ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN De Italiaansch-Abessmische oorlog. Deze reinigings-mefhodi is zoo eenvoydig! Clkkej'tj&s No 9360 WOENSDAG 9 OCTOBER 1935 75e Jaargang BinnenSand Buitenland EERSTE BLAD TJlaken Schoon Schip NEUZENSCHE CO U RANT i B' NNEilENTSPKIJS: Binnen Ter Neuzen f 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per past f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Ahonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HET ADRES VAN DE COMMISSIE INZAKE OORLOGSPROPHYIAXE. De Koningin heeft aan den voorzitter van de commissie inzake oorlogsprophylaxe van de Nederlandsche maatschappij tot bevorde- ring der geneeskunst het volgende telegram gezonden: U dankend voor de toezending van het adres dat u met uw vakgenooten uit andere landen tot de staatslieden, aan wie de volkeren him lot hehben toevertrouwd, gericht heeft, geef ik u de verzekering, dat dit tot nadenken stemmend stuk mijn voile aandacht an belang- stelling heeft en dat ik met uw bij udtstek practisch en reeel standpunt van harte instem. Ik vertrouw, dat het zijn invloed niet zal missen op de geestesgesteldheid van volken en staatslieden, God geve dat de onder- scheiden volkeren, gedrongen dodr scherper en jiuister inzieht in het vreeselijke van den krijg, zich in hun waarachtig belang bereid toonen tot vreedzame samenwerking voor het welzrjn der menschheid in het algemeen. Voor de staten, in het bijzonder voor die, welke lid zijn van den Volkenbond, ligt hier een grootsche taak. WILHELMINA AMBULANCE NAAR ABESSINIe. Prinses Juliana stelt duizend gulden ter beschikking. iH. K. H. Prinses Juliana, voorzitster van het Nederlandsche Roode Kruis, heeft f 1000 ter beschikking gesteld voor de eventueele uitzending van een Nederlandsche ambulance naar Abessinie. MINISTER DE GRAEFF NAAR GENeVE VERTROKKEN. De minister van Buitenlandsche Zaken jhr. mr. A. C. D. de Graeff en prof. mr. dr. J. P. A. Frangois, administrateur aan het departe- ment van Buitenlandsche Zaken en chef van de afdeeling Volkenbondszaken, zijn Dinsdag- middag met den trein van 14.36 H.S.M. naar Geneve vertrokken, ter bijwoning van de ver- gadering van den Volkenbond, welke heden opnieuw bijeenkomt. DE ITALIANEN IN ONS LAND EN DE OORLOG IN ABESSINIe. De heer Schalker heeft den Minister van Justitie de volgende vragen gesteld: 1. Is het juist dat op Woensdagavond 2 October op het Italiaansche consulaat te Amsterdam „de Italiaansche fascisten in Amsterdam" zijn bijeengeroepen; dat aldaar stonden, achter een groene tafel, het bestuur van de fascistische partij, afd. Amsterdam, ter zijde een paar kinderen in de houding: Italiaansche jeugdafdeeling" en dat verder de leden der kolonie aanwezig waren? 2. Is indien het bovenstaande den Minis ter bekend is of bij onderzoek juist blij'kt de Minister niet van meening, dat uit een en ander geconcludteerd moet worden, dat een aantal vreemdelingen van Italiaansche natdo- naliteit, zich hier in Nederland met politieken arbeid bezig houden, daarvoor zelfs een eigen politieke organisatie hebben, met plaatselijke afdeelingen, wat naar de mededeelingen van den Minister, eertijds in de Earner gedaan, door de regeering niet geoorloofd wordt ge- acht? 3. Welke maatregelen denkt de regeering te nemen, am aan deze naar haar oordeel on- geoorloofde handelingen van hier te lande ver- blijvende vreemdelingen een einde te maken? HET ARTIKEL VAN NITSJI NITSJI REEDS OP 25 AUGUSTUS VERSOHENEN. Het artikel in het Japansche blad Nitsji Nitsji, waarin de bedoelingen van Japansche expansie in Ned. Indie nogal vrijmoedig wer- den weergegeven, is reeds op 25 Augustus in bedoeld blad verschenen, zoodat dit artikel niet te beschouwen is als te zijn geschreven onder den druk van de jongste internationale ontwikkelingen. DE A-V.R.O. TE GENeVE. De A.V.R.O. heeft haar reporter, den heer Gustav Czopp, naar Geneve gezonden, ten einde vandaar uit Donderdag a.s. te 9.30 uur een causerie te houden over de Assemblee en over zijn Geneefsche indrukken. SLTUATIE PEULVRUOHTENMARKT VERBETERD. Verleden week is gemeld dat tengevolge van de verbeterde marktpositie en van de toege- nomen vraag voor binnen- en buitenland, be- sloten is dat kwaliteit A van oogst 1935 van Nederlandsche peulvruchten niet meer gede- natureerd mag worden. De Akkerbouwcentrale heeft thans beslist dat ook kwaliteit B niet meer voor denatu- ratie voor veevoer in aanmerking mag komen. De vraag naar peulvruchten voor mensche- lijke consumptie is zoo toegenomen, dat deze kwaliteiten, die in normale tijden nooit anders dan voor menschelijk voedsel worden gebe- zigd, niet meer als veevoer behoeven te wor den gebezigd.. DE RAMP VAN DE POOLSTER EN DE KALBA. De vreeselijke gevolgen, welke de jongste stormen hebben gehad krjjgen een naspel. Donderdag 10 Oct. a.s. am twee uur zal de Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam in het Beursgebouw een onderzoek instellen naar de oorzaak van de scheepsramp van het mo- torschip Poolster, dat op 26 September tijdens stormweer in de Wester-Eems is vergaan, waarbij vijf personen het leven verloren en naar het ongeval overkomen aan het motor- schip ,,Kalba", dat op 17 September tijdens stormiweer op de kust van Walcheren is ge- strand, waarbij de kapitein is omgekomen. SOHAARSCHTE AAN SCHEEPSRUIMTE. De Rotterdamsche correspondent van het Alg. Hbl. schrijft: Schepen voor kolenvervoer naar de Middel- landsche Zee waren Dinsdag bijna niet te ver- krijgen. Voortdurend komen er aanvragen binnen van Duitsche bevrachtingsondernemin- gen, die behalve de ruimte, welke zij steeds te hunner beschikking hebben, extra scheeps ruimte zoeken voor de verscheping van in de laatste dagen afgesloten omvangrij.ke par- tijen. Niet alleen van Duitsche zijde trouwens wordt scheepsruimte gevraagd voor de Mid- dellandsche Zee. De Grieksche reeders houden zich afzijdig. Gebrek aan scheepsruimte is er geenszins. De veronderstelling is, dat de reeders zich slechts afzijdig houden, omdat zij verwachten hoogere vrachten te kunnen bedingen, nu het bekend geworden is, dat er in de laatste dagen groote partijen kolen voor vervoer naar Italie afgesloten zijn, die straks bevracht moeten worden. Ook het kolenvervoer van den Ruhr naar den Boven-Rijn is sterk opgevoerd in de laat ste dagen. Er worden thans kolen verscheept naar Kehl, die daar worden overgeladen voor het vervoer per spoor via Zwitserland naar Italie. Wij vememeq dat deze transporten zul- len worden opgevoerd tot 100.000 ton per maand, hetwelk vrijwel het maximum is, dat langs dezen weg kan worden bereikt. W]ij vemamen van Duitsche zijde dat een deel der leveringen van kolen door Duitsch- land aan Italie contant wordt betaald. HET INNEN VAN NIET-BETWISTE GELDV ORDERINGEN. Het reeds eenigen tijd geleden aangekon- digde wetsontwerp betreffende de inning van kleine vorderingen is thans bij de Tweede Earner ingediend. Het ontwerp, in den vorm van een nieuwe afdeeling van het Wietboek van Burgerlijke Rechtsvordering, draagt den titel „Maatregelen tot vergemakkelijking van inning van onbetwistbare geldvorderingen", blijkens dien titel reeds beperkt het zich niet tot de kleine vorderingen, maar strekt het zich uit tot alle opeischbare geldvorderingen. De gekozen precedure om de inning van geldvorderingen te vergemakkelijiken is die van een request-procedure, gericht op de uit- vaardiging van een dwangbevel. Hij, die een opeischbare geldsom te vorderen heeft, kan den rechter, die naar de gewone regelen van rechtsplegingen van de zaak zou kunnen ken- nis nemen, de uitvaardiging van een dwang bevel verzoeken. Voor vorderingen, minder dan f 200, behoort een verzoek om uitvaardiging van een dwangbevel dus tot den kantonrech- ter gericht te worden, voor hoogere bedragen tot de arrondissementsrechtbank. Van de indiening van een verzoekschrift wordt door den griffier onverwijld kennis ge- geven aan den schuldenaar, die binnen veer- tien dagen moet antwoorden. Antwoordt hij niet binnen den gestelden termijn, dan kan de rechter een dwangbevel uitvaardigen, dat de kracht heeft van een bij verstek gewezen vonnis. Indien de schuldenaar w51 binnen den ge stelden termijn antwoordt, en uit zijn ant- woord blijkt, dat hij volledig erkent de opge- vorderde geldsom schuldig te zijn, dan vaar- digt de rechter terstond een dwangbevel uit, zelfs indien hij onbevoegd mocht zijn. Erkent de schuldenaar slechts een gedeelte van de opgevorderde geldsom schuldig te zijn, dan kan de rechter voor dat erkende gedeelte een dwangbevel uitvaardigen. Tegen de dwang- bevelen bestaat alleen de mogelijkheid van hooger beroep op grond van db»bewering, dat de rechter ten onrechte heeft beslist, dat uit het antwoord blijkt, dat de schuldenaar erkent de opgevorderde geldsom of een gedeelte daar- van schuldig te zijn. Tegen het dwangbevel noch tegen de uitspraak in hooger beroep staat beroep in cassatie open. Voor het geval dat uit het antwoord van den schuldenaar niet blijkt, dat hij erkent de opgevorderde geldsom schuldig te zijn, ver- wijst de rechter de zaak naar een gewone zit- ting van zijn gerecht. Ook kan de rechter eerst nog de partijen oproepen ten einde te trach- ten tot een overeenstemming te komen. De tot de arrondissementsrechtbank ge- richte verzoeken om uitvaardiging van een dwangbevel worden behandeld door den voor zitter der rechtbank of een door hem aange- wezen lid. Verzoekschriften van den schuldeischer tot de arrondissementsrechtbank moeten, evenals het antwoord van den schuldeischer, door tus- schenkomst van een procureur geschieden. De kosten der request-procedure griffierechten, procureurssalaris) worden op den schulde naar tegen wien een dwangbevel wordt uitge- vaardigd, verhaald. De griffierechten, die door den schuldeischer moeten worden betaald, doch verhaalbaar zijn, bedragen bij kantonge- rechtszaken 5 indien het bedrag der vorde- ring hooger is dan f 25 en bij zaken, aange- bracht bij de arrondissementsrechtbanken f 10. Aldus ziet in groote lijnen het stelsel er uit, dat de regeering gekozen heeft om de inning van geldvorderingen op een nalatigen schul denaar te vergemakkelijken. In zijn memorie van toelichting herinnert minister van Schaik aan de bezwaren, ver- bonden aan het stelsel der bestaande wet: geen executoriale titel zonder contentieus proces. DE LAATSTE TENTOONSTELLINGS- WEKEN. De correspondent van de N. R. Crt. te Brussel meldt: Het blijkt wel dat het succes van de wereld- tentoonstelling zich tot de laatste dagen toe zal weten te handhaven. Zondag j.l. telde men nog 270.000 bezoekers en Zaterdag waren er zeker 150.000. De datum der sluiting van de expositie blijft onherroepelijk bepaald op 3 November. Nu reeds wordt gewerkt aan de organisatie van een reusachtig feest dat bestaan zal uit een muzikale ,,taptoe" die den heelen avond en, bij gunstig weer, tot laat in den nacht zal duren. Verscheidene optochten zullen worden gevormd en het tentoonstellingsterrein in alle riohtingen doorkruisen. Tot slot wordt een „monstervuurwerk" afgestoken, terwijl een groot concert, in de feestzaal van de tentoon- stelling, draadloos door een aantal Europee- sche zendstations zal worden uitgezonden. ERNSTIG VLIEGONGELUK BIJ CHEYENNE. In den Amerikaanschen staat Woyming is ceil vliegtuig dat 's morgens vroeg te Oak land tegenover San F.rancisco was opge- stegen met bestemming New-York, in dle mcigenmist 10 kilometer ten westen van Cheyenne tegen den top van een heuvel aan- gevlogen waardoor de schroef afknapte. De machine is toen nog teg'en ,=en anderen heuvel terecht gekomen en te pletter gevallen. Tien er 3 uren over tijd nog geen bericht op de eerste pleisterplaats in Wyoming was ingt- komen zijn 3 vhegtuigen op kondschap ge- gaan, waai'van het eerste spoedig de plek van de ramp ontdekte. Na daling kon de vlieger oonstateeren. Jat alle 12 inzittenden 9 pas- sagieirs. de bestunraer, zijn assistent en de marconist waren omgekomen. GROOTE VOLKSTELLING IN JAPAN. Op het oogenblik wordt in Japan een aan- vang gemaakt met de grootste volkstelling, die sinds 1920 werd gehouden. Het zal de eerste zijn, die ook inlichtingen over woon- plaats, naam, geslacht, en geboorte- en huwe- lijksdatum omvat. Van groot belang zal de bevolkingstoename sinds de volkstelling van 1930 zijn. In 1930 telde men 91.793.680 in- woners, wat tegenover de telling van 1925 een toename van 7.226.383 inwoners beteekende. Er bestaat dus op het oogenblik alle kans, dat Japan een honderdmiilioenen-volk gewor den is. De nieuwe telling kan daarover in ieder geval uitsluitsel geven. Het stadsbestuur van Tokio informeert tevens, hoe lang de mensehen reeds in de hoofdstad gevestigd zijn en waar ze vandaan kwamen. Men hoopt daardoor interessante gegevens te verkrijgen over de vlucht naar de steden, die een gevolg is van den ellendigen toestand, die op het platteland heerscht. De regeering houdt zich zooals bekend reeds langen tijd bezig met het opstellen van een programima tot hulp aan de boeren. Voor- loopig ontbreken echter de noodige middelen voor een doelmatige hulpactie. (V.P.B.) DE NOBEL-PR IJS VOOR DEN VREDE VOOR HAILE SELASSIE? In da Zweedsche pers wordt voorgesteld, dat keizer Haile Selassie van Abessinie in aan merking zal komen voor den Nobel-vredesprijs wegens zijn bemoeiingen ten behoeve van den vrede. De bladen merken op, dat het moreele effect van een dergelijke toekenning zeer groot zou zijn. DE ITALIAANSCHE VLAG IN HET SUEZ-KANAAL. De doorvoer weer gestegen. Twee mogelijkheden tot kanaalsluiting. De tonnenmaat der Italiaansche schepen, die tot eind Augustus in beide richtingen door het Suez-kanaal ging, bedroeg meer dan 1 mill, ton. Dit is hooger dan het voor Italie ooit ge- weest is. De Italiaansche vlag wordt steeds meer vertrouwd in de kanaal-zone en de han- delaren in kleedjes en souvenirs in Port-Said Suez en andere steden spreken op het oogen- Voor het slapen gaan een „Laxeer-Akker- tje", zonder ieis aan Uw dagelijksche levens- wijze te veranderen. Geen dieet. Dank zij de nieuwe vinding van Apotheker Dumont: de nieuwe „Laxeer-Akkertjes", maakt Ge Uw bloed zuiver en verwijderl Ge uit Uw darm- kanaal de schadelijke vergiften, die U zoo hangerig en pafferig maken. Ze geven U een prettig opgewekt gevoel. Geen bitter of wal- gelijk smakend middel, dat soms erger is dan de kwaal. Geen al te heftig middel, dat U her-verstopping of op den duur een chro- nische constipatie bezorgt, maar een zacht en op natuurlijke wijze werkend middel, dat bestaat uit onschadelijke bestanddeelen plantaardige stoffen - gal-extrac- len - z.g. melkzuur-fermenlen en chlorophylle, welke zeer gunstig op geheel Uw gestel werken. „Laxeer-Akkertjes" probeeren is de goede eigenschappen daarvan leeren waardeeren Per 12 stuks 60 cent. Overal verkrijgbast blik gebroken Italiaansch, inplaats van gebro- ken Engelsch. De Italianen zijn zeer gewild, 1 want de koopkracht van de Italiaansche sol- daten is groot, omdat zij voor hun heenreis een ruime soldij krijgen. Tot eind Augustus i 1935 verscheepte Italie 3.175.000 ton door het kanaal tegen 2.089.000 ton in het vorige jaar. De volgende cijfers geven een duidelijk j beeld van de toename der verscheepte tonnage i in het eerste halve jaar van 1935 in vergelij- king met diezelfde periode in 1934. 1 Jan. 1935 167.000 ton (35 schepen), 1934 191.000 ton 38 schepen)Febr. 1935 247.000 ton (46 schepen), 1934 128.000 ton (35 sch.); Maart 1935 328.000 ton (64 sch.), 1934 201.000 ton (41 sch.); April 1935 460.000 duizend ton (84 sch.), 1934 175.000 ton (36 sch.); Mei 1935 479.000 ton (103 sch.), 1934 197.000 ton (43 sch.); Juni 1935 468.000 ton (109 sch.), 1934 148.000 ton (31 sch.); Juli 1935 533.000 ton (114 sch.), 1934 162.000 ton (34 sch.); Aug. 1935 483.000 ton (120 sch.), 1934 158.000 ton (30 sch.). Deze cijfers zullen voor September waar- schijnlijk nog hooger zijn. De Raad van Be- heer van de Suez-kanaalmaatschappij, zal met voldoening kunnen vaststellen, dat de Ita liaansche verschepingen een aanzienlijke winst opgelesverd hebben, vooral omdat de heffingen contant betaald zijn. Men verwacht dat in de vergadering van de Raad van Be- heer de mogelijkheid besproken zal worden, om het kanaal te sluiten, alhoewel men de statuten hiermede schendt. Hierin is namelijk vastgesteld, dat het kanaal steeds zoowel voor oorlogsschepen als voor bandelsschepen ge- opend moet blijven. IHet wordt echter voor mogelijk gehouden, dat de Volkenbond met een beroep op het Eel- logg-pact de sluiting van het kanaal kan eischen. Ook Egypte kan de doorvaart door het kanaal laten stopzetten, wanneer het zich in zijn veiligheid bedreigt voelt. Nadruk verboden. (United Press-V.P.B.) Angst voor luchtaanvallen. Reuter meldt uit Addis Abeba, dat men meent te weten, dat de leden van het corps diplomatique him respectieve regeeringen telegrafisch gevraagd hebben, of zij van de Italiaansche regeering de verzekering kregen, dat noch Addis Abeba, noch Diredawa gebom- bardeerd zou worden. De Negus heeft de bevolking van Addis Abeba het bevel gegeven loopgraven te maken ten behoeve van hun veiligheid op de heuvels dichtbij de stad, waarheen duizenden inwo ners met hun kinderen, dieren en bedienden zich na het aanbreken van den dag begaven. Er zijn volledige maatregelen genomen voor een snelle ontruiming van de stad, voor het geval men de komst van Italiaansche vlieg- tuigen signaleert. De censuur op telegrammen in Abessinie. De Abessijnsche administratie deelt nader mede, dat de censuur en het verbod van ge- heimschrift in telegrammen blijven gehand- faaafd. Echter worden code-telegrammen af- komstig uit of bestemd voor Abessinie toe- gelaten op voorwaarde, dat de gebruikte codes bij de Abessijnsche administratie zijn gedeponeerd. Het Italiaansche ziekenhuis te Addis Abeba mag niet door de Abessijnsche regeering gebruikt worden. Een van de modemste hospitalen in Addis Abeba kan niet worden gebruikt door de in ternationale wetten. Het is een Italiaansch ziekenhuis, dat door het Italiaansche pers<>- neel is verlaten. De Italiaansche geneesheer-directeur heeft, alvorens naar Dzjiboeti te vertrekken, een Duitsch geneesheer verzocht, zorg te dragen voor het gebouw, doch aangezien de oorlog niet is verklaard, kan de Ahessijnsche regee ring het gebouw overeenkomstlg de interna tionale wetten niet gebruiken. In Abessijnsche kringen wekt dit verbitte- ring nu de Italianen steeds verder in Abessinie oprukken. Italianen en Belgen verlaten Abessinie. De speciale correspondent van Havas meldt uit Addis Abeba: Maandagmorgen zijn de laatste Italiaan sche onderdanen 56 in getal, met uitzonde- ring van het corps diplomatique" en de leden van het consulaat, vertrokken. Onder hen bevonden zich 3 doktoren uit het Italiaansche ziekenhuis, 8 geestelijken en talrijke kooplie- den. In Italiaansche kringen is men van oor deel, dat het Italiaansche gezantschap dat thans door de Abessiniers wordt bewaakt, te Addis Abeba zal blijven, om, wanneer Abes sinie dit zou wenschen, met den Negus te onderhandelen. Men is hier van oordeel, dat de Italiaansche troepen een maand noodig zullen hebben om de Takkaze-rivier te berei- ken en dat dan de onderhandelingen zouden kunnen beginnen. De Relgische mildtaire missie is door Bel gie teruggeroepen en zal Abessinie direct ver laten. Alleen de commandant zal nog eenige dagen blijven. De Italiaansche oorlogsschepen in de Roode Zee. De Times bericht uit Port Said dat de Ita lianen thans 25 oorlogsschepen in de Roode Zee hebben, den kruiser Taranto, vier duik- booten en verder torpedobootjagers en kleinere hulpschepen. (De Taranto is de oude Duit sche kruiser Strassburg, dateert van 1911 en meet 5100 ton.) De inboorlingen van Kenya solidair met Abessinie. I Op een groote bijeenkomst van stamleden der Eikoeyoe, een stan) uit de kolonie Eenya, is een plan goedgekeurd om Abessinie bin- I nen te rukken en den negus in den oorlog tegen Italie te helpen. De Engelschen in de Middel- landsche Zee. De regeering gaat voort met het nemen van voorzorgsmaatregelen op Malta. Aan de ikust is op het punt, dat geschikt is voor het debarkeeren van troepen, een prikkel- draadversperring aangabracht. De havens van La Valette en Marsa Muscetto zijn door meta- len netten afgesloten. Ook zijn de garnizoenen versterkt. De ge- debarkeerde troepen omvatten genie, artil- lerie, o.a. voor luchtafweer, ingenieurs en personeel van den gezondheids- en van den luchtvaartdienst, enz. Er worden nieuwe ver- sterkingen verwacht, waardoor de effectieven op een sterkte van 5 regimenten zullen wor den gebracht. Torpedobootjagers- en duik- bootflottiljes van de thuisvloot maken ver- kennings- en oefeningstochten. Tegen den gruwel van den oorlog. In een toespraak te Westwickham in Eent heeft de aartsbisschop van Canterbury ge- zegd: ,,lk ben er zeker van, dat gij van dezelfde gevoelens zult zijn als ik, wanneer ik zeg, dat het ons wee om 't hart wordt bij de gedachte aan de slachting onder de bevolking van Abes sinie en als wij eraan denken hoe zij wordt weggemaaid door een groote zorgvuldig voor- bereide machinale slachting. Het is onze hoop, dat de naties der wereld te Geneve een paging zullen doen am Italie tegen te houden en de wet van rede en recht- vaardigheid zullen handhaven, dat Italie heeft beloofd te erkennen en te gehoorzamen. Een Italiaansch monument te Adoea voor de gesneuvelden van 1896. De speciale correspondent van Havas te Asmara deelt mede, dat de Italiaansche troe pen, die Adoea binnenrukten, een vrachtauto met zich medevoerden, waarop een monument van steen ter herinnering aan de soldaten, die in 1896 zijn gesneuveld. Dit monument werd direct in de stad opgericht. De Daily Mirror vemeemt zelfs van zijn correspondent in Eritrea, dat Mussolini bin- nenkort naar Adoea zou komen om daar het monument te onthullen. De Italiaansche opmarsch is moeilijk. Naar de correspondent van Reuter, die met de Italiaansche troepen meetrekt, meldt, zijn de Italianen aangemoedigd door de jongste sucoessen. Het optrekken der troepen heeft echter niet zonder moeilijkheden plaats en de enorme moeilijkhedeni die nog moeten worden overwonnen, moeten volgens de Italiaansche officieren niet onderschat worden. Van geografisch oogpunt uit hadden slechts drie colonnes langs verschillende wegen naar hetzelfde doel moeten optrekken. De samen werking was van het begin af onzeker, van- wege het geaccidenteerde terrein, waardoor slechts enkele wegen loopen. Het land biedt den Abessiniers alle mogelijkheden om zich te verschuilen. De strategische beteekenis van Adoea's val gering? 'Generaal-majoor Temperley, de mili'taire medewerker van de Daily Telegraph, schrijft ten aanzien van den val van Adoea, dat het in verband met de moeilijkheden van voedsel- voorziening voor de Italianen vermoedelijk niet mogelijk zal zijn nogmaals een zoo groot aantal strijdkrachten in een district samen te trekken. Indien het moreel van de Abes siniers stand houdt, bestaan er vele sterke stellingen, welke zij kunnen handhaven. Van strategisch oogpunt beschouwd kan de slag van niet veel beteekenis zijn geweest, tenzij het ge'bruik van modeme hulpmiddelen den weerstand van de Abessiniers volkomen heeft vemieitigd. De politici kunnen praten en besprekingen voeren, intusschen rukken de troepen op. Inzake den opmarsch der Italiaansche troe pen in Abessinie schrijft de Corriere della Sera dat deze opmarsch o.a. het voordeel heeft gehad den diplomatieken toestand met een slag te hebben opgehelderd. De politici kun nen praten en besprekingen voeren, intusschen rukken de Italiaansche legercorpsen op. De hdstorische beteekenis van dit feit is nog grooter dan de militaire, want Italie toont aldus met een nieuwe openhartigheid zijn volkomen, onvoorwaardelijke en onwrikbare zelfstandigheid als groote mogendheid en het erkent voogdij noch toezicht, noch van een anderen staat, noch van een coalitie van sta ten. Wanneer van Engelsche zijde in een redevoering beweerd wordt, dat de voomaam- ste taak van Engeland is den vrede in Europa te behoeden, kan daarop geantwoord worden, dat deze vrede alleen in gevaar gebracht wor den kan, wanneer de Volkenbond er emstig aan zou denken met geweld tegen Italie op te treden. De Stampa schrijft, dat de Italiaansche sol daten aan het werk zijn de Italiaansche vei ligheid in Oost-Afrika door veldslagen en roem te verzekeren. Dit is de gemakkelijkste realiteit die den geheelen toestand beheerscht. De rede van Baldwin is' over het algemeen door de Italianen met genoegdoening ver- nomen, die werkelijk tevreden en verheugd zijn over iedere aanduiding van vriendsehap tusschen de beide landen. Een Italiaansch protest tegen den oorlog. Te Buenos Aires is een betooging gehouden tegen den Abessijnschen oorlog. Deze betoo ging was georganiseerd door de „commissie van Italianen tegen den Oorlog". De sympathie van Jemen voor Abessinie. De Daily Telegraph bericht uit Aden van welingelichte zijde te hebben vemomen, dat de Italianen den Imam van Jemen hebben verzocht hun zieke soldaten uit Eritrea in Sjeik Said tegenover het eiland Perim aan land te mogen zetten, opdat zij zich daar herstellen. De Imam heeft evenwel nadrukkelijk ge- weigerd Italiaansche troepen op zijn gebied toe te laten. De inlanders uit Eritrea onder de Italiaansche wapenen. De Temps vemeemt van het front in Noord- Abessinie, dat van de 50.000 inlanders in Eri trea ongeveer 30.000 aan den oproep om zich onder de Italiaansche wapens te scharen ge- hoor gegeven hebben. Dszg Ascari's zijn

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1