JfUfuhacdt'P/xdets PUROL Buitenland Ruwe schrale huid bedaart spoedig met Per stuk 8 ct. Ooos 45 ct. Bij Uw drogisl en springende lippen TER NEUZEN, 29 NOVEMBER 1935. r V E Q Z ISC M E Kleedem lilooisie Mevte RECHTSZAKEN. Voortgezet wordt de behandeling van de be- grooting van sociale zaken voor 1938. Ds heer J. ter Laan (s.d.) komt op voor de groep tandtechnici, die reeds in 1913 werk- zaam waren, doch thans volgens de wet hun beroep niet mogen uitoefenen. I>e heer Van der Putt (r.-k.) bepleit orde- ning op het gebied van oprichting van zieken- huizen. De heer Kampschoer (r.-k.) dringt aan op verdere bevordering van verlaging van huren van woningwetwoningen. De heer Stumpel (r.-k.) bepleit maatregelen ten behoeve van de particuliere bouwnijver- heid. De heer De Visser (comm.) betoogt even- eens. dat verdere huurverlaging noodzakslijk is. Spr. wijst op het toenemen van het aantal gevallen van open tuberculose. De heer Westerman (n.h.) ziet alleen heil in het van overheidswege doen bouwen van goedkoope woningen. Mevrouw BakkeriNort (v.d.) sluit zich ten aanzien van de tandtechnici aan bij den heer J. ter Laan. Minister Slingenberg zegt, dat de regeering de volksgezondheid op peil tracht te houden. Het aantal gevallen van open tuberculose is verminderd. Tegen kwakzalvers zal streng worden opgetreden. Wat de onbavoegde tand technici betreft, de wet is nu eenmaal de wet. Het woord is nu aan de justitie; voor de re geering is de zaak afgedaan. i tngez. Med.) DE CHRISTELIJK-NATIONALE PARTIJ. Naar de N. R. Crt. vemeemt, zou Prof. H. Visscher het ten zeerste betreuren, als de j.l. Zaterdag in het leven geroepen „Christelijk- Nationale Partij" het aantal partijen, dat hij zelf thans reeds te groot acht, nog met een zou vermeerderen. Veeleer zit de bedoeling voor, gelrjkelijk met de Kerstenianen, Lingbeekianen, anti-revolutionairen en christelijk-historischen in verbinding te treden ten einde aldus tot een grootere eenheid te geraken, waarbij dan ech- ter de geestelijke zonen van de mannen der doleantie niet zoozeer de eerste viool zouden mogen spelen als zij dat naar de meening van Prof. Visscher c. s. in de tegenwoordige anti- revolutionaire partij doen. Bij burgemeesters- benoemingen, decoraties enz. zou de prae- domineerende positie van bedoelde groep in een partij met ten minste 40 pet. Ned.-Hervormde kiezers thans al te merkbaar zijn. Natuurlijk is er meer. Maar Prof. Visscher wanhoopt nog niet. Intusschen schijnt hij wel voomemens om het Kamerlidmaatschap en het lidmaatschap van de anti-revolutionaire partij neer te leggen, ten einde geheel zuiver en vrij te staan. WETSONTWERP TOT INSTELLING VAN EEN WEERFONDS. Een wetsontwerp is ingediend tot instelling van een Weerfonds (Fonds tot verbetering van de materieele uitrusting van de landmacht en de zeemacht voor zoover de kustdefensie in Nederiand betreft). In de toelichting zet de regeering uiteen, dat het niet mogelijk is den gewonen dienst van de defensiebegrooting gedurende eenige jaren te verhoogen met de bedragen, die noodig zullen zijn om in de allerdringendste behoeften te voorzien. Zij acht de verschil- lende belangen het best te kunnen behartigen door een fonds te vormen, waardoor de noodige gelden in betrekkelijk korten tijd kunnen wor den beschikbaar gesteld, terwijl de aflossing door het fonds van de uit 's rijks schatkist ontvangen voorschotten over een grooter aan tal jaren kan worden verdeeld. De regeering heeft zich de financiering van het fonds als volgt gedacht: Aanvangende met het jaar 1936 wordt, ten- zij bijzondere omstandigheden tot grooteren spoed mochten nopen, gedurende vier jaren uit het fonds een bedrag van totaal f 53.400.000 verwerkt voor het hieronder aangegeven doel. Dit bedrag wordt verkregen door voorschotten uit 's rijks schatkist, die tegen vier procen^ aan het fonds worden geleend. Aanvangende met het jaar 1936 wordt ter aflossing van deze schuld van ongeveer 20 jaren, een jaarlijksch bedrag als annuiteit op de defensie-begrooting gebracht. Deze annuiteit bedraagt rond 3.570.000. Het onder volgende wordt door de regeering urgent geacht: 1. Aanschaffing van luchtdoel- bestrijdingsmiddelen. 2. Aanschaffing van vliegtuigen. 3. Aanschaffing van infanterie- geschut. 4. Aanschaffing van munitie en ver dere uitrustingen. 5. Versterking van het artilleristisch vermogen. 6. Inrichting van kleine versterkingen bij de overgangen der groote rivieren en op enkele andere voor de verdediging van voor ons land van bijzonder belang zijnde punten. Naast deze voorzieningen voor de land macht zijn soortgelijke maatregelen noodig voor de zeemacht. Afgescheiden van de beslissing of de vraag welk materieel voor de verdediging het meest doelmatig moet worden geacht, worden bij dit wetsontwerp gelden onvermijdelijk geacht voor: mijnen, mijnenleggers en mijnenvegers. De bouw van een algemeen oefenschip, dat z6o ingericht zal worden, dat het ook kan die- nen ter vervanging van het in West-Indie nog aanwezige flottieljevaartuig, de bouw van twee onderzeebooten (XXIX en XXX) ter ver vanging van een tweetal soortgelijke schepen, die eerlang aan den dienst komen te ontval- len, benevens de afbouw van den flottieljeleider 1931. De aldus te bestrijden uitgaven beloopen voor de landmacht 13.000.000 en voor de zeemacht 22.400.000. DEVALUATIE ZOU ONS NIET HELPEN. De Belgische devaluatie, zegt de „Rotter- dammer", heeft de concurrentie tusschen Rotterdam en Antwerpen in het nadeel van onze havenplaats zoodanig verscherpt, dat de regeering overweegt om deze gevolgen door steunmaatregelen te neutraliseeren. Maar daarvan heeft men in Belgie niet terug. De voorsprong, welke Antwerpen reeds had op Rotterdam, werd door de deva luatie aanmerkelijk vergroot en het spreekt. eigenlijk van zelf, dat men deze winst niet zonder meer prijs geeft. Wil onze Regeering de scheepvaart tegen de Belgische devaluatie steunen, dan zal men daar het antwoord niet op schuldig blijven; verzekert het Brusselsche bald „Le Soir". Het meldt, dat wanneer Nederiand er toe zal overgaan Rijnvaartpremies in het leven te roepen en terugbetalingen te verrichten op haven-, kaai- en magazijnrechten om de con currentie der Nederlandsche havens tegen de Belgische in de hand te werken, men van Belgische zijde vast besloten is, dit offensief met alle bij de hand zijnde middelen te be an twoorden. Drieerlei opmerking valt hierbij te maken. Ten eerste, dat Rotterdam wel een ge- duchte concurrent van Antwerpen moet zijn, als het zelfs niets van de devaluatiewinst mis- sen kan; wat op zich zelf een bsmoedigende factor is voor onze haven. In de tweede plaats, dat Belgie blijkbaar voomemens is om zijn „oneerlijke concurren tie" tot het uiterste door te zetten; hetgeen weinig goeds voorspelt. En in de derde plaats, dat devaluatie wel een zeer gevaarlijk middel is om de concur- rentie-mogelijkheid te vergrooten. Irnmers, gingen wij er thans, ook in 't belang der scheepvaart toe over, dan zouden tegenmaat- regelen niet uitblijven. Men kan dat, met name van Belgie, zeer unfair achten, men moet in de politiek met de werkelijkheid rekenen. Wanneer men het zelfs durft bestaan om ons kwalijk te nemen, dat we de gevolgen der Belgische davaluatie eenigszins wenschen te verzac.hten, dan behoeft men niet te vragen, hoe overal de stemming tegen ons land zou zijn, als wij door muntverzwakking naar ver sterking der concurrentie-capaciteit zouden streven. DE ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ EN DE AFSCHEIDING. Devheer J. Schouten, tijdelijk voorzitter van het Centraal Comity van Anti-Revolutionaire Kiesvereenigingen, schrijft: Prof. Dr. H. Visscher heeft Zaterdag j.l. in de vergadering te Utrecht, blijkens het verslag in de bladen, gezegd, dat in een vergadering van het Centraal Comity van Anti-Revolutio naire kiesvereenigingen plechtig aan hem is beloofd een commissie, die art. 36 van de Nederlandsche geloofsbelijdenis onder de oogen zou zien, maar dat deze belofte nooit is inge- lost. Naar aanleiding daarvan kan worden mede- gedeeld, dat thans terzijde gelaten de be- wdordingen, waarin prof. Visscher zoowel die „beiofte" als de zaak, waarop zij betrekking had, samenvatte in de vergadering van het centraal comitd op 8 December 1928 door den voorzitter van die vergadering is gezegd, dat over de besproken geschillen een samenspre- king moest plaats hebben, maar dat daarvoor die geschillen aanhangig moesten worden ge- maakt bij het centraal comity, dat dan een commissie kon benoemen om de punten, waar- over geschil bestaat, te bestudeeren, enz. Prof. Visscher is er echter nimmer toe overgegaan, deze geschillen aanhangig te maken bij het centraal comitd. In dit verband wordt tevens bericht, dat de tijdelijke voorzitter van het centraal comite in een bespreking met de commissie uit Zeist, welke plaats heeft gehad onder leiding van prof. dr. J. Severijn in een tweetal conferenties te Utrecht, zich heeft bereid verklaard, het centraal comitd te adviseeren, een commissie in te stellen met de opdracht, eenige nader aan te geven punten van principieelen aard te onderzoeken en daaromtrent aan de partij te adviseeren, mits de actie van de Zeister-com- missie zou worden stopgezet, aangezien anders geen objectieve en zakelijke voorbereiding van een nadere behandeling dezer punten zou mo gelijk zijn. De Zeister Commissie was echter daartoe niet bereid. CONTINGENTEERING VAN DEN INVOER VAN KLOMPEN. Volgens het voorloopig verslag der Eerste Kamer over dit wetsontwerp werd betoogd, Deze opdracht werd gegeven als besluit van een conferentie, welke minister Gelissen deizer dagen op zijn ministerie persconlijk heeft gehad met de genoeimdU door hem ge- nocidiglde vertegenwoordigers der particuliere binnenscheepvaart. Deze toch hadden tegen- over van andere zijde verstrekte adiviezen tot zoo spoedig mogelijke intrekking van de wet eenstemmig verklaard, dat dit ten aanzien van de sichippens verwerpclijk zou weizen. Minister Gelissen, die geen bewonderaar van de wet op de zooveel mogelijk evenre- dige vrachtverideeling bleak tijdens die confe rentie, heeft om nadere motivflaring van het eenparig „tegen" der vertegenwoordigers van schippers en kleinreeders gevraagd en tot be sluit beloofid, deze alsnog te zullen overwegen aan de hand van het genoemde rapport, dat hij op korten tenmijn verwacht. Inmiddels zuliln dan noig andere belang- hebbenden worden gehoord en tensilotte ook de Eoanomisdhe Raad, alvorens er definitief een besluit zal vallen ten aanzien d'er wet, want de Minister wil nog even tijd helbben om te overwegen, wat er eventueel anders voor den particulieren schipper kan worden ge- daan. Wel heeft de Minister echter in deze confe rentie duidelijik doen uitkomen, dat voor zoo ver de particuliere schipperij niet meer in staat is aan de ecionomischie behoeften van het heden te voidoen, van zijn kant geen be- soherming te verwachten is van het volgens hem verouderde vervoer ten koste van de snellere venvoermethoden van het heden, zoo- als die in de vrachtauto en het motorschip zijn beliohaamd. DE NIEUWE SPELLING. De minister van Onderwijs deelt in de me- morie van antwoord betreffende zijn begroo- ting aan de Tweede Kamer mede, dat hij niet voomemens is, wijziging te bevorderen van de Kon. besluiten inzake de nieuwe spelling. Het zijn vooral economische gronden, die hem daarbij leiden. Wat betreft de vraag, wanneer het oogen- blik zal zijn gekomen am aan de regeering voor te stellen deize spelling ook in officieele stukken in te voeren, zegt de minister over- tuigd te zijn, dat, alvorens de regeering de nieuwe schrijfwijize zal kunnen toepassen, een uiterst, belangrijk vraagstuk nader onderzoek vergt. De speJlingregels hebben immers aanleiding gegeven tot de opvatting dat uit den vijfden en zesden spellingregel gevolgtrekkingen moe- ten worden afgeleid, die zich geensizins bewe- gen op het gebied van de spelling, althans niet van de spelling alleen, dooh die het hart van de taal raken. Overleg hieromtrent en wel of deze taalvragen afzonderlijk en op- zettelijlk worden onderzocht, hetzij door een nieuwe, breed samengestelde commissie, hetzij door de camimissie-wan 'Heerinigen, aangevuld met Belgische en Nederlandsche taalgeleer- den, is nog gaande met de Belgiscihe regee ring. WERKTIJDEN VOOR CHAUFFEURS. Een wetsontwerp is ingediend, houdende be- palingen tot het tegengaan van oververmoeid- heia bij bestuurders van motorrijtuigen. In de memorie van toelichting zeggen de Minis ters van Sociale Zaken en van Waterstaat, dat aanvankeiijk een oplossing van deze kwestie gezocht is op den grondslag der Arbeidswet, doch dat een nadere uitwerking van dit denk- beeld geleerd beeft, dat aldus niet de aange- wezen weg gevolgd werd, om het beoogde doei heffen, behoeft de Nederlandsche Regeering dan ook geen maatregelen te nemen, daar hier te lande tot zoodanig uitvoerverbod niet wordt overgegaan. GSSCHE POLITIE GEHULDIGD. Dinsdagmiddag heeft in het paleis van Justitie te 's Hertogenbosch een huldiging plaats gehad van de politiemannen uit Oss. Het corps gemeentepolitie en de Kon. Ma- rechaussee waren in groot tenue aanwezig, terwijl verder vele justitie- en politie-autori- teiten aanwezig waren. De procureur-generaal Mr. E. baron Speyaert van Woerden heeft een rede gehouden om de politie van Oss te hul- digen en reikte daarna de volgende onder- scheidingen uit: De gouden eere-medaille der Orde van Oranje Nassau aan P. H. van Kem- pen, inspecteur van politie te Oss; idem met de zwaarden aan A. v. d. Weerd, wachtmees- ter titulair der Kon. Marechaussee te Oss, de zilveren medaille aan J. Leemhuis, H. A. J. ten Westenend, beiden agent van politie te Oss en de bronzen medaille met de zwaarden aan J. W. v. d. Berg, marechaussee te Oss. Hierna heeft de procureur-generaal nog in het licht gesteld, dat het zijn voorganger, Mr. Mathon, is, aan wien de te Oss getroffen maat regelen zijn te danken. Mr. Mathon heeft daarna een rede gehou den, waarin hij 't een en ander vertelde over den toestand in Oss, welke tot het treffen van die maatregelen hebben geleid. Tenslotte heeft ook burgemeester Ploeg- makers nog het woord gevoerd. Na deze huldiging wilde de bevolking van Oss niet achterblijven om uiting te geven aan haar erkentelijkheid voor de kranige presta- tles, die de beide korpsen in het laatste jaar hebben verricht. In de hall van 't stadhuis stelden beide korpsen zich op, waama zij werden gecompli- menteerd door den heer Marijnissen, voorzitter van „Ons Belang", die hen feliciteerde met de onderscheidingen aan hen verleend. Hij bracht naar voren, dat de toestand in Oss funest was geweest. Een ding moest spr. van het hart en dat was, dat wanneer de eerste symptomen der misdaad in Oss wederom mochten opduiken, de gemeenschap zich zou scharen achter de politie. Opperwachtmeester Mintjes en inspecteur Van Kempen dankten vervolgens voor de ge- sproken woorden. TER NAGEDACHTENIS VAN KONINGIN ASTRID. Chiappe, de vroegere prefect van politie en I thans voorzitter van den Parrjschen gemeente- raad, heeft voorgesteld om, ter herinnering aan wijlen koningin Astrid van Belgie, te Pa- rijs een groote fontein op te richten uit zilver en kristal. MAATREGELEN TEGEN DE DUURTE DER LEVENSMIDDELEN IN BELGIe. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt, dat de minister van oeconomische zaken belangrijke besprekingen heeft gehad met de vertegenwoordigers van groote distri- butie-lichamen, eooperatieve vereenigingen, warenhuizen enz. ten einde maatregelen te be- ramen tot bestrijding van de toenemende duur- schll met Engeland zou kunnen worden ver kregen. Engeland aan zijn kant zou van een betere verstandhouding tusschen de twee lan- den ook slechts voordeel kunnen hebben; en de hachelijkheden van den internationalen toe stand maken vriendschap met den Vrijstaat meer dan ooit gewenscht. dngez. Med.) HOE BEURSSPECULATIES WORDEN BEVORDERD. Enkelen tijd geleden verschenen in een Ant- werpsch en tegelijkertrjd in een Brusselsch blad berichten nopens een steengroeve bij Ecaussines in Henegouwen ,,Les Carriferes du Levant". Gemeld werd, dat er rijke porfier- lagen waren ontdekt, die een groote bedrijvig- heid aan de ondememing zouden verzekeren. Gedurende een maand ongeveer stegen de aandeelen van de maatschappij, zonder dat er een tegenspraak kwam. Tenslotte werd een maand later in dezelfde bladen die het bericht van de ontdekking hadden medegedeeld, door het bestuur van de Carrie res du Levant" ge meld, dat bedoelde berichten onjuist zijn. De justitie heeft een onderzoek naar deze zaak ingesteld. Huiszoekingen werden gedaan in de kantoren van de twee dagbladen en bij een Brusselschen bankier. HET ENGELSCHE PARLEMENT BUEHN. Het pariement is Dinsdag voor het eerst na de verkiezingen bijeengekomen. Captain Fitznoy werd met algemeene stem- men tot „speaker" (voorzitter) herkozen. Fitzroy vervult deze functie reeds 7 jaar. Na de verkiezing verhief zich Baldwin van zijn zetel om een korte toespraak te houden. Hij wenscht den speaker geluk en verklaarde, dat het Engelsche pariement, waarop de oogen van heel de wereld gericht zijn, een bolwerk van democratic en vrijheid is. Nadat ook de andere partijleiders het woord hadden gevoerd, werd begonnen met de be- eediging der afgevaardigden. LUXOR-THEATER. Hartedief. Er zijn twee soorten films-met-kinderen. In de eerste soort is heit werkelijk begonnen om iets van bet kinderleven weer te geven. Met genegen aandacht dienen dan de groote men- schen het echt kinderlijke te volgen en vast te leggen op de film. Van dit genre is „La Matemelle" nog altijd bet best geslaagdc vooribeeld. Bij de tweede soort kinderfiims, die meer tot amusemiant dienen, gaat het er om dat kinderen met de perfectie van een groot mensch, maar met de naiviteit van een kind, dingen doet, die hen slechts van een ervaren acteur verwacht. Even zeker als Pauilette Elam'bert in het eerstie genre de meest ont- roerende ,,creatie" gaf dergelijke ,,rol!en" schijnen overigens doordat de eerste onbevan- "jfmjoort latcQSie yri/Tei 5g i routf t>aa rrj a ofr of ROTTERDAM NOORDBLAAK VISSCHER5DIJK dat onze bij uitstek nationale klompenindustrie mede tengevolge van de in Belgie toegepaste devaluatie, in boogst zorgwekkenden toestand verkeert. Mitsdien oordeelde men een ver laging van bet contingent van in te voeren klompen tot 40 pet. van 't indertijd aanvaar- de, noodzakelijk. Men ontkende, dat zulks zou moeten afsluiten op bedenkingen van handels- politieken aard en op grond van het feit, „dat buitenlandsche klompenmakers zich hier te lande zouden kunnen gaan vestigen". In de eerste plaats toch achtte men het artikel klompen van te geringe beteekenis voor de buitenlandsche markt om daarop invloed te kunnen oefenen. Voorts was men van mee ning, dat het tweede bezwaar, indien al aan wezig, zou kunnen worden weggenomen door het treffen van wettelijke maatregelen ter be- moeilijking van vestiging van vreemdelingen ten onzent, alsook, dat reeds het verscbil in conjunctuur tusschen Belgie en Nederiand de Belgische klompenfabrikanten er van zal weer- houden, zich hier te lande neder te zetten. Voorts werd aangedrongen op het verstrek- ken van consenten naar het gewicht in kilo- grammen, en ten slotte, om de aanwending van de op een duur van een half jaar gestelde consenten dusdanig te beperken, dat per twee maanden slechts een derde gedeelte mag wor den verbruikt. TOEVLOEIING VAN GOUD. De nieuwe weekstaat van De Nederlandsche Bank toont aan, dat nlettegenstaande dezer dagen ongeveer f 4 mill, aan goud voor ex port naar Amerika aan de Circulatiebank moet zijn onttrokken en ondanks het afstaan van f 5 mill, goud aan de Javasche Bank toch nog een netto toevloeimg van f 5,8 mill, heeft plaats gehad. Er moet dus een vrij belangrijk bedrag aan goud zrjn ingevoerd en waarschijn- lijk is dit grootendeels uit Engeland afkom- stlg. De positie van de schatkist is echter in verband met de betaling van driemaandelijk- scbe pensioenen achteruitgegaan en uit den weekstaat valt te berekenen, dat het Rijk 23^/2 mill, bij de Bank moet hebben opge- nomen. TE GOEDKOOPE MELK. Te Roermond is een der melkwagentjes van de coop, melkinrichting St. Christoffel in be- slag genomen in verband met het feit, dat de venter de melk verkocht beneden den door de Ned. Zuivelcentrale vastgestelden prijs. De venter verkocht deze melk voor 9 cent per liter; de door de Zuivelcentrale bepaalde minimumprijs bedraagt 10 cts. Vermoedelijk is deze inbeslagneming ge- schied om een uitspraak uit te lokken in hoe- verre deze prrjsstelling dwingend van kracht is. DE EVENREDIGE VRAOHTVERDEELING OP DE WHEGSCHAAL. Een rapport ter verdediging- Het R. Nbl. meldt nader: Door den Minister van Economische Zaken is naar wij vemeanen aan een aantal meest Rotterdamsche deskundigen uit de schippersr- en kleinreederswereld alsnog ge vraagd om een beknopt en zakelijk rapport met de in die krinigen levende argumentien voor de handhaving van de wet op de zooveel mogelijk evenredige vrachtverdeeling. Met toervoeging daaraan van de onderstelde moge- lijkbeden tot wijziging, welke aan de wet meer waande zouden kunnen geven voor de belan gen te wier behoeve ze indertijd werd in het leven geroepen. te bereiken. De geheele opzet der Arbeidswet vormt en belemmering, om een goed sluitende voorziening ter zake daarop te bouwen. Daar de overtuiging bestond, dat een voor- zicmng in dezen niet langer achterwege mag blijven, is bij de beide departementen naar een oplossing gezocht waarbij in &6n regeling zoo wel de bescherming der autobestuurders tegen ovetmatig lange werktijden, als de veiligheid op den weg gediend wordt. Het resultaat van die samenvatting is in het onderhavige wets ontwerp neergelegd. Dat deze regeling bij kon dragem tot datgene, wat men verstaat onder codrdinatie van het verkeer, is een bijkomstig oordeel. Het is niet mogelijk, in de wet zslf volledig te regelen, waarnaar alle verschillende g,roepen van autobestuurders zich te gedragen zullen hebben; de aard der groepen loopt daarvoor te zeer uiteen. Het ontwerp laat daarom aan de Kroon over het vaststellen van regelen om- trent de tijden waarop en gedurende welke alle of bepaalde groepen van personen geen motor rijtuigen mogen besturen, alsmede omtrent de werk- en rusttijden van alle of bepaalde groe pen van personen, die in dienstbetrekking al dan niet als bestuurder va,n een motorrijtuig werkzaam zijn. Met bet oog op de congruentie met de Ar beidswet wordt bepaald, dat de werktijd van de chauffeurs in dienstbetrekking op ten hoog- ste 10 uren per dag en 55 uren per week mag worden vastgesteld, behoudens in uitzonde- ringsgevallen. Voor autobestuurders, die als zoodanig niet bij anderen in dienst zijn, kun nen alleen omtrent de tijden, waarop en ge durende welke zij motorrijtuigen besturen mogen, voorschriften gegeven worden. Ook hier zal 10 uren per dag en 55 uren per week richtsnoer zijn. Voor de groep van autobe stuurders, die veelal wordt aangeduid als ,,beerrijders" ligt het voorshands niet in de bedoeling, regelen inzake de rijtijden vast te stellen, behoudens wellicht een verbod om langer dan een bepaald aantal uren zonder onderbreking een auto te besturen. Ook bevat het ontwerp een vcorziening omtrent het voe ren van een bepaalde administratie ter con- troleering van de naleving van de wet. Wat de regeling der aansprakelijkheid be treft, staat de aansprakelijkheid van den werkgever voorop. In bepaalde gevallen kan echter ook de ondergeschikte aansprakelijk zijn. GEEN NEDERLANDSCHE MITRAILLEUSES NAAR ABESSINIe. Naar aanleiding van een Reuterbericht uit Addis Abeba, volgens hetwelk mitrailleuses ten bedrage van 10.000 pond sterling in Neder iand zouden zijn besteld, kunnen we mede- deelen, zegt bet „Hbld.", dat het Staatsbedrijf der Artillerie-inrichtingen aan de Hembrug principled slechts in de artilleriebehoeften der Nederlandsche regeering voorziet. Van een levering van mitrailleuses door onze Regeering aan Abessinie is natuurlijk absoluut geen sprake. De eenige Nederlandsche fabriek. die eventueel voor het maken van mitrailleu ses in aanmerking zou komen, is Wilton- Feijenoord, maar ook daar is van eenige be- stelling uit Abessinie niet het minste bekend. bekend. Volledigheidshalve willen wij hieraan toe- voegen, dat een wapen-embargo van Neder iand naar Ethiopie niet bestaat. Ten aanzien van het besluit van bet codrdinatie-comitO te Geneve van 11 October om bestaande uitvoer- verboden naar Ethiopie onmiddellijk op te te der levensmiddelen. Reeds is besloten de huidige koffieprijzen, die frs. 15 A 20 per Kg. bedragen, met 5 pet. te verminderen. Voor andere artikelen worden eveneens lichte prijs- verlagingen overwogen. GEVANGENISSTRAF VOOR DRIE KLOOSTERZUSTERS. In het deviezenproces tegen drie klooster- zusters is de moederoverste, Othmara Wdhl, uit Halle a.d. Saale, veroordeeld tot vier maan den gevangenisstraf en 7000 mark boete, haar secretaresse, zuster Cordula Kieslich, kreeg drie maanden en 5000 mark boete en de alge meene overste van de betrokken orde, Marie- Mercedes Heller, zes maanden gevangenisstraf en 10.000 mark boete. VAN HET ZWAARD NAAR DE PLOEGSCHAAR. Reuter meldt uit Santiago de Chili, dat Hans Kundt, de 75-jarige Duitsche generaal, die aan het hoofd stond van bet Bbliviaansche leger in den oorlog tegen Paraguay, is op weg naar Europa. Na een kortstondig verblijf in Duitschland, keert hij echter naar Bolivia terug, om daar verder als farmer te leven. Kundt, die het Boliviaansche staatsburger- schap heeft verkregen, heeft het leger van Bolivia volkomen gereorganiseerd. Bij ver- scheidene revoluties was hij de centrale figuur. VOETBAL EN POLITIEK. De raad van het Engelsche vakvereenigings- oongres en de besturen van verscheidene an dere, meest linksche organisaties hebben in een brief aan minister Simon diens aandacht gevestigd op het ongewenschte feit, dat 4 December ,,11 Nazi-voetballers" een wedstrijd te Tottenham tegen een Engelsch elftal komen spelen. Zij verzoeken den minister te bedenken, dat een groote meerderheid van het Engelsche volk den nazi-terreur tegen Joden en andere geloovigen hartgrondig verafschuwt, en ver wachten emstige ongeregeldheden als de mi nister niet zou ingrijpen en den wedstrijd ver- bieden. ENGELAND EN IERLAND. De Valera heeft een paar dagen geleden in de Dail verklaard, dat er geen vredesbespre- kingen met Engeland aan den gang zijn. Niet- temin is er reden te vermoeden, dat er aan beide zijden pogingen worden ondemomen be sprekingen te hervatten om voorgoed een ein de te maken aan een dispuut, gevolgd door een handelsoorlog die al veel te lang beide partijen noodeloos afbreuk hebben gedaan. In Dublin beschouwt men de benoeming van Malcolm MacDonald tot minister voor de Dominions als een gunstig teeken. Thomas, zijn voorganger in het ambt, beeft het nooit met Iersche poli- tici, van welke partij zij ook waren, kunnen vinden. De Vaiera's regeering is thans in een veel redelijker stemming dan vier jaar ge leden en zou ongetwijfeld een oplossing van het geschil welkom heeten indien elke gedach- te aan „overgave" zou kunnen worden uitge- schakeld. Uit politiek oogpunt is een regeling met Engeland voor De Vaiera's regeering zeer gewenscht. Hoewel de nood, welken de Va iera's politieke tegenstanders voorspelden toen hij zijn breuk met Engeland forceerde, achter wege is gebieven, hebben vooral de boeren in den Vrijstaat toch emstig te lijden onder den Vaiera's bestuur zou aanmerkelijk rijzen, in dien een bevredigende oplossing van het ge- genheid verloren gaat practisch niet te her- halen en even zeker is Shirley Temple in het tweede genre de onibetwiste meesteree. Zij tap-danst volmaakt en zij ,,bnengt" een liedje als een violleerde cabaretiere: dat leert ons cpnieuw deze laatste film „Hartedief. Verder doet Shirley met verwonderiijk be- grip precies alles was haar gezegd wordt en zij trekt er een gezicht bij, dat zelfs de meest verstokte tagenstander van bet genre zegt: ,,'tooh een lief kind". En daarmee is dan de laatste tegenstand gebroken. Er is een liefldesgeschiedenis tusschen een sympathieken viieger (James Dunn), die bevendien de tweede der van Shirley pro- beert te zijn, en een scboone jonge dame Adfele Martin: Judith Alien). Er is een ver- keersongeval met noodtattigen afloop en veel tranen. Er is een vroolijke revuesicene in een vliegmachine, idem zooveel duizend meter boven den beganen grand. Er is eveneens een hevig sensationeele vliegramp met een red ding per parachute. En er is de spanning van een kinderantvoering-tegen-wii-en-damk. Er is met andere woorden een veellbewogen ban de ling met dramatische spanning, liefde en sen- satie. En daar tusschen door is er dan nog een aardiige kinderlijke familie-oomedie met een pracht van een oude knorrepot van een 00m- met-een-hart-v£in-gaud (Charles Sellon) en een inhalige 00m en tante met een echt on- aangenaam kind (Joy Smythe: Jane Withers) en met Shirley als bet aardige kind, dat een verschoppelingetje dreigt te worden, maai dat natuurlijk juist zorgt, dat alles ook voor haar goed afloopt. Want tegen zooveel liefheid zijn de menschen op het doek al even- min opgewassen als die in de zaal. Met dat al is ^Hartedief" een film, die men moet gaan zien. De onderhoudende handeiing, de spanning, de humor, de sensatie zijn er op de juiste wijze gedoseerd en de reactie van het publiek bij deze voorstellingen, waar kin deren gerust hun oulders kunnen medbrengen, was zoo prompt als de makers maar verlangd kunnen hebben. ACTIE TEGEN WINKELSLUITING. Voor de Amhemsche rechtlbank heeft te- rechtgestaan een 37jarige koopman uit Nij- megen, die in een opentoare vergadering van bet comite „Middenstandsverweer" aldaar zou hebben opgeruid tot verzet n.l. om actie te voeren, door de winkels op Zondag geapend te houden. Verdachte deelde mede, dat de bedoeling van de geheele actie was am nu eindedijk eens klaarheid omtrent de winkelsluitingswet te verkrijgen. De subst. officier van justitie mi. Baron Speyart van Woerden, achtte de ten laste ge- legde opruiing bewezen. Verdachte, zeide spr., is een agitatortje, maar een begnmeling op dit terrein. Spr. meent dat gevangenisstraf op verdachte geen indruk zou maken, daar zou hij maar martelaartje mee gaan spelen. Daarom eischtie spr. een geldboete van f 500. Uitspraak 10 Decemlber. DE BERECHTING VAN DE MISDADIGERS VAN OSS. Donderdagmorgen heeft de rechtlbank de be handeling van de Ossche strafzaken voortge zet. In de rechtbank is mr. Schroder vervan- gen door mr. 'Huizinga. Opllchting en valsche aangifte. Het eerst stond terecht de 43jarige koop-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 6