ALGEMEEN NiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN de M.S.S.-Cachets No. 9403 MAANDAG 20 JANUARI 1936 76e Jaargang Binnenland dan heeft Apotheker Dumont voor U een nieuwe vinding gedaan Buitenland EERSTE BLAD JHR. MR. DR. E. TJARDA VAN STARKENBORGH STACHOUWER. Als Gij wel eens plotseling U zoo moe, zoo mat, zoo moedeloos gevoelt, Als Gij wel eens plotseling last hebt van bloed-aandrang, duizeligheid, Als Gij wel eens sukkelt met 'n riekenden adem, beslagen tong, oprispen, Als Gij wel eens last hebt van puistjes en van 'n fletse gelaatskleur, Als Gij wel eens wordt overvallen door hoofdpijnen en onpasselijkheid: Samenstellmg Voordeelen: Vorm van innemen: Wilt Ge U weer gezond en prettig gevoelen? Ga dan de M.S.S.-cachets gebruiken! Al die kwalen en kwaaltjes zijn bijna altijd hat gevolg van slecht cl on- voldoend werkende spijsverterings-organen. Gij beseit het r. ~estal soms zelf niet, dat het dddr hapert. Ge behoeft nog niet bepaald aan ,,verstopping te lijden. Zelfs een alleen maar wat vertraagde darm-werking he-...t toL gevolg dat in Uw ingewanden dagelijks stoffen achterblijven, dat zich daarin steeds meer vergiften ophoopen, die Uw bloed onzuiver mciiion, c ie ^^9* zaam maar zeker Uw gestel als t ware vergiftigen: kortom aie de oor zaak zijn van al die kwalen en kwaaltjes, wacrvan Gij last ondervindt. Apotheker Dumont heeft nu de M.S.S.-cachets samengesield, welke vcr- schillende bestanddeelen bevatten, die op Uw gestel een gunsi gen ir vked uitoefenen, die de werking van Uw ingewanden, van Uw spijsvertering, regelen en verbeteren; Uw geheele organisme als t ware op ;S£c!:6b! Verstopping, hardlijvigheid, constipatie. Een M.S.S.-Kuur Maak het daarom tot een goede geregelde wekelijksche gewoonte elken VRIJDAG en ZATERDAG e6n of twee M.S.S.-cachets te ne men, voordat Ge naar bed gaat. De M.S.S.-gewoonte. Snghapjrt.SSS ■nti i vt-jjtt *73tVK*"ai»ftaM TER NEUZENSCHE ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,—, overige lan den f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20 kt.f.tne ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgavc. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. STAAT DER GEMEENTE-EIGENDOMMEN. Bungeoneester en Wethouders van TER NEUZEN maiken bekend, dat afsichrift van den stiaat van hetgeen naar het burgerlijk redht eigendoan der gameente is, tegen betaling der kosten ter gerheente-secretarie verkrijg baar is. Ter Neuzen, 18 Januari 1936. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Vicorzitter. B. I. ZGNNEVULLE, Secretaris. Zaterdagochtend is te Den Haag overleden in den oucierdom van 75 jaar, Jhr. Mr. Dr. E. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, oud- commissaris der Koningin in de provincie Gnoningen. Reeds op 40-jarigen leeftrjd werd de thans ontslapene tot burgemeester van Groningen benoemd, waarin hij in 1917 tot 1925 commissaris der Koningin in Groningen werd. Zijn zoon volgde hem op. Deze laatste is thans gezant te Brussel. R.-KATH. KAMERLEDEN VOOR DE V ALU ATIE Op een vergadering van den Friesbhen Bond van R. Kath. Kiesvereenigingen heeft het Kamerlid Van der Weijden volgens de „Volks- krant" gezegd te meenen, dat wel twee derden van de Katholieke Kamerfractie voor deva- luatie zijn, daar de regeering niet in staat is voor verlaging van het kostenpeil te komen door de huidige werkwijze. LANDDAG R.K. STAATSPARTIJ. Op den landdag van de R.K. Staatspartij welke 2 Februari a.s. in de Apollohal te Am sterdam zal worden gehouden, zal het woord worden gevoerd door Mr. C. J. M. F. Gose- ling, voorzitter der R. K. Staatspartij, die een openingswoord zal spreken getiteld ,,Van onze taak bewust", daama zal Jhr. Mr. C. J. M. Ruys de Beerenbrouck, minister van staat en oud-voorzitter van de R. K. Staatspartij, een redevoering uitspreken ,,Vaderlandsliefde". Mgr. Poels, hoofd-almoozehier van den arbeid, zal spreken over ..Katholieke actie en poh'tieke eenheid" en Mr. M. P. L. Steenberghe zal daama een rede houden over „Arbeid van ons volk". De partijvoorzitter mr. Goseling zal een samenvattende slotrede houden order den titel ,,Ons werk". Ds landdag vangt aan pre- cies om 15 uur en hij zal circa 17.30 u. wor den gesloten. Met het oog op de groote be- langstelling moet de termijn van inschrijving van deelnemers op 21 Januari a.s. worden ge sloten. OPSLAGHOUDERS VAN TARWE. De Vereeniging van handelaren in granen, zaden en peulvruchten in Zeeland heeft een adres gericht aan den minister van landbouw en visscherij, waarin zij haar bezwaren ken- baar maakt tegen de erkenning als opslag- houder van tarwe van de coop, aankoopver- eemiging Schouwen en Duiveland, de afd. Sdhiouwen van den Chr. Ned. boeren- en tuin- dersbond en de Coop, landbouwvereeniging te St. Philipsland, daar de leden van die vereeni- gimgen alien landbouwers zijn en dus reeds als zoodanig steun genieten voor tarwe. HET IUJK EN DE INTERCOMMUNALE TRAMWEGEN. Bij gemeenschappelijke beschikking van de ministers van waterstaat en van financien, is le. de commissie, aan welke werd opgedragen het onderzoek van de vraag, of en in hoeverre de financieele betrekking tusschen het Rijk en de intercommunale tramwegen, welke in het belang van het verkeer tot stand moeten worden gehouden, behoort te worden gewij- zigd, ontbonden; 2e aan den vqprzitter, de leden en de secretaris der commissie dank be- tuigd voor de door hen in deze functie bewezen belangrijke diensten. DE G. G. VRAAGT ONTSLAG. Bij de regeering is het verzoek van den gouverneur-generaal van Ned.-Indie, Jhr. Mr. B. C. die Jonghe, ingekomen om hem bjj het eande van de gebruikelijke vijfjarige periode ontslag als zoodanig te verleenen. POSTZEGELS VOOR HET KIND. In de gehouden vergadering der Centrale Propaganda-commissie is mededeeling gedaan van het verloop der laatste actie voor het Kind. Blijkens opgave van het hoofdbestuur der P. T. T. bedraagt de winst op de kinder- postzegels gemaakt ruim 128.400 gulden (vorig jaar 119.000 gulden). De opbrengst der prentbriefkaarten wordt geschat op ruim 25.000 (vorig jaar 20.000). Na aftrek der onkosten hoopt men aan de instellingen van kinderbescherming ongeveer 135.000 gulden uit te keeren (vorig jaar 122.000 gulden). Aan alien, die over geheel Nederland hebben meaegewerkt, om de actie te doen slagen, werd een hartelijk woord van dank gebraoht. DE WEG BERGEN OP ZOOM—WOENSDRECHT. Onlangs is de verbetering tot stand geko- men van het gedeelte van den Rijksplanweg no. 58 bij Woensdrecht, waardOor thans een gosde verbinding is ontstaan tusschen Noord- Brabant en Zeeland. iHet gedeelte van dezen Rijksplanweg van Bergen op Zoom naar Woensdrecht is nog in onderhoud bij de provincie Noord-Brabant, zoodat voor het gebruik daarvan met rijwielen, evenals op alle bij deze provincie in beheer en onderhoud zijnde wegen, een belasting wordt geheven, onder den naam ,,weggeld". Behalve dat hierin eenig onrechit wordt gevoeld, omdat de wielrijders reeds rijwiel- belasting betalen, levert het aanvragen van wegkaarten voor het gebruik van dit weg- gedaelte bezwaren op voor de wielrijders, welk bezwaar zou worden opgeheven, indien de weg Bergen op ZoomWoensdrecht door het rijk in beheer en onderhoud zou worden overge- nomen. Voor het rijk zijn daaraan geen directe kosten verbonden, omdat deze weg eenige jaren geleden door de provincie is verbeterd en in vrij goeden staat verkeert. De A. N. W. B. heeft nu aan den minister van waterstaat verzocht, te willen bevorderen dat in het belang van het drukke rijwielver- keer de weg Bergen op ZoomWoensdrecht, welke een oordeel vormt van den Rijksplanweg no. 58 Bergen op ZoomVlissingen, in beheer en onderhoud zal worden genomen door het rijk. A.V.R.O.-RAPPORTER OP DE „QUEEN MARY"? De Queen Mary", de in aanbouw zijnde Oceaanreus van de Cunard-lijn, zal in Mei a.s. haar eerste reis naar New-York maken. Hot. schip zal van Southampton via Cher bourg naar Amerika varen; het hoopt er na- tuurlijk op, het beroemde blauwe lint" te kunnen winnen van de Fransche ,,Normandie". Met de Queen Mary" zal een „vliegende omroepersbrigade van de B.B.C. meereizen. Van het oogenblik van vertrek tot aan het moment van aankomst in Amerika, zullen er radio-ooggetuige-verslagen gegeven worden van het zoo rijk ge-schakeerde leven aan boord. Van ,.machinekamer tot kraaiennest", zul len er microfoons opgesteld stacan, waarin ver- teid zal worden van het leven van de passa- giers en de bemanning. Ultra korte-golf- zenders zargen voor de verbjnding. De mogelijkheid bestaat, dat er een speciale A.V.R.O.-reporter met de „Queen Mary" mee gaat, schrijft de „Radio-Bode", teneinde ook de A.V.R.O.-luisteraars in staat te stellen, de lameuzen reis van tijd tot tijd te volgen. Voorlcopig met de .Queen Mary" naar Amerika... straks misschien met onze ,,Prin- sendam". DE AANNEMERS EN DE WERKVERSCHAFFING. De minster van sociale zaken heeft na over- leg met de navolgende organisaties: Ned. aan- nemers- en patroonsbond voor de bouwbedrij- ven in N derland N.A.P.B.; Ned. R. K. bond van bouwpatr.oons en Nederlandsch Chr. aan- nemers- en bouwvakpatroonsbo'nd, besloten een contactcommissie in het leven te roepen, die hem in den breeden zin van het woord van voorlichting zal dienen over alle vraagstuk- ken, welke verband houden met de uitvoering van werkverschaffingen, door aannemers. In deze commissie zullen de drie genoemde bonden vertegenwoordigd worden door de hee- ren B. van Eesteren, H. J. L. Klein-Schiphorst en J. Swarts. De minister van sociale zaken heeft als ver- tegenwoordigers aangewezen ir. F. P. Mesu, landbouwkundig adviseur der afdeeling werk- verschaffing en steunverleening; ir. J. A. W. M. Vetter, ingenieur bij het Werkfonds en Meyer de Vries, hoofdinspecteur voor de werk- verschaffing, departement van sociale zaken. Laatstgenoemde zal als voorzitter van de commissie optreden, terwijl aan de commissie als secretaresse is toegevoegd mej. J. J. Fal- kena, tijdelijk ambtenares bij het departement van sociale zaken. DE STEUN AAN DE KLEINE BOEREN. Men weet dat de regeering plan heeft, de kleinere, meer dan de andere noodlijdende boeren nog eenigermate tegemoet te komen op bijzondere wijze. Het chrlstelijk-historische hoofdorgaan „de Nederlander" meent dat de bijzondere steun die de regeering in uitzicht gesteld heeft, n.l. een uitkeering ineens uit het landbouwcrisis- fonds, niet in overeenstemming is met wat men gewild heeft toen men den landbouwcrisis- steun in aanzijn riep. Men gaf daaraan toen het karakter van bedrijfssteun. Nu spreekt het communique van de regeering over de brj- zondere steunverleening daar ook wel over, maar van een verplichting om het te ontvan- gen geld alleen voor 't aanschaffen van be- drijfsbenoodigdheden te gebruiken, blijkt niets. Wel geeft te kennen, dat de regeering dezen vorm van hulp verkieselijker aoht dan werk- verschaffing of armenzorg. Het blad ver- volgt ,,Hiermede in strijd is echter de toevoeging, dat zij, die blijkens gegevens der belasting een inkomen hebben, dat de uitkeering niet drin- gend noodzakelijk maakt, uiteraard hiervoor niet in aanmerking komen. Het afhankelijk stellen van steunverleening van het persoon- lijk inkomen der betrokkenen is bij de toepas- sing der landbouwcrisiswet steeds achterwege gebleven. Bij het stelsel van bedrijfssteun past het aUerminst. Het kan daarom slechts ver- troebelend werken in het onderhavige geval eenerzijds het karakter van armenzorg aan den steunmaatregel te ontzeggen en ander- zijds daaraan een bepaling te verbinden, welke slechts in die sfeer thuis behoort. Ook al zien wij hiervan een oogenblik af, zoo achten wij de richting, door de regeering gekozen,, niet bij uitstek gelukkig. De oplos sing zal naar onze meening eerdier moeten worden gezocht in het herstel der bij-verdien sten, dan in extra bedrijfssteun, terwijl ook het vraagstuk van den meest gewenschten be- drijfsvorm niet ter zijde mag blijven. Het vraagstuk van het bestaan van den kleinen boer is met een uitkeering in eens van 25 a 30 zelfs niet voorloopig opgelost". (Geen geneesmiddel, dcch een middel voor inwendige zuivering) M S S.-cachets bevatten o.m. picintaordige stoffen, zoodanig gekozen, dat het lichaam niet aan de laxeerende werking went ged-extracten, die dienen om de werking van de lever te regelen meikzuur-fermenten, dienende om de gistings-processen in de darroen te be adigen, oorzaak van te trage werking der darmen Chlorophylls, hetwelk dient om den blceddruk te verminderen en den bloeds-omloop te regelen M.S.S.-cachets werken zacht, ver- oorzaken geen krampen, geen overmatige ontlasting, geen te sterke prikkeling der darmen. Ge proeft niets, daar het fijne poe- deris omgeven door'n smaakloos ouwel, dat week wordt. Ieder kan ze innemen, blijven nooit steken. 12 stuks in koker verpakt 60 cent. Bij Apothekers en Drogisten. Het is dus niet een gewoon ,,purgeer -middel, dat Uw darmen !eegperst, ze onnoodig prik.-»elt tot een nieuwe verstopping, maar een middel dat voorkomt, verbetert en natUunijfc egelt. Als Uw vertraagde darm-werking reeds tot werkelijke verstopping heeft geleid, dan be- wijzen de M.S.S. cachets betere diensten dan een gewoon purgeer-middel. Ge moet er ech ter in dat geval minstens twee nemen en den daarop volgenden avond nog minstens een. In chronische gevallen gedurende 2 a 3 dagen twee of drie stuks en de resultaten nagaan. Daama nog eenige dagen een M.S.S.-cachet en Ge zult bemerken, dat Uw verstopping verholpen is, terwijl niet, zooals bij sterke purgeer-middelen een z.g. her-verstopping op- treedt, want M.S.S.-cachets regelen blijvend! Personen, welke zoo nu en dan aan werkelijke .verstopping" lijden, en tengevolge daarvan ook de dcardoor veroorzaakte onaangcname gevolgen ondervinden, doen goed b.v. e'.ke 3 maanden eens een M.S.S.-kuur te doen. Dear- toe gebruike men dan vanaf Maan:'.agavond tot Vrijdagavond eiken avond een M.S.S.- cachet. Aldus maken ze niet alleen ..Schoon Schip", maar regelen hun darm-werking voor een langen tijd, zoodat zij zich dan weer pret tig en opgewekt gevoelen. Na een M S.S -kuur kan men ae volgende week weer gewoon door- gaan met het volgen van de M S S. gewocnte. Gij beseft zelf de oorzaak niet, want Ge lijdt niet bepaald aan ..verstopping". Maar als Ge 's Zaterdags Uw weektaak hebt beeindigd, dan voelt Ge U 's Zondags te moe, te mat en te landerig om van Uw zoo welverdien- den Zondagsrust naar behooren te genieten. De gevolgen van die vertraagde spijsver tering zijn daarvan de oorzaak, maar die kunnen worden voorkomen door een tijdig en regelmatig gebruik van de M.S.S.-cachets. stoelgang, zal zich dan herstellen. Uw met afval-stofien gevulde darmen zullen zich zacht ledigen en vol welbehagen bemerkt Ge, dat ge U nu op Zcndag-ochtend eens lekker frisch en opgewekt gevoelt, zoodat Ge van dezen rustdag zonder eenige be- lemmering naar Uw eigen opvatting kunt gebruik maken. Dat Ge al Uw plannen kunt volvoeren, dat Ge U kunt ontspannen en kunt genieten van Uw vrljen dag, voor U zelf, voor Uw huisgenooten een zegen. En's Maandags gaat Ge weer vol lust, ener- gie en levensmoed aan Uw nieuwen week taak, bestand tegen nieuwe vermoeienissen. Volgt daarom de M.S.S.-gewoonte M S S -cachets (ook wel genaamd: Laxeer-Akkertjes) zijn verkrijgbaar bij alle apothekers en drogisten en wel in blauwe ronde kokerties of in de nieuwe blauwe vierkante kokertjes. De samenstelling is echter van beide geheel gelijk. Als Uw leveranctf soms geTn voormad heeft, vraag hem dan ze even voor U te willen bestellen. Ze kosten per 12 stuks 60 cent-_ (Ingez.. Med.) DE DATUM DER VERKIEZINOEN IN BELGIe. Naar de correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt heeft een der leden van de re geering bean de verzekerimg gegeven, dat de iiuidiige kaJbinet, na het incident in de hoofd- afdeeling van de Kamer, er niet meer aan denkt haar lot te verbinden aan de vaststel- linlg van den datum der aanstaamde parle- mentsverkieizinigen Men weet, dat een voor- stel van de regeering tot verdaging van deze vertkiezingen, welke nonmaal in Mei a.s. moes- ten worden gehouden, door de hoofdafdeeling werd veriworpen. Sledhtis 6en lid stemde voor. Van de zee andere leden stemtden er drie voor en drie bianco. Verwacht wordt nu, dat de regeering deze week in de Kamer uiting zal geven aan den wensdh, haar taak, als volmadht-kabinet, die 31 Maart ten einde loopt, rustig te mogen vol- tooien. Zij zou het verder aan het parlement overlaten den datum voor de verkiezingen vast te stellen, maar er toch tevens den na- druik op leggen, dat alle verkiezingsagitatie v66r het verstrijlken van de volmadhtspolitiek ongewenscht voorkomt Het wordt dan ook zeer goed niogelijk geaoht, dat een'compro- miavcuorstel van parlementaire zijde het licht zal zien. Het zou hierop neerkomen, dat de ver kiezingen noch in Mei, noch in October (zoo als de regeering eerst vroeg) maar in Juni of Juii van dit jaar zouden plaats hebben. DE ZITTING VAN DEN VOLKENBOND. De Britsdhe minister van buitenlandsche zaken, EJden, is Zondagmiddag in gezelschap (van den parlementaire onderstaatssecretaris van het departement, Eranlbome, naar Ge neve vertroikken. De andere leden der Brit sdhe delegatie vertrokken reeds vroeger naar Geneve. Eden heeft de. amhassadeurs van Franikrijk en Italie ontvangen. Volgens de Daily Mail heeft dit onderhoud niet in verband gestaan met nieuwe vredesinitiatieven, doch uitslui- tend met de aanstaande zitting van den Vol- kenJbandsraad. Ook Alolsi naar Geneve. Italie zal deelnemen aan de zittingen van den Volkenbondsraad, die heden voor een ge- wone zitting bijeenkwam. Baron Aloisi is wederom de gedelegeerde voor dit land. DE ZAAK LINDBERGH—HAUPTMANN. In een interview met Reuter bij zijn aan komst te Panama verklaarde Condon bereid te zijn naar Trenton terug te keeren, indien zijn aanwezigheid daar noodig zou zijn. ,,Ik wil gaame medewerken, doch ik heto een telegram gekregen van den procureur-gene- raal van New Jersy, dat het niet noodig is, dat ik mijn tocht onlderlbreek." Gouvemeur Hoffman met den dood bedreigd. Gouvemeur Hoffman, de aartklager Wil- lentz en een van de rechters in bet proces tegen Hauptimanm hebben brieven ontvangen, waarin zij met den diood worden bedreigd. Nieuwe raadselen? De autoriteiten van Akron in den staat Ohio stellen op het oogembl'iik een onderzoek in naar den levensloop van een vijfjarigen jongen. die volgens de bewerinigen van een vrouw, het kind van Lindbergh zou zijn. De jongen verblijft in het hiuis van den vradhtautobestuiurder DolsenDe vrouw be- weert, dat de twee jaar geleden gestorven echtgenoote van Dolsen een vriendin is ge- weest van Violet Sharp, die vengifhiigd werd. Dolsen zelf zou wel eens getwijfeld hebben, of de jongen, die bij hem in huis is, zijn eigen zoon is. In dit verband wordt het volgende verhaa! verteld: Toen Dolsen in 1932 een reis door de Sta- ten maakte, werld hij plotseling naar huis geroepen. Men deelde hem mede, dat zijn kind ziek was geiworden. Toen hij thuis was geko- men, had hij geconstateerd, dat dit niet het geval was. Bovendien had hij gezegd, dat hrj het kind,, dat hij voor zich zag, niet herkende, daar het krullend haar had. Later had hij be merkt, dat zijn vrouw over veel geld be- schi'kte. Eens had hij 609 dollar bij haar ge- vomden, waarvan zij geen rekenschap kon af- leggen. De vrouw die met deze merkwaardige ver- klaringen is gekomen, beweert, dat zij een ver familielid van wijlen juffrouw Dolsen is en alie bijizoniderheden van de kwestie-Lindhergh kent. DE POLITIEKE CRISIS IN FRANKRIJK. Het besluit van Herriot om uit het kabinet- Daval te treden, plaatst zijn raddcale oollega's in de regeering voor een moeilijke beslissing. Herriot zelf trachit hen te overreden tot na de verkiezingen in hun amtot te blijven, doch de meerderheid van de Kamergroep die bij de jongste debatten tegen de regeering heeft ge- stemd, zegt in haar aangenomen motie zoo ondubbelzinndg dat verdere deelneming van radicale ministers aan de regeering-Laval on- vereenig'baar is met de radicale beginselen in binnen- en buitenlandsche poldtlek, dat hun positie uiterst pijnlijik zo,u worden als zij niet- temin aanbleven. Slechts overwegingen van uttliteit zouden hen daartoe toch kunnen doen besluiten. De vraag is of zij dit offer zoo kort voor de allgemeene verkiezingen willen bren- gen. DE ZIEKTE VAN DEN IvONING VAN ENGELAND. De Engelsche koning lijdt aan hronchiale catharre. Deze catiharre is volgens de genees- heeren niet van emstigen aard, maar er heb ben zich teekenen van hartzwakte vertoond, die met eenige ongerustheid gadegeslagen moeten worden. i Vrijdagavond hebben Lord Dawson of Penn en Sir Frederic Williams, de doktoren van den koning, den laatste zuurstof toegediend. Volgens de Daily Tel. is de toediening van zuurstof een voorzorgsmaatregel, die wel meer wordt toegepast ingeval van zware aan- dioening van de ademhalingsorganen, teneinde de ademhaling te verlichten. Vooral bij be- jaarde zieken past men deze methode toe. De prins van Wales is Vrijdagmiddag te Sandrigham aangekomen. De hertog van York was reeds aan het ziekbed. In kringen die in nauwe relatie staan met het hof wijst men er op, dat 's koning® ziekte niet slechts het .gevolg is eener geivatte koude. Ondanks het feit, dat de koning van zijn ern- stlge ziekte in 1928-29 herstelde, is het niet te venmijden, dat deze nog haar invloed zou blijven doen gelden en dat de koning meer vat- baar zou blrjven dan andere menschen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1