Ter Neuzensche Courant Feuilleton Een liefde in China. Buitenland. Maandag 20 Januari 1936. No. 9403 TWEEDE BLAD Binnenland krachtige voortzetting der RECHTSZAKEN. VAN MINISTER -DECKERS EN MINISTER GELISSEN TERUG VAN HUN REIS. Met den trein van 10.01 aan het station van de Staatsspoor, zijn Dr. Deckers, de Minister van Landbouw en Visscherijen, en Prof. Gelis sen, de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, Woensdagavond van hun reis in het buitenland in Den Haag teruggekeerd. Hun aankomst gesohiedde, behalve dat er eenige journalisten en. fotografen op afge- komen waren, geheel onopgemerkt. Aliebei ae Ministers zagen er, ondanks hun 24 uren treinreis, opgewekt en nogal frisch uit en Minister Deckers stond onmiddellijk klaar met de mededeeling, dat zij een aangename reis gehad hadden en eigenlijk niet eens vermoei'd waren. Nadat wrj nog eenige algemeenheden met den Minister van Landbouw hadden ge- wisseld, vertrokken de beide heeren met den meesten spoed naar hun huis om zich weer bij hun gezinnen te voegen. Mededeelingen van de Ministers over hun verblijf. Er was in Den Haag geen aanleiding meer om den Ministers bijzonderheden te vragen over het zakelijke gedeelte van hun reis al- dus schrijft de N. R. Crt. daar zij zioh hieromtrent reeds tegenover een verslaggever op het traject tusschen Utrecht en Den Haag hadden uitgelaten. Een korte samenvatting van deze mededeelingen volgt hieronder: Beiden waren zij uit over de hoffelijke, har- telijke wijze waarop men hun in geheel Polen was tegemoet gekomen. De Poolsche regee- ring had een salonrijtuig tot hun beschikking gesteld, overal waar zij op hun rondreis door het land kwamen, bleek men bereid zich de meest mogelijke moeite te geven om hun ver blijf zoo aangenaam en vruchtbaar mogelijk te maken. Tot dit laatste droeg in hooge mate bij dat zij voortdurend contact konden heb- ben met een staf van deskundigen op de ver- schillende gebieden waamaar him belangstel- ling uitging en dat zoowel de plaatselijke auto- riteiten, als allerlei organisaties, te alien tijde tot hun voorlichting bereid waren. Minister Deckers bracht in herinnerinig, dat het doel van de reis is geweest zich op de hoogte te stellen van het oeconomische leven in Polen, in den breeden zin van het woord, zooals in de namen van de twee departemen- ten die zijn ambtgenoot Gelissen en hij be- heeren, is uitgedrukt. Besprekingen ten aan- zien van de handelspolitiek stonden niet op het reisplan en zijn dan ook niet gehouden. Het doel van de reis was sleahts te zien wat men in Polen doet om het oeconomische 'leven in de huidige moeilijke omstandigheden te steunen. De indruk van Minister Deckers was, dat men in den Poolschen landbouw hard werkt en alle krachten inspant om staande te blijven. iDe overheid verleent hierbij in ruime mate haar medewerking. Dit is wel sterk tot uiting gekomen toen er ip den loop van 1935 tengevolge van langdurige droogte vele boe- ren met ondergang bedreigd werden. De re geering heeft toen op ruime schaal financieele steun verleend door het verkrijgbaar stellen op gemakkelijke condities van credieten tegen lage rente. Wat meer in het bijzonder den eigenlijken crisis van den landbouw aangaat, hoi; dt Polen er een ander systeem op na dan ons land. In tegenstelling met den directen steun die hier op den voorgrond staat, wordt er in Polen steun verleend door heffingen *op den invoer van buitenlandsche producten. De Minister bleek in dit stelsel een zekere bekoring te zien, n.l. deze bekoring, dat het eenvoudiger toegepast kan worden dan ons stelsel van di recten steun, maar hij had er zich tegelijker- tijd rekenschap van gegeven, dat wat voor Polen geldt, daarom voor ons land nog maar niet zonder meer geschikt geaciht behoeft te worden. De toestanden in den Nederlandschen landbouw zijn n.l. veel gecompliceerder dan die in den Poolschen. Omtrent de deflatie in Polen sprak Dr. Deckers als zijn meening uit, dat zij krachtig wordt doorgezet. De Poolsche regeering heeft hierbij uitgebreide bevoegdheden en veel ver- dere strekkende volmachten dan de onze. Zij kan aan bepaalde groepen van het eoonomi- sche leven, zooals kartels, venmindermg van de prijzen van bepaalde producten opleggen en heeft bij niet opvolging van deze prijsvoor- schriften zelfs de sanctie van ontbinding van het kartel tot haar beschikking. Dit maakt uit den aard der zaak kraohtige bevordering van het deflatie-proces mogelijk. Wjj hebben, aldus besloot Dr. Deckers zijn mededeelingen, veel materiaal meegebracht, vele indrukken en gegevens verzameld, die wij nu eerst eens moeten uitwerken. Onze indruk ken zullen eerst nog moeten bezinken, onze ervaringen zullen getoetst moeten worden aan de vergelijkbare Nederlandsche omstandig heden en ae maati-gelen die hier gencmen zijn. De economische toestand in Polen is moeilijk, maar naar de meening van Dr. Dec kers zal men er met hard werken en spaar- zaamheid doorheen komen. Minister Gelissen verklaarde, dat voor hem de hoofdzaak van zijn reds is geweest, het contact met de Poolsche bewindslieden. In het Internationale contact van dezen aard ziet Minister Gelissen een groot belang. Voorts Vdlae hij, evenals zijn ambtgenoot Deckers, zich op de hoogte stellen van wat men in Polen heeft ondemomen en onder- neemt in den strijd tegen de crisis. Zijns in- ziens zal een uiteindelijke herleving in den oeconomischen toestand slechts kunnen wor den bereikt, door internationale samenwerking, die niet in de laatste plaats voor Nederland van groot belang is, omdat Nederland het nu e En rural v Drnamelijk van zijn internationale positie moet hebben. Do vraag lag veer de hand, waarcm de Ministers juist Polen hebben uitgekozen om het eerste van de internationale contacten te leggen. Prof. Gelissen beantwoordde deze vraag hiermee, dat zijn ambtgenoot Deckers en hij den indruk hadden gehad, dat het defla tie-proces in Polen sneller opschiet dan in Nederland wat door hun bevindingen ter plaatse is bevestigd. Bovendien bleek hij nog een bijizondere persoonlijke sympathie voor het Pcrolsche volk te hebben, o.a. omdat dit door alle politieke en geografische verdeelingen heen, zijn eenheid heeft weten te bewaren en opnieuw te grondvesten. De Minister wilde niet gezegd hebben, dat de Poolsche deflatie- methode zonder meer door ons zouden kunnen worden overgenomen. Z.i. verdiende zij echter wel nauwgezette overweging en bestudeering. Het ontbreekt Polen niet aan een krachtige wil en ook niet aan bekwame leidende figuren, maar des te meer aan kapitaal. Dit tekort heeft geleid tot een financieel etatisme, in dezen zin, dat de staat eenerzijds feitelijk tal van bedrijven als zoutmijnen, stik- stoffabrieken, de haven van Gdynia enz. in eigen beheer heeft en anderzijds door de op- richting van twee banken, de eene voor de financiering van de nijverheid, de andere voor die van den landbouw, het industrie- en land- bouwcrediet tot op zekere hoogte gemonopoli- seerd heeft. De overheid heeft dit niet gedaan uit zucht tot een soort van staatssocialisme, maar omdat zij bij het tekort schieten van het particulier initiatief er wel toe gedwongen was. ,,Ik ben, zoo vervolgde Minister Gelissen, uit den aard der zaak van meening, dat het Nederlandsche kapitaal in de eerste plaats behoort aangewend te worden om de Neder landsche nijverheid in stand te houden en ver- ruiming van werkgelegenheid in ons eigen land te bevorderen. Voor zoover zulks echter niet mogelijk is door de belemmeringen die andere landen aan deze ontplooiing met maat- regelen op het gebied van de handelspolitiek in den weg leggen, zal het Nederlandsche kapitaal m.i. verstandig doen in het belang van onze betalingsbalans emplooi te zoeken in het buitenland, zooals het dit ook in het ver- leden geregeld gedaan heeft. Naar bekend is, is onze handelsbalans siteeds passief geweest en was het aan de activiteit van onze diensten- balans te danken, dat onze betalingsbelans toch steeds een goed figuur wist te maken. In de laatste jaren is onze betalingsbalans echter naar de zijde van het deficit doorge- slagen. Prof. Gelissen is geneigd tot de mee ning, dat dit aan.de te beperkte activiteit van de dienstenbalans moet worden geweten. Z.i. is het van het grootste belang onze diensten balans weer te verbeteren ten einde op deze wijze ook onze betalingsbalans weer in orde te krijgen. Met het oog op de vitaliteit van Polen, een uitgestrekt land met vele mogelijkheden voor de toekomst, meende hij dat het gewenscht was te onderzoeken in hoever Nederlandsch kapitaal in Polen een vruchtbaar arbeidsveld zou kunnen vinden, ten bate van de kapitaal vorming in Nederland en van de industrialisa- tie in Polen. Wij zijn niet de eenigen die het oqg hebben gestagen op de mogelijkhedan van Polen. De Engelschen hadden dit reeds eerder gedaan, zij hebben zich ter plaatse op de hoogte ge steld en dit onderzoek heeft ook reeds tot practische resultaten geleid. Als een voorbeeld van hetgeen Minister Gelissen met betrekking tot ons land bedoel- de, wees hij op de fabrieken van Philips te Warschau, die de twee Ministers tezamen foe zocht hebben. Deze fabrieken zijn een stuk Nederlandsch kapitaal. Men behoeft er niet aan te twijfelen, of Philips liever haar bedrijf te Eindhoven had uitgebreid en de producten er van naar Polen geexporteerd, maar dit kon nu eenmaal niet in verband met de belemmerin gen op het gebied van de handelspolitiek en daarom heeft men den anderen weg gekozen en een eigen bedrijf in Polen gestiobt, een stuk Nederlandsche cndememingsgeest, waarvoor prof. Gelissen zijn_respect betuigde. Ook Minster Deckers verklaarde tenslotte dat hij, alvorens zich nader over de resul taten van zijn bezoek aan Polen te kunnen uitspreken, zijn gegevens moest uitwerken en I zijn indrukken moest laten bezinken. Pas dan zal men van definitieve conclusies kunnen DE HANDElLSBESPREKINGEN MET POLEN. De handelsbesprekingen met Polen, die van de week zouden beginnen, zijn uitgesteld tot de volgende week en zullen nu vermoedelijk Maandag of Dinsdag beginnen. NATIONAAL CRISIS-COMITe. In de periode van 1 t/m 15 Januari 1936 heeft het N.C.C. aan de plaatselijke comitd's uitkeeringen gedaan tot een totaal bedrag van 41.279, waarvan voor 19.665 aan goederen in natura. Voor 22 bijzondere gevallen is voorts door tusschenkomst van de plaatselijke crisis-comitd's een bedrag van f 1,354 ver- strekt.. Uit de gift van de Koningin, bestemd voor extra-uitkeeringen in speciale gevallen in den vorm van kleeding, dekking en schoeisel, een bed'rag van 4.095 geput. HET TWEEDE KA VIERI.II> VAN HOUTEN. Toen Vrijdagnacht het Tweede Kamerlid, de heer H. van Houten, per auto van een spreek- beurt, welke hij te Echten bij Lemmer had vervuld, naar zijn woning te Groningen terug- keerde, is de wagen op het Stationsplein te Groningen .door de gladheid van den weg - het had bevig gesneeuwd geslipt en tegen een boom gebotst. De heer van Houten, die zelf den auto bestuurde, werd hierbij op straat geslingerd, waar hij met verschillende ver- wondingen bewusteloos bleef liggen. Terstond was medische hulp ter plaatse. Na voorloopig verbonden te zrjn is de heer Van Houten per brancard naar zijn woning vervoerd. De heer Thijsse, die het Kamerlid op zijn tocfot had vergezeld, kwam er met lichte kwetsuren af. De auto werd van voren geheel ingedrukt. Omtrent den toestand' van den heer Van Houten wordt nader gemeld, dat deze geen ongerustheid hoeft te baren. De patient, die verwondingen aan gelaat en handen, alsmede een snede in den rug heeft, wordt thuis ver- pleegd. DE COMPENSATIE-TRANSACTIE MET DUITSOHLAND. In een vorig nummer is melding gemaakt van de oompensatie-transactie met Duitsch- land, waarvan het nieuwe schip dat de Kon Paketvaart Mij, in Duitschland zal laten bouwen, deel uitmaakt. Wij laten hier nog volgen den volledigen tekst van de officieele mededeeling: De laatste dagen hebben te Berlijn tusschen de bevoegde Nederlandsche en Duitsche auto- riteiten besprekingen plaats gevonden nopens een compensatie-overeenkomst. Deze besprekingen hebben tot het resultaat geleid dat een invoer naar Duitschland boven het betalingsoontingent mogelijk zal zijn voor Nederlandsch-Indisehe tabak en onder bepaal de voorwaarden voor enkele overeengekomen producten van Nederlandschen en Neder- landsch-Indischen oorsprong. De betaling hiervari zal geschieden door ver- rekening met additioneele importen uit Duitschland, waarbij gebruik kon worden ge maakt van de medewerking der Kon. Paket vaart Maatschappij, die bereid werd gevonden van de drie door haar benoodigde schepen e6n in Duitschland te bestellen. Gelijk bekend, zullen de beide andere sche pen hier te lande worden gebouwd. spreekt er zijn groote voldoening over uit, dat het emstig gevaar, waarmede een oogen- blik de Volkenbond in beginsel en doel werd iai.0tivend, dccrdat de Raad deze voorstellen daadwerkelijk heeft ter zijde ge steld; vertrouwt, dat de leden van den Bond de sanctie-politiek krachtig zullen voortzetten, en in het algemeen vermeden zal worden alles wat het gezag van den Bond zou verminderen. MOGEN VREEMDELIN GEN HIER IN GEEN GEVAL POLITIEK VOEREN? Hot Eersibe Kamerlid, prof. De Savornin Dohman, heeft de vatgende vragen tot den Minister van Justitie gerioht: 1. :1s de minister bereid mode te deelen of, gelijk door den voorzitter van de op 7 Januari j.l. te Rotterdam gehouden openbare protest- vergadering tegen de Russdsche geloofsvervol- gingen is vehklaard, de politie ter uitvoering van een ministerieele cdrculaire, het opt re den van buitenlanderis in die vergadeuing heeft ver- boden, „,d:aar men vreesde, dat deze buiten- larders critiek zouden oefmen cp eiders be- staande politielke toestaniden, hetgeen door den Minister van Justitie ontoelaatbaar werd geacht?" 2. Mocht inderdaad op den in vraag 1 ge- noemiden grond door de poiitie het optreden van buitenlanders in de bedoelde vengadering zijn verboden, is zulks dan op last van den minister gesohiied, en zoo neen, heeft deze poJitioneele beslissing dan de instemiming van Z. Ecx. 3. Inidien het een of het ander het geval zou zijn, is dan in het optreden van de politie volgens den minister een toepassing te zien van het beginsel, hetwelk naar de regeerings- persdienst dezer dagen berichtte, door de regeering wordt gehuldigd, dat aan vreemde- lingen niet kan worden toegestaanhier te lande poli'tiek te voeren? 4. .Zoo ja, staat dan de minister op het standpunt, dat deze gedragslijn in alle geval len, welke oak, zonder eenige discriminatie moet worden gelvolgd 5. Is met name de minister niet van oor- deel, dat, wanneer vreemdelingen met een be- roep op hun ervaringen, ons volk willen waar- schuwen tegen de alien goldslddenst en zede- lijikheid onidermijnende Russische bolsjewisti- sche levensfoeschouwing en de openlbaringen daarvan, waaronder ide godioosheidspropa- ganda en de getoofsvenvoigingen een eerste plaats innemen, er een uitzonderingsgeval voorligt am de hieronder te noemen redenen? a. 'Omdat Nederland met Rusland geen diplomatieke betrekkingen onderhoudt, o.m. uit vrees, dat de toch reed's van uit dat land geleide poiitiek propaganda in Nederland en Ned.-Indie daardOor in de hand zou worden gewerkt; ib. omdat Nederland door zich te verzettem tegen de toelatinig van Rusland tot den Vol- kenlbond op de door den heer Motta bij die gelegenheid ont/wikkelde motieven reeds pu- blieikelrik stelling genomen heeft tegen dezelf- de toestanden als waarop de in vraag 1 be doelde vreemdelingen critiek hebben willen uitoefenen en het derhalve het bestaan van deze toestanden kennelijk niiet als een zuiver interne Russiscbe aangelegenhedd heeft be- schouwd; "c. omdat de Riussische overheid Nederland sche onderdanen, die critiek wenisahen uit te oefenen op toestanden, welke zij in strijd met de waarheid beweren, dat in een deel van het Koninikrijk der Ned'erlanden, te weten Ned.- Indie bestaan, daartoe niet sleohts de vrijheid laat, maar zelfs daartoe aanmoedigt en op- leidt Leon Blum de radical en met een breuk tijdens de verkiezingscampagne indien zij blijven aar- zelen. 'Hij schrijft: „De val van Laval is noo- dig vcor het heil der aemocratie in h'ranlkrijk zoowel als voor het heil van den Ekiropeesiohen vrede." De ,,Echo de Paris" doet een heftigen aan- val op de radicalen, vooral op Herriot, wien hij beschuldigt achter de coulissen tegen Laval te manoeuvreeren. De „Oeuvre" verwijt de Bank van Frankrijk het ministerie moeilijk- heden in den wag te leggen om het te dwin- gen de belangen der kapitalisten te sparen. De Bank van Frankrijk zou bepaalde poli tieke voorwaarden stellen om haar garantie te gewen aan de leening, welke de Fransche regeering in Engeland moet aangaan. REDE VAN HITLER. Rijkskanselier Hitler heeft een bezoek ge- foracht aan Detanoldi, waar hij in een vlieg- tuigloods een rede heeft gehouden. Hitler, in- geleid door den leider van het Duitsclhe ar- beidsfront, dr. Ley, gaf een ovenzicht van de werkzaamhieden in de afgeloopen drie jaren, waarbij hij er op wees hoe kort eigenlijk een tenmijn van drie jaren- in een menschenlsven is. Toch zijn ze ons, die er in geleefd hebben zeer lang getoleken. De geschiedschrijvers zullen voor deze drie jaren meer pagina's noodig hebben dan in menig tijdvak voor de beschrijving van tien misscihien zelfs 20, 50 of 100 jaren. Gij alien weet, aldus vervolgde Hitler, dat onze toe komst niet over roizen zal gaan, docih dat alles hard zal moeten worden bevochten en offers moet kosten. Het succes valt steeds hem ten deel, die staande blijft en nimmer zijn tegen- woordi'gheid van geest verliest. Het is van geen belang, of deze of gene bur ger dit of dat niet heeft; slechts een ding is van belang: of het Duitsche volk sterk genoeg zal zijn am zich in deze wereld te kunnen handhaven. Nog iets kunnen wij uit den strijd van weleer voor de toekomst leeren, n.l. dat er steeds een wil moet zijn, die den doorslag geeft. Want ook indertijid zou de beweging niet hebben overwonnen, wanneer zij niet door een wil was beheerscht, wanneer niet een wil de geheele beweging met zich zou hebben opgestuwd. Hitler besprak nog de persvrijheiid, waarbij hij tegenover de bandeloosheid van een belan- gempers van eertijds de ijzeren discipline stel- de van de pens van heden, voor welke geen zucht naar winst bestaat doch welke een en- kel doel heeft: het welizijn van het volk. Ten aanzien van de wereldsituatie zeide Hit ler, dat Duitschland met niemand moeilijk- heden zoekt, doch dat het sterk moet zijn, op- dat niemand het zal kunnen aanvallen. De nieuwe vliegtuigloodsen zijn een zinnebeeld van de opstanding en weerbaarheid van Duitschland; in het vertrouwen aldus Hitler, kunnen wij in de toekomst zien. WSj kunnen dezen weg vreedizaam gaan, omdat wij sterk zijn. Hitler besloot met een beroep op de oude strijdimafckers, derrzelfden geest te bewaren, welke in de gadenkwaardige dagen tot de over- wiinning heeft geleid en Duitschland heeft gered. SANCTIE-POLITIEK BEPLEIT. Het dagelijksch bestuur van de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede heeft in zijn dezer dagen gehouden vergadering een resolutie aangenomen van den onderstaanden inhoud, die aan den secretaris-generaal van den Vol kenbond, den voorzitter van de Sanctie-com- missie, den Nederlandschen Minister van Bui tenlandsche Zaken, de Union te Geneve en de voornaamste Volkenbondsvereenigingen is aangeboden: Het dagelijksch bestuur van de „Vereeni- ging voor Volkenbond en Vrede", in aanmer- king nemende, dat krachtens de bepalingen van het Grondverdrag de leden van den Vol kenbond niet slechts de verplichting hebben op zich genomen om sanctiemaatregelen toe te passen, teneinde daden van agressie te be- eindigen, doch ook om de territoriale integri- teit en de bestaande politieke onafhankelijk- hedd van alle leden van den Bond te eer- biedigen en te handhaven tegen elken buiten- landsehen aanval; vaststellende, dat de voorstellen tot het be- eindigen van het conflict tusschen Abessinie en Italie, gelijk. opgemaakt door de ministers Laval en Hoare, duidelrjk brengen een oplos- sing, die voor Italie kennelijk voordeeliger is dan die, welke v66r den aanval door het Comit6 van Vijf uit den Raad werd voorge- legd, zoodat zij bij volledige aanvaarding zou den gaan gelijken op een premie voor den aan- valler en een ongewenscbt precedent zouden scfaeppen; Uit het Engelsch door BEN BOLT. (Nadruk verboden.) 28) Vervoiig. iDe tuin was ook al geffllumineerd als voor een feest, maar lag voor zoover hij kon na- gaan, geheel verlaten. Zijn oogen wendden zich naar het huis. De bLmden van latwerk aan zijn kant waren aUemaal open en de kameris verlichit. Hij tuurde gretig en met oogen strak van spanning, in de hoop een spoor van Kathleen Barrirugton te ontdekken, maar zijn mioeite werid niet beloonld, in een van .de kamers. echter, zag hij een man die zat te schrijiven. Het was AJh Yeo, in rijke kleedij, voor een festiviteit of voor een offi cieele gelegenheid. 'Bahoeidlzaaim hield hij den secretaris een ocgenblik in h'et oog, keek nog eens naar alle kanten om zich heen en liet zidh daama in den tuin neen. Even daainna verdict Ah Yeo de kamer en keerde geen minuut later terug met zijn-hoed op. Forsytth had het wel kunnen uitschreeuwen van blijdischap: de mian ginig uit. Hij wachtte tot Aih Yeo opnieuw de kamer had verlaten en ving toen een rondgang om het huis aan. Het hoofldgetoouw was danker, maar in den daaraan vastgelbouiwidien vleugyi lagen de ver- lichte kamens. Een latwerk gaf toegang tot en ruiim vertrelk waar zach'tgekleunde sche- merdampen branldden en waar zich op dit mo ment niemand bevond. Hij keek naar binnen, besluiteloos wat te doen. Toen gebeurde er plotseling iets, wat tot een onmfiidldlellijke besliissinig noopte. Een zijden voorgang aan het andere einde der kamer werd op zij geschoven en een meiisje trad binnen, gekleed als die Chineesche dame uit den hoogslten stand, in een hemedsfolauw zijden kimono, zalm-rose kousen en gouden schoentjes van het traditioneele m'Odel aan de voeten. Het kostte Dick Forsyth geen moeite haar te herkennen. Kathleen"', kwam het hijgend over zijn trillende liippen, ,,KaitJhleen". XVI. Van aangezicht tot aangezicht. Een oogenblik na zijn ontdekking bleef dr. Forsyith in de kamer turen. Toen greep een verschriikkelijke twijfel hem aan. Dit weelde- riige vertrek met zijn zacihte larnpen, zijn zij den gordijnen, zijn .gebeeldhouiwde nissen met kostbare schilderijen, leek niet veel op een ge- vangenis. Het had een vergulde kooi kunnen zijn, maar de open vensiters spraken een an dere taal. En die Chineesche kleedij de kleedij van een dame van stand? Wet deed Kathleen Barrington diaarin, als zij niet reeds den trots van haar ras had afgetagd? De twij fel werd nadruikkelijker. Had hij zich dan ach- teraf toch vergast? Was ze dan, zooals Ah Yeo had geinsinueerd geen gevangene, maar een gewillige bruid? Deze gedachite1 dead enkele seconden den adem in zijn keel stokkefi, tot zijn oogen, die hij weer op het meisje gericbt had, .zagen hoe er een verandering over haar kwam. Ze staar- de het doniker in, vouwde toen plotsieiUng de hianden als in gelhed', en een uitdrutoking van nameloos beklemmend verdriet. Neen, dat was geen verlangende bruid. Die versohrikte oogen, door tranen venduisterd, waren niet de oogen van een jonge vrouw, die de zonnige uren telde. SCHADELOOSSTELLING DOOR DUITSCHE REGEERING. DE Het volgendie moment had hij den afstand die hem van haar scheidde, afgelegd; hij zocht zijn weg door het latwerk, zonder er aan te denken, dat het masker dat hij droeg en zijn toeslijfcte kleeren, een allesbehalve aanitrekke- iijike verschijning van hem maakte. Toen ze de vneamde gestalte zag, stond het meisje als gehypnotiseerd. Vol angst waren haar viodette oogen op hem gericht; ze scheen niet in staat zich te bewegen, en hij was de kamer in voordat zrj zich omkeerde om de vluchlt te namen. Kathleen", riep hij zachitjes, maar drin- gend. „Kathleen". Ze bleef staan en keerde zich verbijsterd naar hem. „Jijriep zij met een lage, trillende stem ongeloovig naar zijn gemaskerd geizicht sta- rend. „Jij!" ,„Ja, iik, Kathleen." Haar twijfel bagrijpend, trok hij het mas ker van het gazichit en wierp het op den grond. ,,Maarmaarstamelde zij. ,,Ik ben gekomen om je te redden. Je moet met me weggaan ommiddeillijlk." ,,Ik dacht dat je in gevangenschap was", hemam zij, den zin die haar woorden onder- ibroken hadden, voltooiend. „Dat was ilk ook, maar iik ontsnapte, den avonid toen jij de jonk verliet." „Je ontsnapteWeer maakte ze haar zin niet af en keek hem aan, alls vertrouwde zij haar ooren niet. ,,Jia. En van dat oogenblik af heb ik niets gediaan, dan poigen tot hier door tg driingen," ,,Maar Ah Yeo vertelde me nag geen half uur gededen, dat je hier in een van de kamers van de Yamen gevanigen zat. Hij verzekerde me, dat je vannacht zou worden gefolterd en daar ik weet, toe duivelachtig geraffineerd Chineesche martelingen kunnen zijndaar om, cm je te redden, heb ikheb ik „Om me te reddenja?" ,,Ehheb ik beloofd omomLi Weng-Ho te huwen." RADICALEN TEGEN LAVAL. De radicaal-socialistisohe fractie heeft met 62 tegen 20 stemmen en zeven onthoudingen een door Chauvin ingediende motie van wan- trouwen tegen de regeering aangenomen. (De Parijsche correspondent van het Alig. Hbl. meldde vo6r dat de beslissing gevallen was, het volgende: De besprekingen tussdhen de politieke lei- ders ter voorfoereiding van den grooten par- lementairen strijd schijnen den toestand veel- eer te compliceeren. Het heet dat Laval, toen hij hoorde beweren dat de zitting van heden (Donderdag) of morgen (Vrijdag) over het lot van het ministerie zal beslissen, geksche- rend antwoordde, dat de Kamerleden dan J veeleer over hun eigen lot zullen beslissen. Het is een feit dat voor tal van radicalen het resultaat der a.s. venkiezingen zal afhan- gen van hun houding voor of tegen Laval. Dit verklaart de aarzelinigen van de radicale partij, welker ibestuur de parlimentaire fractie sleohts uitnoodigde een beslissing te nemen of de stemming voor alle leden verplicht zal zijn of niet, daar a:t den radicalen Kamerleden niet formed durlde voorschrijven tegen het ministerie te stemmen. Men gelooft dat als er discipline bij de stemming wordt voorge- schrevcn de radicale ministers zullen moeten aftreden en een ministrieele crisis onvermij- delijk is, zelfs als de regeering een meerder- heid in de Kamer krijigt. In de socialisltisohe „Populaire" bedreigt Een treik van ontzettiing kwam over Dick Forsyth's gezicht. In zijn oogen flits te een plotseilinge vlam. ,,Jiij beloofde La Weng-Ho te huwen'l, her- haatde hij op straklken stillen toon, ,,om mij te kunnen redden?" ,,Ja", hemam zij eemvoudi'g, „ofischoon ik liever zou sterven." „En daarom draag je die kleeren?' „,Ja", anitwoordde ze weer, met een klank in haar stem, die een steemen hart had moeten vermurwen. ,,Dit zijn de offerkLeeren. Ah Yeo heeft ze me gegeven. Ze waren voor me ge maakt, en vamavond of morgen moet ik de bruid worden van den mandarijn, als ,,Neen, ilievelinlg." Hij strekte zijn arm en uit. Weer vlamden zijn oogen, en zijn gelaatsultdruiklking open- baarde meer dan zijn woorden. Vloor een oogen blik Stonfl zij daar en staarde hem aan alsof ze het niet klon begrijipen, niet durfde geloo- van; toen kleurde een diepe bios van vreugde het mooie meisjesgezicht en als een vogel naar het nest, vloog zij in zijn airmen. Die hidden haar ornvat en zij begroef haar gezicht tegen zijn .sdhouders, terwijl zij snik'te van eindelooze oplucbting. Voor een- oogenblik was al het andere vergetenhet gevaar, dat van zoo nabij loende en de noodizakelijikheid om te ont- snappen, terwijl het nog tdjd was. „Lieveiing", ftuisterde hij, ,,kijk me aan". Lamgzaam lichtte zij het sitralendle gezicht- je, waarin de violette oogen vochtig blonken, naar hem op. Hij boog zijn hoofd dieper naar het hare en touste haar. ,,Lievding", klonlk het opnieuw. ,,Jij bent van mij, Voor tijid en eeuwiigheid nooit zal je een anderen man toebehooren." „Neen, nooit een anderen man", herbaalde zij zacht en innig. Jou, jou alle en, die ge- waagd hdbt „Wat ik riskeerde wias niets, vergeleken wat jij deed", weerde hij af. ,,Jiij hebt oog in oog gestaam met iets veel ergeris dan.den dood, om mij te reddenzooals je dacht." In opdracht van de Nederlandsche regee ring heeft tourgemeester C. J. Eyma een schadeloosstelling van ruim 15.000 uitge- keerd aan de familie van de tijdens den we- reldoOrlog door een oorlogsoorzaak amgeko- men opvarenden van de Juno IJM 285, de Lisa IJM 207, de Ena IJM 65 en de Nora IJM 178. De Duitsche regeering heeft deze seihadeloosstelling ter beschikking gesteld, voorzoover naar het oordeel van de Neder landsche regpering daarvoor billijkheidsredenen aanweizig waren. Dit is de laatste uiitkeering die plaats heeft. In totaal is in den loop van de laatste jaren ruim 30.000 uitgekeerd in dertien gezinnen. Sommiige daarvan omtvingen meer dan 4000. BIJRELS VOOR DE SOLDATEN VAN BEIDE PARTI JEN. Sedert het uitbreken van den Italiaansch- Abessijnschen oorilog heeft het Britsc'he bijbel- genooitschap ruiim 5000 bijbels aan de Abes- sijnscbe soldaten verstrekt. Deze bijbels zijn in vijf verschillende talen gedrukt, en worden gratis aan de soldaten uitgereikt. Ook aan de Itadiaansche soldaten te Port Said is eenzelfde ivi'tdeelinig gehouden. Een bestuurslid van het bijbelgenootschap zeide: In geval van oorlog kiezen wij geen partij, maar deelen wij zooveel bijhels uit, ads wij kunnen. DE BRAND IN HET OOST-INDISCHE HUIS Vrijdag stond voor de rechtban'k te Amster dam terecht een 19-jarige kantoorbeddende, die er van wordt verdacht brand te hebben gesticht in een der kantoorlokolen vain het Oost-Indische Huis en van verduistering van een bedrag van f 20 ten nadeele van de H.O.R.A. Als eerste getudge hoort de rechtbank den deskundige dr. C. J. van Ledden Hudsebosch. „Iik zou aides verduurd hebben tot je be- vrijid was uit de klauwen van Li Weng-Ho, en dan ,,Ja? En dan ,,Dan zou ik doodgegaan zijn." Haar woor den braken m een gesmoorden sinik, ,,Maar mi' zul je leven", hernam hij snel, terwijl hij haar nogmaalis kuste. „Je zult be- vrijd zijn van de verschrikkinig van dat offer. We Hij hield zijn adem in, daar hij meende in den tuin iets te hooren bewegen, en zich om- keerend, terwijl hij haar nog in zijn arrnen hield, tuurde hij naar buiten in de duisternis. Hij kon niets zien en het geduid, wat het dan oak veroorzaakit mocht hebben, herhaalde zioh niet. Hij was echter thans tot de werke- tijkheid teruggebracht. .Kathleen", waarsohuWde hij, „.we verspil- len tijd. Ah Yeo kan komen of de mandarijn zou kunnen arriveeren. We moeten weg, oogenlblikikettiijlk, m'aar het zou wel goed zijn als je iets had am deze kleeren te bedekken... een donkere mantel bijivoorbeeld en vooral een paar andere schioenen." „Ik heb ze aliebei, er .zijn er doizijnen. Wacht maar even; iik ben er in een minuut weer. Ik word niet bewaakt. Al Yeo weet, dat ik niet over de muren van de Yamen kan klimmen en door de poort zou ik niet kunnen pas&eiren. Daarom mag ik het huis vrij in- en uitgaan; het latwerk is overal open. Een ocigenlbliikje." Zij gliplte uit zijn armen en snelde de, kamer uit. Dick Forsyth wachtte - allennrnst op zijn gemak. Dat geluid uit den tuin had hem zenuwachtig gemaakt en hij verweet zich nu, zooveel tijd te helbben verbeueeld. Zijn oogen wendden zidh onwillekeurig naar de open ramen, waardioor de zoet:, zware geur van vele bflioemen naar binnen werd gedraigen door den zachten avorjdnvind. (Wordt vervoligd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 5