m TrMFFN NIEUWS- en advertentieblad voor zeeuwsch-vlaanderen Z o.on p r e 111 g Als de heide bloeit No. 9365 MAANDAG 21 OCTOBER 1935 75e Jaargang Binneniand w- Feuilleton EERSTE BLAD de italiaansche militaire ,n Poeli Nasi Poema Kwee, Loesi Qloriana Dee 1 Q Deze schoone kent U met r 'tis voorteerst dat U haarzi«2t Zij stelde zich juist aan u voor Qloriana van de 5neeo wwitgloor NEUZENSCHE COURANT ftLISLlfltLll 81SL.W If "-11 DVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 - Voor elken rege ABONNEMENTSPRUS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 Button Ter Neuzen pel a maanden Bij vooruitbetalmg fr. per post 15,60 per jaar ir.enka 2.-. overif.e landen 2,35 per 3 maanden fr. per post - n vv„,r net buitenland alleen by vooruitbetalmg. i!.t< i I irma J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. regel meer 0,20 VD VERTENTIeNVan 1 tot 4 regeis J o,ou - KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetalmg. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief verkrygbaar is. - Inzending van advertentien liefst een dag 100, de mtgave. VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIIDAGAVOND DIT BLAD VRIJGEZELLENBELASTING. Het hioofdbestuur van den Ned. RJK. Bond voor Groote Gezinnen heeft aan den Minister- raad een adres gerioht, waarin het betoogt, dat het herstel van billijke verhoudmgen in belastingdruk, tusschen gehuwden en onge- huwden, de invoering van een vrijgezellen- belasting redelijk en wenschelijk maakt, ter vervanging van maatregelen, welks den be lastingdruk voor de gezinnen in het bijzonder hebben verzwaard. BRAND STOFFENBIJSL AG. De Minister van Sociale Zaken deelt aan de gemeentebesturen mede, dat in het tijdvak van 27 October 1935 tot en met 28 Maart 1936 evenals den vorigen winter is geschied, aan ondersteunde en bij een werkverschaffing ge- nlaatste werkloozen een brandstoffenby siag van ten hoogste f 1 per week mag worden ver- strekt. Voor dezen bijslag komen in aanmer- king gehuwde en ongehuwde kostwinners en zgn. op zichzelf wonende personen met eigen meubilair. Aan kostgangers en dergelijke mag de bijslag niet verstrekt worden. De toekenninig van brandstoffenbyslag aan ondersteunden mag in zooverre tot gevolg hebben, dat de maxima, welke sedert 1 Join 1934 in de plaats getreden zijn van die, be- doeld in de artikelen 8 en 19 der steunrege- ling overschreden worden, dat bij geheele werkloosheid de som van steunbedrag en brandstoffenbij slag en bij gedeeltelijke werk loosheid de som van het loon van den onder steunde, het steunbedrag en den brandstof- f enbij slag ten hoogste bedraagt 95 pet. van het loon, dat de betrokken arbeider ten tyde van de ondersteuning in het vrije bedryf zou kunnen verdienen, indien hij niet werkloos was. Zij, die geen voile week bij de werkver schaffing zijn geplaatst dan wel penodiek zijn tewerkgesteld, kunnen den bijslag slechts ont- vangen voor de dagen of weken gedurende welke zij bij de werkverschaffing arbeiden, bii bijvoorbeeld 4 dagen plaatsing dus maxi- maal van eem guldeit; een en ander met dien verstande, dat zij aan toeslag niet minder zullen ontvangen dan zij zouden kunnen kry- gen indien zij niet bij de werkverschaffing waren geplaatst, doch in den steam waren gebleven. Ook dezen winter mag, indaen byv. door verstrekking van cokes van de gemeentegas- fabriek door aankoop van brandstoffen op groote schaal uitgifte tegen verlaagden nriis mogelijk is, aan brandstoffenbyslag, hetzij dat deze in geld dan wel in natura wordt verstrekt, met meer worden toegekend dan voor een arbeidersgezin noodizakelijk ge- acht moet worden. Indien b.v. cokes wordt verstrekt tegen 50 cent per H.L. en een hoe- veelheid van 1% H.L. per gezin voldoende geacht kan worden, dan mag niet meer aan iy> H.L. beschikbaar worden gesteld. Het ver=chil tusschen de waarde van laatstge- noemde hoeveelheid, 75 ct, en den maximum- bijslag van I, dus 0,25, mag dan niet bo- vendien ultgekeerd worden, ook al zou by uit- betaling van dat verschil het bovengenoemde percentage niet overschreden worden. In de kosten van verstrekking van den biandstotffenbijslag aan werkloozen, die in de steunregeling zijn opgenomen of bij een gesub- sidieerde werkverschaffing zijn geplaatst, zal uit bet Werkloosheids-subsidiefonds eenzelfde bij or age worden toegekend als in de overage kosten van steunverleening of m de loonen der werkverschaffing worden verleend. MAATREGELEN. Steeds meer troepen naar het front. Het verschepen van officieren en soldaten naar Oost-Afrika blijft voortduren. Zoo is een eohip vertrokken met 4600 soldaten aan boord, Donderdag en Vrijdag zouden 11.000 soldaten uit Napels vertrekken. In Tivoli wordt een bataljon gevormd van 1200 studenten, die vry- willig in dienst treden om naar Oost-Afrika te worden gezonden. Verder heeft de „Viminale" met 32 officie- ren 50 onderofficieren en 1829 soldaten, be- nevens een hoeveelheid oorlogsmateriaal in Napels het anker gelicht en is met 4000 man aan boord de groote ..Satumia en met 6000 man de „Romolo" uit Napels vertrokken. De op deze schepen vervoerde troepen worden direct naar Mogadiscio gebracht en zijn dus bestemd om op het Zuidelijke front te strijden. De subalterne officieren der aanvullende geniecorpsen en het kader der luohttroepen, benevens de ingenieurs van de tweede cate- gorie der lichting 1906 zijn onder de wapenen geroepen. 1 De grootte van het Italiaansche leger. Naar officieel te Rome wordt medegedeeld, is het onder wapenen brengen van de dienst- j plichtigen van de jaarklassen 1911, '12, '13 en '14 met verkorten diesttijd in volkomen orde Giornale d'ltalia een commentaar, waarm er op wordt gewezen, dat 1.200.000 man onder de wapenen zijn, waarvan zich ongeveer een millioen in Italie zelf bevindt. Na dit vastge- steld te hebben, begeeft het blad zich m pole- miek met het Parijsche blad Oeuvre. Dit toch had den Franschen generaal Weygand de uit- lating toegeschreveni dat de militaire sterkte van Italie tengevolge van de actie in Abessi- nie zoodanig is teruggeloopen, dat men in de toekomst geen rekening meer behoeft te hou- den met Italie als militaire mogendheid. Deze verklaring van generaal Weygand, zoo schrijft de Gioinale d'ltalia, is daarom des te ongeloofwaardiger, wanneer men zich her- innert, dat Italie op het oogenblik alles hij el- kaar tot nog toe in Oost-Afrika slechts 5 di- visies van het regelmatige landleger en am- dere divisies van de vrijwillige zwarthemden heeft. Bij Aksoem. wegens het ontbreken van belangrijke ajgglo- meraties, spoorwegen, electrische centrales en fabrieken. Voorts bewegen de Etiopische strijdkrachten zich niet in dichte massa's en beschikken ze over weinig afweergeschut. En de minister betwistte de berichten over be- schieting van open steden niet slechts met humanitaire argumenlen, maar met te her- inneren aan den wil van Italie, in de toekomst vreedzaam met de bevslking samen te werken. Met het oog op een en ander hebben zij uit- sl uit end oude toestellen naar de gevechts- terreinen gezonden, beel veilig, maar niet bij machte in Europa groote diensten te bewijzen. Die met drie motoren kunnen elik 400 bommen meevoeren en tot 5000 M. stijgen, wat ze bui ten het bereik van de vijanden brengt. De ge- middelde snelheid wisselt tusschen 160 en 200 K.M. het uur. De bommen wegen 2 K.G. en hebben een werkingsstraal van 50 M. Dit be- wijst, naar de meening van den generaal, dat er alleen het zaaien van paniek mee beoogd wordtware het om ,,slachtingen te doen, bommen van honderden kilo's zouden worden geforuikt. Maar hoofddoel van de vliegers is verkennen. Valle voegde erbij, dat het Italiaansche luchtwapen over enkele maanden geheel ver- nieuwd zal zijn. Het zal dan bombardeersmal- deelen tellien van machines, die een gemiddel- de snelheid van 300 K.M. per uur halen met medeneming van 1000 K.G. bommen en ge- noeg benzine en olie om een afstand van 2000 K.M. te tamnen afleggen. Ze kunnen tot 9 KJM stij'gen, de geveehtstoestellen zullen met een snelheid van 400 K.M. in het uur evo- lueeren en de zes fabrieken van vliegtuigen, die in Italie werken, maken er van hetzelfde Een langdurige veldtocht Generaal Duval, militair medewerker van het Journal des debats, rekent op een langen oorlog in Abessinie. Zal Italie, vraagt hij, lange jaren over de financieele en politieke mogelijkheden beschikken om een leger van 200.000 man in dat land op de been te houden. Zal het, aldus handelend, het beste en voor- deeligste gebruik van zijn vermogens maken? Maarschalk Badoglio liet zich tegenover een correspondent van Opera Mundi in denzelfden geest uit. Hij boopt, dat van den winter door- gevocJiten kan worden- I -r Indien U zich onbehaaglijk voelt, Uw hoofd.^waa^'s Uw benen als lood zijn, zullen 1 a 2 Aspmn-tabletten U weer fit maken: (Ingez. Med.) nen korten tijd was er te rekenen op een ant- woord op den Italiaanschen inval. Tot dien tijd zijn de troepen echter genoodzaakt af te wadhten en waar dat noodzakelrjk is, zich terug te trekken. Beginnende schaarschte in Italie. De Romeinsche correspondent van Paris Midi voegt bij de artikelen, waarvan de voor- raden beginnen te slinken, boter en suiker, met het oog waarop men saccharine inkoopt. De kleine minderbeid, die provisies kan in- slaan, zint daarop. De Gazetta del popolo sohrijft: Nu Bnge- land een aanval op Italie voorbereidt kan men dat land voor den Volkenbond en de onder- teekenaars van het Kellogg-traktaat aankla- gen als den staat, die openlijk tot een agressie tegen Italie aanstalten maaikt. SLAVERNIJ AFGESCHAFT IN DOOR ITALLe BEZETTE GEBIEDEN. Het land rond Aksoem, zoo meldt een cor respondent uit Asmara, is het vruchtbaarste, dat de Italianen tot dusver gezien hebben. Er zijn overal kudden vee, en wuivende velden doera, een Indische soort mais. De Italianen zullen onmiddeUij'k een vliegveld bij Aksoem aanleggen, als een nieuw beginpunt voor ver- kenningsvluchten. HET ITALIAANSCHE LUCHTWAPEN. Generaal Valle, onder-staatssecretaris van Generaal de Bono heeft een proclamatie uit- gevaardigd, waarin een einde wordt gemaakt aan de slavemij op het door Italianen be- zette gebied, en alle slaven in vrijheid gesteld. Volgens de Bono is er verder geen nieuiws te melden van de fronten bij Eritrea en Ita- liaansch Somaliland. DE CONFERENTIE DER VOLKENBONDS- STAT®N. De correspondent van de N. R. Crt. meldt uit Geneve: De zoogenaamde coordinatie-commissie, waarin alle 52 staten vertegenwoordigd zijn, die deel uitmaken van de conference der Vol- kenbondsstaten voor de sanctiebepalingen tegen Italie, heeft Vrijdagavond een openbare vergadermg gehouden. Daarin zijn alle voor- stellen der commissie van achttien bekrach- tigd nadat deze commissie Vrijdagmiddag nog meer dan vier uur besteed had aan het leggen van de laatste hand aan haar voorstellen. Zooals bekend had de coordinatie-commissie bovendien reeds besloten, dat de uitvoer van wapenen, munitie en oorlogsmateriaal naar Italie behoort verboden te worden en verleden Maandag had de coordinatie-commissie zich reeds uitgesproken ten gunste van de veel omvattende financieele sanctiemaatregelen, die de commissie van achttien had voorge- steld. iDe commissie heeft thans op voorstel van de commissie van 18 achtereenvolgens beslist dat: 1. Alle invoer van Italiaansche waren be hoort te worden verboden; 2. de uitvoer van een aantal nader ge- noemde grondstoffen en producten naar Italie behoort te worden verboden: 3. de staten, die aan de sanctiebepalingen deelnemen, elkander wederkeerig steun moe- ten verleenen voornamelijk door de vermeer- dering van elkand^rs invoer; 4. de commissie van achttien te Geneve in permanente zitting bijeen zal blijven om de uitvoering der genoemde besluiten na te gaan en eventueele nieuwe voorstellen aan de coor dinatie-commissie in te dienen; 5. de voorzitter der coordinatie-commissie, de Vasconcelles, de voomaamste documenten inzake het Italiaansch—Abessijnsche geschil met inbegrip natuurlijk van de aanbevelingen der coordinatie-commissie aan de niet-Volken- bondsstaten zal doen toekomen met de mede- deeling dat de coordinatie-commissie gaarne alle mededeelingen zal ontvangen, die de met Volkenbondsstaten nuttig zouden oordeelen aan de coordinatie-commissie te doen. 6. De coordinatie-commissie op 31 October weer bijeen zal komen, om den datum van de inwerkingtreddng der oeconomische sanctie maatregelen vast te stellen. Bij de discussies, die naar aanleiding van de versohillende voorstellen van de commissie van 18 plaats vonden, hebben de gedelegeer- nTTrtT,„.orno mn Onstpnriik her- behouden niet herhaalden, moet men aanne- men, dat zrj zijn blijven voortbestaan. Nadat de coordinatie-commissie alle boven genoemde besluiten bad genomen sprak voor zitter de Vasconcelles de overtuiging uit dat de conference een belangrijke taak vervuld heeft in het belang van de organiseering der veiligheid door collectieve solidariteit. Hij verdaagde hierop de coordinatie-commissie tot 31 October, nadat Eden hem uit aller naam voor zijn voortreffelijke leiding had bedankt. De wederzijdsche hulpverleening. De coordinatie-commissie behandelde de voorstellen van de commissie van 18 over de organisatie van de wederzijdsche hulpverlee ning. De commissie van achttien stelde op den voorgrond de verplichting die alle regeeringen op grond van artikel 16 paragraaf 3 van het Volkenbondsverdrag hebben om elkander by de toepassing der economische en financieele sanctiemaatregelen steam te verleenen. Met het oog op deze verplichting zullen de regee ringen der volkenbondsstaten het volgende moeten ondememen 1. onmiddellrjk de noodige maatregelen treffen, opdat geenerlei krachtens art. 16 ge- troffen sanctiemaatregel een aan de sancties deelnemend land zal kunnen berooven van de voordeelen die de met Italie gesloten handels- verdragen 'dit land dank zij de meestbegunsti- gingsclausule verzekerden. 2. binnen de grenzen der behoeften van het land de geschikte maatregelen treffen om den invoer van Italiaanschen oorsprong te vervangen door invoer van soortgelijke pro ducten uit de aan de sancties deelnemende landen. j- 3 Terstond na de inwerkmgtredmg der sancties in onderhandeling treden met de sta ten die een nadeel door de toepassing der sancties ondervonden hebben, om den verkoop van hun koopwaren te vermeerderen en a.ous 1Van 1 luchtvaart te Rome, heeft tegenover een cor- respondent van Excelsior herhaald, dat de rol divisies op oorlogssterkte te brengen. Van een spoedig afziwaaien van de jaarklassen '11 de aviatiek in Abessinie volkomen af- I nen 43 en '14 is geen sprake, integendeel, de jaar- j in een Europeesohen klasse 1915 is reeds opgeroepen. wykt van a j vervullen en wei Aan deze officieele mededeeling verbindt de oorlog bestemd J EEN ABESSIJNSCSI KRIJGSPLAN. Te Addis Abeba heeft een van de belang- rijkste legerautoriteiten verklaard, dat het niet mogelijk was uitvoerige berichten over het front te verstiekken, aangezien men be- vreesd was te veel van de Abessijnsche plan- nen bekend te maken. Niettemin was het plan, dat de hewegingen van alle Abbessyn- sche troepen regelde, gereed gekomen en bm- den val Albanie, Hongarije en Oostennjk her haald, dat zij aan de sanctiemaatregelen niet zullen meedoen. De gedelegeerden van Chili, Iran en Uruguay verklaarden de voorstellen aan te nemen, onder voorbehoud echter van een mogelijk afwijkend oordeel hunner regee ringen, nadat deze de kwestie grondiger zou den hebben bestudeerd. Zooals men weet hadden de gedelegeerden van Zwitserland en ten deele ook die van Polen in de commissie van 18 reeds voorbe houd gemaakt over het verbod van invoer van Italiaansche waren. Ofschoon zij deze voor- Roman van ANNY v. PANHUYS. (Nadruk verboden.) 25) (Vervolg.) Josine nam een geldstuk uit haar porte- monnaie en terwijl buiten een nieuwe wals begonnen werd, vertelde zij haar tante, dat haar huisknecht Antoon ook eens zoo'n zwer- vende muzikant was geweest eer hij, jaren geleden, door haar man was opgenomen. „Nu, hy zal wel blij zijn, als hij die arme kerels ziet, dat het hem goed gaat en hij hier goed voer en een wanne stal heeft''. De jonge huisvrouw schelde. Mientje kwam binnen en Josine vroeg haar: „Waar is Antoon?" ,,Waarschijnlijk boven in zijn kamer", zei de keukenmeid, terwijl zij de schouders op- trok. „Toen ze daar buiten begonnen te spe- len, kwam hij juist de trap af. Ik dacht waarempel, oat hy een broerte van den schrik kreeg, zoo bleek werd hij en hij moest zich aan de leuning vastgrijpen om niet te vallen". „Ja... en?" Josine begreep, wat er in den annen kerel moest omgaan, toen hij daar zoo plotseling klanken uit zijn vaderland hoorde. Verder weet ik niets, mevrouw", gaf Mientje ten antwoord en zij speelde met de banden van haar hagelwitte schort. ,,Hij liep langzaam weer de trap op en mompelde aller)ei, dal ik niet verstaan kon. De jonge vrouw vroeg niets meer. Zij gaf de meid een gulden en zei: ,,Breng dat aan die mannen". Mientje bekeek het geldstuk en fvonste de wenkbrauwen. Een gulden voor die zwer- vers! Dat ging haar verstand te boven. Schoorvoetend verliet zij het vertrek. Tegelijk hoorde men struikelende stappen de trap afloopen. Het was alsof een dood- zieke naar beneden kwam, de beenen schenen hun dienst te weigeren. Josine opdende de kamerdeurAntoon stond er voor, hij zag er uit, alsof hij van verdriet en heimwee sterven ging. Laat ze toch daarbuiten ophouden", fluis- terde hij. „Ik kan het niet meer verdragen, het heimwee laat mij niet met rust .Zoodra ik een andere bediende heb ge- vonden, kmi je vertrekken, Antoon", troostte Josine. Zij bad zoo'n zielsmedelijden met den man. „Iederen dag lijkt my een eeuwigheid antweordde hij al een beetje flanker. Hy schaamde zich er over, dat bij zich zoo had laten gaan. Mevrouw was toch altijd zoo goed voor hem geweest en nu zou zij denken, dat het hem niet meer beviel in haar huis, Maar dat was niet waar! Het was sedert hi! zijn viool weer ter hand had genomen, dat het heimwee hem zoo te pakken had. En toen hij die welbekende klanken uit het vaderland hoorde, die door de reten van de deuren en vensters naar binnen drongen, was er als een koortsgloed over bem gekomen. O, als hij vrij was geweest, als hy met die mannen mee had kunnen gaan, terug naar het vaderland, hun kost verdienend met de melodieen, die vroolijkheid en levenslust om zich verspreiden! Het was alsof Josine die gedachten op het gezicht van Antoon las. Een zacht lachje kwam over haar gelaat en maakte het nog mooier. „Maar, Antoon, als dat heimwee nu toch niet meer te beteugelen is, sluit je dan aan bij die mannen". MevrouwDankbaarheid, niet uit te drukken dankbaaiiheid klonk in dien kreet. Bliksemsnel holde Antoon langs Mientje, die de huisdeur wilde sluiten. Hij sprong de stoep af en liep naar de muzikanten, die juist weer verder wilden gaan, maar nu vei- wonderd keken naar dien huisknecht in keu- rio-e livrei, die daar zoo plotseling te voor- schiin was gekomen en hen in him moeder- taal aansprak. Twee biljetten van Lot gulden drukte bij in de hand van den hoomblazer. „Gaat vanavond naar een goed logement en komt dan morgen om dezen tijd weer hier. Speelt dan de wals, die jelui zooeven gespeeld hebt. Dan weet ik, dat jelui er zijt. Ik ben ook een muzikant uit Bohemen en wil met jelui meegaan. Mijh viool kan zingen en lachen zooals die van jelui". De drie knikten emstig. Ja, dat was aan zijn spraak te hooren, dat las men in zijn oogen, dat hij inderdaad een Boheemsohe muzikant was. Morgen om dezen tijd zijn wij weer hier bel'oofden zij en reikten hem hun blauwe verkleumde handen. Een, de waldhoomblazer, noteerde het adres. De anderen, ook Antoon zouden daar niet eens aan gedacht hebben. Voor den ingang der loge werd mevrouw van Kempen namens de directie begroet door een heer in zwarte rok en wit vest. Josine stelde baar tante, mevrouw Willebrands voor en nadat de heer iets gezegd had over de groote eer, die de dames de directie van den stadsschouwburg bewezen, boog hij en verwjjderde zich. Josine droeg een japon vanmatte, zwarte stof, waaraan echter geen crepe gameenng den rouw accentueerd. Zij legde haar tooneel- kijker en programma op den rand van de loge, nam piaats en praatte zachtjes met haar tante, die naast haar zat. Geen van beiden had haar aandacht bij datgene, waar- over zij spraken. Het was er hun slechts om te doen, door die enkele woorden de gejaagd- heid t.e bedaren, die hun hart deed kloppen. Spoedig vulde de zaal zich met chic g,. kleede dames en heeren. In de loge naast de twee vrouwen, kwamen een paai. men- schen zitten, die tamelijk luid babhelden. Josine kon zich niet voorstellen, hoe iemand over zulke beuzelachtigc dingen kon praten en mevrouw Willebrands keek verontwaardigd naar de naburige loge. Dan begon de voorstelling Het licht in de zaal werd gedempt en het orkest begon de ouverture v^n „Margo" te spelen. Als een breede, machtige stroom verspreidden zicb de tonen door de zaal. Dan loste zicb die vloed op in ontelbare, glinste- rende beekjes, die alien om de heart dezelfde melodie deden hooren, maar telkens door een ander instrument gespeeld. Toch bleef er een overweld'igende harmonie behouden. Disnarmonie, die tot de hoogste harmonie leidt Opeens brak de ouverture af, bet gordyn werd aan weerszijden weggeschoven en de eigenlyke opera begon, Het libretto behan delde een episode uit den tijd der revoluLe. Margo de heldin van het muziekdrama, is een volbloed aristocrate, die het schavot zou kunnen ontgaan, als zij haar liefde wilde ver- loochenen. Maar zij sterft, omdat zij met het leven aan zoo'n erbarmelijke leugen te aanken wil hebben. Wat had de componist gemaakt van dit eenvoudige, maar moeilijk te behandelen the- ma? Zooals zware, zijden damast-gordijnen kale wanden bekleeden en een vertrek tot een pronkzaal maken, zoo drapeerde de muziek zich om den eenvoudigen tekst als een koste- lijk, heerlijk weefsel, gesponnen uit tonen van goud, zilver, purper en hemelsblauw. „Wat is dat prachtig!" hoorde Josine in de loge naast haar fluisteren. Zij glimlachte, maar haar adem ging zwaar. Ja, prachtig was het, overweldigend schoon, hetgeen Dirk gecomponeerd had en met koortsig kloppende polsen zocht Josine in dien stroom van klan ken iets, dat haar zou opembaren. hoedanig zijn leven in dat groote, genotzuchtige Parijs geweest was. Soms waren de melodieen wild en opwin- dend, maar door bet geheel klonk toch een ondertoon van zuivere kracht. Dat schonk haar een gevoel van gerustheid, alsof iemand, die het weten kon, haar tOiefluisterde: „Dirk heeft je nooit vergeten. Toen hij zijn opera schreef, heeft hij aan jou gedacht en het beste (Ingez. Med.) en schoonste daarin werd opgewekt door de herinnering aan jou." Inge to gen en als verstard in vrome over- denking zat Josine met de handen gevouwen in haar schoot. Al haar vreezen en hopen, al haar denken en peinzen werd stil en kalm on der den invloed der muziek, door Dirk opge- bouwd met zijn zeldzaam en machtig talent. Als in diepe meditatie zat Josine in den sohouwburg. En beneden, beel achteraan, zaten Luigi Marini en Dirk Willebrands. De Italiaansche maestro had de hand van zijn jongen vriend gegrepen en hield die met zijn lange vingers omklemd, alsof hij hem wilde bemoedigen. Hij meende den harteklop van den componist te voelen. Hoewel „Margo" in Parijs reeds den vuur- doop had ontvangen, beefde en sidderde Dirk, alsof het de allereerste opvoering was. Voor het veeleischende Parijzer puhliek had hij dankend mogen buigen, het applaus in ont- vangst mogen nemen en hier voor de Amster- dammers verborg hij zich op den achtergrond van de parterre, alsof hij een fiasco ver- wachtte. iLuigi Marini lachte heimelijk. Het was de lucht van het vaderland, die als een dichte, beangstigende nevel de triomfantelijke zeker- heid neerdrukte, die na het succes in Parijs Dirk eigenlijk moest bezielen. Dat Amster dam dat succes zou bekrachUgen, wist de Italiaan wel. Juist, omdat hij het wist, had hij er voor gezorgd, dat de jonge toonkunste- naar de toejuichingen niet zou missen, die hem toekwamen. Als een goede vader had hij voor hem gezorgd. Te voren verheugde hij zich over de verras- sing, die Dirk zou te beurt vallen. Maar ook verheugde hij zich over de heeriijke melodieen die een jongere, pas beginnende kunstenaar had weten te vinden en met zijn geoefend oor dronk hij als het ware de pracht van die zwe- vende klankengolven, die door de zaal ruisch- ten. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1