ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN OFFIE ...YSENDYK CEEL HERN Rijksbegrooting voor 1936 DIE MEN B'JU HEEL LEKKER VINDT Een wonder-middel tegen PRIKKEL-hoest! akker's Abdijsiroop No. 9382 VRIJDAG 29 NOVEMBER 1935 75eJaargang Feuilleton Een liefde in China. Binnenland TWEEDE BLAD het beproefde hoest-geneesmiddel A 17 ■na«BBK'®aiums»i«^avR^avA*mv\asa^>.*;^<^v:.'/--r. trntaasaamaumsamMtm a UZENSCHE COURANT v»: yfC'g'wwuw.wwn^ppyayjKPwwiWMu MAi'^yqc^riwwwwoKiwwi <1 Begrooting van Landbouw en Visscherij. Ann het meanorie van antwoord aan de Tweede Kamer inzake de begrooting van Landbouw en Visscherij wordt het volgenide orotleend: Voor de vreies, welkie verscheidene leden uitspraken, dat de verdeelinig van de econo- mieche voorliohting en vertegenwoordiging, als gevoig van de splitsing van het oorspron- kelijk departiement van Eoonomische Zaken, tot moeilijkheden zal leiden, bestaat naar de naeeminig van den Minister geen geteede aan- Iding. 'at de zeer groote bedaniglan, welke in het er land- en tudnlbouw bij den export hebben, door de splitsing niet mogen worden geschaad, ondersdhrrjft de Minister geheel; de nauwe samenwerking, welke terzake v6dr de aplitsdng tussohen de betreffende afdeelin- gen van het departement Aran Eoonomische Zaken bestond, zal thans tussohen die beide eoonomische departementen dienen te blijven bestendigd. Waardeering van den boerenstand en het nationaal-socialisme. Ovtsrtuigd van de groote waarden, die ge- legen zijn in een gezonden, sterken boeren stand, zal de Regeering steeds gaame mede- werken op het gehtele terrein der regeerings- bemoeiinig, am aan dien stand de hem toeko- mende plaats in de algemeene volksachting te geven. In de handelingen der Regeering zal zeker geen stimulans aanwezig zijn, dat bij dege- nen die van een nationiaai-socialistisch be- wind greater waardeering van den boeren- ataind verwaohten, de neAging tot deze rich- ting aanwakkert. In het midden latende of er vrij veden zijn, die zich daartoe getrokken voelen en of deze een eenigisizins beteekenend percentage der boerenbevolking zouden om- vatten, mage de Minister evenwel als zijn mieening uitspreken, dat een bestuursstelsel met ddetatoriale strekking, juist aan den Nederlandsqhen boerenstand bittere teleur- stelling zau bereiden. De directeur-generaal van den landbouw. De vraaig, of de directeur-generaal van den landbouw nog wel noodig is, nu een desikun- dig minister aan het hoofd van het departe ment staat, moet, nu de crisismaatregelen zulk een groot deel van den tijid des ministers apvorderen, bevestigend worden beantwoord. Het ligt in het voomemen van den minister die directie van den Landbouw zooveel moge- Iflh te handhaven. Wyzigi:ig vooiiichtingsdienst nog in beraad. Over de vraag of en zoo ja, welke wijztgin- gen gebracht zulien worden in den voorlich- tdmgfidienst wenscht de minister zich nog te beraden. Zijn aandacht is bij voortduring gericht op bevorderimg van el:n zoo goed mo- gelijke saimenwerking van de instellingen en diensten zoowel onderfing als met de orga- nisaties der landbouwers. Ten einde een en ander te ibereiken wordt de inatellinig overwogen van een „centrale oomanissie van adivies voor de landlbouwvoor- Bctiting", waarin zitting zulien krij,gen ver- tegenwoordigers van het amlbtelijk element, waaronder de consulenten, de landbouw-orga- nisaties en de landbouwpers. De prjjzen der eerste levensbehoeften. Dat voor vele werkloozen en anidere steun- befcoevenden de lasten uit de steunmaatrege- ten voortvloeiend, zwaar zijn, is ook den minister gehleken. Reeds door eenige zijner amibtsvoorgangers zijn maatregelen getrof- ften, teneinde een aantal noodzakelijke levens- behoeften voor deze oategorieen der bevol- king tegen aanzienlijk verlaagde prijzen be- adiikibaar te stellen. De minister brengt hierbg in herinnering de nog steeds van kraeht zijnd'e regelingen, welke zijn getroffen ten aanzien van de distri- butie van rundvleesch en gehakt in blik, mar garine, groenten en baring. Een belangrijke uitbreiding van de groepsn der bevolking, aan welke deze levenamiddelen ter beschikking worden gesteld, kan door den minister tot zijn lcedwezen op dit oogenbllk niet in overweging worden genomen in ver- Uit het Engelsch door BEN BOLT. (Nadruk verboden.) 10) Vervoig. VI.- De vloek van den Mandaryn. Toen Dick Forsyth Harrington's huls ver- Het, was hij diep in gedachten. Zoo verdiept was hij, dat hij verdwaalde en dit pas ont- dekte, boen hij zich in een warnet van straten bevond bij den waterkant. (Het sehemerde toen hij den weg naar huis aoctot en onteltoare lichtjes begonnen te twin- kelen. Hij kwam onverwacht aan een huis, dat vroolijk verlicht was. Gesneden draken stonden op hooige pilaren en fel gekleurde boorden gaven de illuisie, dat daar iets heer- Bjks te beleiven was. Forsyth staarde er on- geloovig naar, toen onbdekte hij vergulde let ters boven de deur: „Het huis der Honderd Heerljjke Droomen". Hij kon zijn oogen haast niet gelooven, maar twijfelde niet laniger wat het voor een geflegenheid was. Het was een opiuimkit. Om zich zekerheid te versohaffen, stak hij de sbraat over en ging bij den ingang staan. Juist, terwijl hij dit deed, kwam een man het huis uit, die een walgelijke, doordringend aoete lucht met zich meebracht. Dat was ge- noeg voor Forsyth. Wat Wang-Hi hem ver- teid had, bleek waar te zijn. In Yong-Foo werden onder Li Weng-Ho's ibeheer de opium- edicten genegeerd. band met de emstige financieeile consequen- ties, welke daaraan verbonden zijn. Het landbouwcrisisbeleid. Het is den minisiter niet mogelijk reeds thans nauwkeurige mededeelimgen te doen om- trent de groote lijn'en, die hij bij de landbouw- crisiispolitiek denkt te volgen. Gezien den grooten omvang, welke het hui- dige samenstel van regelen heeft verkregen, heefit hij het wenschelijk geoordeeid, alvorens zich voor de in de naaste toekomst te volgen landbouwpolitiek uit te spreken, zich te doen voorlichten door een commissie van deskun- diigen, welke dezer dagen is benoemd. Geen „Crisislandbouwraad". De gedachte, dat het opsteHen van de noo- dige crisismaatregelen en de ultvoering daar- van zouden worden gelegd in harden van een deskundig bestuursliehaam, een crisisland- bouwraad, samengesteld uit de vertegenwoor- digers der versehiHende lanidlbouworganisati'es en met inschajkeling der arbeidersorganisaties, moet de minister verwerpen. De verantwoor- delijkh'eid zou dan immers niet meer liggen bij den minister, maar bij de organisaties. De klaehten over misstanden. Tegen misstanden, die werden geconsta- teerd, is met kraeht opgetreden en zal ook in de toekomst met kraeht worden opgetre den. De minister wenscht hierfbrj echter uit- dnuikkelijk op te merkien, dat hij gedurende de maanden, dat hij het bewind voert, geenszins den indruk heeft gekregen, dat ermstige mis standen aanwezig zijn. Hij heeft integendeel reeds veel ijver, toewijding en betrouwbaar- heid bij amlbtenaren van den crisisdienst ont- moet. Ook van een terreur van den crisis- opsptorinigsdienst mag niet worden gesproken. Deze dienst werkt in het algemeen naar wensch. Beperking van de productie noodzakelijk. Brj de beoordeeling van de gevolgde export- poiitiek dient er rekeninig mede te worden gehouden, dat Nederiand voor een zeer groot die el van zijn land- en tuinlbouwproductie af- hankedijk is van uitvoer. Het laat zich helaas aanzien, dat deze uitvoer voiorloopig aanzien lijk geringer zal zijn dan vddr de crisis. Door teeltbeperking en omvonminig der productie zal men zich aan de gewijzigde omstandighe- den moeten aanpassen. De mtogelijkheid om dl:n export van land- bouwproducten uit te bredden heeft de voile aandacht van den minister. De kleine bedrijven. D»e minister is zich :r van bewust, dat de steum aan de kieine bedrijven niet afdoende is en hij zint dan ook op middelen tot het verleenen van zoodanige hulp, dat de kleine bedrijven onontbeerlijke bronnen van wezenlijke volkskmcht - kunnen blijven be st aan. De verhooging van de heffing op graan. Het is niet juist, dat de heffingen op gra- nen worden verhoogd orn'dat de prijzen der granen op de wisreldmarkt stegen. De ver hooging had plaats omdat de prijzen zoover gedaald waren, dat met den bestaanden toe- slag en de heffing niet meer de ridhtprijzen, ■zooals deze waren toegezegd, werdl:n bereikt. jDe minister heeft de vraag of de richtprijs voor de tarwe juist is, in onderzoek genomen. (ingez. Med.) „Ik zal mocgen naar hem toegaan", besloot hij ziedend van verontwaardiging, „ik wil er met den mandarijn over spreken. Ik zal hem een kans geven en als hij niet luisteren wil, dan rapporteer ik het aan de autoriteiten in Peking". En hij ging den volgenden morgen, maar vemam, dat Li Weng-H,o op een inspectie- tocht was en eerst over drie waken zou terug- keeren. Iederen avond liep hij voorbij het Huis der 'Honderd Heerlijka Droomen, en iede ren avond brandden de vroolijke lantaams en door de met matten behangen deuropening klonk vreemde Ohineesche muziek, die zijn ziel deed huiveren. Maar eindelijk kwam be- rioht, dat de mandarijn terug was, waarop de dakter zich ten spoedigste naar diens paleis begaf. Voor bij het echter bereikte, had hij een verrassing, want in een van de nauwste straatjes die naar den heu/vel voerden, ont- moette hij Kathleen Barrington. Ze was in een vlekkeloos wit linnen japon gekleed, een Panamahoed liet een gedeelte van haar don- kere haren vrij en over haar sdhouder was een gecpende kleurige Chineeische parasol. Een verheugde uitdrukiking kwam op haar gezicht, teen ze hem herj^ende. „Gaedenmiddag, dokter", zei ze met een lachje van blijidsdhap. ,,Miss Barrington", riep hij. „Wanneer bent u teruiggekemen ,,Vanmorgen. Het gaat best met het kleine patlentje en nu er een gediplomeerd zuster uit Canton gekomen is, vend ik het niet noo- dig, langer te blijven. Haar vader is erg dank- baar en ik kan in de toekomst op alle hulp en medewer'king van zijn kant rekenen. En het kind och, het speet mij het meisje te moeten verlaten, maar mjjn vader had mij noodig. Vertelt u mij eens, hoe bevalt het u in Yong-Foo?" Forsyth liet een grimmig lachje hooren. „Ik ben juist op weg naar den mandarijn, De beperking van de melkproductie. Els minister heeft gemeend, dat de ver- hoogde heffing op v-eskoeken geheel aan de zuiiveipioductie ten goede moet komen, ter- wyl verder wordt overwogen om, nu de aan- vankelij'k opgezette beperking van den melk- steun wegens de reeds kenbaar gemaakte redenen op de eerst aangegeven wijze en tijd niet zal doorgaan, andere maatregelen te tref- fen, waarbrj gestreefd wordt naar aen zoo danige beperking van de melkproductie, dat een melkprijs wordt verkregen, waarin aan- genomen kan worden, dat de kosten der hef fingen zijn verdisconteerd. Melkdistrib tie aan sohoolkinderen. Nog geen oplossing. Het vraagstuk der melkdistributie aan schjoo'lkinderien is nader overwogen. Voorals- nog heeft de minister niet den weg kunnen vinden om hot op te lessen, omdat in tegen- stelling met andere artikelen, d.e Regeering zelf geen melk ter beschikking heeft en dus de distributie zou moeten gaan door particu- liere organen, hetgsen bijzondere moeilijk heden met zich zoude medebrengen. De winst van de margarine-industrie. Met de me est e nauwkeurigheid wordt er door den minister op gelet, dat niet tenge- ivolge van de crisismaatregelen door de mar- garine-industrie onredelrj'ke winsten worden gemaakt. Door een voortdurende wisseling van de heffing en een controle op de prijzen der gefbruikte gron'dstoffen wordt bereikt, dat aan de margarine-industrie niet meer dan haar nonmale amzetkosten worden vergoed. Uitbreiding distributie goedkoope margarine overwogen. Ondianks den omvang, welke die distributie van goedkoope margarine reeds heeft bereikt, gaat de minister ernstig na of in zeer bijzon dere oanstandigheden tot uitbreiding dier dis tributie moet worden overgegaan. Opzegging bacon-eon tract. Ten aanzien van de maatregelen voor de varkenshouderrj kan worden medegedeeld, dat de Veehouderrjcentrale in overlsg met den minister het baconcontradl heeft opgezegd en diat thans wordt onderzocht op welke wijze de export van baconvarkens in de toekomst in stand moet wordkn gehouden. Verso-bering der organisatie heeft de veehouderij-oentrale in verband met den afgenomen export reeds toegepast. Uitkeeringen aan tuinders worden bespoedigd. Eierproductie. De uitkeeringen aan de tuinders zulien zoo veel mogelijk worden bespoedigd. Indien de vermeerdering der eierenproductie, welke ever eenige weken sal aanvunigsn, tengevolge van de verminderde afzetmogelijkheid naar bet buitanland tot een sterke prijsdaling aanlei- ding mocht geven, boopt de minister door een matige uitkeering aan de pluimveehouderij tot instanidhoding van het bedrijf te kunnen bijdragen. Vterse-berping Vogelvvet. De ministsT boopt birmep zeer korten tijd de inidiening van eeri gct eed zijnd ontwerp van wet, ter herziening van de thans geldende ivoorschriften van de Vbgelwet 1912, te kun nen bewi.rken. Daardoor hoopt hij, mede ter ibeteugeding van de elaxudestiene vangst van beschenmde vogels, eeni bopaling in de wet te doen opnemen om de paging tot het vangen en docdisn dezer vogels door onbevoegden, strafbaar te stellen. Vissoherij. Maatregelen tegen noodlottige prijsdaling. Wat betref.t het voomemen der Regeering tot het tegengaan van noodlottige prijsdaling, en het bevorderen van den afzet van visch, kan worden medegedeeld, dat het in de bedoe- ling ligt voorshands voort te gaan met bet nemen van daartoe strekkende maatregelen door d'e Nederlandsche Vissicherij-Centrale. Ten cpzichte van de verbetering van het pro- ductie-apparaat zijn onderzoekingen loopende. De beivordering van het vischgabruik is naar de meening van den minister een zaak, die in de eerste plaats ligt op den weg der belanghehbenden zelf, waarbij het Rijk de hel- pende hand kan bieden. Overbevissehing van de Noordzee wordt tegengegaan. Een voorstei tot het nemen van maatrege len tegen oveibevisschmg van de Noordzee in den zin van het sparen der kleine visch, am hem te vertellen, hoe weinig samimige dingen mij hier bevalien." ,,0!" riep ze. „Dan lokt u moeilijkheden uit. Li Weng-Ho is een heerschzuchtig man." ,,Wat kan mij dat schejen? Hij is een slecht bestuunder en misbruikt zijn macht." „In welk opzicht?" vroeg het meieije. „Opium. Hij staat handel in opium toe en zoover ik begrepen heb, deelt hij mee in de winst." Het licht verdween uit de meisjesoogen en haar knap gezicht verbleekte ietwat, terwijl ze on'beweeglij'k bleef staan. Ze sprak niet en de verand©ring in haar opmerkend, vervolgde Forsyt'a,.Mijn collega, dr. Wang-Hi, is er tegen, dat ik mij daar mee bemoei." ,,Hij is een verstandig man", verklaarde het meisje met een stem, waarin spanning trilde. „Hij is het met uw vader eens..." ,,Hoeizoo?" viel het meisje hem vlug in de rede. ,,Dat het Ibeter is1 geen slapende honden wakker te maken." ,,Ze helb'ben gelijk", verizekerde ze hem. ,,Ais u ze wakker maakt, zulien ze u verscheuren, dr. Forsyth." Het meisje was in vollen emst. Ze meende wat ze zei en er was een smeekende uitdruk- king in haar oogen. Hij lachte een beetje om haar ernst, ,,Ik ben niet bang voor honden", sprak hij luchtdg. „Maar de mandarijn! Hij is vreeseljjik, dok ter. U begrijpt het niet." „Geloof me, dat ik het wel doe en ik ben werkelijk niet bang." ,,Gaat u hem opzoekeU..." ,,Hem trotseeren!" Ze keek hem met een zachten blik aan. ,,Ik wilde, dat ik u kon ovenhalen, om niet te gaan", zei ze bewogen. Hij schudide het hoofd. ivHet is mijn plicht en als die roept..." „0, ik boopte zoo u te kunnen bewegen, om (Ingez. Med.) verkeert in een vergevorderd stadium van voorbereiding. De oplossing wordt gezocht in het stellen van eisehen aan de wijdte der mazen. De maatregelen zijn ontworpen na herhaaldelijk gepleegd overleg met de belang hehbenden. Verhooging niaat op aal en paling. Verhooging van de maat op aal en paling is in overweging. Een wettige heffing op zaim, en ook op snoek, is in voorbereiding. De totstandkoming van den deabetreffenden maatiugel wordt op het oogeniblik vertraagd door een plotseling gereizen bezwaar. EERSTE KAMER. Vergadering van Woensdag. In de vandaag gehouden vergadering der Eerste Kamer was het bezuinigingsontwerp aan de orde. De heer Van Lanschot (r.-k.) wees er op, dat dit ontwerp niet gebracht heeft de dek- king van het tekort. Hij vroeg wat eigenlijk de toekomstplannen der regeering zijn. Het Plan van den Arbeid besprekende meende spr. dat de samenstellers daarvan blijk gaven van bedenkelijken overmoed, omdat de leenings- capaciteit van den staat daartoe ontoereikend is. Spr. drong er nog op aan de fondsen- politiek in studie te nemen. De beer De la Bella (s.-d.) kwam op tegen de aantasting van de positie der fondsen. De politiek ten aanzien van invaliditeits- en ouderdomsfonds achtte hg gevaarlijk. Hij be- scbouwt het Plan van den Arbeid als een poging om tot grootere welvaart te komen. De heer Drooglever Fortuyn (lib.) vroeg een duidelijke uitspraak der regeering teii aanzien van de vaste lasten. Hij sloot zich aan bij de vraag van den beer Van Lanschot naar de verdere plannen der regeering. De heer Pollema (c.-h.) sprak als zijn mee ning uit, dat men over bezuinigingen zoo weinig mogelijk moet spreken. Men heeft ze als noodzakelijk te aanvaarden. De heer Serrarens (r.-k.) betoogt, dat de positie der goudlanden nog steeds ongunstiger is dan die der niet-goudlanden. De tot heden gevoerde politiek kan naar hij meent niet lei den tot het gelijk maken van onze concurren- tie-positie met die van het buitenland. Vergadering van Donderdag. Bij de voortgezette behandeling van het wetsontwerp tot verlaging van de openbare uitgaven zet Minister Oud uiteen, dat bij het optreden van het kabinet-Colijn in 1933 het begrootingstekort 190 millioen bedroeg. Het was niet mogelijk, dit in 6en jaar weg te werken. Vele bezuinigingsmaatregelen werken eerst op den langen duur. Indien er geen maat regelen waren genomen, zou het Rijksbudget nu 795 millioen bedragen, in werkelijkheid is het thans 711 millioen. Eerst na herstel van de wereldwelvaart zal volledig evenwicht in de begrooting weder mogelijk zijn. De fout van de verdedigers van het Plan van niet te gaan. Maar het spijt mij, ik ben er van oivertuigid, dat het niet lang meer duren zal of..." Ze maakte den zin niet af en haar blik voi- gend, zag hij wat daarvan de oorzaak was. Er kwam een processie de straat in, verge- zeltd van een hevig spektakel, het geluid van verwarde stetnanen het geknal van zwecpen, het slaan van een tamtam. Terwijl de dok ter keeik, zag hij den mensctosn plotseling naar de eene zijide uitwijken, de mannen, die de zweepen hadden, sloegen deze tegen dege- nen, die niet vlug genoeg aan den kant gin- gen. Somimigen vieien op hun knieen, ande- ren bogen eertoiedig en tusschen die rijen on- derdanige m-nschen door, vier mannen, ge kleed in de liviei van Li Weng-Ho. „De mandarijn", konidigde het meisje aan, „op weg- naar zijn Yamen. We kunnen beter aan den kant gaan. Ze drukten zich tegen een winkel aan en wachtten. De stoet kwam nader en over de hoofden der kruiperige onderdanen zag de dokter Li Weng-iHo. Hij soheen jen officieel bezoek gebracht te hebben, want hij was schitterend gekleed en droeg zijn kornalijnen haLsketting, terwijl de waaier in zijn hand van het fijnste ivoor wa^ Zijn gezicht was on- beweeglijk als een masker. Onverstoorbaar en omotieloos ais een Boedidhabeeld, hooghar- tig en trotsch. Plotseling sciresn het, dat de strakke oogen het paar voor den winkel ontwaarden. Een moment lichtten zij op, toen rimpelde er even een kwaadaardige trek op het gele ge zicht en Forsyth zag den fellen blik in de gitizwarte oogen, die eerst op hem en daarna op het meisje naas.t hem gericht werden. Li Weng-Ho begroette het meisje met zijn waaier; zij focog even en de stoel ging voorbij. ,,U ziet", zei het meisje veellbeteekenend", de mandarijn is 'n belangrijk personage." „Zeker", klonk het luchtig, maar dat brengt mrj toch niet van mijn voomemen af." den Arbeid is, dat zij niet de consequenties van het verminderde welvaartspeil willen aanvaar den. Men zal, zoo verwacht spr., over eenigen tijd niet meer over het Plan van den Arbeid praten, evenmin als over het toenmalige socia- lisatie-rapport. Ten aanzien van de sociale verzekering zijn destijds verplichtingen aangegaan tegenover personen, voor wie onvoldoende premies wa ren betaald. Daardoor zitten wij fnans met de moeilijk heden. Om hieraan eenigszins te ontkomen is thans het gematigde omslagstelsel gekozen. Men dient volgens spreker rustig den weg te blijven bewandelen, welken de regeering heeft ingeslagen. Misschien is de redding meer nabij dan menigeen vermoedt. Minister Van Schaik beantwoordt enkele op- merkingen van justitieel technischen aard. Minister De Wilde antwoordt ten aanzien van de wenschen inzake wrjziging van de ge- meentelijke indeeling dat hij waar noodig samenvoeging van gemeenten heeft voorge- steld. Rekening moet worden gehouden met bet historisch gewordene. Noodlijdend zijn over het algemeen niet de kleine gemeenten, doch juist de grootste. De heer Serrarens (r.-k,) repliceerde. Tee- kenen van vooruitgang kan spr. hieT te lande nog niet bespeuren. Minister Colijn antwoordde, dat bier te lande de 50.000 personen in de werkverschaf- fing bij de werkloozen worden geteld. In het buitenland is dat lang niet overal het geval. Tot devaluatie zal- deze regeering niet vrrjwil- lig overgaan. Minister Oud herhaalde dat de financieele basis voor het soc.-dem. plan van den arbeid niet aannemelijk is gemaakt. Het bezuinigingsontwerp werd vervolgens aangenomen met de stemmen der sociaal- demoeraten tegen. TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag. Gestemd werd over de moties-De Visser om verbruikscooperaties vrij te stellen van divi dend- en tantieme-belasting. Zij wordt ver- worpen met 50 tegen 18 stemmen. Voor. stemden s.d., comm., Arts en Van Houten. De begrooting van financien voor 1936 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen; tegen de coram. is de vanouds beproefde Akker's Abdij- siroop, daar de werking in hoofdzaak berust op de geneeskracht van reeds in oude tijden bekende .jgenees-kruyden". Apoiheker Dumont heefl daaraan nu loe- gevoegd de resullalen der hedendaagsche wet^schap. Nog meer dan vroeger is nu Verlaagde prijzen: f 0.75, f 1.25, f 2.- per flacon. (Ingez. Med.) „0, ik weet het", riep ze, ,,maar toch wilde ik, dat ik u weerhouiden ken..." ,,Als iemand dat zou kunnen, dan zou u het zijn., rrlss Barrington." De woorden ont- vielen Forsyth bijna voor hij het zelf wist. Hij zag haar blazon en eer hij iets zeggen kon, antwooridlde het meisje: ,,Dan zal ik het niet prcfoeeren. Ik geloof, dat het mij zou spijten( als ik slaagde. Ik kan de mannen bewendertn, die edele motie- ven najagen, zonder aan de gevolgien te den- ken." Een oogeniblik keek hij haar verwonderd aan, variwege de tegenstrijdiglheid in baar houding van straiks en nu. Toen begreep hij de beteekenis er van. ,,Ik geloaf, dat ik het begrijp", verklaarde hij rustig. ,,U geeft er tenslotte toch de voor- keur aan, dat ik mijn plicht doe." „Ik wil er u tenminste niet van afhouden", antwoorddde Kathleen impulsief. ,,Ga naar de Yamen als u moet, en ver telt u me daarna hoe het u gegaan is. Over een half uur ben ik thuis." „Als ik majg..." begon hij met een gretig- hedid, die haar niet ontging. „0", viel het meisje hem in de rede, „u moet dat niet te hoog s.chatten. Laat u ook een beetje vrouwelijke nieuwsgierigbedd over." Maar hoewel ze luchtig sprak, schitterden haar oogen en toen hij de hare cntmoette, straalden de zijne. ,,Ban zal ik gaan en den leeuw in zijn hoi opzoekcastraks kem ik u vertellen, hoe hrj gebruld heeft." „Zijn gebrul kan geen kwaad", antwoordde ze lachend, ,,als hij zijn klauwen maar niet uitsteekt. Blijf niet te lang weg, want ik ben ontizettend benieuwid. Tot ziens!" Ze vervolgde haar weg en Dick liep met een licht hart den heuvel op. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 5