp, met allebei z'n handen op den rug, op zijnen wandelstok jDegost te leunen alsof ie den nieuwe goed in de gelegen- heid wilde stellen, om Fielp Beeckers, mr. bak- ker, oudste Raadislid, Burig'emeester ad inte- rum, voonzitter van alle Ulvenhoutsohe ver- eenigingen, enz. 'ns goed te laten bekijken. Den nieuwe sprong in de houding, zei: pur- don, purdon, ja natuurlijk, dan is 't in orde, burgemeester," salueerde voor den derden keer en vroeg toen: ,,nog iets van uw orders burgemeester Amioo, den Fielp heeft van z'n leven zoo'n gelukkig moment niet beleefld. Ik wist, dat ie verzon om dat oogenblik zoo tang mogelijk te laten duren. „Nneu..."', zei ie eindelijk: ,,halleen..., gij mot teugen oew klaanten efh teugen de durpelinigen nie zco jrjjen en jouwen. veld wachter, da zijn wij ier nie gewoon, begre- pen?" Nou, da's veul waar! Den Jaan zei vroe- ger altij: ,,broerling, da meugde gij nie doen, stommeling, aanders ga-d-op de bon, horre!" ,,Begrepen, burgemeester." ,,En nog 's wa, veldwachter..." Toen trok den Fielp eerst 'ns op z'n gemak aan z'n sigaar. (Ik heb nooit kunnen denken, dat hij, zoo sjuust in den stijl, als rmeerdere kost op- trejen.) ,,En dan nog 's wa... Dot dieen plie- siehond nie de groentes van den Dr£ hopfre- ten, begrepen?" Den hond kreeg 'n lei om z'n ooren. „Noig iets van uw orders, burgemeester?" „Niks, neee, ge kunt wel gaan." Als den nieuwe op z'n fiets zat, riep den Fielp: ,,alt! Qor 's!" Den kearel kwam terug, stapte af: ,,burge- meester?" ,,Ge ebt 'r toch hopgelet vandaag, lijk ik oew venhordineerd eb, dat de jong van school bij Tiest Bastiaansen 't verkenstoot nie hopen- gooiden?" (Wlat stree den Fielp voor z'n kamerads! Wat 'nen puiken burgemeester hadden wij aan 'm!) ,,Jawell, burgemeester! U krijgt morgen- ochtend het verbaal!" „Vanbaal...? Niiks! Eerst waarsohouwen Gin errie maken mee 't volk. Begrepen...?" ,,Jawell, burgemeester!" „Ge schup ze maar 's oitder d'r... gewit- wel!" Jewell, burgemeester!" ,,Ge kuh gaan." „Alt. Oor nog 's, veldwachter!" ,,Ga bij Janus van den Euvel zeggen, da'k 'm deuzen havomd spreken mot. Zeuven huur in de burgemeasterkamer!" ,,Jawell, burgemeester!" „En gij oik present, horn 'm haan te dienen. Na mijn honderoud mee den eer van den Euvel, wil ik jou nog 's spreken hover henkele dinges...!" Jaweli, burgemeester!" „Ingerukt!" „Alt. Oor nog 's". ,,Ier. Stikt nou maar 'n sigaar hop!" ,,Dank u zeer, burgemeester. Tot uw orders!" „En perbeert zoow rap meugelijk 'n bietje Hulvenouts te leeren, saluu!" Amico, ge verstaat zakers wel, wa'k uitge- staan heb, onder die bedrijven! 'k Heb zitten scheuren op den burrie van m'nen kruiwagel! Ja, - 't is wel nat, ongeizond weer geweest, de leste tijen. Veul zieken! Zoo Wierd den Fielp burgemeester a.i. En hij lapt 't 'm fcolessaal. Hij is ook twee boomen aan 'it rooien, die 'an al jaren in den weg staan voor den inrij met z'n broodsjees! Hij smeedt 't ijzer nou 't heet is! En van Trui hoorde ik, als ik heur alles vertelde bij m'n thuiskomen, dat ie vijf keer langs gekuierd was vandaag, met bolhoedje en wandelstok! En dat ie net zoo deftig boog als verl^jen maand, toen ie Sinterklaas was... 't Zou me nifcs verwonderen, of hij staat nou met z'n bolhoedje voor den oven, in de morgenuren. Maar dat zal *k wel 'ns uitvis- schen! 'Nen schoonen dag is 't geweest. Veul groeten van Trui en als altij geen haarke min der van oewen toet a voe DR<5. OVERVAL MET BEROOVING TE AMSTERDAM. Vrijdagmiddag omstreeks een uur vervoer- de een geemployeerde van een groote indus- trieele onldememing aan den overkant van het IJ te Amsterdam in een auito een groot be- drag aan loonigelden, ongeveer f 30.000. On- derweg werd hij door een andere auto genood- zaakt te stoppen. lUit dezen auto sprongen drie personen, die hem en zijn chauffeur onder bedreiging met een of meer revolvers dwongen hun het geld aan te geven. Dit geld was verpakt in een gonjezak. De aanranders hebben deze zak met geld in hun eigen auto geworpen en heb ben daama zich ermee uit de voeten gemaakt. De employe heeft echter onmiddellijlk het portier van den auto der dieven gegrepen en dit zoo ikrachtig opengeruklt, dat het gedeelte- lijk uit zijn henigsels kwam te hangen, hij moest toen echter het portier loslaten, want de auto met de dieven reed in voile vaart weg. Daama is de employe weer in zijn eigen auto gesprongen, waarop die chauffeur de ach- tenvoiging onmiddellijk begon. De dieven waren weggereden naar het tuindorp Oost- zaan, waar zij echter blijkbaar den weg niet wisten, en in een complex wonimgen, waaruit geen uitgang bestond, vast geraakten. Een in het tuindorp woonachtige poldtie- agent was op de achtervolging opmerkzaam geworden en heeft daaraan onmiddellijk deel- genomen. ■De dieven hebben de budt in hun auto laten liggen, weike zij zijn ontiviucht, zoodat van het geld alles terecht gekomen is. De chauffeur van den bestolen employe der industrieele onderneminig en de agent zijn de dieven onmicidellijk achtema gegaan, van wie twee zijn ontikiomen. Een van hen is aange- hiouden en naar het politiebureau Adelaars- weg gebracht. Nader meldt men aan de N. R. Crt. De auto met een groot geldtransportwaar op de averval gepleegd is, was van de Neder- landsche Scheepsbouw Mij. Toen deze auto het terrein van de Scheepswerf door het hek verliet, stond buiten op den Com. Douwesweg een andere auto te wachten. De bestuurder heeft zich onmiddellijk met zijn auto voor den ventrekkenden auto gesteld en dden den weg verspend. Het blijkt nader, dat het groote bedrag aan geld, 30.000, verdeeld was over zeven zakken. Een der aanranders heeft den employd, die dit geld moest venvoeren, terwijl de aanrander in de eene hand een revolver hield, met de andere hand een vuistslag toegediend, welken de aangevallene met een vuistslag heeft be- antwoord. Daama heeft de aanvailler zich van de zeven zakken meester gemaakt, maar de aangevallene is onmiddellijk uit den auto en hem op den rug gesprongen. Daarbij heeft hij de kleedinig van den aanvaller be- scihadigt. Toen de auto der aanranders wagreed, heeft de aangerande het heele portier ervan er uit gerukt. Nadat de achtervolging in het tuindorp Oostizaan was doodgeloopen, hebben de dieven de zakken met geld achiter een woninig weg- gewonpen, waar zij later gevonden zijn, met den hoed van een van de aanranders. DE RIJKSPOSTSPAARBANK VOOR j 5100 BENADEEDD. Bij de administratie van de Rijkspostspaar- bank te Amsterdam is ontdekt, dat door samenwerking van twee ambtenaren der spaarbank met drie andere personen twee ge- vallen van fraude hebben plaats gehad, waar- dOor de bank voor 5100 is benadeeld, van v/elk bedrag echter ongeveer f 1675 is terug- gevonden. Beide ambtenaren en hun drie helpers zjjn reeds aangehouden en zullen voor de justitie worden geleid. Het eerste geval van fraude heeft reeds eenige maanden geleden plaats gehad. Daar bij waren betrokken de beide ambtenaren van de spaarbank, een werklooze, breeder van een der beide ambtenaren en een koopman uit Haarlem. In overleg met de beide ambtenaren heeft de werklooze aan het postkantoor te Rotter dam een nieuw spaarbankboekje genomen en daarop een bedrag van 5 gestort. De amb tenaren hebben toen dat beflrag van f 5 ver- anderd in 2055 en hebben ervoor gezorgd, dat het postkantoor te Utrecht een mandaat kreeg, om aan den werklooze, die in het corn- plot was, een bedrag van 2000 uit te be- talen. Daarbij moest echter gecamoufleerd worden, dat de werklooze de eigenaar van het betrok ken spaarbankboekje was. Dit is tot stand ge komen door de hulp van den koopman uit Haarlem, die den werklooze legitimatiepapie- ren verstrekte met behulp waarvan deze op het postkantoor te Utrecht de tweeduizend gulden heeft uitbetaald gekregen, welk be- d'rag toen als volgt is verdeeld. De beide amb tenaren en de werklooze elk 600 en de koop man uit Haarlem 200. Het tweede geval van fraude is van meer- recenten datum en is ook gepleegd door de beide ambtenaren, die het eerste geval op touw hebben gezet, doch voor de uitvoering van dit tweede plan zich bediend hebben van een anderen helper, een momteur. Voor dit tweede geval van fraude besloten de ambtenaren gebruik te maken van een spaarbankboekje, dat in hun handen kwam, doordat de eigenaar het voor het bijschrijven der rente, naar de rijkspostspaarbank had ge- zonden. Op dit boekje stond een bedrag van ruim 4000 ingeschreven. De ambtenaren hebben zich dit boekje tijdelijk toageeigend en hebben een uitbetalingsaanvrage tot een be drag van 3100 ingevuld en geteekend met de handteekening van den eigenaar, die zij hebben nagemaakt, met behulp van de hand-, teekening van den bezitter van het boekje, weike handteekening bij de administratie der rijkspostspaarbank berust. Nadat deze uitbetalingsaanvrage op de ge- bruikdlijke wijze door de administratie van de spaarbank was goedgekeurd, hebben de beide ambtenaren den monteur naar het postkantoor te Haarlem (dat als uitbetalingskantoor op de aanvrage was vermeld) gezonden. Deze heeft daar het bedrag van 3100 uitbetaald gekregen, waarvan hij voor zijn moeite 700 kreeg. De beide ambtenaren hebben de over- blijv^nde 2400 tezamen gedeeld, waarbij de eene ruim 1300, de andere ruim f 1000 heeft gekregen. Intusschen was het eerste geval van fraude reeds door de adrtiinistratie der spaarbank ontdekt, en ter kenms gebracht van de cen- trale recherche te Amsterdam, die een uitge- breid onderzoek instelde. Tijdens dit onder zoek is ook het tweede fraude geval ontdekt en een en ander heeft er toe geleid, dat de vijf met deze zaken betrokken personen door de recherche zijn aangehouden en in het hoofd- bureau van politie zijn opgesloten. Daarbij is de chef der centrale recherche commissaris IJzendijk er in geslaagd, van het bedrag van f 3100 van het tweede fraudegeval 1675 te achterhalen. De ambtenaar, die van dezen buit ruim f 1300 had gekregen, had 900 daarvan verstopt op een plek in de heide bij Ede, waar dit geld is opgegraven. Het be drag van 700 dat de monteur ontvangen had, heeft de recherche gevonden in de garage, waar de monteur zijn fiets stalde, terwijl bij een hiuiszoeking ten huize van den anderen ambtenaar van diens aandeel in den buit f 75 is lopgespoord. De vijf verdachten zijn voor den officier van justitie tfe Amsterdam geleid. De beide ambtenaren, die uit hoofde van hun positie over de no'idige gegevens en for- mulieren, die zij voor de fraudes noodig had den konden beschikken, hebben natuurlijk schromelijk misbruik gemaakt van hun positie. Intusschen vestigt men er de aandacht op, dat de inleggers van gelden bij de spaarbank, dioor dergelijke practijken niooit schade kun nen lijden, daar de bank natuurlijk garant blrjft voor ingelegde gelden, ook al zijn die door dergelijke practijken aan anderen uitbe taald. WIELR1JDER DOOR EEN AUTO OVERREDEN. De ongeveer 60-jarige tuinman Lagerberg wilde Donderdagochtend omstreeks half 12, per fiets den rijksstraatweg te Wassenaar oversteken bij de Hoogerbeetslaan. Daarbij is hij aangereden door een auto, bestuurd door V. uit Rotterdam. In zeer zorgwekkende toe- stand is hij naar de Jacobus-stiohting te Was senaar vervoerd. j TWEE PERSONEN MET EEN MES GESTOKEN. In de Achterwillens, onder de gemeente Reeuwijk, bij Gouda, is een vechtpartij ge beurd, waarbij twee personen met een mes in het hoofd zijn gestoken. De 39-jarige gehuw- de J. Zorg, uit de Wilhelminastra&t te Gouda, was met zijn 19-jarigen zoon en een neef er op uit getrbkken, om planten te bemachtigen voor een aquarium. In de Achterwillens zat de werklooze G. J. van Nifterink, won ende aan de Bilderdijkstraat no. 11, te Gouda, met een hengel te visschen. De passeerende drie mannen maakten een grapje en zeiden tegen den hengelaar, dat hij wel naar huis kon gaan, omdat hij toch niets vangen zou. De man is geestelijk niet normaal en lijdt aan achtervol- gin£swaanzin. Hij wond zich over het gebeur- de op, doch de drie personen liepen door. Toen zij twintig meter verder waren, kwam Van N. hen achterop met het dikke einde van een hengel en gaf hun daarmede eenige ge- voelige klappen. Daarna keerde de aanvaller terug en de drie mannen dachten, dat het daarmede afgeloopen was. Even later kwam Van N. hen op de fiets met een mes achterna; zij hadden geen wapen en de woedende man stak er op los. Z. kreeg' een groote snede over het gelaat, vlak onder het oog. De zoon poogde zijn vader, diie gevallen was, te beschermen, waarbij de hengelaar hem aan- viel en hem eveneens een emstige snede over het gelaat toebracht. Beijie personen bloedden hevig. De neef had zich uit de voeten weten te maken. Na zijn daad is Van N. weggegaan. Hij werd later dioor de Reeuwijksche politie, die van het geval op de hoogte was gesteld, ge- arresteerd. De slachtoflers zijn naar het Van Iterson-ziekenhuis te Gouda gebracht, waar de vader, na verbonden te zijn, naar huis kon- worden gebracht. De 19-jarige zoon moest ter verpleging worden opgenomen. Hij bleek emstig, maar niet levenSigevaarlijk te zijn gewond. Van N. is door de Reeuwijksche politie op gesloten en ter beschikking van de justitie gesteld. SMOKKEEARIJ. Kommiezen te Horn hebben een Belgische personen auto aangehouden, waarin ruim 100 flesschen maggi en een partij frauduleus in- gevoerde Belgische margarine waren geladen. Auto en smokkelaar werden in beslag geno men. De drie inzittende Belgen, waaronder de eigenaar van den auto, werden na borg- stelling op vrije voeten gesteld. SCHEEPSDIEFSTALEEN. Dezer dagen mistte de machinist van het s.s. ,,Randwijk", liggende bij Wilton aan de West Kous te Rotterdam, uit zijn hut een be drag van f 32. Eerst meerlde hij, dat een der offioieren van het schip hem een poets had willen bakken, maar toen hij zich tot dezen officier wendde, wist deze hem te vertellen, dat hij een onbekenden man op het schip had gezien. Ook een matroos had dezen man zien loopen. Aangifte bij de rivierpolitie volgde, weike aan den officier en den matroos een aantal portretten toonde van mannen, die zich al ©erder aan diefstallen op schepen hadden schuldig gemaakt. Op een der portretten werd de dief herkend. Deze is daarop aange houden; het is de 25-jarige varensgezel D. de B. Gebleken is, dat deze eenigpen tijd geleden aan boord van het s.s. ,,Winterswijk", dat ook bij Wilton aan de West Kous heeft gelegen, uit een hut een bedrag van 64 heeft weg- genomen. STRIJD TUSSCHEN TWEE DORPEN. Tusschen de bewoners van de twee dorpen Kizrlviran en Agris bij Konia in Turkije is een bloedige strij-d uitgebroken. De oorzaak van het conflict is gelegen in oneenigheid over het bezitrecht van een stuk weidegrond. Bij dte gevechten vielen drie dooden en acht ge- wonden. W'RAAK VAN EEN OLIFANT. In de nabijheid van Madras (Br. Indie) zijn twee menschen gedood door een olifant, die door zijn verzorger naar buiten werd geleid. Toen het dier een oogenblik stilstond om wat rijst te plukken, prikte zijn verzorger hem met een van een spijker voorzienen stok. Het dier, dat vaker door ?ijn verzorger slecht werd behandeld, keerde* zich om, greep den man met zijn slurf aan en vertrapte hem. Een jongen, die dichtbij stond, werd bij ongeluk neergetrapt en eveneens gedood. Het dier liet zich vervolgens' rustig naar zijn stal terug- brengen. ZIGEUNERS KRIJGEN EEN EIGEN GRONDGEBIED. Het centrale uitvoerende comity der Sovjet- Unie is voomemens, een autonome landstreek voor de zigeuners te stichten, naar het v-oor- beeld van het autonome joodsche gebied van Birobidsjan. Het aantal rondzwervende zigeu ners in de Sovjet-Unie bedraagt 61.000. Men verwacht door dezen maatregel de zigeuner- bevolking definitief in een vast gebied te houden. WIJN GOEDKOOPER DAN MELK. De onderwijzers in Roemenie klagen er den laatsten tijd over, dat jongens en meisjes in meer of mjnder benevelden toestand op school arriveeren. Een onderzoek heeft aangetoond, dat dit euvel te wijten is aan den overvloedi- gen wijnoogst. dien het land in het afgeloopen jaar heeft gehad. De groothandelsprijs van den wijn is daardoor gedaaid tot ongeveer 4 cent per liter en aangezien melk nog altijd 11 a 12 cent per liter kost, geven de minder welgestelde ouders de voorkeur aan wijn, met het gevolg, dat de kinderen 's morgens voor het naar school gaan geen melk meer krijgen, maar hun brood in wijn mioeten doopen. DE TENOR ALS OPLICHTER. Een Nederlandsehe journaliste leerde in Weenen een jongeman kennen, die zich als Arnold von Tamas voorstelde en wiens fraaie tenor haar bracht tot het aanbod om hem door haar relaties engagementen in NederLand en Duitgchland te bezorgen. Von Tamas accepteerde en de Nederlandsehe reisde eind October met hem naar Amsterdam. Daar examineerden deskundigen den tenor en op grond van hun oordeel kwam de journaliste met hem overeen, dat zij vijf jaar als zijn impresario zou optreden. Tenor en impre sario reisden naar Frankfort, waar de Ne derlandsehe voor Von Tamas een contract voor een gastspel in Amerika dacht af te slui- ten. Ze vertrouwde hem volkomen en liet hem haar heele reiskas van 100 Nederlandsehe gulden, 80 marken en 50 schillingen over. Hij leende verder nog een schrijfmachine, een fototoestel en een armbandborloge, eiigende zich haar leeren koffer toe en verdween De Nederlandsehe journaliste, die eerlijk in haar wiek was geschoten, diende een aan- kiacht in en toen kwam aan het licht dat de tenorzanger Arnold von Tamas is de 28-jarige David Frank] uit Hermannstadt, die voor vijf jaar uit Oostenrijk is verbannen. Hij is in een hotel in Weenen ingerekend, waarin hij lo- geerde onder de naam dr. med. Armand von Thiessen. Op dezen naam had hij een valschen Nederlandschen pas in zijn bezit. Hij is in de gevangenis opgeborgen en zal derhalve voor deze affaire zich ook te verantwoorden heb ben voor teen dergelijke, in Augustus begaan tegenover een Hongaarsche weduwe. GEMASKERDEN OVERVALLEN EEN RADIOSTATION. Reuter meldt uit Lima (Z.-Amerika). Twintig gewapende en gemaskerde hebben het radiostation van Lima overvallen. Zij slaagden er in de employes en kunstenaars die zich verzetten, te overmeesteren en het gebouw te bezetten, waarna zij doordrongen tot de studio. Hier hielden zij een toespraak van ongeveer tien m-inuten, gericht tot de regeering, waarna zij weer vertrokken, zonder dat men er in geslaagd is hen te arresteeren. NAAR DEN ELECTRISCHEN STOEL. Vier jongelieden van 20 jaar zullen op den electrischen stoel terecht worden gesteld, ten- zjj gouvemeur Lehman nog op het laatste oogenblik gratie verleent. Zij zijn ter dood veroordeeld wegens moord op een politieman, verleden jaar. De 26-jarige Edward Metelski, beschuldigd van moord op een soldaat. is te New-Brunswick (New-Jersey) voor den rech- ter verschenen en nog des avonds ter dood veroordeeld. Hij zal in de week, die begint op 16 Februari, op den electrischen stoel wor den gebracht. BRAND BIJ PARIJS VEROORZ A A KT GROOTE SCHADE. In de fabrieksgebouwen van de Socitete In- dustrieaie de Fabrication et de Transforma tion", gelegen in het naburige Malakoff, is een emsitige brand uitgebroken. Ondanks de hulp- verleening door de Parijsche branidweer. werd de fabriek eon prooi der vlammen. De schade bedraagt versdheidene millioenen francs. Fer- soonlijike ongelu'kksn de-den zich geliulkkig niet voor. NINA GRIEG'S TESTAMENT. Nina Grieg, de onlangs overleden weduwe van den Noorsdhen componist, Edward Grieg, heeft haar vermogen van ongeveer 600.000 kronen nagel-aten aan het Edward Griegfonds, waarvan de rente bij voorkeur moet worden besteed ten -bate van hot m.uiziekleven en de tooneolkunist in de gOboortestad van den com ponist, Bergen. Van de rente krijlgen de Har- monia en de Nationale Scene te Bergen on- dersclheidenlijk drie en twee vijfldie deei. Intusschen moet twee derde deel van de na- latenschap verdeelld worden onder de naikome- lingen van het eohtpaar Grieg zoo lang deze leven. Dit zijn in het geheel 7 of 8 personen, waarvan er eenige nog zeer jong zijn, zoodat het nog wel lang zal duren voor him erfdeel naar het fonds overgaat. Het eenderde deel komt reedis nu aan het fonds. Het Edward Grieg-fonds bedraagt thans 104.000 kronen. Naast haar vermogen had Nina Grieg elk jaar inkomisten uit composities van haar man door verkoop van partituren. opvoeringen, rechten vdor gramofoonplaten en voor radio- uitizendingen, samen een aanzienlijik bedrag. Dit gaat evenwel niet naar het fonds, maar naar de erfgenamen, tot er 50 jaren verloo- pen zijn sedert den dood van den componist, wanneer alle rechiten eindigen. DE ZOON VAN EEN RIJK ZAKENALAN ONTVOERD. Een zoon van den rijken Spaanschen zaken- man te Havanna, Paulino Gorostiza. zou deze week door bandieten zijn ontivoerd. Er wordt een losprrjs geeischt van 50.000 dollars. De helft hiervan zou reeds voldaan zijn. De politie zou den dagfoladen verzocht hebben de zaak gehekn te h-ouden. De familie van den omtvoerde neemt een volkomen stilzwijgen in acht. Naar Reuiter nader uit Hlavanna meldt, is de ontivoerder van Paodino Gorostitza gearres- teerd op het oogenblik, waarop hij den losprijs in ontvangst ging nemen. Ook zijn drie mede- piidhitiigen zijn gearresteerd. MISLUKTE EXECLTIE. Te Stakesiley in Yorkshire waren eenige boeren voor 35 pond beboet wegens overtre- ding van de voorschriftten der mellkwet. Om dat zij in gebreke waren gebleven de boeten te petal en zou een deel van hun vee verkocht worden maar de voonzitter van de plaatselijke afdeeling van den boerenlbonid verzocht voor de executie alle aanwezigen niet in erns-t te willen bieden en te zorgen dat de arme boeren hun vee weer mee naar huis konden nemen. Ten alotte werd een koe voor eten pond ver kocht, 3 anderen brachten een halve kroon (2y2 shilling) op en de laatste ging voof teen shilling. De deurwaarder "kon met 28% shil ling in plaats van 35 pond vertrekken en de ..koopers" steliden de vorSge eigenaars dadelijk wesr in het bezit van hun beesten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 6