ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Als de heide bloeit MAANDAG 28 OCTOBER 1935 75e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland. EERSTE BLAD -SK*,raKBWi'-.» HJIUia >- -j' NEUZENSCHE COURANT ObwIiiiBVirai J ,AOA VmAr pllrp.Ti rape ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Bui ten Ter Neuzen fr per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2- overige lan den f 2,35 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Vioor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag vcrkrijgbaar is. - Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJ NT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. OPENSTELLING WEG. Burgemaester en Wetbouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat met in gang van 24 October 1935 bet verkeer langs den Provincialen weg Ter NeuzenAxel wederom ongehinderd kan plaats hebben. Ter Neuzen, 26 October 1935. Burgemeester en Wetbouders voornoemd, J. HUIZINGA, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. DE OLIEHEFFING IN NED. INDIe. Het „Bat. Nieuwsblad" meldt inzake de oliebeffing dat vermoedelijk afstand zal ge- daan worden van het plan voor 1936 een bij- zondere heffing accijnsverhooging, of andiers- Trins in te voeren. Xnmiddels zal onderzocht worden welke maatregelen urgent en billijk zijn en even- tueel voor 1937 zullen kunnen worden inge- voerd. De olie-maatschappijen zijn bereid gevonden een bedrag van 5.000.000 te schenken voor het jaar 1936. Het „Bat. Nieuwsblad" meent dat het in dit geval zeer moeilijk zal zijn een formule te vinden, waarbij een bedrag kan worden gewaarborgd dat niet op de consumenten be- hoeft te worden verhaald. WETTELHKE REGELING AFBETALIN G. Verscbenen is het verslag der commissie van voorbereiding der Tweede Kamer inzake het wetsontwerp tot wettelijke regeling van de overeenkomst van koop en verkoop op af- betaling en hioudende eenige wettelijke rege- len nopens het afbetalingsbedrijf. Blijkens het verslag was men met de Regee- ring vrij algemeen van oordeel, dat het nood- zakelijk is, het afbetalingsstelsel wettelijk te regelen, doch dat daarbij kan worden volstaan met het voorkomen van uitwasschen en het tegengaan van misbruiken en dat dus het stel- sel als maatschappelijk verschijnsel dient te worden aanvaard. MINISTER DECKERS OVER DE PRIJSSTIJGING. De prijsstijging, die zich in den laatsten tijd ten aanzien van verschillende eerste levensbehoeften voordoet, heeft „De Stan- daard" aanleiding gegeven de meening te vragen van den minister van Landbouw, mr. dr. L. N. Deckers. Bij dit onderhoud heeft de minister als zijn meening te kennen gegeven, dat de stijging van de kosten der producten voor het nood- zakelijk levensonderhoud natuurlijk zijn voile aandacht heeft, doch dat deze stijging toch veelszins is te beschouwen als een verschijnsel, dat telken ja're in den herfst optreedt. Spe- ciaal wees de minister op de melk- en zuivelproducten, waarvan de prijzen geregeld in dezen tijd van het jaar een stijgende ten- denz vertoonen. Bovendien valt sinds eenige weken een prijsstijging van tal van produc ten op de weneldimarkt waar te nemen een verschijnsel, waarop Nederland uiteraard geen invloed kan uitoefenen. Naar aanleiding van een vraag of waar de prijzen, die de consument in het binnen land voor die producten heeft te betalen, veels zins beheerscht worden door de toeslagen, welke de regeering heft het niet mogeiijk is, dat de regeering door vermindering dier toeslagen de prijsstijging geheel of gedeelte- lijk ondervangt, anhVoordde de Minister, dat de regeering natuurlijk zich van deze mogelijk- heid bewust is. Boch anderzijds heeft zij te letten op de be langen der producenten, i.e. van den landbouw en de veeteelt. De regeering heeft met het oog op die belangen allerlei maatregelen ge- troffen, waarvan zij de overtuiging heeft, dat ze niet „volmaakt" zijn. Die maatregelen zijn dan ook geenszins als een blijvende ,,ordaning" bedoeld, doch dragen volkomen het karakter van nood-crisis-maatregelen, tot het heffen waarvan de regeering dan ook niet dan noode is overgegaan. Maar de regeering heeft het voor ons land en volk van de grootste beteekenis geacht om een zoo belangrijken tak van ons volksbestaan als den landbouw, die door de steeds verder gaande beperking van export-mogelijkheden in groote moeilijkheden kwam, op de been te houden. En de basis voor het geheel der als gevolg daarvan getroffen landbouwciusismaat- regelen is, dat het geheele volk zich een offer zou getroosten om dit mogeiijk te maken en wel door voor sommige producten een hooge- ren prijs te betalen dan in verband met de marktpositie van het product op dit oogenblik noodig zou zijn. Deze basis aldus de Minister moet behouden blijven. Want zou men haar ver- laten, dan ontneemt men aan de geheele land- bouwerisiswetgeving haar grondslag. Dit neemt natuurlijk niet weg zoo ver- volgde de Minister dat met behoud van deze basis er zooveel mogeiijk naar moet wor den gestreefd om de prijzen, zeker der eerste levensbehoeften „aan te passen" aan de om- standigheden der consumenten in het binnen land. Met nadruk verklaarde de Minister, wiens doortastend optreden in zake de organisatie der crisismaatregelen, volgens het blad, in breede kringen met zooveel instemming is be- groet, dat elk geval door de regeering ook in verband met die belangen der consumenten wordt bekeken en nauwkeurig wordt nage- gaan in hoeverre het mogeiijk is om zonder aan de landbouwcrisiswetgeving haar basis te ontnemen, tegemoet te komen aan de bezwa- ren, welke de stijging der prijzen van de eerste levensbehoeften voor de veelszins zoO zwaar getroffen binnenlandsche verbnuikers oplevert. VOOR CREDIETBEHOEVENDEN M1DDENSTAND IN TWENTE. In de vergadering van de Kamer van Koop- handel en Fabrieken voor Twente werd met algemeene stemmen besloten tot de oprich- ting van een Twentsch borgstellingsfonds voor den middenstand, dat bedoeld is als hel- pend orgaan voor noodlijdende middenstanders. De stichting beoogt bemiddeling en voorlich- ting voor credietwaardige credietbehoevenden, die deze hulp niet elders kunnen verkrijgen, en borgstelling voor credietwaardige crediet behoevenden, die trots emstige pogingen niet slaagden in het vinden van voor credietver- leening geeisohte borgen of in het stellen van gevorderde zakelijke zekerheid. Voor de hier bedo:elde hulpverleening zullen in den regel slechts in aanmerking komen middenstands- bedrijven, die tenminste vijf jaar bestaan. Het kapitaal der stichting hoopt men te verkrijgen door deelneming van gemeenten, crisiscomitd's, middenstandsorganisaties, orga- nisaties van maatschappelijk hulpbetoon en van weldadigheid. Door middel van het fonds moet getraoht worden niet-volwaardige bedrijven volwaardig te maken, terwijl het tevens dienstbaar kan worden gemaak-t als middel tot woekerbestrijding. Een bedrag van 2000 werd gevoteerd ter voorbereiding en stichting van het fonds om als toelage voor een functionaris, die later in aanmerking zou krunnen komen voor be- noeming tot districtsoommissaris. Bij de behandeling in de Tweede IKamer der Staten-Generaal van het wetsontwerp tot ver- laging van de openbare uitgaven werd door den minister van Sociale Zaken teruggenomen paragraaf 52 van dat wetsontwerp. Deze paragraaf bevatte een drietal voor- stellen tot wijziging van de Ziektewet, de Ongievallenwet 1921 en de Land- en Tuinbouw- ongevallenwet 1922, welke voorstellen beoog- den het bedrag van het ziekengeld en van de daarmede overeenkomende tijdelijke uitkee- ring terug te brengen van 80 ten honderd van het dagloon van den verzekerde tot 70 ten honderd van dat dagloon. Tegen de onder genofende paragraaf opge- nomen voorstellen bestonden groote bezwaren, deels van formeelen, deels van materieelen aard. Vooral waren de materieele bezwaren gericht tegen de verlagihg van de uitkeering bij de allerlaagste loonen, een bedenking, welke ook bij de Regeering werd gevoeld. De minister voegde daaraan echter toe, dat het onderwerp niet werd losgelaten, maar dat hij meer in het bijzonder in studie zou nemen de vraag, of het mogeiijk is op een andere wijze de onbillijkheden, welke verschillende leden der Kamer in het betreffende voorstel zagen, te vermijden doit)r aan de allerlaagste loonen de verlaging varl de uitkeering te be- sparen, derhalve voor de laagste loonen de 80 percent te handhaven en naarmate de loo nen stijgen de uitkeering te doen dalen. In het thans aangeboden wetsontwerp blijft voor dagloonen van twee gulden en minder het ziekengeld en de tydelijke uitkeering in- gevolge de Ongevallenwjet op 80 ten honderd gesteld, waarmede, tegemoet is gekomen aan het bezwaar, met betrekking tot de uitkee ring aan verzekerden mefc lage loonen. Uiteraard zal als gevolg van de regeling ten aanzien van de lagere dagloonen de lasten- besparing, welke het thans ingediende voor stel medebrengt, zoowel in volstrekten als in betrekkelijken zin geringer worden dan in de toelichting op paragraaf 52 van het voren- bedoelde wetsontwerp was berekend. DE VERLAGING DER LOODSGELDEN. In het Staatsblad is afgekondigd het Kon besluit, waarbij met ingang van 1 November a.s. de loodsgelden met 11 pet. worden ver minderd. DE DALING VAN DE VARKENSVLEESCH PRIJZEN. Roman van ANNY v. PANHUYS. (Nadruk verboden.) 27) (Vervolg.) Marini sloeg haar gade en glimlachte. Die twee zouden elkaar wel weer vinden, zij waren al reeds bezig een brug te bouwen, waarover zrj, ondanks het gebeurde, tot elkander kon- den komen. Opeens werd het teeken gegeven, dat de pauze ten einde was en de tweede opera zou beginnen. „Het laatste werk van Maurits van Kem- pen", fluisterde de Italiaan in zijn gebroken Hollandsch. Nu wendde Josine zich af van de blijde hoop in haar binnenste. Neen, nu behoorde zij geheel aan de nagedachtenis van haar overleden man en toen de ouverture werd ingezet, had zij het gevoel, alsof zij een monument ter zijner eere zou zien onthullen en dat al die menschen gekomen waren om hem te huldigen, bloemen en kransen voor hem neor te leggen. Nu mocht zij aan niets anders denken. Het was toch het laatste werk van Maurits van Kempen. En zij was zijn weduwe Zware, donkene accoorden vervulden de zaal en daaruit sproot een warreling van cromatische loopjes, die zenuwen en zinnen verbijsterden. Josine hief het hoofd opWat was dat? Waar had ze die muziek gehoord? Zij ken do ze, of liever herkende zeEn toch, haar man had haar geen enkele maat uit zijn opera voorg'espeeld. Een siddering liep over haar leden. Was... dat... niet de ouverture... die Dirk haar had voorgespeeld?... De ouver- WETSONTWERP WIJZIGING ZIEKTE- EN ONGEVALLENWET. De minister van Sociale Zaken heeft bij den Hoogen Raad van Arbeid en voorontwerp van wet aanhangig gemaakt inzake wijziging Ziekte- en Ongevallenwet, waarover een Com missie uit den Raad prae-advies zal uit- brengen. ture van zijn opera „De Overwinnaar" Maar Maurits van Kempen had die toch verbrand... Als verstard zat Josine m haar fauteuil en durfde niet naar Dirk omkijken. Een niet te dragen last drukte op haar ziel. Iedere noot scheen pijn te doen. Hoe was het mogeiijk, dat Dirk Wille- brands de ouverture had geschreven voor de laatste oprea van haar overleden man? Het gordijn werd geopend en het spel begon. Josine meende, dat zij in een betoovering gevangen was, want de waarheid kon het niet zijn, wat haar oogen zagen, wat haar ooren hoorden. Dat was niet het werk van Maurits van Kempen, dat daar op het tooneel werd opgevoerd. Dat was niet „Veroverd Land". Dat was „De Overwinnaar" van Dirk Wille- brands, het eerste werk, dat hij componeerde en dat haar man verbrandde, omdat het nog onrjjp was Zacht en teeder klonken eenige accoorden op de harp en begeleid door arpeggio's van de viol en begon een lied. Eenvoudig, aandoenlijk in zijn eenvoud. En Josine drukte in machte- looze kwelling de handen ineen. Als de heide bloeit, als de heide bloeit Met bloempjes fijn en teej,. Als klokjes, luidend tot geluk, qbam: Mijn lief, dan keer ik weer! Zij had het willen uitgillen van ontzettende pijn. Alles scheen om haar heen te draaien, de zaal, het tooneel, de menschen... toch bleef zij rechton zitten. Zij wilde geen opzien te- weeg brengen. Neen om Gods wil niet! Als versteend zat zij daar Dan meende zij een zwaar, hijgend ademen achter zich te hooren. Dat moest Dirk zijn, die dezeltde kwellingen leed als zij. En in die duizelende verwarring trachtte zij zioh te verklaren, hoe het mogeiijk was dat op het progxamma stond: Veroverd Land, van Mau rits van Kempen. Na de eerste acte werd het tooneelgordijn De verhooging der crisisheffing op varkens vleesch heeft haar doel voUedig bereikt en dat de reden, dat Minister Deckers besloten heeft, deze verhooging met ingang van heden (Maandag) weer ongedaan te maken. De hef fing wordt dan weer gelijk gemeld, van negen op zes cent per kilo geslacht gewicht terug- ®*6br3,clit Reeds bij de verhooging der heffing van 6 tot 9 cent met ingang van 7 Oct,, werd aan- gekondigd, dat deze maatregel ten doel had, de stijging der varkensprijzen tot staan te brengen en zou gelden totdat aan die stijging een einde was gekomen. Het gevaar bestond immers, dat de varkenshouders, hopende op een doorgaan van de stijging der prijzen, hun varkens zouden achterhouden, hetgeen als noodzakelijke consequentie een later volgend te groot aanbod van zwaardere varkens en een evenredige daling der prijzen zou hebben. De Veehouderijcentrale wilde dat in ieder geval voorkomen en kondigde dan ook tevens aan, dat zij, als de heffingsverhooging niet vol- doende zou werken, invloed op de prijzen zou uitoefenen door met haar voorraad spek op de markt te komen. Inmiddels is inderdaad in de varkensprijzen een daling ingetreden. In het tijdvak van Juni tot begin October toonden de prijzen voort- durend een stijgende tendenz, slechts in Aug. even onderbroken door een gelijkbhjvend niveau. De prijs liep in dat tijdvak op van ongeveer 34 tot ruim 50 cent per KG. leivend gewicht. Kort na de verhooging der heffing toonden de prijzen reeds geen neiging meer tot verdere stijging. Op 14 October trad reeds een geringe daling in, die sinds Maandag jJ. door een sterkere daling gevolgd is. Woens- dag konden wij dan ook reeds mededeelen, dat nu de prijsstijging volledig tot staan gekomen was, spoedige intrekking der heffingsverhoo ging te verwachten was. Nu het doel der veehouderijcentrale volledig bereikt was, was er dan ook geen aanleiding meer de maatregel te laten voortbestaan. Zelfs is de prijsdaling verder gegaan dan in de be- doeling der Oentrale lag. Men kan aannemen. dat uit deze dalende tendens blijkt, idat in de periode der prijsstijging reeds voorraadvor- ming, welke men juist wilde voorkomen, had plaats gevonden en het daaruit voortvloeiende gnootere aanbod de vrij scherpe prijsdaling in de hand heeft gewerkt. Het ingrijpen der Oentrale heeft verdere voorraadvorming en stijging der prijzen ongemotiveerd, omdat de voorraad varkens voldoende is voor de bin nenlandsche consumptie voorkomen. PROF. MR. R. FRUIN. f De bekende rechtsgeschiedikundige, profes sor mr. Robert Fruin, oud-algemeen Rijksar- chivaris, is Zaterdagochtend in zijn woning aan de Willem de Zwijgerlaan overleden. Dit overlijden van een man, die geen natio- nale vermaardheid verworven had op het ge- bied der rechtshistorie, archiefwezen en we- tenschap, zal in breede kringen gevoeld worden. Fruin behoorde tot de meest repre- sentatieven onder zijn vakgenooten. Geboren te Dordrecht, 22 November 1857, bezocht Robert Fruin de H. B. S. in zijn ge- -boortestad en later het Erasmiaansch Gym nasium te Rotterdam. In 1877 werd hij als student aan de Leidsche universiteit ingeschreven in de faculteit der rechtswetenschappen. Van 18881894 was mr. Robert Fruin belast door Gedeputeerde Staten van Utrecht, met ordening van de oude gemeentelijke- en waterschaps-archieven in de provincie Utrecht. Van 1888 1894 was hij commies chartermeester van het Rijks- archief te Utrecht; 1894—1910 Rijksarchivaris van Zeeland; 1910—1912, hoogleeraar van de universiteit van Amsterdam in de encyclopedic van het. recht en het oud-Vaderl. recht; 1912— 1932 algemeen Rijksarchivaris. De overledene was tevens langen tijd voorzitter der com missie voor 's Rijks Geschiedkundige Publica tion en lid en voorzitter der Nederlandsche commissie voor Ikonographische documen- tatie. Robert Fruin heeft zeer veel gepubheeerd. Als zijn voomaamste werken noemen wij: Overzicht der Staatsgeschiedenis van het landschap Westerwolde tot op zijn vereemging met de XVH Nederlanden (dissertatie 1886); H - mi ddeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Neder-Sticht van Utrecht (3 deelen) 1892; 1898; 1903; Catalogus van de archieven der collegien, die vdor 1811 binnen de tegenwoordige provincie Utrecht, rechter- liike functien uitgeoefend hebben, 1893; Het arehief der stad Reimerswaal 1897; Handlei- ding voor het ordenen en beschrijven van ar- tv,t-<2 c? Muller Fz. en J. A. vincie Zeeland en hare rechterlijke indeeling voor 1795; 1932; Handboek der chronologie voomamelijk van Nederland, 1934 en voorts: inventarissen, boekbeoordeelingen, artikelen, enz. in: verslagen omtrent 's Rijks oude ar chieven; Nederlandsch Archievenblad, versla gen en mededeelingen der Vereeniging tot uit gave van oude Vaderlandsche Rechtsbronnen; Museum; Bgdragen voor Vaderlandsche Ge- schiedenis en ou-dheidkimde; de Nederland sche Spectator; Arohief uitgegeven door het Zeeuwsch Gen^otschap; Bijdragen en mede deelingen van het Historisch Genootschap; Tijdschrift voor Geschiedenis. Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen (Het Boek), Maandblad van het Genootschap de Neder landsche Leeuw, Tijdschift voor Rechtsge- schiedenis: Nieuw Theologisch Tijdschrift enz. enz. gesloten. Het applaus was overweldigend en mevrouw WiUebrands zei: „Dat is bijna even mooi als je „Margo". Daarbij knikte zij haau zoon toe. Nu wendde Josine zich om. Zij kon het met meer uithouden, zij moest zijn gezicht zien... zij moest, eenvoudig! Haar blik ontmo^tfee' >- d-en zijne. Schrik, smart en een groote verwondering spiegelden zich daarin af. Zwijgend keken die twee paar oogen elkander aan, honderden vragen wil den een antwoord vinden en durfden zich toch hier niet uiten. Mevrouw Willebrands babbelde maar en Luigi Marini gaf haar gedaldig antwoord. Hun gesprek was zeer geanimeerd. Dirk, zoo wel als Josine kregen den indruk, dat hij hen wilde ontzien en tijd laten om tot bezinning te komen... Het scheen, dat hij iets vermoed- de van hetgeen hen plotseling zoo verbijsterd had. De tweede acte begon. Als te voren zat Josine als versteend. Toch trilde iedere zenuw in haar, want wat daar op het tooneel gezon- gen en gespeeld werd, was „De Overwinnaar van Dirk Willebrands. Zij herkende iedere noot. Daar zat zij, de weduwe van den grooten componist en schaamde zich over haar echt- genoot, dat hij zoo kleinzielig, zoo erbarme- lijk kleinzielig den hand had uitgestrekt naar het leigendom Van een an der. Maar langzamer- hand week de verdopving en kon zij haar ge- dachten vrijer laten gaan. De herinnering bouwde steentje na steentje op van het bouw sei van leugen en diefstah Zij dacht era-an, hoe lang hij gewacht had eer hij aan Dirk het resultant van zijn onder- zoek had meegedeeld en dat hij hem, toen hij het deed, meteCn den raad had gegeven om het manuscript te verbranden. Zelf had hij de bladen vaneen gescheurd en in den haard ge Worpen; Dirk was er -bij tegeawoordig ge weest. Terwp hij den tijd nam om zooge chieven (met mrs. S. Muller Fz. Feith) 1898 (2e druk 1921), Duitsche vertalmg 1905 Italiaansche vertaling 1908, Fransche vertaling 1910; Het archief der O.L.V. Abdij te Mi.delburg, 1902; Het archief van prelaat en edelen van Zeeland, 1904; De huidige stand van het Coster-vraagstuk, 1905; Het recht der stad Reimerswaal, 1906; De rakeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche re- kenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Bourgondisch-Oostenrijksche tijdvak, 1910; de leenregisters van Bewesten Schelde 1470—1535; 1911; de Archiefwet 1908—10—'20 29. He Kenren van Zeeland 1920; Inleidmg tot: Nederlandsche steden in de 16e eeuw. Plattegnonden van Jacob van Deventer, 1924 De gestiie van dr. R. C. Bakhuizen van den Brink als archivaris des Rijks 1926; De pro- WERKVERSCHAFFING IN BELGIe. De Belgische minister-president Van Zee- land verklaarde, dat het begrootingstekort voor 1935 ten hoogste 200 mill, zal bedragen, terwijl de begrooting voor 1936 op drastische wijze in evenwicht zal worden gebracht. De buitengewone begrooting voorziet in een uitgave van ca. drie-en-een-half milliard, ver- deeld over 3% jaar. Deze laatste uitgaven diienen zooals bekend voor de openbare werken tot bestrijding van de werkloosheid. De financiering zal geleidelijk door leenin- gen, uit te geven op een gunstig tijdstip, ge- schieden. Ten slotte verklaarde de premier, dat er geen sprake is van een nieuwe devaluatie. DE SCHEEPVAARTLIJN BELGIeCONGO. De correspondent van de N. R. Crt. te Brus- sel meldt, dat niu voortaan weer om de veer- tien dagen, in plaats van om de drie weken, een schip van de Compagnie Maritime Beige, de haven van Antwerpen zal verlaten met be- stemming naar Congo. De laatste nog oplig- gende boot van deze reederij, de „Anversville" wordt nu ook weer in de vaart gebracht. De nieuwe dienstregeling is Vrijdag j.l. ingetreden. HET SPEELBANKSCHANDAAL IN SPANJE. De personen, tegen wie de commissie van onderzoek inzake het speelbankschandaal het vermoeden van schuld uitgesproken heeft, be- hooren tot de radicale partij en zijn Jose Val- divia, directeur-generaal van den veiligheids- dienst tot j.l. Juli; Rafael Salazar Alonso, oud- minister van binnenlandsche zaken en nu bur gemeester van Madrid; Bduardo Benzocano, gewezen onderstaatssecretaris van binnenland sche zaken; Sigfrido Blasco Ibanez, zoon van den schrijver, afgevaardigde voor Valencia; Aurelio Lerroux, neef van Alexander Lerroux den leider van de radicale partij, regeerings- vertegenwoordiger bij de Telefoonmaatschap- pij; Juan Pichypions, voorzitter van de gene- raliteit en den gouvemeur-generaal van Cata- lonie. ITALIe BETREKT METALEN UIT OOSTENRIJK. Door de Italiaansche Regeering is bij wets- decreet de handelsovereenkomst met Oosten- rijk op 30 Sept. door nota-wisseling gesloten, bekrachtigd. Deze overeenkomst staat aan Oostenrijk een tolvrijen invoer toe gedurende een periode van 6 maanden van 15.000 ton gietijzer en 10.000 ton staal van Oostenrijk- schen oorsprong. Volgens de „Daily Herald" wordt in de Oos- tenrijksche wapenfabrieken en verwante be drijven met voile kracht voor de Italiaansche wapenorders gewerkt. De leveringen worden betaald met Oostenrijksche aandeelen, welke tot dusver in Italiaansche handen waren. naamd het werk te onderzoeken, moest hij het overgeschreven hebben en de partituur onder een anderen titel naar het Metropolitan Opera House te New York hebben gezonden. Daar- om was het, dat hij het recht van opvoermg uitsluitend aan Amerika gunde. Daarom speelde hij haar nooit een enkele maal uit de opera voor. Daarom wees hij alle aanbiedin- gen van Europeesche theateragenten af en ging hij op geen enkele in. Hij had gestolen! In New-York had hij gepronkt met een werk, dat hem niet toebehoorde. De meester had zich vergrepen aan het werk van den leerling. De met roem gekroonde componist had verraderlijk den eersten lauwerkrans ge- rukt uit de handen van den beginnende Josine boog het hoofd onder den storm van beschuldigende gedachten en in haar hart sprak zij het oordeel uit: „Maurits van Kem pen, je hebt eerloos gehandeld. Maar omdat ik je vrouw ben, zal ik er met alle krachten naar streven goed te maken, wat je misdaan hebt..." Kalm en rustig moest zij overleggen, wat haar te doen stond. Zij moest aan den levende teruggeven, wat hem toebehoorde, maar zon der daarbij dfeh naam van den doode aan den schandpaal te' hechten. In dien zin meende zij nu ook de laatste woorden van den stervende te moeten op- vatten: doodsangst en berouw hadden hem die ingegeven. Haar gelaat was doodstoleek, toen na het einde van de opera het 'gordijn vaneen schoof en de regisseur voot het voetlicht trad. Hij sprak eenige woorden, maar het was Josine, alsof zij door elk dier woorden ruw in het gelaat werd geslagen. Dames en Heeren, de overleden componist kan u niet bedanken voor uw toejuichingen, maar zijn laatste werk heeft ons bewezen, dat wij trotsch mogen zijn op Maurits van Kem pen, om wien alle beschaafde naties ons be- nijden. Eere en hulde aan onzen grooten meester!" O, hoe schaamde zich zijn weduwe! Dirk sprak bijna geen woord meet. Hij ver- ontsehuldigde zich met de uitvlucht, aan hevige hoofdpijn te lijden. Zijn moeder gaf hem den raad, maar gauw naar het hotel te gaan en onder de wol te kruipen. Het scheen haar te spijten, dat zij niet met hem mee kon gaan om hem toe te dekken, zooals zij dat vroeger, toen hij nog kind was, gedaan had. Teen de dames in een taxi stapten om naar het station te rijden, zei zij nog tot haar zoon: „Je komt ons toch morgen in den Haag be- zoeken Dirk zag Josine vragend aan en zij knikte. ,;Ja, Dirk," antwoordde zij. „Ik verzoek je erom. Ik heb iets gewichtigs met je te be- spreken." Daarbij beefde haar stem en de oude dame bemerkte het. „Het schijnt, lieve Jo, dat de opvoering van het laatste werk van je man je erg heeft aangepakt." Dan nam zij afscheid van Marini. Zwijgend wand,elden de heeren naar het Carlton Hotel. Een piccolo stond aan de deur en rukte die met een diepe buiging voor hen open, terwijl hij zei: „Tweie heeren wenschen mijnheer Willebrands te spreken." Zij waren gekomen om den jongen compo nist en tevens den Italiaanschen maestro Marini uit te noodigen voor een souper te hunner eere. Dirk antwoordde met een gedwongen lach- je, dat hij zich zeer moe gevoelde en vreese- lijke hoofdpijn had. Maar dat werd niet als verontschuldiging aangenomen. Bij een glas champagne zou dat wel overgaan en ook Marini voegde zich bij de heeren om Dirk over te halen. Hij zei: „Ik ga volkomen met u accoord en als u mij veroorlooft een paar woorden met mijn jon gen vriend te wisselen, ben ik er van over- tuigd, dat hij de uitnoodiging zal aannemen." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1