ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9402 VRIJDAG 17 JANUARI 1936 76e Jaargang Leermiddelen en Schoolbehoeften, Bmneniand De Italiaansch-Abessinische oorlog. Rheumafiek laat* U toch wrijven akker's Kloosferbalsem EERSTE BLAD Leermiddelen en Schoolbehoeften. TER NEUZEN, 17 JANUARI 1936. SLUISKIL. ZAAMSLAG. rs*N?acrgnMEV«uu**«si'. ti-. vt,wu - NEUZENSCHE CO U RANT ARONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden By viooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Vot.r Beigie en Amerika 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. I'itgecj'ster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnernent tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst e£n dag voor de ultgavc. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VBIJDAGAVOND. lUterlijk DINSDAG 28 JANUARI 1936, des namiddags twee uur, zal op bet gemeentehuis Prysopgaaf worden ingewacht voor de levering"* van voor de openbare lagere scholen A, C en D en de U. L. O. school. Oe voorwaarden enz. liggen op de gemeente- eecretarie ter inzage, alwaar nadere inlieh- tingen zijn te bekomen. Ter Neuzen, 17 Januari 1936. Burgemeesiter en Wetbouders van Ter Neuzen, J HUIZINGA, Voorzltter. B. I. ZON.N EVIJLLE, Secretaiis. NEDERLAND EN HKT ABESSIJNSCH CONFLICT. Het is wel merkwaardi(g, dat terwijl het kranten lezend publiek in Nederland met groote belangstelling de intemationale ge- beurtenissen volgt, toch zoo weinigen begrtj- pen hoe nauw wijze If betrokken zijn by het feit, dat Engeland bij zijn optreden tegenover Italie nauw rekening moet houden met de wenschen der Franscben. Openlyk is Engeland van regeeringswege te kennen gegeven toen men daar begonnen is met de versterking van de lucbtvloot, dat daariby de overwegingen ten aanzien „van de integriteit van zekere gebieden aan de andere zijde van de Noordzee" een zeer groote rol speelden. En onomwonden hebben daarna de En gel - scbe bladen geschreven, dat volgens oordeel der militaire autoriteiten, de Engelsche lucht- vloot samen met de marine, wel in staat zou zijn om vyandelyke marine-bases aan onze kust in bedwang te houden, doch dat te land de vardediging der „Low Oountries" door de Franscben zou moeten geschieden, tenzy men voor het Engelsche-4eger- even zwaro frnan- cieele offers aan het volk zou willen opleggen als voor de vloot. Waar de vrees voor het vestigen van vyan- d-elijke luchtbases in o:is land zoo sterk heerscht als in Engeland het geval is, is niet te verwonderen, dat ook by het optreden tegenover Italie, Frankrijk in laatste instantie de beslissing geeft. Terecbt heeft de Nederlandsche pers naar aanleiding van de bovenvermelde beschouwin- gen in de Engelsche bladen, er op gewezen, dat klaarblijkebjk met onze Nedarlandsche opvattingen geen rekening werd gehouden, eehter zonder daarbij te onderzoeken, in hoe- verre dit onze eigen schuld was. Hoewel bet in verband met den rol, welke men aan het Fransche leger ten opzichte van ons land toedenkt, wel duidelyk Is, dat ook de gevechtswaarde van het Nederlandsche leger volgens buibenlandsche begrippen onvoldoende wordt geacbt, toch is het begrtjpelyk, dat onze Regeering thans in de allereerste plaats be- dacht is op middelen om onze neutraliteit in de lucbt be ter te handhaven. De aanschaf van het tot dusver geheel ont- brekend modem luchtdoelgeschut en de uit- breiding van de luchtvloot, komen dan ook wooraan op het program. Een zaak, die hierbij tevens onder de oogen gezlen zal moeten worden, is de vormintg van een reserve voor het personeel der vliegdienst. Hoewel de eischen, die gesteld worden voor bet militaire vliegbrevet zeer veel hooger zijn, dan die voor den pportvlieger, zoo is bet toch wel duidelyk, dat het een groot voordeel is, wanneer men voor de opleiding tot militair vlieger de keuze kan doen uit jongelui, die reeds als sportvlieger blijk van aanleg hebben kurrnen geven. In Engeland en Vooral ook in Duitschland, wordt om deze reden dan ook bet sportvliegen op alle mogelijke manieren aangemoedigd en het is te verwachten, dat ook in Nederland de burgerluohtvaart in 't al- gemeen, gun stage gevolgen zal ondervinden van de noodzakelijkheid om de militaire luchtvaart uit te breiden. Om slecbts een enkel voorbeeld te geven hoazeer, de luchbtactiek is veranderd, willen wy er op wijzen, dat de tyd van het gevecbt van man tegen man in de lucbt, geacbt wordt voorby te zijn. Om onze nautraliteit in de luoht te kunnen handhaven en een luchtmacht te hebben, die preventief kan werken, moeten wy beschikken over escadrilles jachtvliegers, die in gesloten formatie de vijandelijke escadrilles kunnen aanvallen door evenwijdig daarboven vliegen- de, het vyandelyk escadrille met bommen te bestrooien. Engeland heeft aan de Mididellandsehe Zee moigendbeden gevraagd of zij bereid zijn tot militairen steam by een aanval van Italie op de Engelsche vloot. iMaar veel zwaarder nog weegt bet voor Engeland te weten, dat thans de preventieve waarde van de Nederlandsche lucbtvloot on voldoende is, met het oog op „de integriteit van zekere gebieden", welke voor Engeland self een levensbelang is. NEDERL. STAATSLEENING 1936. Zooals in onze advertentie-kolommen wordt bekend gemaakt, zal worden overgegaan tot de uitgifte van een 4 pCt. Nederlandsche Staatsleening ten bedrage van 104.000.000, tegen een koers van uitgifte van 99 pCt. De leening, welke is Vrijgesteld van coupon- belasting, heeft een 1-ooptyd van ten hoogste 40 jaren. Te beginnen met het jaar 1937, wordt elk jaar op 1 Februari, een aantal scfauldbewijzen bij loting aangewezen, b pari afgelost. Hiervoor wordt bestemd een bedrag van 1,05 pCt. van het nominale bedrag der leening, vermeerderd met het bedrag der door die af- lossing vrijgevallen rente. Versterkte en algeheele aflossing kan te alien tijde plaats hebben. Van bet bedrag ad f 104.000.000,is reeds tot een bedrag van f 50.000.000,de deel- neming verzekerd. De inschrijving kan gescbieden tot op Dinsdag 21 Januari 1936 van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur, bij de in de adver- tentie vermelde Bankinstellingen en bij het Agentschap van het Ministerie van Financier: te Amsterdam. De betaling zal moeten geschieden op Zater- dag 1 Februari 1936, tegen in ontvangst- neming van recepissen. HET 98ste ITALIAANSCHE LEGERBERICHT. Maarschalk Badogbo seint: „De veldslag aan de Ganale Doria is bezig op een volledig succes van onze wapens uit te loopen. Onze troepen zijn vooruitgerukt op een front ter diepte van meer dan 70 K.M. overal het hardnekkig verzet van den tegen- stander brekende. ,,Sterke acbterhoeden van den vrjand, ver- feorgen in holen, trachten tevergeefs onze ver- volgingen te vertragen. De vijandelijke verlie- zen die zwaar zijn, kunnen pas later precies worden vastgesteld. „De luchtmacht uiit Somaliland heeft samentrekkingen van vyanden bij Dagaboer en Sasa Baneh gebombardeerd in een ieven- dige samenwerking met onze troepen bij hun actie. „Op het Eritreesche front heeft de lucht macht kampementen en verzamelingen van gewapenden in de streek van Audinox gebom bardeerd, waarbij duidelyk resultaten vielen waar te nemen." Van het Zuidelyk front. Reuter meldt uit Addis Abeba, dat de be- richten over gen groote overwinning der Ita- Iiaiien bij Dolo bp ras Desta daar niet beves- tigd worden. Men verklaart, dat het wel mogelijlc is, in verband met de moedlijkheden voor de ravitailleering van ras Desta, dat bij zyn trcepen wat terug heeft getrokken, doch dan zonder een nederlaag te hebben geleden, Weer een ambulance gebombardeerd. Volgens berichten uit Abessijnsche bron zou aan het noordelijk front weer een Roode Kruisafdeeiing door vliegers zijn gebomiWr- deerd. Drie Italiaansche bommenwerpers zouden de Roode Kruis-afdeeling, welke bij Waldia op ongeveer 150 K.M. ten Noorden van Dessie is gestationneerd, met bommen hebben bestroedd. Twee verpleegsters zijn gewond. Alle ziekententen zouden zijn vernield. Reuter meldt uit Dessie, dat de ambulance zich bevindt te'Waldia, halverwege Dessie en het Asjangi-meer en onder bevel staait van den Engelschen majoor Burgoyne. De ambu lance stond bloot aan een hevig bombarde- ment, dat langer dan een uur duurde. Majoor Burgoyne is ongedeerd gebleven, maar men telt -reeds 14 dooden en 35 gewonden, vooral vrouwen, grijsaards en kinderen uit de bevol- king van Waldia, waar de brandbommen hun werk deden, dat door een hevigen wind werd aangewakk erd Op het terrein van de ambulance werd de tent van majoor Burgoyne vernield, zyn in- strumenten en genees- en verbandmiddelen verbrandden. De tent was duidelijk met een Rood Kruis gekenmerkt. Een Britsche ambulance is Donderdagnacht nog naar Walida weggezonden, direct na ont- vangst van een telegram van Burgoyne, dat melding maakte van het bombardement en besloot met de woorden: „iSchudt Geneve wakker. Het is duidelijk, dat de Italianen van 't Roode Kruis hun speciale doel maken". Majoor Burgoyne is in November te Addis Abeba aangekomen en bood den negus zijn diensten aan, die .hem het commando gaf over eeh trein van 100 muildieren met Roode Kruis-uitrusting. 'Niettegenstaande zijn 60-jarigen leeftyd trok de majoor te voet van Addis Abeba naar Dessi6, een weg van 300 mijl. Burgoyne was belast met de leiding van een depot van de ambulance, aan welker hoofd de Oostenrijker Schuppler staat met de Ier- sche dootoren Brophil en Hickey als assisten- ten, en welke ambulance zich thans ten Noor den van Waidia bevindt. Volgens een bericht uit Abessijnsche bron is de aanval uitgevoerd door drie vliegtuigen. Twee verpleegsters zijn gewond en alle zie kententen moeten vernield zijn. Omtrent het bombardement wordt verder nog gemeld, dat Waldia een plaatsje is van 1000 inwoners. Het bombardement geschiedde tusschen half elf en half twaalf door drie Caproni-vliegtuigen. Op het terrein van het hospitaal vielen een aantal brandbommen en zes luchttorpedo's van 150 kilo. De helft van bet plaatsje is verbrand. De regeering te Addis Abeba en de buitenlanders aldaar pro- testeeren tegen dit bombardement van een open plaats. Uit Addis Abeba meldt men, dat de Ita liaansche verhalen ten deele waar zijn, maar men gelooft, dat de moeilijkheden reeds ten einde zijn. De censuur maakt het echter onmogelijk verdere inlichtingen in te winnen. De vredeskansen. De diploonatieke medewerker van de Daily Telegraph schrijft: Te Londen gelooft men dat het geheele Ita- liaansch-Abessijnsche vraagstuk, gezien den loop van zaken sedert de verwerping van de Parijsche vredesvoorstellen, opnieuw bestu- deerd moet worden. De Geneefsche commis- sie van 13 zal zich waarschijnlijk met deze kwestie, o.a. het Abessynsche verzoek om een enquetecommissie naar Abessinie te zenden, bezig houden. Waarschijnlijk zal dit Abes sijnsche voorstel echter op grond van tech- niache moeilijkheden onuitvoerbaar worden verklaard. Opstand in God join wordt gevaarlijk. De opstand in Godjam, waaromtrent reeds bij herhaling gsruchten zijn vernomen, heeft thans naar het schijnt bet karakter van een Tevolutie aangenomen. De opstandelingen zouden den regeerings- troepen een nederlaag hebben toegebracht bij Debra Markos, de boofdstad van het district. De opstand is gevaarlijk, aangezien hij de Abessinische troepen aan H Noordelijke front in den rug bedreigt, waardoor de situatie in het Noordwesten zeer gevaarlijk wordt temeer daar de trouw van Ras Ajeloe Burroe, het stamhoofd van Wolkait (Noordelijk Amhara) eveneens twijfelachtig is. Naar vernomen wordt is Fitaorari Adma- soe, de zoon van Ras Haiioe en broeder van Tekla Hsimenot, die den opstand in Godjam leidt, door den negus by Addis Abeba gevan- gen genomen. Niettegenstaande de versterking, welke uit Addis Abeba is gezonden wordt de opstand voortgezet. DE SANCTIES. De Daily Telegraph schrijft naar aanleiding van de kahinetszitting, dat naar de meening van de Engelsche ministers een uitvoerbaar plan moet worden opgesteid, alvorens ten aan zien van het petroleum-embargo doeltreffende maatregelen kunnen worden genomen. Waar- schijnlijk zal het resultaat van de besprekin- gen te Geneve dan ook een verstrekikend on- derzoek van deskundigen naar de gevolgen van een petroleum-embargo zijn. Daarbij moe ten de volgende factorfen in aanmerkirug wor den genomen. 1. De houdinig van de Vereenigde Staten. De Britsche regeering wacht op de inwerking- tredinig van de Amerikaansche neutraliteits- wet, alvorens een reeks vraagstukken kan worden opgelost. 2. De toestand in de Vransche binnenland- sche politiek. De betrekkingen met de regee- ring-Laval zijn van dien aard, dat zy tot een nauwe wederzij.dsche samenwerking aanmoe- digen. Niettemin moet er rekening made wor den gehouden, dat er in Frankrijk verkiezin- gen worden gehouden. Daarin liggen onbeken- de mogelijkheden cpgesioten. 3. De uitwerking van de toegepaste sanc- ties. Men is van meening, dat de tegenwoor- dige sancties en vooral de financieele, doel- treffend gebleken zijn. Tevens gelooft men echter, dat een petroleum-embargo gedurenide langen tijd geen zic'.itbaren invloed op den Italiaanschen veldtocht zou helbben, diaar Ita lie genoeg oiievoorraden voor 7 maanden be- zit, en daar voorts ihet tegenwoordige „veld- tochtseizoen" door de regens binnen drie maanden ten einde zal zyn. DE AMERIKA A N SOHE NEUTRALITEIT. Naar Reuter uit Washington meldde, zou de commissie van buitenlandsche zaken uit het Huis van Afgevaardigtden gisteren een amen- dement op de neutraliteitswet behandelen om Italie en Aibessinie van de toepassing dezer wet uit te zonderen. MacReynolds, de voor- zitter van de commissie, gaf als reden op, dat de wijziging van de neutraliteitswet tijdens het huidige conflict zou kunnen worden uitge- legd als een partijdige daad. DE HOUDING VAN EDEN TE GENEVE. Reuter verneemt te Londen in goed inge- lichte kringen met betrekking tot de houding die Eden te Geneve zal innemen het volgende: De Engelsche regeering zal v66r alles staan op de handhaving van de collectieve actie wat betreft de sanctiemaatregelcn tegen Italie. Men neemt aan, dat Engeland eerst door de deskundigencommissie uitgemaakt wil zien, in hoeverre een petroleum-embargo inderdaad een goede uitwerking zou kunnen hetolben. Mocht het advies van deze commissie niet zoo zijn, dat een embargo*, gewenscht lijkt, dan zou het alleen maar gevaarlijk zijn om het toch door te zetten: -Afgesfcteen is men in deze kringen te Londen van1 meening, dat het Ita- liaansch-Abessynsche conflict gesloten zal moeten worden met een overwinning van den Volkenbond en niet met een van Abessinie. Wjat betreft den toestand in de Middelland sehe zee, neemt men aan, dat het zeer wel mogelijk is, dat eenige eenheden van de Brit sche vloot zuilen worden teruggetrokken in- dien niet besloten wordt tot het opleggen van een petroleumembargo. In dit geval zal het kabinet opnieuw zitting houden. Naar aanleiding van de vergaderingen van de commissie voor de defensie, neemt men aan dat het idee van de versterking van de natio- nale verdediging daar sterk naar voren is ge- bracht. Verder moet de kabinetsraad eensteimmig zijn goedkeuring hebben iverleend aan de pogingen van Eden onv zoo spoedig mogelijk tot een overeerikomst met Bgypte te komen. CHR. WJNTERDEZIN'G. Gister werd in de Ned. 'Herv. kerk de dertie Chr. Winterlezing gehouden. Nadat de bijeen- komst op de gebruikelijke swijize door den heer Heersema was geopend kreeg de spreker Ds. E. Emmen van Breda het woord tot het uit- spreken van zyn rede over: ,,Gezag en Gelbed". Deze rede van den begaafden spreker werd met volien aanidacht gevolgd waarop die ver- gadering het 4de vers van Gezang 50 zang en Ds. Emmen voorging in gebed. TUBERCULOSE-BESTRIJDING. Wij vestigen de aandacht op de in ddt num- mer voorkomende advertentie, betreffende een op Zaterdag a.s. te Ter Neuzen en Sluiskil te houden bloempjesdag, uitgaande van de ver- eenigjng ,,Draagt elkanders lasten". Deze vereeniginig is samenigesteld uit de verschillen- de bonden, aangesloten bij het Chr. Nat. Vak- verhond en heeft tot doel de zoo gevreesde, tuberculose te helpen hestrijden. Gaame brengen wij dan ook deze bloempjesdag onder de aandacht orazer lezers en hepen dat het doel in ruime mate zal worden gesteund. SLEEPSCHIP „CESARINA". Het sleepschip ..Cesarina" van de N.V. Transport Maatschappij alhier, hetwelk bij den storm van vorige week Donderdag nabij Baarland gezonken is en naar welks toestand een onderzoek was ingesteld door de Van der Tak's bergingsmaatschappij, hleek op twee plaatsen gebroken. Het schip zal thans worden gesloopt. BENOEMING. Met ingang van 1 Januari 1936 is benoemd als leerares aan de muziekschool te Ter Neu zen in de leervakken piano en orgel, mej. J. J. M. L. Bosch, eerste prijs met onderscheiding van de Hoogste Jury van Belgie (bescherm- heer Z. M. den Koningl te Brussel. OPHEFFING VERKEERSSTREMMING OP DEN WEG AALST—DENDERMONDE. De afdeeling Wcigen en Verkeer van den B. B. N. deelt mede, dat het normale verkeer op den Staabsweg DduaiHulst, vak Aalst Dendermonde, sedert 15 Januari jj. hersteld -is. ARREIDS- EN VESTIGINGSVERDRAG MET BELGIe. Op 7 Januari j.l. zijn de Belgische en de Ne derlandsche regeering overgegaan tot het uit- wdsselen van de ratificatieis van het arbeids- en vestigingsverdrag, dat op 20 Februari 1930 te Geneve werd geslaten. Bij deze oVereenkomsf, die begin Februari a.s. in werking treedt, wordt in het bijzon- der het stelsel bepaald, dat zal gelden voor de grensarfoeiders voor beide landen, welke stel- stel in beginsel zal worden toegepast in de grensprovinoies van Belgie en Nederland. Dit stelsel zal volgens een bericht in het Alg. Hbl. gegrond zyn op de verplichting, dat een grens- arbeider houder moet zijn van een grensikaart, opgemaakt door het gemeentebestur van de plaats zijner inwoning, op vertoon van een arbeidscontractafigeleverd door den werk- gever en gesigneerd door de bevoegde auto riteiten van het land> waarin de- werkgever gevestigd is. DE KEURINGSDIENST BLIJFT. Wij vememen thans uit officieele bron, dat de Keuringsdienst van Waren te Goes gehand- haafd zal worden. De dienst wordt hier zelfs nag uatgebreid met een deel van Brabant, hetgeen een kleine vemmeerdering van personeel medebrengt. Een voor Goes verheuigend bericht. (Midd. Crt.) REORGANISATIE ZEEUWSCHE GEWASSENKEURINGSDIENST. Bij den Zeeuwschen gewassenkeurinigsdienst heeft een reorganisatie plaats gehad. Besloten werd voortaan niet alleen maar te keuren, doch ook meer voorlichtend te wer ken, terwijl er tevens bezuinigmgen, werden ingevoerd. Zoo zullen er eursussen in selectie en ken- nis van aardappelen gegeven worden, terwijl van den Plarutenziektenkunidrigen Dienst uit Wageningen spreekbeurten zullen worden ver- vuld. De bezumigin'g zal o.m. hierin bestaan dat de auto's worden afgeschaft en de keuringen voortaan per fiets zullen geschieden. Het twee keurmeester-ssysteem is voorts vervangen door het een-keurmeesterssysteem1 Y DE MOSSELHANDEL TE PHILIPPINE. Het Centraal Verkoopkantoor van Mosse- len heeft dezer dagen te Philippine een ver- gadering belegd met de belanghebbenden uit het miosselbedrijf. Voor deze bijeenkomst bestond groote be langstelling. Als voorzitter der vergadering fungeerde Mr. J. A. van der Hoeven. Voordat de vergadering begon, was er gelegenheid gegeven aan alle belanghebben den. om vragen te stellen. In zijn openingswoord gaf de voorzitter zijn voldoening te kennen, dat er eigenlijk geen vragen te beantwoorden waren, en hij daaruit concludeerde dat men over het algemeen tevreden was over de gang van zaken. Verder werd nog het woord gevoerd door den directeur van het Centraal Verkoopkan toor den heer G. J. P. van der Voort. Deze begon met erop te wijzen, dat de kweekers altijd moeten trachten, onverschillig naar welke plaats. zij moeten leveren, met een zoo goed mogelijk product voor den dag te komen. De prijzen worden dan beter en de klachten minder. De pryzen zijn reeds gestagen, en zij zullen nog stijgsn, indien maar goede waar geleverd wordt. Kweekt, zoo sprak hij, een goed product, doch niet zooveel, dat het niet meer te verkoopen is. Op verzoek gaf de Directeur nog een uit- eenzetting van het toelaatbare percentage pokmosselen in de gewone zendingen, en wee; er op, dat de aanstelling van een plaatselijk agent niet op willekeur hoeft te wijzen, omdat toch altijd beroep op het bestuur mogelijk is. Laat U niet kwellen door rheumatische pijnen, die U oud maken voor Uw tijd. met den geneeskrach- tigen Kloosterbalsem die ze snel verdrijft. dringt tot diep in de weefsels door! Ingez. Med. Waterleiding. De bedryvigheid dear bet werk aan de waterleiding was hier na het leggen der buizen over het kanaal verdwenen. Deze week even- wel is het werk hervat. Men heeft een aan- vang gemaakt met het leggen der buizen aan de Noordzijde van Sluiskil. Binnen niet langen tijd zal ons dorp dus doorkruist zijn van het buizennet, waardoor eeriang het drinkwater den weg naar de kra- nen in de verschillende woningen zal vinden. s.s. Rugia. Het stoomschip Rugia is hehouden. Elenigs- zins gehavend is het uit een benarde zeven- daagsche strijd te voorschijn gekomen. De slagzij is zoo goed als verdwenen, waar door de bemanning zich weer aan boord kon begeven. Het vuur is aamgemaakt. Rook dwarrelt weer gemoedelijk uit den schoor- steen. De gevaarlijke lading is gelost. Voor dat het schip evenwel haar oude aanzien zal hebben, moet heel wat worden opgeknapt. Een flinke schrobpartrj zal wonderen doen. Ter plaatse vernamen we van een ingewijde, dat bet loodmodder een zeer gevaarlijke sub stantia is. Indien een druppel op de kleeren terecbt komt ontstaat dadelyk een gat. Wel te begrijpen dat. aanra.ken met handen of aan- gezicht ernstige gevolgen kan hebben. De omheining die geplaatst was, had dan ook voomamelijk ten doel onvoorzichtige toe- schouwers op een afstand te houden. Na het ongevai met het moborschip Rosalie en stoom schip Riugia, zullein vermoedelijk ernstige maatregelen genomen worden om dergelijke ongevallen te voorkomen. Uitvoertngen V*o 1 ksonderwys Dinsdagavond hielden de afdeelingen Zaam- slag en Othene-Griete van Volksonderwys haren jaarlijkschen pr;paganda-avond op de ruime bovenzaal van den heer R. J. van de VeKe alhier. Geen enkel plaatsje was onbezet, verschei- dene laatkomers moesten zich zelfs met een staanplaats tevreden stellen, toen de voorzit ter der afdeeling, de heer F. C. Jansen Ver- planke de bijeenkomst met een hartelijk wel- komstwoord opende. Hij was verheugd zoo veel getrouwen bij elkaar te zien en wenschte alien een genoeglijken en genotvollen avond, inzonderheid diegenen, die voor de eerste maal aanwezig waren. In zijn openingswoord ge- tuigde hij van de groote moeilijkheden, waar- mede de afdeeling het afgeloopen jaar te kam- pen heeft gehad, doch die door intensieve samenwerking werden overwonnen. Spreker meende tot zijn voldoening te mogen consta- teeren, dat niet alleen hier een goede stem ming heerscht, maar dat de onderlinge samen werking, die noodig is geweest tot het in- richten van dezen avond, niets te wenschen heeft overgelaten. Hierna verschenen de kinderen der hoogste klasse op het podium om vervolgens onder leiding van den heer C. P. van den Ameele, een 4-tal liederen ten gehoore te brengen, n.l. indergedachten',,'s Avonds", „Us" en „De winter is voprbij", die op sublieme wijze wer den uitgevoerd en waarvoor dan ook een warm en welverdiend applaus werd gebracht. Een pKichtige ballade ging daarna vooraf aan een ojferette in vier bedrijven. Deze altijd beko- riiigwekkende operette, getiteld „Doornroosje", werd door de kinderen op werkelijk bewonde- renswaardige wijze voor bet voetlicht ge bracht. De leiders, de heeren Jansen Ver- planke en C. P. van den Ameele, hebben zich schitterend van hun taak gekweten. Eenige leden van het plaatselijk strijk- orkest, de „Wiepjakja boys", gaven ter af- wisseiing verschillende populaire mmuners ten beste, waardoor de stemming, mede door het optreden van den refreinzanger, den heer Jo Maas, zelfs nog werd verhoogd. Op vlotte wijze werden de diverse bedrijven der operette door de kinderen opgevoerd, na afloop waar- van een daverend applaus den dank der aan- wezigen vertolkte, waaruit wij mochten con- cludeeren, dat deze operette den bezoekers in alle opzichten voldoening heeft geschonken. Na de pauze werd opgevoerd een uit 5 be drijven bestaand stuk onder leiding van den heer Van den Ameele. Het verloop van dit stuk werd daarna op echt kinderlijke manier gespeeld, waarbij we volop te genieten kregen van den geheimzinnigen molenaar, die zijn rol keurig vervulde. Ook de anderen gaven vol- ledig blijk van goede instudeering en het moet dan ook den onvermoeiden werker, den heer Van den Ameele, die wel het leeuwenaandeel in de totstandkoming en het verloop dezer uit- voeringen heeft gehad, zeer aangenaam heb ben getroffen, zijn werk met een dergelijk succes bekroopd te zien. Het was inmiddels tegen twaalven, toen de voorzitter het einde van dezen avond aankon- digde, waarby hij wees op het prachtige en goed gesiaagde verloop, dat hem noopte zyn gevcelvollen dank te brengen aan alien, die

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1