ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Als de heide bloeit AKKERTJES No. 9338 MAANDAG 19 AUGUSTUS 1935 75e Jaargang Binnenland Feuilleton Neem toch n "AKKERTJE" Buitenland TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen it. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar .w Belgie en A.merika f 2,—, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post r»onnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. citgcef sterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVEBXENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20. KT.F.TNF. ADVEBTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzendfeig van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. IWKWWVWSW EEN .KABINET TER VERDEDIGING VAN DE MUNT TEGEN ONTWAARDING. In „De Opbouw" zegt prof. R. Kranenburg, voorzitter van den Vrijiz. Dem. Bond, in een bespreking van bet verloop van de kabinets- crisis: De staatkundige toestand is zeer ge- compliceerd geworden, en de positie van bet kabinet is niet gemakkelijk te bepalen. Voors- bands kan ik, ondanks de verandering van naam, geen materieel verscbil zien; de berdoo- ping beeft bet wezen der herdoopte zaak on- aangetast gelaten; er is misschien een kleine nuance. Ik kan in dit kabinet constitutio- neel niets anders zien dan een zakenkabinet met de speciale tank onze staats- en volks- huisbouding zicb zoo goed mogelijk te doen verweren tegen de gevaren van dezen crisis- tpd. Een taak, die zicb tbans meer en meer ge- specialiseerd (dat is de nuance, waarop ik doelde) tot de verdediging van onze munt- pariteit. Terecbt beeft dan ook dr. Colijn in zijn radiorede dit punt zeer op den voorgrond gesteld en de desbetreffende passage met grooten nadruk uitgesprokeu. Een taak dus ongeveer als die van het Bel- 0 giscbe kabinet-Theunis. Een zakenkabinet alzoo speciaal ter ver- dediging van de munt tegen ontwaarding in het kabinet-Colijn. In dat opzicht is de naam van den formateur, het merkwaardige verloop der wisselkoersen in de crisisdagen toonde het duidedijk aan, inderdaad een program. En als zoodanig is bet optreden ook gerecbt- vaardigd. Ik heb den minister van Financien eens in de Eerste Kamer hooren zeggen, in ant- woord op critiek op een ontwerp, dat men ,,leelijk" vond: „ocb, alles wat wij tegen- woordig doen, is eigenlijk leelijk, maar het is onvermijdelijk". Nu, uit zuiver constitu- tioneel oogpunt is alles wat men de laatste weken heeft gedaan ook heel „leelijk'', er is geen ander woord voor. Maar den gulden beeft men met mannenmoed en kracht ver- dedigd. Degenen, die dat juist achten, die de muntontwaarding een weergalooze ramp voor het land en zijn burgers achten, hebben reden om voor de groote verdiensten in dezen moei- lijken tij.d de constitutioneele onregelmatig- hieden voor lief te nemen, al ontheft dat niet van de verplichting om doze te signaleeren en tegen het ongemerkt insluipen daarvan als precedent met nadruk te waarschuwen. Want het parlementaire stelsel, deze vemuftige fijn bewerktuigde en tot dusver bruikbare vorm van zelf-regeering, is een te groot goed, dan dat men er roekeloos en achteloos mee zou mogen omgaan. DE SPELLING-MARCHANT. Wij lezen in bet weekblad Vrije Geluiden bet orgaan van den Vrijzinnig Protestant- scben Radio Omroep het volgende: Geboor gevende aan tal van wenscben uit onzen lezerskring, hebben wij ions standpunt ten opzichte van de spelling gewijzigd, ons orgaan verschijnt niet meer in de spelling- Marcbant. Het deed bet toch al niet volledig meer, omdat verscheidene sohrijvers er beslisit bezwaar tegen badden. Wij laten in bet ver- volg onze medewerkers volkomen vrij en plaatsen alles zooals het binnenkomt. Het gevolg zal wel zijn dat 95 pet. der arti- kelen in de oude spelling zullen verschijnen. DER ZEEUWSCHE LANDARBEIDERS. EOONEN Op de vragen van den heer Kersten be- treffende befcwaren van landbouwers tegen bet plegen van overleg met de besturen van arbeidersbonden inzake vaststelling van loon, heeft minister Gelissen het volgende geant- woord: Inderdaad is den ondergeteekende uit de beantwocrddng van door hem verzonden brie- Roman van ANNY v. PANHUYS. (Nadruk verboden.) 4) (Vervolg.) De kleine composities, die Dirk voordroeg, verrieden ondanks hun naiviteit toch een eigen inzioht, een wars zijn van verouderde vormen, een vrijheid, die nieuwe banen zoekt en zich in staat voelde ze te vinden, zoodat de professor al dadelijk gegronde hoop voor de toekomst van zijn leerling kreeg. Nooit had het hem berouwd, dat de ener- gieke jonge man uit Leeuwarden zijn onder- richt was komen volgen. Veel moest tegen- gehouden worden, want, als hij Dirk zijn gang had laten gaan, zou deze iederen dag met een nieuwe compositie zijn komen aanloopen en zelfs ergerde hij zich, dat ondanks zijn uit- drukkelijk verbod om zicb voorloopig aan grootere werken te wagen, zijn leerling hem ongehoorzaam bleef. Daar lag dan op zijn sehrijftafel de netjes geschreven en ingsibonden partituur van Dirk Willebrands. Zijn leermeester had er reeds vlucbtig in gebladerd, maar om het werk ernstig te gaan bestudeeren, daartoe kon hij nog niet besluiten. Waarom niet? Hij wist het zelf niet. Misscbien omdat hij in deze dagen tot diep in den nacht met zijn eigen opera bezig was. Maar nu wilde hij er toch een paar uren aan wijden, want Dirk had hem reeds eenige malen met zoo smeekende oogen aangezien. Hij opende den vleugel, zette de partituur op het lessenaartje en begon te spelen. Voile klanken, onweerstaanbaar krachtig ven wel eens gebleken, dat sommige Zeeuw- sche landbouwers, uit vrees, dat zij ten- gevolge van het plegen van overleg hoogere loonen zullen moeten betalen, bezwaren heb ben tegen het plegen van overleg inzake vast stelling van loon. De ondergeteekende is niet bereid mede- werking te verleenen tot het geven van ont- heffing van de verplichting tot het plegen van overleg, aangezien het gevolg hiervan zou zijn, dat de geheele door zijn ambtsvoor- ganger getroffen regeling illusoir zou worden. DE TERUGKEER VAN DE BELGISCHE KONINGSKINDEREN NAAR BELGIe. De Belgische koningskinderen prins Boude- wrjn en prinses Josephine Charlotte hebben Zaterdagmiddag om een uur Noordwijk ver- laten. Per auto zijn zij naar Den Haag vertrokken, vergezeld van hun gastheer, den burgemees- ter van Noordwijk, Jhr. Van de iMortel. Van Den Haag ging de reis per pulmann- trein naar Belgie. Voor en achter den auto reed motor-politie. Het publiek juiohte, hetgeen door de Ko ningskinderen met handgewuif beantwoord wend. De politiebeambten, die gedurende het ver- blijf voor de veiligheid zorg heWben gedragen, hebben als souvenir elk een foto ontvangen van het bezoek van de Koningin en Prinses Juliana aan de Koningskinderen op het strand. Des namiddags werden de Koningskinderen, bij hun aankomst te Brussel door een talrijk publiek levendig toegejiuicht. Een dame liet zicb z66 door haar gevoel meeslepen, dat zij, buiten het officieele programma om, den Prins toesprak, die daarop zeer duddelijk zeide: ,,Ik spreek Hollandsch". De kinderen waren nog tot Brussel door den burgemeester van Noord wijk begeleid, GELUKKIG NEDERLAND. De Standaard schrijft: „Hoe slecht de financieele toestand van het Duitsche rrjk wel is, kan niemand met juist- heid zeggen. Immers worden in dezen natio- naal-socialistischen staat de begrOotingen niet' publiek behandeld. De Rijksdag heeft geen budgetrecht. Hij wordt alleen opgeroe- pen, om naar een redevoering van den leider te luisteren. Een merkwaardige uiting kon men dezer dagen vinden in 't weekblad Deutscher Volks- wirt. Verklaard werd, dat er nog zeer groote schuld bestaat, die niet in de officieele sta- tistieken voorkomt. Een aantal drastische maatregelen was noodig, om het financieele evenwicht te herstellen. Men meent vrij algemeen, dat hier dr. Schacht, de president van de Rijksbank, een tip van den sluier opgelicht. In de komende maanden zal men hierover nog wel meer hooren. Hoe de financieele toestand in Italie is, kan men wel afleiden uit de schier wanhopige pogingen, die aangewend moeten worden, om de pariteit van de lire te handhaven. De Staat heeft aanzienlijke tekorten. En wat kost tbans de oorlogsvoorbereiding. Ook hier is een financieele debacle niet onwaarschijnlijk. De dictatuurstaten kunnen, ook voor wat het financieel en economisch beleid aangaat, zeker niet aan andere landen ten voorbeeld gesteld worden. Een zuinig, een soiled finan cieel beheer voeren zij stellig niet. Er is ook geen publieke controle. Noch het parlement, noch de pers mag op fouten, op verkwisting, op corruptieve practijken wijzen. Gelukkig Nederland! Hier mag de Reken- kamer in voile vrijheid publiceeren, wat zij bij den een of anderen crisisdienst heeft ontdekt. Hier oefent het parlement controle uit. Ook als er slechts een flauw vermoeden is van minder juiste handelingen wordt een deugde- lijk onderzoek ingesteld, waarvan de resul- taten openbaar worden gemaakt. Men denke o.a. aan Spoorhout". bruisten op onder zijn vingers, vulden het vertrek, gingen in elkander over en maat na maat bouwden zij, in grootsche beheersching der vormen, zich tot een meesleepenae ouverture. Als geboeid zat Maurits van Kempen aan zijn vleugel en verwonderde en verbaasde zich. Hoe was het mogelijk? Was Dirk Wille brands, ondanks zijn jeugd toch in staat zoo'n rijp kunstwerk te scheppen Hij speelde verder: een aria, een duet, een landelijke dansKlankcombinaties van verbijisterende pracht zongen onder zijn vingers en hij speeldespeeldetot hij niet meer kon. Toen keek hij am zich been; het was alsof hij uit een ver afgelegen, betooverend schoon land kwam en zicb niet meer op z'n gemak kon voelen in zijn oud tehuis, waar nu alles wat hem vroeger lief en dierbaar was, hem vreemd en ongezellig voorkwam. Lieve hemel, wat was dat mooi! Het was alsof hij op een gouden vaartuig over een zee van venbijsterend schoone melodieen was komen zeilen... Melodieen, zooals hij er nooit gehoord had, die als sterke, oude wijn de zin- nen benevelen, het bloed sneller door de aderen jagen en het hart doen kloppen als onder den invloed van een groote, eindeloos groote liefde. Langzaamals slaapdronken, stond Mau rits van Kempen eindelijk op en liep wanke- lenid, als doodelijk vermoeid van een verren tocht door de kamer. Aldoor heen en weer, van zijn vleugel naar het venster en terug. Zijn scherp besneden gelaat zag er plotseling ontzettend oud uit en zijn lippen waren op elkaar geklemd, als vreesden zij, dat er woor- den van drift en toom aan zouden ontsnap- pen. Het was hem te moede, als had hij tot nu toe trotsch en fier op een hoogen troon gezeten en nu kwam daar een ander, die herd met jonge onstuimige kracht er af stiet. Ja, het was waar: Dirk Willebrands stiet den beroemden opera-componist Maurits van Kempen van zijn verheven troon! BLIJVEN DE BRUGGEN TOLVRIJ? De redactie van de „Autokampioen" heeft een onderhoud gehad met den minister van Waterstaat, jhr. ir. O. C. A. van Lith de Jeude, waarin o.a. ook het vraagstuk van het instellen van tollen op de bruggen over de rivieren ter sprake is gekomen. De minister deelde mede, dat uit de ge- houden verkeerstellingen is gebleken, dat de verkeersintensiteit aanzienlijk grooter is, dan aanvankelijk werd aangenomen. Uit de ver keerstellingen op de bruggen kon dan ook worden afgeleid, dat de opbrengst der tollen belangrijk boven de raining zou komen. Boven- dien brachten de tellingen aan het licht, dat het doorgaande verkeer aanzienlijk is. De minister zeide, de moeilijkheden voor het verkeer te begrijpen, terwijl men niet lichtvaardig mag denken over de kosten, verbonden aan de inning der rolgelden. Als er een mogelijkheid gevonden, wordt om de bruggen, waaraan ons land zbo dringend be- hoefte heeft, vlot af te bouwen zonder dat het verkeer jarenlang door tollen gehandicapt wordt, dan is de regeering de eerste om die met beide handen aan te grijpen. MOEILIJKHEDEN IN ZAKE DE EVEN- REDIGE VRACHTVERDEELING IN LIMBURG. Als protest tegen de naar hun meening on- juiste uitvoering van de wet op de evenredige vrachtverdeeling hebben Vrijdagochtend 200 schippers het scheepvaartverkeer in de Maas bij Maasbracht volkomen gestremd, doordat zij met hun vaartuigen dwars in de rivier zijn gaan liggen. Het was daardoor niet mogelijk voor de ledige schepen om naar Maasbracht op te varen. Het protest gaat voomamelijk tegen het alleen toewijzen van groote ladingen en het relatievervoer der Firma W. van Driel. Des avonds is te Maastricht een vergade- ring gehouden van afgevaardigden der schip pers met de bevrachtingscommissie te Maas tricht en vertegenwoordigers van den handel. Het resultaat daarvan was, dat het con flict voorloopig tot een oplossing is gekomen. De handeisvertegenwoordigers hebben toe- zeggingen gedaan, waarmede de schippers voorloopig tevreden kunnen _rijn. De zaak is Zaterdagmorgen met de schip pers bespnoken en aan de actie der schippers, o.a. het besluit tot niet nummeren, is daar- mede een eind gekomen. Men acht overigens de kwestie in Limburg hiermede niet opgelost; doordat elders hoe langer hoe minder in de vrachtvaart te doen is en men in Limburg nog de hoogste vrachtprijzen betaalt, hopen de schepen zich hier op. Daar het Juliana- kanaal de gelegenheid biedt voor de vaart van groote schepen, wenschen de mijnen van deze gelegenheid gebruik te maken. Deze hebben toegestemd vrachten van 2000 of 1000 ton te splitsen voor kleinere schepen, waarbij dezelf- de vracht en dezelfde oondities bjj laden en lossen zullen gelden. DE RIJKSMIDDELEN. Uit het overzicht van den stand der Rijks- middelen op ultimo Juli j.L blijkt, dat de ddrecte belastingen 64.053,737 hebben opge- bracht, tegen vorig jaar f 63.297.200 of f 756.537 meer. De overige middelen brachten gezamenlijk over de maand Juli op 32.061.609 of 4.352.903 minder dan in Juli 1934 en 1.117.557 minder dan de raming. Over de 'eerste 7 maanden van dit jaar bedroeg de opbrengst f 212.776.302, d.w.z. f 14.139.753 meer dan in hetzelfde trjdvak vorig jaar; maar 19.477.865 minder dan de raming. De invoerrechten brachten in Juli op 7.954.7S6, d.w.,z. f 503.212 minder dan in Juli 1934 en 17C.214 minder dan de raming. Sedert 1 Januari beliep de opbrengst 50.049.419, hetgeen 6.725.972 meer is dan Tranen, bloedige tranen had de professor wilien schreien. Hij had afgedaan, voor goed afgedaan... De roem en het succes lagen ach ter hem en als hij zich daaraan wilde foedwel- men, moest hij de herinnering te hulp roepen. Voor hem zouden geen nieuwe, versche lau- werkransen gevlochten worden. Maar voor Dirk Willebrarids, den jonge, den sterke, lag de toekomst open als een paradijs, waar de roem hem wachtte, en de poort, waardoor hij in dat beloofde land zou binnen- gaan, het was de opera, die hij gecomponeerd had. Hoe was de naam van die opera eigenlijk? De professor had niet naar het titelblad ge- keken. Ja ,daar stond het netjes in rondschrift: De Ovenwinnaar. Maurits van Kempen fluisterde dat woord stil voor zich heen. In dien titel klonlj. al- reeds iets van zekerheid op succes. De Overwinnaar! Was het niet, alsof Dirk Willebrands hem daarmee wilde uitdagen? Alsof hij wilde zeggen: „Ik weet, dat als wij beiden met ons werk voor het voetlicht treden, ik den prijs zal winnen, dat ik over winnaar zal zijn". Maar dan schudde hij die gedachte van zich af. Dirk wist toch niet, dat hij aan het einde van zijn loopbaan stond; hij vermoedde niet dat zijn leermeester, -dien hij op zoo'n hoog voetstuk had gelpaatst, afgedaan had en nooit meer van daarboven op een geest- driftig publiek zou neerzien. Gisteren ging het applaus naar hem uit, morgen zou men Dirk Willebrands toejui- chen, Een gloeiende haat welde plotseling op in het gemoed van den professor en de afgunst begon hem heimelijk toe te fluisteren: ,,Maak voor hem geen ruim baan! Nog heb je het in je macht! Help hem toch niet voort op de ladder, waarlangs hij zou opstijgen naar de hoogten, waar de laurier bloeit! e^ELOOS en al die kiachten en bezwaren zullen verdwijnen, dank zij de buitengewone samenstelling van ApotK. Dumont, waarmede de "AKKERTJES" zijn gevuld. En.... ze zijn onschadeiijk. Ge proeft niets, Uw maag raakt niet van streek, ze glijden naar binnen. Votgens recept van Apotheker Dumont tetolen zak-etui met 3 stuks 20 cent. Jlazen kokertje metl2stuks52cent. der gouvemementsbedrijven in Ned.-Indie, X J. van Santen, kol. van den generalen staf, dr. W. de Vlugt, burgemeester van Amster dam, dr. ir. T. van der Waerden, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en dr. ir. E. B. Wolff, directeur voor den rijkastu- diedienst voor de luchtvaart. Aan de com missi e is als secretaris toegevoegd de heer S. L. Hof, inspecteur bij den luchtvaart- dienst. DE HEER SCHILTHUIS BEDANKT. Bij het „Centraal Stembureau" is thans be- richt ingekomen van den heer Schilthuis, dat hij zijn benoeming tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal in de vacature- Si ingenberg niet aanneemt. Opvolger is nu mi. W. H. M. Werker, voor zitter van den V. D. Bond, lid van het bestnrar van de Rijksverzekeringsfoank en van dte Radioraad, oud-voorzitter van de Raad Arbeid te Amsterdam. (Ingez. Med.) de eerste 7 maanden van 1934, maar f 6.825.086 minder dan de raming. De omzetbelasting was in Juli f 4.100.609, d.w.z. f 372.598 meer dan in Juli 1934, doch 2.691.057 minder dan de raming. Over de eerste 7 maanden bracbt deze be- lasting op 33.652.110, dat is f 7.076.169 meer dan vorig jaar, maar 13.889.556 minder dan de raming. De inkomsten ten bate van het gemeente- fondis (Gemeentefondsbelasting met opcen- ten en opcenten op de Vermogensbelasting) bedroegen voor den dienst 19341935 tot en met de maand Juli 85.884.857 hetgeen 8.844.857 meer is dan de raming, en f 6.721.478 minder dan de opbrengst voor den dienst 1933'34. De inkomsten ten bate van het werkloos- heidssuibsidiefonds beliepen tot en met de maand Juli f 37.588.229. De Motorrijtuigenbelasting bracht over Juli 1.196.612 en sedert Januari 14.442.736 op; de Rijwielbelasting bracht reap, f 3.620.522 en 3.741.490. HET SOCIAAL-DEMOCRATISOH PLAN VOOR DEN ARBEID. De besturen van N.V.V. en S.D.A.P. beslo- ten tot het houden van een openbaar congres ter bespreking van het plan van den arbeid, op Zaterdag 28 en Zondag 29 September a.s. te Utrecht. Aan het congres wordt een resolutie voor- gelegd. Deze wordt 8 September a.s. in de pers bekend gemaakt. Op dezen zelfden datum wordt het plan gepubliceerd. DE VEILIGHEID VAN HET LUCHTVERKEER. Bij beschikking van den Minister van Wa terstaat is ingesteld een commissie, welke tot taak zal hebben een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van verhooging van de veiligheid van het luchtverkeer. In deze com missie zijn benoemd tot lid en voorzitter mr. dr. D. A. P. M. Koolen, lid van den Raad van State, tot ledenprof. dr. ir. C. B. Biezeno, hoogleeraar aan de technische hoogeschool te Delft, ir. D. de Jongh Wzn., oud-directeur Wees niet dwaas, Maurits van Kempen! Zeg hem, dat zijn werk niet deugt, dat hij het liever verbengen moot in een donkere lade van zijn schrijfbureau, of nog beter, het vernietigen!" „Ik kan het niet verdragen, dat hij mij over het hoofd groeit", steunde van Kem pen en het was, alsof alle edele stemmen in zijn gemoed tot zwijgen waren gebracht. Slechts fluisteringen van jalouzie lieten zich hoorenen toen... opeens... herinnerde hij zich den brief van zijn vriend in New-York. Ja, als de opera van Dirk Willebrands door hemzelf gecomponeerd was, met hoeveel vreugde zou hij dan aan den wensch van zijn vriend voldaan hebben! Als. ...- de... opera van Dirk Willebrands... zijn werk... zijn eigen werk was. Ja, als In de oogen van den professor kwam op eens een eigenaardige schitteringAls de opera zijn eigendom was. Zijn eigendom Aldoor dieper groefden zich de rimpels van zijn neusvleugels naar de hoeken van zijn mond, aldoor meer fronste hij de wenk- hrauwen en de gedachten achter dat voor- hoofd kwamen en gingen, vereenigden zich en vormden zich tot een spel van leugens, waarin hij zijn jongen leerling de troeven uit de handen zou nemen. Gedurende de volgende dagen werkte Maurits van Kempen achter gesloten deu- ren en niemand mocht hem storen. Snel en op onregelmatige uren gebruikte hij zijn maaltijden en soms zei Antoon tot de keu- kenmeid: „Mijnheer schijnt lets bijzonders te componeeren, maar het. is eigenaardig dat men hem niet hoort spelen. Dat moet wel iets zijn, dat hem vlot van de hand gaat. Nu eens bevindt hij zich in elevazione, opgewekte stemming, dan weer is hij ter- neergeslagen, maar poco kpoco zal hij wel weer normaal worden. Puncto!" RUST IN ALBANIe HERSTELD. Het officieuze Albaneesche Telegraafagent- schap geeft de volgende beschrijving van de onlusten te Fieri en omgeving. „Aan een aantal opstandelingen is het op aanstichting van een subaltern officier van de gendarmerie, die 35 gendarmes en eenige bur gers tot een opstand tegen het staatsgezag heeft verleid, gelukt zich van de stad Fieri meester te maken en naar Loesjoeja op te rukken. Het gendarmeriecommanda van Loes joeja, dat van dezen opmarsch tijdig op de hoogte was gesteld, heeft de opstandelingen. tegengehouden en ze op de vlucht geslagen. Troepen hebben het oproer direct zondear bloedvergieten ondrdrukt. Het eenige slactot- offer van deze muiterij was generaal GjilanK, die, zonder iets van de onlusten te Fieri te weten, zich naar Jojani begeven heeft en door de opstandelingen werd gedood. In geheel Albanie heerscht volmaakte rust. De meeste opstandelingen zijn gearresteenL De overigen worden door de autoriteiten ver- volgd, hun arrestatie kan ieder oogenblik ver- wacht worden. De berichten over een aanslag op den kaning zrjn geheel onwaar en van alien grand ont- bloot." NOG STEEDS SLAVENJACHT IN ABESSYNIe. Zelfs zij, die in het ItaliaanschAbessy- nisch conflict geheel aan de zijde van het R^k van den Negus staan kunnen niet ontkennen, dat in dit land de onmensehelijkste slaven- jachten nog steeds in zwang zijn, meldt de United Press. Het is weliswaar bekend, dat keizer Haile Selassie persoonlijk emstige pogingen heeft gedaan, om de slavemij af te schaffen en dat hij dit moet worden toegegeven in (fit opzicht inderdaad iets heeft bereikt. doch dit neemt niet weg, dat b.v. de bevolking van de provdncie Maji tengevolge van de slaven- jachten gedurende een enkele generatie van 30.000 tot 40.000 zielen is gedaald en dat Abes- synische slaven-expedities naar het naburige Britsche territorium bijna dagelijks voorko- mende gebeurtenissen zijn. Door deskundigen is vastgesteld, dat slechts tien procent van de gevangen genomen in— botorlingen levend aan de slavenmarkt komfc afgeleefde grrjsaards worden achtergelaten, terwijl de meeste ongelukkigen tijdens het transport van vermoeidheid, honger en dorst een vreeselijken dood sterven. Zulk een siavenjacht op Britsch grondge- bied n.l. de overval door den Anoeak-stam pp de kolonie Beir in Engelsch Soedan in 1932, heeft een reeks even eigenaardige als iazsg~ durige onderhandelingen tengevolge gebad, welke tot uiteindelijk resultaat hadden, dat de gouvemeur van Oloe Bahoor voor elken Dirk Willebrands wachtte in koortsach- tige spanning op hetgeen zijn leermeester van zijn werk zou zeggen. Maar de dager: gingen voorbij en de professor zei er geen woord over. Hij had de partituur al doorgezien, of oe misschien heelemaal vergeten? Lag zijn werk op een hoekje van het schrijfbureau, bedol- ven onder allerlei papieren? Hij sprak er met Josine over en opperde zijn twijfel, maar zij lachte hem uit. Hg voelde zich hoe langer hoe onzekerder, nu hij zoo lang moest waChten, maar het jonge meisje probeerde die stemming te verjagen door er mee te spotten. Misschien hielp dat. beter dan ijdele troostwoorden. Toch was het niet het juiste middel. Al geleek Dirk uiterlijk niet op het beeld, dat Josine zich vroeger had gevormd van mu- sici of componisten, toch was hij even fijn- gevoelig als deze gewoonlijk zijn en voor het eerst sedert de drie jaren, die hij onder het dak van den majoor had doorgebracht, kwa men er kleinere schermutselingen voor. Eens zei Josine overmoedig: ,,Wacht maar, als de professor de opvoering van je opera, voor elkaar heeft gebracht, zul je mij op je knieen om vergiffenis vragenjij, hange. Diet!" „Dat wil ik graag doen en zelfs al dade lijk, als van Kempen mij zegt, dat hij met mijn werk tevreden is". Bij zichzelf dacht hij, dat als dat gebeirrder,. hij in staat zou zijn, dwaze dingen te doen... En steeds werd hij ongeduldiger. Hij kon maar niet begrijpen, waarom de professor geen woord sprak over datgene, wat hemzelf dag en nacht bezighield. Ook de majoor viel zijn zenuwachtig- heid op. ,,Zeg eens jongen", begon hij, ,,wat mau- keert je tegenwoorddg Je bent zao kribbe- lig als een oude vrijster". (Wordt vervolgcLf

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1