ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Brand- AKKER'sKloosterbalsem wonden No. 9391 VRIJDAG 20 DECEMBER 1935 75e Jaargang Kcrsllccsl Bmnenland Feuiileton Een liefde in China. EXTRA KWAUTEIT Buitenland bedek ze dadelijk met EERSTE BLAD VACATUR® RAADSHEER HOOGE RAAD. NEUZENSCHE COURANT kdnnF,MKNTSPK1JSBinnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,—, overige lan den 2.35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clioh6's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgavo. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAV OND. WEOENS HET KEESTFEEST ZAL WOENSDAG 25 DECEMBER A.S. GEEN NUMMEB VAN DIT BLAD VERSCHUNEN. GEMEiENTE TER NEUZEN Verbonwverbod van eenige aardappelrassen. De Minister van Landbouw en Visscberij veetigt er de bijzondere aandacht van belang- hebbeoden op, dat bij Koninkljjk Besluit van 30 October 1935 met ingang van 1 Januari 1936 de verbouw van aardappelen, onder welke benaming ook bekend, beboorende tot de ras- sen Bravo, de Wet en Kampioen verbodcn is. Door dit verbouwverbod zullen vele verbou- wers genoodzaakt zijn, dezen winter of het volgend voorjaar pootgoed aan te schaffen van rassen. waarvan de verbouw wel is toe- gestaan. Aangezien het uitvaardigen van dit ver bouwverbod noodig bleek om de gevaren, welke voor cultuur en handel aan de teelt van voor wratziekte vatbare rassen verbonden zijn, te verminderen, wordt door den Plantenzlek- tenkundigen Dienst met de meeste klem aan- geraden ter vervanging van Bravo, de Wet en Kampioen alleen die rassen te verbouwen, welke oovatbaar zijn voor de ivratziekle. Hier- toe behooren o.a. de hier volgende, in rassen- Ijjst. van het Instituut voor Plan ten veredeing opgenomen geeivleezyge rassen: Bevelande Noordeling, Souvenir, Furore, Populair, West Bra-bander, Record, Robijn, Unicum, Muntin- ga 17, Gruno, Nationaal, Bato, Alberta, Juli- nln-ren' Alpha, Triumph, Erdgold, Dunbar Yeoman, Preussen, Atlas, Bonus en witvlee- xlge rassen Albion, Concurrent, Hellena, Majestic en Great Scot. Tot de zeer weinig vatbare rassen kunnen gerekend worden de Roode en Bonte Star. In dit verband moge de aandacht gevestigd worden op de mogelijkheid van aankoop van te velde goedgekeurd pootgoed voorzien van cer- tifioaat en plombe van den Nederlandschen Algemeene Keuringsdlenst te Wageningen (N. A. K,). Nadere inlichtingcn worden verstrekt door den FLantenziektenkundigcn Dienst te Wage- Blngcyi door de bij dezen Dienst werkzame ambtenaren alsmede door de Rijksiand- en Tuinbouw oonsulenten. Ter Neuzen, 18 Dec. 1935. De Burgemeeater van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. EERSTE KAMER. Vergadering van Woensdag. Opcentenhefilngen Aan de orde is het wetaontwerp tot heffing van opcenten op enkeLe belastingen ter ver- sterking van de middelen tot dekking van de aitgaven des rijks. De heer Blomjous (r.-k.) acht de voorge- jftelde beiastingve.hooging hoogst bezwaarijjk en geeft verre de voorkeur aan een verhooging van de invoerrechten. Het wetsontwerp is voor spr. ganschelijk onaanvattrdbaar wegens zijn bezwaren tegen de opcenten op de succes- giebelasting in verband .staande met zijn principieele opvatting van het eigendoms- recht. Spr. wrjst op moeiljjkheden, die zich zullen voordoen. Hrj meent, dat de geraamde Uit het Engelsch door BEN BOLT. (Nadruk verboden.) opbrengst van 6,8 millioen niet zal worden bereikt. De heer Van der Hoeven (c.-h.) uit beden- kingen tegen te veclvuldige belastingverhoo- ging, waardoor den menschen het verlangen cm hun bezit te vermeerderen benomen wordt. Een bezwaar is voorts, dat in dezen tijd de prijzen zoozeer wisselen en dat het voor een weduwe met kinderen toch al zoo moeiiijk is successiebelasting tp betaien. De extra belasting is een loterij en in strijd met een geljjite verdeeling van den belasting- druk. De heer de Marchant d'Ansembourg (n.s.), zegt, dat zijn fractie niet in de gelegenheid was, aan de voorbe.eiding van dit ontwerp deel te nemen. Om die reden kan hij er niet over spreken, maar moet hij zich bepalen tot de verklaring, dat zijn fractie zal tegen stem- men. De heer Pollema (c.-h.) zegt, dat dit ont werp een onderdeel vormt van de kabinets- poiitiek. Als men het verwerpt, wekt men onrust die er al genosg in het land is. Het karakter van beschermingsbelasting is los gelaten. Het ontwerp komt dus aan de algemeene middelen ten goede, maar spr. heeft al eerder gezegd, dat hij in verdere belasting- ve.hooging geen middel ziet om tot een slui- tend budget te komen. De heer Van Citters (a.-r.) zal voor stem- men, maar hoopt, dat de duur van de opcen ten der belasting op successierechten tot het uiterste bepe.kt zal worden. Deze be asting voert tot kapitaalsvemietiging. De heer Van Rappard (lib.) si uit zich aan hij de bezwaren van dien heer Van der Hoeven. TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag. Eenige contingenteeringsontwerpen worden zonder hoofdelijke stemming aanganomen. Voortgezet wordt de behandeling van de be- grooting van het Zuiderzeefonds voor 1936. De heer Van der Waerden (s.-d.) dringt aan op bespoediging van de voorbereidiimg van de Noordoostelijke inpoldering. De heer Bongaerts (r.-k.) juicht het voort- zetten van de werken toe. Spr. geeft in over- weging, de Zuiderzee-steunwet te veranderen in Zuiderzee-tegemoetkomingswet. De heer Drop (s.-d.) maakt aanmerkingen over de toepassing van de Zuiderzee-steunwet. Ook spr. is van oordeel, dat de beroeps instantie onvoldoende functioneert. De heer Krijger (c.-h.) wtjst op de hooge kosten der verdere inpoldering. Spr. vraagt of de uitvoering van andere werken niet in het gedang komt. Vergadering van Donderdag. Beziiinigingsvoorstel onderwjjs. Voortgezet wordt de behandeling van het wetsontwerp tot verlaging van de openbare uitgaven voor het onderwijs. (Het artikel, waartegen van kerkelijke zflde de meeste oppositie is gerezen, ressorteert i»nder paragraag 12 van het ontwerp.) Minister Slotemaker de Bruine neemt art. 2 van paragraaf 2 terug. Art. 1 van par, (betreffende de subsidieregeling bijzondere H.B.S. en gymnasia; aftrek van schenkingen) wordt verworpen met 50 tegen 38 stemmen, kerkeljjken (bshalve de heer Lingbeek (herv ger.) tegen niet-kerkeljjken. De Minister trekt nu artikel 5 in. Aan de orde is paragraaf 7 (leerlingen- schaai en wyziging wachtgeld-regeling De heer Thijssen (s.-d.) verdedigt een 3-tal amendementen om een mildere schaai dan de voorgestelde in te voeren voor plattelands schoien. De heer Van Dijken (a.-r.) verdedigt eenige amendementen betreffende de wachtgeldrege- ling voor boventallige onderwrjzers. De gevol- gen behooren het schoolbestuur te treffen, niet den wachtgeider. De heer TUanus (c.-h.) zegt, dat de ge- dachte van den heer Thijssen de bezuiniging tegengaat. De heer Suring (r.-k.) zal ter wille van de bezuiniging over de onderwijsbezwaren betref fende par. 7 heenstappen. De heer Ketelaar (v.-d.) is voorstander van i amendementen-Van Dijken, doch slechts ten deele van die van den Seer Thijssen. De heer Coops (lib.) evenzoo. Dc heer Kersten (st.-ger.) betoogt, dat de kleine schoien in het gedrang komen. KERSTGRATIFICATIES BIJ DE MIJNEN. In do Donderdagmorgen gehouden vergade ring van de contactcommissie voor het mijn- bedrijf werd medegedeeld, dat de directie van de Staatsmijnen besloten heeft, aan iederen gehuwden arbeider een Kerstgratificatie toe te kennen tot een bedrag van 2 voor ieder kind beneden de 14 jaar. Deze gratificatie zal heden worden uitbetaald. De particuliere mijnen verklaarden geen gratificatie te kun nen verleenen. Wel zullen de directies van de Oranje Nassau-mijnen en van de mijnen Laura en Vereeniging de arbeiders in staat stellen om &5n dag meer te werken dan nor- maal en dus ook om e6n dag loon meer te verdienen. De directies van de mijn Willem Sophia en van de Domaniale mijn konden geen enkele toezegging doen. De Hooge Raad heeft aan de Tweede Kamer kennis gegeven van het met 1 December 1935 aan mr. dr. M. Polak verleend eervol ontslag ajs raadsheer. In verband met deze vacature doet de Raad aan de Tweede Kamer in afschrift toekomen een met den minister van justitie gevoerde eorrespondentie en deelt ingevolge's ministers verlangen mede, dat ingeivolige het door Z.Exc. met den Raad gepleegd overleg de ver- vulling der vacature van raadsheer in het col lege voorloopig niet zal worden bevorderd. WERKVERRUIMING OP ZUID-BEVELAND Door de uitvoering van belangrijke open- bare werken op Zuid-Beveland is het moge.ijk in dit deel der provincie Zeeland de werkloos- heid te bestrrjden door t werkstelling bij die werken (verbreeding van het kanaal Hans- weertWemeldinge, aanleg rijksweg Krui- ningenGoes, omlegging spoorweg Kruiningen Kapelle, aanleg inloophaven te Kruiningen voor provinciaie boot) van werkloozen uit de omliggende dorpen. Er is een streven in die richting en het ligt in de bedoeling de tewerk- stelling centraal te regelen, zoo dat iedere ge- meente naar biUijkheid wordt behandeld. Het is niet waarschijnlijk dat werkloozen uit Goes centrum-gemeente van Z"id-Fevelandl daar- b(j te werk gesteld zullen worden, omdat deze gemeente maar wemig^ speciaie gronawerkers zal kunnen leveren en daar ter plaatse een be- langrrjk werkobject (havenplan met bijkomen- de werken) in de naaste toekomst zal wor den uitgevoerd. DE RIJKSMIDDELEN. Blrjkens het In de Staatscourant gepubli- ceerde overzicht van den stand der Rijksmid- delen, was het zuiver bedrag van de kohieren der directe belastingen voor den dienst 1935 op ultimo November 95.761.340 tegen ver- leden jaar 88.504.760 of 7.216.580 meer. De overige middelen brachten over de eer- ste 11 maanden des jaars 335.021.905 op, dat wll zeggen 29.948.928 minder dan 11/12 der raming, doch 9.178.647 m&5r dan in het zeif- de tijdvak vorlg jaar. Over Nov. was de opbrengst 29.997.104 of 3.182.063 minder dan 11/12 der raming en 2.539.365 minder dan over November 1934. De omzetbelasting bracht dit jaar tot ulti mo November 55.411.740 op, dat wil zeggen 19.296 593 beneden 11/12 der raming en 6.508.034 meer dan over dezelfde periode vorig jaar. De motorrijtuigenbelasting leverde tot en met November 19.679.434, de rijwielbelas- ting f 7.641.410 op, zoodat de inkomsten ten bate van het Verkeersfonds 27.320.844 be- dragen. De inkomsten ten bate van het Werkl::o - heidssubsidiefonds bedroegen tot en met Nov f 49.486.208. VEREENIGING VOOR CALVINISTISCHE WIJSBEGEERTE OPGERICHT. Te Amersfoort is dezer dagen de oprich tingsvergadering gehouden van een Versen.- ging voor Calvinistische wrjsbegeerte. Dcz: bijeenkomst stond onder leiding van Prof. Dr D. H. Th. Vollenhoven, van Amsterdam, dl de beteekenis en groei van de Calvinistische wijsbegeerte schetste. Reeds 85 personen had den hun sympathie met het oprichtingspla betuigd. Na deze uiteenzetting werd tot op richting besloten. De grondslag van de ver eeniging luidt als volgtDe vereeniging over- tuigd, dat alle philosophie in haar uitgang, richting en uitwerking religieus bepaald i3 er neutraliteit ten dezen derhalve is uitg:sloten belijdt den Christus der Schriften, den Ve - losser van heel het leven, als den nieuwen W'ortel ook van het wetenschappelijk denken Mitsdlen wil zij de wijsbegeerte slechts be oefenen bij het licht der Heiiige Sehr ft, ir den zin der Drie Formulieren van Eenigheid beleden als het woord Gods onder afwijzing van alle synthese met eenig denken dat zich niet stelt onder de rechtstreeksche souvereinl- teit Gods over al het geschapene, Zijn wet niet erkent als grens tusschen den Schepper en Zijn aan deze ordinantien onderworpen kas- mos en het koningschap van den Christus voor de wetenschap verwerpt. De vereeniging stelt zich ten doel hot be- studeeren, p.opageeren en vruchtbaar maken van de systematiek en de geschiedenis der wijsbegeerte der wetsidee. Dit tracht de ver eeniging te bereiken door: het uitgeven van een tijdschrift en eventueele andere publica- ties; het vormen van studiekringen; het orga- niseeren van cursussen en andere midde.en, welke, met inachtneming van art. 2 der sta- tuten, aan het belang van de vereeniging be- vorderlijk kunnen zijn. Het bestuur van de vereeniging werd als volgt samengesteld: Prof. Dr. D. H. Th. Vol- lenhoven, van Amsterdam, voorzitter; Prof. Dr. H. Dooyeweerd, van Amsterdam, vice- voorzitter; Dr. K. J. Popma, van Apeldo;rn, secretaris; Dr. J. H. Diemer, van Amsterdam, penningmsester; Dr. K. Dijk, van Den Haag; Dr. S. G. de Graaf van Amsterdam en A. Janse, van Blggekerke. PRODUCT VAN DOUWE EGBERTS TABAKSFABRI6K (lngez. iviea.) GALA-DINER TER EERE VAN DR. EUWE. In het Carltonhotel te Amsterdam heeft Dinsdagavond ter gelegenheid van 't behalen van het wereldkampioenschap door Dr. M. Euwe een groot gala-diner plaats gehad, waar- aan meer dan 200 personen aanzaten. Aan de boofdtafel zaten behalve Dr. Euwe en Dr. Aljechin met hun echtgenooten o.a. aaft Prof. Dr. G. A. van Poelje, secr.-generaal van het Departement van Onderwijs als ver- tegenwoordiger van den Minister van Onder wijs en de heer P. Visser, chef van de afdee- ling Kunsten en Wetenschappen. Namens het gemeentebsstuur van Amsterdam waren aan- wezig de wethouder van Onderwijs, de heer E. Boekman en de heer S. van Lier, gemeente- secretaris. Voor den aanvang van het diner bracht het Amsterdamsch Fanfare-orkest eep serenade aan den nieuwen wereldkampioen, waarvoor Euwe van ,,de blauwe zaal" uit van Carlton hartelijk dank zegde. „HOE IK ER TOE KWAM". Naar gemeld wordt, zal in Januari a.s. bij Teulings' Uitgeversmaatschappij te 's Herto- genbosch een beknopte geschiedenis verschij- nen van Mr. Marchant's overgang tot het Katholicisme. De heer Marchant titelde zijn boek: .Jloe ik er toe kwam". X. 17) (Vervolg.) „God vergeve haar!" mompele hij na een poosje. ,,God vergerve haar! Hoe had ik cck kunnen vermoeden, dat zoo'n allerliefst meisje in staat was, zoo lets gemeens te doen!" Hij probeerde zich te dwingen er niet meer *nn te denken. Toen herinnerde hij zich paar dringende woorden van dien middag. „Gelooft u me? U geiooft toch niet dat ik zoo sleelrt ben Hij zag haar gezicht, bleek, verlangend, oaooi en smeekend, en haar woorden echoden in z(jn ooren: ,.Zeg dat u mij geiooft. U denkt toch niet dat ik zoo slecht ben „Ja", fluisterde hij, „ja, ik geloof je! Als ik nan jou zou twtjfelen, zou ik moeten twij- felen aan alles wat goed en lief en mooi is in de wereld!" Hij werd kalmer en tegelijkertijd begon hij de pijn in zijn hoofd en zijn lichaam heviger te voelen. Hij dacht aan wat hem te wachten stond: wat zou er met hem gebeuren? Hj had er geen flauw besef van. Maar van de andere zijde van de planken wand waartegen hij log, hoorde hrj het gekabbel van water en hij wist nu zeker dat hij op een boot was. Toen dacht hij opnieuw aan Kathleen Bar- rlngton. Wat zou haar deel zijn, met een vader, die voor geen laagheid ter wereld terug- deinsde en den mandarijn, die niet rusten zou voor ze zijn vrouw was. Hjj huiverde en ge- smoord kwam het over zijn lippen: „God behoede haar! God beware haar voor dat vreeselijke Kit!" Forsyth doet een ontdekking. Na telkens even vergetelheid gevonden te hebben in een korte slaap, ontwaak.e Dick Forsyth eindelijk voorgoed en bemerkte, dat het ochtend was. Pijnlijk en eUendig vroeg hij zich met doffe beklemming af, wat de nieuwe dag hem brengen zou. Zijn eerste ervaring was, dat een Chinees met een onaandoenlijk gezicht en een me3 in de hand, zich door het bovenluik naar beneden liet gljjden, en op hem afkwam. Het open luik liet het licht in zijn gevangenis binnen en Forsyth zag dat de man de uniform van de Yamen aanhad. Dit, gevoegd bij het mes, voorspelde niet veel goeds. „Goeden morgen, dokter", begroette de Oosterling hem in zijn moedertaai. „Ik hcop dat zoete droomen uw rust hebben veraan- genaamd". Forsyth negeerde den ironischen toon en antwoordde bedaard: „Ik heb heelemaal niet gedroomd. Niet aangenaam en niet onaangenaam". „Dat", hernam de Chinees e.nstig, „ge- tuigt van een tevreden geest". Maar u zult wel honger hebben, hebt u trek in rijst?" Forsyth, die zich de vraag stelde wat dit bezoek te beduiden had, sprak even emst.g als de andere: „Rijst is een hongerig mensch altjjd wel- kom". De afgezant van den mandarijn bocg glim- lachend. „Maar met gebonden handen kan men niet eten en aangezien ik orders "heb gakregen u van voedsel te voorzien zal ik de banden moe ten losmaken". De daad bij het woord voegende duwde hi) het mes onder de vlochten ralfa d.e om For syth's handen gewonden was en ean seoonde later waren zij bevrijd. Toen keek de zion van het Hemelsche Rijk naar de geboe.de voeten en glimlachte opnieuw. „Alleen een goochelaar kan de eetstokkeu met zjjn teenen vasthoudan, dus het is niet zijn pijnlijk, ze genezen moeiiijk en laten vaak litteekens na. Behandel ze daarom zorgvuldig, de pijn verdwijnt direct, de wonden of blaren blijven zuiver en genezen snel. UXjZC/s. JLVACva. noodig u van den ketting te bevrijden. Maar u moet uw handen eens flink wrijven, dokter, dat prikkelt den bloedsomloop en doet het ge- voeJ terugkeeren. DCe rakels helbben u stevig gebonden!" Forsyth, die reeds uit zichzelf was gaan doen wat de Chinees hem aanried, hie.d op met wrijven en keek zijn bezoeker cpmerk- zaam aan. Reeds dadelijk had hij gec.nsta- teerd, dat hij niet tot de heffe des volks te- hoorde, maar een beschaafd man mo est zijn, waarschijnlijk iemand, die een zekere v„r- trouwenspositie bekleedde. Vermoedelijk was hij op de hoogte van wat de mandarijn met hem voor had. In ieder geval was het de moeite waard te trachten, dat uit te vorschsn. „Waarom hebben ze mij eigenlijk gebon den? Waarom ben ik hierheen gebracht?" ..Vraagt u dat nog? U hebt ook een arm- zalig geheugen dokter. Gisteren werd u ver- zocht bij zonscndergang uit Yong-Foo te vertrekken. Maar u was koppig en neg.erde de waarschuwing, dus wsrd u in uw eigen belang na donker weggevoerd". „In mijn eigen belang „Zonder twijfel. Mijn hoogvereerde meester was zeer onthutst dat men u, na uw vertrek uit de Yamen lastig gevalien heeft. Het deed hem ten zeerste leed en vreezend, dat u koppig zoudt blijven en dat hij nist bij machte zou zijn de burgers in toom te houden en het zen- dingsstation in brand gestoken zou worden, moest hij u veUigheidshalve verwijderen Forsyth luisterde naar deze aaneenschake- ling van leugens, zonder ook maax eenig blrjk van ongeloof te geven. „Dus het briefje, dat ik van Bar sing ton kreeg, was als lokaas bedoeld?" „Laten we liever zeggen, dat het een mid- del was om uw veiligheid te waartorgen. De deugdzame en vindingrijke jongedame heeft het zelf bedacht". Heeft miss Harrington het bedacht?" Er klonk verbazing in Forsyth's stem en toen hij begon te beseffen, dat deze mede- deeling waar kon zijn, kwam er ean psinzan- de blik in zijn oogen, wat den Chinees ontging. 1 „De jongedame vreesde dat uw koppi0heid u in gevaar zou kunnen brengen", verduide- lijkte hij, „en bezorgd voor uw welzijn, be dacht zij dit plan om u tegen de gevolgen van uw eigen halsstarrigheid te beschermen". Terwijl de Oosterling sprak, bewoog For syth zijn beenen en de ketting die erom ver bonden was, schuurde tegen den ijzeren ring. Dit onheilspellende geluid verjoeg de opko- mende neiging om aan het leugenachtige verhaal geloof te schenken geheel en hij vroeg: „Keeft miss Barrin)jton ook voorgesteld, dat ik geboeid moest worden?" „Neen", was het prompte antwoord, ,,dat gebeurde op mijn order, het zou miss Har rington buitengewoon veel verdriet doen als zfl het wist, maar het was wat uw land3lie- den een hetreurenswaardige ncodzakelijkheid noemen beste dokter. Ziet u, het was noo dig, dat u uit Yong-Foo vestrok en ongeboe.d zoudt u zich dan zeker niet hebben laten dwingen; u zoudt overboord gesprongen en teruggegaan zijn en dat zou uw dood hebben beteekend, nietwaar". i Dick Forsyth reageerde niet op de vraag en ve.volgde: ,Vvaar orengt u mij heen? Naar Canton?" De Chinees schudde het hoofd. „Mijn geachte meester wil u daar voor loopig niet hebben. Hij is overtuigd, dat u bevoorooraeeld zijt tegen zijn beheer in Yong- Foo en dat u zou pogen hem nadsel te beiok- kenen; daarom is h(j iets andsrs met u van plan, eer hij u naar uw landslieden terug- stuurt. Hij zendt u naar zijn huis, dat op de grens van de provincie ge.egen is". „Ah! Dus ik ben de gevangene van don mandarin?" „Laten we spreken van zijn geeerden gast! Maar u handen zijn weer in orae; uw ontbjt vi acht u". De Chinees klapte in de handen; een ladder werd door het luik naar beneden geschoven en een bedienda daalde naar omlaag met een gelakt blad, waarop zich een behooriijke maal- tijd bevond. Dick Forsyth had zijn honger spoedig gestila; toen gaf zijn bezoeker nogmaais een HOARE'S VAL. De gebeurtenissen redden den Volken- bond, maar maken de onvenuijdelijke gevaren aeuut. De brjbel is, schrijft de N. R. Crt., de onuit- puttelijke rijke spiegel des levens. Toens ons Woensdagavond laat het bericht bereikte van het aftreden van Sir Samuel Hoare, kwamen ons verzen te binnen uit het boek van den Profeet Jona, die van merkwaardige toepasse- lijkheid zijn op dit geval. Zij zijn uit Cap I, en luiden als volgt: 11. ,,Voorts zeiden zij tot hem: Wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worde van onis? Want de zee werd hoe langer hoe ontstuimdiger". 12. ,,En hij zeide tot hen: Neemt mij op en werpt mij in de zee, zoo zal de zee stil worden van ulieden; want teelten en de bediende kwam de borden en kopjes weghalen. Een andere bediende bracht een blaadje met sigaren, sigaretten, en een spiritusiampje. Forsyth rookte zwijgerLd, terwijl de Chinees droomerig voor zich uit zat te staren. Opeens stond hij op. „Als er een paar dagen voorbij zijn en we verder de rivier op zijn gevaren, zullen we samen van de frissche lucht gaan geni.ten; ondertusschen vindt u het misschien aange naam om eens uit te kjjken". Hjj school een klein paneel naast de brits waarop de gevangene lag, terzijde, waar door een opening ontstond, die het zonlicht deed binnenstroomen. ,.Het is een beperkt uitzlcht", ging hij verontschuldigend voort, „een klein schilderjj- uit een groote wereld. Maar de bloemen langs den oever zijn prachtig". Hrj v/uifde met zijn waaier naar het open paneel, hoog zonder een zweem van ironis in zjjn manier tan doen en een minuut later was hij ver- dwenen; de ladder werd ingetrokken, het bcveniuik gesloten en de zendingsarts was weer aan zichzelf overgelaten. Eenigen tijd bleef hij onbeweeglijk zitten in gespannen overdenking van hetgeen hij ge- hoord had. Dat hij, ondanks de vriendelijke woorden en de beieefde bejegening van den Chinees, de gevangene was van den mandarjjn, leed geen twijfel, en als hij inderdaad naar de grens van Li Weng-Ho's provincie gebracht werd dan beteekende dat, dat hij zich geheel in de macht van dit sinistre heerschap bevond en tevens dat hem niet veel goeds wachtte. Hjj moest zien te ontsnappen, anders Van die gedachte vervuld stond hij op en tuurde door het open paneel. Het eerste, waarop zjjn blik viel was een hooge, enorme wal van witte kalksteen; van de plaats waar hij lag, leek het gesteente wel tot een hemel te reiken. Hij moest zich bukken en naar boven kijken, om het geheel te kunnen zien. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1