ALGEMEEN KIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANOEREN geluks maand w No. 9389 MAANDAG 16 DECEMBER 1935 75® Jaargang Binnenland Buitenland. EERSTE BLAD RAADSVERGADERING U kunt Uzelf deze maand een heeleboel cadeau doenBegin U vandaag nog te abonneren op de Radio Bodeiedere week een prachtig tijdschrift, met alle programma's (ook van de Centralesmet tal van artikelen, wenken, tekeningen voor slechts 3- per halfjaar U krijgt dan gratis: Alle nog in December verschijnende nummers, waaronder het ongemeen-mooie Kerstnummer in een weelde van kleuren, met verhalen, als,,Inspecteur Lund heeft haast" van Willy Corsari, en „Als de dieren spreken" van Anne de Vries (schrijver van „Bartje") fraaie tekeningen (o.m. van Prof. Jurres) en reproducties van oude meesters'n boekwerk om altoos te bewarenEn bovendiende schitterende AVRO-Kunstkalender, wederom in grootse uitvoering, waaraan 12 bekende Nederlandse schilders medewerkten (indien U in 1935 geen abonne was). Wordt December voor U een geluksmaand? Stort dan f 3.- op giro 128.000 Amsterdam, of bij het AVRO-hoofdkantoor Keizersgracht 107 Amsterdam, of bij een der Bijkantoren te: Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Groningen, Arnhem, Leeuwarden, Nijmegen, Zwolle (tijdelijk), Middelburg. v:ir»^KTT>sr3CiB«^..'aw«3!«BrsKy3C. *aCTiKrs.saar»rsMy ^cr-.tmscsrr NEUZENSCHE ABONNEMENTSPRIJSr Binnen Ter Neuzen f 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij viooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar V or Beigie - en Amerika 2,overige lan den /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ulfcgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTISNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0.20 KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement teg en verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien iiefst (ten dag voor do iiitgnvc. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VKIJBAGATi OND. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter algemeene kennis, dat een openbare ver- gadering van den geaneenteraad is belegd j tegen Donderdag 19 December a.s., des na- middags twee uur. Ter Neuzen, 14 December 1935 De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. KONINGIN VERLEENT ONDERSCHEIDING AAN JAMES G. MACDONALD. Bjj Ken. besluit is benoemd tot commandeur in de orde van Oranje Nassau, de beer James G. Macdonald, Hooge Commissarls van den Volkenbond voor de vluchtelingen uit Duitsch- land. De ins telling van het Hooge Conxmissariaat voor de vluchtelingen uit Duitschland is het gevolg geweest van het initiatief, genomen door de Nederlandsche delegatie ter Volken- bondsvergadering in 1933. De Nederlandsche Regeering heeft den heer Mac Donald bij zijn aftreden als Hooge Com- missaris een bewijs willen geven van haar waardeering voor de bekwaamheia en toewij- cHng, waarmede hij onder zeer moeilijke om- standigheden zijn taak heeft vervuld. fir. Ma gezant te Londen heeft den heer MacDonald Vrijdag de versierselen der orde ultgerelkt. INWIJD1NG VAN ORANJEKERK TE 's-GRAVENHAGE In aanwezigheid van Koningln en Prinses. Onder zeer groote belangstelling, in het bij- aonder van kerkslijke autoriteiten, is Vrijdag- avond een wjjdingsdienst gehouden ter gele- genheid van de plechtige ingebruikneming van de Oranjekerk aan het Gouverneurplein te 's-Gravenhage. Aanwezig waren het aynode-, provincjaal- en classicaal kerkbe- stuur, bijna alle predikanten en kerkeraads- leden, kerkvoogden nctabelen. Voorts de burgemeester van Den Haag, Mr. De Monchy, barer. Van Lynden, president kerkv x>gd en Ds. Welter, oud-hofpredikant. Het kerkge bouw was geheel bezet. Precies om halfacht namen H. M. de Konin- gin en H. K. H. Prinses Juliana en de leden van het gevolg in de hofloge plaats. Zij wer- den begroet en bimnengeleid door Ds. Van den Bosch, vice-voorzitter van de stichting Oranje kerk. Hierop betrad Ds. W. J. de Wilde den kansei. Het Oraniekerkkoor bracht Gezang 212 ten gehoore. De gemeente zong Psalm 103 1 en 11. Ds. W. J. de Wilde ging vervolgens voor in g-ebed. Na de geloofsbelijdenis zong de ge meente Gezang 36 1 en 5, terwijl de Bijbel op den kansei werd gebracht. Ds. S. van Dorp bood het Avondmaalstel aan in zijn kwa- liteit van oud-wijkpredikant. Ds. De Wilde hield vervolgens een toe- trpraak, waarin hij de geschiedenis van de tot- standkoiming schetste. Het stemde Ds. De Wilde tot groote dankbaarheid, dat ook H. M. de Koningin en Prinses Juliana aanwezig waren. Hij dankte alien, die aan de totstand- fcoming van dit kerkgebouw hebben mede- gewerkt. Ds. De Wilde hield een predicatie naar aan ieiding van Gen. 28 17. Namens de vereeniging Oranjekerk droeg spr. het kerkgebouw over aan den kerkeraad der Ned. Hervormde gemeente. Het Oranjekerkkoor zong: Des Heeren Huis. Dr. K J. W. Posthumus Meyes heeft na mens den kerkeraad het kerkgebouw aan- vaard. Nadat de gemeente Gezang 3 3 had ge- zongen, sprak Ds. De Wilde een kort slot- woord. Het kerkkoor bracht nog .Dankbaarheid" ten gehoore, waarn-a de wijdingssamenkomst op de gebruika'ijke wijze met gebed en zegen werd besloten. Het tairijke publiek juichte H. M. de Konin gln en de Prinses zoowel bij aankomst bij het kerkgebouw als bij het verlaten harteljjk toe. OPHEFFING VAN WEERCORPSEN VAN DE N. S. B. Naar aanieiding van het bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp betreffende de weercorpsen heeft de N.S3.-leider besloten met ingang van 31 December 1935 de W.A., de R.W.A. en het Motorcorps van de N.S.B. op te heffeu, aldus meldt Volk en Vaderland. Het verdicnt de voorkeur, ze.gt de algemeen leider ir. Mussert, den datum van opheffing aan onszelf te houden, llever dan af te wach- ten, wanneer het de regeering believen zal, de wet van kracht te doen worden. MEMORIE VAN ANTWOORD AAN DE TWEEDE KAMER. Verschenen is de Memorie van Antwoord aan dc Tweede Kamer inzake het wetsont werp: Bijzondere maatregelen ter voorkoming ▼an anreaelijke terugvordering van onder ver- band van hypotheek op onroerend goed uitge- teende gelden. De regeering kan ndet toegeven, dat zijzelf voor een niet gering deel oorzaak is van de onrust, die onder de geldgevers is ontstaan. Die onrust is te wijten aan een samenstel van oorzaken, ten deele van nationalen, ten deele van tntemationalen aard, waarvoor zij niet vcrantwoordelrjk kan worden gesteld. De regeering vertrouwt, dat, wanneer de betrekkelijke wetgevende maatregelen ook in verband met het vaste-lasten-ontwerp tot stand zullen zijn gekomen, de rust in de gelederen der geldgevers weldra zal terug- keeren. De bate voor hen, die uit deze wet- teijjke maatregelen profijt zullen trekken, zal dar. grooter blijken te zijn dan de schade, welke ontstaan is, doordat tijdelijk de ge- neigdheid tot verstrekking van gelden op hy potheek was verminderd. De regeering ontkent geenszins, dat er debiteuren zijn, voor wie het betalen van 1 pet. tusschentijdsche aflossing onoverkomen- lijke moeilijkheden oplevert; evenmin als zij ontkent, dat er debiteuren zijn, die niet in staat zijn de overeengekomen rente te betalen. Tegemoetkoming aan zwakke debiteuren vcrmt echter nu eenmaal niet het onderwerp van het onderhavige wetsontwerp. Het denk- beeld, de credieten te doen ovememen door een Rrjksrvoorschotibank of andere met Rijksga- rantie werkende instelling, is niet voor ver- wezenlijking vatbaar. Ten aanzien van het vraagstuk der scheeps- hypotheken kan de regeering op dit oogen- blik geen toezegging doen. De taak van den kantonrechter. Dat de den kantonrechter opgedragen taak deze rechters zal overbelasten, staat niet te vreezen en evehmin, dat de kantonrechters een groot deel der werkzaamheden zullen af- wentelen op de plaatsvervangers. De wet toch is van beperkte strekking; de aanvragen betreffen alleen opvordering van op hypotheek uitstaande gelden of van periodieke aflossing van defbiteuren, die voor het overige aan ai hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Onder de genoemde omstandigheden zullen bovendien vele crediteuren vrijwillig reeds van opvordering afzien. Mocht intusschen onver- hoopt tengevolge van de uit deze wet voort- vloeiende werkzaamheden een versterkte be- zetting noodzakeiijk blijken, dan zullen de noodige maatregelen daartegen worden ge- troffen. De crediethypotheken zijn thans asm de werking der voorgestelde bepalingen onttrok- ken. Wijxiging artikel I. Art. 1 is eenigszins gewijzig-d en tenge volge daarvan kan de schuldenaar eerst dan een verzoek indienen, wanneer gerechtelijke of buitengerechtelijke uitwlnning hem dreigt of een cierde is aangesproken of het goed van een derde wordt bedreigd. Wie instemt met de grondgedachte van het ontwerp, zal gereedelijk de billijkheid inzien var. de bepaling, dat de wet niet toepasselijk is o.a. wanneer wegens niet-betaling van een concurrente vordering beslag is gelegd. Dat de in het ontwerp gekozen constructie samen- spanning tusschen hypothecate schuldeischer en een of meer concurrente crediteuren in de hand kan werken, tengevolge waarvan den schuldenaar de door het ontwerp toegedachte verlichting zou ontgaan, ontkent de regee ring. Knellende beslagen. De regeering wil in zooverre medewerken, om aan het inderdaad als een euvel te kwali- ficeeren verschijnsel der vexatoire beslagen een einde te maken, door een door de Vereen. van Directeuren van Hypotheekbanken voor gestelde regeling een plaats te geven in het ontwerp. Wordt dit voorstel wet, dan, zoo mag worden verwacht, zal een concurrente schuldeischer, alvorens beslag te leggen op een verhypothekeerd goed, zich terdege af- vragen, of op de opbrengst zijn vordering kan worden verhaald. Van de voorgestelde rege ling mag dus een groote preventieve werking worden verwacht. Vermits inderdaad de gunstige invloed op de eredietverhoudingen veeleer is te verwach- ten van de bepaling, dat de wet niet werkt voor nieuwe hypothecate vorderingen dan van het voorschrift, dat de wet in ieder geval v66r 1 Januari 1938 zal worden ingetrokken, is laatstbedoeld voorschrift thans geschrapt. Bij het nader door de oommissie van voor- bereiding met de regeering gevoerde monde- ling overleg meende de regeering dat er geen reden is de werking van het ontwerp tot con currente vordering uit te breiden. Naar aanieiding van e^n nadere vraag uit de commissie verklaarde de regeering zich bereid, het vraagstuk der scheepshypotheken nader onder de oogen te zien. Voorts verklaarde de regeering zich bereid, het ontwerp aisnog zoodanig te wijzigen, dat voor de gevallen, waarin de bedongen perio dieke aflossing minder dan 2 pet. per jaar be- draagt, die aflossing kan worden terugge- bracht tot de helft van het bedongen bedrag. LEV ERA NTI DS AAN BELGISCHE OVERHEIDSLICHAMEN. Nederlandsche belangen door de beper- kende bepalingen getroffen. Het Tweede Kamerlid Van Kempen heeft aan den Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart de volgende sehriftelijke vragien gesteld Heeft de Minister kennis genomen van de groote onrust, welke door de Belgische Ko- ninklijke besluiten van 1 October 1935 inzake beperking van levering van buitenlandsche producten aan Belgische overheidslichamen is gewekt bij de hierbij betrokken Neder landsche belanghebbenden Heeft dc Minister reeds een onderzoek doen instellen naar de gevolgen, die daarvan moe- ten worden gevreesd, niet alleen voor den Nederdlandscihen uitvoerhandel naar Belgie, doch in het bijzonder voor de in Belgie ge- vestigde ondememingen, die met Neder- landsch kapitaal of met Nederlandsche ar- beidskraehten werken; zoo ja, tot welke con clusies heeft dit onderzoek geleid? Is dc Minister niet van meening, dat de practijk van bedoelde Belgische maatregelen in strijd kan komen zoo niet met de letter, dan toch met den geest van het op 20 Febru- ari 1933 met Belgie gesloten vestigings- verdrag Verdient het geen aaabeveling om de on- zekerheid omtrent de gevolgen van meer- genoemde Belgische maatregelen voor ge- vestigde Nederlandsche belangen te doen wegnemen, voordat binnenkort nieuwe ondsr- handelinger over het wederzijdsch handels- verkeer met Belgie worden geopend? Is de Mmister bereid mede te deelen tot welke stappen een en ander de Regeering aanieiding heeft gegeven en tot welke resul- taten die hebben geleid? DE BEZL'INIGING OP DE OPENBARE UITGAVEN VOOR HET ONDERWIJS. Het ontwerp verder verschoven op de agenda der Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft Vrijdag besloten, a.s. Dinsdag, 17 December v66r de voortzet- ting der behandeling van de Onderwijsbegroo- ting voor 1936 en van het wetsontwerp tot verlaging der openbare uitgaven voor het onderwijs, aan de orde te stellen een reeks wetsontwerpen, waaronder de begrooting van Kolonien voor 1936 en de begrooting aan het Zuiderzeefonds voor 1936. In de vergadering van Dinsdag en zoo noo- dig Woensdag des avonds acht uur zal aan de orde zijin het wetsontwerp, houdende bijzon dere maatregelen ter voorkoming van opvor dering onder bepaalde omstandigheden van hoofdsommen, tot waarborg, waaraan hypo theek op onroerend goed is bedongen, en ter voorkoming van vexatoire beslagen, en voorts de agenda van de dagvergadering, voorzoo- ver deze niet is afgedaan. Uit de samenstelling der agenda blijkt wel dat het den voorzitter er om te doen is ge- lijk dezer d-agen reeds werd opgemerkt zooveel mogelijk de begrootings-hoofdstukken en wat daarbij behoort afgedaan te hebben, voordat het tot een conflict tusschen Kamer en Regeering kan komen, naar aanieiding van het bezuinigingsontwerp inzake de open- bare uitgaven voor het onderwijs. Hiervan ontmoet de gedwongen concentratie van het bijzonder lager onderwije. grooten tegenstand bij de rechtsrzijde, die eveneens aandringt op het ontsiag van de gehuwde onderwijzeres, niet-kostwinster. e Men verwacht evenwel dat de minister po- gingen zal aanwenden om aan de emstige bez waren tegemoet te komen. DE RADIO-UITZENDINGEN OVER HET PLAN VAN DEN ARBEID. Naar ,,Vooruit" mededeelt, heeft de Minister van Binnenlandsehe Zaken thans geantwoord op het beroep, dat de V.A.R.A. bij hem had ingesteld inzake de door de Rococo verboden redevoeringen voor het Plan van den Arbeid door Koos Vorrink en Ir, J. W. Albarda. De Minister antwoordt, dat uit het feit, dat reeds een viertal l'azingen over het Plan van den Arbeid door de Rococo word toege- laten, het wel duidelijk geworden zal zijn, dat tegen een stellige uiteenzatting of toelichting van dit plan door middel van den radio-omroep door de commissie geen bezwaar wordt ge- maakt. De rede van Koos Vorrink houdt even wel volgens het oordeel van den Minister in gesn enkel opzicht in een stellige uiteenzet- ting of toelichting van dit Plan als zoodanig. Die rede kan slechts worden beschouwd als een opwekklng tot steun aan en het maken van propaganda voor de tot stand koming van een fonds, dat de S.D.A.P. noodig acht om het Plan in zoo breed mogelrjken kring bekend te maken. Een dergelrjke politieke propagan- de acht de Minister evenals de commissie, in strijd met het bepaalde in het radio-reglement 1930. De Minister vindt in verband met het voren- staande geen aanieiding om aan het verzoek om vemietiging van de beslissing van de Rococo te voldoen. De beide redevoeringen blijven dus verboden. EEN MUISJE MET EEN STAARTJE? De Volkenbond ,sehrijft de N. R. Crt., nadert nu reeds den jongelingsleeftijd, maar over zijn kinderziekten is hij nog allerminst heen. Doorloopend vertoont hij de versehijn- selen van een zorgelrj-ken spruit. Verwanten en vrienden berokkent hij altijd nog heel wat angstige gemoedsbewegingen en teleurgsstekie verwachtingen. Waarlijk, een wolk van een baby of een wonderkind is hij nooit geweest. Maar hij leeft nog, en hij doet meer dan vegeteeren. Hij kan langen tijd alle ver- schijnselen vertoonen van een kwakkelende ge- zondheid, maar dan plotseling teekenen geven van merkwaardlge veerkracht, zoodat men toch aan een grooten aanleg zou kunnen gaan denken. Nadat hij in de Laatste twee maanden de heele wereld verrast, en bijna de heele wereld verblijd had, door de stoutste verwachtingen telkens te overtreffen, kreeg hij deze week op het onverwachtst een nieuwe kinderstoiip, die hem meer dan ooit in ilevensgevaar moest doen schjjnen. Ondoordachte behandeling, in het bijzonder van En gel sc hen kant, waar. men nu toch zelf speciale zorgen voor den Vol kenbond op zich had genomen, was er de oor zaak van. Vandaag gaat het ons patientje al weer wat beter. De heele Engelsche pers toont zich hierover opgelucht, zoo wordt ge- meld. Die opluchting echter is reeds op zich zelf door den moreelen druk op de Engelsche regeering, die ervan uitgaat, een kostelijk medicijn. Men merkt de uitwerking ervan te Geneve. Het grootste gevaar lijkt geweken. RADIO BID E NeSrlands nationaal radioblad. liligez. Axed. Nu komt echter het angstige afwachten, of de patient er niets van overhoudt. Zelfs Laval blijkt te beseffen, dat zijn over- winning op Hoare gevaar loopt een Pyrrhus- overwinning te worden, en krabbelt terug. Hij sprak het vertrouwen uit, dat de Volken bond althans de loyaliteit zou waardeeren van een poging, die gesn ander doel had ge- had, dan in den boezem van den Volkenbond de regeling van het geschil te bespoedigen. Dit laatste is niet precies waar. Wel zijn En- geland en Frankrijk, blijkens de, te Geneve uitgesproken wenschen, hun boekje niet te buiten gegaan, door het ontwerp van Laval en Hoare aan de beide partijen in het conflict mede te deelen, maar, zooals de zaak bahan- deld is, kwamen de woorden „binnen den boe- zeme van den Volkenbond" er niet bij te pas. Dat volgt nu eerst. Laval verklaarde immers, dat hij en Hoare, na hun voorstellen eerst te Rome en te Addis Abeba, en daarna te Geneve, te hebben voorgelegd, hun niet-officieele op- dracht als geeindigd beschouwen, en nu ver der de beslissing aan den Volkenbond over- lieten. Zijn opmerking, ook namens Hoare, dat men in ieder gaval aan hun goede bedoe- lingen moest gelooven, getuigde van beschei- den verwachtingen. Eden was nog duidelijker. Noch de Engel sche, noch de Fransche regeering, heeft ooit eenige andere bedoeling gehad, dan het resul- taat van hun werk aan den Volkenbond voor te leggen, ter definitieve beoordeeling. Zij hebben slechts denkbeelden geopperd, geen bepaalde voorstellen gedaan. Zou de Volken bond die echter niet aanvaarden, dan zouden de vaders ervan zich daarover niet beklagen. Hij stelde voor, den heelen Raad brjeen te roepen, om over het ontwerp te oordeelen. Van den Raad is zeker geen eenstemmigheid voor deze denkbeelden te verwachten. De En gelsche pers beschouwt dan ook als doel van Eden's optreden, den Volkenbond de beste ge- legenheid te verschaffen, het vergelijk van Parijs om hals te brengenEden gaf verder ondubbelzinnig te kennen, dat Engelahd niet zou afwijken van zijn sanctiepolitiek. Het Ijjkt ons, dat de Engelsche pers inderdaad het recht heeft aan te nemen, dat het vergelijk te Geneve een begrafenis zal worden bereid met niet meer plichtplegingen, dan men aan den stand van zijn ouders verpilcht is. Wat zullen de gevolgen van dit alles in en buiten Geneve zijn? Daarvan is men volstrekt nog niet af, ook al is men het vergelijk daar ter plaatse te boven gekomen. Rome is zeer gereserveerd. Het kan - cm redenen van binnen- en buitenlandsche tactiek niet met vreugde zijn toestemming te kennen geven, maar het kan nog minder neen zeggan. Daar zijn de omstandigheden ook niet naar. Men kan zich moeilijk voorstellen, dat Rome een kans om met een vrede, te sluiten nog zou versmgden, nadat het reeds maarschalk Bado- glio met de leiding der operaties heeft moeten belasten, ofschoon het toch steeds heette, dat de maarschalk voor de ondememing ernstig gewaarschuwd had. Bovendien zijn de inter- nationale omstandigheden voor Italie dreigen- der geworden, dan dit ooit heeft gevreesd. Rome heeft echter ook niet te weigeren, daar Addis Abeba daarvoor zeker zal zotg dragen. Als er een kans was, dat de negus de voorstellen aannam, dan bestond die alleen op grond van de mogelijkheid van sterken Engelschen druk, die met het dreigement van het staken der samcties gepaard zou kunnen gaan. Die druk echter is nu meer dan on- wnarschijnlijk geworden. De moreele druk op den negus is feitelijk reeds opgeheven door de voorloopige bonding van G:nive. door de

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1