NIEUWS- EN GESPRONGEN HAHiEI^EN LIPPEN KLOOSTERBALSEM Binnenland Buitenland. ELK JAAR 0PNIEUW HAD ZIJ TER NEUZEN, 29 NOVEMBER 1935. Dank zij den KL00STERBALSEM heeft zij die nu nooit meer! „Geen goud zoo goed" ZAAMSLAG. AXEL. XI ^/VO t J Voor Belgie en Amerika f 2,overige lan den 2,35 per Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. 3 maanden fr. per post Ultgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. VjTWIWC lcllcxj) Cll o vt v/i tr Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgavc. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAIOND. TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag. Voortgezet wordt de behandeling van de begrooting van bet departement van sociale zaken voor 1936. De beer Krijger cntiseert bet terugdringen van het particulier initiatief bij de werkver- rffing. Er worde meer rekening gebou- met de nooden in bet aannemingsbedrijf. De beer Bakker had meer brjzonderheden verwacbt omtrent 's ministers plannen ten opzichte van de werkverscbaffing. De heer Steinmetz wil de jeugd zooveel mogelrjk in bet productieproces inscbakeien. De heer Groen dringt aan op maatregeien voor de kleine boeren en tuinders, die anders voor werkverscbaffing of steunverieening zijn aangewezen. j>e beer Van Houten wil meer zien gedaan voor het tegengaan van jeugdwerkloosheid en ten behoeve van kleine boeren en tuinders. MR. J. E. W. DUYS UIT DE S. D. A. P. GETREDEN. Naar wjj vernemen heeft Mr. J. E. W. Duys bet volgend scbrijven gericbt tot de S.-D.- Kamerfractie. Waarde Partijgenooten Hierbij heb ik de eer U mede te deelen, dat ik van heden af geen deel der SJD.-Kamer- fractie wensch uit te maken en mij ook niet meer als zoodanig beschouwen zal. In aanmerking nemende alles wat men, mede onder aanvoering van Uwen Voorzitter, de laatste jarera in de partij tegen mij beeft onderoomen, begrijp ik, dat bet voor Uwe fractie overbodig mag heeten de redenen, die m^j tot dit besluit bebben geleid, uiteen te zetten. Den Voorzitter der Tweede Kamer heb ik insgelijks van dit besluit kennis gegeven, ter wijl ik hem tevens heb verzocbt een ander in mijn plaats in de Commissie voor privaat- en strafrecht te benoemen, welke plaats, naar ik meen, behoort te warden vervuld door lemand die daar Uwe fractie vertegenwoordigt. BIJDRAGE WERKLOOSHEEDS- SUBSIDIEFONDS. Geen wqziging in de steunnormen. Met ligt blrjkens de memorie van antwoord inzake de begrooting van het werkloosheids- subsidiefonds, in de bedoeling der regeering, het maximum-percentage van de bijdrage voce bet Werkloosheidssubsidiefonds te bepa- len op 85, docb dit beeft slechts betrekking op de gewone .bijdrage in de werkloosbeidslasten. Daamaast blijft evenals voor 1935 de ge- legenheid geopend voor de gemeenten om, in- dien daartoe overigens voldoende termen bestaan, een extra bijdrage te ontvangen, doch tot zoodanigen omvang dat wegens gewone en extra bijdrage te zamen ten boogste 99 van de voor subsidie in aanmerking komende werkloosbei dsu i tgaven wordt genoten. Het ligt niet in de bedoeling de verlaging welke bij bet maximum der gewone bijdrage van 90 tot 85 procent plaats vindt, verder te laten doorwerken in de smbsidieschaal. Aan de steunnormen zal niet worden ge- raakt bij de in overweging zrjnde wijziging van den algemeenen maatregel van bestuur om de gemeenten in sterker mate dan in 1935 belang te doen bebben bij de besparingen, welke op de kosten van de werkloosheidsvoor- ziening kunnen worden verkregen. Met was de regeering bekend, dat er ver- •chillende bezwaren bestaan tegen het denk- beeld om als grondslag voor de berekening van bet gewone percentage der bijdrage in de werkloosbeidslasten te nemen het bedrag der werkloosheidsuitgaven over 1935 eerste half- jaar en dit te vermenigvuldigen met twee. Bij de voorbereiding wordt op het oogenblik aan deze bezwaren nauwlettend aandacht geschon- ken. TEGEN KltUISWOORDRAADSELS ENZ. VOOR RECLAME-DOELEINDEN. De Minister van Justitie beeft een scbrijven gericbt tot de procureurs-generaal bij de reehtshoven inzake puzzle-wedstrijden. Hier- aan wordt het volgende ontleend: Aanvankelijk beperkt in aantal en in vorm, hoewel veelal steeds formeel echter in het algemeen niet op emstige wijze overtreding der loterij-wet 1905 opleverende, is dit recla- memiddel steeds meer van karakter veranderd en vormt't herhaaldelijk een emstigif overtre ding der loterijwet. Men tracbt met de hier bedoelde middelen de publieke aandacht te trekken en te vestigen op eigen ondememing dan wel op bepaalde door baar in den handel gebrachte artikelen om zoodoende den afzet te bevorderen. De waarde der uitgeloofde prijzen neemt toe. De fabrikant of winkelier, die door middel van zijn puzzle zooveel mogelrjk belangstelling zal trachten te trekken voor zjjn zaak, zal er veelal toe overgaan puzzles zonder emstige moeiljjkbeden op te leveren, met als gevolg, dat het vrijwel uitgesloten is te achten, dat onder de goede oplossers niet zou behoeven te worden geloot ter aanwijzing der prijswin- naars. Als men voorts nog in aanmerking neemt, dat het straffeloos doen plaats vinden van deze puzzle-wedstrijden door den een, diens concurrent en anderen er allicbt toe brengt hetzelfde te doen dan zal bet duidelijk zjjn, dat bet gewenscbt is, dat de justitie en poiitie baar brjzondere aandacht hieraan geven. Een door den minister gewaardeerd plaatse- Jijk optreden, somtijds beperkt tot waarschu- wing vindt reeds plaats. Een gelijktrjdig op treden over t geheele land lijkt thans echter Bioodzakelijk. De minister verzoekt te bevorderen, dat aan bet bovenstaande de noodige aandacht zal worden gegeven door het houden van scherp Voezicht, casu quo gevolgd door strafrecbtelijk optreden. Krui3woordraadsels, prjjsvragen etc., vallen onder de dingen, waar het hier om gaat. DE MOEILIJKHEDEN IN DEN VEEHANDEL. De afdeeling Utrecht, Noord-Brabant, Zee- iand en Zuid-Holland van den Nederlandschen Bond van Veebandelaren hielden DondeTdag te Rotterdam een buitengewone openbare ver gadering. Gesproken werd door bet Tweede Kameriid J. Schilthuis en door den eere-voor- zitter van de aid. Zuid-Holland, den heer M. de Haas. Laatstgenoemde vatte zijn betoog samen in een motie, die bij aan de vergadering ter di3cussie voorlegde. Deze motie vraagt verbetering van den toestand op de vetvee- markt door: a. bet blikvleescb uitsluitend verkrjjgbaar te stellen voor werkloozen en armlastigen; b. een verhooging van de exportpremie voor den (uitvoer van vee, waardoor verbetering kan ontstaan in de thans geldende afbraakprijzen van dat vee: c. verleening van financieelen steun aan de exporteurs, die pogingen in het werk stellen tot bevordering van den uitvoer van alle soorten vee. In de motie wordt verder stelling genomen tegen den invoer van buitenlandscb vleesch; wordt gevraagd om bet afnemen van regee- ringswege van afgewisselde versche productie- dieren met booge meikgift; wordt aangedron- gen op inschakelen van den georganiseerden veebandel bij deze afneming tegen vast te stel len vergoeding. Tenslotte vraagt de motie een audientie voor een commissie uit den veehandel bjj den minister ter toelichting van deze eiscben. Na eenige uren discussie beeft een verloo- pen vergadering tenslotte besloten niet aan de regeering te adviseeren tot bet afnemen van productiedieren met hooge meikgift. Daardoor kwam natuurlijk ook de betreffende zinsneden in de motie te vervallen. De vergadering verklaarde zicb verder voor het verzoek aan de regeering om inkrimping of stopzetting van de margarinefabricatie. HET KATHOLICISME IN DUITSCHLAND. Het nationaal-socialistiscb bewind in Duitsch- land durft schrijft de N. R. Crt. alles aan. Het heeft den moed van ijzeren conse- quentie. Wel kan het niet alles op eens. Ook Hitler moet tenslotte met mogelijkheden reke ning houden. Maar alles wat op zijn program- ma staat komt aan de beurt. Zelfs meer dan dat, omdat hij in Mein Kampf nog het stre- ven naar overzeesch gebied voor Duitschland verwierp, terwijl bij het nu stelt als een doel, dat hij nooit uit het oog zal verliezen. Het is zelfs een kwestie die, door de verwikkelingen met Italie, onverwacht gauw acuut zou kun nen worden. Wij bebben daarop reeds ge- wezen. Italie is bezig voor Duitschland de ge- legenheid te scheppen. Er zijn dingen, waarvoor de Duitsche regee ring nog terugscbrikt. A1 baar oeconomische schroom is verpersoonlijkt in de figuur van dr. Scbacbt. Op godsdienstig gebied is er al- tijd nog een periodiek aarzelen tegenover de protestantsche kerken waar te nemen. Wat men het minst zou bebben verwacht is echter reeds verwezenlijkt. Bijna zonder aarzelen is bet bewind de katholieke kerk te lijf gegaan. Vermoedelijk zou dit niet zijn geschied, als Hitler niet van geboorte katholiek, en de be- weging niet in het katholieke milieu van Munchen groot geworden was. Dat beeft den schroom tegenover Rome minder gemaakt, en heeft den leiders waarschijnlijk meer zelfver- trouwen gegeven ten opzichte van bun kennnis van de zwakke plekken der katholieke kerk. De bericbten van de laatste dagen zijn baast sensationeel. Eerst vindt het proces tegen den bisschop van Meissen plaats. Zelfs in het na- tionaal-socialistische boofdkwartier zijn er menscben geweest, die nog in angstige span ning de reactie van de katholieke wereld beb ben afgewacbt op het gevangenzetten van een bisschop. Het proces is doorgegaan, in den bekenden vorm en met het bekende resultaat. Daarna is dezen keer niet wegens verboden transacties met deviezen een huiszoeking gebouden in het bisschoppelijk paleis te Ber- lijn. Alle stukken zijn overhoop gebaald en mgr. Bannasch, een medewerker van den bis schop, is met zijn secretaris, in hechtenis ge nomen. Men weet slechts, dat over mgr. Bannasch de correspondentie liep met de ove- rige Duitsche episcopaten. Het heet ook, dat zijn bureau de centrale was van de uitwisse- ling van mededeelingen over den toestand in de Duitsche diocesen. Men kan begrijpen dat de gestapo gaame een oog in de daar be- rustende dooumenten wilde slaan. Of zij daar toe, volgens het concordaat het recht had, is de vraag. Maar de gestapo pleegt niet te vragen uit aarzeling, slechts uit nieuwsgierig- held. Een nieuw bericht meldt, dat prelaat Cle mens, de leider van de katholieke jeugd in het Rijnland gevangen genomen is. Tegelijk met dit bericht vernemen wij, dat de Angriff en het orgaan van de S.S., Das Schwarze Korps, in hoofdartikelen felle aanvallen hebben ge- richt, niet slechts op de katholieke overheid in het Rjjk, maar ook rechtstreeks tegen het Vaticaan. De bisschop van Meissen staat rechtstreeks onder Rome. De Paus heeft te beslissen over hetgeen er met Legge nu ker- kelijk moet geschieden. Scherp stellen de bladen den eisch, dat de bisschop uit zijn ambt ontzet wordt. De Paus wordt in Das Schwarze Korps tevens tot fel verwijt gemaakt, dat hij niets heeft gedaan om den strijd van de katho- kieke pers in het buitenland tegen het natio- naal-socialistisch bewind te onderdrukken. In Duitschland zien velen in deze artikelen de aankondiging van een strijd, die met de op- zegging van het concordaat van 1933 zou kun nen eindigen. Totnogtoe is de nationaal-socialistische regeering beslist de sterkste gebleken in den strijd tegen het katholicisme. Zij heeft zich het bezit van alle strategische en tactische punten weten te verzekeren, en maakt daarvan het uiterste gebruik. Zij heeft de katholieke kerk, waar zij het sterkst scheen, weten te treffen. Terwijl de geestelijkheid steeds meer bekort werd in haar contact met de jeugd, konden Rosenberg en von Schirach, zonder kans op critiek, tegenover deze jeugd over de kerk verkondigen wat zij wilden. De nationaal-socialisten schiepen de leuze van den strijd tegen het ,,politieke katholicis me". Daarmede werd iedere mogelrjkheid van geestelijke critiek onderdrukt, daar „de nationaal-socialistische wereldbeschouwing" ook de geestelijke dingen omvat, en zij het kernpunt vormt van hetgeen men in Duitsch land politick noemt. Politiek was de rassen- leer, politiek was ook de sterilisatiewet, enz. Voor de katholieke kerk zijn zij meer dan dat. Maar er moet over gezwegen worden. De katholieke pers verdween. De nog be- staanae katholieke bladen moesten soms arti kelen opnemen tegen de kerk, volgens een ge- tuigenis van de Osservatore Romano. Toen er te Rome een tentoonstelling zou worden ge- houden van de katholieke pers in de wereld, en men het Duitsche ministerie voor propa ganda om medewerking vroeg, kreeg men ten antwoord, dat deelneming onmogelijk was, om dat er geen katholieke pers meer in Duitsch land bestond! Wij ontleenen deze bijzonderheden aan de Bazelsche National-Zeitung, die een Duitsch- katholiek aan het woord laat. De schrijver is zeer pessimistisch gestemd over het katholi cisme in zijn land. Hjj vertelt ook, dat volgens het concordaat herderlijke brieven buiten de macht van de regeering vlelen, maar dat dit niet heeft kunnen verhinderen, dat een derge- lijk epistel van den bisschop van Fulda door de censuur besnoeid, gepubliceerd werd. En dan vemeemt men van hem nog, dat volgens een beschikking van den voorzitter van de recht- bank van Moabit geestelijke personen, als zij wegens deviezen-transacties voor den rechter worden gebracht, daar in de dracht van htin orde moeten verschijnen. Van den druk, die op de bevolking met sue ces wordt uitgeoefend, getuigt, volgens hem, vooral ook het volgende. Wagner, de Beiersche minister van binnenlandsche zaken, heeft on- langs laten onderzoeken, hoeveel kinderen van zijn ambtenaren in Opper- en Neder-Beieren lid waren van de katholieke jeugdbonden. Het bleek, dat geen enkel kind van deze ambte naren nog tot die organisaties behoorde. Men zal zich herinneren, dat op 30 Juni 1934 tot de slachtoffers te Berlijn ook de leider van de katholieke jeugdactie behoorde. Nu heeft men weer de aanhouding van prelaat Clemens in het Rijnland. Dat is alles duidelijk in dit verband. Voor het eerst ziet de kerk zich in Duitsch land tegenover een macht geplaatst, die haar voorloopig te machtig is. Het lijkt niet op den Kulturkampf van Bismarck. Want toen kon het nlartelaarschap van haar zonen de ster- king van de kerk zijn. Nu kan dat martelaar- schap niet eens ter kennis van het publiek komen, tenzij in den vorm, dien de overheid daarvcor dienstig vindt. Op het oogenblik ligt de katholieke kerk beslist onder in de worsteling. Wat zal de toekomst haar brengen? KAMER VAN KOOPH. EN FABRIEKEN VOOR ZEEUWSCH-VEAANDEREN Bij de j.l. Woensdag gehouden stemming voor de verkiezing van 4 leden der afdeeling groot- en 4 leden der afdeeling kleinbedrijf, in verband met de periodieke aftreding per 1 Januari a.s., brachten van de 157 kiezers voor de afdeeling grootbedrijf 109 hunne stem uit. Daarvan waren 5 biljetten van onwaarde: kiesdeeler 21. Met no. 1 verkregen de heeren I. van Melle (aftr.) te Breskens 25, J. A. van Rompu (aftr.) te Ter Neuzen 24, G. F. P. van der Peijl (aftr.) te Ter Neuzen 22, R. V. H. Ver- schaffel te Sas van Gent 22 en C. Wind van Merkesteyn (aftr.) te Ter Neuzen 11 stemmen. Gekozen verklaard werden alzoo de heeren Van Melle, Van Rompu, Van der Peijl en Ver- Schaffel. Voor de afdeeling kleinbedrijf stemden 619 van de 1714 kiezers; dndanks de verschillende publicaties met inlichtingsn omtrent de wijze van stemmen waren nog niet minder dan 114 bi'jetten van onwaarde, behoudens enkele uit- zonderingen alle als gevolg van het op andere wrjze dan met cijfers aanduiden der candi- daten. De kiesdeeler was 102. Na opening der biljetten bleek, dat met no. 1 was gestemd op de heeren J. M. Oggel (aftr.) te Axel 96, A. J. Wijffels (aftr.) te Aarden- burg 95, A. de Vrieze (aftr.) te Ter Neuzen 93, E. P. Fassaert te Hulst 80, P. J. Adriaans- sens te Hontenisse 62, H. J. Colsen te S'.uis- kil 44, H. P. Hermans te Hontenisse 20 en A. F. J. Aemoudts te Sluis 15. Aangezien geen der candidaten den kies deeler had bereikt, moest begonnen worden met overdracht van 2en en eventueel 3en der daarvoor vatbare biljetten van de afvallende candidaten, waarvoor in aanmerking komen de candidaten die de minste len hebben verkre gen. Achtereenvolgens vielen af de heeren Aerhoudts, Hermans, Colsen en Adriaanssens, waarna bleek dat door overdracht de cijfers der andere candidaten waren gestegen tot: Oggel 107, De Vrieze 105, Fassaert 104 en Wijffels 104. SPOORWEGMAATSCHAPPIJ MECHFXENTER NEUZEN. In het Voorloopig1 Verslag der Tweede Ka mer over de Waterstaatsbegrooting was aan oen Minister de vraag gesteld of hem iets bekend was van het gerucht betreffende onder- handelingen tusschen de Belgische Nationale Maatschappij van spoorwegen met de spoor- wegmaatschappij MechelenTer Neuzen om trent naasting van dien spoorweg. In zijn Memorie van Antwoord deelt de Minister thans mede, dat hem omtrent die onderhandelingen niets bekend is. (Uit goede bron is het ons ook bekend, dat zulke onder handelingen niet worden gevoerd, en dat ge rucht zijn oorsprong vindt in een andere om- standigheid. Red. T. N. Crt.) De bevoegdheid van den Belgischen Staat in zake naasting #van de lijn MechelenTer Neuzen betreft uit" den aard der zaak het g=- deelte op Belgisch gebied, terwijl overdracht van de Nederlandsche rrjksconcessie, voor het gedeelte op Nederlandsch gebied, welke ver- leend werd tot 4 Mei 1960, niet zal kunnen plaats vinden dan met goedkeuring der Neder landsche Regeering. Dat de belangen van de haven van Ter Neuzen daarbij in het oog zul- len worden gehouden, zal, naar de Minister vermeent, nauwelijks verzekering behoeven. DOOR EEN AUTO AANGEREDEN Gdsterenavondtoen Dr. Van Breda Vries man met zijn auto op den Kanaalweg reed in de rich/ting Ter Neuzen, bevond zich op den weg een voetiganger die zich erg onzeker van zich zelf gevoelde. De bestuurder van de auto kwam daardoor in moeilijkheden met hat uitwijiken, doch trachtte toch, met gevaar zelf in het kanaal te rijden, zoover naar rechts uit te halen, dat de voetganger werd misge- reden. Dit modht evenwel niet meer geluk- ken, zoodat een aanrijdinig het gevolg was. De aangeredene, die een vleesohwonde had op- geloopen, werd door Dr. Van Brsda Vriesman dadelijk medegenomen naar het Ziekenhuis, alwaar de wonde werd verfbonden. Nader bleek, dat de getroffene, een zekere M. uit Hoek, te Sluiskil een bruiloft had medege- vierd, tengevolge waarvan M. zijn noodige stawdvastigheid en geheugen had verloren; want onderweg had hij zijn fiets onbel-ieerd achtergelaten en was verder te voet huis- waarts gefrokiken. Ecin eerder langs den weg rijdende auto bestuurder had den man ook reeds in erg on- vaste houding zien rends char relen. Uitge- zonderd de vleeschwond is de aanrijdinig goed afgeloopen. DE MONDHARMONICACUUB „BRAVO Naar aanleiding van het door de plaatselijke mondharmonicaclub „Bravo" op 15 September j.l. gebracht bezoek aan Hulst ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Bijenvereeniging aldaar, heeft het bestuur van het mondhar- monica-corps dezer dagen andermaal de uit noodiging ontvangen tot het geven van esn uitvoering op 8 December a.s., hetgeen ver band houdt met de aanbieding van een praeh- tige kroon, welke esrlang het vaandel van Bravo" zal sieren. Deze kroon vormt het geschenk van den vervaardiger, den heer Mehaudende Hught aldaar, hetgeen mag worden aangemerkt als een bewijs van sym- pathie voor de manier waarop Bravo", onder leiding van haren directeur den heer Joh. Romeijnsen, hare populaire nummers steeds ten gehoore weet te brengen. WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ „MIDDEN-ZEELA)ND" N.V. Ged. Staten van Zeeland heltlben aangewe zen als commiesaris van de op te richten N.V. Waberleiding Maatschappij ,,Midden-Zeeland", mr. P. Dieleman, lid van Ged. Staten te Mid- delburg, tevens voorzitter van den raad van commissarissen, J. M. van Bommel van Vlo- ten, lid van Ged. Staten te Goes; jhr. mr. A. F. C. de Casemibroot, burgemeester van West- kapelle en P. Dregmans, burgemeester van Serooskerke (W.). VAN JIEIXE'S TOESTEU MAAKT EEN NOODLAN<DIN<? IN ENGELAND. De Nederlandsche bedrijfsvliegmachine van Van Melle's Confectionery Works te Bres kens, de twee-motorige Moncspar PHIPM, is, meldt de Midd. Crt., verledtn week Woens dag, bestuurd door den piloot Rademaker, naar Lympne en Rochester geweest. Als pas- sagier was aan boord de heer Tjalling Visser uit Vlissinigen de winnaar van de zilveren Scheldemeeuw voor 1935, naar men zich zal herinneren. Vrijidag vertrok de PHIPM van Roches ter naar Feltham teen, in de buurt van Croy don, plotseling alles dicht trok. Boven bergachtig terrein zijnde, hehft Ra demaker toen onmididellijk koers naar het Zuiden gezet, waar hij vlakker terrein wist te zullen vinden. Daarop heeft hij bij bladstil weer en met een grondzicht van slechts een meter of vijf, een terrein gezocht, en betrek- kelijk snel gevonden, hetwelk hem voor een moodlanding geschikt leek. Hij keerde toen dadelijk en heeft, met reeds voor zij den grond raakten vrijwel geblokkeerde wielen, op een smalle strook weiland een meesterlijke lan ding gemaakt. Toen bleek dat zij op de farm van Mr. en Mrs. Smith, onder het stedeke Burgesshil, te- recht waren gekomen. :Het toested werd stormvasrt verankerd; de vleugels opgevouwen en toen trokken. Rade maker en Visser kniediep door de drassige klei naar het 3 K.M. verder gelegen stadja, waar zij poiitie, douane en het vliagveld Feltham van een en ander verwittigden. Zij sliepen des nachits in het hotel. Den volgenden morgen bij den ..Dublbele Arend" gekomen, bleek het weer opogeklaard te zijn; een 3 K.M. zioht en wolkendek op 200 meter. De wind stond toen echter dwars op het smalle weiland, hetwelk aan den eenen tor- ton kant door lage struiken, aan den anderen kant door hooge boomen begrensd werd. Zoo- als zrj den vorigen dag bij mist over de strui ken waren geland, is Rademaker nu met zij- wind ever de struilken, na een aanloop van een 2 k 300 meter om los van den zeer dras- sigen grond te komen, vlot gestart. Waarop men veilig en wel te Feltham arrivecrde. Het was denzelfden dag, dat ook in Franx- rijk alles dicht van den mist za.t en dat de Lufthansa op Croydon een geforceerde lan ding maakite. ,'f Was een gruwelijke last en het deed geweldig zeer. het bloed stond er al- tijd voor. Allerlei huismiddeltjes deed ik er op. het beet geweldig, maar tel- kens kwamen de kloven terug. Gewone huid-crimes hielpen mij evenmin. Maar nu heb ik geen last meer ervan. Nu wrijf ik elken ochtend en a vond Klooster- balsem er op. Dat doet geen zeer en de huid is en blijft prachtig glad (in gezond, ook al kom ik met mgn han- den vaak in het water. Het was een uitkomst." K de j_ {e R K|f ED'S OVUGINEBL TEN INZAOE Onovertpoffen by brand-en snijwonden Ook ongeSvenaard als wrijfmiddel by Rheumatiek, spit en pynlyke spieren Schroefdoos 35 ct Potten: 62'/2 ct. en f 1.04 (Ingez. Med.) Bietenaanvoer. Gedurende deze campagne zijn aan de los- en laadplaats te Griete aangevoerd ruim 4.750.000 K.G. suikerbieten. Wanneer men nagaat dat de aanvoer op de- zelfde plaats in 1896 ruim 14 millioen K.G. bedroeg, moet men wel tot de conclusie komen, dat het vervoer te water vanwege het modeme vervoermiddel zeer miniem is geworden. De St. Nicolaas winkelweek. Zoo zal Axel dan ook ditmaal, aangespoord door het voorbeeld van andere plaatsen in de omgeving, met eenigen luister zijn St. Nico- laasfeest vieren. De V.V.V. heeft een winkel week georganiseerd, waaraan een z.g. Sweep- steak is verbonden en niet minder dan 83 winkeliers meedoen. Door deze neringdoenden is een bedrag van plan. /400 aan prijzen in allerlei vorm beschikbaar gesteld. Heden begint de Winkelweek. Door de Axelsche Radio-Centrale wordt hedenavond de microfoon welwillend ter beschikking gesteld van de Burgemeester en de voorzitter van V.V.V. die met een tort woord de Winkelweek officieel zullen openen. Per speciale gelegenheid uit Spanje arriveert ,,Sint" dan morgen in Ter Neuzen van waar- uit bij per trein van 2 u. 13 's middags aan- komt, opgewacht door de harmonie „Concor- dia", die een muzikale omwandeling door de stad zal maken, waarvoor naar wtj meenen wel de noodige belangstelling zal bestaan. Hedenavond, zoowel als morgenavond zullen resp. ,,Hosanna" en „Concordia" een muzikale tocht door de voomaamste winkelstraten maken. Dank zij V. V. V. zal daarna in de komende week St. Nicolaas in hoogsteigen persoon de frobel- en lagere scholen van verschillende richting bezoeken. Moge St. Nicolaas dit jaar dus een eenigszins ander aanzien aan ons ste deke geven en het publiek aangeiokt door de prachtige prijzen door de winkeliers bscbik- baar gesteld ook in eigen plaats koopen! „HET CENTRUM". De duivel is een vrouw. Zooals men weet is over deze film in Spanje een storm van verontwaardiging ont staan daar men daar een beleediging van het Spaansohe ras in zag en de Paramount, die deze film maakte, heeft zich gehaast om de toezegging te doen, dat deze film zou vemie- tigd worden en niet meer in Spanje zal wor den vertoond. De vorm, waarin haar verhaal wordt ge daan, is voor een film niet zonder gevaar. Het is die van de in beelden opgeroepen vertelling van een levensgeschiedenis, waaraan eerst op het eind het dagelijksch getoeuren weer vast- knoopt. Alles wat er in den waren zin des woords gebeurt, is een, heftige, snelle botsing tusschen twee vrienden om een vrouw, die we in de vcorafgaandfe tafereelen hebben kunnen leeren kennen en die we herkennen in de ma nier, waarop zij tenslotte het pleit beslecht. We zagen haar naar de stad toekomen, het linksche boerenmeisje, als hetwelk zij al meer in films verscheen. Het is of de onnoozele alleen bekommerd is om de kooi met den vogel, die zij boven baar plaats in den trein heeft opgehangen en waartegen telkens weer een dansende boerin aanbotst, totdat zij haar opeens den voet dwars zet, er een vecht- partij tuschen de twee vrouwen ontstaat en zij zoo triomfantelijk en afhankelijk als een vrouw maar wezen kan tegen den schouder opstaat van Pasqual, den man, die haar ont zet heeft en wiens ncodlot zij worden zal. Deze film behoort niet tot de z.g. massa- productie, trouwens dan zou men zich er in Spanje niet zoo druk over hebben gemaakt, en blijkt het wel dat men hier met een scena- do°'n Vxvoft, dat ver boven andere uit- steekt. Spanning, sensatie en bovenal het spei van iu;ri_iie Diecrich maken deze film tot een der ..schlagers" van dit seizoen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1