ALGEMEEN MEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Edelweiss No. 935 VRIJDAG 11 OCTOBER 1935 75e Jaargang Buitenland. Predikbe urten Sport Gemengde Berichten Laatste Berichten EERSTE BLAD Griekeniand wetier ee«t ftoninkrijk. Geruchten, die niet juist bleken te zijn. TER NEUZEN, 11 OCTOBER 1935. AXEL. RECHTSZAKEN. we redden ons best. Zuinig ben ik altijd ge- weest. wij wonen nu ook wat goedkooper en de wasch doe ik ook altijd zelt. Natuur lijk met Edelweiss, die is goed en billijk. N.V.Zeepfabriek v/h. De Haas v.Brero, Apeldoorn CENT NEUZENSCHE CO U RANT De Nationale vergadering die Dander Jag plaats had, nam de volgende drie besluiten aan: 1. De republikeinsche regeeringsvorm in Griekeniand wordt opgeheven. 2. De monarchistische constitutie van 1911 wordt andermaal van kracht. 3. De volksstemming zal 3 November wor- den gehouden. 4. In dezen tussohentijd wordt als konink- liik regent aangewezen minister-president Kondillis. Reeds om kwart over zeven was de zitting afgeloopen. Hoe de Grieksche republiek werd i ingesteld. Zoo als men weet schrijft de N. R. Crt. was de aanleiding van den val van de Grieksche monarchic in de nederlaag van de Grieksche legers in Klein-Azie gelegen. Hiierdoor zag koning Constantijn zich in September 1922 genoodzaakt afstand te doen van den troon. Hij werd opgevolgd door zijn zoon, koning George II, die zich in verband met den rumoe- rigen toestand in het land, slechts zeer weinig heeft kunnen laten gelden. De revolutionnaire beweging verkreeg hoe ianger hoe meer invloed, welisiwaar ontstond er ook een sterke actie tegen de revolutie, waarvan men indertijd zonder de geringste aanwijzingen verklaarde, dat de Koning hier- bij betrokken was, doch de pogingen van deze oontra-revolutionaire beweging faalden en in het begin van December 1923 was de toestand dermate, dat de regeering onder den druk van de steeds sterker wordende revolutionaire be weging en in het bijzonder van generaal Pan- galos en kapitein Hadjikyriakos den Koning verzocht het land te verlaten by de bijeen- komst van de Nationale Vergadering die over de toiekomst van den troon zou beslissen. Den l&en December 1923 verlieten de Koning en de Koningin, prinses Elisabeth van Roeme- nie, een dochter van koning Ferdinand, het land, om uit te wijken naar Roemenie. IKondouriotes nam het regentschap waar en Venizelos kreeg het verzoak naar Griekeniand te komen, aan welke uitnoodiging hij op 4 Januari van het volgend jaar gehoor gaf, met het voorbehoud dat zijn verblijf tijdelijk zou zijn en alleen zou dienen om den burgeroorlog te bezweren. Het revolutionaire comite trok zich echter terug en Venizelos zag zich ge noodzaakt die leading van de regeering op zich te nemen. De actie van de vereeniging van officieren, noodzaakte Venizelos echter na eenigen tijd af te treden, omdat hij had voor- gesteid een pleibiseiet te doen plaats vinden. Venizelos verliet Griekeniand weer oip 10 Maart. Ook zijn opvolger Kaphandares bleef niet lamg aan het bewind. Hij stelde voor de kwes- tie van den troon uit den weg te ruimen door een resiutie in de Nationale Vergadering, even- tueel gevolgd door een plebisciet. Nadat de Koning een aanbieding am vrijwillig afstand te dosn van de hand had gewezen, werd den 25en Maart 1924 de republiek uitgeroepen. Het plebisciet werd gehouden op 13 April van dat jaar. De republiek behaalde hierbij 758.742 stemmen, de monarchie 325.322. Admiraal Condouriotes werd voorloopig president van de republiek. Herhaalde malen doken er berichten op om- trent pogingen tot herstel van de monarchie. Steeds weer waren er te Athene invloeden die Koning George II weer op den troon wensch- ten te brengen, waarvan hij trouwens nimmer formeel afstand heeft gedaan. De Koning heeft zich steeds op het standpunt geplaatst, dat hij nog altijd de rechtmatige souveredn van Griekeniand is. Wei heeft hij verklaard, dat hij, indien hij er zeker van was, dat het Griek sche volk in werkelijkheid tegen den monar- chalen staatsvorm was, hij dat zou aanvaar den. Aan den anderen kant heeft de Koning biji de jongste pogingen om de monarchie te herstellen altijd op het standpunt gestaan, dat slechts de uitslag van een plebisciet hem tot het besluit van een terugkeeren zou kun nen brengien. Koning George werd den 7en Juli 1890 ge- boren, in 1921 huwide hij met prinses Elisa beth van Roemenie. Na zijn afzetting ver- bleef hij doorgaans in Roemenie of in Enge- land. De situatie aan 't Noordelijk en Zuidelijk front. Contingenteeringen van telegrammen. V.P.B.-kabelbrief Addis Abeba, 10 October 1935. Gisteren en ook reeds eergisteren deden hier geruchter. de ronde, dat het Abessijnsche leger in het noorden een groot offensief ter herove- ring van Adigrat had cndernomen, ja zich zelfs weer in het bezit van deze stad had ge- steld. Ook zouden de Abessijnen Adoea weer heroverd hebben en den Italianen zware ver- liezen hebben toegebracht. Daar deze tegen- offensieven eenerzijds in het geheel niet in het door den negus opgestelde plan de cam- pagne pasten en uw correspondent anderzijds zeer stenk aan de juistheid van deze berich ten twijfelde, wendde hij zich tot den chef van de regeeringspersdienst, die hem mededeelde, dat deze berichten door een niet-officieel kee ner in de stad waren rondgestrooid en zich als een loopend vuurtje verbreid hadden. De chef van de regeeringspersdienst was echter niet in staat deze geruchten te bevestigen of te ontkennen, wel twijfelde echter ook hij aan de juistheid er van. Hij wees in dit ver band op het bevel van den negus aan de commandanten van het noordelijk leger om opnieuw een neutrale zone van 30 kilometer in te stellen. Hoewel het natuurlijk mogelijk was, dat eenige fanatieke legeraanvoerders het bevel van hun keizer niet hadden opge volgd, raadde de leader van den regeerings persdienst uw correspondent toch af, de des- betreffende berichten naar Europa door te seinen, welken raad uw correspondent in tegenstelling met eenige collega's heeft opge volgd. De strijd om den berg Edpgahamoes. Reeds faeden bleek, dat uw correspondent verstandig had gedaan met dezen raad op te volgen. Uit de thans binnengekomen offi- cieele berichten bleek, waarin al deze geruch ten hun oorsprong hadden gevonden. Ten Zuid- Costen van Adrigat ligt de berg Euagaha- :er, een strategisch zeer balangrijke berg- keteu, die het geheele vlakke land van Tigre beheerscht. Om het bezit van dezen berg zijn eenige kleine gevechten geleverd, die in het voordeel van de Italianen verliepen, daar deze eerder ter plaatse waren dan de hoofdmacht van het Abessijnsche leger van Ras Seyoem. Nu dit strategisch zoo gewichtige punt in handen van de Italianen is gevallen, mag men gerust zeggen, dat de geheele noordelijke provincie Tigre in hun macht is. Sterke Abessijnsche troepen naar Ogaden. Veel harder nog dan in het noorden schijnen de Italianen in het zuiden van stapel te loopen. Naar hier verluidt, zouden de troepen uit Italiaansch Somaliland reeds meer dan 200 kilo meter in de provincie Ogaden opgerukt zijn, waardoor zij dus bijna van den afstand tus- schen de grens en de stad Djigdiga in de nabijheid van Harrar hebben afgelegd. Zulks is intusschen niet verwonderlijik, daar de Abessijnen den Italianen in het zuiden nog zoo goed als geen weerstand hebben gaboden. Dit vindt zijn oorzaak in de omstandigheid, dat de provincie Ogaden voor het grootste gedeelte uit vlak land bestaat, dat met hoog steppengras begroeid is. Daar het Abessijn sche leger in het open veld tegen 'de met moderne wapens uitgeruste Italianen al heel weinig kans hebben, heeft den negus er tot nog toe van afgezien in dit gebied strijd te leveren. Thans naderen de Italianen echter de provincie Harrar, waar de bodem meer ibergachtig is. Bergen van 1750 meter zijn daar geen uitzondering. Naar dit gebied heeft de negus thans sterke troepenafdeelin- gen gezonden am den Italiaanschen opmarsch van het zuiden uit te stuiten. Al deze Abes sijnsche troepen staan onder het opperbevel van generaal Nasiiboe, gouvemeur van Harrar, die de taak heeft de spoorlijn Dzjiboeti Addis Abeba in het zuiden tegen de Italianen te verdedigen. De diplomatieke betrekkingen verbroken. Veel verontwaardiging heeft het hier onder de bevolking gewekt, dat het Italiaansche legatiepersoneel tegen de uitdrukkelijke ge- geven belofte in van 'horn radiozender hebben gebruik gemaakt, om berichten naar de Ita liaansche legerleiding in Asmara door te zen- den. Toen dit hericht in de stad bakend werd, kwam het tot opgewonden tooneelen voor het Italiaansche legatiegebouw. Slechts met moeite kon het politiecordon de opgewonden menigte in bedwang houden. Met het oog hierop meende de negus goed te doen graaf Vinci, den Italiaanschen gezant, zijn pas te overhandigen. Heden zijn alle diplomatieke betrekkingen verbroken en maakt het Italiaansche legatiepersoneel zich op voor zijn vertrek. De berichtgeving nog moeilijker. Uw correspondent meent reeds lets geseind te hebben over moeilijikheden, die de bericht geving hier baarde, daar het telegraafkantoor te Addis Abeba slechts over een seintoestel beschikt, waarvan dagelijks buiten de regee ringspersdienst ook door 130 buitenlandsche journalisten gebruik moet worden gemaakt. Met het oog hierop heeft de regeering beslo- ten, dat dagelijks door de buitenlandsche cor- respondenten niet meer dan 100 a 300 woorden al naar de belangrijkheid van de bladen of persbureaux waarvoor zij werken, mogen wor den overgeseind. Daar het veelal onmogelijk zal zijn de hier binnenkomende berichten in een dergelijk klein bestek van woorden naar Europa over te seinen, heeft uw correspondent met eenige collega's een combinatie gemaakt, die het mogelijk maakt ook in de toekomst voor een uitvoerige berichtgeving te blijven zorgen. (Copyright. V.P. B.) ANDIie LATEHLDADE. (Gopyright. V.P.B.) ANDRd LAT1EILDAIXE. LAGER TUINBOUWONDERWIJS IN ZEELAND. Op de navolgende plaatsen zullen gedurende dezen winter in Zealand tuinbouwcursussen gegeven worden: Algemeene tuinbouwcursussen le jaar te Axel, Driewegen, 's Heer-Arendskerke, Hoe- dekenskerke, Ierseke, Kapelle (2), Middel- burg, Waarde en Wemeldinge. Algemeene tuinbouwcursussen 2e jaar te Biezelinge, Borssele, Kloetinge, Kwadendam- me, Kruiningen, Koudekerke. Algemeene tuinbouwcursussen 3e jaar te Ter Neuzen, Oudelande en Ovezande. Oursussen in sorteeren en verpakken van fruit te Goes (2), Hoedekenskerkie, (Kapelle e6n voor jongens en 66n •voor meisjes, Kloe tinge, Middelburg, Oudelande en Zierifczee. Cursussen voor volwassenen in fruitteelt te Heinkenszand, Kapelle en Kwadendamme. ROOMSCH-KATH. KERK. Kapelaan E. Modde te Oostburg is door den bisschop van Breda aangesteld als onderpas- toor te Willebroeck bij Antwerpen. INTREKKING VAN 10 en 20 PRAM S STUKKEN EN VAN 20 FRANCS- BIUIETTEN IN BELGIE. De B.B.N., Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland, deelt mede: iZooals bekend, worden de nikkelen 10- en 20-francstukken in Belgle uit den omioop ge- nomen. Als uitersten termijn werd oorspron- kelijk 31 Augustus 1935 aangegeven. a Overwegende, dat het, speciaal in net be- lang van de ibuitenlandsche toeristeni ge- wenscht is, den termijn van geldigheid der ge- noemde stukken te verlengen, tot na de slui- ting van de algemeene wereldtentoonstelling te Brussel, is nu bepaald, dat de nikkelen 10 en 20 francsstukken tot 30 November a.s. hun geldigheid behouden. Nu in voldoende hoeveelheid zilveren 20 francsstukken zijn uitgegeven, zullen de 20 francsbiljetten eerlang buiten omioop worden gesteld. Hoewel nog geen datum voor deze intrek- king is vastgesteld, wordt het publiek aange- raden, deze biljetten, die tegen andere munt- waarde bij de kassen van de Nationale Bank, van de Rijksrekenplichtigen en van de Natio nale Maatschappij van Belgische Spoorwegen kunhen worden ingewisseld, niet langer te bewaren. HEX CENTRUM. „G'schichten aus dem Wienerwald". Een muzikale comedie noemt zich deze film. De klemtoon valt op muzikale" want het is de muziek, die na blijft klinken. De beroemde wals van Strauss, waarna deze film genoemd werd, wordt gespeeld door het Weensche Phil- harmonisch orkest! En een betere vertolking kan men zich niet wenschen. In de geheele wereld bestaat er geen tweede orkest, dat deze wals met eene dergelijke Schwung en klank- kleur ten gehoore kan brengen. Met zoo'n verve een muziekstuk naar voren te brengen, dat kan alleen het Weensche Fhilharmonische oikest. De wals van het .Wiener Wald" heeft men vaak gehoord, maar zooais de Weensche Philharmioniker die brengt, klinkt zij weer als nieuw. Een stuk Weensche muziek is ook Leo Slezak. Als de film verder niets meer te Ibieden had dan alleen Leo Slezak, zou het reeds de moeite waard zijn deze film te gaan zien. Zijn bolhoeclje op een oor, een Virginia in een hoek van zijn mond, de oogen half dichtgeknepen, is hij het toonbeeld van tevre- denheid, geluk en een mensch vol levenslust: de echte Weensche fiakerkoetsier. Magda Schneider speelt het eenvoudige meisje, dat tijdelijk tot milliardairskind wordt gebomibardeerd. Met natuurlijke charme speelt zij haar rol. Als haar partner voldoet Wolf Albach-Retty uitstekend en als men dit jonge menschenpaar samen ziet, kan men zich goed voorstellen, dat zij ook in het werkelijke leven een paar geworden zijn. De rol van de Amerikaansche milliardairsdochter wordt door de Nederlar.dsche filmster Truus van Aalten vertolkt. Zij was steeds het brutale enfant- terrible, nu is zij een gedinstingeerde jonge- dame, op de grens van meisje en vrouw. Zij bezit een groot gevoel voor humor en men moet erkennen, dat zij in deze rol heel wat origineelder en aantrekkelijker is, dan in al haar vroegere rollen. Oscar Sabo, als de opdringere ontketent lachstormen. Een film, die door zijn heerlijke melodieen, zijn spel en regie, het publiek boeit van het begin tot het einde. Zou deze film al meer dan voldoende zijn om hoogstvoldaan huiswaarts te keeren, komt bovendien nog een schitterend filmwerk dit mooie programma completeeren, n.l. De Orlo4v, naar de bekende operette van Marischka en Granichstaedten. De hoofdrollen worden ver- vuld door Liane Haid en Victor de Kowa. Deze film tintelt van humor en heerlijke Russische zang, want de auto-monteur Doro- schinsky beschikt over een maChtig stemge- luid. Doroschinsky is een verarmde Russische grootivorst, die nu zijn brood moet verdienen als monteur. Hij is evenwel in het bezit van de familiediamant ,,De Orlow". Zoolang hij niet in kennis komt met Nadja hindert hem de handenarbeid niet en is een vroolijke gezel. Des avonds keert hij naar het emigranten- lokaal en zingen deze de Russische liederen. Nadja is hem gevolgd op een dier bijeen- komsten en bemerkt hoe men den monteur met eerbied ontvangt. Doronschinsky will, nu hij Nadja kent, nog eens in de wereld schitteren en verpand zijn „Orlow-diamant" en daarmede komen de ver- wikkelingen die in dit filmwerk anders ver- loapen dan in de operette, maar de film wint het aan spanning want de roep over het ver- panden der Orlow" brengt spoedig interna- tionale bedriegers op het doek en nu is het inderdaad fooeiend hoe ten slotte de ontknoo- ping, die alien zal bevredigen, volgt. Een film die oog en oor zal streelen. ZONDAG 13 OCTOBER 1935. Ned. Hervormde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u., Dr. L. J. Cazemier, bed. H. A.; 2 u., Dr. L. J. Cazemier, dankz. H. A. SLUISKIL. 9.30 u., Ds. P. L. D. J. van Oeve- ren; 2 u., de heer H. J. Plaggemars. AXEL. 9.30 u., de heer H. J. Plaggemars; 2 u., Ds. Van Oeveren. HOEK. 9 u., Ds. E. Raams, bed. H. A.; 2 u., Ds. E. Raams, dankz. ZAAMSLAG. 9 u., Ds. G. van Dis, 'H. Av.; 2 u., Ds. G. van Dis, dankz. SAS VAN GENT. 9.30 u., leesdienst. PHILIPPINE. Geen dienst. Gereformeerde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u., leesdienst; 2 u., Ds. Vink, van Hoek. AXEL. 9.30 u. en 2 u., Ds. Post. HOEK. 9 u., Ds. Vink; 2 u., onbekend. ZAAiMSiLAG 9 u. en 2 u., Ds. Kok. Chr. Gereformeerde Kerk. ZAAMiSLAG. 9 u. en 2 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9 u. en 2 u., leesdienst; 6 u., Ds. Verhage. AXEL. 9.30 u. en 2 u., leesdienst. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9 u., 2 u. en 5.30 u., leesdienst Lokaal „Eben-Haezer". Dekkerstraat Ter Neuzen. Nam. 6 uur, de heer M. Meeuwsen, van Bres- kens. Roomsch-Katholieke Kerk. TER NEUIZEN. 7 u., 8.30 u. en 10 u., H.H. Dienst; 2.30 u., Lof. A RR ON DISS EM ENTS - RECI f TBA N K TE MIDDELBURG. Zitting van 11 Oct. 1935. De volgende vonnissen werden uitgespro- ken, alle wegens overtreding van 's Rijks he- lastingwetten J. L., oud 36 j., breifaihrikant te Clinge, tot 50 boete of 20 dagen hechtenis. C. W. C., oud 25 j., arbeider te Sohoondijke, tot tiweemaal 25 boete of tweemaal 10 da gen hechtenis. J. J., oud 41 j., schipper te Breskens, tot f 5 boete of 2 dagen hechtenis. A. J. R. P., oud 20 j., landbouwer te Seven- eeken (B.), tot f 50 boete of 20 dagen hech tenis. W> K., oud 57 j., commissionnair te Axel, tot 50 boete of 20 dagen hechtenis. In al deze zaken werden de aangehaalde goederen verbeurd verklaard. J. G. v. R., oud 72 j., landbouwer te Koe- wacht, beklaagd van bovengenoemd feit, werd vrijgesproken. In dezelfde zitting werd de volgende zaak behandeld. G. L. B., oud 59 j., chauffeur, wonende tp Breedene (B.),. werd verdacht dat hij op 8 Augustus 1935 te Sluis als bestuurder van een auto daarmede heeft gereden over den open- baren weg, waar een druk verkeer in beide richtingen was, en alstoen roekeloos en on- voorzichtig zoo kort adhter een hem voor- rijdende auto is voortgereden, dat hij toen dat voorrijtuig plotseling snelheid minderde, ge noodzaakt was plotseling een scherpe zwen- king naar links te maken, waardoor hij met een wielrijdster, Cornelia Romeijn, in aanra- king kwam en deze dusdanige kwetsuren be- kwam, dat zij daaraan overleed, zijnde deze dood aan de roekelooze en onvoorzichtige wijze van handelen van verdachte's schuld te wij- ten. Eisch; 1 maand gevangenisstraf. Mr. P. C. Adriaanse, verdachte's raadsman, achtte het ten laste gelegde niet bewezen en vroeg vrijspraak. E. d. B., huisvr. P. M., oud 48 j., zonder be- roep, wonende te Ter Neuzen, werd ten laste gelegd dat zij op 29 Augustus *1.1. te Ter Neuzen opzettelijk een door misdrijf verkre- gen belastingmerk als geschenk heeft aange- nomen, nadat dit haar was verstrekt door A. de L., welke het had gestolen. Eisch: drie maanden gevangenisstraf. J. C., oud 21 j., M. A. J. C., oud 19 j., B. P. J. v. P., oud 20 j., G. P. J. v. P., oud 23 j., A. J. v. P., oud 19 j., M. J. F. D., oud 19 j. en A. M. J. D., oud 22 j., alien wonmjde te Mal- degem, werden ten laste gelegd, dat zij op 18 Augustus 1935 te Eede tezamen en in ver eeniging Camiel Dodewijk van Loo hebben mishandeld door hem te slaan. Eisch: ieder 1 maand gevangenisstraf. HOOGER BEROEP. Door J. F., oud 44 j., koopman te Biervliet, is hooger beroep aangeteekend tegen het von- nis van den Politierechter te Middeliburg van 17 September j.l., waarbij hij wegens fraudu- leuzen invoer van kersen is veroordeeld tot f 30 boete of 10 dagen hechtenis. NEDERLANDSOHE VOETBALBEKER. Zondag a.s. zal in afdeeling IV de tweede ronde worden gespeeld voor genoemden beker. Terneuzen gaat naar Breskens en indien de rood-zwarten voltallig de reis aanvaarden zal de overwinning onze stadgenooten wel niet ontgaan. Axel moet de reis naar Bergen op Zoom maken om DOSKO op eigen terrein te be- strijden. Gezien het gelijke spel van DOSKO tegen Hero, waarbij Hero meer kreeg dan haar toekwam, zal Axel wel voor zeer heete vuren komen te staan. Sluiskil zal naar Breda trekken om den strijd tegen De Baronie te aanvaarden. Voor Sluiskil zal het wel op een nederlaag uitloo- pen, want het krachtsverschil is wel wat al te groot om dit te overbruggen. HET NOODWEER. Een windhoos over Nieuw-Dordrecht. iDonderdagmiddag om ruim twaalf uur trok een windhoos over het dorp Nieuw Dordrecht, gemeente Emmen. De windhoos rukte boomen uit den grond. In een gedeelte van het dorp speciaal aan den weg naar de Veenplaats no. 21, is geen huis onbesdhadigd gebleven. Zeer emstig werden geteisterd de woningen van de gezinnen H. Soer en H. ten Berge. Van eerst- genoemde woning werd vrijwel het geheele dak afgerukt, de plafonds stortten naar be- neden. Van het huis van ten Berge is de achter gevel ingestort en het geheele dak weggerukt. In deze woning werd een gedeelte van den inboedel vemield. Een motorrijwiel dat tegen den ingestorten muur stond, is eveneens ge heel vemield. Persoonlijke ongelukken zijn niet voorgekomen, doch wel is de toestand van de echtgenoote van den heer ten Berge, die ziek te bed lag, tengevolge van den hevi- gen schrik verergerd. De beide personen waren tegen stormschade verzekerd. Stoma in en om Nijmegen. Donderdagmorgen heeft een hevige storm gewoed boven Nijmegen en omgeving, vooral in het gebied tusschen de Maas en de Waal. Speciaal de gemeente Leeuwen werd ernstig getroffen. Een windhoos woedde daar over een lengte van meer dan een K.M. Groote schade werd aangericht aan de hui- zen en vele boomen werden geveld. Door den storm overboord geslagen en verd roil ken. Donderdagmiddag is de 35jarige arbeider Teelstra uit Waddinxveen in het nieuwe ka- naal tusschen IJsel en Gouwe bij Gouda, ten gevolge van het om slaan van het roer door den storm, waardoor hij een slag van den helmstok kreeg, overboord geslagen en ver- dronken. 'Hij laat een vrouw en drie kinderen achter. Storm boven zuiden van Limburg. In den nacht van WJoensdag op Donderdag heeft in Zuid-iLimiburg een hevige storm ge woed, gepaard gaande met slagregens, welke des morgens nog voortduurde. Op diverse plaatsen moesten de daken het ontgelden, wer den boomen onfcworteld en is veel schade toe gebracht aan de boomgaarden, waar het late fruit, dat nog aan de takken hing, werd af gerukt. Donderdagmorgen omstreeks elf uur werd het 14jarig doehtertje- van den heer H. te Brunssum door den krachtigen wind van haar rijwiel geslingerd, waarbij het op de tram- rails terecht kwam. (Ingez. Med.) Op dat moment passeerde juist de electri- sche tram, waardoor het meisje werd aange- reden. Met een zware hoofdwonde werd het slachtoffer opgenomen en, na door twee dok- toren voorloopig te zijn verbonden, naar het ziekenhuis te Teerlen overgebracht. Het rij wiel was geheel vemield. Door den hevigen regenval konden verschil- lende beken in Zuid-Limburg het water niet meer verzwelgen, waardoor zij buiten haar oevers traden en verschillende putten en kel- ders werden overstroomd. Deze moesten later door de brandweer worden leeggepompt. VREESELIJK ONGELUiK BIJ WEESP. Op den Kanaaldijk van het Merwedekanaal nabij Weesp is Donderdagavond de heer O., wonende te Bloemendaal, met zijn auto waarin zijn vrouw en twee kinderen gezeten waren, in het kanaal gereden. De heer O. en zijn zoontje van 2 V2 jaar werden gered, doch mevrouw van O. en het 10-jarig dochtertje zijn jammerlijk verdronken. BRAND OP DE BRUSSELSCHE TENTOON STELLIN G. Vermoedelijk tengevolge van het springen van een zuurstofapparaat in een der gelegen- heden nabij het Lunapark is Donderdagnacht brand ontstaan op het tentoonstellingsterrein. Hoswel de brand door den stormwind snel am zich heen greep, wist de brandweer groot onlheil te voorkomen. Eenige stands gelegen tusschen het Witte Paard en de Skooter-auto's brandden geheel uit. MOTOR-ON GELUK. RAAMjSDONKVEER. Hedenmorgen onge- veer half elf kwam een motorrijder met duo uit Calmpthout, in botsing met een vracht- auto. De motorrijder werd over den weg ge slingerd en bekwam een hersensohudding en een ernstige hoofdwonde. De duorijder beliep niet-emstige hoofdwonden. Beiden werden naar het ziekenhuis te Raamsdonkveer ver- voerd. De duorijder kon na verbonden te zijn, huiswaarts gaan. De motor is geheel vernield, de vrachtauto werd eenigszins beschadigd. DE SANCTIES. GBNeVE. Heden werd in de coordinatie- commissie inzake de sancties tegen Italie, tot president gekozen de Portugeesche minister van buitenlandsche zaken en premier Vascon Cellos, nadat door verschillende anderen, o.w. ook Nederland, deze functie geweigerd werd. (Het eerste besluit der coordinatiecommissie was, dat niet openbaar vergaderd zou worden. De voortzetting der te behandelen puntien ge- schiedde dan ook in geheime zitting. Verder werd besloten, een sub-commissie van 16 personen, o.w. ook Nederland, te be- noemen, die hedenavond met uitgewerkte en vast omlijnde voorstellen zou komen, die da- delijk aan de oonferentie overhandigd zouden worden voor spoedige hehandeling. HEVIGE TEGENAAN V ALLEN DER ABESSIJNEN NABIJ ADOEA. ADDIS ABEBADe Abessijnsche troepen onder Ras Seyoem hebben Donderdagavond een tegenaanval gedaan op Adoea. De tegen- aanval geschiedde onder bescherming der duisternis, zoodat de Abessijnsche troepen tot de Italiaansche linies wistsn te r.aderen, al- waar een fanatieke strijd heeft gewoed van man tegen man. Volgens ontvangen berichten zouden 2500 Italianen zijn gevallen, terwijl de Abessijnen, die eveneens zware verliezen leden, duizenden geweren, mitrailleurs, stukken licht gesehut en een groote hoeveelheid munitie hebben buit gemaakt. De strijd duurde den geheelen nacht voort. In den toestand sohijnt echter nog geen verandering te zijn gekomen. NIEUWE ITALIAANSCHE TROEPEN- CONGENTRATIE IN ABESSINIe. De bevelhebber van het Zuidelijke Abes sijnsche legeroorps, Dedzjamasj Nassiboe, deelt mede, dat van Italiaansche overloopers werd vemomen, dat een groote troepencon- centratie van Italianen plaats had in de sec tor Bali onder bescherming van licht gesehut en vliegtuigen. Deze berichten zouden de reeds in omioop zijnde geruchten hieromtrent nader bevestigen. Door de Abessijnen worden tegen- maatregelen voor de bedreigde streek met kracht voorbereid.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1