29,75 N.V, Algemeene Transport Ondernemirg. N.V. Expeditie Qnderneming van Gend Loos. AKKERTJES SHIRLEY TEMPLE HARTEDIEF „De Chineesche Papegaai" Noordstraat Ter Neuzen Vulpenhouders Doozen Postpapier en Correspondentiekaarten Hedenavond 9 uur GROOTE JAARMARKT en TENTOONSTELLING VETVEE - FOKVEE EN PAARDEN te AXEL In de Boomkweekerij van FRANS DE BRUIJN ZONEN - Hulst Borende Zenuwpijnen Knagende Migraines Cuxoi*«v Skcctlea* Romans-, Jongens- en Meisjesboeken, enz. ENORME SORTEERING "€owlli DE LENTE IN UW KAMER NED. DILETTANTEN RADIO CABARET "Cotvboy WIELAND IX Vi|(i)tnkcl oivooy A. F. VAN HAUWE-ACKE op 3 DECEMBER 1935 mm DOORLOOPENDE VOORSTELLINGEN Zondag 1 Dec. MIDDAGVOORSTELLING Vulpotlooden Brievenwegers Verfdoozen Passerdoozen Schaak- en Damspelen met stukken Postzegelalbums Briefkaartenalbums Fotoalbums Prentenboeken Kleurboeken Spreuken en Teksten in lijst EXTRA LAGE PRIJZEN Teekenboeken Atla^sen Kwartetspelen Kinderspelen Bijbeltjes Inktstellen Portefeuilles Actetasschen Banknotentasschen Schooltasschen Dames-Schrijfportefeuilles Muziektasschen Schooletui's Teeken etui's Portemonnaies Cowboy-Schoenfabrieken te Dongen (N.-Br.) vraaot in- LICHTIHCEH A AH MET CsA/- BEDR'JF I /TOOKT MET GA/ SCHOENEN verkrijgbaar bij Dijkstraat 65, Ter Neuzen Telefoon 288 DIRECT UIT ONZE FABRIEK RIJWIELFABRIEK „GARANT" WAGENINGEN =======VLISSINGEN SCHOENEN verkrijgbaar bij Korte Karkstraat 13 - TER NEUZEN Rechtstreeksche Fabrieksafname. VAN Alle verpakte Geneesmiddelen zijn verkrijgbaar alle soorten Fruitboomen, Hoogstam, Piiamide en Snoeren. Stain-, Treur- en Struikrozen. Kruisbessen- en Aal- Bessenbossen. Haagdoorn, Groenblijvende Lugustrumplanten. benevens ook nog een tnooie partij Blauvve grauwe Canadaplant- soenen, in de maten 14— 18 c.M. dikte. Beleefd aanbevelend. GEVESTIGD TE UTRECHT. Hiermede wordt ter kennis van het pubiiek gebracht, dat vanaf 25 November 1935 de vrachtprijzen voor het vervoer van goederen naar en van Zeeuwsch-Vlaanderen van en naar het overige gedeelte van Nederland AANMERKELIJK ZIJN VERLAAGD. Voor zendingen boven 100 K.G. bedraagt deze verlaging fl. 0,20 per 100 K.G.; voor zendingen beneden 100 K.G. is deze verlaging minder, al naar gelarig het gewicht kleiner is Deze vertaagde tarieven gelden bij verzending naar* overig Nederland echter alleen, wanneer de goederen bij onze agentschappen ter verzending worden aangebracht. Zendingen van overig Nederland kunnen alleen dan tegen deze voordeelige tarieven worden bevracht, wanneer in vracht- brief of adreskaart geen enkel voorschrift voorkomt, dat het onmogelijk zou maken bij vertrek de zending rechtstreeks op het A.T.O. station van bestemming te bevrachten. Voorschriften zooals b.v. „Station van bestemming Kruiningen— lerseke en verder met(een andere gelegenheid dan A.T.O.)" moeten derhalve in het belang van het pubiiek achterwege blijven. Voor zendingen tot en met 3 K.G. raden wij het pubiiek aan, gebruik te maken van de Posterijen. DE DIRECT1E I Innen van Wissels en Kwitanties. I Volgens recepf vPn Apo+heker Dumont Vanaf Zaterdag 30 November tot en met Donderdag 5 December, aanvang 8 uur DE GROOTSTE GEBEURTENIS IN DE CINEMATOGRAFIE s Werelds troetelkind, als het engeltje van het vliegveidi wier persoontje consternatie en jaloezie verwekt en ieders hart steelt. JAMES DUNN n FOX film, die vermaakt, ontroert en boeit. Regie: David Butler «y 3cmple Wie deze film verzuimd, zal er zijn geheele leven spijt van hebben ZATERDAG 30 NOVEMBER en WOENSDAG 4 DECEMBER Meer dan 100 verschillende soorten en modellen met volledige garantie Schitterende sorteering 'h. \'.i DE LENTE IN UW KAMER DE LENTE MET HAAR GEZONDE EN ZONNIGE DAGEN. DAGEN, VOL VAN ZONNEWARMTE EN LICHT DE GASHAARD BRENGT ZE IN UW KAMER DE GASHAARD GEEFT EEN WARMTE. DIE GE HEEL REGELBAAR IS BIJ STRENGE VORST. BIJ KIL WEER. ALTIJD ZORGT DE GASHAARD VOOR EEN BEHAAGLIJKE TEM PERATUUR. (GOLFLENGTE 1304 M.) ^0 Ul Fa. P. J. VAN DE SANDE Ter Neuzen een prims. RI.TWIEL voor geheel compleet m. terugtraprem, kettingkast, 6-volt electrische lamp, reflector, bel, buis- drager, imit. Terryzadel, celluloid stuur, groote 4 deelige jasbeschermer, spatlap, Perryketting, eerste klas Engelbert-bandan. Franco rembours. Vrjj zicht, enz. enz. Volledige garantie. Ditzelfde Rijwiel in eenvoudige uitvoe- ring 122,50. Vraagt gratis prijscou- rant. a St. Jacobstraat 1 TEGEN RATTEN ENMIiiZEN 50 90 cent par doos bij alken drogist Vandoag Rodenl. sn Morgen doodll GUMMI- EN VERPLEGIN GS ARTIKELEN BUIKBANDEN, BREUKBANDEN EN ELASTIEKE KOUSEN. Alles zeer concurreerend. die U dagen en nachten kunnen kwellen, die U wan- hopig maken, die niet willen wijken, daarvoor moet Ge nu eindeiijk eens 'n „AKKERTJE" nemen. De pijn valt van U af, Ge voelt U opgelucht, als een herboren mensch. Waarom hebt Ge niet spoediger'n „AKKERTJE" genornen, het zijn ideale pijnstillers tegen hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spierpijn, lendenpijn, vrouwenpijn. AKKER. CACHETS 12 s+uki(in ghzen buiS) f/echfs 52 centVerkri/'qboar bij'ApOthekers fin Drogtsfen TOEGANG UKiN LUTTUD Meer dan^25 weken werd deze fim te Amsterdam geprolongeerd. De stoutste verwachtingen werden in alle plaatsen overtroffen. veroverde stormenderhand geheel Nederland in ..HARTEDIEF". „TfLoa*$«:alaeft'v de film die jong en oud, arm en rijk, mannen en vrouwen, vaders eii moeders, broertjes en zusjes beslist moeten komen zien Ook zij die nimmer naar de Bioscoop gaan raden wij ten sterkste aan deze week een uitzondering te maken en naar „HARTEDIEF" te komen zien. In de avondvoorstellingen voor de pauze In de hoofdrol WARNER OLAND, welbekend uit onze „Fu Manchu"- films. Deze detective film is ook uiterst spannend en zal onze bezoekers voor 100 voldoen. van 3 uur tot 7 uur. Aanvang 4 uur. PRIJZEN DER VOORSTELLINGEN Middagvoorstellingen Balcon 0,60 - lste 0,50 - 2de 0,30. Avondvoorstellingen Balcon 1,00 - lste 0,75 - 2de 0,50 - 3de 0,30. Woensdag en Donderdagavond Balcon 0,80 - lste 0,60 - 2de 0.40 - 3de 0,25. Bergplaats voor Fietsen. Firma P. J. van de Sande SINT NICOLAAS-GESCHENKEN j|/L

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 8