ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Het jaar is 10 dagen larager gemaakt! He® 1935 No. 9396 VRIJDAG 3 JANUARI 1936 70e Jaargang FeuiMeton Een liefde in China. EERSTE BLAD areti t-vvrppstvaxuxsKB* i fti^raMflarowgJifflPmvn^wJigifnzTyCTfVtt-.-i.-grTy NEUZENSCHE COURANT AJBONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen f 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige lan den f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naair plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. IV. Dit versterlkite ten deele oak de positie van Polen, dat in sleohte verhoudirug leeft met Tsjechoslowakije, gervolg van de Poalsehe min- derheid in Tesdhen, d'och van den aanvang af met Roeimenie vriendschappelijike betrekkdngen heeft oniderlhouiden. Helen had het verlies te betreuren van Maarschaik Bilsudski, niet ten onnedhie de stichter zijner onafhanikelijkheid geheeten. Filsudski was de man, die voor alles in Rusland een vijanid zag, en teneinde dezen te bestrijden, toenaidertag zoeiht en vond tot Duitschland. Nog is zijn volgzaam discipel ko- lonel Beck aan het bewind, miaar de teekenen wijzen erop, dat datgene wat men de Duitsche kioers van Polen genoemd heeft, ten einde loopt en dat dit land weer meer tot Frankrijk nadert. Moeilij'kheden, die zich> tengevolge van het aptneden der Nazi Partij, in Danzig gaan voor'doen en die tot bedenkelijke PoolschDanziiger betreikkin/gen hebben ge- leid, weriken in die rich ting ongetwijfeld mede. Want voor Polen, dat zich meer en meer ontwikkelt tot Industrie- en landlbouiwstaat met een grooten uitvoer, is de vrijie tcegang naar de Baltisohe zee een levensbelang, dat geldt voor aille andere. De Staten van de Oast- zee, Zweden en Noorwegen in de eerste plaats, leven, zij het oak onder moeilijke economiische amsbandiigjheden, een rustig lsven, izagen nieuwe Scandinavische vorstelijke verlovingen zich voltrekken, waardoor ook de banden met Denamarfcen weer nauwer werden aaragehaald. De verkieizinigen in Denemanken bevesltigden de sociaal-deneocratische meerderheid van Stauninjg, wiens econicmisch belaid zeer tot ontevredehheid van de boeren is, die niet nalaten te protesteeren en te demonstraeren. Door de opening van de grocitste brug over de Kleina Belt sobiep Denemarken zich een ingenieursrwerik van den eersten rang. Voorzoover de aandacht op de Baltiscbe Zee is gevestigd, geschiedde dit meer ten aan- zien van Finland en de z.ig. Baltische Staten, die in Rusland een even machtigen als ge- vaarlijken nalbuur begroeten, wiens politiek van wissalingen niet vrij is. De beteekenis diaazvan geldt zoowel voor Letland als voor Bstland, waar pogingen om langs revolu- tionnairen weg het gezag in handen te krijgen, telkenmale worden geprobeerd. Maar geldt wellicht hat meest vcor Lithauen, dat in het Memelgebiad een even moeilijk als pr^cair be- zit heeft. Ket Memelgebied behc.zrt tbt Lithauen, maar sitaat onder eigen r geering, en het is geen wonder, dat, aangezien de meerderheid Duitsch is, en ten deele vanuit Duitschland toereid is aanwijzinigen te ontvan- gen, voortdurend in moeilijkheden is met het gezag te Kovno. Het haogt.punt van deze moeildjikfheden werd bereikt in hot proces, dat tegen Duitsche bewoners van het Memelland wias inge'steld, en waarin da einduitspraak Berlijn juist bereikte op het oogenlblik dat de Enigelsohe ministers er aanwezig waren. De iravloed van de z.g. garandeerande mogendtoeden, waaronder Engeland de voor- naamste is, heeft geleid tot verkiezingen voor een nieuwen Landdag, waaruit nu een Duitsch Directorium is voortgekomen, dat) naar men hoopt, tot betere verhoudingen zal leiden. Memel is een punt in de Russische politiek, dat daar niet gaame een Duitsche vlootbasis zou zien gevestigd. Voor het owerige toonde de Russische bui- tenlandsclhe, gelijik oak de econamische poli tiek zich in den loop van dit jaar soepel en veranderlijk, gelijk reeds sedert enkele jaren het gewal is. Mocht de moord op Kirov aan- laidinig sohijnen te geven tot een nieuw terro- ristisdh bewind; mocht de bijeenkomst van de Koanintem leiden tolt teruigkeer tot de ortJho- doxe opvattingen van vroeger; de daden van 1 de reigeering van Stalin zijn niet in avereen- stemiminig met de daarbij gesproken woorden. Dat in deze amstandigheden Sovjet-Rusland met de eigenaardige strijdmethoden, die het er ap nalhoudt in de versdhillende landen, welke het wenscht te bewerken, velen, in Frankrijk en daarbuiten, een onzekeren en igevaarlijken bondigenoot toesc'hijnt, is niet te verwonderen. Dat is van te meer belang, omdat bij velen de meening voorizit, dat het FranschRus- sisdh bondigenootschap, ook al strekt het zich Uit het Engelsch door BEN BOLT. (Nadruk verboden.) 21) Vervolg. „Vertel me 66n ding. Je gelooft toch niet, dat miss Barrington vrijwillig gegaan is?" ,,Neen. Ik zag hoe de mannen haar beet- gepakt en gebonden en aan boord van de jonk zij heel streng bewaakt. Waarom vraagt u dat, dr. Forsyth?" „Ik wilde dat weten om er heel zeker van te zijn, Ching." „U mag missie Barrington lijden?" ,,Ja," antwoordide de zendingarts. ,,U mag haar hedl erg graag lijden?" „Ja". ,,U maakt haar uw vrouw?" ,,Misschien," zei Forsyth zacht, en hij voel- dc dat het boed hem naar de wangen steeg. ,,Dan moeten we deksels vlug zijn. Bren- gen hem nu naar Li Weng-Ho's Yamsn in Pi-Chow, dagreis van hier. De Taot'ai, hij zal daar komen, en dan „Ching", fluisterde Forsyth emstig, „we moeten die schandaad verhinderen." ,,Probeeren", hernam de Chinees met een gebaar van Oostergch fatalisme, ,,maar als de mandarijn ons te pakken krijgt, dan diood- gaan heel langzaam, weet U?" „Dat risico durf ik op me te nemen, Ching. Maar hoewel ik heel hlij zal zijn met je hulp, niet tot Azie uit, een troefkaart in Russische handen is tegen Japan. Imrners, het kan Japan niet onverschillig zijn ctm te weten of al dan niet Rusland in Europa in den rug is gedekt. Want Rusland blijft voor Japan een niet te onderschatten tegenstander en datgene wat men verneamt terzake van hetgeen door Rusland gedaan wordt in Oost-Azie, geeft den Japanners te denken. Japan heeft, gelijk niet andens te verwachten viel, van de Europee- sche verwarring partij getrokken teneinde zijn positie in Oost-Azie te verster'ken. Na het gezag in Mandsjoerije te hebben bevestigd, schijnen thans de Noordelijke Chineesche pro- vincien aan de beurt en de daar, ongetwijfeld met Japansche medewerking die in Tokio wordt ontkend ontwikkelde autonomie- beweging, geeft niet slechts de Ohineesche regeering te Nanking, maar geeft ook Enge land en Amerika te denken; vandaar de niet onbeteekende woorden, die in dit opzicht zoo wel door Hoare als door Hull zijn gesproken. Geheel het vraagstuk van den Pacific, dat er een is tussohen Amerika en Japan, maar tege- lijkertijd Europeesche mogendheden aangaat, is dit jaar naar voren gekamen bij de ont- dekkingen, die door de Mandatencommissie van den Volkenbond zijn gedaan ten opzichte van de militaire versterkingen, die Japan, in 3trijd met zijn verplichtingen, op de Zuidzee- eilanden onder Japiansch mandaat aanlegt. En het vraagstuk van den Pacific heeft in Ame rika medegegproiken met betrekking tot de onafhanke 1 ij'kheid der Philippijnen, op welken weg een eerste stap thans is gezet. Men overschatte de ideeele beteekenis dezer onaf- hankelijkheid niet; Amerikaansdhe economi- sche belanigcn, van de suiker in de eerste plaats, heibben daarin een rol van beteekenis gespeeld. Maar voiorloopig blijft Amerika toeizicht oefenen op de buitenlandsche politiek en de verdediging der Philippijnen; tien jaren ibeboudt het dit toezicht; en in 10 jaren kan, vooraJ na de Vlootconferentie van Londen, veel gabeuren. Japan moge in eigen ornge- ving sterk zijn bevestigd, de aanvalsbases, waarop het in de Stille Zuidzee kan steunen, zijn zeker niet breeder en dieper dan die van Amerika of anidere landen! Japan heeft zoowel met Amerika als met Engeland rekening te houden. Zullen die hei- den, en dan natuurlijk ook Frankrijk en an- dere Europeesche landen, bereid zijn ter ver dediging van de onaflhankelijkiheid van een in- tegreerend deel van China, meer te dioen, dan zij in 1931 hefoben gedaan ten opzichte van Mandsjoerije? De beantwo.ording van deze vraag hangt somen met binnenlandsche fac- toren, maar ook met het einde, dat het con flict tussc'hen Aibessynig en Italie zal nemen. Worden de sanctie3 tot een auccos voor den Vc'.kenibond, dan zou het wel eenis kunnen zijn, dat Japan het oiogenlblik zal gaan betreuren, dat het uit den Volkenbond is getreden en, zeker niet te midden van een conflict, zoo ge- makkelijk zijn plaats daarin zal hernemen. Onder leiding van Roosevelt begint Amerika ■zich te herstellen. Het Hoog Gerechtshof, waker voor de constitufioneele rechten van het Aimerikaansclhe volk, mage de N.R.A.- regelingen in strijd met de grondwet hebhen geoordseld; een rechterlijke uitspraak mage de Recovery Act hebben veroordeeld, de Ame- rikaansche regeering gaat rustig voort, geefit na de geweldige eeonamische krachtsinspan- ning een adempauze, en schijnt zeker herstel te weeg te brengen. Ouiba is tot rust geko- men, al weet men niet voor hoe lang. De Amerikaansdhe Unie zal er niet ingrijpen, al ware bet slechts uit anigst voor Zuid-Amerika. Dit slaagde erin met vereende krachten den heftigen oorlog in den Chaoco ten einde te brengen. Argentinie en Brazilie waren daarin de groote partners; beide landen hadden inwen- dige heroeringen te dioorstaan, in het bijzon- der Brazilie, waar velen zich tegen het beleid van Vargas verzetten, en zoodoende indirect, gelijk eiders, de communisten steunden. Ame rika verbeterde door een handelstractaat zijn ver'houiding met Canada; Amerika wijdde aan zijn grondgebied in Alaska, in verband met den Pacific, steeds meer aandacht; Amerika tolijft trouw aan de Monroeleer, al wordit de neutraliteitswet, door het Congres aangeno- men, teneinde te verhinderen, dat Amerika opnieuw in Europeesche conflicten zal worden betrokken, door Roosevelt en Hull uitgelegd wil ik je toch niet in gevaar brengen." ,,Niet bang voor gevaar", was het prompte antwoord. Ik Li Weng-Ho wat betaal zetten." „Wat bedoel je, Ching?" „Geef uw hand", verzocht Ching kort. De dokter strekte zijn hand uit, die door den Chinees van voren in zijn los gewaad ge leid werd. „Voelt u, dokter Forsyth?" Dwars over de borst van den zoon van het Hemelsche Rijk ontmoette de gevoelige hand van den medicus eenige groeven, die wel niets anaers konden zijn als litteekens van oude wionden. ,,Ja", zei hij, „je schijnt daar gewond te zijn geweest." Ching liet een kwaadaardig gebrom hooren. „Nu met uw hand andere kant op langs schouders." Forsyth gehoorzaamde en ontdekte een nog veel grooter aantal litteekens, kris en kras door elkaar lioopend. ,rDat de mannen van den mandarijn ge daan", legde Ching uit, ,,met hun messen, toen ik een kind, terwijl Weng-Ho erbrj zit en lacht en vraagt ik hem zeggen, waar mijn vader zijn geld. Eerst niets zeggen, maar later te veel pijn en toen vertellen. Toen al mijn vaders geld gestolen en hrj zelf verdron- ken in de rivier en ik alleen gebleven met mijn broer en die nu ook weg is. Maar eens krijg ik Li Weng-Ho." Een hartstochtlooze woede sprak uit Ching's stem en Forsyth was menschenken- ner genoeg, am te begrijpen, dat over of tegen dergelijke primitieve gevoelens niet te rede- neeren viel. Hij vroeg dan ook alleen maar; op een wijze, die duidelijk een streven naar hemieuwde vriendschap met Engeland ver- raadt. De strijd om het petroleumembargo heeft intussohen wel aangetoond, dat de ver- houding tussdhen particuliere maatschappijen en regeering in Amerika nag weer anders is dan eiders. Wanneer Japan meent en de Japansche pers geeft er wel eens uitihg aan, dat En geland door het Abessijnsch conflict zoodanig is gabonden, dat het riders moet laten ge- scihieden wat gesdbiedt, vergist het zich toch aenigermate. In net Abessijnsch conflict aciht Engeland een groot belang betrokken, maar de waarschuiwing aan Japan bewijst het, het is met blind voor zijn belangen eiders. Bij het Abes'sijnsch conflict is geheel zijn positie in de MiddeUandsche Zee in geding; vandaar, Enigeland'is besprekingen met Spanje, dat een jaar van parlamentaire moeilijkneden door- maakte onder leiding van Robbies en Lerroux, wiens ministerie tenslotte op kleine onhetee- kenende schandaaltjrs, waaibij Straus, de man van het straperlo betrokken was; van daar Engeland's samenwerking met Portugal, dat onder dietoriale leiding een betere toe- kamist schijnt tegemoet te gaan. Heeft de overbrenging van het stoffelijk overschot van maarschaik Lyautey eraan her- innerrd, dat Frankrijk in Marokiko een pacifi- catie-werk ten einde Ifidde, in Egypte blijft de En'gelsohe positie moeilijk. De toepassing der sancties, de Engelsctoe militaire maatre- gelen in verband met Abessynie hebhen tot verschillende demonstratios geleid, die men intussohen niet al te ernstig behoeft te nemen. In elk geval vormt Egypte, al evenmin als Cyprus, meer een intemationaal geschii; het is een interne verhouding in het Engelsche Empire. De tijden, dat Turkije de handen over Egypte uitetrekte, zijn voorbij. Turkije volgt een eigen nieuwe politiek van de Anafolische hO'Cgviakte, en is in vriendsclhap met Grie- kenland veribonden. Griekenland zag den op- stanid van Venizelos tegen het wettig gezag mislukken, tengevolge van de moeheid der Grieksche openbare meening. En Griekenland riep zijn koning George, in 1923 verbannen, terug, die zich een persoonlijkheid toonde bij het idoorzetten, tegen den wil zijner raadgevers in, van een amnestic voor alien. Intussohen neamt Turkije's desinteressement in het Egyp- tiscihe vraagstuk niet weg, dat onder leiding van den Arabischen koning Ibn Saoed de macht in anidere handen is overgegaan en de ovenzijde van de Roode Zee voor Engeland niet minder belangrijik geworden dan de zijde van Soedan en Eryithrea. Tot dusver stuiten de Arabische macht aan de grenzen van Transjordanie en Irak, waar de Enigelsche macht, althans voorloopig, nog goed is gevestigd. Een verlies was voorze- ker voor Engeland de dood van Lawrence, wiens daden in Arabie men intusschen wel eens heeft averscihat, gelijk men geheel'zijn persoonljjkheid overal aanwezig zag waar En gelsche invloed zich deed gelden, tot zelfs in Voor-Indie, aan de grenzen van Afghanistan, waar het rustiger was dan vaorgaande jaren en waar beide partijen bereid schijnen met de nieuwe staatsregeling een eerlijke proef te nemen. Zoo behoort 1935 tot het verleden en wij zien met verlangen uit naar het betere, dat, naar wij hopen, 1936 ons brengen zal. Daar zijn faetoren in het intemationale leven, die verontrustend werken; zeker niet het minst deze, dat, wanneer wij terugdenken aan de algetmeene bewondering, die geheel zijn Rijk hem schonk, W'ilheim II in 1905 en 1906 den grondsilag legde voor politieke spanningen, waarvan het gevaar eerst later zou blijken, wij niet zonder gevaar kunnen achten de ver- goiding, die zich om een enkelen persoon ver- eeniigt, Aan den anderen kant mag, 1935 over- ziende, met voldoening worden geconstateerd, dat de vrede niet slechts in woord door een ieder een koistbaar goed wordt geheeten, doch dat voor den opbouw van den vrede ook aller krachten wooden ingespannen. E)n hierin liigt het verschil met vroeger tijden, dat deze op bouw niet wordt voltrokken op den altijd wankelen grondslag van het zgn. politieke evenwicht maar langs lijnen van intemationale redhtsoride, die, zijn zij ook zwak in den aan vang, uit zichzelven kracntiger worden en daardoor het gabouw, dat er op rust, krachti- ger en amvangrijker maken. „Dus je gaat met me mee, Ching? Je wilt me helpen om miss Barrington te redden?" „Ja, dokter Forsyth." „Ken je de streek hier?" ,,Nee hier nooit geweest." „In Pi-Chow ook niet?" „Nee." „Ze hebben miss Barrington meegenomen, door dien bergpas tusschen de gindsche heu- vels: ik vermoed, dat dat de weg is naar de Yamen van Pi-Chaw. Zoodra de maan op is, moeten we langs dat pad ,,Neen, niet het pad tusschen de heuvels. Dat is niet veilig dokter. De mannen van de jonk zoeken dat pad af en zullen een man sturen achter Ah-Yeo aan, die bij missie Barrington is, om hem te zeggen, U gevlucht. Als zij ons in de gaten krijgen, zij niet zullen rusten tot wij dood, want Li Weng-Ho zal als duivel zijn, als hij hoort u ontsnapt. Wij moe ten over de heuvels en daarom wachten tot de maan op is." „Over de heuvels?" Toen de dokter de woorden herhaalde, keek hij omhoog. Een flauw schijnsel lichtte van den hemel en daartegen stond de schaduw van een zich ver uitstrekkenden heuvelrug afge- teekend, terwijl verderop een getande lijn den indruk wekte, dat het landschap daar weer onderbroken was. Wanneer het zoo slecht is, als het van de rivier af scheen, zal het een heele dobber zijn, Ching." Ching knikte bevestigend, maar op hoop- voller toon voegde hij er bij: „Langs dezen weg zullen wij eerder bij de Yamen zijn dan I 1: De Administratie van de Radio Bode begint het jaar met een heel goede daad: ieder die in 1935 nog geen abonne op de Radio Bode was, en zich nu direct abonneert, kan nog profiteren van de kostbare AVRO-premie: de zeldzaam mooie kunstkalender, waaraan weer 12 van Neerlands bekendste meesters hun werk gavenMaar dan moet U zich ogenblikkelijk opgeven als abonne dit verlengde aanbod geldt slechts tot 10 Januari! Abonneer U dus direct! U betaalt maar f 3.per halfjaar om regelmadg iedere week Neerlands grootste programma-blad te ontvangen - een tijdschrift van 100 pagina's. Alle program- ma's, ook van de Centrales, tal van tekeningen, artikelen, foto'siedere week opnieuw! Abonneer U Iaat geen dag verloren gaan! Stort voor of op 10 Januari op Giro 128.000, AVRO, Amsterdam, of geef U op bij ons hoofdkantoor, Keizersgracht 107, Amsterdam of bij een der volgende bijkantoren teRotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Groningen, Arnhem, Leeuwarden, Nijmegen, Zwolle (tijdelijk), Middelburg. RADIO# BODE Neerlands nationaal radioblad. (Ing. Med.) missie Barrington." Dick Forsyth betwijfelde dit weliswaar eenigszins, maar hij gaf geen uiting aan dien twijfel en zij bleven zitten wachten tot het schijnsel boven de heuveltoppen helderder zou worden. Plotseling zei Ching: „Nu vertrekken wij." Forsyth keek naar den heuvel, die grim- mig en angstaanjagend voor hem lag en even dreigde de moed hem te ontzinken. Die rots- achtige hoogte te beklimmen in het scheme- rige, bleeke maanlicht leek een onmogelijke taak, maar geen poging, hioe zwaar ook, mocht onbeproefd blijven en met de tanden op elkaar, volgde hij Ching. Aanvankelijk leverde de tocht geen bijzon- dere moeilijkheden op. Zij strompelden langs een smal, ruw pad, niet veel meer dan een spoor, dat door het gesteente en het struik- gewas slingerde, steeds omhioog. In minder dan een half uur bracht het hen onder aan een steile kalksteenrots en begon toen weer naar beneden te kronkelen. Ze verlieten het pad, beraamden middelen om de klip te be klimmen en ontdekten een smalle, maar haast rechte kioof, een soort schoorsteen, die het hun wellicht mogelijk maakte, zich naar bo ven te werken. Het kostte hen drie kwartier van haast hovenmenschelijke inspanning eer zij natbezweet en hijgend den top bereikten en zich in het ruige gras konden laten neer- vailen. „Ik vlugger in den mast kan klimmen", merkte de Chinees droogweg op. Na een korte rust trokken zij weer voort en een moment later ontsnapten ze temau- wernood aan een groot gevaar. Toen ze over een uitstekende rotspunt klauterden, brokkel- de een stuk daarvan af, waardoor Ching bijna van de zoo juist met zOoveel moeite bestegen rots naar beneden zou zijn gestort, als For syth hem niet met inspanning van al zijn kracht op het fatale oogenblik vastgegrepen had. Een stuk echter belandde met groot ge- weld in het kreupelhout beneden, waar het in aanraking kwam met een groote losliggende kei en die met een groote losliggende kei en ■die met donderend lawaai den heuvelrug deed afbolderen. Direct klonk een geweerschot, en nog een, en nog een. ••Liggen Ching", commandeerde Forsyth, terwijl hij sprak zichzelf op den grond wer- pend. Een minuut of vijf bleven ze liggen wach ten, totdat Ching luisterde: „Zien ons niet. Schieten op het geluid. Het geluid ons verraden". 1 Dat leek heel aannemelijk, en alle voor- zichtigheid vergetend, stond Forsyth op. De witte kaiksteen achter hem baadde zich in het maanlicht. Zijn gestalte in Wang Hi's blauwe wambuis moest zich voor de oogen van ieder- een, die van beneden opkeek, hebben afge- teekend als een silhouet, en dat hij ook wer- j kelijk gezien was, verried een gsweerkogel die tegen den rotswand te pletter sloeg, ter wijl ergens Jinks een kreet langs den heuvel- rand weerklonk. Hun vervolgers waren hun op het spoor en zonder zich ook maar een seoonde te beden- ken, zetten ze zich opnieuw in beweging om naar boven te ploeteren. Een beboscht plekje bood eenige dekking en daarin verscholen zij zich haastig. Daarachter doemde wederom een uitgehold pad op en onder het rumoer van kreten en geweerschoten achter hen, hoi- den zij daarlangs voort. Het pad leidde nond een tweede enorme kalksteenrots, en eenmaal aan den achterkant waren zij veilig voor bespieding en de drei- ging van de geweren. Buiten adem werkten zij zich omhoog, zich vastklemmend. aan strui- ken, moeizasum voortschuifelexwl over glad den steen, lanigs levensigevaarlijke punten, waar een misstap een val van minstens vijf- honderd voet heteekende. De krankzinnige vlucht in het maanlicht, met de daaraan verbonden adembenemende risico's, liet bij Dick Forsyth slechts verwar- de indrukken achter het was als een on- wezenlijk, benauwend visioen; maar na het geen hem urenlang zwoegen met het ge- voel alsof er lets in hem zou barsten toe- scheen, gaf Ching, die voorop liep, een schreeuw van vreugde en gelijk met hem komend, bemerkte de zendingsarts, dat ze den kam van de rots bereikt hadden en dat een klein plateau voor hen lag, een eenzaam en verloren brink wereld in het witte licht. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1