ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Het Bezuinigingsontwerp en het regeeringsbeleid No. 9354 WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1935 75e Jaargang Binnenland De Tweede Kamer heeft Dinsdagmiddag de behandeling van het ontwerp hervat. - De kabinetscrisis tevens in de discussie betrokken. TER NEUZENSCHE CO U RANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVEBTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van« advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VEBSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VBIJDAGAVOND. DIENSTREGELING PBOVINOIALE STOOMBOOTDIENST. Vanaf beden is op het gemeentebuis, bode kamer, gratis verkrijgbaar, voor hotelhouders e.a. DE DIENSTREGELING VAN DEN PROVINCIALEN STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE ingaande 6 October 1935. Ter Neuzen, 25 September 1935. De Burgemeester van Ter Neuzen. J. HUIZINGA. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN AMSTERDAM. Voor bet aanstaande Koninklijk Bezoek aan Amsterdam is bet volgende programma vast- gesteld Donderdag 26 September: 11.50 aankomst aan bet Centraal Station; 3.45 uur rijtoer en bezoek aan het Diaconie Weeshuis der Neder- Duitscb Hervormde Gemeente, Volkerak- straat 59. Vrijdag 27 September: 2 uur rijtoer en be zoek aan de Kweekschool voor de Scheep- vaart, Prins Hendrikkade 189. Zaterdag 28 September: 10 uur rijtoer (met rijtuigen) en bezoek aan de Academie voor Dichamelijke Opvoeding, Nicolaas Maesstraat 100; 3 uur defile Oranje Vereenigingen en Nationaal Jongeren Verbond op den Dam. Zondag 29 September: kerkgang, 2.30 uur rijtoer en bezoek aan de Rembrandt-tentoon- stelling in het Rijksmuseum. Maandag 30 September: vertrek. EEN ENGELS03 BLAD OVER DE KONINGIN. In een artikel van den Haagschen corres pondent van de Daily Mail wordt gezegd, dat omstreeks zestig millioen onderdanen Ko- ningin Wilhelmina kennen als een bewonde- renswaardige vrouw en bovenal als een be- wonderenswaardige Koningin. Het artikel is getiteld: „Een Koningin vecht om den gulden te redden". Acbter zicb heeft Zij een traditie van eeuwen en een opvoeding door Haar moeder. Om haarzelf wordt Zij door alle klassen en partijen bemind en geeerbiedigd. Haar eenig doel is een moeder voor haar volk te zijn en Zij dwingt eerbied af, zoowel als liefde. In het slot van zijn artikel scbrijft de cor respondent, dat, hoewel Wilhelmina nooit op- boudt „every inch" een Koningin te zijn, zij toch buiten formeele aangelagenheden een itoonbeeld van vriendelijkheid is. De oogen der wereld zijn thans gericht op Koningin Wilhelmina. NIEUWE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER. Binnenkort zal gelijk bekend de heer J. R. Snoeck Henkemans, wethouder van 's-Graven- hage voor het lidmaatschap der Tweeda Kamer bedanken, in welk geval zal worden benoemd verklaard Mr. Dr. A. A. van Rihijn, secretaris-generaal van de Departementen van Landbouw en Visscllerij, en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling van den heer Van Rhijn dat lidmaatschap thans met te aanvaarden. Volgens de C.-H.-lijst zou opvolger zrjn Ds. N. G. Veldhoen, die echter sedert de ver- kiezingen is overleden. Nu komt in aanmer- king de heer Tj. Krol te Haren, lid van Gedeputeerde Staten van Groningen. De voorzitter Van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden der Tweede Kamer heeft in de vacature, ontstaan door het ontslag nemen van den heer J. Brautigam, tot lid van deze Kamer benoemd verklaard den heer A. B. de Zeeuw te Rotterdam. TYPHUSGEVALLEN IN DEN HAAG. Onder het personeel van een tweetal werk- plaatsen in Den Haag hebben zich enkele ge- vallen van typhus voorgedaan, welke vermoe- delijk ontstaan zijn door het gebruik van besmet voedsel. De gemeentelijke geneefe- kundlge en gezondheidsdienst is begonnen een onderzoek naar de oorzaken in te stellen. Wei kan worden medegedeeld, dat deze ge- vallen geen bedreiging voor den algemeenen gezondheidstoestand vormen. Men vermoedt de oorzaak reeds gevonden te hebben. Het schijnt dat het personeel der beide werkplaatsen die in het Bezuidehhout- kwartier naast elkaar gelegen zijn, van een zelfden venter consumptie-artikelen heeft gekocht. Een van de typhuslijders is inmid- dels overleden. GEEN TEXTIEL-CONFLICT TE ALMELO. Het dreigende conflict in de textieldndustrie te Almelo is voorkomen. Maandagmorgen hebben de arbeiders bij de Katoemnaatschappij het werk hervat. Op vergaderingen der betrokken arbeiders met de hoofdbesturen der vakorganisaties was be- sloten het gestelde ultimatum in te trekken. Het is gebleken, dat in de conferentie welke de pertijen gehad hebben met den Rijksbemidde- laar, de directie der fabriek en de organisaties zoozeer tot elkaar genaderd zijn, dat de weg gebaand kon worden voor verder minnelijk overleg, hetwelk tot een bevredigend resultaat leidde. De directie heeft verklaard, dat in dezen voor de Nederlandsche textieiindustrie buiten- gewoon moeilijken tijd harde maatregelen ab- soluut onvermijdelijk zijn, doch tevens mede gedeeld bereid te zijn met een commissie uit de arbeiders overleg te plegen, wanneer er klachten zijn over de arbeidsvoorwaarden. Ministe^Colijn heropent het geschorste d,ebat. Op het Binnenhof was het omstreeks het middaguur drukker dan gewoonlijk. De voort- gezette behandeling van het Bezuinigings ontwerp in de Tweede Kamer trok blijkbaar buitengewoon veel belangstellenden. Velen hadden zich vroegtijdig naar de vergaderzaal begeven, teneinde zich van een plaats op de publieke tribune te verzekeren.. In de zaal waren zoowel de publieke tribune als de ge- reserveerde tribune dicht bezet. Voortgezet wordt de behandeling van het wetsontwerp tot verlaging van de openbare uitgaven. Bij de algemeene beraadslaging hiervan is tevens aan de orde de motie-van den Tempel betreffende het voomemen der regeering tot verdere verlaging van de salarissen van het rijkspersoneel en de onderwijzers. De heer Colijn aan het woord. De Minister van Kolonien, de heer Colijn heeft het woord. De regeering zegt spr. be- tuigt haar erkentelijkheid voor het besluit der zouden remmen. 'Het departement van econo- mische zaken is aanstonds gesplitst. Binnen enkele weken zal worden ingediend een wets ontwerp nopens financiering van de industria lisatie. Opnieuw echter waarschuwt spr. tegen overdreven verwachtingen. Er moest steeds een partij zijn, bereid om geld te geven> als men geld wil opnemen. Die genegenheid om geld te geven is den laatsten tijd niet al te groot gebleken. Voorts moet men achtslaan op de rentabiliteit. En men moet letten op de werkgelegenheid in de ex- portbedrijven. Er moet gestreefd worden naar een evenwicht in de handelsbelans tusschen de verschillende landen onderhng. i Verstoren wij een handelsbalans, die in evenwicht is, dan zal men van ons eischen, dat onze uitvoer worde verminderd. Als be- staande fabrieken voldoen aan de binnenland- sche behoefte en aan den mogelijken export i kan ten deze geen industrialisatie plaatj vinden. Richt men zich alleen naar de bin i nenlandsche conjunctuur, dan zal men boven- dien spoedig in moeilijkheden komen met grondstoffenvoorziening. Doch hoofd voor hoofd hopen alle ministers Kamer om zoo spoedig na de opening van de j vurig, dat minister Gelissen slagen zal. Alle zitting de beraadslaging over het wetsontwerp te hervatten. Zij wil aanvangen met het be- antwoorden der opmerkingen, in Juli j.l. in tweeden termijn door de Kamer gemaakt. Zij zal dit aanvullen met eenige opmerkingen over haar werkprogram, in Troonrede en Millioenennota medegedeeld. Desverlangd zal zij inlichtingen verschaffen over het optreden van dit kabinet. De heer Aalberse heeft gevraagd, of de regeering geen maatregelen noodig vond tot stuiting van executies. Een eenvoudig execu- tieverbod zonder meer is niet goed mogelijk. Maar in verband met de in den allerlaatsten tijd voorgekomen onredelijke opzeggingen van hypotheken en daaruit voortvloeiende execu ties zijn maatregelen in bewerking tot stuiting van onredelijke executies, in overeenstemming met wat is voorgesteld betreffende het lande- lijk hypotheekwezen. De regeering heeft toegezegd, naar midde- len te zoeken tot opheffing van de moeilijk- heid die zich voordoet bij het capitulanten- stelsel, waarover de heer De Geer heeft gesproken. De regeering acht een aanneme- lijke oplossing mogelijk. De heer Aalberse dacht, dat spr. geprikkeld zou zijn geweest door de critiek, op het regeeringsbeleid geoefend. Vroegeir is hier eens „een afsehuwlijk misverstand" aan de orde geweest. (Gelach.) Er is thans een ernstig misverstand aanwezig. De heer Aalberse betoogde, dat de regee ring op drie ptmten gevolg had gegeven aan wat bij vroeger had bepleit, namelijk handels- politiek, industrialisatie en huurverlaging. De heer Aalberse zeide, dat de regeering dus geen aanleiding had over critiek verstoord te zijn. Maar als genoemde feiten juist zijn, bewijst dit dan niet juist, dat de regeering bereid is wat-de Kamer zegt ernstig te overwegen? Overigens de z.g. wijziging in de regee- ringspolitiek mag niet worden toegeschreven aan veranderlijkheid en onzekerheid. Vaak is er schijnbaar tegenspraak tusschen een uit- spraak van gisteren en een daad van morgen. Het hangt er van af, of de omstandigheden rijp zijn voor een bepaalden maatregel. Een wijziging* in de handelspolitiek heeft zich reeds voorgedaan voordat dit kabinet opt.rad. Men denke aan het voorstel tot ver- hooging van het tarief met dertig opcenten. Spr. had daartegen bezwaar. Maar dat kwam, doordat men toen nog eenige hoop kon vestigen op de Oeconomische conferentie te Donden. Toen die mislukt was, heeft dit kabinet van meet af verklaard, dat het handelspolitieke roer moest worden om- gegooid. Overhaasting kan heel wat beder- ven. Zelfs met omzichtig te werk gaan is het mogelijk, dat men zich vergist. Spr. wijst op het vaste lastenontwerp en het ontwerp be treffende de lar.delijke hypotheken. Er kan plaats zijn voor de vraag, of de regeering beter had gedaan de oorspronkelijke voorstel- len achterwege te laten of gewijzigd in te dienen. De reigeering heeft van meet aan op het standpunt gestaan, dat alle aandacht moest worden geschonken aan ordening in de In dustrie. Zoo dachten alle ministers er over, ook de vorige, die van dit kabinet deel hebben uitgemaakt. Maar primair was hierbij het belang van den export. Vermindering van invoer leidit tot vermindering van uitvoer. Er is risico voor verplaatsing van werkloosheid, als men niet zorgvuldig de gevolgen over- weegt. Daarom moest de regeering waar- sohuwen tegen overdreven verwachtingen van industrialisatie. In dit licht moet men de uitspraken van de regeering zien, door den heer Aalberse en an- deren opgevat als een gemis aan overtuiging van de noodzakelijkheid van de bevordering van de industrie. Toen in dit kabinet een va cature ontstond spr. meent in het vorige kabinet (Gelach) door het heengaan van den heer Steenberghe, heeft spr. gezegd, dat er iemand moest worden benoemd met een bij- zonder geloof in industrialisatie. Toen dit ka binet gevormd moest worden en de heer Ge lissen zei, dat hij zich moeilijk op industria lisatie kon concentreeren, als hij ook voor landbouw moest zorgen, heeft spr. er aan stonds in toegestemd een departement van landbouw in het leven te roepen. De heer Albarda zei, dat daar toch niets van komt, omdat het kabinet overtuiging in het slagen mist. Maar volstrekt onjuist is, dat de andere ministers minister Gelissen mogelijke steun zal hem worden gegeven. Uit de houding van het kabinet inzake industria lisatie mag hiet worden afgeleid wat de heer Aalberse daaruit afleidde. Wat betreft de huurverlaging, het ging om het geschikte tijdstip. Misschien is de desbetreffende maatregel te vroeg aan het oordeel der Staten-Generaal onderworpen. De heer Aalberse klaagde, dat spr. onvol- doende had geantwoord op zijn vraag, of de ingediende wetsontwerpen, vastelastenontwerp enz., voldoende zekerheid gaven, dat devalua- tie niet noodig zou zijn. Dat spr. den heer Aalberse niet had begrepen, spijt hem. Maar hij kan er niet veel aan toevoegen. Allerlei imponderabilia speelden een rol. lOndanks den vastei?" wil der regeering om de muntpariteit te handhaven, zoolang dit nog eenigszins mogelijk is, is devaluatie moei lijk te voorkomen, indien het Nederlandsche publiek gaat vluchten in buitenlandsche va luta. Devaluatie zal kunnen uitblijven bij de gevolgde regeeringspolitiek, indien men rus- tig blijft, en spr. voegt er bij: onvoorziene om standigheden uitgesloten. De productiekosten, het bedrijfsleven in zijn geheel genomen, worden voor dertig procent beheerscht door de prijzen der grondstoffen, voor vijftig procent door de loonen en voor twintig procent door de vaste lasten. Deze laatste spelen dus een betrekkelijk onderge- schikte rol. Afgezien van de loonen zullen de grondstoffen een nadeeliger invloed op de kostprijzen uitoefenen dan de verlichting be- draagt, die voor de vaste lasten voor deva luatie kan worden verkregen. De herhaaldelijk gemaakte tegenstelling tusschen consequente deflatie en devaluatie wijst de regeering van de hand als onjuist en verwarrend. Devaluatie geeft voor geen enfcel probleem een blijvende oplossing. Grondstof fen en loonen beheerschen den kostprijs veel meer dan vaste lasten. Wie aanpassing wil door middel van devaluatie, verlaagt de loonen evenzeer als men zegt dat de regeering met haar politick doet. Men zeide, dat er een afgerond systeem van maatregelen tot vermindering van kosten moet komen in den geest van het systeem- Briining. Spreker heeft zich afgevraagd of men het wel volledig kent. De noodverorde- ning des heeren Briining bevatte geen ver laging van de hoofdsommen, wel een gedwon- gen verlaging van salarissen, loonen en ren- ten. Maar 8 procent rente werd verlaagd tot 6, 10 procent tot 7.5 en 12 procent tot 9 pro- cent. Dit moet men er bij weten! iBen verlaging van de huren met 10 tot 15 procent was er voorts in begrepen. De prij zen, onderworpen aan de vrije concurrentie, bleven onaangetast. Zekere prijsafspraken werden aangetast. De vaste renten in Duitsch- land varieerden van 8 tot 12 procent. Dat ken- den wij niet! Onze rentevoet was geaaald door de Juli-crisis tot 4 procent en op weg naar 3V2 procent. Hier was het vraagstuk der vaste renten geheel anders dan in Duitsch- land. De Duitsche regeering van dien tijd greep met dwang in de salarissen en loonen in, welke contractueel waren vastgesteld. De Neder landsche regeering deed dit niet. De Nederlandsche regeering heeft zich evenals Briining op het standpunt gesteld, dat verlaging van de hoofdsommen ontoe- laatbaar was. Wiel heeft de Nederlandsche regeering aangedrongen op verlaging van de hoofdsom, als men haar steun vroeg en in dergelijke gevallen. Dus ging de Nederland sche regeering nog verder dan Briining. De Nederlandsche regeering waakte yerder tegen prijsopdrijving bij voorbaat bij contin- genteering. Spr. verwijst voorts met betrek- king tot prijsopdrijving naar het door hem ingediende wetsontwerp aangaande de onder- nemers-overeenkomsten. Het stelsel-Briining voldoet niet aan wat men hier verstaat onder consequente deflatie. Een renteverlaging als in Duitschland was hier niet noodig. Voor zoover de rente zich hier boven het redelijke beweegt bij wijze van uitzondering, is de regeering bereid de rente redelijk te maken. Zij is bereid in overleg met de Kamer tot huurverlaging te komen. Gedwongen ingrijpen in loonen en salaris sen acht de regeering niet aanbevelenswaar- dig; de Kamer ook niet. De zes punten van den heer Aalberse zal spr. vervolgens bespreken. De beide eerste stellingen geven een alge meene doelstelling aan; ook voor de regeering de juiste. Ook volgens de regeering is een werkelijk evenwicht van de staatshuishouding afhankelijk van een loonend bedrijfsleven. De regeering beschouwt evenals de heer Aalberse bevordering van het bedrijfsleven als een duren plicht. Het kabinet gaat op dien weg voort. Maar onderzocht wordt, wat de contingen- teeringen betreft, in hoeverre het mogelijk is ze te vervangen door een heffing aan de grens. lOontingenteering maakt een ontzaglijken omvang van gouvernementscontrole noodig; dit leidt de regeering er toe andere wegen te zoeken, opdai de verstarring in binnen- en buitenlandschen handel eenigermate worden verzacht. Dit is niet nieuw. Spr. heeft zich al vroeger zoo uitgelaten. Spr. ziet geen onoverkomenlijke moeilijk heden oprijzen tusschen dit kabinet en de Ka- mermeerderheid. Meeningsverschillen zullen, naar spr. vertrouwt, langs normalen weg be- slecht kunnen worden. Maar op den punt, zegt spr., zijn moeilijk heden te ducbten. Namelijk de tegenstelling tusschen consequente deflatie en devaluatie. Hoever moet de deflatie zich uitstrekken vol gens de voorstanders der consequente de flatie Voorts moet de tegenstelling op zichzelve onjuist worden geacht. Consequente deflatie zou het monetaire vertrouwen zoo schokken, dat de voortzetting daarvan onmiddellijk deva luatie in het leven zou roepen, doordat zij de kapitaalvlucht stimuleert. In verband met den aandrang naar verla ging van de hoofdsommen zegt spr., dat het groote bezwaar tegen consequente deflatie is de ongelijkheid, waarmede zij zou werken. Er wordt daarbij niet gelet op tijdstip en grootte der schuld, op de positie van schuldenaar en schuldeischer enz. Alles wordt over een kam geschoren. Wat de loonen betreft, er zijn bedrijven, waar de lconsverlaging reeds heeft geleid tot voldoende aanpassing. Er zijn andere waar dit niet het geval is. Het is onmogelijk bij de loonen het geheele land over <56n kam te sche- ren. Zulke maatregelen brengen even cnge- lijke maatregelen als devaluatie. Voor de regeering kleven aan beide metho- den gelijke bezwaren. Ze brengen onbereken- bare gevolgen, die men tevoren niet kan over- zien. Zoover maar eenigszins mogelijk is, moet worden rekening gehouden met de uiteenloo- pende boestanden in bedrijfsleven en pft-soon- lijke betrekkingen. Wie pleit voor devaluatie, bereikt dezelfde uitkomst als wie pleit voor een consequente deflatie, als waarover hier is gesproken en die onmiddellijk tot kapitaalvlucht leidt. Uitermate wenschelijk is klaarheid. De hui- dige onzekerheid houdt het geld, dat de re geering behoeft ter uitvoering van haar pro gram, terug, maakt consolidatie van vlotten- de schuld onmogelijk en maakt het geld duur. Het handelscrediet was v66r de crisis 3%, nu 7 a 7% procent. Komt er geen zekerheid, dan wordt het land stuurloos gedreven in een richting, die door het kabinet voor ons volksbestaan noodlottig wordt geacht. Klaarheid op monetair terrein is noodzakelijk, opdat de rente dale tot het peil van vodr de Juli-crisis en verder. De re geering weet wat zij wil. Stellig wil zij de muntpariteit handhaven. Het regelmatig voortwerken aan de enorme taak is niet mogelijk, als Kamer en Kabinet verkeeren op voet van gewapenden vrede. Klaarheid is noodzakelijk, ook met het oog op den internationalen toestand. Ieder kent de internationale spanningen in Europa en kan berekenen, waartoe zij kunnen voeren. Dit maakt de grootst mogelijke har- monie noodig. Om deze redenen moet dit debat klaarheid brengen. 'Het kabinet wil zijn uiterste krach- ten inspannn om samenwerking te bevorde- ren, en onder biddend steunen op de hulpe Gods, wil het doem wat mogelijk is om het bereikbare be bereiken. Rede van minister Oud. De minister van Financien, de heer Oud, betoogt, dat de financieele moeilijkheden zich steeds meer openbaren in den vorm van ver laging van inkomsten. Zoo lang aan dit pro- ces geen einde komt, blijkt de toestand van 's rijks financien moeilijk. Dit was ook het uitgangspunt van het Kamerdebat van Juli. Kan de regeering nu meer doen ter verhoo- ging van de volkswelvaart Hierbij is betrokken de actieve crisispoli- tiek, gericht op werkbehoud en werkverrui- ming. De regeering wil niets liever doen dan alles wat mogelijk is. Maar de maatregelen moeten financieel uitvoerbaar zijn. Men ver- wijt spr. te veel op den financieelen kant der maatregelen te letten. Spr. ontkent dat niet. Waar is, dat hij er sterk op let. Dat is zijn plicht. Is er meer geld noodig, dan kan men de belastingen verzwaren of geld leenen. Verdere lastenverzwaring moet zooveel mo gelijk worden vermeden, want zij werkt her- stel in de volkswelvaart licht tegen. Belasting- verzwaring is op het oogenblik alleen voor gesteld, omdat het niet anders kan. Hier is weer een uitvloeisel van het dualisme, dat der regeeringspolitiek soms eigen moet zijn. Ook op het gebied der landbouwpolitiek is er zulk een dualisme; men streeft naar ver laging van het kostenpeil, maar moet ander- zijds zekere prijzen voor landbouwproducten handhaven, omdat de boeren anders niet kun nen bestaan. Wat de leeningspolitiek betreft, nooit wer den aan het staatscrediet z66 hooge eischen gesteld. Wjjj hebben 733 millioen vlottende verplichtingen, al staat er 366 V2 millioen vorderingen tegenover. Onder normale omstandigheden hadden wij al lang moeten consolideeren, maar nu laat de toestand van de markt dit niet toe. Zoo is het gesteld, niet alleen met ons land, maar met alle landen. Vroeger slaagden schatkistinschrijvingen overvloedig. Hierin is in den laatsten tijd ver- andering gekomen. In Juli en Augustus kre- gen wij de helft van wat wij vroegen tegen belangrijk hoogere rente dan vroeger. 'Gisteren hebben wij bij onze inschrijvingen het benoodigde gekregen, maar tegen een rente, die nog zeer belangrijk hocger is dan in Juli en Augustus. Er worden in de pers onjuistheden gedebi- teerd. Tot welke methoden heeft de minister van financien zijn toevlucht moeten nemen ter financiering van de kasfoehoeften Over deze vraag zijn fantasieen geschreven. Wij zijn genoodzaakt geweest een deel onzer schatkistbiljetten onder te brengen bij de Ned. Bank. Wij doen dit volkomen openlijk, misschien wel eens te openlijk. Tot nu toe is het bedrag niet hooger geweest dan tien mill. Men vraagt nu: waarom dan het renteloos voorschot bij de Ned. Bank niet is opgeloo- pen tot het maximum van 15 millioen. Brengt het rijk schatkistbiljetten onder bij de Ned. Bank en neemt men ze later terug, dan moet men opnieuw rente betalen. Tengevolge van het enger worden van de geldmarkt beleenden de particuliere banken haar schatkistbiljetten bij de Ned. Bank. Dit gebeurt altijd en heeft niets te maken met eenige camouflage tusschen de regeering en de particuliere banken. Het is niets bijzonders. WSj moeten ons uiterste best doen om niet opnieuw te geraken in den toestand, die er was boen de heer Colijn als minister van finan cien genoodzaakt was te consolideeren in Amerika. Niet alle facrtoren hebben* wij daar bij in de hand. Maar wat de regeering en Ka mer doen speelt een rol. De regeering ziet in devaluatie niet het mid- del tot oplossing van het vaste lastenpro- bleem. Alleen een reeks afzonderlijke maat regelen kan den druk op de vaste lasten ver- lichten. De regeering ziet in devaluatie niet het middel tot oplossing van het vaste lasten- probleem. Alleen een reeks afzonderlijke maatregelen kan den druk op de vaste lasten verlichten. De heer De Geer zei eens, dat als hij moest kiezen tusschen devaluatie en credietvernieti- ging, hij het eerste koos. Spr. is het daarmee eens. Maar voor die keus zullen wij niet wor den gesteld. Voorts beteekent alle ingrijpen in civielrechtelijke verhoudingen niet dat het tot credietvemietiging komt. Wij moeten ons onthouden van zoodanig ingrijpen als hiertoe zou leiden. De heer De Geer zei, dat er verband wai? tusschen pachtwaarde en pachtsom, en als de waarde tusschentijds vermindert, dit veran- dering van de pachtsom tusschentijds recht- vaardigt. Maar volgens den heer De Geer staat de zaak anders bij hypotheek. Vandaar zijn bezwaar tegen de vaste lasten-ontwerpen. Maar men fixeert in het eerste vaste lasten ontwerp de waarde van het onderpand en verklaart uitdrukkelijk dat, als de eerste hypotbeekhouder er niet uit is, de tweede niet aan de beurt komt. En in het tweede wets ontwerp is er een gelijksoortig verband als tusschen pachtwaarde en pachtsom, waarop de heer De Geer heeft gewezen. In het wezen der zaak wordt hier niet iets anders gedaan dan wat gedaan is brj de Crisispachtwet. Dat wat is ingediend, het vertrouwen in het crediet zou ondermijnen, kan spr. niet inzien. De regeering zal overwegen welke wijzigingen in de vaste lasten-ontwerpen moeten worden aangebracht en hoopt ze daama met de Kamer binnenkort uitvoerig te behandelen. Spr. doet een beroep op de medewerking der Kamer om de Bezuinigingswet tot stand te brengen, die noodig is om de begrooting in evenwicht te brengen. Verschil van inzicht is onvermijdelijk, maar gemeen overleg kan tot een verbetering van het voorgestelde leiden. De regeering heeft bij de voorberei- ding van het wetsontwerp reeds getoond tot overleg alleszins bereid te zijn. Brengt men deze wet tot stand dan kan men daama aan nieuwe problemen, die zich voordoen, aandacht wijden. De regeering zal, als de Kamer medewerkt, haar uiterste best doen de moeilijkheden zoo goed mogelijk op te lossen. De Kamer ging in de afdeelingen. HET EINDE DER TILBURGSCHE STAKING NABI.J Over het bemiddelingsvoorstel van den bur gemeester van Tilburg, Mr. Dr. Vonk de Both, dat Maandagnamiddag in een conferentie ten stadhuize de stakingsleiding voorgelegd is, zijn groepsvergaderingen met de stakers ge houden. Zooals reeds medegedeeld, had de burgemeester van te voren de Vereeniging van Fabiikanten in Wollenstoffen van den inhoud van het voorstel in kennis gesteld. Dinsdagmorgen deelde de stakingsleider, de heer Coolen, mede, dat in de Maandagavond gehouden vergaderingen der stakers het voor stel niet afgewezen, doch ook nog niet ten voile aanvaard is. Op enkele punten werden nog nadere besprekingen met den burge meester wenschelijk geacht. Opnieuw is Dinsdagmorgen een conferentie bij den burgemeester aangevraagd. Na deze bespreking zouden opnieuw vergaderingen van de stakers gehouden worden, ten einde een beslissing te nemen over werkhervatting, op de basis van het bemiddelingsvoorstel van den burgemeester. De besprekingen en ondedhandelingen over de bemiddelingsvoorstellen van den burge meester hebben den ganschen dag geduurd. Na afloop van de werkgeversbijeenkomst in het gebouw van den fabrikantenbond deelde het bestuur den burgemeester mee, dat de aangelegenheid een punt van emstige en breedvoerige gedachtenwisseling had uitge maakt. Een bepaalde beslissing was echter nog niet genomen, maar men verklaarde zich bereid, een afwachtende houding aan te ne men. De burgemeester heeft daarop de stakings leiding van deze mededeelingen in kennis ge steld. In den loop van den laten avond werd de inhoud van de voorstellen bekend en ver-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1