ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTiEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES Als de heide bloeit No. 9353 MAANDAG 23 SEPTEMBER 1935 75e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland 'AKKERTJES verdrijven die HOOFDPIJN. De abonne's van het Geillustreerd Zondagsblad, H H. Kantoorhouders Onze abonne's in het Buitenland HET HUWEIJJK VAN DEN HERTOG VAN GLOUCESTER. HBKW^warftwatnoAMLA^WB: c«M^iS«i3Mr.>w C i wu ';a.i *nr- i NEUZENSCHE ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per pest 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KliEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. die het blad per post ontvangen, worden verzoeht, hun abonnementsgeld voor 1 Oct. a.s., in te zenden daar er anders over beschikt wordt met verhooging van 15 cent. DE UITGEEFSTER. worden verzoeht het abonnementsgeld over het 3e kwartaal 1935 van de Ter Neuzensdhe Courant voor I Oct. a.s. in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op, dat wij bij terug-ontvangst van eene onbetaalde kwitantie, onmiddellijk de toezending van het blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. worden dringend verzoeht, het verschuldigde abonnementsgeld voor 1 Oct. a.s. in te zenden. Bij niet-ontvangst v66r dien datum wordt het abonnement gestaakt. Abonnementen voor het buitenland worden slechts aangenomen bij vooruitbetaling. DE UITGEEFSTER. OPEfCSTELLING AFGESLOTEN WEG. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat het afgesloten wegvak van de Provinciale weg Ter Neuzen— Axel van de fouurt Magrette tot en met de buurt Spui met ingang van 21 September 1935 wederom ten voile voor het verkeer is open- gesteld. Ter Neuzen, 23 September 1935. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJUEE, Secretaris. PRINSES JULIANA KOOPT ZOMERPOSTZEGELS. Naar wij vememen heeft H. K. H. Prinses Juliana van het Algeimeen Oomite voor de Zomerpostzegels een belangrijk bedrag aan zomerpostzegels gekooht, zulks als Bescherm- vrouw der Vereeniging ,,Arbeid voor Onvol- waardigen", die voor de helft in de extra opbrengst der zomerpostzegels deelt. EERSTE KAMER. De Eerste Kamer heeft Vrijdagmorgen zonder discussie en stemming besloten het volgende adres van antwoord op de Troon rede aan H. M. de Koningin te verzenden. Mevrouw. De deelneming, door Uwe Majesteit te mid den van de volksvertegenwoordiging uitge- iproken in het lot van alien, die onder den druk der tijden gebukt gaan, inzonderheid de werkloozen, heeft bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal weerklank gevonden. Zij heeft van Uwer Majesteits mededeelin- gen, betreffende onze verhouding tot de an- dere mogendheden, de financien van rijk en gemeenten, het bedrijfsleven, den handel, de nijverheid, de scheepvaart, den landbouw, de vissoherij, het onderwijs en de werkloosheid, als ook van die aangaande de overzeesche ge- westen met groote belangstelling kennis ge- nomen. Het heeft de voile aandacht der Kamer, dat met het oog op den gewijzigden inter- nationalen toestand, voorstellen zullen wor den aanhangig gemaakt tot het treffen van eenige bijzondere voorzieningen in zake de middelen tot verdediging van het koninkrijk, alsmede dat voordrachten zullen worden in- gediend tot wijziging van sommige bepalin- Roman van ANNY v. PANHUYS. (Nadruk verboden. o 16) (Vervolg.) Hoe dikwijls had zij aan die woorden ge- dacht en er over gemijmerd, hoe zij ze moest verstaan. Hoe dikwijls meende zij, dat hij nog een wensch had willen uiten, toen de on- verbiddelijke dood hem temeder wierp. Slechts die weinige woorden had zij duidelijk kunnen verstaan en zij wist er geen verklaring voor te vinden. Josine onderbrak den heer in zijn welspre- kende redevoering en herhaalde de woorden, die haar zoo raadselachtig leken. Als een bal sprong hij uit zijn zetel op en riep: ,,Maar, mevrouw, dat zegt u mij nu pas? Dat is toch de oplossing van het raadsel!" Opgewonden liep hij in de kamer op en neer en vervolgde: „Hoe verheug ik mij, dat de doode zelf ons uit dit dilemma helpt." Nu ging hij weer zitten en een sluw lachje speel- de om zijn lippen, hoewel zijn stem emstig en plechtig klonk. ,,Waarde mevrouw, de geniale meester heeft u voor zijn sterven toegeroe- pen: ,,Mijn laatste werk moet in geheel Euro- pa worden opgevoerd. Vergeef mij, dat ik daar zoo lang mee wachtte." In de. oogen der jonge vrouw kwam een schittering. ,,Ja... als hij het zoo bedoeld heeft... dat zou prachtig wezen", zei zij pein- zend. ..O, hij heeft het beslist zoo bedoeld," ver- zekerde de heer met nadruk. Josine was nog onzeker. „Ik zou wel willen dat u gelijk hadt. U weet zelf niet, hoe ge- gen der grondwet en ter voorkoming van particuliere machtsvorming op het terrein der overheidstaaik. Van ganscher harte stemt de Kamer in met Uwer Majesteits bede, dat de almachtige God ons alien de kracht en de wijsheid schenke, die 'Hij alleen geven kan en dat zijn onmis- bare zegen op ons werk moge rusten. Maakte in vorige jaren Dr. Wibaut, steeds taezwaren tegen het beantwoorden van de Troon rede, ditmaal lieten de Sociaal-Demo- craten zich niet hooren. Zoodoende was de vergadering binnen vijf minuten afgeloopen. Adres aan Koningin aangeboden. De commissie uit de Elerste Kamer, welke belast is met de aanbieding van het adres van antwoord dier Kamer op de Troonrede aan H.M. de Koningin, heeft zich Zaterdag- middag te halfeen ten paleize Noordeinde van1 die taak gekweten. Wederanfcwoord der Koningin. Het wederantwoord der Koningin op het adres van antwoord der Elerste Kamer ter beantwoording van de Troonrede, luidt als volgt: ,,Mijne Heeren, Ik v-erzoek u mijn dank over te brengen aan de Elerste Kamer voor Haar adres van antwoord op de rede, waarmede Ik deze nieuwe zitting van de Staten-Generaal heb geopend. Met voldoening vernam Ik, dat Zij van den inhoud met belangstelling en aandacht heeft kennis genomen en dat Zij met Mijn aan het slot uitgesproken wensch van harte instemt." HET KOMENDE KAMERDEBAT. Dinsdagmiddag komt bij de voortzetting van de behandeling van het bezuinigingsont- werp in de Tweede Kamer, gelijk gemeld, ter- stond de minister-president dr. H. Colijn aan het woord. Uit de omstandigheid, dat de voorzitter heeft aangekondigd, dat deze vergadering niet laat zal eindigen en dat in de afdeelingen terstond hierna nog het wetsontwerp tot ver- vanging van de Warenwet en tot het invoe- ren van bezuinigingen bij het onderwijs, beide indertijd uit het bezuinigingsontwerp gelicht, zullen worden onderzocht, kan worden afge- leid, dat Dinsdagmiddag alleen een, waar- schijnlijk uitvoerige regeeringsverklaring zal worden afgelegd. Woensdag en volgende dagen kan de Kamer dan hierop reageeren. KONINKLIJK BEZOEK AAN DE OEFENINGEN VAN DE LICHTE BRIGADE. Zaterdagmorgen om half negen is de Koningin, vergezeld van Prinses Juliana, over den rijksstraatweg te Bathmen gekomen tot het brengen van een bezoek aan de oefeningen van de lichte brigade in de omstreken van Bathmen en Holten. Op het kruispunt van den weg, bij den be- kenden ouden molen, stond de staf opgesteld met het vaandel, in afwachting van de komst van Hare Majesteit. Mede was hier aanwezig de burgemeester van Diepenveen, de heer Arriens. Een aantal belangstellenden, dat toe- vallig van de komst van het hooge gezelschap op de hoogte was, stond langs den weg. H. M., die Haar auto niet verliet, werd namens den staf verwelkomd door generaal- majoor H. A. C. Fabius, commandant der lichte brigade en inspecteur der cavalerie. In een vrij langdurig onderhoud bracht generaal Fabius H. M. en de Prinses op de hoogte van het verloop der oefeningen en de opstelling der partijen. Toegejuicht door het publiek vertrokken de vorstelijke bezoeksters hierna in de riohtdng Holten. DE BETREKKINGEN TUSSCHEN NED—INDIe EN JAPAN. Het verluidt, dat het ministerie van buiten- landsche zaken zal protesteeren bij het gou- ^emement van Ned. Oost-Indie tegen het ver- bod van kustvaart voor Japansche stoom- schepen. lukkig ik zou zijn als de opera, die in New- York met zooveel succes is opgevoerd, ook hier gehoord zou worden en wij alien in zijn vaderland er van zouden kunnen genieten." De slimme zakenman glimlachte, nu had hij bijna gewonnen spel. Opnieuw stortte hij een stroom van welsprekendheid uit over de jonge vrouw, zij werd er als door bedolven en haar laatste twijfel werd overwonnen... Josine van Kempen onderteekende het con tract, waarmee zij aan de oude en welbekende firma alle rechten op de laatste opera van haar echtgenoot overdroeg. Nu zou ,,Veroverd Land" van Maurits van Kempen ook opgevoerd worden in de schouw- burgen van Europa. Dirk Willebrands opende slaapdronken de oogen. Had hij daar niet muziek gehoord? Had niet een onzichtbaar orkest melodieen ge- speeld uit zijn opera ,,Margo" Hij knipperde met de oogen, hief het hoofd een weinig op, maar liet het dadelijk weer op het kussen vallen... 'Haarpijn, katterigheid was het en hij drukte de handen tegen zijn pijnlijke slapen. Heel stil en als versuft bleef hij een poos liggen, maar dan opeens werd zijn geest wak- ker en als geelectriseerd sprong hij op. Gisterenavond was zijn opera ,,Margo" op gevoerd en het succes was overweldigend ge- weest, het had zijn koenste verwachtingen overtroffen, hem omhoog geheven uit de ver- getelheid van zijn onbekend dirigentschap, hem gebracht tot in den hemel, die alleen de kunstenaar kent, wiens werk waardeering vindt. Na afloop der voorstelling was er te zijner eere een receptie gehouden. Wiie waren gekomen am hem geluk te wen- schen? Dirk kon het zich slechts onduidelijk herinneren. Mannen, die in het groote Babel aan de Seine bekend stonden als glanzende F.F.N YVITTE RAAF. De financieele positie der gemeente Giessen- Nieuwkerk is zdo gunstig, dat dit jaar nog extra aflossingenzullen plaats vinden op diverse leeningen. LEG A AT VAN f lO.QOO VOOR DEN ARMENRAAD VAN EN SC III IDE. Een onbekende heeft aan den Armenraad van Enschede een legaat van 10.000 met de gekweekte rente, geschonken. Dit bedrag moet verdeeld worden onder de in de gemeente Enschede in 1933 werkzame kerkelijke, bijzon dere en gemengde instellingen van weldadig- heid. De verdeeling moet geschieden naar verhouding van de gedane uitgaven voor ar- menondersteuning, verminderd met het be drag der door de instelling uit de openbare kas of uit de kas van eenander e instelling van weldadigheid ontvangen1 subsidie. VOORKOMING VAN EXECUTIES. Geruimen tijd geleden hehben de Vereen. van directeuren van hypotheekbanken, de broederschap der notarissen in Nederland, de Ver. tot bevordering van het levensverzeke- ringswezen, de Ned. Spaarbankbond, de Ned. bond van huis- en grondeigenaren en bouw- ondernemers en de Ned. bond van bouwonder- nemers, in verband met de verschillende moei- lijkheden op het terrein van de exploitatie van onroerend goed, zich met elkaar verstaan en is besloten tot de vorming van een con- tact-commissie, welke o.m. ten doel heeft het door minnelijk overleg zooveel mogelijk voor- komen van executies. Te dien einde is thans besloten voorloopig als proef drie bemiddelingscommissies in te stellen, resp. te Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Het secretariaat der contactcoinmissie wordt waargenomen door Mr. J. Hazenberg, Tour- nooiveld 3 te 's-Gravenhage. VERHOOGING HEFFING OP OLIeN EN VETTEN. De Minister van Landbouw en Visscherij heeft bij beschikking van 20 dezer de thans geldende heffing op vetten en olien met in gang van 22 September verhoogd van 24 op 30 cent per kilogram. Deze maatregel heeft ten doel de genoemde heffing, die in verhou ding beduidend lager was dan overeenkomt met die op andere vetartikelen (boter en mar garine), daanmede meer in overeenstemming te brengen, en- daardoor de opgetreden ver- bruiksverschuivingen te doen ophouden. Niet- tegenstaande de verhoogde heffing zal de detailprijs van spijsolie in flesch geen veran- dering behoeven te ondergaan. 5 DE POSTCHeQUE EN GIRODIENST. Aan den heer J. Lazonder, directeur van den postcheque- en girodienst, is met ingang van 1 November eervoi ontslag als zoodanig ver- leend. Hij is benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Van deze hooge onderscheiding heeft de directeur-generaal der P. T. T. Zaterdag morgen aan den heer Lazonder mededeeling gedaan. De heer Lazonder zal als directeur van den postcheque- en girodienst worden opgevolgd door den tegenwoordigen onder-directeur, den beer S. J. H. Wesselink. TE VEEL VVTNKELS TE BUSSUM? Die R.K. raadsfractie te Bussum heeft een spoedvoorstel ingediend om tot onmiddellijk verbod over te gaan van vestiging van win- kelzaken. De fractie acht deze zaak zoo ur gent, dat zij bij de toelichting schrijft, dat men in afwachting van de aanhangige voor stellen van de betrokken raadscommissie tot dezen maatregel moet overgaan. Daar be- halve de gemelde raadsleden waarschijnlijk ook de drie sociaal-democraten en de vrijz.- democraten voor het voorstel zullen stemmen, en het dus zal worden aangenomen, zal Bus- sum de eerste gemeente in het land zijn waar een verbod tot vestiging van winkels wordt af- gekondigd. sterren aan den kunsthemel. Menschen, die in het gewoel der wereldstad zich verhieven als stralende bloemen naast kleine, nauwelrjks zichtbare, alledaagsche plantjes. Beroemde musici en cnitici hadden hem de hand gedrukt, hadden met hun champagne- glas tegen het zijne getikt en gezegd: ,,A votre sante, monsieur Willebrands!" Wat was dat heerlijk geweest!.,. Zoo'n suc ces.,.! Het leek een sprookje! Opeens voelde Dirk geen hoofdpijn meer, het geluk had die verjaagd. Snel kleedde hij zich en toen kwam zijn hospita hem met het ontbijt, een pak kranten brengen. ,,Die kleine juffrouw uit Bon Plaisir met dat grappige gezichtje is al hier geweest en heeft die kranten gebracht", zei de gemoede- lijke vrouw. „Zij zei, dat u maar eens goed moest uitrusten; later zou zij wel terug ko- men." Die lieve Margo! Al dadelijk verschafte zij hem de ochtendbladen, -ppdat hij toch maar spoedig zou kunnen lezen, hoe gunstig zijn werk beoordeeld werd. Ja, dat oordeel moest goed zijn, anders zou zij hem niet zoo gauw de kranten gebracht hebben... Margo bezat waarlijk een hartje van goud. Nauwelijks was de dikke hospita wegge- gaan, of Dirk greep naar de bladen. Met wijd geopende oogen las hij de recensies over zijn werk. Lofprijzing na lofprijzing! De eene cri- ticus noemde Margo" een buitengewoon klankvolle en sterke compositie. Een ander: een werk, dat hart en zinnen bekoort, waarin nooit gekende klankeffecten te beluisteren waren. Een derde noemde hem, Dirk Wille brands, een echte diamant onder de velen die de wereld wel zouden willen wijsmaken, dat hun geslepen glas edelgesteente van het zui- verste water is. Dirk las en las—', werd rood en heet... Dan schreef hij aanrzijn moeder. Het ziekelijke, oude vrouwtje moest toch het eerst te weten Wanneer Gij aan hoofdpijn lijdl, probeer dan eens een "AKKERTJE". In minder dan 10 minulen is Uw arm hoofd dat Ge dachl dat barsten zou, volkomen vrij en Ge kunt weer met lust Uw bezigheden hervalten. "AKKERTJES" bevatten een bijzondei poeder, zeer werkzaam en toch onschadelijk voor de gezondheidzij tasten maag, hart noch nieren aan. De cachet-vorm heeft het groote voordeel, dat men niets proefl. Het zijn vlugge afdoende pijnstillers in gevallen van Hoofdpijn, Migraine, Kies- pijn, Spierpijn, Zenuwpijn, Neuralgie, Vrouwenpijn en Rheumatische pijnen. Waarom toch longer lijden dan noodig! Overal verkrijgbaar. Per 12 stuks 52 cent. Volgens recept van Apotheker Dumont AKKER-GACHE (Ingez. Med.) HET WITTE ACHTERSPATBORD VOOR RIJWIELEN VERPLICHT MET INGANG VAN 7 OCTOBER a.s. Bij Kon. besluit is vastgesteld een nadere wijziging van het motor- en rijwielreglement, waaraan Jiet volgende wordt ontleend: Bepaald is, dat een rijwiel, waarmede over een weg of een rijwielpad wordt gereden, voor- zien moet zijn van eem achterspatbord, of, in- dien het rijwiel twee achterwielen heeft, van achterspatborden, waarvan, voor het achter- op rijdend verkeer goed zichtbaar, het ge- deelte over een lengte van ten minste 30 c.M., gemeten van het achterondereinde, geheel helder wit is gekleurd of geheel van een hel- der witte bedekking is voorzien, met dieji ver- stande, dat de witte strook, mits niet smaller dan het spatbord, ook als verlengstuk aan het achterondereinde daarvan mag worden aan- gebracht, en dat, indien een reflector wordt gevoerd, deze op het witte gedeelte van het achterspatbord of op het witte verlengstuk, en niet hooger dan 60 c.M. boven het wegdek moet zijn aangebracht. Bepalingen voor bakfietsen. Voorts is bepaald, dat met voor goederen- vervoer ingerichte rijwielen op meer dan twee wielen niet mag worden gereden op rijwiel- paden of op wegen, voorzoover die niet open- staan voor het verkeer met rij- of voertuigen, geen motorrijtuigen of rijwielen zijnde. Ver- der moeten deze rijwielen voorzien zijn van ten minste edn rem, waarmede het ieder oogemblik tot stilstand kan worden gebracht. Ook moeten deze op meer dan twee wielen voor goederenvervoer ingerichte fietsen voor zien zijn van twee lantaams, die voorwaarts een helder wit licht uitstralen en die geplaatst zijn vooraan aan de uiterste linker- en rech- terzijde van den bak of opbouw van het voier- tuig, en aan de uiterste linkerachterzijde van den bak of opbouw van een lantaarn, die adh- terwaarts een rood licht uitstraalt. komen, dat haar eenige zoon zoo'n schitterend succes had gehad. Hij las zijn brief nog even door en stak dien in de enveloppe. Er werd op de deur geklopt en Margo Girardin kwam binnenstormen. „Dirk, lieve Dirk!" juichte zij. Dan greep zij zijn beide handen, boog er zich over heen en kuste de slanke vingers vurig en innig. ,,Maar, Margo, wat doe je? Laat mijn han den toch met rust", zei hij lachend. ,,Neen, ik moet je handen kussen, want sedert gisterenavond heb ik eerbied voor je gekregen. Ach, Dirk, ik heb tranen van ge luk geschreid, toen men je zoo stormachtig toejuichte. Klein, nietig klein is Margo Gi rardin geworden, nu Dirk Willebrands zoo hoog verheven is." Zij keek hem met stralende oogen aan en voegde er aan toe: ,,Ik ben trotsch op je!' Hij sloeg de armen om haar heen. „Eigen- Iijk heb ik alles aan jou te danken", fluister- de hij haar toe en een golf van dankbaarheid welde in hem op. Hij meende, dat die dank baarheid liefde was en met innigheid vervolg de hij: Margo, wij zullen samen verder wer- ken, elkaar aansporen tot altijid betere, tot altijd volmaakter kunst. Jij wordt een opera- zangeres, zooals er geen tweede te vinden zal zijn en ik een beroemde componist. Laten wij samen trouwen, Margo!" „Wat?" Zij ontsnapte hem en bleef bevend en bleek voor hem staan. „Trouwen? Neen, Dirk, daarvoor heb ik je te liefIk zou voor jou een lastpost worden, zoodra je zoudt erkennen, dat je wel van mij houdt, maar mij niet bemint." Een droevig laohje kwam op haar gezichtje. ,,Er woont in 'Holland een blonde vrouw, aan haar heb je je hart ge schonken. Op mijn zwarte zigeunerlokken staat geen bruidsluier." Margo!" Hij fronste de wenkbrauwen. Waarom moest zij hem juist nu over Josine spreken? Josine, die hij vergeten moest! Was het niet haar kleingeestigheid geweest, die BELGISCHE VERKIEZINGEN IN OCTOBER 1936. In den Vrijdag gehouden ministerraad heeft de Belgische regeering besloten bij bet bureau der Kamer. wanneer dit in November weder bijeen komt, een wetsontwerp in te dien-en, waarin wordt bepaald, dat de verkiezingen voor Kamer en Senaat op 11 October 1936 zullen worden gehouden en de provinciale verkiezingen op 25 October 1936. Voorts constateerde de raad, dat de werk loosheid een sterke vermindering te zien geeft. Bedroeg bet aantal werkloozen op 1 Augustus 1934 ongeveer 350.000, op 1 Augus tus 1935 was dit cijfer 250.000. Tussehen 1 Aprilftot 1 Augustus van dit jaar is het aan tal werkloozen met 90.000 verminderd. (Tel.) Officieel wordt medegedeeld, dat het huwe- lijk van den hertog van Gloucester en lady Alice Montagu-Douglas-Scott op Woensdag 6 November in de Westminster Abbey vol- trokken zal worden. Het engagement zal dus niet langer dan 10 weken geduurd hebben. Vermoedelijk zullen de feestelijkhe-den on geveer gelijk zijn aan die van het huwelijk tussohen den hertog van Kent en prinses Marina van Griekienland, doch zeker is dit nog niet. MALTA IN STAAT VAN VERDEDIGING. Het eiland Malta is thans volkomen in staat van verdediging tegen mogelijke aanvallen uit de lucht, of van de zeezijde. De haven ligt vol oorlogsschepen, waaroiider twee complete torpedojagers-flpttiljes van de zamen acht- tien schepen, kruisers en slagschepen. Elken dag komen nieuwe oorlogsschepen binnen met groote hoeveelheden wapens, munitie en vliegtuigen. Engelsche vrachtsche- pen, die in de Bulgaarsche Zwarte Zee-havens Wama en Boerigas liggen, hebben bevel ge kregen zich eveneens naar Malta te begeven. De renbaan en de voor polo en golf gereser- veerde terreinen zijn tot militaire vliegvelden ingericht. Overal zijn monteurs druk in de weer, om de in lange rij-en opgestelde bombar- dementsvliegtuigen na te kijken en te onder- houden. Langs de geheele kust zijn versterkingen aangelegd en batterijen opgesteld, of versterkt door het bijplaatsen van nieuwe kanonnen van grooter kaliber en draagwijdte. Om te be- letten, dat vijandige troepen aan lage gedeel- ten van de kust landen, zijn daar draadver- sperringen aangebracht, welke electrisch zijn geladen. Er bevinden zich op het oogenblik op het eiland ongeveer 3000 soldaten en een even groot aantal manschappen wordt nog ver- wacht. Onidanks de oorlogsvoorbereidingen is de bevolking zeer rustig. Alleen de levensmid- delenvoorziening schijnt eenige ongerustheid te hebben verwekt. Velen hebben groote hoe veelheden eetwaar gekooht uit vrees voor sdhaarschte en prijsstijging. Daarom is een bureau voor de controle der levensmiddelen- prijzen ingesteld, d-at advles zal geven nopens de distributie en de prijzen der levensmiddelen en pogingen zal verijdelen van sommige han- delaren, die van den huidigen toestand mis- bruik willen maken, om de prijzen onnoodig te verhoogen. De regeering heeft reeds of ficieel medegedeeld, dat de voorraden voldoen- de zijn en dat zij het maken van buitenspo- rige winsten niet zal toestaan. Vele particuliere huizen zijn van bomvrije kelders voorzien, elders is men daarmede bezig. Gasmaskers worden voor twee gulden per stuk verkocht. Te Gibraltar is de kruiser Exeter" aange- komen; daar zijn thans alle haventoegangen de band had verscheurd, waarmede zij eens verbonden waren? Nu hadden Margo's woor den de beeltenis van het jonge meisje voor zijn geestesoog getooverd. Sterk en levendig stond het voor hem en hij voelde het verlan- gen naar haar in hem branden als een vlam. Margo glimlachte, maar daarachter ver- borg zij haar groote smart. Zij moest zich be- heerschen, anders zou zij zich laten gaan en het geluk van den beminden man verweesten. ,,Ja, Dirk, wat je als liefde besohouwt, is slechts groote sympathie en dat is al zooveel waard. Want twee menschen als wij kunnen wel een stukje van onzen levensweg te sa men bewan-delen. Maar wij moeten vrijblijven, begrijp je mij Door het geheele leven gaan, verbonden door een niet te verbreken band, wel beste jongen, dat zou een droevige tocht worden. Die huwelijken tussehen kunstenaars eindigen meestal slecht. Maar dat je mij over trouwen spreekt, Dirk, dat maakt mij zoo trotsch, dat is al een heerlijk geschenk voor mrj." Aangedaan verborg zij het lieve gezichtje in de handen. „Margo, je bent het verrukkelijkste schep- seltje ter wereld", riep Dirk uit en trok haar alweer in zijn armenJa, wat je zegt over trouwen, daarin kun je wel gelijk hebben, maar toch hou ik zooveel van je, schattig zangvogeltje." 'Zij lachte alweer. ,,Och, weet je, de liefde is toch zoo eigenaardig, je moet er verstand van hebben." Dirk keek ernstig. Ja, Margo kon wel gelijk hebben. De liefde is iets eigenaardigs. daarr van moet je verstand hebben." Plotseling was het hem alsof hij in de plaats van de zwartgelokte Margo de blon de Josine in de armen hield. Haar teer hoofdje met de goudgeblonde krullen stak zoo lief en jong af tegen de zwarte rouwkleeren... Ja, de liefde is iets eigenaardigs. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1