NIEUWS- EN 0 Als de heide bloeit Uw HOEST Oorlogsnieuws. akker'S Abdijsiroop Feuilleton Binnenland verdwijnt in 24 uur! hst beproefde hoest-geneesmiddel fr. per post J 1,00 per o ui^tcaxiucii a-»ij »wuiu.i.wv^i."6 r- Voor Belgie en Amerika 2,overige lan den j 2,35 per 3 maanden Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. fr. per post Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte Derenena. Handel sadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgavo. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN V RIJ HAG A VOND. Wij geven hier geen nieuws over den oorlog, dat vindt men elders ook in dit blad, en de zaak is ellendig genoeg om er ook niet nog in deze rubriek veel van te gaan spreken. En toch willen wij het over „oorlogisnieuws hebben, maar dan op deze manier, dat wij eens enkele staaltjes er van geven: hoe weinig betrouwbaar deze berichten vaak zijn, en hoe voorzich- tig men dus vooral moet zijn met het al te grif aannemen van berichten over tal van gruwelen, en met het daaruit afleiden van allerlei conclusies. Want dit is ook in den laatsten. grooten oorlog wel zonne- klaar bewezen: men kan op al deze ver- halen van welken kant zij ook mochten komen in het geheel niet aan. Nieuws verzinnen was bij voorbeeld een van de leuzen, waarmede men den oorloq voerde, en met dat doel voor oogen beschouwde men alles, waardoor het ka- rakter van den vijand maar kon worden zwart gemaakt, als zeer welkome copie. Een Amerilkaansch hoogleeraar, Prof. G. Lowes Dickinson, heeft een aantal belang- rijke gevolgen van zulke couranten-berich- ten verzameld, die wel op heel duidelijke wijze de manier illustreeren, waarop de volkeren opeens werden verdwaasd en verbitterd door journalisten, die voor de eer van hun vaderland zoogenaamd op- kwamen. September 1914 wend er in de Kolnische Zeitung bericht, dat „toen de val van Antwerpen bekend was geworden. de klokken van de kerken geluid werden' (dat wil dan zeggen: te Keulen Eenige dagen later stond in de Parijsche Matin het volgende te lezen: „Naar de Kolnische Zeitung mededeelt, werd de geestelijkheid te Antwerpen gedwongen om de kerk- klokken te luiden, toen die vesting in Duit sche handen viel De Londensche Times nam dat bericht over en maakte dit nieuws nog weer wat erger door te vertcllen: „Overeenkomstig hetgeen de Matin gehoord heeft uit Keu len.' zijn de Belgische priesters, die gz- weigerd hebben de kerkklokken te luiden, toen Antwerpen werd ingenomen, uit hun ambt ontzet". En Italie ging nog een stapje verder, want de Corriere della Sera te Milaan vertelde dit: ,,In aansluiting bij wat de Times uit Keulen via Parijs ge hoord heeft, zijn de rampzalige Belgische priesters, die geweigerd hebben de kerk klokken te luiden, 'toen Antwerpen was ingenomen, tot dwangarbeid veroordeeld Maar het was aan de Parijsche Matin overgelaten om nog de laatste hand te leggen aan al deze fantasie en valsohheid door te vertellen: „Ten vervolge op de in- lichtingen, die de Corriere della Sera uit Keulen via Londen verkreeg, wordt nu (er staat. wonder genoeg, niet bij: ,,uit goede bron"!) verzekerd, dat de barbaarsohe ver- overaars van Antwerpen de ongelukkige Belgische priesters voor hun heldhaftige weigering om de kerkklokken te luiden hebben gestraft door hen als levende klepels in die klokken op te hangen met hun hoofd naar beneden Ten aanzien van dit reeds gegeven voorbeeld van propaganda door legenden, behoeft het zeker niet te verbazen, dat. terwijl Britsche en Fransche bladen vol stonden van verhaaltjes over Duitsche gruweldaden, de Duitsche couranten op hun beurt niet minder vol stonden van fol- teringen door Geallieerden. Er zijn op dit punt door tal van men schen zeer openhartige bekentenissen ge- daan, toen de groote oorlog maar eenmaal voorbij was. Admiraal Sims, bij voorbeeld. die voor Amerika vlootcommandant was. vertelde bij een interview: ,,Een van de offers, die men noodzakelijkerwijze zich getroosten moet, als het nu eenmaal oor log is, is een nauwkeurige kennis van de gebeurtenissen ,,Gij moet allerlei nieuw- tjes over uw eigen volk missen, en daar- voor krijgt gij dan in ruil' tal van berichten over den vijand. Het zou wel heel weinig vaderlandslievend zijn voor een krant om de absolute waarheid te vertellen omtrent dingen, die plaats grepen tijdens een oor log, zelfs als een courant de voile waar heid zou kunnen vernemen en doorgeven Het laten zinken van de „Lusitania door een Duitsche onderzeeer veroorzaakt, kwam als een schok in 1915 voor men- schen, die reeds diep waren begraven on- der dagelijksche rapporten over oorlogs- gruwelen. maar de propaganda-dienst zag daar prachtig materiaal in; want er werd aan-een-stuk-door in de Engelsche pers volgehouden, dat dit groote schip een on- schuldig koopvaardij schip was, dat niets aan boord had, wat naar oorlogsredht, contrabande mocht heeten. En toen, 9 Mei 1915, (Amerika was toen nog niet in oorlog) gaf de New York Times een rap port van Mr. Herman Winter, een em ploye van de Cunard Lijn, die toegaf, dat de ,,Lusitania" op haar noodlottige reis 4200 kisten met patronen had vervoerd i Maar die waarheid werd toen in Enge- land niet toegelaten, noch verspreid. In 192.2, gedurende een openbaar diner te New York, heeft een mijnheer, die een van de oorlogscorrespondenten in Belgie geweest is van de Londensche Daily Mail gedurende den Duitschen inval in Augus tus 1914, met groot plezier erkend, hoe hij het wijd en zijd verspreide verhaal zelf had uitgevonden over dat Belgische kind, waarvan de handjes waren afgebakt, na- dat men eerst den vader en de moeder ge- dood had. Zooveel medelijden en veronf- waardiging werden door dit vefhaal ver oorzaakt, dat op het bureau van de Daily Mail aanbiedingen inkwamen van allerlei menschen, die het kind wilden aannemen; de hoofdredacteur telegrafeerde den cor respondent om het arme kind naar Enge- land te brengen, en toen seinde hij onmid- dellijk terug, dat het kind te bed lag met een aanval van typhoide. In het eind bood Koningin Alexandra zelf aan om voor het kind te zorgen, en toen dat alles te be- zwarend voor den correspondent werd, telegrafeerde hij maar, dat het slachtoffer j van al die wreedheid aan koorts over- leden was. Maar de leugen, die de cor respondent in omloop bracht, bleef rond- loopen als een onderdeel van een rapport over Duitsche wreedheden, en dit verhaal had een lang en kwaad leven, en liet een spoor van bloed en haat aChter voordat het eimdelijk, eindelijk bezweek onder den invloed van de onverwachts gebleken waarheid Een heel bijzonder staaltje van valsche propaganda, dat enorme gevolgen had van haat en kwaadaardigheid, was het bericht, door foto's nog aangedikt, dat de Duit- schers de gewoonte hadden om hun doo- den op te zenden naar een lijken-fabriek. waar die cadavers werden omgezet in han- dels^vet, waar de Duitschers juist in die dagen zoo groote behoefte aan hadden. De New York Times en andere bladen hebben meegedeeld, hoe dit verhaal in de wereld is gekomen en hoe men aan die foto's was gekomen. Een Engelsch gene- raal was de auteur; deze opperofficier was verbonden aan een apart departement, en daar ter plaatse kwamen hem eenige foto s in handen, waarvan er een het transport weergaf van doode paarden naar zoo n lijken-fabriek, en het ander de overbren- ging liet zien van gesneuvelde soldaten vlak voor hun begrafenis. De rest was makkelijk genoeg: hij verwisselde de titels, verdichtte een Duitsch dagboek of jour- naal, en stopte dat in den zak van een dooden Duitsdher, waar zijn mannetjes het ,,vonden' Een compleete colleetie oorlogsleugens, die als propaganda dienst deden, zou een belangwekkende studie vormen voor men- schelij'ke boosaardigheid; maar Sir Philip Gibbs, de welbekende oorlogscorrespon- dent, heeft al vooraf een onontkoombaar vonnis over zoo'n collectie uitgesproken. als hij zegt: ,,Er was een sterk verlangen naar wreed'heidsverhalen, en hoe gruwe- lijker die waren, des te meer en des te gretiger gingen zij er bij de menschen in terwijl hij dan ook nog als zijn oordeel geeft, dat de haat bij de thuisblijvers voor al sterk werd aangezet door vrouwelijke hysterie en door de officieele oorlogs propaganda. Wij zullen, nu wij weer dagelijks over stroomd worden door allerlei oorlogs nieuws", goed doen om niet al te grif dit alles maar te aanvaarden. De leugen- campagne is laat men eerlijik zeggen van weerszijden weer in het werk gezet Wij zullen goed doen om alles te doen, wat in ons vermogen is, om de vijand- schap, die er toch al is tusschen menschen en volken, niet nog onnoodig te versCher pen. HET PARKHERSTELUNGSOORD TE HAARLEM GEOPEND. H. K. H. Prinses Juliana heeft Donderdag- middag als voorzitster van het hoofdibestuur van het Nederland'sche Roode Kruis het nieuwe parkherstellingsoord van de afdeeling Haarlem en Omstreken officieel geopend. Een feestelijke ge.beurtenis, die voor velen onver- getelijk zal zijn, welke een traditie voortzet in de koninklijke belangstelling, die in 1928 door Z. K. H. Prins Hendrik en in 1930 door Koningin Emma is betoond. DIRECTEUR-GENERAAL VAN DEN RIJK-WATERSTAAT. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 Dec. aan Dr. Ir. J. A. Ringers, te 's Gravenhage, op zijn verzoek eervol ontslag verleend als directeur-generaal van den Rijkswaterstaat, met dankbetuiging voor de door hem aan den lande bewezen gewichtige diensten, en is met ingang van dien datum benoemd tot directeur- generaal van den Rijkswaterstaat Ir. J. P. van Vlissingen, te 's Gravenhage, thans hoofd- ingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat. De heer Van Vlissingen is thans hoofd- ingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat, werkzaam aan het bureau van den directeur- generaal als hoofd van de afdeeling nieuwe wegen. Geboren 2 Februari 1875 te Amsterdam. Roman van ANNY v. PANHUYS. (Nadruk verboden.) 29) (Slot.) Buiten weerklonk een nieuwe wals. De twee dames en Dirk gingen naar het venster en zagen, dat Antoon naar zijn landgenooten ging, een enkel woordje met hen sprak en toen eveneens zijn viool aan zijn kin drukte. H6, hoe vloog zijn strijkstok over de snaren Een, twee, drie, een, twee, drieDat was de afscheidsgroet van Antoon Halek! ,,Ja, als vrouwe Musica iemand te pakken heeft,' laat zij hem niet meer los, dat gaat net als met de echte liefde," zei Dirk en zijn blik vestiigde zich vol vreugde op de jonge huis- vrouw. IZij lachte. Haar rouwkleeren omhulden haar als e4n feestgewaad, heelemaal niet som ber of treurig, vond Dirk. De wals was ten einde. Antoon zwaaide met zijn hoed naar het venster, daama ver- wijderden zich de muzikanten. Aan den hoek der s^raat bleef de voormalige huisknecht nog even staan. Hij schrok, legde zijn hand boven de cog en om beter te zien Stond daar niet iemand aan de huisdeur, die hem met een wit- ten -zakdoek toewuifde? Maar dadelijk keerde Antoon zich om en liep vercer; het was Mientje Donker, die nu haar zakdoek moest gebruiken om haar tra- nen af te drogen. De dikke, weigedane keu- kenmeid huilde om een straatmuzikant Ja, dat gebeurt meer. De mooie Camilla ginds in zijn dorpje had ook gehuild, toen hij wegging... tien jaar geleden. Waarschijnlijk was zij nu al iang getrouwd... IKomaan, er zouden tdch wel aardige meisjes te vinden zijn in zijn mooi geboorteland! Antoon richtte zich kaarsrecht op, hij ge- voelde zich als een veroveraar van vrouwen- harten. ,,Ja, beste vriend, dat is de beste en een- voudigste oplossing van het leelijke vraag- stuk," zei Luigi Marini, toen Dirk hem stra- lend van geluk het resultaat van zijn onder- houd met Josine meedeelde. „U bent jong en vol nieuwe ideeen en idea- len. Maurits van Kempen was uitgeput, hij was oud en moe geworden en toch wilde hij zich niet tevreden stellen met hetgeen hij be- reikt had. Zijn zucht naar roem was niet te verzadigen. Och ja, er is een tftd van komen en er is een tijd van gaan. Wie niet meer in staat is, iets nieuws te scheppen, moet weten afscheid te nemen van het publiek... Arme van Kempen, die dat niet begreep!" Hij nam de beide handen van den jongeman in de zijne en voegde er aan toe: „Maar een ding wordt zonneklaar bewezen, zoowel door „Veroverd Land" als door „Margo", namelijk dat Dirk Willebrands eens zal gerekend worden onder de groote, zeer groote componisten." „Meent u dat werkelijk, maestro?" Dirk als Gij direct Akker's Abdijsiroop neemt. Gij zult dadelijk de gunstige werking on dervinden van de vanouds beproefde „genees-kruyden", waaruit Abdijsiroop in hoofdzaak bestaat, thans door den beken- den Apolheker Dumont nog versterkt door nieuwe, snel werkende toevoegingen. Daardoor is nog meer dan vroeger, nu Verlaagde prijzenf 0.75, f 1.25, f 2.- per flaccn. (Ingez. Med.) (Ingez. Med.) verkreeg de heer Van Vlissingen, na de 'H.B.S. te Haarlem en de toenmalige Poly- technische school te Delft te hebben doorloo- pen, in 1895 het diploma van civiel ingenieur. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot ad- junet-ingenieur van den Rijkswaterstaat. Ir. Van Vlissingen doorliep de verschillende ran- gen en werd in 1919 benoemd tot hoofd- ingenieur-directeur. De loopbaan van de nieuw-beno«mde directeur-generaal van Waterstaat. De nieuw benoemde directeur-generaal van den Waterstaat, die deze functie op 1 Decem ber a.s. zal aanvaarden, stond ons een kort praatje toe, schrijft het Alg. Hbl. Geen inter view namen wij hem afDe groote bescheiden- heid van Ir. J. P. van Vlissingen, die vooral zoo weinig mogelijk over zichzelf in de krant wilde zien, zou zich daartegen onmididellijk verzet hebben. Op onze vraag, of hij eenige groote werken kon vermelden, die in den loop der jaren onder zijn leiding tot stand waren gekomen, kregen wij reeds onmididellijk te hooren, dat daarvan eigenlijk niet gesproken kon worden. Wel had hij met betrekking tot eenige werken van min of meer bijzondere beteekenis voorbereidenden arbeid verricht, maar het toeval had nu een maal gewild, dat Ir. Van Vlisingen zich juist, als de verdere ten uitvoerlegging aan de orde of althans in het verschiet kwam, naar elders verplaatst zag. In zijn Goeschen tijd had hij den allereersten opzet tot het aanbrengen van een derde sluis aan het kanaal van Zuid-Beveland onder- nomen. Tijdens zijn amibtsbezigheden in Nij- megen, eerst vnl. de gewone rivierdienst tot zijn werkzaamheden had behoord, zag hij zich na het vertrek van ir. Lely thans directeur- hoofduitvoerder der Mij tot uitvoering van de Zuiderzeewerken, in welke positie hij ir. Rin gers opvolgd.e, toen deze directeur-generaal van den Waterstaat werd ook belast met den voorarbeid met betrekking tot het Maas- Waalkanaal. En toen Leeuwarden zijn stand- plaats was, had hij o.m. voorbereidend werk verricht (maar meer ook niet, voegde de a.s. directeur-generaal er nog eens extra-beschei- den en uit alle voorzichtigheid aan toe) voor wat tenslotte uitliep op de kanaalplannen Groningen-IJisselmeer. Ir. Van Vlissingen vertelde verder nog dat hij in 1912 korten tijd in Rusland aan de Caspische Zee werkzaam was geweest. Dit op verzoek van een Russische Aannemings-Mij, die met een groot Russisch petroleumconcem, iwaarvoor zij een bepaald werk bij Rakoe had te doen, een technisch geschil had gekregen; in verband daarmede wilde men gaarne het oordeel van een Nederlandschen ingenieur inwinnen, want Delft heeft terecht altijd een goeden naam genoten en geniet dien nog, ook in den vreemde. Aldus ir. Van Vlissingen, die na dit uitstapje naar het buitenland weer terugkeerde tot zijn loopbaan hier te lande, en nu naar wat zijn taak op bet bureau in Den Haag was geweest. In hoofdzaak had hij daar den zgn. „natten Waterstaat" onder zich gekregen, daaronder meteen begrepen wat er zoo aan nieuwe werken te doen viel, met uit- zondering dan van de drooglegging van de Zuiderzee en al wat daarmee samerihangt. keek den Italiaan met schitterende oogen aan. Marini knikte. „Kom bij mij in mijn groot, stil paleis te Venetie, laat daar uw ziel door- gloeien ran de atmosfeer van het Zuiden en begin dan een nieuwe opera, ginds bij mij in mijn mooie stad. In het najaar gaat u dan terug naar het Noorden en haalt daar uw bruid, de blonde Josine. Wat zou ik het heer- iijk vinden, een poos zoo'n verliefd duivenpaar te herbergen!" >,0, maestro Marini, hoe zal ik u danken!" Ja, dat zou heerlijk zijn, met Josine den schoonsten droom zijns levens te beleven in een antiek paleis, met zijn jonge vrouw Italie, het land der muziek te leeren kennen Witte, marmeren paleizen glanzen in het zonnelicht, palmen wuiven, mandolinen bege- leiden juichende liefdesliederen... ,,Innig dankbaar keek Dirk Marini aan. Ja, de Italiaansche maestro was beroemd, zooals Maurits van Kempen het geweest was Maar hoe geheel anders was hij, wat karak- ter en denkwijze aangaat. De doode meester ontstal hem zijn eerste werk, zijn eerste suc- ces, de levende maestro wilde hem behulpzaam zijn om nieuwe lauweren te vergaren. De een vol afgunst, de andere onbaatzuchtig. „Maestro, wat bent u goed!" zei hij diep aangedaan. Marini schudde het hoofd. ,,Slechts een- zaamen dan, ik verheug mij altijd over hen, die iets presteeren kunnen, over men- s-hen, zooals gij, mijn beste, jonge vriend." Een uur later vertrok hij, door Dirk tot aan den trein vergezeld. „Ik ga nu nog een beetje in de wereld rondzwerven", zei hij bij het afscheid nemen. Toen hij in de coupd gestapt was, opende hij het raampje en zei: „Breng mijn hartelijke groeten over aan die mooie, jonge vrouw in den Haag." Dirk knikte, want de trein zette zich in be- weging. „Addio! Tot weerziens!" Het roover- hoofdmangezicht knikte en groette en het was Dirk te moede, alsof een dierbare vriend van hem was weggegaan. Toch keerde hij met een gelukkig lachje terug naar zijn hotel. Morgen zou hij met zijn moeder naar Leeuwarden vertrekken om eenigen tijd bij haar door te brengen. Hij verheugde zich daar over, want het zou een soort vacantie zijn in de mooie, rustige hoofd- stad van Friesland. Daama zou hij naar Ve netie gaan, naar het huis van Luigi Marini, om onder den blauwen, Italiaanschen hemel, in de oude dogenstad, een nieuw werk te be ginnen. Welk een heerlijk vooruitzicht! Hoe zon- gen de melodieen reeds in zijn geest, hoe rangschikten zich de tonen tot nieuwe klank effecten en combinaties! En dan, als het rouwjaar voorbij was, dan zou Josine de zijne worden, dan zou liefde zich met liefde vereenigen! Zachtjes neuriede hij: „Als de heide bloeit, als de heide bloeit! Met bloempjes fijn en teer, Als klokjes, luidend tot geluk, Mijn lief, dan keer ik weer!" Opeens dacht hij aan Margo Girardin. Hoe dikwijls had zij dat lied gezongen, avond aan avond, weken lang. Doordat ir. Ringers, die als directeur-gene raal van den Waterstaat, behalve het gewone onder dien functionaris vallende werk nog allerlei andere belangrijke werkzaamheden van bijzonderen aard voor zijn rekening had gekregen, zoodat deze dikwijls met werk over- kropt zat, en er bovendien ook dikwijls op uit moest, placht ir. Van Vlissingen hem voor den dagelijkschen gang van zaJken nogal eens te vervangen als directeur-generaal. De nieuw benoemde bleek het ten zeerste op prijs te stellen, dat ir. Ringers als adviseur der Regeering die extra-werkzaamheden zal blijven vervullen, zoodat deze niet tot de taak van den directeur-generaal zullen behooren. Als wij nog vermeld hebben, dat ir Van Vlis singen deel heeft uitgemaakt of nog uitmaakt van verschillende op waterstaatsgebied advi- seerende commissies, hebben wij zeker de grens bereikt van wat er omtrent hem in de krant mag. DE WIJZIGING VAN DE WARENWET. Verschenen is de memorie van antwoord op het voorloopig verslag over het wetsontwerp tot vervanging van de Warenwet voor een andere wet, betreffende hoedanigheid en aan- duiding van waren. De regeering zegt daarin, dat zij door den nood van dezen tijd moet vasthouden aan de noodzakelij'kheid, die ook sterk gewogen heeft bij de overweging van de bezwaren tegen het wetsontwerp. De overweging, hoe de belangrijke bezwa ren tegen het wetsontwerp zouden kunnen worden ondervangen, heeft geleid tot de con- clusie, dat het mogelijk is om een belangrijke besparing van kosten te verkrijgen, om voor behoud van toezicht op waren, ter wille van de volksvoeding, in het geheele land keurings- diensten te laten blijven werken, evenwel met deze vooraanstaande behoefte: er moet zoo veel mogelijk bezuinigd worden, hoewel er in de laatste jaren reeds een paar ton op de i kosten is bespaard. Daarom wordt mede ter wille van den eenvoud en bespoediging van behandeling een nota van wijziging aange- boden en een gewijzigd ontwerp dat in hoofd zaak overeenstemt met de geldende Waren wet, zoodat de keuringsdiensten blijven ge- handhaafd. Evenwel zal, zoo dit gewijzigd ontwerp wet wordt, worden gestreefd naar een sterke be- perking van het aantal keuringsdiensten en naar beperking van het personeel van de diensten tot hetgeen volstrekt noodzakelijk is. Ook zal worden onderzocht, of de taak van de diensten beperkt kan worden. In art. 12 van het gewijzigd wetsontwerp is ten aanzien van de verdeeling van kosten opgenomen een nieuwe regeiling, ter ver- lichting van d,e lasten des Rijks en om industrie en handel, die van de keu ringsdiensten veel steun ondervinden en er veel voorlichting van ontvangen, mede eeniger- mate in de lasten te doen dragen. Het voor- stel is aldus: de gemeenten (de provincie voor provinciate keuringsdiensten) dragen de helft van de verlaagde kosten, het Rijk en de be- drijven, die waren voortbrengen of verkoopen, dragen samen de andere helft. Tot dit voor- stel is vooral overgegaan omdat van de zijde van bedrijven bereidverklaring is ontvangen, een retributie te betalen voor behoud van de diensten. In het eerste lid is een bepaling opgenomen, die de bevoegdheid geeft, den De journalist, die beweerd had, dat het lied voorkwam in het laatste werk van Maurits van Kempen, had gelijk gehad, al wist hij niet beter. Maar als ,,Veroverd Land" ook in Frankrijk zou opgevoerd worden, zou Margo missehien aan zijn oprechtheid gaan twijfelen. Neen, zij mocht hem niet aanzien voor een bedrieger, voor iemand, die zich tooit met geleende, of liever gestolen veeren. Zij moest de ware toedracht der zaak weten. Hij zou haar alles schrijvenzij was toch een door en door eerlijk meisje, zij zou er over zwijgen en het geheim zou veilig zijn. Maar aan Josine zou hij voorloopig niets zeggen, wat betreft Margo Girardin. Nuch- tere Hollandsche vrouwen, konden meisjes als Margo niet begrijpen. Zoo waren dan zijn gedachten als vanzelf weergekeerd tot Josine. 'Haar blonde schoon- heid, haar fijne gelaatskleu-r, zoo gelijkend op een ontluikende roos, boeiden hem al even on- weerstaanbaar als haar nu gerijpt karakter, en met jubelende zekerheid gevoelde Dirk het, dat, met Josine als zijn vrouwtje, hij in staat 1 zou zijn het eene werk na het andere te com- poneeren. Betere, rijkere, schoonere werken dan zijn Margo". Betere, rijkere en schoonere ook, dan het laatste werk van Maurits van Kempen EINDE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1