ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Het Bezuinigingsontwerp AKKERTJES I \Jcn TELEFUNKEN No. 9356 MAANDAG 30 SEPTEMBER 1935 75e Jaargang EERSTE BLAD gurgemeester en Wethouders van TER NEUZEN TWEEDE KAMER. "AKKERTJES" verdrijven die H00FDPIJN. ■flKKXMWSMMaMW- NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen i pei pwst 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Vuor Beigie eu Anierika f 2,overif e landen 2,35 per 3 maanden fr. per post v'i >:,nemeiiten voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. tlnwfsterFix-ma P. J. VAN DE SAM)E GIRO 38150 XELEFOON No. 25. ''rRWKnKifxttMB ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0.20 KEEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor Ue uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. doen te weten, dat door de raad dier gemeente in zijn vergadering van 8 Augustus 1935 is vastgesteld de volgende verordening: De gemeenteraad van Ter Neuzen, b e s 1 u i t artikel 1 van de verordening regelende bet heffen van vergunningsrecht voor de verkoop van sterke drank in het klein in de gemeente Ter Neuzen te wijzigen als volgt: j de woorden „omvang van" voorkomende in het le lid van dat artikel te vervangen door j de woorden „omzet van sterke drank in". Deze wijziigtng treedt in werking op de dag, volgende op die waarop zij door de Kroon zal zijn goedgekeurd. Ter Neuzen, 8 Augustus 1935. De gemeenteraad voomoemd, (get.) J. HXJIZIN'GA, Voorzitter. (get.) B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Zijnde aan deze verordening goedkeurdng verleend bij Koninklij'k Besluit van 12 Sep- terbem 1935, no. 30 en is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, 30 September 1935. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. VVederantwoord van de Regeering. Scherpe veroordeeling van de valuta-speeulanten. Voortgezette vergadering van Donderdag. De heer Westerman (Nat. Herstel) betoogde voorts, dat de industrialisatie alleen als on- derdeel van de nationale economie kon worden beschouwd. Het is niet alleen een kwestie van Import en export, maar ook een, die onze nationale economie gnondig zal veranderen en die groote wijziging zal brengen in de levens- wijze van ons volk. Als de minister zegt, dat devaluatie te voor- komen is, als het volk rustig blijft, dan blijkt daaruit, dat de Regeering niet over de midde- len beschikt, om devaluatie te voorkomen; en dan is het te verwachten, dat die komt. De disconto-politiek kan niet alle mogelijkheden onder de oogen zien. De heer Westerman vreesde, dat we het afgevloeide goud niet zullen terugzien en vroeg hoe men de restee- rende 530 millioen dacht te beschermen. We kunnen geen kilo goud meer missen. Hij miste in ons kabinet de groote econo- mische visie om ons volk te beschermen. Litusschen zou de heer Westerman zijn stem aan het fc>t onbeduidende proporties teruggebrachte bezuinigingsontwerp niet ont- houden. De heer De Visser (C.P.) betoogde, dat de sociaal-eeonomische politiek der Regeering steeds meer verzet onder de bevolking ont- moet. Het diualisme van de meeste politieke partijen komt het sterkste in de R. K. Staats- partij tot uiting, waar arbeiders en midden- stand dikwijls moeten opjsomen voor het groot-kapitaal. Steeds sterker wordt dan ook de ontevredenheid in Limburg en Brabant. De staking in de Tilburgsche weverijen is een symptoom van het groeiend verzet in R. K. kring tegen de regeering-Colijn. In wezen is er geen gnoote tegenstelling tusschen de poli tiek der R. K. fractie en die der Regeering. Een regeering, die werkelijk opkomt voor de belangen der arbeiders, kleine boeren en mid- denstand, de democratische rechten hand- haaft en zich richt tegen het fascisme kan op den steun 66k van de communisten reke- nen. Dat vergat de heer Aalberse. De heer De Visser meende voorts, dat er aan het karakter van dit „nieuwe" kabinet niels is veranderd. Het is z.i. treurig, dat een burgerlijke democratische partij als die der vrijz.-democraten, zich zoo geheel richt in de richting van het kabinet-Colijn. Er is geen schijn van overleg voorts met de ambtenaren over de salarisverlaging. Als de Regeering werkelijk diep ingrijpende maat- regelen zou willen nemen, zou zij het groot- kapxtaal moeten aantasten; doch dat weigert deze, aan het groot-kapitaal verwante, regee ring. V.oor de jeugdige werkloozen wordt niets gedaan; voor de kleine boeren, de bin- nenscheepvaart ook niets. Met bijna alge meene stemmen heeft de Kamer vier jaar geleden een communistische motie tot steun aan de binnenscheepvaart aangenomen, doch daaraan is geen gevolg gegeven. Vervolgens somde de heer de Visser nog een aantal zijner wenschen op. Tegenover de ontbindende krachten in de burgerlijke maatsohappij stelde hjj de zegepraal van sovjet-Rusland. De Regeering kan de crisis niet opheffen, doch zij kan wel een positieve welvaartspoli- tiek voeren. De communisten zijn ook bereid het goede in het soc.-dem. plan van den arbeid te steunen. Een eenheic^sfront is meer dan ooit noodig. Tensiotte riep de heer de Visser om nieuwe verkiezingen, teneinde deze Regeering weg te krijgen. De heer Van Houten (Ch.U.) achtte de vraag der Regeering om klaarheid, een rede- lijke vraag, orndat aan de onzekerheid onder het volk een eind/e gemaakt moet worden. De Regeering houdt vast aan haar oude politiek, en wees de wenschen van den heer Aalberse, zij 't dan ook met vriendelijke woorden, af. Dr. Oolijn wijst de consequente deflatie af, omdat deze automatisch devaluatie veroor- zaakt. Scherper veroordeeling van den eisch van hen, die tegen devaluatie zijn en voor consekwente deflatie, is wel niet mogelijk. De Katholieke fractie heeft uitgesproken dat zij loyaal dit kabinet zal steunen, ofsohoon zij niet meer gekregen heeft dan in Juli was toegezegd; zij heeft gecapituleerd. Alleen uit gronden van prestige heeft deze fractie zich in Juli schrap gezet. Dat de beide partijen de schuld van het conflict trachten van zich af te schuiven is begrijpelijk, doch de gevol- gen zijn nadieelig geweest en 't conflict is nog niet opgelost. Er is alleen een bestand ge- komen, al zal het geen twaalfjarig bestand zijn. In zeker opzicht bestaat de onzekerh/eid dus voort. Alleen wie bereid is mede te werken om een kabinet met een andiere politiek te vor- men heeft recht van spreken. De Katholieke fractie ziet haar positie dus verzwakt. De heer Aalberse had niet bevreesd behoeven te zijn voor een regeering met de sociaal-democraten. Heeft hij nu wel vertrou- wen in het regeeringsbeleid op economisch en sociaal gebied? MeeT klaarheid is noodig. Voor den heer Van Houten is verlaging van de vaste lasten in de allereerste plaats nood- zakelijik, waaronder hij ook aantasting van de hoofdsommen verstaat. Hij waardeerde de taaiheid en den ijver der Regeering, doch hij was er van overtuigd, dat zij in haar opzet niet zou slagen om de devaluatie te voorko men. Velen deelen die vrees, vandaar de onrust in het land. De heer Van Houten zou de motie-v. d. Tempel tegen verlaging van de amtbenaren- salarissen steunen. Als het onverhoopt voor 1 Januari 1936 toch tot devaluatie komt, zal de Regeering dan de salarisverlaging nog laten doorgaan? Dp heer Arts (R. K. Dem. Partij) oef.ende critiek op mr. Aalberse uit wegens het feit dax hij geen zwart-rood kabinet wilde vonmen. Als hij dit niet wilde, had hij ook geen kabi- nets-orisis mogen veroorzaken. De heer Arts zag niet de minste verande- ring in de politiek der Regeering. Hij had niet den indruk, dat de Regeering de indu- strialisatie-ikannen van minister Gelissen con amore zou steunen. De jongste Millioenen- nota toont met aan dat van de plannen der regeering niets zal kunnen komen. De heer Arts voelde er niets voor die plannen verder te steunen. De staking in Tilbur.g is voor hem een openbaring geweest; zij is een symptoom geweest van 't steeds groeiende verzet tegen de aanpassingspolitiek der Regeering. Aan de Katholieke demccraten moet het toch wel duidelijk zijn geworden, dat zij van de R. K. Staatspartij niet veel te verwachten hebben. De heer Vervoom (Plattel) vond dat de redevoeringen in de Kamer weinig nieuws hebben gebracht over de Kabinetscrisis. Als men het niet eens was met de oplossing van die crisis, had men dadelijk na de Kabinets- formatie de Kamer bijeen moeten roepen. De hier gehouden redevoeringen zijn dus mostert na den maaltijd. Een rood-zwart kabinet zou koren op den molen der fascisten zijn geweest. Ofschoon de heer Vervocrn geen bewondering voor het vorige kabinet had, moet hij toch zeggen dat een rood-zwart kabinet ons van den wal in de sloot zou hebben geholpen. Op de staatsuitgaven moet bezuinigd wor den. De werkelijkheid dwingt daartoe; fan- tastische plannen als van de S.D.A.P. helpen niet. De Regeering had veel vroeger met het Bezuinigingsontwerp moeten komen. Het is te betreuren, dat van belastingverlasing niets kan komen. De deugd der sipaarzaamheid van ons volk dient bevorderd te worden, doch in plaats daarvan wordt de burger tot nieuwe uitgaven gedwongen; onder den drang van marxis- tische propaganda. Inzake "de industrialisatie maande de heer Vervoom tot voorzichtigheid. Dat er een apart departement van landbouw is gekomen, is eexi groote verbetering. Reeds is de tuin- bouwsteun met j 6 millioen verhoogd, waar- door de nieuwe bewindsman blijlk gegeven heeft van kijk op den tuinbouw. Doch het is een druppel op een gloeiende piaat. Daama was het debat tot aan de Regeering toe gekomen. Minister Colijn maakte de opmerking dat er maar weinig over het Bezuinigingsontwerp is °;asproken, meer over de kabinetscrisis. Hij zou op die punten nader ingaan. Hij beantwoordde eerst een paar vragen: Kolo- nien en Defensie zullen niet onder 6en minis ter blijven. Aan den tijd moet men het over- laten. wanneer ex een nieuwe minister van Defensie zal optreden. Vergadering van Vrijdag 27 Sept. Voortgezet wordt de behandeling van het wetsontwerp tot verlaging van de openibare uitgaven. Bij de algemeene beraadslagingen hierover is tevens aan de orde de motie-v. d. Tempel, om niet gevolg te geven aan het voorstel der regeering tot verdere verlaging van de salarissen van het rijkspersoneel en de onderwyzeres. De voorzitter van den Ministerraad, de heer Colijn, zegt, dat de gewichtigste besehouwin- gen de crisis tot onderwerp hebben gehad. Hij j zal den oorsprong, het verloop en het einde van de crisis bespreken, in navolging des heeren Aalberse. Deze zeide, dat het uitlok- ken VEin de crisis in niemands bedoeling heeft gelegen. Spr. zegt hem dit na; de loop van het debat heeft ertoe geleid. Hoe is spr. ei^ toe gekomen aan het slot zijner rede in eersten termijn te vragen of de Kamermeerderheid nog wel ge- noeg vertrouwen had in het regeeringsbeleid, en hoe kwam het, dat deze vraag meer in het bijizonder de r.k. fractie raakte? De heer Aalberse had gevraagd of het kabi net nog geloof had te kunnen slagen. Op die vraag sloeg spr.'s antwoord op bldz. 2201 der Handelingen. Spr. leest voor wat hij daar heeft gezegd. Hij verklaarde, dat het geloof van het kabinet er den laatsten tijd niet ster ker op was geworden. De twijfel spno-ot vooral voort uit de scherpe critiek in een deel der pers, doorloopend op het werk der regeering uitgeoefend, alsof deze bestond uit een stel sukkels, dat niets van den toestand begreep. Spr. heeft toen gezegd, dat als de Kamer be reid was tot samenwerking, het kabinet het mogelijk achtte zijn taak vruchtbaar voort te zetten. De vraag, of de Kamer wilde samenwerken, was algemeen gesteld, al had een deel der Kamer al verklaard, w61, een ander deel, niet te willen samenwerken. Gezien de uitlatingen in de r.k. pers, bestond er eenige twijfel aan- gaande de houding der r.k. fractie, de grootste fractie, waarop het kabinet steunde. De re geering heeft niet om een motie van vertrou wen gevraagd. Een verklaring van den heer Aalberse was voldoende geweest. Na zijn verklaring te hebben afgelegd, zeide hem een oud-minister: „Gij hebt een motie van vertrouwen gevraagd en dit is in ons staatsrecht een ongekend iets." Spr. ant- woordde, niet aan een motie te hebben ge- dacht en daarom in de Handelingen er iets aan te zullen toevoegen, waanxit dit bleek. Vandaar de bekende aanvulling van zeven woorden. Men heeft gezegd, dat de regeering had moeten genoegen nemen met het stemmen voor het Bezuinigingsontwerp. Formeel staats- rechtelijk is dit juist, maar het is te formalis- tisch onder deze omstandigheden. Het kabinet moet dagelijks beslissingen nemen waarvan de draagwijdte nauwelijks te overzien valt. Wordt het kabinet daarbij on- welwillend beoordeeld door een deel der Kamermeerderheid, dan kan het met geen mogelijkheid praesteeren wat er van kan worden gevergd. Dat het kabinet extra-par- lementair is, ziet spr. niet over het hoofd. Maar onder de tegenwoordige omstandigheden kan het kabinet slechts vruchtbaar werken in een sfeer van algemeen vertrouwen. De eisohen, die nu aan een kabinet moeten wor den gesteld, zijn van hoogere orde. Het kan zich niet op kwakkeler,de wijze bewegen. Is dit vertrouwen er niet, dan moet het plaats maken voor een ander, dat wel het vertrou wen heeft van een meerderheid. Ware het Bezuinigingsontwerp toevallig aangenomen met de stemmen der katholieken tegen, dan ware de positie van het kabinet onhoudbaar geworden. Formeel had het dan aan het be- wind kunnen blijven, maar een kabinet, dat niet kan steunen, althans op een van de beide grootste fracties, kan niet vruchtbaar werken. Daarom kon spr. niets anders doen dan hrj deed in den avond van 23 Juli, de weg moest worden vrijgemaakt, opdat men zou kunnen zien of vorming van een ander kabinet moge lijk was. Spr. kon geen mededeeling doen over de wijze, waarop de vorm der verklaring tot stand is gekomen in den boezem van het ka binet. De heer Aalberse toonde zich gegriefd door den vorm der verklaring, maar spr. kan slechts zeggen, dat de bedoeling van het ka binet met dien vorm zuiver zakelijk was. Dat de heer Aalberse zich gegriefd voelde, be- treurt spr. Wanneer Gij aan hoofdpijn lijdt, probeer dan eens een "AKKERTJE". In minder dan 10 minuten is Uw arm hoofd dat Ge dacht dat barsten zou, volkomen vrij en Ge kunt weer met lust Uw bezigheden hervatlen. "AKKERTJES" bevatten een bijzondei poeder, zeer werkzaam en toch onschadelijk voor de gezondheidzij tasten maag, hart noch nieren aan. De cachet-vorm heeft het groote voordeel, dat men niets proeft. Het zijn vlugge afdoende pijnstillers in gevallen van Hoofdpijn, Migraine, Kies- pijn, Spierpijn, Zenuwpijn, Neuralgie, vrouwenpijn en Rheumatische pijnen. Waarom toch longer lijden dan noodigl Overal verkrijgbaar. Per 12 stuks 52 cent. Volgens recept van Apofheker Dumont AkKER-CACHETS (Ingez. Med.) In het verzoek staat, dat onder de gegeven omstandigheden de ministers zich verplicht voelden Hare Majesteit te naderen met het eerbiedig verzoek hen van hxin ambt te willen ontheffen. Dit is de geijkte term. Spr. zegt dit, omdat in de Kamer is gezegd, dat aanbie- ding van het ontslag nieuw was. Persoonlijk is spr. verantwoordelijk voor het aanvaarden van de opdracht der Koningin tot vorming van een kabinet. De andere ministers zijn verantwoordelijk voor het feit, dat zij er in hebben toegestemd, dat spr. hun namen on der de aandacht der Koningin zou brengen. De heer Aalberse vroeg waarom spr. niet eerst heeft afgewacht tot een ander opdracht kreeg. Maar een nieuwe poging tot vorming van een parlementair kabinet ware nutteloos tij'dverlies, dat niet mocht worden geriskeerd met het oog op de onrust der geldmarkt. Wel heeft spr. overwogen Hare Majesteit te ver- zoeken een of twee qnderen vorming van een extra-parlementair kabinet op te dragen. Maar op de dagen, volgende op de crisis, ver- loor de Nederlandsche Bank achtereenvolgens 27, 24, 60, 10 en 19 millioen, tezamen 130 millioen. De heer Aalberse zei, dat de regeering in Juli goudafvloeiing had moeten tegengaan, maar daartoe is zij niet wettelijk bevoegd. De heer Albarda wenschte deviezencontrole. De groote banken hebben volgens den presi dent der Nederlandsche Bank niet alleen niet meegedaan aan de vlucht uit den gulden, maar hebben cordiaal met dien president mee- gewerkt om die vlucht te verhinderen. Maar de banken kxxnnen hun clienten niet verhin deren bun geld op te vragen en er buitenland- sche deviezen voor te koopen. Ook kan men niet achterhalen, dat exporteurs het provenu van him uitvoer in het buitenland laten staan. Het eigen kapitaal en de gouden standaard zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deviezencontrole is niet anders dan een van de wegen om den gouden standaard prijs te geven. En zou zij uitvoerbaar zijn? Alleen te Amsterdam zijn er 750 commissionnairs in effecten, die onder controle zouden moeten worden gesteld! Ook de vele kleine banken zouden onder oontrole moeten komen. Aan de grens zou alle deviezenuitvoer moeten worden gecontro- leerd. En men krijgt er door tweeerlei koers in het geld, een binnen- en een buitenland- sche. Deviezencontrole brengt voorts het ge- vaar mee van prijsstijging in het binnenland en vermindering van uitvoer. Deviezencontrole beteekent prijsgeven van den goudenstan- daard en dat is van dit kabinet niet te ver wachten. De heer Aalberse vroeg waaruit de heer Colijn afleidde, dat dit kabinet meer vertrou wen heeft in de Kamer dan het oude. Is dit niet in dit debat gebleken Verstaat men elkaar niet beter? De heer Aalberse zelf zei, dat als spr. zijn rede van Dinsdag op 23 Juli had gehouden, het conflict niet ware uitge- broken. (Vroolijkheid). Is dit kabinet hetzelfde kabinet van 23 Juli of is het nieuw? (Vroolijkheid en beweging.) Het is niet van ovenvegend ibelang. Het kabinet-Ruys de Beerenbrouck vroeg na de verwerping van de VIootwet ontslag. Ware dit zonder meer geweigerd, dan zou men kun nen zeggen dat het oude kabinet was terug- gekomen. Maar er tusschen ligt de opdracht aan iemand om een ander kabinet te formee- ren. Men zegt dat in dit kabinet maar 6en nieuwe minister zit, maar iets dergelijks was het geval met het kabinet-Ruys de Beeren brouck van 1922 en toch zou niemand zeggen, dat het niet nieuw was. Spr. was volkomen vrij zijn ambtgenooten al dan niet te behou- den. Hij had geen reden hen te laten gaan. Ein elke portefeuille-wisseling brengt in dezen tijd tijdverlies mee. Wel geeft spr. toe dat het formeel beter ware geweest, als eerst het ont slag der ministers ware aanvaard en dan een wederbenoeming hadde plaats gevonden. Dan waren er twee Koninklijke besluiten geweest Over de ontvangst van het kabinet is spr. niet ontevreden. Men zeide dat de Troonrede algemeene fox-mules bevatte, maar dat gaat altijd zoo. In de Millioenennota stond wat meer. Het verdere kan bij de bagrooting worden bespro- ken. „Ik boor de boodschap wel, maar het ge loof ontbreekt mij", is gezegd. Men wachte tot men de boodschap der regeering heeft ge- hoord. Misplaatst is des heeren Albarda's verwijt aan minister van Lith de Jeude over niet-uit- voering van de openbare werken. Hij heeft warme belangstelling voor openbare werken en heeft er niet onbelangrijke bedragen voor aangevraagd. De politieke richting, waartoe de heer van Lith de Jeude behoort, voelt ook voor openbare werken. Spr. zwijgt over consequente deflatie, omdat hierover kan worden gesproken bij bepaalde concrete voorstellen. Hij zwijgt eerst recht over devaluatie, omdat devaluatie in de regee- ringsplannen niet voorkomt. Ook de Kamer zwijge voortaan over deva luatie! Elke Kamerdiscussie spr. kan het van dag tot dag aantoonen wekt weer nieu- wen angst. De regeering plaatst devaluatie buiten haar plannen. Zou de Kamer dit ook kunnen doen, dan ware dit bevorderlijk voor de rust op monetair gebied. Spr. heeft betwijfeld of alien ,die het plan- Bruening bespreken, het wel kennen, maar daarbij heeft hij geen seconde aan den heer Aalberse gedacht. Moge ook buiten deze Kamer verstaan en begrepen worden, dat de vlucht uit den gul den, door onvaderiandslievende schobbers, bij een zenuwachtig publiek een weltoebereide aarde vindt. Deze vlucht uit den gulden maakt het geld schaarsch en duur. Zij belemmert de taak der regeering en benadeelt emstig handel en nijverheid. De vluchtelingen zelf leiden ernstige schade, doordat zij hun bezit hebben verbonden met het vagebondeerende kapitaal. Wij hebben allereerst behoefte aan verlaging van de rente en uitbreiding van het crediet. Daarom moet ons volk de zenuwachtige stem ming van zich afschudden en ze doen plaats maken voor nistige beradenheid en grimmige volharding. Applaus en bravo's.) De Minister van Financien, de heer Oud, zegt, dat de heer de Geer heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen een maatregel voor tusschentijdsche opzegging van hypotbe- caire leeningen. Maar dan geeft hij eigenlijk zijn bezwaren prijs tegen het ingrijpen in pri- vaatrechtelijke verhoudingen. Er is geen prin- cipieel verschil tusschen wettelijk beeindigen en wettelijk wijzigen van contracten. TELEFUNKEN geven muziek als nooit tevoren! Een serie radiotoestellen, apart van uiterlijk, subliem van weergave. Prijzen van f. 106.- af. (Ingez. Med.) De heer v. d. Tempel heeft weer over zijn salarismotie gesproken, omdat er sedert Juli nova zijn. Hij noemde als novum de jeugd- salarieering. Maar dit hangt samen met wat reeds in Juli aan de Kamer is meegedeeld. Men denke aan het voorstel nopens de kwee- kelingen met acte. De heer Thijssen voerde als bezwaar tegen een bijzonder salaris voor jeugdige onderwij- zers aan dat dezen in een uitzonderingspositie zouden worden geplaatst. Dit bezwaar achtte de regeering bij nader inzien juist. DafLrom is er een regeling voor jonge functionarissen in het algemeen voorgesteld. Maar deze zaak staat los van de salarisverlaging in het alge meen. Dit is ook het geval met het voorstel om de periodieke verhooging een jaar niet toe te ken nen en ze na twee jaar dubbel te geven, dioor den heer v. d. Tempel ten onrechte een novum genoemd, dat een nieuwe behandeling van het salarisvraagstuk zou vorderen. De heer v. d. Tempel verweet de regeering, dat de Minister van Binnenlandsche Zaken een circulaire aan 165 gemeenten heeft ge- stuurd met uitschakeling van het georgani- seerd overleg, maar die circulaire moest weg, omdat de gemeente tijdig gelegenheid tot be handeling in het georganiseerd overleg moest worden gegeven. Juist uit deferentie voor het georganiseerd overleg herft de regeering die circulaire vroeg laten ingaft. Als de salarissen met tien millioen worden verlaagd, terwijl een bezuiniging van een veel en veel grooter bsdrag noodig is, mag men niet zeggen, dat de salarissen tot een sluitpost worden gemaakt. De Kamer neme de motie- v. d. Tempel niet aan. De heer Aalberse (r.-k.) vraagt den heer Albarda, hoe spr. z.i. de regeering had moeten antwoorden in Juli. Had spr. anders geant- woord, hij had moeten antwoorden met een wedgering of een onwaarheid. De heer Albar da zei, dat spr. geen conflict had mogen ma ken zonder zich eerst te vergewissen, dat hij zelf een andere regeering zou kunnen vormen. In het algemeen is in de politiek stelregel: wie breekt, betaalt. Maar als iemand moed- willig spr. door een ruit gooit, acht spr. zich niet verplicht die ruit te betalen. (Gelach.) En als iemand een gewone ruit breekt, is hij niet verplicht een spiegelruit te betalen. (Vroolijkheid). De heer Albarda keurde af, dat spr. alleen met de soc.-dem. wil regeeren, als een derde partij meedoet. De derde man brengt ook in de regeering de spraak aan. (Gelach.) De heer Nolens heeft ook steeds gezegd, dat een derde partij moest meedoen. Al is dit natuur- lijk geen wet van Meden en Perzen. (Vroo lijkheid.) De heer Albarda vergeleek spr. met Simson nadat Dalila zijn haartooi een zekere bewer- king had doen ondergaan. De heer Albarda erkende dus, dat er aan spr. nog heel wat te knippen valt. (Vroolijkheid.) Maar de oud- testamentische vergelijking is onjuist, want spr. verzekert den heer Albarda, dat er geen vrouw in het spel was. (Hilariteit.) Spr. betwist den heer de Geer, dat devalua tie onder bepaalde omstandigheden vergeleken zou kunnen worden met een technisoh juiste operatie. Devaluatie scheert alles over een kam en houdt geen rekening met de omstan digheden op elk gebied. Deflatie geeft daarvoor wel gelegenheid. Daarom is deflatie niet te vergelijken met een reeks ruw toegebrachte messteken. Veeleer is dit het geval met devaluatie. De heer de Geer sprak van een operette- crisis en zei, dat spr. op de vraag der regee ring om vertrouwen had moeten antwoorden, dat hij voor het bezuinigingsontwerp zou stemmen. Dit herinnert spr. aan het oude spelietje, waarbij men een vraag trok en dan een ant woord, dat er heelemaal niet op sloeg, b.v. „In welk jaar zijt gij geboren?" en ,,Mijn schoon- moeder is 66 jaar". Gelach.) Er is in het land gezegd, dat alles wat in de laatste maanden gebeurde het gevolg was van ■een oude veete tusschen dr. Colijn en spreker. Wij zouden elkaar niet kunnen uitstaan en zouden elkaar voortdurend dwars zitten. Spr. stelt er prijs op te verklaren, dat, als er een staatsman is, waarvoor spr. achting en be- wondering heeft, het Dr. Colijn is, en hij weet, dat diens gevoelens voor hem evenzeer vriend- schappelijk zijn. Met betrekking tot wat Minister Colijn heeft gezegd, dat er tusschen hem en spr. hier eh daar eenig verschil in visie op de fei-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1