(m \(7* anton e. zischka ^'rnP'm Dam- en Schaakrubriek OORLOG OM ETHIOPIE Pluimvee-Rubriek Gemengde Berichten DAMMEN. WARDENIER DOET WEER VAN ZICH SPREKEN. SCHAKEN. INGEZONDEN STUKKEN. man G- T. uiit Heeach, verdaoht van oplich- ting van de Arnhemscihe Veizekeringsmij. tegen brandschade voor een bedrag van f 375 door een diefstal met braak en inklimming te fingeeren en daarvan aangifte te doen bij den agent der maatschappij en bij de mare- chiaussee. Verdadhite belkende. Lamb. Vos heeft een gat in het dak gemaakt en was zoo binnenge- komen. Vend, erkende de valsche aangifte ge- daan te hebben, maar bij wil het geld terug betalen. Hij heeft van de maatschappij 375 gekregen en daarvan 75 aan Vos, die de z.g. inibraak pleegide, gegeven. Ook een jaar of zes geleden, toen hij geld nocdiig had, heeft hij zoo iets gedaan. [De directeur der verzekeringsmij., de heer Gfliles, Andre de la Forltie, verklaarde te heb ben goedgewonden, dat er f 375 werd uitbe- baal'd Het bedrag wend aan den agent gezon- den ter uiitlbetalimg aan den verzekerde, die bevens geroyeerd werd omdat het de tweede maal was. [De inspeeteur der maatschappij Goedhart deed mededeeling over de afwikkelinig van de zaak en de agent der maatschappij P. Gevels te Nularnd over de aangifte door verd. Hy heeft de 375 aan dezen uithetaald. Deze had hiean toen getoond hoe de inhraak gesdhied zoiu zijn. Vroeger is aan verdachte eens een bedrag van 130 uiitgekeerd. Get. L. Vos (Bijs de Sijp) erkende, mat verd. een afspraak te heblben gemaakt ran bij hem in te breken. Hij weet niet meer van wien het is uitgegaan. Misschien wel van hemzelf. (President: Bent u 'a avonds naar het huis van T. gegaan? Getnige: Ja, met zijn dneen. {Pres.Dat is weer een riieoiw geziohts paint, eenst was je alieen. Wie waren er dan bij Get. noemt twee namen, o.w. ook dien van L. de Reuver. Get. heeft een gat in het dak gemaakt en is daardoor binnen geikomen. Natuuriijk werd er niets meegenomien, want wat gestolen moest worden was al weg. Get. erkent 75 als belooning ontvangen te heblben. Hij weet niet meer of er ook over de Reuver gesproken is. NOdat politiemannen nog verklaringen had- den afgelegd over de aangifte kwam het O.M. aan het woord. Verd. staat niet zeer ongunstiig bekend; hy is maar enikele malen veroordeeld. Spr. kon zioh eohter niet vereenigen met het reclas- seeringisrapport, dat een voorwaardelijke ver- oordeeling vraagt. Hij eischt een jaar ge- vangenisstraf met aftrek van de voorloopige hechtenis. De verdediger, mr. Gerrits, erkende den ernst van hiet feit, maar vend de straf veel te hoog. Het plan is z.i. uitgegaan van Vos. Het sitrafregister van verd. is nog hlanco. In de Ossche zaken komt zijn naam nergens voor. Hi) wil de door de maatschappij geleden scnade tenugtoetalen in maandelrjksche termij- nen van 25, waanmee de maatschappij ge- noegen neemt. Tenslotte vroeg pleiter een voorwaardelijke veroordeeling. Uitspraak over 14 dagen. Inbraken. Daama sbonden teredht C. J. van B. uit Am sterdam, H. van L. uit Oss en C. L. U. uit Oss verdocht van kleine inbraken mist diel- staL Verd. bekenden. Op de vraag hoe zij be- kend staan antwoordde de hoofdagent van politic A. Keuitjes te Oss: Het gaat nog al. De president merkte op, dat dit zeker wil zeggenHet zijn de engsten niet, want de rap- porten luiden voor den een ,,zeer ongunstig voor den ander ,,niet gunstig" en voor den derde „ongunstig". [Keuitjes vertelt, dat van L., die met een kruk loopt, todh rap genoag is en hij een in- braak zelfs door een W.C. raampje kroop. Getuigen A. v. Hal te Oss, C. v. Orsouw te Oss en H. Zwiers te Oss deden daarna mede deeling over de inbraken. Het O.M. consitateerde dat v. B., die al eenige vonnissen achter den rug heeft, zich den laatsten tyd goed gedraagt. Het ware weinig paedagogisch, dezen man weer in de gevangenis te brengen. Spr. eischte een voor waardelijke veroordeeling tot een jaar gevan- SBBt iJHHH UITGAVE VAN DE N V HET NEDEHLANDSCHE BOEKHUIS TILBURG EN SEMARANG. - VER- KRIJGBAAR IN ELKEN BOEKHANDEL is nauwelijks dertig jaar oud, doch er zullen weinigen zijn die zooveel gereisd hebben als hij. Hij trok reeds vier maal de wereld rond, per vliegmachine, die hij zelf bestuurt, per pullman, per mailboot. Hij was redacteur van de Neue Freie Presse te Weenen, correspondent van Pohtiken, Kopenhagen en van de World, New-York. Hij reisde o.a. als cameraman voor de Paramount News en vertrok in 1931 voor L'lntransigeant te Parijs naar China, waar hi] de overstroomingen van de Yang tse Kiang beschreef. Hij pikte Lindbergh op van den stroom bij Hankou en ontving de gouden medaille van het Amenkaansche Roode Kruis voor zijn werk onder de pestlijders yan de ver- woeste provincien. Voor L'Intran was hij de eerste correspondent in Mantsjoekwo gedurende 1931-1932. Voor de Paris Soir bezocht hij Zuid-Amerika, Brazilie en het oorlogsterrein van den Gran Chako in 1932. Hij schreef o.a. het opmerkelijk boek Wereldverdwazing (ing. 2.50, geb. 3.50), dat hem met «n slag bekendheid verwierf en de bezonken studie Japan wereldveroveraar (ing 2.90, geb. /3.90), een der beste werken die over dit onderwerp het licht zagen. Dezer dagen verschijnt van hem (ing. f 2.50, geb. f3,50). Dit is geen reisverhaal, doch een boeiend politiek-economisch handboek over Ethiopie, tot op den dag bijgewerkt, rijk verlucht met foto's en kaarten. Geboortig uit diplomatenkringen, weet Zischka m£6r en ziet hij dieper dan anderen. Over oorlog schrijven kan iedereen, doch niet ieder is het gegeven, een peilenden blik te werpen achter de coulissen van een oorlogachter de nobele voorhangsels van bont vlaggedoek en het ver- raderlijke spel der intriges te doorschouwen. Wat er sluipt en woelt achter deze jongste phase van den eeuwen- ouden strijd om 'n rijk land achter het zichtbaar strijd- tooneel waar 'n blinde jeugd meent te sterven voor haar Duce dat vormt den inhoud van dit brandend actueele boek. Toen de Zwolsche politie der traditie van dienlderis getrouw eens rondkeek, zag zij echter nog een anideren auto, die haar bekend voor kwam. „Is dat niet de auto van domine V. uit Zwolie?" !rNee", zei de garagehouder, „dat is ook een auto van Wandenier." Domini werld optgelbeld. Wlaar is uw auto? Dae staat vtoor mijn huis, was het antwoord. Maar toen de domine ginig kijken bemerkte hij tot zijn verbazing, dat zijn auto riiet voor zijn huis stonid, want de aubo, die de politie mannen in Blesste vonden, was inderdaad de auto van den domine uit Zwolie. Toen was het: op zoek naar Wardenier. En die werd in den laten avond nog inge- rekend en naar Zwolie gebracht, maar War- denier, die de wereld tot wanihoop hracht bij zijn uitvindtag van den bran'datofloozen mo tor, door zijn volitandenid zwijigen, had blijk- baar nog niets geleerd. Ook tlhans was er aan- vankelij'k geen woord uit hem te krijgen en hij bevestigde noch ontkende, dat de auto's, die de garagehouder in zijn garage had staan, door hem waren gestolen of niet. Tenslotte heeft hij Diinsdiag bekend, de auito's in Zwolie te .hebben gestolen. Daar vermoed wordt, dat Wandenier, dien men niet toeriakembaar acht, nog meer op zijn kerfstok heeft, stelit de politie een uitgebreid ondenzoek in. 409. In de driekiaimp, op 19 en 20 October j.l. artvipr gespeeld, kwam in de partij tussen de heren Plh. J. Ham te Rotterdam en J. P. Geenisen te Ter Neuzen de volgende stand voor: Zwart: Ph. J. Haim. ZWART genisstraf melt een proeftrjd van drie jaar, tegen van L. 1 jaar en tegen U. twee jaar; bedden met aftrek van de voorloopige hecht. Mr. Bloemarts meende, dat verd. getoond hebben voor venbetering vatbaar te zijn. Zijns inziens komen alien voor een voorwaardelijke veroordeeling in aanmerking. Op een vraag van het O.M. verklaarde in speeteur van Kempen, dat het mil lieu, waarin verdachten verkeeren, gelhieel verkeerd is. De jomgens moeten zeker niet meer te Oss terug- kcanen. Uitspraak over 14 dagen. Uit Zwolie wordt aan de Telegraaf gemeld, dat recherdheur Biemans van de Zwolsche politie Maandagmiddag op de Melkmarkt een auto zag staan. Een auto, die toebehoorde aan pastoor Eshuis. Een auto die gestolen was. Dies stajpte hij op het motorrijituig toe, nam het in beslag en arresteerde den chauffeur. „Van wie is die aubo", vroeg de politieman. En tot verbazinig van den rechercheur ant woordde de man prompt: „Dit is de auto van Wardenier". Wie kent Wardenier niet? Een bleeke jon- studde, welke eveneens in de „Haagsdhe Post" voorkomt en door hem aan den heer Geensen wordt opgedragen. De stand dezeT studie is aldus: Zwart: 3, 12, 13, 18, 19, 22, 24, 25. Wit: 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 45. Hoe want zwart, als wit in deze stand 41 37 speelt? geman, die heel ons land in rep en roer bracht door zich uitvinider te noamen van een brand- sbofloozen motor. Die Wolivega deed leven in een fantastisdhen drocm van den wereldnij- veiiheid, van enorme fabrieken, waarvoor de terreinen al gekocht waren. En die Wardenier, die mislukte uitvinder, zou een autodief zijn? Het was te ongelooflijk om waar be zijn. De Zwolsche politie boog met den auto en den ge- arresteerden cihauffeur, die een garagehouder uit Blesse bleek be zijn, naar diens garage en vemam daar hot volgende verhaal: Wardenier woont niet meer in Wolvega, maar bij zijn ouders te Steenwijkerwold en is daar zelfs al eenigszins berudht door zijn rit- ten op een moborfiets waarmiee hij al eenige ongelukken zou helbihen veroorzaakt. ,,Een paar dagen geleden komt Wardenier bij me", alidius vertelt de garagehouder en zegt: „Ik heh een auto in Zwolie gekocht en dien wou ik by joi| stallen." Dat was in orde en de auto kwam in de ga rage van den chauffeur uit Blesse. „Je kunt er gerust eens mee uit rijden gaan hoor," had Wardenier nog gezegd en dat had de garagehouder ziqh in de aaren geknoopt. Maandag was hij dan ook met den auto van Wardenier naar Zwolie gegaan, waar hij tot zijn verontwaardiging op de Melkmarkt werd imgerekend, omdat hij in een gestolen auto reed. Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door onze abonne's evorden gezonden aan Dr. Te Hennepe, Diergaardesingel 96a te Rotterdanr. Postzegel voor antwoord insluiten en blad vermelden. HERFST- EN WINTERZIEKTEN. Snot. De vorige k-eer liet ik de lezers door eer geval uit de praktijk zien hoe enorm schade- lijk de clbronische cocciidiosis kan zijn. Ik had er nog bij moeten vermelden, dat vele van deze kippen ook nog lam worden, wat dus de zaak nog erg-er maakt. Tevens wees ik er op, dat zulke 'kippen erg gevoelig zijn voor allerlei besmettingen en al heel gauw snot of diphitherie te pakkien hebben, zelfs ondanks de inenting. (Nu komt er bij, dat juist deze November en DecemJberdagen de gevaarlijkste zijn voor ons ptuimvee. Aan den een on kant hebben de jonge hennen soms al heel wat eieren ge- legd en dat -berwijl ze meestal reeds met den leg beginnen als ze nog niet geheel uitgegroeid zijn. Ze zijn dus min of meer verzwakit en dat wreekt zach dubbel nu de natuur steeds ongunstiger wordt. De kip heeft nu eenmaal licht en voorai zoniicht noodig, beweging en frissohe ludht. En thans worden de dagen voortdurend korter en zoniicht onbbreekt bijna gelheel. Bovendien wordt het weer vochtig en koud, wat voor de kippen ook buitengewoon slecht is en er is voor de dieren in de natuur zelf niets meer te halen. Anders kunnen ze nog eens buiten loopen en daar wat wormen, insecten, slakken en wat groemvoer oppikken, dat is thans ajlles gedaan, alles wat het lichaam noodig heeft moet thans udtsluitend uit het voer komen. En daarmede is het voorai tegenwoordig vaak niet best gesteld, er wordt veel te veel op den prijs gelet en niet op de kwaldteit. Voer dat thans niet een flinke hoeveelheid vitaminen en mineralen be- vat, deugt niet. En zooails gezegd, de kip heeft veel fris- sche lucht nooddg. De meeste pluimveehou- ders echter zijn bang voor de kou en sluiten de hokken potdicht. Het gevoig is dat de kippen in een vieze, muffe atmosfeer zitten, vaak overladen met de axmmoniakdam pen uit den mest. Deze ammoniakdampen prikkelen voortdurend de slijmvliezen van neus, keel en oogen, deze worden daardoor gevoelig voor allerlei besmettingen. Ook zitten de kippen doordat ze veel meer overdag in de hokken zitten, voortdurend dicht op elkaar en be- smetten zich daardoor ook veel gemakkelijker. Oplossingen voiledigzullen we gaame in- wachten tot 16 December a.s., tegelrjik miet de uitwerkingen van de volgende vraagstuk- ken. Onder de goede oplossers worden twee prijzen verloot: a. een half jaar abonnement op het weekblad „Het Damspel"; to. ,,Protole- men studies en lokzetten", door B. Springer. Stand na 26 zetten, waarbij sohijf 10 op 15 is geplaatst. iZwart: 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 23 24 26. Wit: 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 48. Wit aan zet speelit 2722 (18X27); 37 31 (26X37) en 42X22. Wat is nu het beste sped voor zwart? No. 2 (no. 1 is de studie-Ham i No. 2 werd door den heier J. P. Geensen in een partij aanigegeven. ZWAR1 12 3 4 5 In de diagramsband, die we met onderstaan- de uiteenzettinigen ovememen uit het laatste nummer van de ,,Hoagsche Post", speelde wit 4137, waarop zwart vervoiigde met (24—29); 34X14 (25X41) en 14—10. Na afloop der partij bleek, dat nu zwart 14; wit 10X28 (41—47); 42—37 (47—24) winnend is, omdat direct 248 volgt met de dubtoele dreiging 1822 en 1823. In de party ging het echtler anders zwart 4146; wit 104 gedwongen (18 23!)415 of? (13—181); 15—24 (23—29) en zwart won. In pl-aats van 1524 kon wit ook niet 15 38 speien wegens 2227. Indien hij 4034 aou hebben gespeeld, zou zwart met 2329, wit 15X8 en 3X12 de dam hebben gevangen; wit vervolgens 4237 (46X40); 45X34, zw. 1823 en wint met 232832374146. (Is dit wed juist? K.) Na zwart 1318 kon dan ook aldeen nog 4237 (46X32) gespeeld worden, waarop wit niet met 15—10 mag vervolgen wegens 32 46, noch met 1542 wegens 3237. Op 15 47 volgt echter (3238); 47X8 (3X12); 35 30 23—28) 30—24 (28—32); 24—19 (32— 37) en zwart wint, daar op 1913 eenvoudig 314 tot winst voert. Door uit de diagramsband de schijven 9 en 42 weg be namen, maakte de heer Ham een WIJ 47 48 49 Hier moeten twee vragen beantwoord wor den: a. MAg zwart 711 speien? b. Mag zwart 2025 spe-len? No. 3, van A. de Zeeuw, Ter Neuzen. Ewart: 1, 2, 3, 19, 29. Dam op 4. Wit; 12, 15, 20, 35, 38, 43, 44, 48. Mag zwart 27 speien? Binnen enkele weken denken wij te begin nen met een wedstrrjd voor oplossers. Er zul len minstens 30 pnotolemen ter oplossing wor den gegeven. Men zie voor bijzonderhfcden de volgende rubrieken! Wereldkampioenschap. 22e partij. Nimzowitsch-verdediging. Den Haag, 24 Nov. 1935. Wit; Euwe. Zwart: Aljechin. 1. d2d4, e7e6. 2. c2c4, Pg8—f6. Pblc3, Rf84b4. 4. Ddlc2, Pb8c6 (eigen- lijk in stryd met de regels van het gesloten spel: in gesloten openingen mag het paard den c-pion niet belemmeren; de bedoeling is echter, later het spel te openen). 5. Pgl—f3, d7d6. 6. Rcld2, 00. 7. a2a3, Rb4X c3 (gedwongen, maar in deze variant bekom- mert Zwart zich niet om het raadsheerenpaar) 8. Rd2Xc3, Dd8e7. 9. e2—e3, e6—e5 (nu is het spel'geopend). 10. d4d5, Pc6b8! (het paard komt via d7 of a6 weer in het spel). 11. Rfl—id3, Pb8d7 (niet e5—e4? wegens Rf6: en Re4:). 12. Pf3—g5 (er dreigde e5e4, Rf6: Pf6: en wint een stuk), g7g6. 13. Pg5e4, Pf6Xe4. 14. Rd3Xe4, Pd7—c5. 15. o__o (op Rf3, Rf5, e4, Rc8 dreigt f7—f5 met goeden aanval voor Zwart), Pc5Xe4. 16. Dc2Xe4, Rc8f5. 17. De4f3, Dd8h4. Remise op voorstel van wit. 23e party. Tsjechische verdediging. Amsterdam, 2627 Nov. Wit: Aljechin. Zwart: Euwe. 1. d2d4, dld5. 2. c2—c4, c7c6. Pgl—f3, Pg8 pion kunnen verdedigen, waama Wit met Rf3 er een edht gamtoiet van maakt; dergelijke voortzettingen zijn al vroeger geprobeerd en niet tot voordeel van Zwart), c6c5 (om dezen zet, die door Pd7 had kunnen voorbereid worden, draait de heele variant). 12. d4Xo5, Pb8d7 (nu speelt Zwart een soort damegam- biet). 13. c5c6, Pd7^c5. 14. Pbl—d2 (op Rd2 volgt Pce4Dd8c7. 15. Ddlc2, Ta8 d8. 16. Re2f3, Pf6—d5. 17. b2—b3 (of e3e4, Pb6. 18. to3, Dc6: met de dreiging Pca4ba4: Pc4;), Re7—f6. 18. Rcl—b2, Rf6Xt>2. 19. Dc2Xb2, Dc7Xc6. 20. Tfldl, Dc6c7 (dreigt Pc3). 21. Rf3Xd5, Td8Xd5. 22. e3e4, Td5—d3. 23. Db2e5, Dc7Xe5. 24. Pc4X«5, Td3Xd2! (nu valt b3). 25. TdlX d2, Pc5Xt>3. 26. Taldl, Pb3Xd2. 27. TdlX d2' Tf8c8 (dreigt mat en verhindert zoo- doende Tc7, waarmee Wit minstens gelijk spel krijgt) 28. f2—f4, f7—f6, 29. Pe5—f3, Kg8— f8. 30. Td2b2 (Td7, b4—b3, Pd2, b2, Kf2, Tc2 doet Wit verliezen), Tc8c4. 31. Pf3d2, Tc4d4. 32. Pd2—b3, Td4Xe4. 33. Pb3—c5, T«4—elf. 34. Kglf2, Tel—fit- 35. Pf2— e3, Ra6c4. 36. Tb2Xb4r Rc4—d5. 37. Tb4— b8t, Kf8e7. 38. Tb8—g8 (aanvallen is in torenspelen de beste verdediging), Ke7—d6 (Zwart neemt hetzelfde standpunt in). 39. pC5e4f, Rd5Xe4. 40. Ke3Xe4, Tfl—al. 41. Tg8Xg7 TalXa4t- 42. Ke4f3, h7h5. 43. Th7—f7! (op Th7 volgt Ta5; Wit diwingt nu den zet f6—f5 af en wint daama pion h5), Ta4a3t (drrjft den koning achteruit, zoolang pion b5 nog op het bord staat) 44. Kf3f2, f6—f5. 45. Tf7h7, Kd6—d5. 46. Th7Xh5, Kd5e4. 47. Th5h6, Ta3a6. 48. Kf2—g3, Ta6d6 (dreigt a7a5 en Ta6 en wint, om dat de toren achter den pion staat). 49. Th6- h7 (indien nu a7—a5, dan Th7—a7 en de witte toren staat achter den pion), Td6 d3t- 50. Kg3f2 Ke4Xf4. 51. Th7Xa7. Td3d2f. 52. Kf2—fl e6e5. 53. Ta7—g7 (niet h2—h4 wegens KgS), Kf4-e3. 54. Tg7-g3f Ke3- d4 55. h2h4, e5e4. 56. h4h5, Td2dit- 57 Kfle2 Tdlhi (wederom: toren achter den vrijen pion). 58. Tg3-g5. Remise wegens f4 (Ke5? g4!). 59. Tf5, Th4. 60. h6! Th6: 61. Tf4: en doorspelen heeft geen zin meer. Is het dus een wonder dat in dezen tyd het wankeltoaar evenwicht waarin het kippenli- chaam tengevolge van de hooge eischen die er aan gesteld worden toco al verkeert, spoe- dig verstoord wordt en er ziekten optreden? Ben der meest voorikomende ziekten is de z.g. snot, een soort verkoudheid van de kip pen, waarbij zich in den beginne zwelling en roadheid van de slijmvliezen van oogen, neus en keel voordoen. Deze lichte ontsteking gaat in den beginne gepaard met de afschei- ding van een helider, waterig slijm. Spoedig wordt dit slijm echter dikker, taaier, grijs- achti'g vuil van kleur en de dieren protoee- ren dan door niezen en heftig slingeren met den kop dezen siijmmassa kwijt te raken. Ze vegen ook veelvuldig den snavel af aan de toorst- en schouderveeren, waardoor deze aan- een kleven en vuil en stoffiig worden. Bij wiitte kippen ziet men soms aan deze typische vuile kraag het eerst dat ze snot hebben. Bij kippen liggen tusschen de oogen en de rand van de bovenkaak direct onder de huid groote holten, voortzettingen als het ware van de neushoite en evenals deze beklead met een slijmivlies. Door mididel van een nauwe spleet staan deze kaakboezenas of omderoogfhalten in verbinding met de neushoite, maar zoodra bij snot het slijmavlies opzwelt gaat deze opening al heel gauw dicht en nu kan het slijm uit de onderooghoiten niet meer weg. Het hoopt zioh op en onder de oogen ontstaan zwellln- gen, soms zoo groot als knikkers, die de oogen soms wegdrukken. De oogen zijn bovendien tocjh al vaak dicht gekleefd door het taaie slijm dat door het oogslrjmwlies afgescheiden wordt. Het gevoig is dat de kippen met dik- ke, opgezwollen koppen blind in een hoekje zitten en sterven door verhongering en dorst. Waar de besmetting soms zoo ineens van- daan komt is moeilifk te zeggen, naar mijn er- varing moet men er op rekenen dat overal waar kippen gehouden worden, de smetstof van de snot en ook van die diphtherie voor komt. Alieen goede verzorging en verpleging geeft de kippen weerstamd tegen de besmet ting. [Heblben ze eenmaal snot dan is het beste ze warm en droog te houden en ze koptoaden te geven van lauw warme sulfoiiquidoplosstog (3 14 In het drinkwater geve men 1 A 2 sulfollquid. De gewone mididelen als per- manganaat zijn heel weinig waand. Dr. B. J. C. TE HENNEPE. (Nadruk verboden. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Mynheer de Redacteur. Gaame zag ik dat U onderstaande regelen in Uw blad wilde opnemen waarvoor bij voor- baat mijn dank. Ieder die vrij geregeld gebruik moet maken van een eenigszins druk postkantoor weet dat het wachten voor de loketten nu eenmaal iets is wat tot de minder aangename, zy het dan ook niet te ontkomen dingen des levens be- hoort. Nu het bezuinigingsspook zich ook reeds geruimen tijd met tante Pos bezig houdt en tracht genoemde tante tot een zuiniger beheer van het huishouden te dwingen, lijkt het my dat nu de klanten, dat zijn wij, weer eens een beurt krijgen. Ditmaal hoeven we dat niet direct financieel te voelen maar kunnen tante Pos onze tijd offeren door b.v. een half uur op zijn beurt te wachten tot men geholpen wordt. Maar in emst mynheer de Redacteur. Het overkwam mij en vele anderen Maan- aagmorgen 1.1. dat wij weer kennis mochten nemen van een der vele probeersels waarmee men tracht de 5 millioen winst van het vorig jaar ook dit jaar veilig te stellen. Voor het eene loket stonden meer dan twintig per- sonen op hun beurt te wachten, terwijl het tweede loket geen enkele klant had. Daar- naast bliezen velen na een minder vriendelyke opmerking de aftocbt. Zeker een half uur moest men wachten voor men aan de beurt kwam en het is alieen te begrijpen wat in al deze personen om moest gaan. Bij hen alien moet minstens de gedaehte zijn opgekomen dat wat tante Pos kan doen met zijn klanten geen particulier moet probeeren. Wel kan men begrijpen, dat de zaak nog altrjd winst- gevend is op deze manier. Mijnheer de Radacteur! Het is niet myn bedoeling de beambten een verwijt te maken, ieder insider weet waar de schoen wringt, maar hopelijk zal dit stukje hen bereiken, die dergelijke aanvallen op onze beurs openen want tyd is nog altijd geld. Komt er echter geen verandering dan stel ik voor dat we ge- zamenlijk een bureau oprichten waar men een werkelooze kan huren om in de rij te gaan staan. Is het niet om te huilen? 1 1 EEN SLACHTOFPER. No. 4. Uit een partij in de wedstryd om het kampioensdhap van Belgie 1934. (Ontleend aan ,,Le vingtidme sifecle".) Zwart; 12, 19, 22, 23, 44. Wit: 15, 32, 33, 38. Wit speelt 1510; zwart 4450 (dam). Hoe forceert wit nu de winst? No. 5. Naar aanleiding van een party Ph. J. HamC. A. van Dijke, beidten te Rotter- dam. f6- 4- Pbl—c3, d5Xc4. 5 e2-e3 (in drie party en is 5. a4 gespeeld, waar door de verdedigingszet b5 wordt onmogelrjk gemaakt. Nu volgt wit de eigenlrj'ke Tsjechische variant: laten nemen op c4, laten verdedigen door b5, en dan de stelling op den damevleu- gel aanvallen), b7b5. 6. a2a4, b5 1:4 (Ra6 geeft een al te gedrongen spel, en ver- liest den pion door ab5cb5: b3, b4, Pa2 toch; a7a6 is verboden wegens ab5: cb5: Pb5: Als Zwart gelegenbeid had tot Rb7 en a6, dan zou zyn damevleugel er beter aan toe zijn). 7. Pc3—bl (na Pa2 wint Wit onmiddellijk den pion terug, maar het paard staat daar slecht Rc8a6 (alieen om den pion niet al te gauw te geven). 8. Rfle2 (in aanmerking komt Dc2), e7©6. 9. Pf3e5, Rf8e7. 10. 00, 0o. 11. Pe5Xc4 (Zwart had met Dd5 den Van heel wat wilder karakter is de volgende door den wereldkampioen gespeelden party. Wit: Aljechin. Zwart: Hugo Fahmi. Mannheim 1914. 1. e2e4 e7e6 2. d2d4 d7d5 3. Pblc3 Pg8f6 4. Rcl—g5 Rf8e7 5. e4e5 Pf6d7 6. h2-h4 Een door Aljechin ingevoerd pionoffer, dat intusschen alweer uit de mode geraakt is. Men neemt aan, dat weigeren door c7c5 het beste is; zie echter de opmerking bij den 8sten zet. 6Re7 X g5 7. h4Xg5 Dd8Xg5 8. Pgl—h3 Dg5—e7 Meermalen aanbevolen, maar nooit beproefd is hier Dh6. 9. Ph3f4 Pd7f8 10. Ddl—g4 f7—f5 Er dreigde niet alien Dg7maar ook Pd5: 11. e5X^6 e.p. 12. 0—0—0 13. Tdl—el 14. Thlh6 Rc8 is nu gedekt. 15. Dg4h4 16. Rfld.3 17. Dh4—g3 Er dreigde Pfd5 op e7 en c7. 18. 19. 20. 21. 22. Rd3Xe4! Pc3Xe4 Dg3a3 Pe4d6 Pd6e8! g7Xf6 c7c6 Ke8d8 e6e5 Pb8d7 e5e4 De7f7 cd5: Pd5; met dreiging d5Xe4 Th8g8 Df7g7 Pd7b6 Dg7—f7 b c d e f g Slotstand der 23e partij. Of Dh6; Dd6t en Dc7 mat. 23. Da3d6f Df7'd7 24. Dd6Xf6t Dd7—e7 25. Df6Xe7 mat. Ter Neuzensche Schaakclub. De schakers uit Ter Neuzen hebben het deze dagen druk. Het program, hoewel niet voor 100 vaststaand, is voorloopig: Vrydag 6 December Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen tegen West- Woensdag 11 Dec. Hulst tegen Ter Neuzen; Zondag 15 Dec. Ter Neuzen tegen Gent. Met dezen laatsten massakamp wordt een oude traditie weer opgenomen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 7