»I rfmffm NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN De Italiaansch-Abessinische oorlog. Benauwd borst? op de No. 9379 VRIJDAG 22 NOVEMBER 1935 75e Jaargang Binnenland Buitenland Wentel dien last van U af door intijds Abdijsiroop te nemen. Thans slechts 75 ct. per flacon! EERSTE BLAD Hoe Addis Abeba over de reis van graaf Vinci denkt. IWARE EXTRA kwauTEV TER NEUZEN, 22 NOVEMBER 1935. NEUZENSCHE .„.T™™nT>nKv. iri a r-oo-oio f n an Voor elken rege ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden - Buiten Ter Neuzen r per dost 1 55 per 3 maanden B\j vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor iJeigie en Amerika 2,_, overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post AtoSnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgccfster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0.20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent brj vooruitbetaling. Grootere letters en clich6's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgavc. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. PROF. E. D. GORTER NAAR GENT. Mien meldt uit Leiden: Prof. E. D. Gorter, hoogleeraar in de kinder - geneeskunde aan de Leidsche universiteit is in geljjke functie benoemd aan de universiteit te Gent. VISSOHERIJEN OP DE ZKEI YVSOHE STROOMEN. In de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer inzake de begrooting van financien voor 1936 deelt de minister mede niets te voe- len voor het denkbeeld den Dienst der Vissche- rijem op de Zeeuwsche stroomen af te schaffen. STEIIN AAN VRUCHTBOOMTELERS. De Minister van Landbouw en Visscherij heeft vastgesteld, de Crisis Aankoopbeschik- king 1935 (vruchtboomen). Krachtens bet bij deze beschikking gevoegde reglement zullen door de Nederlandscbe sier- teeltcentrale van de georganiseerde kweekers vruchtboomen worden gekocht tot een maxi mum van 50 pet. der door hen aangeboden vruchtboomen. De vruchtboomen zullen van- wege de centrale ter plaatse worden gekeurd en vemietigd. Voor deze aankoopen zal een bedrag van ten hoogste 37.500 ter beschikking van de cen trale worden gesteld. DE NOODTOESTAND IN DEN VEEHANDEL. De afdeelingen Utrecht, N.-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland van den Nederlandschen bond van veehandelaren hebben tegen Dinsdag 26 November een buitengewone openbare verga- dering beiegd te Rotterdam ter bespreking van den noodtoestand in den veehandel. Als spre- kers in die vergadering zullen optreden het lid van de Tweedt Kamer J. Schilthuis en de eere- voorzitter van den Zuid-Hollandschen bond van veehandelaren, M. de Haas. Abessijnsche successen in den strijd tegen Italiaansche tanks. Gevaarlijkc antl-italiaansche stemming achter het front. (V I .B.-kabelbrief.) er wordt hier dan ook openlijk gesproken over het voortdurend getwist tusschen den Turk- schen generaal en ras Nasiboe, die evenals ras Desta maar het liefste de Italianen in het open veld zou willen aanvallen. Dat een open veldslag voor de Abessijnen een catastrophaal verloop zou hebben, heeft Uw correspondent al meer dan eens uiteengezet. Ook de Negus weet zulks en hi) zal dan ook onder geen om- standigheid zgn steun aan Wahib Pasja ont- trekken, al haalt hij zich daarmede dan ook misschien de ergernis van ras Nasiboe op den hals, die overigens zijn keizer geheel is toe- gedaan. Verzet in Enderta. Aan het noordelijk front is op het oogenblik alles rustig. De Negus, die op het oogenblik de verschillende fronten bezoekt, zal dezer dagen een onderhoud hebben met Ras Seyoem j en ras Kassa, wat, naar men, hier veronder- stelt, zeker een verhoogde activiteit aan het noordelijk front tengevolge zal hebben. De Abessijnen zijn er van overtuigd, dat zij uit de veranderde Italiaansche tactiek, die welis- waar een snellere opmarsch mogelijk maakt, doch waarbij veel meer risico genomen wordt, mnnt kunnen slaan. Men is hier van meening, dat men het met de kleine, snel oprukkende Italiaansche troepenafdeelingen gemakkelijk zal kunnen klaarspelen. In Addis Abeba wordt op het oogenblik ver- zekerd, dat de onderwerping van de Abessijn sche bevolking achter het front door de Ita lianen niet zoo geheel zonder wrijvingen ge- paard gaat, als men zulks van Italiaansche zijde zoo gaarne wil doen voorkomen. Zoo weigerden b.v. de inwoners van de stad Ender ta, een plaats in de omgeving van Makalle, hun graanvoorraad ter beschikking van de Italianen te stellen. De nederzetting is daar- na bezocht door een aantal Italiaansche vlie- gers, die bommen op de huizen wierpen. De stemming onder de inwoners van de omgeving van Makalld heeft zich na deze gebeurtenis op een voor de Italianen zeer gevaarlijke wijze gewijzigd. ANDR6 LATEILLADE. (Auteursrecht V.P.B.) (Nadruk verboden.) Daarbij is van een verhooging der geldkoer- sen geen gunstige invloed te verwachten op den loop der nieuwe leening der Fransche spoorwegen. In weerwil van dit alles heeft de bankdirectie gemeend, de verhooging niet langer te mogen uitstellen, zooals wij Don- derdag reeds voorzagen, daar zij de bestaande politieke onzekerheid niet voldoende opge- klaard acht en zij ee. *waarschuwing aan be- paalde zskenkringen, om aanvallen op den franc na te laten, niet overbodig schijnt te achten. PRODUCT VAN DOUW€ EGBERTS TABAKSFABRIEK Addis Abeba, 21 Nov. 1935. Graaf Vinci, de vroegere Italiaansche ge- zant to Addis Abeba, hieid zich met zijn ge- heele suite sinds eenige weken te Dzjiboeti o.p Hij is nu plotseiing met een omweg over Aden nasi Megadisoio afgereisd. De Engelsche vice-consul heeft veertien paspoorten aan de Italianen uitgereikt, om hun een tusschen- landing in Aden, dat zooals bekend onder Britsch protectoraat staat, mogelijk te maken. Toen dit bericht in de Abessijnsche hoofd- stad bekend werd, is men aan het raden ge- gaan, wat eigenlijk de verdere plannen van graaf Vinci waren. De minister van buiten- landsche zaken Heroui, dien ik naar. zijn mee ning dienaangaande vroeg, beweerde. dat het iange oponthoud van de Italianen in Dzjiboeti het gevclg was van een aanwijzing van Mus solini. Kiaarblijkelijk hoopte de Duce, dat de Negus na de Italiaansche successen aan het noordelijk front tot onderhandelingen bereid zou zijn. Daama heeft men zijn hoop gezet volgens mijn Abessijnschen zegsman dan altijd op den val van Harrar, dat, zooals men hier algemeen aanneemt, spoedig in handen van de Italianen zal zijn. En dan zou graaf Vinci direct klaar staan om met den trein, waarmede hij nog kortgeleden uit Addis Abeba was vertrokken, naar deze plaats Verug te reizen, om in opdracbt van zijn regee- ring met de Abessijnen te onderhandelen. Deze versie werd, hoe duidelijker de taktiek van de Abessijnen te voorschijn trad, steeds onwaarschijnlijker. Objectieve waarnemers voorspelden, dat ook de val van Harrar de houding van den Negus niet zou veranderen. Em dus hlijft als eenige steekhoudende ver- klaring voor de afreis van den Italiaanschen gezant naar Mogadiscie deze, d^t graaf Vinci opdracbt gekregen heeft, aan het zuidelijk front dezelfde propaganda te maken, die hem in het noorden zooveel succes heeft gebracht, em een aantal Abessijnsche stamhoofden aan- leiding heeft gegeven, naar de Italianen over te loopen. De tan kv all en. Men spreekt hier op het oogenblik veel over de successen van de Abessijnen in hun strijd tegen de Italiaansche tanks. Onder leiding van buitenlandsche ingenieurs hebben de Abes sijnen ..tankvallen" gegraven, die zoo aange- legd zijn, dat de Italianen eerst na een zeer aorgvuldig doorizoeken van het berrein het bestaan van deze valkuilen kunnen vaststel- len. Rukken de tanks echter op, zonder dat patrouilles van te voren bet terrein onderzocht hebben, dan vallen zij gemakkelijk ten offer aan de verraderlijke en schitterend gecamou- fleerde valkuilen. Want deze kuilen zijn zoo ddep, dat de tanks er op eigen kracht niet meer uit kunnen komen en de bemanning aan den vijand is overgeleverd. De Abessijnen hier beweren, dat zij op deze wijze reeds twaalf tanks gevangen en onschadelijk hebben ge- rUrLclKt In liet zuiden bieden de Abessijnen thans heftigen tegenstand. In de omgeving van Sassa Benah schijnt op het oogenblik hevig gevochten te worden met groote verliezen aan beide zijdem. Het Abessijnsche succes in deze streken wordt algemeen toegeschreven aan den Turkschen generaal Wahib Pasja, die eieei als raadgever van ras Nasiboe fungeert, doch in werkelijkheid het opperbevel over Abessijnsche troepen voert. Intusschen schijnen de Abessijnen met erg op hun vreemden raadgever gesteld te zijn en DISCONTOVERHOOGING IN FRANKRIJK. Men meldt aan de N. R. Crt. uit Parijs: Zooals bekend, verhoogde de Bank van Frankrijk haar disconto van 4 op 5 pet. De weekbalans der Bank per heden afgesloten di: ever 8 dagen gepubliceerd wordt, toont we der een belangrijke goudafvloei'ing, n.l. circa 1 milliard aan goud verliet in de laatste 8 dagen de kelders van de Bank. Dat de bankleiding niet reeds Donderdag tot verhooging van de disconto was overgegaan is toe te schrijven aan de verbetering in de verhouding tusschen de financieeie Kamercom- missie en de regeering. Van bet openbaar worden dezer bevredigende omstandigheden verwachtte men op zichzelf reeds een gunsti- gen invloed op de openbare meening. Men verliest niet uit het oog, dat aan een disconto- verhooging ook bezwaren verbonden zijn. Duurder geld voor de schatkist, die zelfs bij lagere geldkoersen al vaak voor moeilijke pro- blemen is geplaatst, wil men als het eenigs- zins kan vermijden. HET CONFLICT IN DE STEEN- BAKKERIJEN. De staking in de steenbakkerijen van de Schelde- en Rupelstreek heeft nog grootere uitbreiding genomen. Op 34 plaatsen te Boom, Niel, Rumpst, Terhagen, Kontich, enz. ligt het werk geheel stil. Het aantal stakers bedraagt reeds 3500. Hoewel zich nog geen incidenten hebben voorgedaan is toch een sterke gendar- merie-macht ter plaatse gezonden. HOE „DUTCH SCHULTZ" GEDOOD WERD. Volgens het onderzoek van de wapen-experts is de kogel, die een einde maakte aan het leven van Arthur Flegenheimer, (beter bekend als ..Dutch Schultz") gekomen uit de revolver van een lid van zijn eigen lijfwacht, welke hij tegen een salaris van 750 dollar per week in zijn dienst had. De kogel is niet afkomstig van de aanvallers, die in den avond van 23 October in een herberg een aanval op hem deden. HIJ WILDE ZIJN KINDEREN GEEN LID DER HITLER-JEUGD LATEN WORDEN. Naar de Berlijnsche correspondent van de .Times" meldt, werd onlangs te Kettwig een gemeente-amlbtenaar door den burgemeester ontslagen, omdat hij geweigerd had zijn kin- deren lid van de Hitler Jugend" te laten wor den. De amlbtenaar diende een protest in, dat dezer dagen voor de rechtbank van Arbeid- zaiken van Essen is behanideld. De ontsiagene grondde zijn verweer op het feit, dat hij katholiek was, en daarom zijn kinderen in de Roomsche jeugdbeweging wilde zien opgenomen. De rechtbank stelde hem in het ongelij'k en verklaarde, dat van den burgemeester van zijn gemeente niet geeisch* kon woiden samen te werken met iemand, wiens meening zoczeer afweek van de nationaal-sociaiistische begin- selen. (Ingez. Med.) STRAPERLO OP DE WERELD- TENTOONSTELLING. Men herinnert zich, dat de politie te Brus- sel op 29 Mei j.l. op het terrein van de wereld- tentoonstelling een inval heeft gedaan in het gebouw van de Madison-Club, waar Daniel Strauss, de man, die het Spaansche kabinet ten val heeft gebracht, en Abraham Tuschins- ki van het Nederlandsche Bioscoop-concern niet alleen een dancing, maar ook een speel- zaal met straperlo-roulette exploiteerden. Woensdag heeft de kamer van in beschuldi- ging-steliing te Brussel de beide betichten en hun beide medeplichtigen, een inwoner van 's Gravenhage en een Belgiscben hotelhouder, schuldig verklaard aan inbreuk op de wet in zake hazardspelen. Eerlang zal de zaak voor de arrondissements-rechtbank te Brussel be- handeld worden. Het olste Italiaansche legerbericht. Het Slste Italiaansche legerbericht meldt: Afdeelingen nationale en Eritreesehe troe pen van het eerste legercorps hebben gewa- pende verkenningen uitgevoerd brj het dorp Addi Adera ten Zuid-Oosten van Scelicot, zon der weerstand te ontmoeten. In de andere sectoren van het front zetten wij de bewegingen voort om het terrein tegen- over onze linies onder controle te krijgen. Bij een verkenning van de vliegtuigen is in- derdaad gebleken, dat er op het oogenblik sterke vijandelijke strijdkrachten staan ten Zuiden van Boeia. I5en Abessijnsche tegenspraak. De regeering spreekt uitdrukkelijk het com munique uit Asmara tegen, waarin gezegd wordt, dat bij het jongste gevecbt ten Zuid- Oosten van Makalie 5000 Abessiniers zijn ge- dood of gewond. Volgens inlichtingen ontvangen van de com- mandanten der Abessijnsche troepen in het ■rebied van Makalle heeft het hevige bombar- dement der Abessijnsche stellingen door 16 Italiaansche vliegtuigen 30 dooden en 50 licht- gewonden geeischt. Ras Gugsa's plannen en verlangens. De oorlogscorrespondent van de Excelsior op het Noordelrjke gevechtsterrein heeft te MakallS met ras Gugsa gesproken. Hij moest zich met de ellebogen een weg banen door de soldaten, die in den hof van het paleis krioel- den. De correspondent had eerst te wachten in een donker vertrek met als eenig huisraad twee kleeden, een rieten leunstoel de troon van den ras en een houten zetel. Na een half uur verscheen deze. Hij had generaal, thans maarschalk, de Bono bij een bezoek aan zijns vaders graf vergezeld en reed op een muilezel, omstuwd door mannen, die gewone en machinegeweren droegen. Zijn eer ste minister sprak een beetje Italiaansch en vertaalde hem de woorden van Gugsa. Ik heb eens in een auto gezeten en ik wil er een koopen. Ik wil Italie zien en veel reizen. Ik ben maar eens te Addis Abeba en Asmara o-eweest. Ik ben niet van zins den opmarsch van de Italianen Zuidwaarts te volgen. Ma- kall<5 wordt de hoofdstad van Tigr<5 in plaats van Adoea en ik ga mijn intrek nemen in het oude paleis van koning Johannes, het belang- rijkste bouwwerk van Noord-Abessinie." De prins liet den journalist zijn pas gedrukte visitekaartje zien en deze vertelt, dat Gugsa, op wie-ns hoofd de Abessijnsche overheid een prijs heeft gesteld, op den beganen grond tus schen twee machinegeweren slaapt, terwijl er eenige op het dak zijn geposteerd. De reis van den negus. Naar Reuter uit Addis Abeba meldt, is de keizer Donderdag per vliegtuig in de stad teruggekeerd en zou hij op zijn rondvlucht ook Harrar hebben aangedaan, waar hij een bezoek heeft gebracht aan de gewonden in het Fran sche hospitaal. Donderdag hebben er twee vliegtuigen boven Harrar gevlogen, die later een rookscherm wierpen en in Westelijke richting verdwenen. Men denkt, dat dit Italiaansche toestellen zijn geweest. Met vreugdetranen in de oogsn ontvingen de keizerin en de keizerlijke familie den negus bii zijr terugkeer van zijn vliegtocht. Ook de hoogwaardigheidsbekleeders, die hem bij zijn aankomst begroetten, keken opgelucht. De negus heeft per vliegtuig een bezoek ge bracht aan Harrar, Dzjidzjiga en Diredawa. Hij bezocht Dedzjazmatsj Nassiboe, de op- perbevelhebber aan het noordelijk front en de andere bevelhebbers. Hij inspecteerde de troe pen en de kazemes en verheugde zich oyer den goeder. toestand waarin de soldaten zich be- vonden er. verklaarde trotsch en gelukkig te zijn over de goede stemming onder de man- schappen. Een uitnoodiging. Reuter meldt van het Tigrd-front: Daar er in de streek van Adoea en Makall6 telkens troepen binnendrongen en er hinder- lagen werden gelegd, werd de bevolking uit- genoodigd de wapens in te leveren. Zij die nog in het bezit van wapenen zullen worden bevonden zullen worden gestraft. De Europeanen te Addis Abeba. i De uittocht van de Europeanen houdt aan; zij die reeds lang in Abessinie wonen verlan- gen te ontsnappen aan de risioo's van een oorlog, zij die kort geleden zijn aangekomen, meest journalisten, kunnen niet tegen de zenuwachtige spanning, welke te erger wordt door het klimaat, of zoeken elders nieuws. Van de 80 speciaie correspondenten, die zich de vorige maand te Addis Abeba bevonden, zgn er thans nog 10 over. De spanning van de afgeloopen weken wordt thans vervangen door een apathie en kalmte. Verder wordt hier medegedeeld, dat het bericht uit Italiaansche bron over de onder werping van -de stamhoofden van Biroe, niet wordt geloofd. Op het eerste gezicht schijnt het een kwes- tie van weinig belang, want in 1931 hadder deze zelfde stamhoofden een geschil met de Italiaansche troepen in Eritrea over een belas- tingkwestie; deze hoof den zullen zich dus thans niet onderwerpen aan de Italianen. Geen oorlogskaartbasis. De Abessijnsche gezant te Parijs heeft den secretaris-generaal van den Volkenbond ter doorzending aan de statenleden een zes schrljf- machine-velletjes omvattende en in ongewoon heftige bewoordingen gestelde tegenverkla- ring tegen de Italiaansche protestnota van 11 November gezonden. Daarin wordt o.a. gezegd, dat de Italiaan sche nota aantijgingen behelst tegen de Vol- kenbondsraad en de Assemble, welke aantij gingen slechts hen kunnen overtuigen, die om de een of andere reden reeds voor de Ita liaansche propaganda zijn gewonnen. Boven- dien beweert de Italiaansche nota, dat de ge- beurtenissen sedert den opmarsch der Ita liaansche troepen op Abessijnsch gebied, een rechtvaardiging opleveren van den door Ita lie ondernomen oorlog. De Abessijnsche regeering merkt daarbij op, dat de cultureele zending van Italie ten aanzien van Abessinie tot dusver slechts daarin heeft bestaan, vroegere handteekenin- gen te verloochenen, het vreedzame en onge- wapende Abessijnsche volk, dat zich maanden lang niet heeft kunnen voorbereiden, met vliegtuigaanvallen te lijf te gaan, en in onbe- schermde steden vrouwen en kinderen te ver- moorden. De leiders der Italiaansche troepen, die be weren een cultureele missie te vervullen, han- delen als moordenaars van de burgerbevolking. Deze ongelijke strijd gaat hand in hand met pogingen om voor geld verraders te koopen, die op hun beurt de Abessijnsche legerleiders moeten omkoopen en tegen de wettige regee ring gebruiken. De Abessijnsche regeering kan met trots vaststellen, dat met uitzondering van ras Goegsa geen enkele leider zich heeft laten om koopen. De Italiaansche regeering wil haar eigen onderdanen sparen door tegen het Abes sijnsche volk broeders op te hitsen van geiijke ras en geiijke kleur. Dat is de cultuur, die de Italiaansche regee ring aan Abessinie beweert te brengen en die zij later ongetwijfeld aan haar Europeesche buren zal trachten op te leggen met in Afrika samengestelde legers. De regeering en bet volk van Abessinie zullen tot den dood strij- den om de vreemde overheersching der Italia nen te keeren. Tegenover de Italiaansche mededeelingen over de vrijwillige onderwerping der burger- lijke bevolking stelt de nota de verklaring, dat Abessinie tot dusver zijn gebied tegen den aanvaller niet heeft verdedigd. Daarom heeft de burgerlijke bevolking voor- loopig het juk van den vijand op zich moet-en nemen en gelijk in alle gebieden, waarover de oorlog heengaat, hebben de hoofden der civiele bevolking met den vijand onderhandeld. Als de burgerlijke bevolking tracbt door een voorloopige onderwerping te voorkomen, dat zij wordt neergesabeld, dan beduidt dit ecbter niet gelrjk de Italiaansche nota beweert, dat zij- zich onder bescherming van Italie stelt. Dergelijke beweringen zijn echter ten alien tijde door de aanvallers geuit. De Italiaansche regeering heeft dit smistere optreden voltootd door te beweeren, dat haar inval haar den plicht oplegt, de bevolking te beschermen. Welk verstandig mensch kan aan dergelijke onwaarheden geloof schenken, waar het gaat, om een gebied, waarin Abes- sinie's heilige stad, de wieg van het keizernjk en de gTaven van zijn koningen gelegen zgn De slavetrmj. De Abessijnsche nota wijst dan op de Ita- liaansche verwijten in zake het voortbestaan van de slavemij. Daarbij gaat, aldus de nota, het om een huichelaehtige geste van de Ita liaansche regeering, welke slechts hen op een dwaalspoor kan leiden, wien de sociale ver- houdingen in Oost-Afrika en de onmogelijkheid om met e6n slag een eind te maken aan een eeuwenoude instelling, onbekend zijn. In elk o-eval heeft de Italiaansche regeering zelf de slavernij in haar eigen Afrikaansche kolonien ook nog niet kunnen afschaffen. De Abessijnsche regeering verklaart ten slotte dat zij ook bij deze gelegenheid uit drukkelijk protesteert tegen een regelmg op basis van „de oorlogskaart". Als slachtoffer van een ongerechtvaardigde aanval, die ge- schiedt onder de troebelste omstanidigheden, weigeren volk en regeering van Abessinie ,eni°- voorstel te overwegen, dat den aanval ler direct of indirect een belooning geeft voor zijn misdaad? de toepassing der SANCTIES. Papiergebrek in Italie. Naar de Romeinsche correspondent van de News Chronicle aan zijn blad meldde, is de jongste uiting van Italie's verweer tegen de sanctie? een veldtocht tot besparing van pa pier. Aan alle ministeries en staatsinstellingen is gelast hun archieven na te zien en alle oude stukken, die verwijderd kunnen worden, naar de papierfabrieken fe zanden. Voorts raadt men de bevolking aan zoo weinig mogelijk brieven te schrijven en in plaats daarvan, als bet eenigszins mogelijk is de telefoon te ge bruiken. 4 Wilt Ge verlichting in den kortst mogelij- ken tijd? Wilt Ge dat benauwde gevoel, dat overmatige fluimen doen ophouden, pleeg dan geen verzuim door te wachten en Uw hoest te laten ontaarden in een of andere gevreesde kwaal. Nog zijn Uw organen ge- zond, laat ze niet ziek worden door het met zieklekiemen beladen slijm. Weer op na- tuurlijke wijze de ziekleaanval af. Zorg dat die taaie slijm die U het ademen bemoeilijkt, wordt verwijderd. Neem Abdijsiroop, die slop! den hoest, maakt Uw ademhalings- organen gezond, geeft Uw borst de weer stand die deze noodig heeft en zal U weer vrij, ruim en diep doen ademhalen. (Ing. Med.) Bulgarije vraagt om compensaties. Reuter meldt uit Sofia: De Bulgaarsche regeering zou Donderdag aan het secretariaat van den Volkenbond een memorandum laten overhandigen, waarin ge- wezen wordt op de groote economische ver liezen die Bulgarije door de deelneming aan de sanctie-maatregelen tegen Italie lijdt. i Met het oog op deze emstige verliezen ver- zoekt de Bulgaarsche regeering deze in den vorm van verhoogde invoer-contingenten door de groote staten, die eveneens aan de sancties deelnemen, te doen compenseeren. Een weigering om petroleum te laden. Te Suez heeft de bemanning van de Griek- sche vaartuigen Thaoisso en Sifnos, welke door de Italiaansche regeering waren gechar- terd om petroleum te laden het werk gestaakt, omdat zij de verscheping in strijd achtte met de sancties. Maatregelen tegen ontduiking der sancties in Belgie. De correspondent van de N. R. Crt. te Brus sel meldt: Sedert Zondagnacht zijn de sanctie-maat regelen door de Belgische regeering ingevolge het besluit van Geneve tegen den handel met Italie getroffen, in toepassing getreden. Aan de douane-cliensten te Antwerpen, Gent, Brug ge, Brussel en Nieuwpoort alsmede in de grensstations zijn, in verband hiermede, inter- preteerende onderrichtingen gegeven. Ook heeft de regeering de noodige voorzorgen ge nomen, ten eninde ontduiking van het uitvoer- verbod te voot komen. Op goederen, onder een valsehe 'oenaming aangeboden zal beslag wor den gelegd. Bovendien stellen de daarvoor v eranUvoordelijke personen zich aan rechts- vervolging bioot. Practisch gesproken ligt de handel met Italie nu reeds grootendeels stil. De prijzen van alle in Belgie verkochte Ita liaansche producten zijn dan ook reeds heel wat gestegen. HET RIJWIELVERKEER NAAR BELGPE VRIJ. Afschaffing van douanekaarten. De Kon. Ned. Toeristen'bond A.N.W.B. meldt: In het Ibegin van dit jaar heeft de Belgische regeering, gevolg gevend aan den reeds jaren-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1