»i rjMFFW KIEUWS- EN ADVERTENTiEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Alleen voor Kinderen. No. 9392 MAANDAG 23 DECEMBER 1935 75e Jaargang Kerstfeest Buitenland Binnenland EERSTE BLAD nederland in den vreemde TER NEUZEN, 23 DECEMBER 1935. ZAAMSLAG. fl NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar - Voor Belgie en Amerika 2,— overige lan den f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. TJitgeefster: Finns P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. AD VERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEIN E AD VERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clich6's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van adverten'tien liefst een dag voor de uitgavo. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAV OND. lijkheid van het Kerstfeest, dat het nu gaat om en over een heel lief en teer kind in kribbe. Arm, maar o zoo schoon een WEGENS HET KERSTFEEST ZAL WOENSDAG 25 DECEMBER A.S. GEEN NUMMER VAN DIT BLAD VERSCHIJNEN Dat zijn wij zeker in deze krant met gewoon. De hoofdartikelen in dit blad worden nooit voor kinderen geschreven. Dat is groote-menschen-lectuiur. Er zal in alle gezinnen, waar de Ter Neuzen- scthe Courant komt, geen enkel kind zijn, dat ooit ook maar een oog slaat in een van deze stukken. Maar vandaag is dat nu eens anders. M^ij slaan nu om van het eene uiterste in het andere. Dit stuk is nu eens alleen voor kinderen. Anderen hebben er niets aap. Het is dan ook niet voor hen, heele- maal niet. Zij mogen het probeeren, meenend, dat wij het niet zoo kras be- doeld hebben als wij het nu zeggen, maar na een oogenblikje zullen zij toch wel be- grjjpen en inzien, dat wij het ernstig oaeenen: dit is alleen bestemd voor kin deren. Toch bedoelen wij, zoo sprekend, niet alieen dit .stukje, dot artikel, maar wij be doelen meer, veel meer. Wij bedoelen: het heele Kerstfeest. Kerstfeest is er al leen voor kinderen. Kerstfeest is niets voor grooten, voor die heel groote men schen, die zoo gewichtig doen, vaak als zij. maar heel weinig gewichtig zijn, en die Poover, maar tegelijk o zoo proper Dat kan best samengaan. Wij kennen arme menschen, waar je van niets vies behoeft te zijn. Zoo waren nu ook het kindje en zijn moeder in den stal te Bethlehem. Het was er vast alles kraak-zindelijk, net alsof de beste baker of bekwaamste verpleeg- ster er haar zorgen over had laten gaan. En wat is er dan schooner te bedenken en te zien dan zoo n kindje bij zijn moe der Natuurlij'k moeten wij dan heel stil zijn. Elk kind, dat wel eens een zusje of broertje heeft gekregen, weet dat. Als je cian even mocht binnenkomen, waar- schijnlijk op je kousen. Zoo gaan wij nu ook den stal binnen. Wij doen zeker onze schoenen uit en loopen op onze kousen (in Groninger-land noemen ze dat op bloote voeten en zoo gaan wij dan even bij die moeder met dat kindje staan. Daar komen juist een paar herders bin nen. Dat het herders zijn, kun je zien aan hun stokken, en ook wel een beetje aan hun gezichten. Die gezichten zijn zoo zacht, en die oogen zoo trouw. Maar wat doen die menschen hier eigenlijk? Wij dachten, dat hier bij dit kindje alleen kinderen mochten komen Doch laten wij nu maar eens goed naar die herders kijken. Die groote mannen doen net als kinderen. Zij praten niet druk, en zij vragen niets, en zij vertellen alleen maar zachtjes-fluiste- rend, dat er hun iets is overkomen in de velden van Efrata, en dat zij daar iets wondermocvis hebben gezien en gehoord, en dat zij daarom zijn gekomen om het Namens den Staat der Nederlanden compa- reerde mr. J. A. de Wilde, minister van bin- nenlandsche zaken, terwijl als vertegenwoor- ddgers van de algemeene omroeporganisaties optraden: voor de A.V.R.O. de beeren G. de Clercq en F. D. A. van Gheel Gildemeester, voor den K.R.O. de heer P. A. M. Speet, voor de N.CJR.V. de heer Mr. A. van der Deure en voor de V.A.R.A. dy heer J. W. Lebon. Naast den voltalligen raad van beheer der NOZEMA en den directeur van het bedrrjf waren hierbij aanwezig de heeren ir. M. H. Damme, directeur-generaal der P.T.T., mr. dr. P. J. Witteman en drs. Abr. Mey, leden van de Zendercommissie en dr. A. A. M. Ense- rinck, adjunct-secretaris van deze commissie. HET GROOTE BEZUINIGINGSONTWERP. rftaatsblad no. 706 bevat een Kon. besluit van 16 December waarbij de datum van inwer- kingtreding van verschillende paragrafen van de wet van 29 November tot verlaging van de openbare uitgaven wordt vastgesteld. Met ingang van 1 Januari zullen de volgende para grafen van de wet tot verlaging van de open- bare uitgaven in werking treden: Afdeeling 1. (Justitie.) Par. 2, 3, 4, 5, 6, ZOO intellectueel zijn of meenen te zijn. -- - te zien en te aanbidden. Die groote menschen zullen dat misschien j aaL. 7ii iif1fTPn met zoo grif erkennen, en zij doen toch op Kerstfeest nog een beetje mee; maar toch is het Kerstfeest niets voor hen; die .groote menschen" zijn veel meer ge- schikt voor Oudejaar. om dat te vieren, maar het Kerstfeest, neen, dat is alleen geschikt en bedoeld voor kinderen. En dat is nu juist het heel mooie en heerlijike van het Kerstfeest. Daarom al leen reeds houd ik zoo van het Kerst fejest. Trouwens, alles wat alleen voor kinderen is, is zoo heerlijk. Dat zijn nu aUe kinderen volkomen met mij eens. Zoo bij-voorbeeld een verjaarpartijtje met al leen kinderen. Misschien een en'kele tante er bij, maar dan niet zoo n tante die bedilt, of die heel den tijd praat van „ordentelijk" en van meer zulke verve- lende onderwerpen. En Vader en IvI oe- der er ook bij natuurlijk. Vader er bij (zonde krant), want als Vader de krant in. zijn handen heeft, is hij vaak zoo mop- perig. Neen, Vader nu ook in de feest- stemming, en meespelend als een van de kinderen. En Moeder natuurlijk er bij, En zij knielen al neer ook. Zij liggen daar op hun knieen, en hun lippen be- wegen zich, en daar vallen dikke, groote tranen uit hun oogen, en daar zijn ze een beetje verlegen mee, want groote mannen mogen immers niet schreien En dan staan zij weer op, en zij geven niets aan die moeder, omdat ze al net zoo arm zijn als zij. Maar intusschen is Maria erg blij, en zij bedankt die herders met een glim- lach, en dan gaan die weer weg. Wat hebben wij het getroffen, dat wij da: hebben bijgewoond Wij hadden niets later moeten komen, want dan had den wij dit gemist. Maar nu weten wij dan ook, dat het Kerstfeest er toch niet alleen is voor kinderen. Nu weten wij, dat ook binnen mogen komen zij, die net als deze herders, als kinderen willen doen, die willen buigen en knielen en aanbidden, en die dan ook tranen .storten, tranen niet van droefheid, maar tranen van blijdschap en van verbaasdheid. Als nu kinderen dit stukje hebben ge- lezen, dan moeten zij tegen hun vader en 7. 8 en 9. Afdeeling 2. 14, 16, 17. Afdeeling 4. 40, 40a en 41. Afdeeling 5. Afdeeling 7. Par. 48. Afdeeling 8. (Sociale Zaken.) 53, 55 en 57. (Binnenlandsche Zaken.) Par. (Financien.) Par. 37, 38, 39, (Defensie.) Par. 44, 45 en 46. (Oeconomische Zaken.) Par. 50, 51, BETALING VAN DIRECTE BELASTINGEN Bij een aantal belastingschuldigen schijnt nog steeds de meening of gewoonte te be- staan, dat zij hun aanslagen in de directe be- lastingen kunnen voldoen in twee termijnen, te weten ongeveer de helft na het ontvangen van het aanslagbiljet, en het restant tegen het tijdstip, waarop de laatste termijn vervalt. Deze meening is echter geenszins in overeen- stemming met de bedoeling van den wet- gever, die zich een betaling in maandelijksche termijnen, aanvangende in de maand volgende op die, welke in de dagteekening van het aan slagbiljet is vermeld, heeft voorgesteld, ter wijl zij leidt tot rente verlies voor den Staat. Naar wij van officieele zijde vememen, heeft de Minister van Financien thans aan de ontvangers der directe belastingen nieuwe voorschriften verstrekt omtrent de tijdstip- pen, waarop tot vervolging moet worden over- gegaan, zulks teneinde tot een meer regelma- tige betaling dier middelen door de belasting schuldigen te geraken. DE STAATSCOMMISSIE VOOR DE BEZUINIGING OP HET ONDERWIJS. Naar nader gemeld wordt, zal de staats- commissie, welke tot taak zal hebben te on- derzoeken of wettelijke regeling van de con- centratie van bijzondere scholen mogelijk is, en welke commissie, zooals gemeld, zal arbei- den onder leiding van de ministers van onder- wijs, kunsten en wetenschappen en van finan cien, verder bestaan uit de voorzitters van de zes groote Tweede Kamerfracties van rech- ter- en linkerzijde, ieder geassisteerd door een onderwijsspecialist van zijn richting, al dan niet uit zijn fractie. als we 't voorrecht hebben haar nog te moetjer zeggen: „U moet dit stukje in de 1 i. k rkf r"\ OA flirxt" I - 1 1 mogen bezitten, want Moeder begrijpt onze spell etjes altij.d zoo goed, en ons nog beter. En dan verder niets dan kinderen! Grootere en kleinere. Een paar groote ren, die eigenlij'k al te groot zijn, maar vandaag menk je dat niet, want zij doen au heelemaal niet groot. En dan van die kleine peuters er bij, die juist omdat zij op bet feestje zijn, zoo groot doen en zoo flink wiillen zijn nu. Dat is het heerlijke van een kinderfeest. .,£oo heerlijik als zoo'n kinderfeest, anaar nog veel heerlijker is het Kerstfeest. Geen woord. dat je nu niet begrijpt. Geen oogenblik van aarzeling: of het wel voor jou is. En dan al die mooie dingen en v^rzen; je begrijpt ze en je kent ze alle Ter Neuzensche bepaald ook eens lezen, want U dacht misschien, dat het niets voor U was, en dat U het wel kon overslaan, maar het is net als het Kerstfeest ook iets voor de groote menschen, als zij geworden zijn als de kinderen Kerstfeest is alleen maar voor kinderen, en voor hen die als kinderen willen zijn. Wie niet is als een kindeke, die krijgt niet echt Kerstfeest. En dat moet toch wel de rampzaligste mensch zijn op aarde, die mensch, die vroeger Kerstfeest heeft ge- vierd, maar die dat nu niet meer kan. Uit zoo'n leven is alle vreugde en alle troost weg. Kerstfeest kan het zijn voor iedereen, voor gevangenen en armen, voor bedroefden; maar slechts dan: GRAANIMPORTEURS VORMEN EEN CRISISFONDS. iDe minister van Landbouw en Visscherij heeft het comite van graanhandelaren te Rot terdam bericht, dat de regeering haar goed- keuring heeft gehiecht aan het plan tot vor- minig van een fonxis, waaruit toelagen kunnen wo:idem verstrekt aan hen, die in den graan- Bmndel geen bestaan meer kunnen vinden. In verband met de tijdsomstandigheden en de Landtoouw-Crisismaatregelen. Reeds geruimen tijid is men met deize plannen, die thans ver- wtezenlijkt zijn, doende geweest. De importeuirs zullen thans 0,50 per 2000 K.G. ingevoerd voedergraan hebben te betalen ter vorming van het fonds, waaruit aan dege- nen steun zal worden verleend, die zich ge- ncodzaakt zien uit de groeipen van importeurs tussdhienipersonen en ageniten van buitenland- sche huizen te veakkwijnen. (Tel.) heid afgegleden en naar beneden gestort. Door Dr. Stevens, die spoedig ter plaatse was, werd hij naar het ziekenhuis vervoerd voor een nader onderzoek. Hierna kon de heer Crince weer naar huis vervoerd worden. PROV. BOOT AANGEVAREN. Vrijdagmiddag heeft op de Schelde een aan- varing plaats gehad, die nog verwonderlijk goed is afgeloopen. De Provinciate boot „Sch'ouwen", die op den gewonen tijd half drie uit Ter Neuzen vertrok naar Hoedekenskerke, moest tengevolge van den steeds dikker wordenden mist, langzamer gaan varen. Uit dezen nevel dook plotseling een moborschip op, dat met een hoogen dek- last vlas geladen was. De kapitein van de „Schouwen" gaf geregeld semen, doch de motor week niet af en voer reehtstreeks op de Provinciate boot in, die dan ook geramd werd. Tengevolge van den scbok spoedden alle reizigers zich naar dek. Daar hoorde men dat de motor met de voorsteven door den wand van de ,,Schouwen" was heengegaan, zoodat even boven de water- lijn, een groot gat was ontstaan. Was dit een paar decimeters lagsr geweest, dan zou de ,,Schouwen" onherroepelijk gezonken zijn met misschien niet te overziene verdere ongelujt- ken. De motorboot, die naar bleek te zrjn I de „Actief", schipper Kool, en thuishehioort te Medemblik, was zooals gemeld geladen met vlas en op weg van Appingedam naar Axel- Sassing. De ,,Actief", die ook zser veel schade opgeloopen had, zette dadelijk na de aanvaring haar reis voort. Ook de Provinciale boot kon de reds naar Hoedekenskerke vervolgen. „,IOSEPH LIES" GELICHT. Nadat hier j.l. Zaterdag een drijvende kraan der stad Antwerpen was gearriveerd, konden de pogingen om het nabrj -,,De zeven huisjes" gezonken sleepschip „Joseph Lies" te lichten onmiddellijk een aanvang nemen. Met behulp van de kraan is de .Joseph Lies" overgehracht naar e6n der dokken van het kanaal, zoodat de scheepvaart geen hin der meer van het wrak zal ondervinden. Ter plaatse za! getracht worden het sehip voor- loopig te dichten en de resteerende lading te lossen, waama het vermoedelijk naar Ant werpen gesleept zal worden om aldaar te repareeren. OS TE WATER. Tijdens het inladen van vee aan boord van het motorschip „Koningin Emma" van den Provmcialen Stoombootdienst op de Wester- Pchelde geraakte een os te water. Na veel moeite slaagde men erin het dier naar den wal te trekken waama het met eenige verwondin- gen weder aan boord genomen kon worden. ONBEKEND STOOMSCHIP OMHOOG. Hedenmorgen geraakte een tot op neden oubekend Letlandsch stoomschip ter noogte van den Braakman, nabrj boei 10 omhoog. Alhier gestationneerd liggende sleepbooten zrjn tot het verieenen van assistentie der- waarts gevarrn. Nadere brjzonderhedsn orrt- breken nog. M.S. „OOST-VEAANDEREN". Het motorsdhip ,,Ocst-Vlaanderen, dat, van Middlesbro komend, nabrj Redcar strandde, is Vrijdagnacht met assistentie van een sleep- boot vlotgekomen. Het heeft, oogenschrjnlijk onlbeschadigd, de reis voortgezet. KONIJNENTENTOON STELLING. Blijkens achterstaande advertentie houdt de konijnenvereeniging ,,Ter Neuzen" in het ach- terlokaal van Hotel ,,'s Lands Welvaren" op le en 2e Kerstdag een konijnententoonstelling, waar tal van fraaie rasdieren zullen worden tentoongesteld. Als attractie geeft zij aan elke 50e bezoeker een slachtkonijn cadeau. naal. En natuurlijk moesten die engel- zreken en --- w t ties er ook bij zijn, en ook die groote En- als zij willen zijn als ,.die kleinen |Llen. Dat is immers ondemkbaar, dat dit het is en blijft alleen voor kinderen. aoed zonder Engelen zou hebben I Hier is de wijsiheid ongeacht, i _iuti. jI Hier geldt geen adel, staat nodh pracht. De Hemel heeft het kleen' verkoren; Al Wlie door ootmoed wordt herhoren. Die is van 't hemelsche geslacht. even gekund. Zij konden natuurlijk den Heere jezus niet opyeens heelemaal in den steek laten. Zij wilden ieder keer weer bij Hem zijn, telkens in Zijn leven. En dan die schapen, en die lammetjes, die hooren er ook bij. En voor de koeien, die hun groote, domme koppen even oplichten, zijn wij nu ook heelemaal niet bang. ,.Die doen je niks", zegt ons zusje, „die zijn lief", en dan knijpt zij intusschen mijn hand zoo stevig, als ik niet wist, dat zij doen kon. En dan die sterren! Wat stpnden die daar te schitteren Ik heb nooit zoo naar de sterren g.ekeken als in den Kerstnacht, en ik vind ze nooit zoo belder als in dien tijd. ,En dan het kindje in de kribbe. Dat kindje is niets bang voor kinderen. Laatst heb ik toch zoo'n raar meisje gezien. Ver- beeld je: dat kind was bang voor andere kinderen! Ik denk, dat het een vergis- stng was. want ik kan mij dat heusch niet begrijpen. Welk kind is nu bang voor kinderen Dit is almee de gTootste heer- POGING TOT VERGIFTIGING VAN MOEDER VAN PRESIDENT ARIAS. De bejaarde moeder van president Arias van Panama is, toen zij in het buitenverblijf van haar zoon vertoefde ternauweraood aan den dood ontsnapt. Haar koffie bleek name- lijk vergiftigd te zijn. Een dienstbode, die een berispmg had ge kregen, zou cyaankali in dan koffiekop van haar meesteres hebben gedaan. Op verzoek van den Nederlandschen gezant te Brussel, heeft de Vereeniging Nederland m den Vreemde een groot aantal drukwerken en documentaire hoekwerken ter beschikking van het onderwrjs in Belgie gesteld. In dit land blijkt de belangstelllng voor ons land sterk wassende te zijn, hetgeen met zal nalaten op de betrekkingen tusschen herde in vele opzichten op elkaar aangewezen een goe- den invloed hebben. OPRICHTLNG VAN DE NOZEMA. Zaterdag is in een der zalen van het depar- tement van binnenlandsche zaken te 's-Gra- venhage ten overstaan van notaris mr. B. Grootenboer het verlijden geschied van de acte van oprichting van de N.V. Nederland- sche Omroep Zender Maatschappij NOZEMA. ZEEUWSCH-VLAAMSCHE TRAMVVEG-MAATSCHAPPIJ N.V. Op de Zaterdag j.l. te Middelburg gehouden vergaderingen van cbligatiehouders en aan- deelhouders der Z.V.T.M. was niet voldoende kapitaal vetregenwoordigd, om bindende be sluiten te kunnen nemen. Binnenkort opnieuw worden vergaderd. zal ONGEVAL. Terwijl de loodgieter J. J. Orince heden- middag bezig was met herstellingen aan het dak van den heer W. Dieleman aan den Scheolweg, is hrj vermoedelijk door de glad- LUXOR-THEATER. „Viva Villa!" Deze film is een unicum; deze hoofdrol is een unioum, meer dan 6dn bijfSiguur is een unicum. Kortom: men staat hier voor een van de weinige werken die geschiedenis maken. Een Mexicaansch-Amerikaansch Nibelimgen- lield... ■Met Siegfried als suiper-iganigster. Men ziet dezen Villa eerst als kleinen jongen, die er getuige van is, hoe zijn vader op last van een wreeden, sehatrijiken grondbezitter do odge ran- wordt. Villa hedrijft daar zijn etrsten sluipmoord, door zich te wreken op den major- domo. En in het volgende beeld is Villa man. Een vogelvrrj en achtervolgd handiet, al vluch- tend opgegroeiid in de heffe van bet volk, steeds hevi.ger in strijid met recht en wet. Op- standig, vuil en dom, en hatenid met een haat, die w iluist is: een wedlust die zich slechts door wreedheid laat hevredigen. Zoo raast hij door het land, gevolgd door zijn kormiiten in de misdaad, roovend, moor- dend, plunderend en branidend. Geliik hij-zelf het noemt: a frightened beast dat niet meer bamg is. Hij heeft geen wet: hij moordt. Hij heeft een vaag idee dat de rijken „het allemaal ge daan hebben", en dat iedereen die geld of naam heeft, afgemaaikt moet worden. Dat denkbeeld prom'Civeert hem tot den afged van het onderdrukte volk. Doch het is in waar- heid voor hem niet anders dan een voorwend- sel: een soort verkiezingsleus onder de vlag waarvan hij schieten kan. Hij en zijn bende uitsohot en zijn ijdeie en vreeselijke adjudant... Hij is bij al zrjn dombeid sluw, bij zijn ge- weld coquet, en brj zrjn meorddirif.t en zijn plundering goedihartig. Zoo houdt hij als een onderworpen hond van den reporter die zrjn .helidendaden" doorseint naar Amerika, en zoo vEreert hij een profeet: den stillen, week en, teederen Madero, die de revolutie w:nnen wil door liefde en rechtvaardigheid te preeken. (Madero heeft hem, Villa, toegesproken als een broedier ep in zijn harde ziel ligt een weeke plek open. Madero heeft zijn huLp en met de zijne, die van heel het volk gevraagd en Villa is zoo blrj en zoo parmantig als een aap hij krijgt nu een vlag en zijn zwerverstroep heet: leger. Hij kan dus thans zijn gang gaan! Alles voor Madero! Het moorden op kleine schaal moet uit zijn: men gaat het op offi- cieelen voet voortzetten. En thans wordt het eerst recht goed!... Madero berisipt hem als hij van zijn eerste successen terugkeert. Madero degradeert hem. Hij laat het toe, al begrijpt hij er niets van: hij heeft slechts kinder]ijke liefde en mateloGize veneratie voor Madero. Het ont- gaat hem volmaakt waairom hij zijn gevange nen niet af mag slachten en waarbm hij over- wonnen vrouwen niet 'dood mag martelen, maar Madero zegt het nu eenmaai. Als het Madero pieizier kan doen... En Villa krjkt zijn idool met groote oogen aan, met oogen van een kind, en zijn handen prdbeeren vage, tee- dere, liefkoozende gelbaren. Madero's wiil. Het is de eenige macht die Villa kent. Als de overwimning een feit ge worden is en Madero gaat zijn triomfantelij- ken intocht in de hoofdistad houden, mag Villa, de bandiet, niet mee. Villa rmoet naar zijn dorp terug en zijn troepen moeten ontfbonden worden. Het is Madero's wil. De trein gaat weg. Madero zit er in, Villa's lijfjournalist zit er in, een tegen Valla intrigeerend generaal van wien hij weet dat hij gevaarlijk is, ook voor Madero zit er in, en Villa mag niet mee en staat op het station en ziet al wat zijn liefde heeft, ventrekken. Hij had zich zoo op Mexico City verheugd... Madero's wil. Het komt zoo ver, dat men Villa voor een dommen doodslag arresteert, en fusilleeren igaat. Madero veramdert het vonnis in ballingschap. Madero zegt het en Villa gaat, gehoorzaam... Doch de tijd verandert plotseling. Madero wordt door den hewusten generaal venmoord. De wereld stort ineen. En Villa trekt de grens weer over, met de zeiven dollars van zjjn lijfjournalist, een Ugf-rd, een gewear en een alcobclkater, en g|| de zaken recht zetten: een wilder en vervlSrlijker handiet dan ooit, met een hart vol wraakhaat, die zjjn schulden komt veretffenen. Hij krijgt zijn generaal en maakt hem op een beestachtige manier af. Hij krijgt stad na stad Hij wordt... president van Mexico. Hrj laat zich dat maken, want zoo kan hij Madero's wil voltrekken. En eenmaai dat ge daan, gaat hij naar huis als vredig burger. Naar huis: om adhtehhaald te worden door den kcigel van een man waens zuster hij ver- moordde, en tfe sterven als een honid... OONCERTGEBOUW. ,,In Naam des Kouings" is een zeer charmante romance, zach afspelend aan het hof van het fantasierijke Langenstein, waar de koning een baarid, die echter brj kus- sen prikt, behoort te helbben, en in Weenen. Carl Brisson speelt een vlotte dubbelrol: die van den koning en den filnracteur Carlo. Mary Ellis, Paramounts nieuwe zingende actrice, heeft een opmenkelijk deihuut. Teo.misch zijn verschillende scenes zeer knap. Twee Briesons spelen o.a. op een piano. Pakikende songs, een mooie, nieuwe dans (Dancing thie Viennese), een grootsche show- scene een daamaast een leuke comedic- met een romantische liefldesaffaire en de noodige situaties. Een bijzondere attractie is ook weer onze oude bekende Edward Everett Horton. Hij draagt, ais gids door Wteenen, weer wel zijn deel tot het succes van deze muzikale comedde bij. Geestig en raak is deze prettige film ook, b,v. wanneer de oppositie-partij der regeering niet wil, dat haar eisclhen wonden ingewihigd om dat ze dan geen bestaansrecht meex heeft en dus broodeloos geworden is. Ook het toepassen van bezuini'ging door allereerst ook om net voorgaan de salarissen der bezuinigers zelf en die der hooge ambten te miniseeren, wat voorzeiker nicg niet ovcml gebeurt. Een program, dat men heslist moet gaan zien. Voor de pauze zijn de bekende kemieken Watt en Watt weer op het prograzmma, met een fiim vol dolle scenes die de lachspie- ren danig in bewegimg brengen. DE BAZAR VAN DE ZAAMSLAGSCHE SPORTCLUB. [Het blijkt de Z. S. C.-ens emst hun club door de financieele moeilijkheden te helpen. Gezien den korten tijd van voorbereiding maar door den steun van velen ondervonden en de hulp hrm door vele dames eri heeren verleend, hebben zij een bazar in elkaar gezet die aller bewondering afdwingt. Het geheele gebouw hebben zij versierd in de kleuren der club n.l. rood-zwart, de ver schillende stands smaakvol ingericht, waartoe de mooie verlichting het zijns toe brjdraagt. Het zal een bazar zijn waar een ieder eenige gezellige uren kan doorbrengen en gezien de prachtige waardevolle prijzen welk.' gratis onder de bezoekers worden verloot, zal het aan belangstelling niet ontbreken. C5hr. Boeren- en Tuindersbond. Vrijidagmiddag hield de afdeeling Oost Zeeuwsth-Vlaanjderen van bovengenoeimden bond hare algemeene vergadering op de baven- zaal van den heer C. P. de Rcjt alhier. De vele opgeikomen leden dezer afdeeling vulden de zaal tot in alle hoeken. Onder de aanwe- zigen rr.ei'kten we o.a. op den eidelachtlb. heer S. van Howe, burgemeester van Zaamslag, den heer K. Booij, hoofd dsr Chr. lagere land- (bouwsciaool te Axel en den heer De Kani, fcoekihouidkumdi'ge der afdeeliEg. De vcorr'tt'Sr, de he:r C. de Putter te Axel, cperde de vergadering met geibed, waama hij

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1