ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ^Spierpijnen? No. 9355 met AKKERiXloosferbalsem VRIJDAG 27 SEPTEMBER 1935 75® Jaargang Buitenland Sport EERSTE BLAD TER NEUZEN, 27 SEPTEMBER 1935 geslaagd. DE OVERBRUGGING VAN DE ZANDKREEK. AXEL. ZAAMSLAG. SAS VAN GENT. 7/ verd wijnen d i red VOETBAL. RECHTSZAKEN. TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige Ianden 2,35 per 3 maanden fr. per post •iieu.enc.en voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. sier Kirnia P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 rggels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KEEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent brj vooruitbetaling. Grootere letters en clich6's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. MEER VARKENSVLEESCH NAAR BEEGIE. Na afloop van den Belgischen kabinetsraad werd medegedeeld, dat de regeering de invoer- oontdngenten voor varkensvleesch zal ver- ruimen. Gedurende de maand Augustus werden 200.000 kilogram varkensvleesch ingevoerd. De prijzen hiervan zijn gedurende de laatste maanden aanmerkelijk gestegen. Deze week werd frs. 7,per kilogram betaald. Eenige maanden geleden kostte het varkensvleesch frs. 3,50 en frs. 4,per kilogram, hetgeen toen eohter voor de varkensfokkers een ver- lies opleverde. Aangezien deze situatie zich in alle pro- duceerende landen voordeed, is een beperking van de fokkerij het gevolg geweest, waarop thans de huiddge stijging is gevolgd. De regeering heeft anderzijds een formule gezocht waardoor de invoer niet langer uit- sluitend gereserveerd blijft voor de vroegere houders van vergunningen. Bij de huidige regeling werden vergunningen verstrekt aan de importeurs van het jaar 1931 in verhouding tot hun invoer van dat jaar. Hierbij kunnen echter geen vergunningen worden, toegestaan asm personen, die zich na dien datum als im- porteur hebben gevestigd, zoodat de handel dientengevolge eenigszins verstard is. iHet nieuwe systeem zal echter iedereen in staat stellen een vergunning te verkrijgen door het storten van een waarborgsom die frs. 1 per kilo bedragen zal. Deze maatregel client om te voorkomen, dat vergunningen zoudta worden aangevraagd door personen die er geen gebruik van maken. Voor de in- gevoerde hoeveelheden zal de garantie wor den terugbetaald. Men hoopt aldus den invoer van varkens vleesch te doen toenemen. De uitwerking van dezen maatregel op de markt en op de prijzen zal het al of niet handhaven ervan bepalen. DE NIEUWE STUWDAM NABIJ EUPEN. De correspondent van de N. R. Crt. te Brussel meldt, dat de minister van openbare werken, prof. H. Deman, tijdens een deze week aan Eupen gebracht bezoek, de stellige verze- kering heeft gegeven dat tot het bouwen van een stuwdam op de Vesder, aldaar, door zijn departement is besloten. De grondvesten zouden reeds het volgend jaar worden gelegd terwijl het geheele werk in 1940 voltooid zou kunnen zijn. De uitvcering van dit plan zal 50 millioen frank kosten. Vierhonderd arbei- ders zullen aldaar, gedurende ongeveer vijf jaar werkzaam worden gesteld. In de vallei van de Vesder zal, door het bouwen van dezen dam een kunstmatig meer worden geschapen dat tweemaal de oppervlakte zal hebben van het bij alle toeristen, die de Belgische Arden- nen, bezochten, zeer bekende meer van de Gileppe. OVERGEPLAATST. Onze vroegere stadgenoot, de heer F. Elders, venificateur der invoerrechten en ac- cijnzen, is met ingang van 1 November a.s. overgeplaatst van Venlo-station naar Utrecht. Aan de Regentschool te Brussel slaagde op 24 dezer voor het examen candidaat wis- en natiuurkunde voor de Hoogeschool van Leuven onze stadgenoot, de heer Armand P. de Pauw. SPIEGEDRUIT verbrijzeld. Donderdagnamdddag verloor een der 6tala- ge-poppen staande in de etalage van het mo- demagazijn van de firma Voermande Pauw het evenwicht, met het gevolg dat deze keu- riig verzorgde jongedame door de groote spie- gelruit viel, hetgeen een hevig gerinkel van brekend glas tengevolge had. Direct werden voorzieningen getroffen om verder onheil te voorkomen en reeds hedenmorgen was de nieuwe spiegelruit geplaatst. WEEB EIGEN PREDIKANT Bij de Gereformeerde kerk te Wissenkerke, die de laatste 55 jaar geen eigen predikant heeft gehad, heeft Ds. Van Zuien, na bevesti- ging door Ds. v. d. Ende van Kamperland, zrjn intrede gedaan met een preek, naar aanleiding van Rom. 1 5. „DRA AGT ELKANDERS LASTEN". Donderdag j.l. hield de Onderlinge Brand- waarborg-Mij „Draagt Elkanders Lasten" te Ter Neuzen in het hotel „Du Oommerce" onder leiding van den voorzitter, den heer D. J. Dees, haar jaarlijiksche algemeene vergadiering. Uit het door den administrateur, den heer L. Oh. Wabeke, uitgebracht verslag bleek o.m., dat in't boekjaar 1934/35 geen enkele schade- uitkeering had plaats gevonden, zoodat na- genoeg alle premiegelden aan de reserve kon- den worden toegevoegd. Het reserve- en waarborgfonds was per 31 Jiuli 1936 gestegen tot een bedrag van f 32.471,42. Het aantal polissen bedroeg per dien datum 268 met 'n verzekerd kapitaal van 2.830.175. Met algemeene stemmen werd besloten de premie-tarieven voor het verzekeringsjaar 1935/36 ongewijzigd te handhaven. De heer Abr. de Kraker-de Feijter werd als bestuurslid herkozen en in de vacature van commissaris werd voorzien door de benoeming van den heer R. E. Begheijn. Tot lid der financieele commissie werd be- noemd de heer F. J. de Ruijter. Het voorstel van het bestuur tot wijziging van art. 4 van het Huishoudelijk Reglement werd met algemeene stemmen aangenomen. Een voorstel van den heer Abr. Haak om de algemeene vergadering voortaan op Woens- dag te houden werd verworpen. De voorzitter wekte ten slotte alle leden op ook in het nieuwe jaar in het belang der maat- schappij werkzaam te zijn, waama hij de ver gadering, die een zeer vlot verloop had, onder dankzeggmg aan de aanwezigen voor hunne opkomst sloot. 1 DE NIEUWE VERRINDING KRUININGEN- PERKPOEDER. Op de begrooting van het Verkeersfonds voor 1936 wordt o.m. 25.000 voor begin uit- voering veerhavens in den Perkpolder en on der Kruiningen aangevraagd. De weg no. 60, KruiningenHansweert WalsoordenHulst-grens, sluit bij Hansweert en Walsoorden aan aan de provinciale veer- verbinding over de Wester-Schelde. De pro- vincie heeft een belangrijke verbetering in den veerdlenst aangebracht door het in dienst stellen van ruime veerbooten met koplading. Deze kunnen echter slechts dan tot hun recht komen, als daarbij passende aanleginrichtin- gen worden gemaakt. De thans bestaande aanlegponton in de buitenhaven van het ka- naal door Zuid-Beveland te Hansweert en de aanlegsteiger te Walsoorden voldoen niet aan de te stellen eischen en kunnen niet daamaar worden gewijzigd. Bovendien londervonden de vaartuigem, die den veerdienst verrichten, hin der van de sohepen, die zich in de buitenhaven moeten bewegen. Voor een zoo snel mogelijke veerverbinding tusschen Oostelijk Z.-Vlaanderen en het ove rige deel van Nederland is een zoo kort moge- lijk veertraject aangewezen. Als eindpimt van den weg no. 60 zijn op Zuid-Beveland en in Z.-Vlaanderen nieuwe veerhavens ontworpen nabij Kruiningen en in den Perkpolder, voorzien van aanleginrichtin- gen voor koplading, ter vervanging van de aanleginriohtingen te Hansweert en te Wals oorden. Gedeputeerde Staten van Zeeland stemmen met de plannen in. De kosten der werken worden geraamd op f 1.100.000. Het ligt in het voomemen de werken zoo mogelijk in werkverruiming te doen uitvoeren. VERBETERING WEGEN ENZ. IN ZEELAND. Uit de begrooting van het Verkeersfonds voor 1936 blijkt, dat ».m. is uitgetrokken f 22.500 voor het vervangen van een steiger en plankier in de Stadshaven te Veere door een ijzeren beschoeiing; f 7500 voor het vemieuwen van de voet- beschoeiing aan den teen der steenglooding ten westen van het Blauwhoofd in de Stadshaven te Veere; 13,500 voor het maken van meerstoelen in de zijhaven te Hansweert; 10.000 voor vernieuwing van eenige drijf- kisten van de noordponton in de buitenhaven te Vlissingen; 160.000 voor grondaankoop enz. wegvak IKruiningenGoes 65.000 voor grondaankioop voor wegver- legging Steenbergen)St. Philipsland; 24.225 als bijdrage aan de gemeente Sluis in de kosten van verbetering van de traverse door Sluis; Van de kapitaalsuitgaven verdient nog Ver mel ding: 200.000 voor verhooging en wijziging van de spoorwegbrug over het kanaal door Zuid- Beveland bij Vlake. MOSSELZAAD. Uit Ierseke wordt aan „De Z." gemeld, dat de vangst van mosselzaad op de banken onder Walcherens kust, op 't oogenblik zeer loonend is en menige motorbooteigenaar kan zijn brood daar verdienen. De prijs eerst 1 per ton 100 K.G.) is nu teruggeltoopen tot 0,70, maar is nog loonend. De qualdteit is zeer goed. Door het ruwe weer wordt de visscherij even- wel zeer belemmerd. OESTERVANGST IN DUITSOHE WATEREN Door een oesterkweeker te Ierseke is aan- gekocht de BRU 105, am daarmede in de Sleeswijk-Holsteinsche wateren de oester- vangst te gaan uitoefenen. Dit voorjiaar zijn daar vrij wat oesters uitgezaaid en nu is het voornemen om ze op de Duitsche markt te brengen. Aangezien het zeer moeilijk is, om Hollandsche oesters naar Duitschland te zen- den (vanwege de 800 invoerrechten) be- staat er veel kans, dat deze poging loonend zal zijn. Aan het Wolphaartsdijksdhe Veer zijn aan- gekomen twee werkbooten van de firma Vis- ser en Smit te Papendrecht. Er zullen grond- boringen worden verricht om de plaats te be palen waar de brug over de Zandkreek zal wiorden gebouwd. Te Goes is een woonhuds gehuurd, waar de waterstaats-ambtenaren de plannen nader uit- werken. Indien de brug op de voorloopig vastgestel- de plaats komt, dan zal er te Kortgene een doorbraak moeten plaats vlnden om aanislui- ting met de Voorstraat te geven. De openbare lagere school zal dan worden afgebroken en op een andere plaats zal een nieuwe worden gebouwd. Het Centrum. Op stap. Dit is dan de film met de twaalf vleugels en de platina-blonde FUentje de la Mar. De eerste Hollandsche film, waarin men het show-element met aanzienlijk meer nadruk naar binnen haalde dan tot dusver het geval was Men zag in de vorige Nederlandsche films zoo van tijd tot tijd een ietwat wankel en weinig elegant cabaret of ruvue-moment ingelascht, doch in deze film zette men twaalf bekende Nederlandsche pianisten achter twaalf instrumenten en liet over het geheel de camera dwalen men ziet de vleugels van onder en van boven, van links naar rechts en van rechts naar links, gestrekt en in cir- xel en uit die twaalf zwarte glanzende licha- men schrijdt Fientje de la Mar naar voren als de filmster Bella Ramona en zingt den s schlager uit ,,Op stap". Deze Rhapsodie der Twaalf Vleugels is be- doeld als de filmiische klap-op-den-vuurpijl in dit vaak ui'tstekende amusementsproduot der National Film, doch te voren heeft men Bella Ramona gehoord in de Engelsche song ,,What does music do?" en daarmee beleefde men het artistieke hoogtepimt. In dat oogenblik zag men, wat een Nederlandsche film-industrie zou kunnen beteekenen en hopelijk ook eens beteekenen zal met een, artiste van dit for- maat in die twee simpele coupletten, op de fijne, melodieuze muziek van Margie Morris, rijst deze film tot een prachtig niveau en men zou bijna een rijke belooning willen uitloven voor dengeen, die rond deze vaderlandsche filmartiste eindelrjk eens een scenario schrijft dat haar talenten ten voile recht doet weder- varen. Daarmee wil niets kwaads gezegd zijn aan het adres van „Op stap" noch aan dat van haar makers. Deze film is een triomph gewor- den voor onze Nederlandsche Industrie en met hoeveel waarachtige vreugde verheugt men zich daarover, nu die triomf verdiend blijkt als rummer te voren. Men heeft zich eir.delijk weten te ontdoen van al de banaliteit en grof- heid, waartoe het Hollandsche vermaaks- product gedoemd scheen en bij alle aanmer- kingen, die men ook nu kan maken; de iiC- derteksten laten zich ten minste in ordentelijk Nederlandsch lezen en zijn van beschaafd allooi en de onderwerpen, die men thans op het witte doek brengt, mogen, dan m fil- mische uitwerking van tijd tot tijd nog te wenschen overlaten, zrj getuigen in ieder geval van een emstig streven om •.en Hollandsche eigen welbekende sfeer te brangen. Zoo werd ,,Op Stap" een film van Amster- dam-Zuid en hoewel de oprechte Amsterdam- mer, die deze stadswijk welke na de Pijp de laatste en meer gemodemiseerde overblijf- selen van Amstels bohemien hetibergt in al haar eigenaardigheden kent, vanzelfsprekend meer genoegen nog zal beleven aan deze pre- tentdelooze historic, zij werd juist algemeen genoeg gehouden om ook voor den niet-Am- sterdammer amusant te zijn. Wij zullen u die geschiedenis niet vertellen. Zij munt niet uit door bijzonder trouvaille, doch werd aanleiding tot een reeks genoege- lijke scenes en dien ietwat schilderachtigen humor, die zoo recht naar het hart gaat. En zij bracht een aantal vaderlandsche artisten op het doek, die men om hun enthousiasme en him talent bij vorige gelegenheden volgaame de minder charmante zaken, die men hun te doen gaf, vergeven heeft, doch die men nu dubbel waardeert. Daarbij dient in de eerste plaats nogmaals Fientje de la Mar genoemd en naast haar Adolphe Engers, die door deze film gaat met een om beurten verbaasd, ge- schokt, verheerlijkt en verdwaasd gelaat en ook in ,,Op Stap" een filmkomiek blijkt van opmerkelijke hoedanigheid. Daar zijn Hen- riette en Louis Davids als het kamers verhu- rende en piano-stemmende echtpaar uit Plan- Zuid. Er is in dien piano-stemmer van Louis vaak een prachtige melancholie om alien tegenslag en eeuwige pech en Henriette draagt ook ditmaal niet weinig bij aan de vreugde en den lach. Gij kent het charmante talent, dat Jopie Koopman heet, van vorige gelegenheden zij heeft zich alreeds een eigen plaats in de vaderlandsche industrie veroverd en vindt in Frits van Dongen een beschaafd partner. Max Tak vatte het geheel in zijn voortref- felijke muzikale omlijsting en dat het muzi- kale element in deze film zulk een voor- name rol ging' spelen, men dankt het niet weinig aan zijn composities naast die van Davids en Margie Morris en het uitste- kende werk van den arrangeur Heinz Inch- mann. Naar wij vernemen zal a.s. Zaterdagavond bij zeer gunstig weer het muziekgezelschap ,,De Volharding" onder leiding van haar diirecteur, den heer H. Wisse, de buurtschap- pen 't Veer en Reuzenhoek bezoek en. Gevonden voorwerpen. Bij den gemeente-veldwachter J. van Wes- tenbrugge alhier, zijn als gevonden, gedepo- neerd: twee bos bewerkte nieuwe planken; een regenjas waarin zaklantaam en twee damestaschjes waarvan een met zakdoek, Rechthebbenden vervoegen zich aldaar. Serenade. Precies op het tijdstip dat het A. N. P. ons door den luidspreker mededeeldng deed van het wereldgebeuren, werd de stem van den berichtgever overstemd door tromgeroffel en geroezemoes van menschelijke steanorganen, die de rustige rust waarin de iStationswijk op dit uur wan den avond gewoonlijk verzon- ken ligt. De in donikere schaduw liggende Stations- straat kreeg een spookachtig uitzioht door den rooden sohijn van walmende flambouwen, terwijl plotseling de tonen van een lustige passa doble door de avonddonkerte galmden. Er was iets ongewoons aan de hand. De muziek was op het oorlogspad, doch de be- doelingen hadden een vreedzaam karakter, zooals reeds spoedig bleek. Er werd een serenade gebracht aan een der leden van het gezelschap ,,De Vereenigde Vrienden", die eenige dagen geleden het jonggezellenleven in den steek gelaten had en na een korte vaart met zijn levensgezellin het anker in de buurt van het station heeft uitgeworpen. Daar de persoon in kwestie jaren lang als Wrij ven, maar wrij ven met Kloosterbalsem zal U ervan genezen want die spierpijnen omdat deze bijzondere balsem tot diep in de spierweefsels zijn oplossende, krachtig genezende working voortzet. (Ingez. Med.) een der ijverigste leden van het gezelschap steeds behoorlijk zijn partij geblazen heeft en dit ondanks zijn nieuw-gebonden staat in de toekomst van plan is, nog altijd te blijven doen, werden hem en zijn echtgenoote bij wijze van hulde eenige muzikale nuniimers ten beste gegeven, terwijl hij bij monde van den voorzitter in welgekozen termen de gelukwen- schen van zijn corpsbroeders werden aange- boden. Ais bewijs van instemming met deze huldebetooging werd het gezelschap door den feesteling gastvrij onthaald. Toen omstreeks negen uur de trommel weer tot verzamelen riep, trok de tooverachtige stoet weer onder de l®nen van een pittigen marsch steewaarts, evenwel zonder den strijdmakker in de verleiding gebracht te heb ben zijn post als husband te verlaten. Maar als de wittebroodsweken om zijn, zal hij evenals vroeger weer zijn plaats in de ge- lederen innemen. Wie zich eenmaal onder het vaandel der „Vereenigde Vrienden" geschaard heeft, ver- lajat dit niet licht, tenzij ernstige omstandig- heden daartoe aanleiding mochten geven. Aanvoer van bieten. De eerste ladingen per tram, wagen en auto van suikerbieten hebben Donderdag plaats gehad. Het schijnt dat de regenbuien der laatste dagen geen emstig beletsel zijn geweest om het rooien in den weg te staan. Van nu af gaat het met het toevoeren der gecontracteerde partijen steeds crescendo, zoodat verwacht mag worden, dat voor den vastgestelden datum het kwamtum groat ge noeg zal zijn om de campagne te openen. DE WEDSTRIJDEN VOOR ZONDAG. Eerste Klasse. Hoewel er eenige teekening in de ranglrjst zich begint te ontwikkelen, zoo is er niet veel met zekerheid te voorspellen. De clubs groe- pen nog bij elkaar en van eclatante overwin- ndngen is nog geen sprake geweest. Bleijerheide ontvangt Roermond en al zou men aan de thuisclub de overwinning toeden- ken, eenige zekerheid, voorzoover die ooit bij een voetbalwedstrijd mocht bestaan, heeft men absoluut niet. MVV krijgt NAC op bezoek en ook hier zal de uitslag moeilijk zijn te voorspellen^ al is het resultaat van NAC tot nu toe teleurstel- lend geweest. NAC is geen club, die in de onderste gelederen thuis hoort, en bet zou best kunnen gebeuren, dat thans NAC zich van haar krachten bewust een begin zal ma ken met de overwlnningen die haar naar hoo- gere regionen in de ranglijst moeten brengen. LONGA en PSV zijn beide clubs, die tot de sterkste gerekend mogen worden en juist hienom is de uitslag voor beiden van zoo'n groot belang, want wat w61 te voorspellen valt, is, dat de kampioensclub slechts met een gering puntenverschil de eer zal deelachti worden. Eindhoven krijgt naar het zich tot nu toe laat aanzien, wel de zwakste zustervereeni- ging op bezoek, want NiGAD mocht het nog niet gelukken ook maar een puntje binnen te halen. Een overwinning voor de ontvangende club is wel te verwachten. BVV zal Juliana te bekampen krijgen en is daarmede nog niet klaar, want ook vorig sei- zoen heeft Juliana menige tegenstander ver- rast en ook dit seizoen zou dat weer wel eens het geval kunnen zijn. Tweede Klasse A. HeroVlissingen. Hero moet ook ditmaal tegen een Zeeuw- sche vereeniging in het veLd komen en al achten wij de groen-witte Middelburgers ster- ker dan de roodwitten uit Vlissingen, daar mede is nog geenszins gezegd, dat Hero een gemakkelijke wedstrijd te spelen krijgt. Wij vermoeden dat Hero thans niet tevreden zal zijn met het behalen, van 6en punt en zij dit maal de heele koek voor zich zal opedschen. De BaronieTSC. Twee clubs, die nog ongeslagen zijn, komen nu tegenover el'kaar te staan en men. zal met belangstelling de felle strijd tegemoet zien. Een overwinning van een van beide clubs, zal de gelukkige op de eerste plaats handhaven, althans voorloopig, want wij zijn er van over- tuigd, dat eerlang anderen zich zullen ver- heffen en ook de overwinnaar van deze ont- moeting haar plaats zal moeten afstaan. BBC—Goes. De Roosendalers hebben het te Vlissingen niet kunnen bolwerken en, zij het ook met ge ring krachtsverschil, de beide punten in de Scheldestad moeten laten. Nu krijgt zij wel het zwakste'>usje op bezoek en zij zal dit ook wel weten uit te drukken In doelpunten. Een RBC-overwinning is zoo goed als zeker. ZeelandiaMiddelburg. Daar Vlissingen een uitwedstrijd heeft, zal de plaatselijke ontmoeting in de hoofdstad wel de geheele Walchersche belangstelling trekken. Middelburg is sterker, maar dat wil nog niet zeggen, dat het aan spanning zal ontbreken. Zooals het steeds bij plaatselijke ontmioetingen gaat, spelen andere factoren een groote rol. De supporters van beide ver- eenigdngen zullen wel in groote getale opko- men om hun favorieten krachtig aan te moe- digen, die zich tot bet uiterste zullen inspan- nen. Al zal tenslotte Zeelandia wel het onder- spit delven, zij zal haar huid zoo duur moge lijk verkoopen. TemeuzenDOSKO. Het begin van deze competitie is door Ter- neuzen al heel slecht ingezet en het vertoonde spel van vorige week schenkt ons niet veel moed. Waar is die oplaaiende geestdrift, die vorig jaar bij zoovele thuisiwedstrijden zich van de spelers had meester gemaakt? De een- heid in het elftal schijnt nog zoek te zijn, het verband is te los en wees ervan overtuigd, dat de itegenpartrj hiervan dankbaar profiteert. Al zou men ook individueel sterker zijn, in dien men niet als een eenheid het veld be- treedt, zal iedere overwinning op zich laten wachten. Bij de komende ontmoeting is het voor Temeuzen een gelu'k, dat ook DOSKO haar vorm tot nu toe nog niet schijnt gevon den te hebben. Zou de eerste overwinning van Temeuzen tevens de eenheid in het elftal terugbrengen, dan hopen wij dat de rood- zwarten deze niet lang zullen uitstellen. Derde Klasse A. HulstTerneuzen 2. Voor Hulst zal het wel een teieurstelling zijn geweest, dat Axel, die wel haar ernstig- ste concurrent is, haar de eerste nederlaag toebracht. Het spel, dat Axel tegen de reser ves van Temeuzen vertoonde, zal aan Hulst wel goeden moed hebben geschonken, maar Axel heeft in den strijd tegen Hulst uit een ander vaatje getapt en daardoor een paar kostbare puntjes binnengehaald. Of de reser ves van Temeuzen tegen Hulst zrjn opgewas- sen, wij gelooven dit niet en zoo zal het einde wel een overwinning voor Hulst brengen. Oostbu rgAxel. De verrichtingen van de jongste Derde Klasser hebben ons vorige week verrast en thans zal het moeten hlijken of zij in staat is om het tegen een sterkere tegenstander te bolwerken. Er is echter geen sprake van, dat Axel daarmede genoegen zal nemen en zal het dus voor Oostburg zaak zijn om reeds di rect alle krachten in te spannen en. de onge- twijfeld felle aanvallen af te slaan. Tenslotte zal de overwinning wel bij de bezoekers ko men en dit behoeft geensziins Oostburg neer- slachtig te maken, .want Axel is wel de sterk ste club in haar afdeeling. SluiskilOran je. Wij hadden werkelijk gedacht dat Oranje dit seizoen beter voor den dag zou komen dan in het afgeloopene, maar Oranje schijnt den goeden weg nog niet gevonden te hebben. Kan er dan in Sas van Gent geen voetbalclub be staan, d.w.z. zijn er niet voldoende jongelud, die zich eenige opoffering willen getroosten, door zich regelmatig te oefenen? Acht men het meer dan voldoende, dat men alleen dan bij elkaar komit om een wedstrijd te spelen Indden dit de gedachte is, dan is men er ver naast, want wel geen enkel spel eischt zooveel oefening en zich geheel geven als juist deze sport. Bovendien zijn de oefeningen toch geen corvee. Zoodra men dit alzoo opvat, doet men beter, de voetbaltrui uit te trekken en deze gezonde budtensporit aan anderen over te laten. Vroegere jaren had Sas van Gent een sterk elftal en viel de goede harmonie bij de spelers onderling op, er was enthousiasme en de re- sultaten bleven niet uit, want Sas was een geducht tegenstander. Langzaam aan zijn deze oudere spelers vervangen door jongeren en schijnt men het a.1 heel aardig te vinden als men er eenmaal per week op uit kan trek ken om een wedstrijd te spelen. Maar zo6 komt men er niet en is toch wel heel duide- lijk gebleken brj den strijd tegen de jeugdige Derde Klasser Oostburg, die te Sas van Gent met niet minder dan 16 won; Oranje gaat nu op bezoek bij Sluiskil en zal haar tweede nederlaag hebben te boeken. KWB-BEKER. De tweede ronde voor den KNVB-beker zal plaats hebben op Zondag 13 October a.s. O.m. zullen dan de volgende wedstrijden worden ge- speeld: BreskensTemeuzen; Vlissingen Wilhelmina, DOSKOAxel, De Baronie Sluiskil, HeroZeelandia, RCSGoes, RBC LSV. CANDIDAAT SCHEIDSRECHTER. Er schijnt een tekort te zijn aan scheids- rechters bij den Zeeuwschen Voetbalbiond, waarom genoemde Bond candidaiten hiervoor oproept. Het examen vindt plaats op Zondag 6 Oct. op een der bovenzalen van cafe „De Eendracht" te Middelburg. Sollicitanten kun nen zich tot uiterlijk 30 Sept. a.s. opgeven. Arrondissanients-Rechtbank te Middelburg. De volgende vonnissen werden uitgesproken A. R., oud 50 j., kleermaker te Oostburg, is wegens overtreding der Motor- en Rijwiel- wet met bevestiging van het vonnis van den kantonrechter veroordeeld tot fj'5 boete 'of 10 dagen hechtenis. N. P. M., oud 36 j., uitvoerder te Ter Neu zen, is wegens overteding der Arbeidswet met bevestiging van het vonnis van den kan tonrechter ontslagen van rechtsvervolging. B. J. B., oud 27 j., chauffeur te Aarden- burg, is wegens vervalsching van rijbewijs

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1