ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Als de heide bloeit JBaxeer-CUdcerties No. 9336 Verwijder de vergiften uit Uw darmkanaai WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1935 75e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland KOSTELOOZE RIJWIELPLAATJES VOOR WEK,KLOO!ZEN. 71TjQj<£^SdvootxSehjLp STEUN AAN TELERS VAN ERWTEN. ON GEVAARLIJKE VLOEDGOLF TE OOSTENDE. TER NEUZENSCHE COURANT VBONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen tr. per past f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar belg.e en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post A honnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. 'itgeefster: Finna P. J. VAN DE SANDE GIRO 88150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer /0,2ft KEEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrggbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. I) IT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJD AG A V OND. HET VACANTIE-VERBLIJF VAN DE RONINGIN EN PRINSES JULIANA. Het verblijf van de Koningin en Prinses Juliana te St. Fi tlans werd tot Moan dag be- gunstigd door zeer goed weer, zoodat de Ko ningin en de Prinses reeds verschillende wan- delingen maakten an den naasten omtrek. Door de voor Schotland zoo gunstige weers- omstandigbeden was het bovendien mogelijk verscheidene autotochten te maken, in de eerste plaats rondom het Loch Earn, waaraan het hotel is gelegen, maar ook naar 't terecht toeroemde toeristenoord, The Trossachs aan het Loch Katrine, vanwaar men wel een zeer bijzonderen indruk bewaart van het zoo in elk opzicht met natuurschoon bedeelde land. WERKZAAMHEDEN AAN DE SPOORBRUG OVER DEN MOERDIJjK. Naar de N. R. Cut. vemeemt, zijn Maandag belangrijke werkzaamheden begonnen nabij de spoorbrug over den Moerdijk. iDeze werkzaamheden houden verband met den bouw van de nieuwe verkeersbrug naast de bestaande spoorwegbrug. De dnderkant van de bestaande spoorwegbrug ligt op ruim 5.90 meter boven N.A.P.; de nieuwe verkeers brug komt op 9 meter boven N.A.P. Deze laiatste hoogte is voldoende am de scheep- vaart gelegenheid te geven onder de brag door te varen. Zooals bekend word! de scheepvaart bij de bestaande brug aan de Zuidzijde geleid door een betrekkelijk kleine draaibrug, welke in verband met het drukke spoorwegverkeer slechts op betrekkelijk wei- nig tijdstippen per etmaal vo - de scheep vaart kan worden geopend. De thans begon nen werken dienen in de eerste plaats voor het omhoogbrengen van een gedeelte der overspanningen van de spoorwegbrug en voor het opheffen van de bestaande draaibrug. De spoorbrug bestaat uit 14 overspanningen, elk van 100 meter lengte. De vier Noordelijkste van deze overspanningen blijven op het tegen- woordige peil liggen. De overige overspan ningen worden met een geleidelijke helling tot 9 meter N.A.P. omhooggebnacht, zoodat de scheepvaart, welke steeds het Zuidelijk deel van het vaarwater houdt, daar voldoende hoogte onder de brug krijgt. Maandag is men ten Z. van de Moerdijkbrug op ongeveer IV2 K.M. afstand bij wachtpost 22 begonnen met het talnd te verbreeden en te verhoogen. In den nacht van Zondag op Maandag heb- ben de noodige wisselverleggingen op het spoorweg-emplacement te Dage Zwaluwe plaats gehad, omdat voorloopig het treinver- keer van daar tot, de Moerdijkbrug over enkel spoor, evenals op de brug zelf, zal worden geleid. Wanneer de brug op voldoende hoogte zal zijn gebracht, een verhooging van ruim 3 M. dus, zal de bestaande draaibrug geen dienst meer behoeven te doen. Het kleine kanaal aan de Zuidzijde van bet vaarwater, waar- langs de scheepvaart thans wordt geleid en waarover de spoorwegdraaibrug ligt, zal dan worden dichtgegooid. Het geheele werk moet zoo mogelijk binnen een jaar worden voltooid. Men hoopt met het begin van de nieuwe zomerdienstregeling 1936 gereed te zijn. Het treinverkeer zal geduren- de de uitvoering van het werk zeer weinig sthgnatie ondergaan. Slechts zal gedurende deze periode met eenigszins beperkte snelheid over de brug moeten worden gereden. Maandag, op den eersten dag van het werk, was de proefvertraging van den treinenloop slechts 12 minuten. De opvijzeling geschied door de spoorwegen, afd. weg en werken, in eigen beheer. Verbreeding en ophooging van de baan en het werk aan het kleine kanaaltje zal worden uitgevoerd door N.V. Spoorbouw- bedrijf. Roman van ANNY v. PANHUYS. (Nadruk verboden.) 2) (Vervolg.) Josine knikte en zong zachtjes de laatste woorden: ,,Als de heide bloeit, mijn lief, dan keer ik weer". Nu was Dirk niet te houden en teruggaande naar het venster trok hij het jonge, mooie gezichtje tot zich en kuste het. Josine werd vuurrood en zich los makend. zei zij angstig: ,,Als vader dat gezien had! Je hebt bet nu toch ook gehoord, dat ik alleen met een oft'icier mag trouwen". Josine!" riep een stem in het buds. „Ja moeder, ik kom". Zij wuifde Dirk toe en liep haastig weg. Dirk zette zich voor de piano en speelde nog eens het lied. Dan nam hij een vel mu- ziekpapier en schreef het in het net, waar- bij hij de melodie neuriede Hij dacht aan Josine, die hij beminde, sedert hij drie jaar geleden uit het stille Leeuwarden, waar zijn moeder van haar weduwenpensioen en de rente van een klein kapitaaltje leefde, naar Den Haag was gekomen om er zich te wijden aan de studie der muziek. Zijn vader was kolonel geweest en in Leeuwarden, zijn laat ste gamdzoen, gestorven. To en was Josine vijftien jaar. Haar lief, zacht gezichtje had hem dadelijk voor haar ingenomen en haar stemmetje was zoo wellui- dend, dat het hem als muziek aandeed. Ge- heel vanzelf was bet gevoel in hen cpgekcmen, dat zij toij elkaar behoorden, maar zij lieten er niets van merken, want zij waren zich wel bewust, dat zij eerst moesten afwachten, hoe IR. MUSSERT VOOR DE TWEEDE MAAL OP AUDIeNTEE. Ir. Mussert richtte een verzoek aan den gouverneur-generaal hem voor zijn vertrek nogmaals in audientie te willen ontvangen. Deze audientie is toegestaan en zou heden plaats hebben. MR. WERKER LID DER EERSTE j KAMER? Naar de Tel. vemeemt zal de heer Jan Schilthuis, in de vacature-Slingenberg be- noemd verklaard tot lid der Eerste Kamer, j deze benoeming niet aannemen, in verband met zjjn lidmaatsehap van de Tweede Kamer. Aan de beurt is dan de heer Mr. W. H. M. 1 Werker, lid van het bestuur der Rijksverzeke- J ringsbank te Amsterdam, oud-voorzitter van den Vrijzinnig-Democratischen Bond. MINISTER GELISSEN OVER INDUSTRIALISATIE. De nieuwe minister van Economische Zaken, Prof. Dr. Ir. H. C. J. H. Gelissen heeft Zater- dag, vergezeld door den minister van Land- bouw, Dr. L. N. Deckers een bezoek gebracht aan het Economisoh-Technologisch Instituut te Maastricht, dat op initiatief van Prof. Gelis sen is gestieht. ,,Bijna niemand in ons land", aldus Prof. Gelissen, „is er niet van overtuigd, dat er be- hoefte is aan meer werkgelegeaiheid. Deze behoefte kan op twee wijzen worden geschapen: le. door het uitvoeren van open- bare werken; 2e. door meer industrialisatie. lOpenbare werken leiden niet tot blijvemde werkverruiming. Industrialisatie, mits goed bekeken en doelmaitig uitgevoerd, kan tot blij- vende werkverruiming leiden. Deze gedachte heeft geleid tot de oprichting van het Econo- misch-Technologisch Instituut in Limburg. Wat voor de provincie in de afgeloopen jaren gedaan is, kunnen wij nu doen voor een grooteren kring voor ons dierbaar vaderlarid. Daarvoor is het noodig, dat samenwerking komt tussohen de instituten, die in de provin cie zullen worden opgericht en den nieuwen, aan het departement van Economische Zaken in het leven te roepen, dienst. Het verschil op onze handelsbalans tus- schen in- en uitvoer is 300 millioen gulden passief saldo. Ik ben overtuigd, dat wij alle producten, die wij met dit geld koopen, niet zelf kunnen maken. Doch evenzeer ben ik overtuigd, dat wij wel een deel van deze pro ducten zelf kunnen vervaardigen. Dit zal noodig zijn, omdat de kapitaaldienst van ons land hoe langer hoe meer riskant wordt. De kapitalen in andere landen belegd loopen groot gevaar. Wel blijft rente toe- vloeien, maar de voordeelen uit de rente ge- trokken, zouden wel eens teniet gedaan kun nen worden door de vemietiging van de kapi talen zelf. Ook onze scheepvaart was genoopt aanzien- lijk in te krimpen. Het volume van onzen handelsomzet in 1914 vergeleken met thans toont een teruggang van 15 Het groote probleem is de 350.090 werkloozen die dag in dag uit rondloopen, aan werk te helpen. Het proces van kostenverlaging voltrekt zich in de industrie langs vrij natuurlijken weg; door afschrijving op aandeelen is reeds een aanmerkelijke aanpassing in verschillende industrieen verkregen. De industrialisatie neemt hier te ande ook toe. Indien wij het eerste halfjaar van 1935 vergelijken met de eerste helft van 1934, blijkt de uitvoer van fabrikaten met 20 millioen te zijn gestegen. Dit is een teeken, dat onze industrie nog „konkurrenzfahig" is. Wat doet nu de regeering om de industria lisatie bewust te bevorderen? Zij heeft daar voor opgericht een economisch-technischen ex- ploi'tatiedienst, aan het departement van Eco nomische Zaken. Deze dienst zal haar werk beginnen met documentatie, met inventarisatie. Daamaast zal zij de exploratie ter hand nemen. a£ omstandigheden zich zouden ontwikkelen. eer zij er mee voor den dag konden komen. Ja, ondanks de sentimentaliteit van hun jionge liefde, waren zij toch nuchtere, ver- standige Hollanders, die wisten, dat men van teedere gevoelens alleen niet leven kan. Toen Dirk de laatste noot op het papier had gezet, stand hij op en rekte zich uit, als- of hij zich van zijn kracht wilde overtuigen. Opnieuw ging hij voor de piano zitten en nu klonken de eerste maten van zijn ouverture. Zwaar en krachtig als het stormen van den wind bruisten de geweldige klanken op, daar- tussehen schoten als bliksemstralen ohroma- tische loopjes en dan kwam langzaam een vreemd, zeer schoon motief zich daarin men- gen, tot het ten laatste werd als een triomf- zang over den chaos der woeste acooorden. Eindelijk kwamen de vingers tot rust. Over het klavier geibogen bleef Dirk zitten en het was alsof zijn gezicht van binnenuit bestraald werd. Ja, hij wist het, wat hij ge componeerd had, was werkeljjk goed; Maurits van Kempon zou het niet afkeuren. Zoo on- stuimig sprong hij op, dat de pianokruk met groot lawaai omverviel. Dan keek hij rond in het vertrek. Hoe was hij daar gekomen? „Wat is die kamer laag van verdieping en hoe benauwen mij die enge waniden!" brotn- de hij. In den geest zag hij een uitgestrekt land voor zich, een land met blauwen hemel en gouden zonnescihijn. Hij wandielde er op wegen, waarlangs slanks palmen in het kceltje zich wiegden en aan zijn zij'de liep de blonde Josine. Met vurig verlangen dacht hij aan Italie, het land, waar de wieg heeft gestaan van zoovele meesters in de muziek. Was het niet een Italiaan, die de eerste opera „Euridice" componeerde, welke bij de bruiloft van Maria de Medicds met Henri XV werd opgevoerd,? En dan de Siciliaan Bel lini, die zulke heeriijke aria's schreef, Doni zetti, Rossini, Verdi, verder de tijdgenooten Mascagni, Respighi, Leoncavallo. Dirk Wille- brands kreeg den indruk. dht al die meesters iHiermee komt zij niet op het terrein van den particulieren ondememer. Er is groot verschil in karakter tusschen wat de particu- liere ondememer doet en wat een dienst van exploratie van overheidsiwege zal doen. Op deze wijze wil deze dienst werkzaam zijn; zij wil goede objecten opaoeken. Een ander middel is het versehaffen .van credieten aan verschillende bedrijven in Nederland. Ik ben overtuigd, dat hieraan dringende behoefte is. Voor reorganisatie, voor uitbreiding en voor derecte financiering zijn credieten noodig. De laatste weken is op dat terrein al iets gedaan en daarbij bleek, dat er e'en storke behoefte aan credieten was." Weigering te Middelburg. De heer De Visser heeft de volgende vragen gesteld aan den Minister van Flnancien: Is het den minister bekend, dat te Middel burg aan werklooze arbeiders, hoofden van gezinnen en kostwinners, een kosteloos rijwiel- merk wordt geweigerd, indien zij het vorige jaar er niet in geslaagd zijn werk te krijgen en dat door een dusdanige handelwijze asm bijna alle werklooze arbeiders daar ter plaatse een gratis rijwielmerk wordt geweigerd? Is de minister bereid te bevorderen, dat ten aanzien van het verstrekken van kostelooze rijwielmerken te Middelburg, de daartoe strek- kende bepalingen op de zelfde wijze worden toegepast als in vele andere gemeenton plaats heeft? DE HANDELSBETREKKINGEN MET ESTLAND. Zondag is te 's-Gravenhage een delegatie uit Estland aangekomen, bestaande uit Minis- terialdirektar dr. Edward Wirgo en den heer Georg Sommer, directeur van de papierfa- briek Koil, zulks ter bespreking van de han- delsbetrekkingen tusschen Estland en Neder land. DE RIJKSBEGROOTING 1936 TEN DEELE GEREED* Naar de Stand, vemeemt, wordt de laat ste hand gelegd aan de Rijksbegrooting 1936, die hoewel ten deele retda ian den raad van State doorgezonden, nog niet geheel gereed is. In de begrooting zijn niet verwerkt de hezui- nigingen, die door den wetgever moeten wor den bekrachtigd; wel de maatregelen, die, zoo als ten aanzien van het Nijverheidsonderwijs, rechtstreeks door de Regeering kunnen wor den genomen. Op grond hiervan mag worden aangenomen, dat de bezuiniglngsontwerpen voor de behan- deling van de begrooting en spoedig na de indiening van de begrooting in de Tweede Kamer aan de orde zullen worden gesteld. TEELT VAN EN HANDEL IN TARWE. Naar het Handelsblad verneemt, zal een ieder, die tarwe wenscht in te voeren, te ver- handelen of in voorraad te hebben, voor zoo- ver hij niet onder de hiema te noemen uit- zonderingen valt, zich spoedig dienen te wen- den tot de Ned. Akkerbouwcentrale, afd. Er- kenning, Bezuidenhoutscheweg 15 te 's Gra- venhage, met het verzoek om als georgani- seerde tot die Centrale te worden toegelaten en als zoodanig te worden ingedeeld in een der navolgende groepen van georganiseerden a. Tarwe-importeurs b. Tarwehandelaren c. Tusschenpersoon in den tarwehandel; d. Erkende veemen. Daarbij wordt er de aandacht op gevestigd dat alleen kan worden ingedeeld: a. in de groep van tarwe-importeurs die georganiseerde, die hetzij zijn heroep of be- drijf maakt van het importeeren van tarwe om deze verder te verhandelen, hetzij zelf tarwe in de toonkunst als in een processie voorbij- gingen en hem, den jongen vooruitstrevenden kunstenaar met zwijgend gefoaar hegroetten. Het was als een wenken: ,,Kom mee, naar het schoone Italie, kom naar het vaierland der muziek!" Een gnoot verlangen welde in hem op, zijn oogen keken strak voor zich uit: Naar Italie gaan, de schoonhedien der kunst daar genieten. Als zijn opera door Maurits van Kempen werd goedgekeurd, al® zij opgevoerd zou worden en hem een ruim honorarium zou uitbetaald worden, dan moest. Josine spoedig zijn lief vrouwtje worden. Dan zouden zij naar het land gaan, waar ieder koeltje melo- dieen meedraagt, waar de blauwe golven van de Adriatische Zee in heeriijke accoorden mee- ruischen. Maar plotseling (beving hem angst. Als zijn leermeester zijn compositie verwierp, hem ronduit zei, dat die niets waard was Met een gebaar vol energie schudde Dirk die vrees van zich af. Aan de moedigen be- hoort de wereld! En voorzichtig, alsof hij een dierbaar, levend wezen in handen had pakte hij de partituur van zijn opera in en voegde er tegelijk zijn verlangens en verwach- tingen hij. Professor Maurits van Kempen liep met zware stappen door zijn werkkamer. Zijn gezicht stond zoo somber als een regen- achtige dag in November. Hij hield een open brief in de hand en telkens herlas hij dien. En ook telkens werd zijn gelaat somberder. Met een zucht liet hij zich in een club- fauteuil zakken en begon alweer dan brief te lezen. Heel langzaam en zachtjes. „Beste vriend, Heel lang is het geleden, dat je hier bij ons eenigen tijd doorbracht en je opera Vineta dirigeerdie! Nooit zal ik die sohitte- rende opvoeringen vergeten, want die staan gegrift in mijn geheugen en met gulden let- Als Uw darmen door het innemen van te sterk werkende purgeermiddelen van streek zijn geraakt, en zij niet meer normaal functionee- ren, dan vindt ge in de nieuwe vinding van Apotheker Dumont: „Laxeer-Akkertjes" een prachtmiddel op het gebied van ontlediging der ingewanden, dat onschadelijk werki. De samensteller is uitgegaan van de navol gende gedachte: demeeste laxeer-middelen streven hun doel voorbij door hun te hef- tige workingwonderolie, aloe, enz. Zij veroorzaken dan overmalige ontlasting in eenmaal, maar dan treedt her-verstopping op met alle ellendige gevolgen daarvan. Daar in de Laxeer-Akkertjes voornamelijk plantaardige stoffen zijn verwerkt, maar bo vendien melkzuur-fermenten te gen gisting, gal-extracten voor de lever en chlorophylle voor den bloeddruk en den bloedsomloop, is er een samenstelling ontstaan van buitengewoon veelzijdige working op geheel Uw gestel en een laxeermiddel als geen ander. Per 12 stuks 60 cent. Overal verkrijgbaar. (Ingez. Med.) richtprijs, welke als volgt is vastgesteld: voor groene erwten (met inbegrip van kroon- erwten) oogst 1935 9 per 100 K.G. b. voor schokkererwten op 10,50 per 100 K.G., met dien verstande dat deze bedragen maandelijks met 0,10 per 100 KXJ. zullen worden verhoogd, voor bet eerst op 1 October 1935 en voor het laatst op 1 April 1936. Verder is in de St.ct. opgenomen de crisis- aankoopbeschikkiiig 1935 II (groene erwten). In deze beschikking is de Nederlandsche ak kerbouwcentrale opgedragen, om, indien ddi tot steun van de markt van die producten of ter bevordering vein den afzet noodig mocht zijn, in Nederland geteelde groene erwten (met inbegrip van kroonerwten) van den oog 1935 aan te koopen tot een hoeveelheid van ten hoogste 10 millioen K.G. Voorts is vastgesteld de crisis-steunbescbik-- king 1935 erwten H (gele erwten). De uit te betalen steun zal wekelijks worden vastge steld. importeert om deze in Nederland in zijn be- drijf te venwerken en het verkregen product te verhandelen; to. in de groep van tarwehandelaren die ge organiseerde, die zijn heroep of bedrrjf maakt van den handel in tarwe; c. in de groep van tusschenpersonen in den tarwehandel die georganiseerde, die zijn he roep of bedrijf maakt van het voor rekening van derden verhandelen van tarwe; d. in de groep van erkende veemen die ge organiseerde, die zijn beroep of bedrijf maakt van het exploiteeren van een of meer veemen. Het vorenstaande is niet van toepassing voor: 1. tarwetelers; 2. pakhuishouders, die inheemsche tarwe voor de Gewestelijke Tarwe-Organisaties in opslag wenschen te verkrijgen; 3. S'chooningsmrichtingen, die inheemsche tarwe voor de telers wenschen te behandelen en 4. handelaren in zaaitarwe. Deze vier groepen van belanghebbenden bij de teelt van en den handel in tarwe dienen zich ten spoedigste te wenden tot de Stichting Gewestelijke Tarwe-Organisatie voor het ge bied, binnen hetwelk zij hun bedrijf uitoefenen om aansluiting als georganiseerde hij die Or- ganisatie te verzoeken. Aankoop door de Ned. Akkerbouw- (Centrale van ten hoogste 10 mill. K.G. groene erwten. De St.ct. no. 155 bevat de crisis-steunbe- schikkmg 1935 erwten I (groene erwten en schokkererwten) Krachtens deze beschikking zal steun wor den verleend uit het landbouwcrisisfonds ten beboeve van de erkende telers van groene erw ten (met inbegrip van kroonerwten) en/of schokkererwten, op voorwaarde, dat de voor steun aangeboden groene erwten (met inbe grip van kroonerwten) en/of schokkererwten zijn gedenatureerd. De steun zal bedragen het verschil tusschen de wekelijks vast te stellen waarde en den ters geschreven in de Annalen van het Metropolitan Opera House te New-York. En toch, hoeveel groote componisten hebben toen aan den lessenaar gestaan, waar ik zelf zoo dikwijLs den airigeerstok zwaaide. Maar zulk een reusachtig succes als jij, beste vriend, toen gehad hebt, kan geen der anderen voor of na je aanwrjzen. Ook geen eerste tenor of sopraan, die in zoo grooten getale den Oceaan oversteken om onze goede dollars in de wacht te sleepen. Ik zeg: onze, hoewel ik todh Hollander ben zooals jij, maar als men al een twintigtal jaren de Amerikaansche lueht heeft ingeademd, mag men veilig tot de Yankees gerekend worden. Onder mijn leiding zijn al je opera's op gevoerd en zullen ook op het repertoire blij ven, al heb ik den idirigeerstok neergelegd. Ik ben namelijk op mijn verzoek sedert een paar maanden gepensionneerd, maar toch blijf ik belang stellen in alles wat onze opera betreft. Je weet, hoezeer ik je kunst waar- deer en daarom zal je je wel niet verwonderen over hetgeen ik je nu ga sohrijven. Ik koester de eerzucht, hier in ons mooie Metropolitan Opera House een eerste opvoering van .een werk van Maurits van Kempen voor te be- reiden. Alles wat wij tot nu toe van je op- voerden had in Europa reeds een premiere beleefid. Wat dunkt je, beste vriend? Zou je nu de zaak niet eens willen omkeeren en aan ons een nieuw werk van je geven om hier de eerste opvoering te beleven en dan later pas op de buitenlandsche planken gebracht te worden? Zie, daarheen gaat mijn eer zucht. Ik zou dan nog eens uit de stilte en een- zaamheid van mijn privaatleven te voorschijn treden en zelf je opera dirigeeren. Kun je dat begrijpen? Me dunkt van ja. Wij zijn zulke oude vrienden en immers voormalige mede- studenten in de toonkunst. Ieder in zijn speciaal vak, hebben wij den top bereikt. Jij bent een der beroemdste componisten van Europa geworden en ik eerste dirigent van een der grootste sctoouwburgen van de Uit Oostende wordt gemeld, dat die bad- plaats Zaterdag is overstroomd door 'n vloed- golf van bezoekers, zooals maar zelden, zelfs niet in de drukste tijden, het geval is geweest. Zaterdagavond arriveerden alleen reeds uit Engeland acht mailbooten van den dienst DoverOostende met ongeveer 8000 Engel- sche bezoekers aan boord. De drukte is on- beschrijfelrjk en niemand herinnert zieh, ooit een z6o druk vreemdelingenbezoek te hebben aanschouwd. Het werd een buitengewoon moeilijk probleem, in de vele pensions en hotels ejm kamer te vinden, en vele bezoekers trokken dan ook verder naar Heyst, Blankea- berghe, Zoute, Knocke en andere badplaatsen, zoodat de geheele Belgische kust van dit bui tengewoon drukke bezoek profiteerde. HUWELIJKEN TUSSCHEN ARIeRS EN NIET-ARIeRS IN DUITSOHLAND THANS OFFICIEEL VERBODEN. Havas meldt uit Berlijn: Huwelijken tusschen ariers en niet-ariers zijn thans officieel verboden In een circulaire wordt ambtenaren verbo den huwelijken te sluiten wanneer zij weten of hen wordt aangetoond, dat de partrjen niet: van hetzelfde ras zrjn. GEDUPEERDE KOLENLEVERANCITIRS. De Daily Tel. meldt uit New Castle, dat bijna alle kolenexporteurs langs de Tyne ge weigerd hebben hestellingen van Italianen ait te voeren, aangezien Italie reeds een half mil lioen pond sterling schuld zou hebben. Deze toestand heeft geleid tot een beperking dec werkzaamheden in eenige mijnen in het graaf- schap Durham. PAARDENTRACTIE IN DE STE.DEN VAN ENGELAND GEWEERD? De populaire Engelsche verkeersmimater Hore-Belisha deelde dezer dagen in het La- gerhuis mede, dat hij, met vermijding; van hardheid, gewenscht was, het verdwijnen van de paardentractie in de groote steden in de hand te werken. Een der parlementsleden wenschte de vaststelling van een zeker tjjjds- verloop, bijv. 5 jaar, waama geen paarden tractie meer zou zijn toegelaten. De minister koestert inderdaad plannen voor een dergeig— ken maatregel. Het aantal door paarden voortgetrokfeen vervoermiddelen vermindert in Londen reeds zeer sterk. Een verkeerstelling op eenige pun- ten in de stad toonde aan, dat dit aantai tus schen 1924 en 1933 verminderde van 2101267 tot 81.057 of met 61.4 pet. Nieuwe tellingen zullen binnenkort nog plaats vinden. wereld. Very well, wij mogen tevreden Maar ik dwaal af van de zaak. Om kort te gaan, beste Maurits, verzoek ik je bij deze ons het opvoeringsrecht van je eerstvolgeode werk te gunnen. Talrijke muziek-liefhebbers, waaronder vele Nederlander^, voegen zich bij mij om niijn verzoek te ondersteunen. Om de waarheid te zeggen, ben ik gekozen als woordvoerder Maurits van Kempen liet den brief op zga schrijfbureau vallen. Waarom zou hij ver der lezen V. at kon hem het groote bedr-agr schelen, dat hem als honorarium werd aar. gebodsn Waarom steeds weer het feit in zijn geheugen oproepen, dat zijn scheppings- kracht reeds lang verlamd was en uitgeput ter neder lag? Niemand vermoedde dit, maar hij was er zich wel van bewust, hij wist, dat hij niets meer tot stand kon brengen. Hij kon niets beduidens, niets grootsch meer componeeren. De harmonieen in zijn gemoed waren w- stomd, de gouden bron der welluidende klan ken, die bijna een menschenleeftijd zoo friach en helder uit zijn ziel was opgeborreld, was verzand en opgedroogd. Hoe gemakkelijk vlogen eens zijn vingers over de toetsen, gaven in tonen weer,, wat er zoo diep in zijn .binnenste klonk, hoe snel voegden zich de noten aaneen tot verrukke- lijka melodieen! En nu? Niets nieuws ontstond er meerAls hij voor zijn vleugel zat, was het aldoor het zelfde, wat hij reeds lang geleden geocsm- poneerd had en slechts na dagen en naoh- ten van zoeken en zwoegen kwam er wel eens een lied te voorschijn. Maar dat was dan kleurloos en mat. Maurits van Kempess voclde zelf, dat de kwelling van het moeizaans scheppen er in te hooren was. Wat sens eeir juichend omhoog vliegen was geweest, was mi een ellendig kruipen geworden. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1