ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAO VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9380 MAANDAG 25 NOVEMBER 1935 75e Jaargang Binnenland Feuilleton Een iiefde in China. Bfi de afdeeling arbeid bepleit de heer Doerakker (r.k.) verbindend verklaring van collectieve arbeidscontracten bij wettelijke regel Lng. Uw CORSETS AftKER Dit is 'n "AKKERTJE" TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor belgiii en Amerika 2,—, overige lan den /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 33150 TELEFOON No. 25. ADVERTKNTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KT.F.TNE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrrjgbaar is. Tnzending van advertentien liefst een dag voor de uitgavo. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. TWEEDE KAMER. Vergadering van Vrijdag. De motie-Sneevliet, een parlementaire com missie te benoemen, die de gevangenisregle- menten zal hebben te onderzoeken, wordt ver- worpen met 62 tegen 3 stemmen. Voor stem- den de communisten en de heer Sneevliet (r.s.p.) Aan de orde is de begrooting van het depar- tement van sociale zaken voor 1936. De heer Steinmetz (r.-k.) betoogt, dat het- geen bij den Hooge Raad van Arbeid aan- hangig is aangaande de sociale verzekering niet tot gerustheid stemt vergeleken met de vroeger aangekondigde maatregelen. De heer Kersten (s.g.) dringt opnieuw aan op afschaffing van den verzekeringsdwang. De minister van sociale zaken, de heer Slin- genberg, bespreekt de verhouding, welke op sociaal gebied verkregen is. Dit is in deze tij- den een moeilijke taak. Het Nederlandsche volk zou afschaffing van de verzekeringswet- geving zeker niet aanvaarden. De heer Bakker (c.h.) doet uitkomen, dat het verplicht invoeren van de veertigurige werrkweek een vraagstuk is van internationa- len aard. Spr. vestigt de aandacht op de lange arbeidstijden van vele jonge personen op kan- toren. De heer Louwes (lib.) zou meer vertrouwen willen zien inzake de collectieve arbeidscon tracten. De heer Van der Putt (r.-k.) bepleit verbin dend verklaring van kindertoeslagfondsen. De heer Smeenk (a.r.) is van oordeel, dat verbindend verklaren van verschillende bepa- lingen van de collectieve arbeidscontracten nader onder oogen moeten worden gezien. Ten aanzien van bepaalde punten worde spoed be- tracht. Een regeling van de werktijden van ohauffeurs is dringend noodig. De heer Smeenk (a.r.) ziegt dat het stand- punt van de anti-rev. inzake verbindend ver klaring van collectieve arbeidscontracten be- kend is. Het geven van veel macht aan de be drijfsraden zou deze den weg doen opgaan van wijlen de Kamers van Arbeid. De verbindend verklaring van verschillende bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten moest nader onder oogen worden gezien. Een regeling van de arbeidstijden der chauf feurs is dringend noodig. De werktijden zijn dikwijls veel te lang. De heer v. d. Tempel (s.d.) bespreekt het ratificeeren van internationale arbeidsverdra- gen. Bij andere landen zijn we ten achter. De heer Vos (lib.) bespreekt de zuivering van afvalwater, een vraagstuk, zeker de be- langstelling van de regeering waard. Bij het aandringen op beperking van vrou- wenarbeid is veel demogagie. Wat het aantal gehuwde vrouwen in fabrie- ken betreft, dit is reeds hard achteruitgegaan en niet groot meer. De vorige ministers wilden niet treden op het ternein van het bedrijfsleven. Spr. weet niet, hoe deze minister er over denkt. Spr. waarschuwt tegen het brengen van deze mate- rie op het terrein van het eoonomisch leven. De ervaring ook in het buitenland leert dat men in dezen tjjd aan het bedrijfsleven zoo weinig mogelijk belemmeringen in den weg moet leggen. In Amerika heeft men begrepen aan het bedrijfsleven zooveel mogelijk vrij- heid te moeten laten. Mevr. De VriesBruins (s.d.) zegt, dat de beer Vos gerust kan zijn blijkens een voor- ontwerp van wet aangaande vrouwenarbeid, Uit het Engelsch door BEN BOLT. (Nadruk verboden.) 9) Vervolg. „Ik heb geen last van hem geihad", ant- woordde de iniandsche dokter bedaard. „Maar Ld Weng-Ho's afischuw van vreemdelingen is niet te ondersohatten. Ik geloof, dat bevelen van hoogerhand hem er van. weerhouden, tot vervolging over te gaan. Maar toch is er op zjjn vreemdelingenhaat 66n uitzondering neen, twee." „0, ja?" „Ja, er is hier een handelaar, een Engelsch- man, Barrington genaamd, die zich met zijn dochter in de bescherming van den mandarijn verheugt. Zij schijnen overal in de provincie been te kunnen gaan en alles te mogen doen. Nieanand hindert hen. Toch begrijp ik niet, waarom de man hier wonen mag, want dit is geen verdragshaven". Dick zat een poosje in gedachten verdiept; toem vroeg hij abrupt: Wang-Hi, kunt u mij ook zeggen, wat voor reden de mandarijn kan hebben om mis3 Barrington's bagage te laten doorzoeken?" De Chineesche dokter keek peinzend, toen schudde hij zijn hoofd. „Neen, ik zou het niet weten. Li Weng-Ho en mr. Barring- ton zijn heel dikke vrienden. Ze werken al- tijd samen. Ik begrjjp niet wat tusschen hen gekomen kan zijn". ,;Ze werken samen. Wat bedoelt u, Wang-Hi?" „De mandarijn is 'n rrjk man, die graag nog rijker wordt, en de Engelschman is gesn zendeling; neen, hij kwam hierheen om for- tuin te maken. Geen van tweeen bekomme- ren er zich om wat met China gebeurd, als zij maar rijk worden en er staat een kort pad open, dat naar rijkdom voert ter griffie neergelegd. Wat uitzondering was schijnt regel te zullen worden. De heer Amelink (a.r.) betoogt, dat werk- tijdbekorting slechts intemationaal is te be- reiken. Voorzichtigheid moet worden be- tracht om niet in plaats van verruiming in- krimping van arbeidsgelegenheid te veroorza- ken, en om niet de productiekosten te verhoo- gen. In verschillende bedrijven kunnen in plaats van vrouwen mannen worden tewerk gesteld. Aan zooveel mogelijk huisvaders most werk worden geboden. De minister betrachtte spoed met de beperking van den vrouwenarbeid. De heer Joekes (v.d.) bespreekt de arbeids tijden voor chauffeurs, op kantoren en in het hotel-restaurantbedrijf. Voor de eerste groep verwacht spr. spoedig een wetsontwerp. Daar- mede zijn ook algemeene veiligheidsmotieven gemoeid. Op kantoren en in het hotel-restau- rantbedrijf worde speciaal op de arbeidstijden van jeugdig personeel gelet. De heer Van Kempen (lib.) wil de beteekenis van ratificatie van arbeidsverdragen niet on- derschatten. Spr. waarschuwt voorzichtig te zijn met de vacantieregeling en die der 40-urige werk- week. De lasten mogen niet worden afgewen- teld op den Staat. We leven al te lang onder den druk van de vakbonden. De heer Drop (s.d.) bepleit de uitvoering van de 40-urige werkweek. Spr. vraagt, in welke richting de voor- nemens van den minister gaan. Spr. dringt aan op invoering der arbeids- wet voor verschillende categorieen waarvoor ze nog niet geldt. B.v. voor kantoorpersoneel, magazijnbedienden, chauffeurs, hotel-, restau- rantpersoneel, landarbeiders. De heer Kersten (s.g.) verzet zich tegen verdere reglementeering van het bedrijfsleven door bedrijfsraden. Alles moet worden gedaan om de lasten te verlichten. De arbitrale uitspraken in den landbouw zijn een ergemis. Tegen het verbin dend verklaren van collectieve overeenkom- sten blijft spr. ernstig bezwaar hebben. Over- werk is in vele gevallen noodzakelijk. Spr. wil heiliging van den dag des Heeren; inzon- derheid moet dit voor schippers mogelijk worden gemaakt. De heer Kuiper (r.k.) noemt de werkloos- heid een nationale en internationale ramp, wel ke zich voortdurend uitbreidt en van langen duur dreigt te worden Dit blijkt ook wel in landen, met het onze te vergelijken, b.v. Tsje- oho-S'owakije en Belgie, waar na de munt- denreciatie slechts tijdelijk eenig opleven zich voordeed. Uitbreiding van de Arbeidswet over verschil lende categorieen acht ook spr. noodig. De Minister aan het woord. De Minister van Sociale Zaken, de heer Slingenberg, zegt dat men in de tegenwoor- dige omstandigheden rekensn moet met het feit, dat de minister zich remmen moet. Mogen ook anderen zich beperkingen opleg- gen ten aanzien van allerlei mogelijkheden. De toestanden zijn van dien aard, dat thans invoering van de Stuwadoorswet een ramp zou zijn voor het bedrijf, blfikens verklaring van den minister van Economische Zaken. Spr. doet alles om de groote schade der werkloos- heid zooveel mogelijk terug te brengen. Om- trent de middelen blijft altijd verschil van in- zicht bestaan. Voor zooveel de bedrijven het toelaten moet de Zondag als rustdag worden beschouwd. Spr. zal zijn aandacht wijden aan een kinderarbeid. De werktijden der chauf feurs moeten worden geregeld; elken dag kan de regeling worden gepubliceerd. Zoodra het economisch verantwoord is, zal de Arbeidswet worden uitgebreid tot bedrijven voor welke dat sociaal noodig is. Spr. zal de gehouden redevoeringen nog eens nagaan. Opium?" ,,Ja, opium". ,,Wat kan het den mandarijn schelen; hij moet de wetten uitvoeren, hij is de wet ejelf. Yong-Foo is Peking niet, ook geen verdragshaven. Li Weng-Ho's wil is even groot en machtig als die van Tze His, in de oude dagen voor de revolutie". „En denkt u, dat ze de wet met voeten treden en kalmweg opium in Yong-Foo smok- kelen?" „Ik ben er van overtuigd dr. Forsyth. Als u door de benedenstad wandelt zult u ver- scheidene opiumkitten zien, de prijs van dat goed is ook geweldig gestegen. U zult ook het gemopper van de kooplieden kun nen hooren, omdat ze niet in een winstge- vender artikel mogen handelen. Verleden week heeft de mandarijn een bekend han- delsman een boete van vijfhonderd tael opge- legd en hem een dracht bamboeslagen laten toedienen, omdat hij opium aan een koelie verkocht had; hij dreigde, dat de volgende overtreder onthoofd zou worden. Zoo heeft hij de reputatie deugdzaam te zijn, maar tegeljjkartjjd deelt hij in de winst van den Engelschman. Een verontruste uitdrukking kwam in Dick Forsyth's oogen. „Denkt u, dat miss Barrington iets van deze ondememing afweet?" „Ik weet het niet. Ik heb haar nooit ge- sproken, maar aangezien ze haar vaders secretaresse is, zou ik denken, dat ze er wel mee op de hoogte is". Een moment zag Forsyth de lieflijke schoon- heid van het meisje voor zich, hij zag hoe zij zich over het kinderbedje in Burritt's bospi- taal boog en maakte onmiddellijk voor zich- zelf uit, dat dr. Wang-Hi ongelijk had. Kathleen Barrington mocht haar vaders secretaresse zijn, ze mocht onwetend zijn werktuig zijn, maar het was buitengesloten, dat ze samenspande met den mandarijn en Barrington en bewust meehielp opium te smokkelen; neen, dat kon hij niet gelooven. Hij hield zijn gedachten voor zich en vroeg Door overwerkvergunningen kunnen werk- objeeten worden behouden, die anders teloor gaan. Spr. is niet voornemens, principieel wijziging aan te brengen in de verhouding van den ar beid van mannen en vrouwen. Met zijn voor- ontwerp bedoelt spr. een verplaatsing van arbeia van jeugdige meisjes uit fabrieken naar huisarbeid. Wat de opmerkingen van den heer v. d. Tempel aangaat, betreffende te ratificeeren conventies, spr. zal deze stuk voor stuk na gaan. Ten aanzien van de bedrijfsraden waren eenige sprekers teleurge3teld. Erkennende dat de resultaten niet zoo zijn als menigeen wel zou willen, moet spr. toch tegen overdrijving waarschuwen. De kwestie van de 40-urige werkweek is zeker belangrijk; het vraagstuk heeft 'n natio- nalen en een internationalen kant. Er zijn be- sprekingen gevoerd met vertegenwoordigers der arbeiders-centrales. Gebleken is, dat de 40- urige werkweek slechts weinig invloed zou hebben op de werkgslegenheid. De besprekin- gen zijn nog gaande; spr. moet dus 'n afwach- tende houding aannemen. De collectieve arbeidsovereenkomsten heb ben voor sommige bedrijven rust geschapen. Verbindendverklaring zou onverbindend-ver- klaring moeten inhouden teneinde groepsegols- me te kunnen tegengaan. Een wettelijke rege ling ware bezwarend wegens den precairen toestand van het bedrijfsleven. Ten aanzien van loonen kan spr. thans dus niet medewer- ken; inzake andere punten staat spr. niet af- wijzend. Spr. overweegt een voorontwerp betreffende verbindendverklaring van pensioenfondsen. Door de kindertoeslagen loopen de meeningen uiteen. EIERSTE KAMER. De Eerste Kamer zal Dinsdagavond 26 No vember te half negen des avonds weder in openbare vergadering bijeenkcm.en. Behandeld worden dan o.a. wetsontwerpendeelneming in het kapitaal der N.V. Ned. Qmroep Zen- der Mij. Nozema, regeden omtrent het vervoer van personen en goederen met motorrijtuigen uit en naar het buitenland, goedkeuring van het op 28 Juni te Lissabon gesloben verdrag Node rland(Portugal inanke handel en scheep- vaart, id. van het op 16 Juni 1934 te Madrid tusschen Nederland en S-panje gesloten ver drag van handel en scheepvaart, id. van het op 26 April 1934 te Rome gesloten verdrag tot het brengen van eenheid in de methoden van monstememing en van scheikundig onder- zoek van kaas, id. van een overeenkomst van dadinig tot beeindiging van een gesahi-1 tus schen Curasao en de N.V. tot aannetming van werken v.h. H. J. Nederhorst te Gouda. De openbare vergadering zal Woensdag- odhtexud te elf uur worden voortgezet. Dan is aan de orde het wetsontwerp inzake verlaging van de openbare uitgaven. HI I.DE AAN NAGEDACHTENIS DER KONIN GIN-MOEDER. Fonds tot steun aan on- en min- vermogende t.b.c.-lijders. Als nationale hulde aan de nagedachtenis van wijlen de Koningin-Moeder, heeft een camitd onder leiding van den voorzitter van de Nederlandsche Centrale Vereeniging tot bestrijding der Tuberculosa, dr. J. D. Hefting, gemeend dat het Nederlandsche volk iets moet doen dat in ideeelen vorm het meest in den geest van Koningin Emma zou zijn geweest. Met goedvinden van H-M. de Koningin en met medewerking der regeering is besloten, na gepleegd overleg met verschillende krin- gen, aan het huldeblijk den ideeelen vorm te geven van eene „Stichting tot steun bij ver- ,,Waar is mr. Barrington's kantoor?" „Op de kade van de hoofdrivier. Daar heeft hg zijn kantoor, maar zijn huis staat op den heuvel, geen steenworp van de hek- ken van het paleis van den mandarijn ver- wijderd". ,,In denk, dat ik hem vanavon-d ga opzoe- ken. Ik moet hem vertellen waar zijn doch ter is". ,,Zijn dochter ,,Ja. Ze is in het zendingsstation in Kai Ping en verpleegt een klein meisje, dat daar met verminkte voetjes ligt". Verrassing stond in dr. Wang-Hi's gezicht te lezen. „Ik sta verbaasd". „Ja". Forsyth lachte even. ,,En ik denk dat mr. Barrington niet minder verbaasd zal zijn als hij de feiten hoort". ,,Hij zal kwaad zijn", zei Wang-Hi met overtuiging. En die overtuiging van dr. Wane-Hi wreekte zich, toen dr. Forsyth, even voor zonsonder- gang zijn voorgenomen bezoek bracht. Hij gaf zijn kaartje aan den Chineeschen bediende, die hem opendeed en even daarop zei een grove stem, die van binnen uit het huis kwam, hem, dat Leland Barrington thuis was. De bediende kwam zeggen, dat zgn meester den bezoeker zou ontvangen en ging deze voor tot aan een deur, waarvoor een zij-den gordijn gehangen was. Hij klopte en kondigde op Europeesche wrjze aan: .Dokter Forsyth". Een moment later begroette hem Barring ton's harde, booze stem met de woorden: „En dokter Forsyth, wat hebt u met mijn dochter gedaan Hij wendde zich om en merkte den spreker op, die gezeten was op een gebeeldhouwde ebbenhouten bank en hem met onvriendelijke oogen aankeek. ,,Ik heb niets met haar gedaan", gaf de zendingsarts ten antwoord. „Ze wilde nog een paar dagen in Kai-Ping blijven. Ik heb een briefje voor u meegebracht". Hij overhandigde Barrington een gezegelde enveloppe, die hij zonder zioh te excuseeren pleglng van on- en minvermogende tubercu- loselijders: Het Nationaal Koningin-Mjoeder Herdenkingsfonds". Men beschouwt dit als een monument in Baren geest en Harer waardig. Het zal zijn een zelfetandige stichting met een eigen be- stuur. Alom in den lande zijn plaatselijke comity's gevormd, terwijl in den vreemde en in onze overzeesch-e gewesten de medewerking van onze landgenooten is ingeroepen. Zooveel mo gelijk is er naar gestreefd iederen Nederlan- der in de gelegenheiid te stellen zijn steentje bij te di-agen. Men moet dit fonds vooral niet verwarren met het z.g. Emmafonds. Dit heeft een ge- heel andere beteekenis. Toen wijlen Koningin Emma aftnad als Regentes is dit fonds tot stand gekomen en de Koningin-Moeder heeft als blijk van sympathie er destijds aan land- goed aan toegevoegd waama het Sanatorium Orf-anje-Nassau Oord is opgericht. Dit Eimma- fdnds diende alleen voor steun aan de ver- pleeg-den in dat sanatorium. Dus niet voor het geheele volk als het thans opgerichte ,,Ko- ningin-Moeder Herdenkingsfonds". iHienmede wil men on- en minvenmogenden tJb.c.-lrjders, onverschillig van welke richting, godsdienst of positie, steunen. Men heeft reeds uit ondersc!h«idene plaat- sen, ook uit het buitenland, aanzienilijke be- dragen binnen gekregen. Uit een paar kieine plaatsen in Drente, Friesland en Zeeland, resp. 250, 285 en f 372, uit Beerta (Gronin- gen) 286 en uit den Achterhoek zelfs f 1000 uit een kieine plaats. KAN INDUSTR1ALISATIE UITKOMST BRENGEN Aan het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer nopens de begrooting van sociale zaken is het volgende ontleend: Vele leden zagen in industrialisatie 'n mid- del om tot verruiming van werkgelegenheid te komen. Daartoe dient echter naar de mee- ning van verschillende banner edn voorwaarde allereerst vervuld te worden en wel deze, dat het evenwicht tusschen productiekosten eener- zijds en prijzen anderzijds hersteld wordt, z66 dat het bedrijfsleven een basis verkrijgt, waarop herstel van de rentaJbiliteit mogelijk wordt. Wanneer door bet ontb-reken van zulk een basis steeds meer ondememingen te grcmde gaan, achtten deze leden het een ijdele boop, dat nieuwe ondememingen behoorlijk zou-den kunnen wordien gegrondivest. Sommige leden, die industrialisatie op zich zelf zouden toejuichen, verwachten voorshands geen hed-1 van een centrali-satie der industrie- financiering; anderen beschouwden een zoo groot mogelijke centralisatie juist als de nood- zakelijke voorwaarde om de industrialisatie te doen slagen. Weer anderen waarschuwden opnieuw tegen overdrev-m verwacbtingen met betrekking tot het verkleinen van den omvang der werkloos- hedd do-or het stichten van nieuwe industrdeen. In het complex van maatregelen tot steun aan het bedrijfsleven misten verscheidene leden tot hun leedwezen die, welke strekken tot het verleenen van directen steun aan de Komaan, Hollandsche Dames-clienten, bestel met Uw eerste bezoek te Gent in het Huis JULIENNE SOHELFHOUT, Brabant- dam 6, Dampoortstr. 25. Daar kunt ge Uwe Maat- corsets tegelijkertijd aan- passen. De nieuwste schoonste Parijzer modellen 30 h 40 goedkooper! (Ingez Med.) opende. Toen hij met lezen klaar was, ont- spanden zich zijn booze trekken eenigermate. ,,Zoo", begon bij, „is mijn docbter een zen- delinge geworden?" „Dat niet bepaald", antwoordde Forsytb. ,,Ze is daar uit medelijden gebieven en ver pleegt een kindje van een mandarijn, dat erg ziek is". „Ja, dat heb ik begrepen, en de Taot'ai in Kai-King is een macbtig man. Misschien was het wel goed, dat ze bleef. Zelfs een heiden- Chinees kan dankbaar zijn en je kunt nooit weten, hoe je dat nog eens te pas kan komen. Ik veronderstel, dat ik u mijn dank moet brengen, dat u mijn bagage op de zendings- sarttpan heeft vervoerd". ,,Miss Barrington scheen van meening te zijn, dat ze u ten spoedigste bezorgd moest worden, en ik was blij haar van dienst te kunnen zijn". „Zeker zeker". De handelaar zweeg en list toen een korten lach hooren. ,,Het is een reuzenmop om de zendingssampan voor dit doel te gebruiken". „Een mop kan geen mond genoemd worden, als de persoon in kwestie er buiten blijft. Mis schien wilt u zich nader verklaren, mr. Bar rington". „Ik niet!" lachte Barrington. ,,Dat zou alles bederven. Vraagt u het Katheen, mis schien zal zij het u vertellen. Zij heeft alle recht om er trotsch op te zijn, want zij heeft de mop verzonnen". „Als ik de gelegenheid krijg, zal ik het miss Barrington zeker vragen. Het is onge- twijfeld een goede mop, dat u er zooveel ple- zier van hebt". Barrington gaf hierop geen antwoord, maar vroeg: „Denkt u, dat u veel met die zendingsbewe- ging in Yong-Foo te doen hebt, dokter?" ,,Waarschrjnlijk wel". ,,Het is gevaarlijk om je met de dingen in China te bemosien", hemam Barrington. „Het is het beste: te leven en te laten leven. Wees ■let kwaad, dat ik dit zeg". De koopmai achte. ,,Het is om uw eigen bestwil, dokter Let goed op DIT merk! Op elk "AKKERTJE" en op elke verpakking moet dit merk voorkomen. Let op, dat men U niets an ders in de handen stopt. Denamaakgeneest nooit! (Ingez. Meu. expo-rtindustrie. Deze leden achtten het ge ven van exportpremies noodzakelijk om de concurrentie tegen landen met gedevalueerde munt vol te houden. Andere leden waarschuwden tegen dit denk- betld. Zij beschouwden het reOhtstreeks subsd- diceren van de exportindustrie voorshands als een verderen stap op een hellend vlak, waar- van de fmancieele en and ere consequenties niet te overzien zijn en welke op den duur ook geen nuttig effect kan hebiben, omdat het buitenland zoo licht tot tegenmaatragelen zal overgaan. Wel achtten verscheidene van deze leden het van veel belang, van over- heidswege exportcred-ieten te doen venleenen. Verscheidene leden drongen er bij de regee ring krachtig op aan, de samanwerking tus schen de otidememers bij den export zooveel mogelijk te bevorderen. BRCG OF TUNNEL? Zooais bij vele lezers uit vroegere berichten wel zal be-kend zijn, is een belangrijk vraag stuk dat de Rottfrdammers bezig houdt, een nieuwe vaste oeververbinding, aangezien de Willemsbrug het verkeer op de spitsuren niet verwerken kan. Men hinkt nu op twee ge dachten, n-1. een tunnel of een brug, 60 M. hoog boven de rivier. De daartce benoemde commissie heeft aan Burg, en Weth. bericht, dat zij meent ge-en advies te kunnen uitbren- ger., omdat de werkelijke kosten van uitvoe ring, noch van het brug-, noch van het tun- nelplan bekend zijn en deze slechts op ramin- gen van de ontwerpers berusten. Om tot een goad inzi-cht met betrekking tot de kosten te komen acht de commissie een proefaanbeste- ding noodig, waarbij aan beide plannen de- zelfde verkeerscapaciteit zal behooren te wor den gesteld. Burg, en Weth. hablben z-ich met die opvatting vereendgd en den Minister van Waterstaat vengunning tot het houden eene-r proefbesteding gevraagd, welke door dezen is verleend. Door het gemeenteb-estuur is in veriband daarmede in enkele bladen reeds een toekenidmaking geplaatst, waaruit blijkt, dat het programma voor de eischen waaraan de werken zullen moeten voldoen, binnenkort voor belanghebbenden verkrijgbaar zal worden gesteld. EEN RADIO-UITZENDING VERBODEN. .Zaterdagavond zou het s.d. Tweede Kamer- lid ir. J. W. AKbarda voor de VARA-mi-crofoon spreken over het soc.-dem. plan van den ar- ibeld. Om 10 uur, het tijdstip waarop de uit- zending, getiteld: Vrouw en man voor het pan, een aanvang zou nemen, deelde de om- roeper rnede, dat de Radio-contr-ole-cotmmis- sie bezwaar tegen de uitzending had gemaakt en dat de toespraak derh'alve niet zou worden gehouden. Als u zich bij uw pillen en drankjes houdt, is het niet zoo erg. Maar steek uw neus niet in andermans zaken. Maak geen slapende honden wakker!" De waarschuwing werd zoo nadrukkeljjk gegeven, dat Dick Forsyth voelde, dat de man er iets heel anders dan zijn eigen wel- varen mee op het oog had, maar het maakte geen indruk op hem. „Ik dee alleen mijn plicht", antwoordde hij. „Hm!" gromde Barrington spottend; toen zei hij met een lach: „Toch kan ik niet nalaten u nogmaals te zeggen, dat u, als u zich in deze stad niet uitsluitend met uw eigen zaken be- moeit, een bittere pil zult slikken. Geloof mij dokter; ik weet, wat ik zeg. Wij hebben niet veel dingen gemeen, maar we zijn beiden En gelsch en en het zou mij spijten, als u het slachtoffer zou worden van Chineesch recht. De mandarijn is een barbaar en Hij brak af, toen hij buiten beweging hoorde; hij keek uit het venster en stond op. ,,Als je van den duivel praatzei hij. „Daar heb je Li Weng-Ho in eigen persoon! U moet mij excuseeren, dokter, maar een anderen keer bent y welkom. Ik heb niet vergeten, wat u bij die bloemenb-o-oten gedaan hebt en ik zal u graag van dienst zijnJa, dezen kant uit. Ik ga met u mee". Hij vergezelde den zendingsarts tot aan de buitendeur, waar ze Li Weng-Ho van aange- zicht tot aangazicht ontmoetten. De laatste wierp den dokter een vluggen blik toe, waar op hij hem met den waaier groette. Forsyth boog. Geen woord werd er tusschen hen ge- sproken, maar toen de Engelschman de laan afliep, keerde de mandarijn zich om en staarde hem na tot hij door de poort ging. Daarna keek hij Barrington met zijn glinsterende kraaloogjes aan en een kwaadaardige glim- lach trok over zrjn glimmend gezicht. De koop- man lachte en iemand, die hen gadegeslagen had moest wel tot de ontdekking gekomen zijn, dat er een volmaakte verstandhouding tus schen het tweetal heerschte. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1