VAN SPRANG REGEN FONTEIJN'S Nationaal Socialistische Beweging. H. S. G. Huijsman, Oogarts FONTEIJN'S Openbare Vergaderingen: Gemeente Hoek. DANSLESSEN1 FONTEIJN'S KLEEDINGMAGAZIJN VOOR DE GRUYTER'S KOFFIE! DEZE MOOIE KAN Klainc AJvcrlcnlien Laatste Berichten Advertentien *1* Bekendmaking. HOifVERKOOPING - ZAAMSLAG HOUTWAREN Chique modelien blauwe en beige Gabar dine Jassen vanaf f14,75 Zwarte gummi Jassen vanaf Zwarte gummi Jassen zware kwaiiteit Zwarte gummi Jekkers extra zwaar Gummi Pijpen Gummi Pijpen met ritssluiting Leeren Jassen met garantie voor waterdichtheid f 24,25 KLEEDINGMAGAZIJN f 4,25 7,20 8,25 1,75 3,10 1 SLAGERSLEERLING GEVRAAGD Steno-Typiste BRANDHOUT Q LIEJASSEN OLIEPIJPEN GUMMIPIJPEN GUMMI PER METER INGEZONDEN STUKKEN. UITSLAG VERKOOPINGEN, AANBESTEDINGEN ENZ. SCHEEPVAARTBEWEGING. J A l\f i Mr. Jonkh. VAN DER GOES VAN NATERS. Onderwerp„De Stormklok Luidt". Te TER NEUZEN op Vrijdagavond 27 Sept. a.s., in Hotel „CENTRAAL'Markt, aanvang 8,15 uur. Toegangsprijs f0,10. Te AXEL op Zaterdagmiddag 28 Sept. a.s., in het Hdtel van de Wed. GILIJAMSE, aanvang 3,15 uur. Toegangsprijs f 0,10. Werkeloozen vrije toegang. FAILLISSEMENT JANNIS VINKE. Hondenbelasting, Eene partij nieuwe Het beste en voordeeligste adres voor Uw Ned. Optisch Staatsdiploma NIEUWSTE MONTUREN Wij leveren alle soorten glazen, ook op reeept van H.H. Oogartsen De BAROMETER' staat op Onze wekelijksche CI N E A C-V OORSTELLINGEN vangen Vrijdag en Zaterdag wederom aan. Komt Uwe wekelijksche Filmcourant zien. Vrijdagavond vanaf 7,30 tot 11 uur en Zaterdagmiddag vanaf 4,30 tot 7,30 uur. m ZONDI Prachtige slechts 30 cent vo f 1.25 u;i aankoop va,r>v,Qff'iE aitgeI°n dt een filter 20 ONZE VERSCH GEBRANDE KOFFIE STEEDS EEN NIEUW GENOT Paarsmerk Roodmerk Oranjemerk Groenmerk Bruinmerk Koffie m. Mout CoffeYne-vrije 40 V, 30 V, 20 15 11 bus 60 busje 16 pakje 5 bij A J v. DAfVIIVIE, S> A. J. KLAASSEN S I PRIJSVERLAGING m GEVRAAGD JONGENS- en MEISJESBOEKEN i Fa. P. J. v. d. Sande, Ter Neuzen de Slooperij C. VERMAST, KLEEDINGMAGAZIJN NOORDSTRAAT 22 VOOR VELDARBEIQERS ZEER LAGE PRIJZEN EEN SOHEEPSRAMP? TBRSCHELLING. Door de kustwacht te Vlieland is aan bet reddingsstation op Ter- sohelling kennis gegeven, dat een mast van bet een of ander vaartuig boven water steekt ten Z.O. van Vlieland. Een ongeluk wordt ver- moed. De Brandaris is dadelijk ter onderzoek uitgevaren. SOHIP IN NOOD. Gem eld werd door het licbtschip Terschel- lingerbank, dat een Zweedsch stoomschip, on- geveer 4 mijlen van het licbtschip vandaan, noodseinen geeft. De sleepboot Holland, van Terschelldng, is ter assistentie uitgevaren. SLEEPSOHIP GEZONKEN. Het Bel'gische sleepschip Celienne, geladen met tarwe, op weg van Antwerpen naar Rot terdam, is op de Schelde gezonken, De be- manning, schipper en knecht, is te Hansweert aan wal gebracht. STORM LANGS DE FRIESGHE KUST, Vrees voor slachtoffers. HARLINGEN. Men heeft groote vrees, dat de storm, die langs de Friesche kust woedde, slachtoffers heeft geeischt. Reeds hedenmor- gen verkeerden een paar kleine yisschersvaar- tuigen in nood, waarop de reddingsboot van Harlingen is uitgevaren. Deze is thans op den terugweg, dooh men weet niet of zich gered- den aan boord bevinden. Men vreest echter, dat 3 personen om het leven zijn gekomen. Nabij de Westhoek onder St. Jacobie Parochie zijn 2 menschen zwemmende gezien, die tracht- tsn de kust te bereiken. Men heeft ze later evenwel niet meer kunnen ontdekken. Onder Koehool, 3 K.M. meer Z.W., is een kleine vis- schersboot onderstboven aangespoeld. Van de beide inzittenden, die vermoedelijik op de boot aanwezig zijn geweest, is niets te ontdekken. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) ESPERANTO. De laatste jaren is de wereldhulptaal Es peranto'' een groote vraag en een noodzake- lijke eisch geworden van onzen tijd. We mogen I daarom wel veronderstellen, dat de welwil- lende lezer en lezeres al in meer of mindere mate hiermede op de hoagte is. Immers elken dag versehijnen in tadrijke dagbladen, tijdschriften, vakbladen, enz. arti- kelen over deze groote internationiale bewe- ging, die in haar c.a. 50 jaren bestaan zulk een machtige omvang heeft aangenomen in alle rangen en standen, op elk terrein en bij alle volken dezer aarde. Elken dag brengt nieuws over de vooruitgang van het Espe ranto; het eene succes volgt op het ander en elk afzonderlijk getuigt onweerlegbaar van voortdurende groei en bloei der machtige Es peranto-beweging met haar millioenen-schare van Esperantisten over gansch de wereld ver- spreid. Als hoofdoorzaak van de opgang, die het Esperanto maakt, is de opdringende behoefte en nood aan een universeele wereldtaal. De z.g. modeme talen zijn niet geschikt voor dit wereldomvattend doel; eertens zijn ze te moei- lijk om aan te leeren en tweedens zou een keus onder bestaande nog meer de rivaliteit van gepasseerde talen opwekken. Het probleem kan niet opgelost door de bestaande talen, noch door z.g. doode talen. Hoe toch is de vrede mogelijk, wanneer reeds het groote talenverschil heeft bewezen een wankele basis te zijn om tastbare en blijvende resultaten van vredesconferenties af te werpen? De grootsche hoofdgedachte, die het Espe ranto deed ontstaan, was de verbroedering der volken. Deze gedaobte ligt de beweging ten grondslag en elke esperantist is hiervan door- drongen. Echter zij, die gewoon zijn de zaken uit een meer practisch oogpunt te beschouwen, mogen niet nalaten met de Esperanto-beweging ken nis te maken en niet talmen het Esperanto te gaan leeren. Want strekt reeds thans de ken nis van Esperanto tot aanbeveling voor vele ibetrekkingen, de tijd is niet verre meer, dat de wereldtaal als een eisch worde gesteld. Immers groote taalgeleerden als prof. Milleit van de Fransche Sarbonne zeide er van: Discuteeren over Esperanto is overbodig: Es peranto is in functie getreden! Prof. Dr. Ger- lach Royen van de Utrechtsche Universiteit zeide te Tilburg: Esperanto is een eisch van dezen tijd! De tweede oorzaak der populariteit van Es peranto is haar eenvoud en gemakkelijkheid van aanleeren in vergelijking met natuurlijke talen. Want bleef vroeger de minder met aardsche goederen gezegende mensch van veel wetensohap en kennis verstoken, omdat hem tijd, geld en gelegenheid ontbrak een taal of talen te leeren, thans is dat niet lamger het geval. Esperanto kan iedereen leeren en zich volledig eigen maken en is de studie van Es peranto ook van bijzonder belang voor ruimere kennis van de schoone moedertaal en voor zijn (haar) algemeene ontwikkeling van groote beteekenis. Wie nader kennis met het Esperanto en de Esperanto-beweging wil maken bezoeke de groote propoganda-vergaderingen te Sluiskil en Ter Neuzen op Zaterdag 28 September a.s. I Zie de komende dagen de advertentie in de Ter Neuzensche Courant, alsmede de aanplak- biljetten! Voor de propaganda-commissie, F. B. 3390 3860 3345 3295 3259 3219 3257 3017 3222 3148 3120 2930 2880 2735 2710 2680 MIDDELBURG. Namens den Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat is hedenmorgen aanbe- steed: het vernieuwen van brug No. 9 over de Rijkswaterleiddng bewesten het kanaal van Ter Neuzen te Sluiskil. Raming 3200. Inge- schreven kon worden bij gebruik van Nederl. cement dan wel bij dat van buitenlandsch. Zij die slechts een bedrag opgaven maakten geen onderscheid. Ingeschreven werd als volgt: L. P. Korstanje, Wemeldinge f J. M. Dekker, Rotterdam J. Verheijke, Ellewoutsdijk L. J. Dekker, Veere N.V. Visser en Smits Aanbe- stedingsbedrijf, Papendrecht P. Dees, Ter Neuzen en Job. de Maagd, Hontenisse D. Hofman, Sliedrecht W. Ncorlanden Aanbestedings- bedrijf, Wolfaartsdijk G. A. v. d. Straaten, Ter Neuzen Ant. v. Sabben, Axel Voor Ter Neu|zen: 23 Sept. Nederl. s.s. OOTMARSUM, 2209, hout, Archangel. Van Sluiskil: 23 Sept. Duitsch s.s. BEL- LONA, 592, kunstmest, Antwerpen. Van Selzaete: 23 Sept. Noorsoh s.s. GALA TEA, 671, kunstmest, Malaga. Voor Gent: 23 Sept. Nederl. s.s. TELA, 2343, hout, Archangel. 24 Sept. Duitsch s.s. MAGDALENA REITH, 1305, hout, Xpilla. Van Gent: 23 Sept. Eng. s.s. TEESWOOD, 446, ijzer, New-Castle. 24 Sept. Duitsch s.s. ELSE KUHLKE, 115, ijzer, Stockholm; Eng. s.s. GHARLWOQD, 600, ijzer, Newport; Eng. s.s. BLYTH, 445, stukg., iGoole. Eenigste kennisgeving. Geboren Zoon van H. VERHAGE J. VERHAGE—Ewijk. Ter Neuzen, 24 September 1935. Van Bovenstraat. Op Vrijdag 27 Sept. a.s. hopen X onze geliefde Ouders W. VERLINDE EN V CORN. VERLINDE—BL1EK, X hunne 30-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, X Toronto (Ont.) Canada: JAC. VERLINDE. Ter Neuzen: ABR. VERLINDE. Algemeen Leider: Ir. A. A. MUSSERT. Spreker: Eerstvolgend spreekuur in het Zieken- huis te Ter Neuzen op Vrijdag 27 September van hall elf tot 3 uur. Aan belanghebbenden wordt mede- gedeeld, dat het Burgerlijk Armbestuur voortaan slechts dan verplegingskosten geheel of gedeeitelijk voor zijne reke- ning zal nemen, indien de betrokkenen blijk hebben gegeven, door lid te zijn van de Vereeniging voor Ziekenhuis- verpleging, deze kosten zooveel mogelijk zelf te willen dragen. Het Burg. Armbestuur voornoemd, A. N. HAMELINK, Voorzitter. P. LOOF, Secretaris. Ter Neuzen, 25 Sept. 1935. De lijst der voorloopig erkende schuld- vorderingen in opgemeld faillissement is door ondergeteekende gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Middel- burg en het kantongerecht te Ter Neu zen, ten einde gedurende de zeven aan de verificatievergadering voorafgaande dagen ter kostelooze inzage te liggen voor schuldeischers. De verificatievergadering zal worden gehouden op DONDERDAG, den 3 OCTOBER 1935, des nam. te 2 uur. in het gerechtsgebouw te Middelburg. Mr. G. TICHELMAN, Curator Ter Neuzen, 25 Sept. 1935. Scheldekade 30. De GEMEENTE-ONTVANGER der gemeente HOEK maakt bekend, dat de hondenbelasting 1935 moet zijn betaald voor 1 October 1935. De Gemeente-Ontvanger, W. C. VAN PETEGEM. Bij voldoende deelname onder leiding van een ged. Dansleeraar. De „Joly-club" leden worden verzocht a.s. Donderdagavond bij elkaar te komen voor het vaststellen van de les avonden, in Hotel„CENTRAAL",om 8 uur. Op Zaterdag 28 September a.s. 's nam. 3V2 uur (N.T.), nabij het cafd van den heer R. v. D. Veke te Zaamslag, zal publiek k contant worden verkocht: A. DIJKSTRA, i Deurwaarder Hulst. Dat beteekent voor U, tijd voor een REGENJAS te koopen! Waar zou U beter kunnen koopen dan in Waar U de grootste sorteering voor de laagste prijzen kunt vinden 1J II J) J] J) J] Noordstraat 22 (Telefoon 217) TER NEUZEN Lange Kerkstr. 2 Zichtzendingen door geheel Zeeuwsch-Vlaanderen zonder verplichting of prijsverhooging. PRIJZEN: Balcon 0,26 - Kinderen beneden 14 jaar 0,15. Benedenzaal 0,15 - 0,10. 81 Z<>OTl 1 i io.- bonS I I Vo0t Ueo W® 1 Ieao V, 1 91 99 V, 99 99 99 1 Slagerij, Dijkstraat 16-18, Ter Neuzen. SB OH [3 3 BOB MB ES ggjj I Apotheker Noordslr. 54 J S TER NEUZEN H Valda pastillen NU slechts 0,50. Moestsiroop A. J. K. per fl. 0,70, 1,30. ■K Teersiroop A. J. K. (SH per fl. 0,65, 1,20. Thymsiroop A. J. K. per fl. 0,25, 0,45, 0,90. HI Hoestpoeders - Hoofdpijn- i poeders - Kiespijnpoeders - Koortspoeders enz. enz. per doosje vanaf 0,25. een geroutineerd tegen 1 Oct. a.s. Alleen zij, met prima i getuigschriften komen in aanmerking. Brieven onder No. 401, bur. v. d. blad. Heft teste «A«se*es iieer;-| zooalsKachelblokjes gekapt'Hout Fasseelhout - BlokjesvoorHaardkachels is en tolijft aan de Oostkolk bij Java.tTel. 121 Iedere hoeveelheid Hout wordt aan huls bezorgd, zonder prijsverhooging van 1—5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Elke regel meer 10 cent. ALLE ESPERANTISTEN van Ter Neuzen en omstreken worden vriendelijk uitgenoodigd op de Esperanto propaganda avond Zater dag 28 dezer in het Hotel „De Arend" alhier. Na afloop oprichting eener Esperantisten-club. KOOPT GEEN aardappelen voor winterprovisie, alvorens U de onze geprobeerd heeft. Bevelanders, Zeeuwsche Blauwe 30 kg. a f 1, Meerdere afname reductie. B. v. d. MEIDE, Nieuwediepstraat 89. EEN MONDELINGE Esperanto Cursus zal worden gegeven, bij voldoende deelname. Cursusgeld slechts f 5, Duur 7 maanden. Inschr. voor 10 October. Voll. inl. bij de Esperanto propaganda Commissie Stationsweg 65, Ter Neuzen. JAN HAMELINK, Hoek van den Dijk P 165, houdt zich beleefd aanbevolen voor huisslachtingen. BOERINNENBOND. DeSlacht- cursus begint op Dinsdag 1 October van 1—5 uur (N. T.) in school C (Java) te Ter Neuzen. Het Bestuur. OPENBARE Esperanto avond. Toegang vrij Om 8V2 u- 'n Hotel „De Arend" te Ter Neuzen. Om 6 uur in Hotel ..Jacobs" te Sluiskil op Zaterdag 28 September. Spreken F. J. v. d. Burgt, seer. Ned. Esp. bond „N. K. L- A. F. Le Mat Sr, waarn. Delegito „N. E. A. GLOEDNIEUWE MOTOREN! Thans f 50,- tot f 100,- goedkooper. Ariel, Velocette. Nog eenige 2e handsch mot. vanaf f 50,-. Garage GEBR. CAPPENDIJK, Tel. 29, Kloosterzande.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 4