fiLGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN A Is de heide bloeit No. 9339 WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1935 75e Jaargang Binnenland Feuilleton DANKBETUIGPNG VAN DEN BURGEMEESTER VAN ALBURY. LEONARD CHARLES VAN NOP PEN. t TER NEUZENSCHE CQURANl cafe/ i._A •»- x a on Vrvnr PlkPTl rejre ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per post 1,55 per 3 maanden - Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar - Voor Belgie en Amerika 2,-, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post - -v uomiemenlen voor het buitenland alleen by vooruitbetaling. Ultgeel'sterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEEEFOON No. 25 ADVEBTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KEEINE ADVEBTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEBEN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVONDi DE OPENSTEELING VAN HET JTJEIANA- KAN AAE. Zooals gemeld, ligt het in het voomemen om op Maandag 16 September het Juliana- kanaal voor alle verkeer plechtig open te stel- len. Naar Wij thans vememen zal ook de Koningin bij de plechtigheid dezer openstelling, welke door Prinses Juliana zal worden ver- richt, tegenwoordig zijn. Na ontvangst op het Gouvernementsgebouw en het raadhuis in Maastricht, zullen de vor- stelijke personen en de vele genoodigden zich inschepen op een stoomboot, welke het Julianakanaal zal afvaren tot Bom. VIERING VAN KONINGENNEDAG TE BRUSSEL. De Bond van Nederlandsche Vereenigingen en Lichamen in Belgie organiseert ter gele- genheid van den verjaardag van Koningin WHhelmina, op Zaterdag 31 Augustus; ver- schillende feesten, welke zullen plaats vinden op het terrein van de Brusselsche wereldten- toonsteUing. Des middags zal in het pavil- joen van de N.V. Philips de film „Onze Prin ses", een filmbiografie van Prinses Juliana worden vertoond. Des avonds wordt in Oud-Brussel een maal- tijd ingericht. De Vereeniging Liburgia s Mannenkoor zal, tijdens den maaltijd, vader- landsche liederen ten gehoore brengen. De Nederlandsche Vereeniging van Welda- digheid voor Brussel en omstreken heeft ge- wenscht dat dezen vaderlandschen dag voor hare beschermelinge niet ongemerkt zou voor- bijgaan. Aan ieder dezer behoeftige Neder- landers zal een extra-uitkeering van 25 francs in geld worden gedaan. DE KONINGIN EN PRINSES JULIANA BIJ EEN ATHEETIEKFEEST. H.M. de Koningin en Prinses Juliana be- zochten in gezelschap van den hertog en her- togin van Athol de eerste zomer athletiek- demonstratie in Crieff. Naar schatting waren een achtduizend be- zoekers aanwezig in het Market Park. H.M volgde met zeer veel belangstelling de sportprestaties en de Schotsehe demonstra- ties van kracht en be'hendigheid, als hamer- werpen, steendragen en paalwerpen schenen vooral indruk op haar te maken. Met groote belangstelling volgde H.M. even- eens de dansen der Schotsehe Hooglanders. Des middags werd een militaire demonstra- tie gegeven door zestien onderofficieren en manschappen der Schotsehe Greys. Men meldt uit St. Fillans d.d. 16 Augustus: Donderdag de eerste regendag, hetgeen ech- ter Hare Majesteit en de Prinses met Haar gevolg niet verhinderde uit te gaan voor een wandeling. Beide dagen te voren werd per auto naar de bekende Sma 'Glenn gereden, de schilderachtig gelegen kloof, die den toegang vormit tot de ./Highlands". Bij Newton Bridge en Saddle the Mare Stone waren beide dagen ponies beschikbaar, die het gezelschap volgden naar boven, alwaar men een schitterend uitzicht had op dit schoone gedeelte van het Schotsehe Hoogland. Hare Majesteit heeft hier beide dagen schetsen gemaakt. Dinsdagavond bracht een,Highlan der band een serenade, Vrijdagavond zouden Hare Majesteit en de Prinses vermoedelijk de ..Highland Games" to Crieff bijwonen, welke na die van Bra^har (eind September) de meest vermaarde van Schotland zijn. RICHTPRIJS GROENE ERWTEN EN SOHOKKERERWTEN. De minister van Economisehe Zaken heeft den richtprijs voor groene erwten (met inbe- grip van kroonerwten en van schokkererwten per 100 K.G. vastgesteld als volgt: groene erwten (met inbegrip van kroonerwten): voor kwaliteitsklasse A op 9, voor idem B op 8,50, voor idem C op f 8, voor idem D op 7,50 en voor schokkererwten: voor kwali teitsklasse A op 10,50, voor idem B op 10, voor idem C op 9,50 en voor idem Dop/9. DE Z1EKTE VAN DEN AARTSBISSCHOP. In den toestand van Mgr. Janssen, aarts- bisschop van Utrecht, komt niet veel veran- dering. De benauwdheden blijven aanhouden, waardoor de rust van den kerkvorst emstig verstoord wordt. EEN LUCIFERSFABRIEK TE WEERT. Naar gemeld wordt, zal binnenkort te Weert een lucifersfabriek worden opgericht, waarvoor de gemeente bij raadsbesluit van Vrijdag onder het gebruikelijke voorbehoud van hoogere goedkeurtog een terrein langs de Zuid-Willemsvaart beschikbaar heeft gesteld. De oprichting dezer nieuwe Industrie de haar vestiging te Weert zijn mede het resultaat van de bemoeiingen van het economisch technolo- gisch instituut in Limburg, alsmede van het gemeentebestuur en. de vereeniging Weert Vooruit" te Wleert. Met bouw en inrichting der fabriek zal spoedig kunnen worden begonnen, zoodat tegen het einde des jaars de fabricage een aanvang kan nemen en wel met een perso- neel van 70 arbeiders, welk aantal geleidelijk tot ongeveer 100 man zal worden uitgebreid. WERKVERSOHAFFING EN PREMIES ZIEKTEWET. De Minister van Socdale Zaken deelt het volgende mede: Tot nu toe geldt de bepaling, dat de pre mie, welke over het verschuldigde dagloon der tewerkgestelSen ingevolge de ziektewet verschuldigd is, voor 14 deel op de arbeiders moet worden verhaald. Hoewel de wet toelaat, dat de helft van de premie tot een bepaald maximum op de ar^ beiders wordt verhaald, is tot nu toe met (4 deel volstaan, omdat tot voor eenigen tijd een vrij hoog percentage als premie moest worden geheven. Nu echter het bedrag der premie geleidelijk niet onbelangrijk lager is geworden, is het om meer dan 66n reden noodzakelijk, dat het deel, dat op de tewerkgestelden wordt verhaald, meer in overeenstemming is met wat to het vrije bedrijf gangbaar is. Onder die omstandigheden heeft de minister bepaald, dat in gaan de de eerste voile week in de maand September 1935 van de tewerkge stelden bij de werkverschaffing zal worden geheven de helft van de premie (c.q. voor- schotpremie) welke de werkgever ingevolge de ziektewet moet betalen, met dien verstande, dat de tewerkgestelde arbeider niet meer mag betalen dan 1 pet. van het vastgestelde dag loon. Deze regeling geldt voor alle gesubsi- dieerde werkverschaffingen (o.m. particuliere ontginningenook al wordt geen bijdrage ge geven in de kosten van de ziekteverzekering. De minister vestigt er verder met nadruk de aandacht op, dat de verschuldigde premie en het op de arbeidsloonen in te houden be drag niet moet worden berekend over het wer- kelijk betaalde loon, doch over het door hem voor elke gemeente vastgestelde dagloon". DE N.L. PEAAT IN BELGIE. De K.N.A.C. schrijft aan de Midd. Crt. Hoewel de Belgische autoriteiten het eeni gen tijd geleden wel door de vtogers zagen als Nederlandsche auto's op Belgisch grond- gebied rijdende, de voorgeschreven N/L. plaat niet voerden, blijkt thans, dat hierop een uiterst scherpe controle wordt uitgeoefend. Van versehillende zijden bereiken de K.N.A.C. hieromtrent mededeelingen en de boete welke in vele der gevallen moet worden betaald schijnt niet gering te zijn. In verband met het drukke automobielver- keer tusschen Nederland en Belgie, dat juist in dezen tentoonstellingstijd zoo bijzonder to- tensief is, lijkt het raadzaam de aandacht van de betrokken landgenooten op deze kwestie te vestigen. Alvorens met de automobiel naar Belgie te reizen lette men er op, dat de N.L. plaat aanwezig is! H.B.S. VA|N DE N.S.B. TE AMSTERDAM. „Volk en Vaderland" .het orgaan van de N. S. B., deelt mede, dat er te Amsterdam een vijfjarige H. B. S. to oprichting is, die zich ten doel stelt: het vormen van Nederlandsche jongelui, die, behalve voldoende aan wettelij'ke exameneischen, tevens en vooral de karakter- vastheid en het solidariteitsgevoel bezitten om deze kennis to dienst te stellen van de volks- gemeenschap", waarmede blijkbaar bedoeld wordt: een bijzondere H. B. S. vanwege de N. S. B. Het programma, zoo lezen wij verder o.m., zal dus omvatten: „le. karaktervormtog volgens ons leidend beginsel, 2e. sohooloplei«- ding tot het eindexamen H. B. S. met vijf- jarigen cursus overeenkomstig de M.O.-wet, 3e. lichamelijke opvoeding. Sport". De heer Waugh heeft voor zijn vertrek uit ons land een dankbetuiging tot het Nederland sche volk gericht, waarin hij zijn dank uit- spreekt voor de hartelijke ontvangst in de ver sehillende plaatsen welke hij heeft bezocht. De buitengewone vriendelijkheid en de en- thousiaste betuigingen van sympathie, zullen mevrouw Waugh en hem zelf lang in herinne- ring blijven. De betuigingen van vriendschap voor de be- woners vsin Albury zullen hun worden overge- bracht. Burgemeester Waugh hoopt, dat de vriend schap ontstaan tusschen Nederland en de be- volking van Albury, door het incident van de ,,Uiver", zal blijven voortbestaan. EEN NIEUWE WEGCONSTRUCTIE. Vele belangstellenden uit technische krin- gen hebben Maandagmiddag een nieuw proef- wegvak nabij Duivendrecht aangelegd naar de nieuwe vinding van Ir. Jhr. R. de Muralt, ge- inspecteerd. Ook van de zijde van Duitsche ingenieurs was er belangstelling. Het wegdek kan het best vergeleken wor den met een op weeken bodem gezonken soheepsliohaam. Het s< heepslichaam zelf is gemaakt van Larssenstalen damwanden, 't is van draineeringsopeningen voorzien en voorts gevuld met een laag grint, waarop rivierzand is aangebracht. De afdekking hier van klinkers kan uiteraard mede van beton of anderzins worden vervaardifgd. Het geheel d'.ijft als het ware in den drassigen bodem, waar het regelmatig horizontaal wegzakt tot- dat de maximum-zakking is bereikt. Bij het proefvak is een maximumzakking van 35 c.m. berekend. Het voordeel is, dat het wegdek zelv-e, bij het zakken, volkomen ongerept blijft, hetgeen -de practijk heeft geleerd. De druk vein den wegkuip op den grondslag door het rollend vervoer ontstaan, is onge veer de helft van die, welke ontstaat bij het maken van een z.g. ,,wegkip" van zand. Jhr. De Muralt, die tal van technische vragen te beantwoorden kreeg, deelde nog mede, dat binnenkort het nieuwe systeem op een weg hier te lande en op een tweetal plaatsen in het buitenland zal worden toege- past. RAADSVERKIEZINGEN IN TWEE GEMEENTEN ONGELDIG VERKLAARD. Geleputeerde Staten van Noord-Brabant hebben Maandagmiddag de bezwaarschriften behandeld van W. de Weerd en A. Testers te Halsteren en van den burgemeester van Mierlo tegen de besluiten van de gemeenteraden, on- derscheidenlijk van Halsteren en Mierlo, tot toelating van alle gekozen leden der ge meenteraden. Gedeputeerde Staten verklaarden beide als Ge sukkelt met Uw spijsvertering, of aan verstoppinglijdt, neem: „Laxeer-Akkertjes Apotheker Dumont heeft een nieuwe samen- slelling gevonden, niet maar een gewoon laxeer-middel, doch een middel bestaande uit plantaardige laxeerende stoffen, waar- aan men niet went en die zacht werken, zon- der krampen. Maar ook bevatten ze bestand- deelen, welke de working van lever, darmen en bloedsomloop verbeteren en daardoor Uw geheele geslel gunsng beinvloeden. 12 stuks in koker 60 cent. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. (Ingez. Med.) Roman van ANNY v. PANHUYS. (Nadruk verboden.) 5) (Vervolg.) „Mij scheelt niets, oom. Wat zou mij kun- nen mankeeren?" De majoor keek hem doordringend aan. ,„Met Josientje schijn je ook telkens onge- noegen te hebben. Dat was vroeger toch niet het geval... Zeg". Hij scheen met zijn blik den jongeman te willen doorborenEr is toch niet zoo'n minnarijtje tusschen jelui. Als dat zoo wasduizend taommen en gra- naten ,,Och com, plaag mij toch niet zoo!" ,,Krijg nu geen appeliflauwte, Dirk". De majoor lachte grimmig. ,,Me dunkt, ik heb den spijker op z'n kop getikt". Dirk wendde zich af. Dat mankeerde er nog aan, dat nu dit onderwerp zou besproken worden. Dat moest geheim blijven, de tijd daarvoor was nog niet gekomen. Nu hij om zijn werk zoo'n doodelijiken angst moest door- staan, kon hij zich niet met andere zorgen bezig houden. Josiine en hijEkrst moest hij het tio-t iets gebracht hebben, eer hij voor haar vader zou treden om de hand van het jonge meisjc te vragen. Zoodra de professor hem zou zeggen: „Dirk Willebrands, ik heb uw werk bestudeerd en daaruit gezien, dat u werkelijk een kunstenaar zijt en dat een toe- komst van roem en fortuin u wacht...' Dan... Ja, dan zou hij over zijn liefde tot Josine mogen spreken „Ik zei daar, dat ik blijkbaar den spijker op z'n kop heb getikt", herhaalde de majoor, en op zijn mond lag nog immer dat grimmig lachje. „Ocb, hoe komt u op dat idee?" Dirk ver- wonderde zich, hoe hij dat zoo bedaard kon zeggen. Josientje en ik zijn goede vrienden, meer niietten minste voorloopig." „Laat dat dan zoo blijven. Jie weet toch, dat Jo met een militair moet trouwen. Maar je gezicht staat den laatsten tijd zoo melan- choliek, dat ik begon te denken, dat je lijdt aan een hopelooze liefde. Als het dan niet hier in huis is, is het elders?" vroeg hij plagend. „Aan zulke dingen denk ik niet", was het antwoord, op kalmen maar afwijzenden -toon gegeven. ,,Dus dat is het niet? Nu, zoo erg zou het niet zijn. Dat behoort bij de jeugd, dat moet men doormaken, net als de kinderziekten. Die krijgt men vamzelf als kind en voor wie ze op lat-eren leeftijd krijgt, kunnen ze gevaarlijk worden". Dirk gaf geen antwoord en de majoor ging met zijn verhoor door: Heeft je neerslaohtigheid soms iets te maken met dien muziekrommel Nu moest de jongeman lachen om dien eigenzinnigen vrager, die ahsol-uut wil-de weten, wat hem scheelde. Om er een eind aan te maken gaf hij toe, dat inderdaad de muziekrommel" de oorzaak was, dat hij zich ontstemd gevoelde. Dat stelde den majoor gerust. „Als het verder niets is, zou ik mij, als ik jou was, dat niet zoo aantrekken. -Sapperloot, moet een kerel, zoo flink uit de kluiten gewassen alp jij, zich met zooiets bezig houden? Ik kan maar niet ibegrijpen, hoe het mogelijk is dat de zoon van een kolonel, als gescha- pen voor den militairen stand, op het on- zinnige idee kan komen om een muzi-kant te worden!" Toen Dirk bleef zwijgen, liep zijn oom brom mend de kamer uit. Den volgenden dag nam de jongeman het besluit om den professor om zijn oordeel te vragen. Er moest een einde komen aan die vreeselijke onzekerheid! stemmingen voor den gemeenteraad ongeldig, die van Halsteren op gron-d, dat de naam van een der candidaten o-p het stembiljet ontbrak en die van Mierlo omdat het stembiljet niet voorzien was van den handteekeningsstempel van den voorzitter van het hoofdstembureau. REDUCTIE JAARBEURSBEZOEKERS. Door de Nederlandsche Spoorwegen is be paald, dat aan bezoekers van de eerstkomende te houden Nederlandsche Jaarlbeurs van 3 tot en met 12 iSeptember, een reduotie zal worden verleend van 60 pet. op het terugreisbiljet. OPSEAG EN EXPORT VAN PEUEVRUCHTEN. Op vragen van het Tweede Kamerlid Boon: 1. Is het juist, dat nog ongeveer drie vierde gedeelte van den oogst 1934 van peulvruchten onverkocht bleef en voor rekening van de regeering werd opgeslagen 2. Is het juist, dat een regeling is gemaakt, waardoor de eene groep van exporteurs van peulvruchten wordt bevoorrecht boven een andere groep al naar gelang van het quantum, dat door iederen exporteur werd verzonden? 3. Zoo ja, acht de minister het dan niet een groote onbillijkheid, dat de eene groep de relaties kan blijven onderhouden met haar buitenlandsche verbtodingen, terwijl de andere groep die verbtodingen, waarvocu1 zij veelal jaren heeft gewerkt, moet opgeven? 4. Is de minister bereid bij deze regeling alsnog alle door de regeering erkende peul- vruchten-exporteurs in te schakelen, waardoor geen bevoorrechting plaats zal vinden? heeft de Minister van Economisehe Zaken geantwoord: 1. Tengevolge van de exportmoeilijkheden, den zachten winter en de omstandigheid, dat de handel bij den aanvang van het oogstjaar 1934/1935 een onverkochte hoeveelheid van on geveer 14 gedeelte van den oogst 1933 moest liquideeren, is van den peulvruchtenoogst 1934 ongeveer de helft onverkocht gebleven en voor rekening van het landbouwcrisisfonds opgeslagen. 2. De steeds scherper wordende onderlinge concurrentie van de exporteurs, waardoor het vertro-uwen van de buitenlandsche afnemers verloren ging en het gevaar voor tegenmaat- regelen van de betreffende landen steeds groo- ter werd, dwong in den loop van het seizoen 1934/1935 tot een ingrijpen in den peulvruch- tenhandel. Ten einde tot een maximum-uit- voer tegen maximum prijzen te geraken, werd in het begin van 1935 in overleg met de be trokken officieele instanties door de vijf be- langrijikste vereenigingen op het gebied den peulvruchtenhandel overgegaan tot de op richting van een ce*traal uitvoerhureaca. Voor het beoogde doel was reglementeermg- van den uitvoer en tevens beperking vatis het aantal personen, dat daaraan kon deelnemen, noodzakelijk. Bij die beperking heeft in het algemeen de grootte van den export naar de versehillende landen in vorige jaren als nxaat- staf gegolden, waardoor naar de meening van ondergeteekende van bevoordeeling van he- paalde groepen uit dien hoofde niet kan war den gesproken. 3. Erkend wordt, dat de sub 2 genoemde regeling voor de niet als export-agent asmge- stelde exporteurs tijdelij-k verbreken van rela ties beteekent. De meergenoemde regeling maakt zulks echter onvermijdelijk. Bij de uitvoering is getracht de schade voor de hierbedoelde belanghebbenden te beperfeen door het verleenen van een tegemoetkomhagr naar verhoudin-g van him z.g. exportverledeiiv welke tegemoetkoming door tusschenkomst van het uitvoerbureau door de wel als export agent aangestelde exporteurs wordt bijeenge bracht. Door deze regeling is naar de meening van ondergeteekende de onbillijkheid zoerewel mogelijk ondervangen. 4. Inschakeling van allle peulvruchten- exporteurs acht ondergeteekend in verband met het hiervoren opgemerkte niet gewensc&E Toen hij tegenover van Kempen stond, bemerkte hij, dat, hoewel hij nog gesn ^vraag had kunnen stellen, de beslissing nabij was. Geheel anders on-tving hem de professor, vriendelijker, welwillender, minzamer en Dirk meende, dat dit een goed teeken was. „Ga nu eerst eens zitten", zei hij hem en Dirk nam plaats in een der diepe zetels, die zoo'n deftig cachet aan de kamer gaven. Zijn zenuwen waren tot het uiterste gespannen. Maar van Kempen keek hem niet recht in -het gezicht, het was alsof zijn blik langs hem heen gleed en Dirk kreeg den indruk, dat zijn meester met verlegenheid te kampen had. Nu besprong hem weer den angst; de stilte in het vertrek had iets sombers, iets ontmoedigends. Dan begon de professor te spreken, lang- zaam, in afgebroken woorden, als moest hij zich eerst bezinnen om zijn jongen leerling, die met zoo'n blijde hoop op het gelaat tot hem was gekomen, geen pijn te doen. „Vrien-d Willebrands, u bent mijn beste leerling en tevens de meest talentvolle van hen, die hun onderricht van mij ontvangen. Dat bewijst mij- de compo-sitie, die u mij ter beoordeeling toevertrouwde. Maar wat ik reeds vreesde, toen u mij uw werk bracht, is bewaarheid geworden. U heeft uw krach- ten overschat. U heeft te vroeg wakker ge maakt, wat nog in u sluimerde en te onrijp was om tot leven te worden gewe-kt". ProfessorDat woor-d kwam half ver- stikt uit Dirk's mond en zijn hand hief zich op alsof hij zich verdedigen wilde. ,,Laat mij doorgaan, Willebrands. Gij hebt mijn oordeel gevraagd en ik ben verplicht u dit zonder omwegen te geven". Dirk liet zijn hand zakken en heel stil bleef hij zitten, alsof het hem onverschilli-g was, wat zijn meester nog zeggen zou. ,,U moet uw talent laten narijpen, jonge vriend. Dat is de raad, die steeds weer aan jonge kunstenaars gegev-an moet worden," hernam de professor en weer gleed zijn blik langs het gelaat van den jongeman voor hem. De bekende Amerikaansche dichter Leonard Charles van Noppen uit Glen Cove is op 6T- jarigen leeftijd in het ziekenhuis aldaar over- leden. Van Noppen verwierf zich met aileen naam door zijn geidichten, waaruit hij een tal bundelde to The Challenge (1918>, ook door zijn vele uitstekende vertalingen Nederlandsche gedichten uit versehillende pe- rioden, van de 17e eeuw af tot de Tachtiger, en de hedendaagsche periode, vooral ook <k>ar de publicatie van zijn meesterlijke vertaKng van Vondel's „Lutifer", verlucht door knappe houtsneden van den onlangs overleden prof. Jan Aerts. Vondel's „Adam in Ballingscigqi'' en „Samson" zijn eveneens door hem vertaald en van inleidende studies voorzien, doch nog niet gepubliceerd. Volgens Van Noppen is Milton nog meer aan Vondel verschuldigd dan bekend is. Van Noppen werd op 9 Januari 1868 in Zee- land geboren uit Nederlandsche ouders, die to: 1874 naar Michigan en vervolgens naar Noord- Carolina tro-kken. Hij kreeg een volstrekt Amerikaansche opvoeding, ook op taalgebiad, zoodat hij, toen hij na zijn universitaire studie zich op 27-jarigen leeftijd naar Holland begai. het Nederlandsch als een geheel vreemde tanf moest leeren. Zijn oorspronkelijke poezae is dan ook in het Engelsch geschreven. In Amerika teruggekeerd, hield hij in ver sehillende plaatsen lezingen over de Neder landsche literatuur. In Holland wend, een comite gevormd voor de stichting vaar ceh >ec- toraat In de Nederlandsche Letteren aan de Columbia Universiteit te New York. Toen <St in 1913 tot stand kwam, was Van Noppen. de aangewezen man. In 1917 werd hij echter als marine-attache toegevoegd aan het Amen- kaansche gezantschap to Nederland wegais zijn groote kennis van land en volk. Vervol gens werd hij overgeplaatst naar Louden In 1919 nam hij ontslag. Thomas Hardy bood hem namens de London Club of Authors het lidmaatschap aan, een hooge onderscheiding,. vooral voor een buitenlander. Zijn levenswerk, arbeid van 35 jaar een dichtwerk van 500 biz., is -kort voor zijn. do ad voltooid en aangenomen door een uitgever. Zijn vriend Louis Wolf zal zijn literaire nala- tenschap ordenen. Zijn verheerlijking van xgn geboorteland ,,The gift of Holland" is door Heyting vertaald, zijn ,,Ode aan Lincoln" door Nyhoff, beide in blank vers. iZoowel de Amerikaansche als de Nederland sche letteren lijden een zwaar verlies in Van Noppen, even beminnelijk als mensch, als, groot dichter. ,,Het is een oude wijisheid, die telkens weer moet verkondigd worden, omdat de jeugd zoo haastig en overijld losstormt op hetgeen eer en roem zou kunnen brengen en daarbij meest- al het doel voorbijstreeft. Zie eens hier, beste Willebrands, uw werk toont onmiskenbaar talent; enkele gedeelten bevallen mij wel, maar over het geheel is het onvolgroeid." Nu pas vestigde hij zijn oogen op het ge laat van zijn leerling en hij schrok van de uitdrukkmg van naamlooze smart, die het zoo frissche, jonge gezicht misvormde. ,,Neem het toch niet zoo tragisch op, beste jongen. Het was mijn plicht u dit te zeggen. Komaan, moed houden! Uw werk geeft ge- gronde hoop op betere resultaten in de toe- komst. Er is nog geen meester uit den hemel gevallen." Dirk trok vermoeid zijn sohouders op, als wilde hij een an-gstwekkenden droom van zich afsohudden. Hij had gemeend, voortaan langs de zonnige wegen van het succes te zullen gaan en nu werd hij gedwongen om weer de stoffige wegen van de studie te volgen. Hij had zoo veel, zoo oneindig veel van zijn werk verwaeht... hoc veel dat voelde hij nu pas, nu zijn verwachtingen onder de woorden van den professor ineenzonken. Hij had gemeend een lauwerkrans te grij- pen, zijn handen strekten er zich verlangend naar uit en nu greep hij in het luchtledige. Komaan, Willebrands, blijf daar niet zitten als een steenen beeld. Zeg iets, erger je des noods over mij, omdat ik je eerste werk niet erkende als iets, dat de wereld zou veroveren. Anders zou ilf het mij verwijten, dat ik te op- recht mijn meening heb gezegd." Nu stond de jongeman op en het hoofd schuddend, zei hij„Ik dank u, professor. U moet het mij jiiet kwalij-k nemen, dat hetgeen u mij zei, mij wel wat erg heeft aangepakt. Er zijn zooveel verwachtingen voor mij ver- nietigd." ,,U moet den moed niet zoo gauw verlis- zen." De professor sloeg met de vlakke hand op de partituur. „Als dit werk niet volmaakt is, zal een tweede het zijn. U bent jong, u heeft geen haast. Blijf voorloopig bij het oom- poneeren van liederen, dan probeert u weer eens een symfonie en later, als uw talent vsol- groeid is, dan zet u zich er toe, een opera te schrijven." Maar Dirk schudde het hoofd. „Ik heb hesf vertrouwen in mijn talent verloren..-" ,,Onzin!" Bijna ruw kwam dit woord uit den mond van den maestro. ,,Zie mij aan! Heb ik iets gepresteerd Zijn leerling keek verwonderd, hij begreep. die vraag niet. „U bent een beroemd man, professor," ant- woordde hij als wachtte hij -op een nade-re ver- klaring. ,,Ja, ik ben een beroemd man," knikte van Kempen. ,,En toch stond ik eens voor mijn leermeester zooals u nu voor mij staat." Het gezicht van Dirk verried zijn ver- bazing. De ander gta-g voort: „Ook ik legde rrajn leermeester mijn eerste opera-compositie voor en hij zei mij ongeveer hetzelfde, wat ik a zooeven zei. Maar hij ging nog verderT" van Kempen brak den zin af. Verder? Ik begrijp u niet." „Voor mijn eigen oogen verbrandde hij de partituur en... hoe ik toen ook er door ge leden heb, toch hen ik hem er later dankbaar - voor geweest." Waarom deed hij dat? Het waren Dirk*«- oogen, die de vraag stelden, want zijn hppen hleven zwijgen. De professor had echter <Be stomme vraag vemomen en antwoordde„Hi} wilde mij bevrijd-en van een onrijpe jeugd- dwaasheid. Met nieuwe, geheel nieuwe grond- stoffen zou ik gaan opbooiwen, als ik ate kracht daartoe zou hebben." Het was alsof er een sch-o-k door het lichaam.- van den jongeman voer. ,/Doe dan hetgeen. gedaan moet worden, prDfessor. Bevrijd mij dan ook van die jeugd-dwaasheid". En zijn hand wees .aar de partituur. (Wordt vervolgd. A

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1