M. fLr^TJe-tmjdUvmkou H.N. Automobilisten Predikbeurten Kerknieuws Sport Adverlentien BOOMENVERKOOPING. A\ echte Middelburgsche Peperbollen MIDDELBURG. RECHTSZAKEN. CORRESPONDENTIE. SCHEEPVAARTBEWEGING. SCHAKEN. Dinsdag 10 December 1935, Het WOOIMHUIS Het WOONHU1SJE Het WOOIMHUIS Het WOONHUIS Het WOONHU1SJE Het WOOIMHUIS Een kavel B0UWLAN0 1. 197 Iepeboomen, 2. 52 Iepeboomen, Fa A. VAN OVERBEEKE-LEUMS. Op zoek naar schoonheid, heel de volgende rolprent, doch de titel deugt niet, want de schooncheden zijn aanwezig en maar vo-or het grijpen want de* 30 winnaars ■van den internati-onalen schoonheidswedstrijd tred-en hierin op. Daailbij nog zwamkampioen Busier Craiblbe, die uiteraard ever geen lic'ha- melrjke gebreken heeft te klagen. De inlioud van deze film is gefacuwd om d-eze schoonheden herhaaldelijk op het dcek te doen verschijnen, daarbij eenige intriges die een verihaal, al is dit nog zoo onwaar- schijnlij-k, mogelijk maiken. Alles met alles een film die het oag zal boeien. f 0,50 tot een gezamenlijk bedrag van f 21, toebehoorende aan P. A. Stallaert, welk geld zij voor het koopen van rentezegels onder zich had, heeft verduisterd. Eisch: 1 maand gevangenisstraf voorwaar- delijk met een pnoeftijid van 3 jaar. .Lr% 1(1 hoofd en neus door inademing der geneeskrachtige dampen van _IN OOOZEN CI III |3van30 ct. Wat Mi|nhardt maakt Is goed (ing. Med.) Ov ert reding Loterijwet De p-olitie heeft bij een oontrole inzake de loterijwet ontdekt, dat wed een 20tal wimke- liers in hun zaak gelegenheid gaven aan een zgn. spinnewebwedstrijd deel te nemen. Nu meent de politie, dat er een wiskundige be- rekening noodig is, om bdj deizen wed&trijd eenige kans op succies te hebben en dat het overigens geheel van geluk afhangt iets te krrjgen. Aan de betrokken winkeliers is aan gezegd hiermede te stoppen. Een, die daar blijiklbaar geen trek in heeft zal worden ver- baliseerd. Reeds eerder is een veroordeelend vonnis terzake uitgesproken. (Midd. Crt.) ZONDAG 1 DECEMBER 1935. Ned. Hervormde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u„ de heer Ph. J. Greeven en 2 u., Dr. L. J. Cazemier, bed. H. Doop. SLUISKIL. 9.30 u., de heer H. J. Plaggemars; 2 u., Ds. Van Oeveren, van Axel. AXEL. 9.30 u., Ds. Van Oeveren; 2 u, de heer Grdeven, van Ter Neuzen. HOEK. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams. ZAAMSLAG. 9 u. en 2 u„ Ds. G. van Dis. SAS VAN GENT. 9.30 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. PHILIPPINE. 2 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. Gereformeerde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u. en 2 u., Ds. W. Schou- ten, van Westbroek. AXEL. 9.30 u. en 2 u., Ds. Post. HOEK. 9.30 u. en 2 u., Ds. J. A. Vink. ZAAMSLAG 9 u. en 2 u., Ds. Kok. Chr. Gereformeerde Kerk. ZAAMSLAG. 9 u. en 2 u„ Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9 u., 2 u. en 5.30 u., Ds. Weij- ting, van Rijsssien. AXEL. 9.30 u. en 2 u., leesdienst. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9 u., 2 u. en 5.30 u., leesdienst Lokaal ,,Eben-Haezer". Dekkerstraat Ter Neuzen. 6 u., de heer J. 'Huizimga. Roomsch-Katholieke Kerk. TER NEUZEN. 7 u.( 8.30 u. en 10 u., H.H. Dienst; 2.30 u., Lof. Ds. L. BOUMA f- Drnsdag overleed te Huizum in den ouder- dom van ruim 80 jaren Ds. L. Bouma em.- predikant van de Geref. Kerk te Middelburg. De averledene werd 25 October 1855 te Ol- deboorn geboren en ontving zijn opleiding aan de Thinol. school te Kampen, waar hij in 1882 candidaat werd om 12 November van dat jaar te Driesum het predikamlbt te aanvaarden. Hij diende de kerken van Ter Neuzen, Bmlich- heim en van 18981925 die van Middelburg, waar hij een op den voorigronid tredende per- soonlijkheid is geweest. Trouwens in heel Zeeland heeft bij leidinig gegeven aan het Geref. kerkelijk leven. Vele jaren was Ds. Bouma redaoteur van „De Zeeuwsche Kerikfbode" en van de Part. Synode van Zeeland maakte hij geregeld deel uit. Deze vaardi-gde hem ook bij herhaling af naar de Gen. Synode der Geref. Kerken. Ted van ueputaatschappen heeft bij voor de Classis Middelburg en de Part. Synode bekleed. Ook was hij lid van het bestuur van de Zeeuwsche Geref. predikantenconferentie, van dat der Chr. school en der Anti-Rev. kiesver- eeniging in Middelburg enz. Toen hem in 1925 eerrvol emeritaat werd verleend, vestigde Ds. Bouma zich weer te midden van zijn Friesch-e landgenooten en verbonid zich voor hulpdiensten aan de kleine Geref. kerk van Hijum. De Part. Synode van Friesland-Noord vaardigde hem als ouderhng af naar de Generate Synode van Assen (1926) en Groningen (1927). De ver'diens-ten van den averledene vonden erkennin-g in zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. (De Z.) \RRONDISSEME(NTS-RECHTBANK TE MIDDELBURG. Zitting van Vrijdag 29 November 1935. De volgende zaken werden behandeld: C. R., oud 30 j., koopman te Ter Neuzen, gedetineerd, werd verdaclht dat hij op 27 Oc tober 1935 te Ter Neuzen Armandus en Robert Verstraeten heeft bedreiigd met dood- slag, door, terwijl hij een kapmes in de opge- beven hand 'hield, onder het uiten van bedrt'i- gingen: dat hij hen de kop af zou kappen, op hen toe te springen en met dat kapmes naar hen te slaan. Eisch: 6 maanden gevangenisstraf met af- trek van hiet voorarrest. Mr. Dieleman Jr., verdachte's raadsman, pleitte clementie. le. A. v. V., oud 29 j„ aiibeider te Graauw en 2e. A. E. v. P., oud 20 j., abbeider te Kiel- dTeoht, werden ten laste gelegd dat zij op 18 October 1935 te zamen en in vereeniging, wederrechtelijk zijn binnengedrongen in het besloten erf, in gebruik bij Th. van Waber- schoot te Hontenisse. Eisch25 boete of 15 dagen hechtenis. Ma. Ca. K., oud 23 j., zonder beroep te Boschlkapelle, werd verdacht dat zij op onder- scheidene tijdstippen in de jaren 1934 en 1935 te Boschkapelle, geldsbedragen van telkens J. C. C., eehtgenoote van H- F. D., oud 55 j., koopvrouw te Ter Neuzen, thans in voor- loopige hechtenis in het Huis van Bewaring te Middelburg, werd ben laste gelegd, dat zij: le. op of omstreeks 16 April 1935, althans in 1935 te of nabij Ter Neuzen, althans in Zeeuwscfi-Vlaanderen opzettelijk valschelijk heeft opgemaakt een gezegelde kwitantie al thans eenig stuk bestemd om tot bewijs van eenig feit te dienen luddende: „Onbvangen van mej. H. Dammers-Clerx de somma van dui- zenid gulden voor aan UEd. geleverd volgens nevenstaande nota, terug te betalen den 1 Mei 1935. Zegge 1000 gulden" en dit stuk opzetteiijk valschelijk over het plakzegel als volgt heeft onderteekend en gedateerd: ,,16 April 1935. A. v. Giezen Hulst", een en an- der met het oogmerk om dat aldus opge- maakte en onderteakende stuk als echt en on- verivalscht te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, terwijl uit dat gebruik nadeel l(pn ontstaan; Be. op of omstreeks 17 April 1935, althans in 1935 te of nabij Ter Neuzen, althans in Zeeuwsch-Vlaanderen opzettelijk valschelijk heeft opgemaakt een gezegelde kwitantie, al thans eenig stuk bestemd om tot bewijs van eenig feit te dienen, luidende: „Ontvangen van Mej. H. Dammers-Clerx de somma van twee duizend gulden voor aan UEd. geleverd vol gens nevenstaande nota, terug te betalen, den 1 Mei 1935. Zegge 2000 gulden" en dit stuk opzettelijk valschelijk over het plakzegel als volgt heeft ondertiekend en gedateerd: ,,17 April 1935 A. v. Giezen Hulst" een en ander met het oogmerk om dat aldus opgemaakte en onderteekende stuk als echt en onver- valscht te gehruiken of door anderen te doen gebruiken, terwijl uit dat gebruik nadeel kon ontstaan; 3e. op of omstreeks 2 Mei 1935, althans in 1935 te of nabij Ter Neuzen, althans in Zeeuwsch-Vlaanderen opzettelijk valschelijk heeft opgemaakt een op behoorlijk gezegeld papier gestelde schuldbekentenis, althans eenig stuk bestemd om tot bewijs van eenig feit te dienen, luidende: ,,Ik ondergeteekende ver- klaar scbuldnig te zijn aan Mej. Margaretha de Vos de somma van 5.000 gulden zegge vijf duizend gelden, terug te betalen voor of op 1 Juni zegge een Juni 1935, ondergeteekende Alfons van Giezen, Hulst, 2 Mei 1935", zulks met het oogmerk om dat aldus opgemaakt onderteekende stuk als echt en onvervalseht te gebruiken of door anderen te doen gebrui ken, terwijl uit het gebruik nadeel kon ont staan; 4e. op of omstreeks 24 Mei 1935 althans in 1935 te of nabij Ter Neuzen, althans in Zeeuwsch-Vlaanderen opzettelijk valschelijk heeft opgemaakt een op behoorlijk gezegeld papier gestelde schuldbekentenis, althans eenig stuk bestemd om tot bewijs van eenig feit te dienen, luidende: ,,Ik ondergeteekende ver- klaar geleend te hebben van Mej. H. Dam mers-Clerx de somma van 700 honderd gulden, terug te geven op 2 Juni 1935, zegge zeven- honderd gulden, den 24 Mei 1935, A. van Gie zen Hulst", zulks met het oogmerk om dat aldus opgemaakte en onderteekende stuk als echt en onvervalsdht te gebruiken of door an deren te doen gebruiken, terwijl uit dat ge bruik nadeel kon ontstaan; 5e. iop onderscheddene data in de jaren 1930 en 1931 te of nabij Ter Neuzen, althans in Zeeuwsch-Vlaanderenj met het oogmerk om zich of een andef wederrechtelijk te bavoor- deelen telkens door opzettelijk valschelijk lis- tiglijk en in strijd met de waarheid tot Mar garetha Rosalia Maria de Vos te zeggen dat zij geld moest betalen voor haar dochter welke in ©en gesticbt verpleegd werd en dat, indien zij dat geld niet be- taalde, haar dochter naar Indie zou moe- ten, voomoemde de Vos heeft bewogen tot afgifte aan lhaar, verdachte, als ter leen verstrekte gelden van onderscheidene geldsbedragen tot een gezamenlijk bedrag van ongeveer drie en twintig honderd gulden, al thans tot een gezamenlijk belangrijlk bedrag; 6e. op of omstreeks 16 April 1935, althans in 1935, te of nabij Ter Neuzen, althans in Zeeuwsch-Vlaanderen met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoor- deelen door opzettelijk valschelijk, listiglijk en in strijd met de waarheid tot Margaretha Rosalia Maria de Vos te zeggen, dat een haar bekende van Giezen deelgerechtigd was in een onverdeelde erfenis en geld noodig had om een advocaat te betalen en om teenen te koopen en voorts door opzettelijk listiglijk aan voomoemde de Vos over te leggen het hier- boven sub le. bedoelde valschelijk opgemaakt stuk en voomoemde de Vos te vragen of zij dien van Giezen duizend gulden wilde leenen, welk bedrag, zij, verdachte, alsdan wel aan dien van Giezen zou overhandigen, voomoemde de Vos heeft ibewogen tot afgifte aan haar, verdachte, van duizend gulden, althans eenig geldsbedrag; le. op of omstreeks 17 April 1935, althans in 1935, te of nabij Ter Neuzen, althans in Zeeuwsch-Vlaanderen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoor- deelen door opzettelijk valschelijk, listiglijk en in strijd met de waarheid tot Margaretha Rosalia Maria de Vos te zeggen dat van Gie zen, over wien ze reeds eerder met de Vos voornoemd had gesproken als bovengesteld, nag meer geld noodig had en dat hij niet in Hulst geld wilde leenen, wijl hdj niet wilde weten dat hij geld noodig -had, en voorts door opzettelijk listiglijk aan voomoemde de Vos over te leggen het hierboiven sub 2e. bedoelde valschelijk opgemaakte stuk en voomoemde de Vps te vragen of zij van Giezen nog twee duizend gulden wilde leenen, voomoemde de Vos heeft bewogen tot afgifte aan haar, ver dachte, van twee duizend gulden, althans dui zend gulden, althans eenig geldsbedrag; 8e. op of omstreeks 2 Mei 1935, althans in 1935 te of nabij Ter Neuzen, althans in Zeeuwsch-Vlaanderen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoor- deelen door opzettelijk valsohelijk listiglijk en in strijd met de waarhei-d tot Margaretha Rosalia Maria de Vios te zeggen dat van Gie zen, over wien ze reeds eerder met de Vos voornoemd had gesproken als bovengesteld, geld noodig had om zaken te doen alsmede om een adivocaat te betalen ten einde zich in het bezit te -kunnen stellen van zijn aandeel in een erfenis waarin hij deelgerechtigd zou zijn en voorts door opzettelijk listiglijk aan voor- noemde de Vos over te leggen het hierboven sub 3e. bedoelde valschelijk opgemaakte stuk en voomoemde de Vos te vragen of zij van Giezen nog vrjfduizend gulden wilde leenen, voomoemde de Vos heeft bewogen tot af gifte aan haar, verdachte, van vijfduizend gul den, althans eenig geldsbedrag; 9e. op of omstreeks 24 Mei 1935, althans in 1935 te of nabij Ter Neuzen, althans in Zeeuwsch-Vlaanderen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoor- deelen door opzettelijk valschelijk listiglijk en in strijd met de waarheid tot Margaretna Rosalia Maria de Vos te zeggen, dat van Gie zen, over wien ze reeds eerder met de Vos voornoemd had gesproken als bovengesteld, nog geld noodig had om een advocaat te be- RHEUMATIEK IN BEIDE KNIEeN. Verbazingwekkende beterschap. Deze dame was zoo gelukkig, dat Kmschen Salts haar van de ondragelijke pijnen in beide fcnieen had verlost, dat zij ons schreef: Km schen is zijn gewiciht in goud waard". Lees (laar brief: ,,Ik nam Kruschen Salts tegen rheumatische pijnen, en het heeft mij wion-derbaarlijk ge- holpen. Mijn knieen waren zoo pijnlijk, dat ik niet meer kon knielen. Waar ik zelf al het huiswerk moet doen, zult u begrijipen, wat dit voor mij beteekende. Twee maanden geleden begon ik Kmschen Salts te gebruiken: niets ter wereld zou er mij nu weer vanaf kunnen brengen. Ieideren dag voelde ik dat ik voor- uitging. Ik zeg u: Kruschen Salts is zijn ge- wicht in goud waard. U kunt deze brief ge- rust publiceeren." Mevr. G. M. W. Door een overmaat van urinezuur in het bloed ontstaan zwellingen in spieren en ge- wrichten, die de rheumatische pijnen, jicht en ichias veroorzaken. Dit urinezuur ontstaat door gisting van in het lichaam opgehoopte afvalstoffen. De zes zouten nu, waaruit Kruschen Salts is samengesteid, s-poren de af- voerorganen, d.w.-z. ingewanden, nieren en lever aan tot krac-htiger working, waardco-r deze afvalstoffen langs de natuurlijke kana- len snel en voikomen uit het lichaam worden verwijderd. Het bloed wordt hierdoor gezui- verd, waardoo-r langzaam maar zeker de pij nen zullen afnemen om tenslotte geheel te verdwijnen. Tevens zal het frissche, zuivere bloed uw geheele gezondheidstoestand ver- beteren, klacihten als indigestie en boofdpijnen verdwijnen voorgoed, ge voelt u energieker en krachtiger, het is of de beste jaren uwer jeugd zijn teru-ggekeei'd. Kruschen Salts is uitsluitend verkrijgbaar bij alle apot-hekers en erkende drogi-sten a 0,90 en 1,60 per flacon, omzetbelas-ting in- begrepen. Let op, dat op het etike-t op de flesch, zoowel als op de buitenverpa'kking, de naam Rowntree Handels Maatschappij Am sterdam, voorko-mt. Adv. talen wijl -hij zich anders niet kon verzekeren de beschikking over het hem toekomende deel in een erfenis en voorts door opzettelijk listiglijk aan voomoemde de Vos over te leggen bet hierboven sub 4e. bedoelde valsche lijk opgemaakte stulk en voomoemde de Vos te vragen of zij van Giezen nog zavenhonderd gulden wilde leenen, voomoemde de Vos heeft bewogen tot afgifte aan haar, verdachte, van zevenhonderd gulden, althans- eenig geldsbe drag. Eisoh: 1 jaar en 6 maanden gevangenis straf. De verdediger, Mr. Dieleman Jr. vroeg een voorwaardelijke veroordeeling van verdadh-te met de voorwaard-e dat verdachte onder de hoede van het Leger des 'Heils zal worden geplaatst. A. L. G., oud 32 j., voermansknecht te Mal- degem, werd ten laste gelegd dat hij in Juni en Juli 1935 te Eede in strijd met de Grisis- Invoerwet 3 paarden heeft ingevoerd. Eisch: 1 maand gevangenisstraf met ver- beurdverklaring van de paarden. De Rechtbank heeft in hare zitting van 29 November 1935 de volgende vonmssen uitge sproken ,F. W., oud 36 j., chauffeur te Hulst, is wegens verboden uitvoer van vee naar Belgie veroordeeld tot 40 boete of 20 dagen hechte nis, met verbeurdverklaring van de auto, ge- schat op /350; bij niet voldoening daarvan 1 maand gevangenisstraf. A. L. G., oud 56 j,, arbei-der te Aardenburg, is wegens het verblijf houden een verboden strook, met bevestiging van het vonnis van den Kantonrechter veroordeeld tot f 10 boete of 10 dagen h-ecihitenis. DE WEDSTR1JDEN VOOR ZONDAG. Eerste Klasse. NOAD krijgt op bezoek MVV en zal het weder voor N-OAD een felle strijd worden, want baar positie is nog steeds niet best, fei- telijk beneden haar kunnen. Dit heeft NOAD vorige week nog bewezen toen zij zoo fraai stand hield tegen BSV. Al staat dus MW hooger in de ranglijst dan NOAD, de bezoekers zullen goed doen NOAD niet te licht te ach- ten. JulianaPSV is ook weer zoo'n kamp waarvan weinig te voorspellen valt. PSV heeft vorige week aan NOAD een kostbaar punt ver- loren en Juliana kan dus terecht zeggen, wat NOAD kan, dat kan ik ook en zoo zal aan PSV een warme ontvangst berei-d worden. EindhovenRoermond is eenvoudiger in haar oplossing, want dat Roermond in staat zal zijn Eindhoven te verslaan of een gelijk spel te be- halen, zal wel niemand buiten Roermond ver- wacbten. BVVLONGA staat ditmaal als de Zuidelijke kamp aangemerkt. Immers, bierbij komen twee clubs tegenover elkaar te staan die v-oor de eereplaats in aanmerking komen. Weliswaar heeft BVV de beste papieren, speelt bovendien op eigen terrein, doch LONGA weet, dat een nederlaag haar kansen zoodanig zou doen verminderen, dat zij dan wel als uit- geschakeld kan worden beschouwd, en dat zal zij natuurlijk trachten te voorkomen. NAC Bleijerheide is de strfld van twee gelijke krach- ten, waarbij NAC den punt beter staat aange- scbreven. Beide clubs hebben thans 8 wed- strijden gespeeld, hetgeen trouwens alle Zui delijke Eerste klassers hebben gedaan, en zij staan beide in de middenmoot, resp. met 9 en 8 punten. Van een verschil in kracht kan dus moeilijk gesproken worden. Wie zal ditmaal de geiukkige zijn, NAC of Bleijerheide? Tweeije Klasse. DOSKO—RBC. DOSKO en RBC hebben beide het seizoen zoo goed ingezet, dat men werkelijk kon den- ken, dat zij zich in de bovenste gelederen zou- den kunnen handhaven. Langzamerhand zijn ze echter afgezakt en nu heeft RBC zelfs een slechten stand. DOSKO heeft het te Vlissin- gen vorige week niet getroffen en maakte Vlissingen een einde aan haar opeenvol-gende nederlagen. Wij denken echter dat nu DOSKO thuis speelt RBC het niet zal kunnen bol- werken. TSCTerneuzen. Terneuzen gaat voor de tweede maal de reis naar Oosterhou-t aanvaarden, want de eerste maal maakte Ter Neuzen een vergeefsche reis, daar het veld bij aankomst onbespeelbaar bleek. Terneuzen is gedurende dien tijd er wel beter in gekomen, doch TSC staat nog steeds in de ailerbeste conditie. Slechts een wed- strij-d verloor zij en dat tegen Middelburg. TSC weet dat een verloren wedstrijd baar tevens alle illusies wel zal ontnemen en dus wacht de rood-warten een zwaren dag. ZeelaadiaDe Baronie. Zeelandia heeft op ons in haar strijd tegen Terneuzen geen slechten indruk gemaakt. Dat er voor haar gevaar voor degradatie zal be- staan gelooven wij geenszins en Zeelandia zal Aan den heer C. te Sluiskil. De inhoud van uw stuk, beh-oudens dan de commentaren, welke de lezers zelf hebben kunnen maken, is slechts een herhaling van het uitvoerig ver- slag dat wij in ons no. van 20 November heb ben gegeven van de zitting van het kanton- gerecht alhier, waarin de door u bedoelde zaak werd behandeld. Er is daarom geen aanlei- ding die geschiedenis nogmaals in onze kolom- men te vermelden. Voor Sluiskil: 28 Nov. Belg. s.s. SYRIe, 1297, stukg., Antwerpen; Zweedsch s.s. ES- KIL, 1616, ledig, Immingham. Voor Gent: 27 Nov. Nederl. s.s. SCHIE, 1163, fosfaat, Sfax. 28 Nov. Noorsch s.s. BISCAYA, 875, erts, Passagis; Deensch s.s. P. MADSEN, 1071, fos faat, R'dam: Eng. s.s. TEESWOOD, 446, pek- kolen, Londen; Eng. s.s. PTARMIGAN, 180, stukg., Londen: Eng. s.s. DAFILA, 969, stukg., Antwerpen. Van Selzaete: 27 Nov. Noorsch s.s. DOK- KA, 656, kunstmest, Allicante. Van Gent: 28 Nov. Zweedsch s.s. BARA, 521, ledig, Goteborg. zich nog wel verder van den hekkensluiter weten af te werken. De Baronie komt bij baar op bezoek en ofschoon deze club de vierde plaats in de ranglijst inneemt, zal zij het toch niet gemakkelijk hebben tegen Zeelandia. Een kleine -overwinning van de bezoekende club is het meest voor de band liggend. GoesVlissingen. Zoo Vlissingen er niet in geslaagd was om DOSKO een nederlaag toe te brengen en dus haar reeks nederlagen had vervolgd-, zouden wij Goes wel een kansje hebben gegeven om het eerste punt of beide punten te behalen. Vlissingen zal echter uit het onverwachte suc- ces van vorige week kracht hebben geput en dat is al veel waard. Goes staat nog steeds troosteloos onderaan zonder ook maar een puntje tot nu toe te hebben behaald. Zoo z-oetjesaan heeft zij alle olubs uit haar af- deeling ontmoet en blijkt het wel, dat haqr kunnen vo-or de Tweede Klasse te zwak is. Gaat zij nog een paar wedstrijden daarmede door, dan zal de strijd om de onoerste plaats te on tic-open voor de overige clubs dit jaar geen zorgen baren. Derde Klasse A. Terneuzen IIHoofdplaat. Hoofdpiaat heeft het tegen Hulst vorige week niet kunnen bolwerken en met de eenige goal won Hulst den strijd, waardoor deze club bovenaan bieef. Het feit dat Hulst er slechts in slaagde een doelpunt te maken bewijst weer hoe solide de verdediging van Hoofdplaat is. Dit zullen dus ook de reserves van Terneuzen ondervmden en de hooge score van vorige week zal beslist niet behaald worden. Het zal een strijd worden van weinig doelpunten en de spanning zal er wel tot het laatst toe in blij ven* met tot slot een kleine overwinning van de bezoekers, al hopen wij natuurlijk dat wij hierin ongelijk hebben. SluiskilOostburg, Sluiskil heeft in deze klasse vorige week wel voor de verrassing gezorgd en het sterke Axel verloor een paar kostbare punten. Waar Sluiskil dus bewezen heeft tot flinke prestaties in staat te zijn, zal Oostburg het moeilijk krij- gen en wellicht haar goeden stand een ge voelige duw naar onder krijgen. BreskensAxel. Vorig seizoen was het Breskens die Axel noodzaakte een beslissingswedstrijd te spelen tegen Hulst vobr Axel de promotie-wedstrrj- den kon spelen. Thans zal Axel weer op haar qui vive moeteu zijn, want een nederlaag kan Axel m-oeilijk meer velen, willen haar kansen voor dit seizoen niet verspeeld worden. Axel mag sterker zijn dan Breskens, doch daarmede is de overwinning nog niet binnen. Juist omdat er zooveei van afhangt kan Axel niet genoeg op het hart gedrukt worden om direct stevig aan te pakken en dit tot het eindsignaal vol te houden. HulstOranje. Oranje-boven! is een geliefde uitroep in Nederland, maar de Sassenaars zitten bopeloos in den knel en bet ziet er niet naar uit, dat zjj dit seizoen daaruit geraken. In 4 wedstrijden konden zij slechts 3 doelpunten maken, daaren- tegen werd in die wedstrijd 28 maal haar doel doorboort. Hulst zal aan dit aantal nog wel de noodige toevoegen en zoo wordt het er voor Oranje niet gemakkelijker op. Hulst blijft dus de lei ding in haar Afd-eeling behouden. NEDERLANDSOH ELFTALMILLWALL. Na een verontrustend sterk Engelsch begin heef-t bat Nederlandsch elftal Woensdagmid- dag op Spangen ten aanschouwe van bijna 20.000 bezoekers, een praehtigen wedstrijd ge speeld, die op treffemde wijze de intensieve training weerapiegelde, welke de nationale ploeg volgt. De En-gelsche prof-club Millwall ui-t de de-rde klasse is na een aarzelend begin der Neder-landers het slachtoffer geworden van het geweldiige tempo der aanvalslinie in het bijzonder en het uithoudingsvermogen van het geheele elftal in het algemeen. Slechts in de relatief kleine rustperioden d'er onzen is het Halle ietwat lastig gemaakt. Het mee- spelen van v. Nellen bleek een enorme aan- winst voor het aanvalsquiptet. Nadat de rust met 11 inging kw-arn het einde met 31. SAMENSTELUNG NED. ELFTAL TEGEN IERLAND. Het Nederlanidsch elftal, dat op 8 Decem ber te Dulblin tegen Ierland zal uitkomen is als volgt samengesteid: DoelHalle. Ach-ter: Welber en Caldenhove. Midden: Paauwe, Anderiessen en v. Heel. Voor: Wlels, Drok, Bakhiuij-s, Smit en van Nellen. Reserves zijn: Ferwerda, Van Run, Breitner en Vrauwd-eunt. Anderiessen staat dus weer op de spilplaats. Naar men weet had deze Ajaxspeler te ken- nen ge-geven niet meer voor het Ned. elftal in aanmerking te willen komen, omdat de trai ning hem te zwaar viel. Bvenwel, een speler die Anderiessen op de spilplaats afldioende zou kunnen vervangen, was niet te vinden. De keuzeoommissie had daarom een ernstig be roep op Anderiessen gedaan, om op zijn be- sluit teru-g te komen. Dit is thans met suc- oes bekroond; de Ajaxspeler zal de reis naar Dublin medemaken. WEREO>KAJVIPIOENS<3HAP. -De Woensdag te Amsterdam voortgazette 23ste partij om het wereldkam-pioenschap schaken tussclhen Dr. Euwe en Dr. Aljechin, is geeindigd in remise. Donderdag werd de 24ste partij gespeeld. Ditmaal was Delft de plaats van samenkomst. Ook deze partij is geeindigd in remise. De stand is nu: Aljechin 7, Euwe 7, remise 10, of tofaal elk 12 punten. In plaats van kaarten. Ondertrouwd J. DE SMIDT EN J. W. VAN EERDENBURGH. Ter Neuzen „T Rotterdam"' 29 November '935. Allen, die op eenigerlei wijze van hun belangstelling blijk gaven bij ons 25-jarig jubileum op 19 dezer, zeggen wij ook namens onze familie, daarvoor hartelijk dank. Inzonderheid zij dien dank gebracht aan den heer en mevrouw Van de Sande en het Personeel. W. R. LOOF. J. KLAASSEN. L. BLOK. Ter Neuzen, 29 Nov. 1935. Notaris FANOY te Axel is voornemens ten verzoeke van de Erven van wijlen den heer P. KOOLE te Axel, op nam. 1 uur, in het gebouw „Het Centrum" van den heer H. P. DielemanKoole te Axel, Zeestraat, te verkoopen: Hoop 1. met Erf te Axel, Zeestraat, kad. sectie G no. 2129, groot 95 c.A., laatst door erflater bewoond. Koop 2. met recht erfpacht op den grond eigendom Gem. Axel te Axel, Kanaalkade, sectie G no. 1983, groot 55 c.A., verhuurd aan J. Ruben voor 1,75 per week. Koop 3. met Erf en Tuin te Axel, Verloren- hoek, deel van sectie G no. 2447, groot 3 A. 28 c.A., verhuurd aan G. Wijna voor 2,— per week. Koop 4. met Erf en Tuin te Axel, naast koop 3, kad. sectie G no! 2448 en dee| 2447, groot 1 A. 62 c.A., verhuurd aan L. van Hermon voor 2,50 per week. Koop 5. met Erf en Tuin te Axel, Oudenweg, kad. sektie G no. 2041, groot 98 c.A., verhuurd aan M. Dieleman voor /1,75 per week. Koop 6. met Schuur, Erf en Tuin te Axel, naast koop 5, kad. sectie G no. 2042, groot 5 A. 24 c.A., verhuurd tot 15 Aug. 1936 aan A. de Visser. voor /182,— per jaar. Koop 7. en halve weg te Biervliet, Paulina- polder, kad. sectie C nos 847, 848, 849 en 850, samen groot 10.63.20 H.A. (23 Gentsche gem. 258 roeden), ver huurd tot 30 Sept. rooven oogst) 1938 aan Adr. Veraart voor /800,— per jaar. Te veilen in 2 perceelen. Te aanvaarden: voor zoover niet ver huurd direct bij de betaling en het verhuurde in genot huur vanaf datum betaling, met opleg loopende huur. Betalen: 11 Januari 1936. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris. De Ontvanger der Registratie en Domeinen te HULST, zal op Donderdag 5 December 1935, te zijnen kantore aan de Steenstraat te Hulst publiek bij inschrijving verkoopen staande op Waterstaatsgrond op de wegen langs het kanaal van Ter Neuzen, zijne zijkanalen naar de Axelsche Sassing, naar Hulst en naar de Passluis en op de eilanden tus- schen de kanaalarmen te Ter Neuzen en te Sas van Gent staande op Domeingrond op de dijken van de Mossel- en Kleine Stelle- polders onder de Gemeenten Hoek en Philippine. Inschrijvingsbiljetten (ongezegeld) in te leveren op den dag der verkooping uiterlijk om 3 Uur n.m. ten kantore van voornoemden Ontvanger, die op aanvraag de gewenschte inlichtingen verstrekt Geen lekke banden meer. Laat Uw banden door ons behandelen, met No-Flatz. U rijdt dan steeds rustig, daar spijkers en dergelijke Uw banden niet meer kunnen beschadigen. Vraagt ons inlichtingen. Aanbevelend, Garage VITESSE, Tel. 123 A* (le Zecua)| TER NEUZEN. maar dan met de Deze Peperbollen, gebakken volgens het oude recepl zijn gezond, lekker, voedzaam, goedkoop Prijs slechts 25 ct per pond Verkrijgbaar bij

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 2