ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN HPrcl0'\' er iRoocn W eenige tpolken tn W56 poor op^oemen IBolken pan genof pan Doutoe Egberts f°k^"L«755 No. 9395 WOENSDAG 1 JANUARI 1936 76e Jaa^ang A. J. VAN OE REE EERSTE BLAD OuJ en Nicuiv* Het laar 1935 Nieuwstr. 36. Tel. 290. TER NEUZEN Ji INKOOP vanoudGoudenZilver Nieuwjaarswensch aan onze geachte Clientele cmi -r-r i i_ ai n on \7irtr»r pllr^n rpp-pl ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar - Voor Belgie en Amerika 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVEBTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliohd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrrjigbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgavc. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAV OND. Men kan tegen ons algemeen gebruik om de jaarwisseling te ,,vieren" allerlei gegronde bezwaren inbrengen. Men kan er laten wij hier een enkele greep doen uit alles wat er al zoo zou zijn aan te voeren men kan er terecht op wijzen, dat de levenservaringen der menschen- kinderen wel heel sterk uit elkander loopen. Daar zijn duizenden en nog eens duizenden, die wel in een zeer gedrukte stemming het jaar 1935 zullen zijn uit- gegaan. Zij hebben er met droefenis aan moeten denken hoe zij in het voorbije jaar zware verliezen hebben geleden, stoffelijke of geestelijke; hoe er uit bun leven en kring menschen zijn weggenomen. die zij elken dag, elk uur zelfs, missen; hoe zij in 1935 hun werk zijn kwijtgeraakt of ook en wie zal zeggen wat erger is! hoe zij nog maar al geen emplooi hebben kun- nen vinden; daar zijn ontelbaar velen, die in dat jaar finantieele schade hebben ge leden, en die geen mogelijkheid hebben gezien om te blijven op hetzelfde lev'ens niveau van vroegere jaren. En vlak tegenover al deze menschen en groepen van menschen zullen anderen staan, die al was dan hun aantal misschien niet zoo grOot heel dankbaar konden en mochten zijn voor wat hun in 1935 werd gelaten of gegeven; menschen, voor Wie de zware crisis en malaise nog maar steeds geen ondragelijke gevolgen met zich bracht, en die zich dus nog niet merkbaar behoefden te bekrim- pen; menschen, die aan het werk mothten blijven of die nu een positie mochten ver- werven; gszinn^n, wiaar men met innige dankbaarheid de dierbaren mag tellen en overzien, en waar men geen enkel geliefd hoofd behoeft te missen. En zou het dan mogelijk zijn om die zoo uiteenloopenden samen te brengen ik zeg niet in een kerk (want dat kan al lang niet meer, en dat hopen en wenschen wij dan ook niet meer), maar die alien eaam te vatten in een wensch en bede en bij een overden king? Daar is een tweede bezwaar, dat niet minder weegt. Want wat verwacht men toch eigenlijk vhn een dergelij'ke overden- king? Wij weten nu toch zoo langzamer- h'and wel: al dat gewensch en gecompli- menteer levert niets op de gang van zaken zal er heusch niet door worden ge- wijzigd, ons levensgeluk wordt zoodoende niet verhoogd, en ons levensongeluk zal heusch niet worden verminderd door een grooter of kleiner aantal goede wenschen, die op Nieuwjaar 1936 over ons en de onzen Worden uitgestrooid. Wij willen wel blijven meedoen met het aloude ge bruik om Nieuwjaar te wenschen, maar wij zeggen er dadelijk bij: wij verwachten daarvan weinig of niets, en als dit dus de hoofdzaak zou zijn bij onze „viering", dan zal er niet veel tegen zijn in te brengen om inaar te doen wat enkele Drooastoppels en Nurksen al jaren plegen te doen, die op den Oudejaarsavond eer nog een kwar- tiertje vroeger naar bed gaan dan dat zij dien nacht opblijven tot de klok twjaalf heeft geslageij. En dan n<?em ik nu ook nog maar een derde bezwaar, om de maat der nuchter- heid vol te maken. Want wait verandert er nu in de kleinere of grootere wereld nu het jaarcijfer weer eerntje opschoof? We kregen een nieuwe wandkalender, wij stellen een nieuwe ^akagenda in gebruik, ..Moeder de Vrouw opent Sen nieuw huishoudboek, en de mannen en vaders zullen misschien een nieuw kasboek „inwijden", maar overigens blijft alles vrijwel of geheel bij het oude; wijzelr worden nog wat ouder, en deze onze oude darde lijkt minder dan ooit aan- eenige vernieuwing toe, zullen wij dan niet ver- standiger doen om ons voor dit alles maar niet al te druk te maken? BezWaren dus te over, en er zijn er nog wel meer. En toch doen wij mee, en vol animo zelfs. Ondanks dat alles, wat wij hier noemden, en ondanks allerlei. wat we nu maar niet vermelden, toch doen wij mee. Laten wij naast en tegenover die drie genoemde bezwaren nu drie andere din gen mogen noemen. Daar is vooreerst het feit, dat wij, hoe verschillend wij dan ook mogen zijn, toch alien zonder uitzondering <kinderen zijn van een Vader, en dat, wat in 35 den een overkwam, in 36 zeer wel eens anders deel kan zijn. Bovendien al bleven het .vorig jaar groote rampen en tegen spoeden wellicht ons, bespaard, anderer verdriet en zorgen lieten ons allerminst onverschillig. In ons ouderlijk huis had Vader een eigenaardige gewoonte: even voordat wij het jaar gemeenschappelijk in Schriftlezing, lied en gebed g'ingen ein- digen, las hij hardop de namen voor van allerlei personen uit onzen kennissenkring, die door den dood waren weggevallen. Zoo gedenken wij thans ook wat anderen verloren, zooals er op gerekend mag wor den, dat anderen, die zelf beproefd of berooid werden, zich toch ook mis schien nog te inniger zullen verheugen over den zegen en den voorspoed, die anderen gewerd. En in de tweede plaats: wij verbeelden ons niet, dat al dat „gewensch" iets ui't- werkt, maar wij willen elkander toch Wel eens een bewijs geven van medeleven en het hun toonen, dat wij aan hen denken. Laten wij het eerlijk erkennen: daaraan mankeert bij ons alien nogal eens iets of zelfs veel. Het drukke leven met al zijn beslommeringen, ons gehaast bestaam, waarbij de aandacht over wel honderd zaken en personen tegelijk moet worden verdeeld, maakt, dat wij in persoonlijke attenties maar al te vaak te kort schieten. En als er daarom nu een goede gelegen- heid zich voordoet laten wij die dan gebruiken, en een oogenblikje den tijd er voor nemen om eens in het bijzonder aan 'n enkele eenige opmerkzaamheid te wij- den: en, toen op 31 December het midder- nachtelijk uur sloeg, gingen onze gedach- ten ook tot hen uit. in de derde en laatste plaats: in de wereld verandert op 1 Januari 1936 waar- schijnlijk niets. Misschien, of wel zeker, heeft Engeland nu weer 'n nieuwen Minis ter voor Buitenlandsche Zaken, maar de oorlog met Abessynie duurt wel voort met onverminderde gruwelijkheid, en aan de crisis komt nog geen einde. Werke- loosheid en depressie blijven, devaluatie en deflatie dreigen, communisme en fas- cisme eveneens; Wij verwachten geen on- middellijke wereldverbeteringen. En toch blijven wij moed houden. Als wij zoo langzamerhand een ding geleerd hebben, dan is dat dit: dat niet kracht en aeweld, en evenmin krachtdadige of gewelddadige massa-bekeeringen of omwentelingen in laatste instantie beslissend zijn, maar dat het moet gaan van binnen naar buiten. Daar kan nog zoo ontzaglijk veel worden verbeterd. Wij hebben alien onze roeping, onze taak. Laten wij niet te veel willen doen, maar toch nog minder: te Weinig. Zij er bij ons alien een groote wensch: te weten te komen wat God van ons vraagt en ver wacht, en dat dan te doen met heel onze ziel. Daar elkander bij te helpen, en daartoe elkaar aan te sporen, zou dat niet voor ons alien de beste Nieuwjaarswensch zijn zonder uitzondering? Een jaar van sterfT'ijkheid, van korte levensdagen, is wederom voor bij met al zijn vreugd en plagen; en weder is een deel van onzen pelgrimstocht op aarde afgelegd: wij zoeken Hem, die zocht. Wij' geven ons opnieuw weer over aan Zijn zorgen, want in Godis Vaderhart zijn wij zoo welgeborgen, Hij zij in t nieuwe jaar weer onze Hulp en Kracht: wie wandelt in Zijn licht, dodlt nimmer in den nacht. (Gedicht naar Henriette Katharine von Gersdorf, 16481726, uit „Geestelijke Liederen" 57o. 364. IU. In Duitschland bleef het regime van Hitler zidh versteriken. Begrijpelijkerwijze leidde de uitslag van de voiksstemming in het Saarge- bied tot igroot vreugdebetoon, gelijfc slechts enkele weken later het prooes tegen de natio- naal-socialisten in Memelland door de Li- thauersche regeering gevoerd, tot tal van manifestaties in omgekeerde richting aanlei- dinig gaf. Al staat het vast, dat de econo- mische toestanid, waarin Duitschland ver- keert, een weinig adhitterende is, al kost het den bekwamen Schachit moeiite om eenerzijds tegen degenen, die hem te kapitalistisch ach- ten, zijn gezag te verdedigen en anderzajds het Duitsche prestige in het buitenland op te hou den, hot dusver is een krach en zijn debacles voorkomen. Niet ontkend kan worden dat, al thans naar het uiterlijk gerekend, de inner- lijike kraoht van de regeering van Hitler eer- der is vermeerderd dan verminderd. Het moge de vraag heeten of het besluit tot her- bewapening een overwinning is van de wer- kelijke Nazi-leiders dan wel van de Rijksweer onder leiding van generaal Blomberg, die ge- zegd wordt de eigenlijke regeering in Duitsch land te voeren. Maar zooveel is zeker, dat, made tengevolge van deze henbewapening, een afdoende regeiing kon worden getroffen ten aanzien van het voor Hitler zoo moeilijke S.A. en S.S.-vraagstuk, en een einde kon worden gemaakt aan de overmacht in den Staat van deze vrijeorpsen, die Hitler tot de macht heb ben gebracht. Terwijl anderzijds de laatste resten van zoodunige vrijeorpsen, die niet vol- komen gelijkgeschakeld zijn, door de opheffing van de Stahlhe^m verdwenen. Met groote be- langstelling wordt niet slechts de ontwikke- ling van econoanische, doch ook van cultureele en" religieuse toestanden in Duitschland ge- volgd. Het conflict met de Kerk is algemeen; het venzet tegen de heidensche leer van Rosenberg niet minder. Kan men zeggen, dat, na de Saarstemming, die de medewerking van de geestelijkheid zoo waardevol maakte, de Duitsche regeering tegenover de Katholieke kerk den blinddoek heeft afgeWorpen en zich tegenover haar heeft gesteld, in niet mindere mate is dit het geval tegenover de z.g. Belij- deniakerk, die zich op godsdienstige gronden stelt tegenover de offlcieele, van Nazi-zijde be- invloede Ohristenen onder leiding van den Rijksbisschop Muller. E: nu moge de Duit- sche rijksregeering dezen weinig aantrekke- i lijke figuur hehben losg^'aten, dit beteekent geenszins, dat er van ee: voor de Belijdenis- ikerk te aanvaarden regeiing sprake is. In- tegendeel, steeds soherper hetben zich de ver- houdingen tusschen de Belijdeniskerk en minis ter Kerll toegespitst; steeds duidelijker heb ben de voorstandeis der kerk getoond, dat het hun ernst is met alles te offeren aan hun godsdienstige overtuiging. Terwijl tegelijker- tijd het eene proces na het andere gevoerd werd tegen hoogwaardigheidsbekleeders der Katholieke kerk of bescbeidener dienaren of dienaressen van deze kerk, toor het meeren- deel op grond van overtredisg van de devie- zenverordening, overtrading, welike ten doel had om het vermogen van onderdeelen der kerk in veiligheid te brengen. Dat de Paus op een gegeven oogenblik, ondanks de door hem begrijpelijker wijze getoonde lanfcmoedig- heid, zijn stanidpunt terzake zal moeten bepa'- len; dat het tussohen de Duitsche regeering en de Belijdeniskerk tot een conflict zal moe ten komen, lijkt waarschrjnlijk, tenzij van een van beide zijden een geheel andere richting zou worden ingeslagen! Dat de versterking van Duitschland's buitenlandsche positie, ook dank zij het geschil, dat Engeland en Italie soheidt, bijdraagt tot de versterking van Duitschland's innerlijke kracht 'spreekt van- zelf. Diegenen echter, die de ladicale vleugel der Nazi-partij worden geheetin, hebben het op het Fartijcongres te Neuienberg, impos- sant als tevoren, maar Jangsamerhand wat eentonig, klaargespeeld om de z.g. Jodenwet- ten doorgevoerd te krijgeh, tehgevolige waar- van de' plaats, aan de Joden in Duitschland toegewezen, er een is, die aari het midden der adhttiende eeuw, zoo niet vroeger, herinnert. Alle uitlegging van Duitsche officieele zijde ten spijt, kan men in zoodanige wetten niet anders zien dan een afwijiken van beginselen, die reeds sedert anderhalve eeuw als onaan- tastbare voor den gemiddelden beschaafden Staat werden beschouwd! Italie stond gedurende geheel den loop van dit jaar onder den invloed van het AbessijWSch conflict. Vergeten wij niet, dat sedert jaren, reeds voor den -oorlog, overbevolking op Italie drukt, zulks te meer, naarmate Ame rika voor Italiaansche landvehhuizers de gren- zen heeft gesldten. Mussolini moge, ter be- vordering van de industrieele enagrarische werkzaamheid binnenlands, niet zonder vrucht werkzaam geweest zijn, dit neemt niets weg van bet feit, dat Italie verlangt naar en be- hoefte heeft aan nieuwe afizetgebieden. Als zoodanig afizetgefbied beschouwt het Abessy nie, en sedert 1928 waren de pogingen aan den gang om dit vrien dsch appel ij k te omvat- ten; pogingen welke op het drorzicht van Ras Tafari, den tegenwoordigen Keizer Haile Selassie, afstuiten. Kon men, ondanks de on geschokte positie, die het fascisme in Italie heeft, den oorlog aamvankelijk in Italie niet populair noemen, de moeilij'kheden, door En geland opgeworpen, hebben het Italiaansche volk tot een eeniheid gebmcht, die het tevo ren niet bezat. Sehoon ten opzichte van uitingen. in een Staat, die de dictatuur kent, eenige voorzichtilgheid dient te worden be- tracht, kan op grond van betrouwbare waar- nemeris in Italie toch zonder meer worden aangenomen, da,t in het Abessijnsche oorlogs- avontunr Italie tlhans achter Mussolini staat. De wijze, waarop reeds dadelijk Mussolini sancties met tegen-sancties beantwoordde, met de versdbering van het leven, die Italie onafhankelijker van andere landen maakte dan tevoren, wijst erop. Daar staat tegen over, dat de oorlogvoering allesb'ehalve de resultaten heeft opgeleverd, die men aanvan- kelijk verwachtte. Of de ietwat verrassende vemvangimg van maarschalk de Bono als leider der operaties in Oo&t-Afrika met dezen gang van zaken verlband houdt, is moeilijk vast te stellen. Ruim 2% maand wordt thans oiorlog- gevoerd; de Italianen hebben zich zelden tegenover den omvangrijken sitrijdmacht der Abessyniers bevonden; krijgsgevangenen zijn in groot aantal niet gemaakt; gewonden en dooden worden slechits een enkelen keer in groot aantal door de vliegers vermeld. Niet de Abessijnsche vijand, maar het land zelf, de geografisehe omstandigheden, waarin het verkeert en die het zoo clang zijn onafhanke- lijikheid deden bewaren, Tormen hier Italie's grooisite vijand, die het te minder gemakkelijk zal overwinnen, wanneer zoo straks, voordat definitieve voordeelen zijn bahaald, de regen invalt, die de weinige wegen, die Abessynie kent, onbegaanbaar make®. Het moge zijn, dat het Italiaansche leger, met een overmacht, reeds aanweziig» door zijn gemachaniseerd vermogen, revanche voor Adoea van 1896 heeft genomen -naar het oordeel van on- partijdige waamemers, heeft de daar gevoer- de veldtocht tot dusver niet overmatig veel lauweren doen oogsten. En door kenners van het land wordt' gevraagd of de bezetting van een gedeelte ervan wel de beheersching erva'n, die voor kolonisatie noodig is, verzekert. Zoo is ook van dien kant een streven naar vrede- lievehde beeindiging van het conflict begrij- pelijik, nog daargelaten, dat Italie niet uit het oog kan verliezen, dat het. economisch Cnx politiek, in EJuropa helangen heeft, die moe ten prevaleeren hij die in Oost-Afrika. Niet voor niets hieid Mussolini in September groote manoeuvres met 500.000 man aan den Bren ner, teneinde zijn beide partners van het front van Stresa te overtuigen, wat het ondanks de militaire krachtsinspryming, aan den Brenner nog over voldoen'de troepen beschikte! En Italie moge met een zekere mate van desin- teressement direigen wat het Oostenrijksche vraagstuk betreft, een desinteressement, dat zeer zeker Frankrijk niet welgevallig zou zijn, dit neemt niets weg van het feit, dat Italie, door een gemeensdhapp.elijke grens met Duitschland tpe te laten, zich aan veel erger gevolgen zou blootsteOlen •99 %,llP "I 99 ^OUWf> (Ingez. Med.) Het na den grooten oorlog tot zoo kleine af- metingen teruggebrachte Oostenrijk maakte aanmerkelijk minder dan een vorig jaar den togstand van beroering door. Het gezag van den Kanselier Schuschnig, die op tragische wtjze bij een auto-ongeluk zijh vrouw verloor, sohijnt voldoende gevestigd, maar de paleis- revolutie, waarbij Major Fey werd terzijde ge steld, toont wel aan, dat Prins Starbemberg in het Ministerie de overhand verkrijgt. Dit blijkt ook uit de wijze, waarop Oostenrijk, in strijd met zijn Volkenbondsverplichtingen, aan de sancties geen medewerking heeft verleend, al moet onmiddellijk erkend worden, dat Oos tenrijk, hetwelk Voor zijn onafhankelijkheid aan Italie zooveel heeft te danken, in een uitermate moeilijke positie verkeerde. V.eel moeilijker dan Hongarrje, intusschen evenals Oostenrijk nauw betrokken bij het Donaupact, dat, tengevolge van de Europeesche verwik- kelingen, zelfs nog niet tot een begin van uit- voering is gekomen. Reizen van den Hongaar- schen premier Gombos zoowel naar Berlijn als naar Warschau, en ook naar Weenen heb ben de vraag doen stellen of een bondgenoot- schap in de maak is, dat deze landen met Italie zou vereenigen en zoodoende geheel de positie van Midden-Europa zou wijzigen. Dit onderstelt echter een Duitsch-Italiaansche toenadering, die aan de hand van de gevolgen der sancties niet onmogelijk is, maar waar- omtrent Mussolini zich toch nog wel eens tweemaal zou bedenken, omdat zoodoende bij de Brenner de Italiaansche en Duitsche grens ineen zou loopen. En de jaren, dat Italie tot de Triple Alliantie behoorde, zullen elken Italiaanschen staatsman toch wel" tot naden- ken hebben gebracht. Gelijk Oostenrijk en Hongarije verklaarde Albanie, tengevolge van nauwe samenwerking met Italie, zich hereid aan de sancties mede te doen, terwijl Zwitser- land, met een beroep op zijn Italiaansche he langen en het Italiaansche deel zrjner bevol- king, de sancties op den invoer uit Italie ter zijde stelde. Wat de Helvetische republiek, die dit jaar blijkens referendum en parlementaire verkiezing den veiligen koers van geleidelijk lierstel bovent gewaagde proefneming op eco nomisch en financieel gebied verkiest, met te zeer ten kwade is te duiden. Op Zwitsersch grondgebied, nabij het Viei - woudstedenmeer, kwam de Belgische Konmgin Astrid zoo tragisch om het leven. De Brus- selsche tentoonstelling, die, al kon zij de ver- gelijking met andere wereldtentoonstellmgen niet tenvolle doorstaan, een succes is gewor- den, werd er ontijdig door in rouw gedompeld. Trouwens, het was voor Belgie een moeilijk jaar, omdat de Belgische franc aan het wan- kelen sloeg, en het optreden van het Kabinet onder leiding van Van Zeeland met devaluatie gepaard ging, waarvan de gevolgen zich in de latere maanden duidelijk hebben kenbaar ge maakt. Ontsloot Oostenrijk in den loop van dit jaar de Gross Glocknerstrasse, die het een meer directe verbinding met Yougo-Slavie ver- schafte de strategische overwegingen, die daaraan werden verbonden, toonen nog weer eens opnieuw, dat de klok van Europa nog geenszins op vrede sta^t. Het heerschend regime in Yougo-Slavie werd door den dood van Koning Alexander niet gebroken; de pre mier Jeftisj verkreeg bij de verkiezingen wel een groote meerderheid, maar moest toch kor- ten tijd daama aftreden, gevolg mede van het betrekkelijk oijvoldoend resultaat, dat Yougo- (Ingez. Med.) Slavie aan de Raadstafel van Geneve terzake van een onderzoek naar den Koningsmoord in Marseille bereikte. De vraag mag gesteld worden of het eigenaardig vfirloop, dat het proces .te Aix in Provence tegen de mede- plichtigen aan dien moord tot dusver heeft genomen, de openbare meening in Yougo- Slavie niet opnieuw zal schokken. Had men verwachtingen, dat de Fransch-Italiaansche vriepdschap tot een betere verhouding tus schen Italie en Yougo-Slavie, zoo belangrijk voor de politiek der Adria, zou brengen, ge heel zijn deze verwachtingen nog niet ver- wezenlijkt. Zoo blijft de Kleine Entente, waarvan Yougo-Slavie deel uitmaakt, nog im- Vner ietwat wantrouwend tegenover Italiaan sche bedoelingen. De Tsjechoslowaaksche parlementsverkie- zing bracht weinig ommekeer teweeg; slechts bleek, tengevolge van de nationaal-soeialis- tische beweging onder leiding van Henlein in het Duitsche gedeelte van Bohemen, eenheid in de Duitsche oppositie partijen tot stand gebracht, die intusschen voorloopig nog niet van overwegende heteekenis is. Nog voor het einde van dit jaar zag vermoedelijk Tsjecho- slowakije zijn 85-jarigen President Masarijk aftreden, wiens gezag in de handen van Mi- j nister Benesj is overgegaan. Het derde lid der Kleine Entente, het door I den oorlog zoo groot geworden Roemeensche 1 Rijk, consolideert zich op economisch en financieel gebied; de troon van Koning Carol, die veel door het land trekt, schijnt vast be- vestigd. Zoowel tusschen Roemenie en Bul- garije als tusschen dit laatste land en Yougo- Slavie, worden de betrekkingen beter en soepeler, gevolg van de achtereenvolgende Bulgaarsche Regeeringen, die met ddctatoriale middelen het drijven van de Kommitadjis in Macedonie tegengaan. Van belong is zeer i zeker, dat tengevolge van het non-agressie- tractaat van 1933. de verhoudingen tusschen" Roemenie en Rusland, tot dusver door Bessa- rabie- ongunstig beinvloed, zich zoozeer heb ben verbeterd, dat de overgang over de Dnjestr weer is benopend. Het huis JULIENNE SCHEILFHOUT, sinds lang en gunstig bekend, wenscht aan zijn ge achte Clientele, Dames en Juffrouwen, het beste toe voor het beginnend jaar 1936. Het wenscht hun dat zij mogen bewrijd blijven van bedrogen te worden door rondleurders welke een zoogezegde hasard aanbieden, doch waar- mee U naderhand bedrogen uit den slag komt Weet dat de buitobanden en ceinturen op naam van JULIENNE SCHBLF'HiOUT, 50 voor- deeliger komen, op maat gemaakt! Wenscht U van geen misrekening thuis te komen, koopt dan in voile vertrouwen in onze Maga- zijnen; Brabantdam 6 - Dampoortstraat 25, GE NT" T Ingez. Med.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1936 | | pagina 1