ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Het nieuwe Kabinet is gevormd. Het geiieim van de 7 wijzerplaten JBaxe&r-CUdcertjes Deze reinigings-methode is zoo eenvoudig! No. 9330 WOENSDAG 31 JULI 1935 75e Jaargang Feuilleton Binnenland De besprekingen. 7)Vik£/i Schoon. Schip r -.o"? NEUZENSCHE ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuizen ,r, per past 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar voor Belgie en Amerlka 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen by vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent by vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Blijkens de bericbten bestond er ditmaal een bijzondere beiangstelling in bet resultaat der oplossing van de Kabinetscrisis. Vooral in Den Haag kwam die beiangstelling uit, door de groepen die zdoh vormden voor de ge- bouwen waar men wist, dat onderhandelingen of besprekingen werden gehouden. Nadat Dr. Coiyn Maandag een langdurig onderboud bad getbad met Mr. AaLberse, bad bij dit gisteren met Mr. C. M. J. F. Goseling, den voorzitter van de R. K. Staatspartij en onder-voorzitter der R. K. Tweede Kamer- fractie. Dit werd beschouwd als een hoop- gevend teeken. Vervolgens werd gisterenvoormidd&g weer Ministerraad gehouden in bet Departement van Kolonien en wacbtte een groote menigte op het Plein, in de boop lets nieuws te ver- nemen. De voor oplossing der Kabinetscrisis gun- stige verwachtingen zijn ondertusscben be- waarbeid. In den laten avond ontvingen wy een telegram, meldende, dat de heer Dr. Coiyn de opdracbt tot het samenstellen van een extra-parlementair kabinet op zoo breed mogelijken basis bad aanvaard, met de mede deeling dat vermoedelijk heden de lijst der ministers zou worden bekend gemaakt. Door aanplakking op verschillende punten der stad bebben we nog van dit bericht mededeeling gedaan. Hedenmorgen volgde reeds vroegtijdig de samenstelling van bet nieuwe kabinet, waaruit biykt dat alle ministers van bet vorig kabinet zijn aangebleven en als nieuwe minister op- treedt de heer Mr. M. Slingenberg. De beer Deckers gaat over van Defensie naar een nieuw te vormen departement van Landbouw en Visscherij, de heer Slotemaker de Bruine wordt definitief minister van On derwijs, de heer Mr. Slingenberg volgt hem op als minister van Sociale Zaken, terwijl Dr. Oolijn voorloopig Defensie ad interim zal waamemen. Naar verluidt zou voor dit depar tement worden gezocbt naar een candidaat onder de Katholieken. De nieuwe lijst van Ministers is aldus: Dr. H. Coiyn, voorzitter van den minister raad, minister van Kolonien, en minister van Defensie a.i.; Prof. Dr. Ir. H. C. J. H. Gelis- sen, minister van Handel en Nijverheid; Dr. L. N. Deckers, minister van Dandbouw en Visscbery; Mr. J. A. de Wilde, minister van Binnenlandscbe Zaken; Jhr. Mr. A. C. D. de Graeff, minister van Buitenlandsche Zaken; Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, minis ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap- pen; Mr. M. Slingenberg, minister van Sociale Zaken; Mr. J. R. H. van Schaik, minister van Justitie, Jhr. Ir. O. C. A. van Lath de Jeude, minister van "Waterstaat en Mr. P. J. Oud, minister van Financien. In de politieke ricb- ting van de tot het kabinet behoorende minis ters is dus geen verandering gekomen. De Staatscourant van hedenavond zal de volgende mededeeling bevatten: Het beeft H.M. de Koningin behaagd bij be- sluit van 31 Juli 1935, no. 3: 1°. het aangeboden ontslag van de heeren Minister van Staat Dr. H. Oolijn, Minister van Kolonien; Jhr. Mr. A. de Graaff, Minister van Buitenlandsche Zaken; Dr. J. H. van Schaik, Minister van Justitie; Mr. J. A. de Wilde, Minister van Binnenlandsche Zaken; Mr. P. J. Oud, Minister van Financien; Jhr. Ir. O. van Lath de Jeude, Minister van Water staat en Dr. Ir. H. C. J. H. Gelissen, Minister van Economische Zaken, niet aan te nemen; 12°. met ingang van 31 Juli 1935 op de meest eervolle wgze ontslag te verleenen aan Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine als Mi nister van Sociale Zaken en hem te ontheffen van bet beheer van het departement van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten- schappen, met dankzegging voor de vele en ge- wichtige diensten door hem aan H. M. en den lande bewezen; te benoemen tot Minister van Onderwijs, Kunsten en WIetenschappen Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine en tot Minister van Sociale Zaken Mr. M. Slingenberg, lid van de Eerste Kamer. DE NIEUWE MINISTER VAN SOCIALE ZA,KEN. Mr. M. Slingenberg, die zal optreden als minister van sociale zaken, werd 21 October 1881 te Beerta geboren. Hij bezocht het gym nasium te Winschoten en studeerde aan de universiteit te Groningen in de rechten; hij promoveerde daar op stellingen, toen by pas 23 jaar oud was. Daama wendde hij zich tot de studie van het notariaat en legde binnen twee jaar daarvoor de examens af; hij ver- kreeg toen de bevoegdheid van candidaat- notaris. Toen vestigde de heer Slingenberg zich te Haarlem, eerst als stagiaire op het kantoor van Mr. P. Tjeenk-Willink en daama als diens associe. Hij nam in Haarlem al spoedig deel aan het openbare leven. In Augustus 1910 werd hij gekozen tot lid der Provinciale Sta- ten van Noord-Holland. Reeds was hij voor zitter van de Vrijzinnig-democratische kies- vereeniging en bekleedde hij eenige jaren de functie van secretaris van de Gezondheids- commissie. Hij was ook nog secretaris van het scheidsgerecht van de Algemeene Vereeni- ging voor bloembollencultuur. Toen hij even- wel op 13 April 1916 benoemd werd tot lid van Ged. Staten van Noord-Holland, was hy verplicht af te treden als raadslid van Haar lem en te bedanken voor verscheidene functies. In 1919 werd de heer Slingenberg niet als lid van Ged. Staten van Noord-Holland her kozen. In dat jaar brachten de Haarlemsche kiezerS hem weder in den raad. Nog in het- zelfde jaar werd Mr. Slingenberg als wethou- der gekozen. Hij heeft eerst de portefeuille van openbare werken gehad en daarna, na het vertrek van Mr. Bomans, heeft hij .financien beheerd. In 1920 werd hij tot lid van de Eerste Kamer gekozen voor Zuid-Holland. In 1931 werd hij door de groep Noord-'Holland van den Vrijz.- Dem. Bond candidaat gesteld voor de Prov, Staten van Noord-Holland en tot lid gekozen. In 1934 werd Mr. Slingenberg voor de tweede maal gekozen in het college van Ged. Staten van Noord-Holland, ditmaal in de vacature- Kooiman. Mr. Slingenberg is ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. MINISTER DECKERS. Minister Deckers, die sinds 1929 de porte feuille van defensie beheerde, is op het gebied van den landbouw, welke portefeuille opnieuw geschapen wordt, geen onbekende. Zijn proef- schrift aan de Leuvensche universiteit luidde De landbouwers van den Noord-Brabantsche zandgrond. Bijdrage tot de kennis der maat- schappeiyke en economische ontwikkeling van den Nederlandschen Boer.enstand in de 19e en 20e eeuw. Hij is voorts hoofddirecteur geweest van de Coop. Centrale Boerenleenbank te Eindhoven en secretaris van den RjI', Ned. Boeren- en Tuindersbond. Hij was lector in de sociale wetgeving aan de R.K. Handelshoogeschool te Tilburg, lid van de centrale commissie voor de statistiek, lid van den Hoogen Raad van ar- beid en voorzitter van de centrale commissie voor ruilverkaveling. een der geheimzinnige verhalen van AGATHA CHRISTIE. (Nadruk verboden.) 42) (Vervolg.) „Nu hoor eens. Ik heb geen tijd om alles uit te leggen, trouwens, dat kan ik niet per telefoon. Maar Bill is me op komen zoeken en heeft me het wonderlijkste verhaal gedaan, dat ik ooit gehoord heb. Als het waar is... nu als het waar is, dan is het 't verbazing- wekkendsbe feit van deze eeuw. Luister nu eens wat je doen moet. Kom direct naar de stad en ga recht naar de club van de Zeven Wijzerplaten. Denk je, als je er komt, dat je dien lakei kwijt zult raken?" „Alfred? Nou, en of! Laat dat maar aan my over." „Goed. Zie hem kwijt te raken, kijk uit naar mij en naar Bill. Laat je niet aan de ramen zien, maar als we aan komen rijden, moet je ons dadelijk binnenlaten. Begrijp je het?" „Ja..." ,,Dat is dan in orde. O, Bundle, laat niet bemerken, dat je naar de stad gaat. Verzin een uitvlucht. Zeg, dat je Loraine naar huis brengt. Is dat niet goed?" „Uitstekend. Zeg, Jimmy, ik ben in vree- selijke spanning." „En je kunt best je testament maken voor je wegrijdt." „Nog beter, maar ik wou, dat ik wist, waar het allemaal om gaat." „Dat zal je weten, zoodra je ons ziet. Ik zal je dit alvast wel vertellen. We zullen No. 7 een helsche verrassing bereiden." Bundle hing den hoom op en wendde zich tot Loraine, terwijl zij haar vlug een resume gaf van het gesprek. Loraine snelde naar boven, pakte haastig haar koffertjt, en Bundle stak haar hoofd om haar vaders deur. ,,Ik ,ga Loraine thuisbrengen, vader.' „Waarom? Ik had er geen idee van, dat ze vandaag wegging." „Ze willen haar terug hebben", zei Bundle vaag. „Ze telefoneerden even. D-a-a-g." „Zeg, Bundle, wacht even. Wanneer ben je weer thuis?" ,,Weet ik niet. Verwacht me als je me ziet." Na dit afscheid, zonder plichtplegingen, snelde Bundle naar boven, zette een hoed op. deed haar bontjas aan en was gereed om te vertrekken. Ze had bevolen, dat de Hispano v66r moest gebracht worden. De reis naar Londen was zonder avonturen, behalve die welke gewooniyk veroorzaakt werden door Bundle's chauffeeren. Ze lieten den wagen in een garage staan en zij begaven zich oogenblikkelijk naar de Zeven Wijzer- platenclub. Alfred deed open, Bundle baande zich zonder complimenten een weg langs hem been. Loraine volgde. „Doe de deur dicht, Alfred", zei Bundle. ,.Nu ben ik speciaal hier gekomen om je een dienst te bewijzen. De politie zit je achterna." „0, freule." Alfred werd krijtwit. „Ik ben je komen waarschuwen, omdat je me laatst op een avond een dienst bewees", vervolgde Buiidle vlug. Men heeft een bewijs tot inhechtenisneming uitgevaardigd tegen mijnheer Mosgorovsky en het beste wat je doen kunt is hier zoo vlug mogeiijk weg te gaan. Als je hier niet gevonden wordt zullen ze zich niet moe om je maken. Hier is tien pond dan kun je ergens heengaan." Binnen tien minuten verliet een stamelende Alfred, vreeselijk verschrikt de Huntanton- street No. 14 met slechts een idee in zijn hoofd, daar nooit weer te keeren. „Dus dat heb ik goed geregeld", zei Bundle met voldoening. „Was het noddig om zoo... h'm... drastisch te zijn?" protesteerde Loraine. „Het is veiliger", zei Bundle. ,,Ik weet niet wat Jimmy en Bill van plan zijn, maar we kunnen niet riskeeren, dat Alfred weer terug- komt en alles in de war stuurt, als we half klaar zijn. Hallo! Hier zijn ze. Nu ze hebben niet getreuzeld. Waarschijnlijk hebben ze aan den hoek gestaan om te zien, dat Alfred weg ging. Ga naar beneden en doe hen open, Loraine." DE HANDELINGEN VAN DEN JBURGEMEESTER VAN NIEUWVEEN. Op vragen van den heer Wendelaar betref- fende beweerde onrechtmatige handelingen van den burgemeester van Nieuwveen Is het waar, dat de burgemeester van Nieuwveen ruim drie jaar geleden ten behoeve van zijn particuliere woning zich gratis, doch ten koste van de gemeenschap electriciteit wist te verschaffen door zijn lichtleiding clan- destien te verbinden aan de leading van het raadhuis en dat deze burgemeester thans door het bestuur van de door een aantal samen- werkende gemeenten gedreven waterleiding- maatschappij is ontslagen ale secretaris van dat bestuur, omdat aan het licht kwam dat hij voor door hem naar zijn beweren gemaak- te dienstreizen op door een iautomobielver- huurder te goeder trouw verstrekte bianco rekening-formulieren groote bearagen in reke- ning bracht en uitbetaald kreeg? Indien het antwoord op Het in de eerste vraag gestelde ontkennend mOtht luiden, wat heeft de Minister dan gedaanHm het voort- woekeren van dezen, voor het gezag schade- lijken laster te beletten? Indien het gestelde in de eerste vraag be- vestigend mocht worden beantwoord, wil de Minister dan mededeelen, welke maatregelen hij genomen heeft tegen een zOO onwaardigen drager van het hoogste gezag in een ge- meente heeft de Minister Van Binnenlandsche Zaken geantwoprd Wat de eerste beweringv0etreft, heeft des- tyds een justitieel onderzoek de juistheid daar- van niet kunnen aantoonen; integendeel is ge- bleken, dat, al is er inderdaad im zeer geringe mate electriciteit van de gemeante gebruikt, dit te wijten is geweest aan een vergissing vau den monteur, waarbij den burgemeester geen schuld treft. Het daarbij .beferokken bedrag wegens verbruikte electriciteit! van /1,60 is door den burgemeester aan de.'gemeente ver- goed. De in den gemeenteraad van 16 Sep tember 1932 ter zake rdoor een 'lid ingediende mo tie van wantrouwen werdumet 6 tegen 1 stem verworpen. Wat het andere gevai betfeflt, hebben inder daad' door den heer Geesink in zjjn kwaliteit van secretaris van de Stickling Drinkwater- leiding ,,De Elf Gemeenten ingediende decla- raties in Mei j.l. er toe geleid, dat hy ontslag heeft genomen als zoodanig. Het daarby be- trokken bedrag werd alsnog door hem ge- restitueerd. Een daarop door den Oammissaris der Koningin bevolen nauwkeurig onderzoek van de comptabiliteit der gemeente heeft tot geen opmerking aanlelding gegeven. Het ligt niet op den weg van den onderge- teekende, in het algemeen dementi's te publi- ceeren van beschuldigingen tegen burgemees- ters. Overigens behoudt d.e ondergeteekende zicb voor, eventueele nadere beslissingen te Loraine gehoorzaamde. Jimmy Thesiger kwam acbter het stuur uit. „Blijf even zitten Bill", zei hij. „Toeter als je denkt dat iemand de zaak bespiedt." Hy liep den trap op en bonsde op de deur achter hem. Hij zag er rose en opgetogen uit. „Hallo Bundle, ben je daar? Nu moeten we het klaar spelen. Waar is de sleutel van de kamer, waar je toen in geweest bent?" „Het was een van de sleutels beneden. We moesten ze liever allemaal naar boven brengen. „Goed, maar wees vlug, de tijd is kort." De sleutel werd gemakkelijk gevonden, de met vilt bekleedde deur-.sprang open en het drietal trad binnen. De kamer was juist zooals Bundle ze vroeger gezien had met de zeven stoelen om de tafel gegroepeerd. Jimmy overzag alles in de minuut of twee stilte, die volgde. Toen richtte hy zijn blik op de twee kasten. „In welke kast heb jij -je verstopt Bundle?" „In deze". Jimmy ging er naar toe en gooide de deur open. Dezelfde collectie van gevarieerd glas- werk stond op de planken. „We zullen al die spullen moeten overbren- gen", mompelde hij. ,,Ga naar beneden Bill halen Loraine. Het is niet noodig dat hy bui ten nog langer de wacht houdt". Loraine liep weg. „Wat ga je doen?" vroeg Bimdle onge- duldig. Jimmy zat op zijn knieen en prabeerde te gluren door de opeifing van de andere kast- deur. „Wacht tot Bill komt, dan zul je het heele verhaal hooren. Dit is zyn werk en het zit dan ook goed in elkaar. Hallo, -waarom komt Loraine den trap opvliegen of er een stier achter haar aanzit?" Loraine kwam den trap inderdaad zoo hard als ze kon opgeraced. Zij stormde plotseling met een aschgrauw gezlcht en schrik in haar oogen binnen. „BillBill.....! o Bundle, Bill!" „Wat is er met Bill?" Jimmy greep haar bij den schouder. ,,Om 's hemels wil, Loraine, wat is er ge- beurd?" Loraine snakte nog naar adem. Voor het slapen gaan een „Laxeer-Akker- tje", zonder iets aan Uw dagelijksche levens- wijze le veranderen. Geen dieet. Dank zij de nieuwe vinding van Apotheker Dumont: de nieuwe „Laxeer-Akkertjes", maakt Ge Uw bloed zuiver en verwijdert Ge uit Uw darm- kanaal de schadelijke vergiften, die U zoo hangerig en pafferig maken. Ze geven U een prettig opgewekt gevoel. Geen bitter of wal- gelijk smakend middel, dat soms erger is dan de kwaal. Geen al te heftig middel, dat U her-verstopping of op den duur een chro- nische constipatie bezorgt, maar een zacht en op natuurlijke wijze werkend middel, dat bestaat uit onschadelijke bestanddeelen plantaardige sloffen - gal-extrao- ten - z.g. melkzuur-fermenten en chlorophylle, welke zeer gunstig op geneel Uw gestel werken. „Laxeer-Akkertjes" probeeren is de goede eigenschappen daarvan leeren waardeeren. Per 12 stuks 60 cent. Overal verkrijgbaar. (Ingez. Med.l nemen op het oogenblik, dat hem daartoe het meest geeigend voorkomt. HERDENKING VAN DE STORMRAMP. Het zal op 10 Augustus a.s. tien jaar ge leden zijn, dat Borculo door een cycloon ge- troffen werd. Dit feit zal men ter plaatse niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op dien dag zal de officieele opening van het Stormramp- museum plaats hebben. Een bijzonder num- mer van het programma is een algemeene brooduitdeeling aan de ingezetenen. Toen de inwoners van Borculo tien jaar geleden door de ramp waren getroffen, was de broodaan- voer uit Lochem en uit Doesburg de eerste vorm van hulp in den nood. De a.s. uitdeeling zal men natuuriyk symbolisch. hebben op te vatten. Het idee daarvoor is afkomstig van den huidigen burgemeester, den heer M. van Welie, die in de dezer dagen gehouden ver- gadering van den gemeenteraad een bedrag van honderd gulden voor dit doel wist toege- staan te krijgen. VERVOEREN OF VERHANDELEN VAN BOTER ZONDER MERK. Bij beschikking van den Minister van Eco nomische Zaken, d.d. 19 Juli is bepaald, dat met Ingang van 1 September 1935 het ver- voeren, verhandeien of afleveren van boter zonder merk slechts mag geshhieden in een- heden van ten hoogste 1 K.G. en tot eene hoe- veelheid van ten hoogste 1 K.G., behalve in die gebieden, waar reeds verderstrekkende beper- kende bepalingen te dien aanzien gelden. Aan- gezien thans nog genoemde boeveelheid 5 K.G. bedraagt, zal ten gevolge van deze wyziging met ingang van 1 September een grooter aan tal personen dan tot dusver bet geval was, verplicht zijn ompakmerken te gebruiken. In verband hiermede vestigt de Nederland- sche Zuivelcentrale er de aandacht van be- langhebbenden op, dat merken slechts door haar verstrekt worden aan georganiseerden, welke zpn toegelaten tot de groep hoterpro- ducenten of tot de groep boterompakkers, „Bill... ik denk dat hy dood ishij is nog in den wagenmaar hij beweegt zich niet en spreekt niet. Ik weeit zeker, dat Hij dood is". Jimmy mompelde een vloek en sprang naar den trap. Bundle achter hem aan, terwijl haar hart ongelijkmatig bonsde en een vree selijk gevoel van verlatenheid zich van haar meester maakte. Bill dood? O, neen! O, neen! Dat niet! O God, laat dat toch niet waar zijn. Samen bereikten zij en Jimmy den wagen. Loraine kwam achter hen. Jimmy gluurde onder de kap. Bill zat zooals ze hem verlaten hadden en leunde achterover. Maar zijn oogen waren gesloten en Jimmy's ruk aan zijn arm wekte geen enkele reactie. ,,Ik kan het niet begrijpen", mompelde Jimmy. „Maar hij is niet dood. Houd moed Bundle. Luister eens. We moeten hem in huis zien te krijgen. Laten we in 's hemels- naam hopen dat er geen politieagent langs komt. Als iemand iets zegt is hij onze zieke vriend, die we in huis helpen Met zijn drieen kregen ze Bill gemakkelijk in het huis, en zonder erg de aandacht te trekken, behalve van een ongeschoren heer, die deelnemend zei: .Mijnheer heeft een paar teveel op zeker?" En hij schudde wijs met zijn hoofd. „ln de kleine achterkamer beneden", zeide Jimmy. „Daar staat een sofa". Zij kregen hem veilig op de sofa en Bundle knielde bij hem neer en nam zijn slappe pols in haar hand. ,,Zijn pols slaat", zei ze. ,,Wat is er toch met hem?" ,,Hij was heelemaal in orde toen ik hem zoo- even verliet", zei Jimmy. „Ik zou wel eens willen weten of iemand er in geslaagd is hem met iets in te spuiten. Dat zou gemakkelijk kunneneen prikje. De man had hem bij- voorbeeld kunnen vragen hoe laat het was. Er is maar 66n middeltje op. Ik moet dade lijk een dokter halen. Blijf jij bier en zorg voor hem." Hij haastte zich naar de deur, maar daar aangekomen stond hij stil. „Hoor eens hier, jullie moeten geen van beiden bang zijn. Maar ik zal liever mijn re volver hier laten. Ik bedoelals er soms OPBRENGST DER P. T. T. IN HET EEJISTE HALF J AAR. Ds opbrengst van de diensten der P. T. Tt over de eerste zes maanden van het jaar be- droeg: Posterijen: 17.042.956 813.057 minder dan vorig jaar en 591.244 minder dan de begrooting) Telegrafie: 1.872.331 290.287 rrzmda dan vorig jaar en 179.169 minder dan de be grooting). Telefonie: 11.370.537 (J 893.665 minder dan vorig jaar en f 67.863 minder dan de be grooting) Postcheque en girodienst: 3.685.3IS 288.740 meer dan vorig jaar en f 3ZLSBS meer dan de begrooting). Totaal: 33.971.742 1.708.269 minder dan vorig jaar en 516.408 minder dan de be grooting). RI.JKSDIENST DER WERKLOOSHEIDS- VERZERERING EN ARBEIDS- BEMIDDELING. De directeur van den Rijksdienst der Werk- loosheidsverzekering en ArbeidsbemiddeRug deelt mede, dat in de week van 8 tot en met 13 Juli jJ. het aantal leden van ingevolge bet Werkloosheidsbesluit 1917 gesuhsddieerde *er- eenigingen bedroeg 551.900, van wfe 7S.0U0 landarbeiders. In de maanden Mei tot en met November worden geen gegevens aangaande. werkloosheid van de vereenigingen van land arbeiders ontvangen. De werkloosheid onder de overige 4T2300 verzekerden bedroeg 29.3 pet. In de vaiige. verslagperiode (24 tot en met 29 Juni j.l.) be droeg de werkloosheid 29.2 pet.; in de ower- eenkomstige week van de jaren 1934 en 1933 was zij resp. 25.9 pet. en 24.2 pet. Bij 1060 organen der openbare arbeidsbe- middeling stonden op 13 Juli j.l. iii totaal 349.457 werkzoekenden ingeschreven, onder wie 332.592 mannen. Van dezen waren. wark- loos 331.635 personen, onder wie 319.386 man nen. Op 29 Juni j.l. bedroeg het totale aantal ingeschrevenen by een gelijk aantal organen 351.233, onder wie 332.880 werkloozen. Het aantal werkzoekenden is sedert 29: Juati. j.l. verminderd met 1776, het aantal werkloo zen met 1245. HOE IN NEDERLAND MET LANDS- GELDEN OMGESPRON GEN WORDT Versehenen is het verslag van de commissie uit de Tweede Kamer voor de Rij.ksuitga.MSt over de verslagen der Algemeene Refcai- kamers in Nederland en in Nederlainiseti- Indie, betreffende haar werkzaamheden over 1933. Opnieuw meent de commissie te moeten ge- tuigen van haar waardeering voor den <jm- vangrijken arbeid, door de Indische Reken- kamer op zoo consoientieuze wijze verriclit- Uit zeer vele passages van het verslag blgkt wederom, hoe noodig en nuttig het werk van dat college is. Tegen het nemen van canst— regelen ter bezuiniging welke, na de in dit opzicht reeds aangebrachte versobering en vereenvoudiging, een verdere inkrimping van de werkzaamheden dier Rekenkamer tenge- volge zouden hebben, meent de commissie dan ook met grooten emst te moeten waarsebn- wen. Zij is door den inhoud van het hier be- sproken verslag in haar reeds ten vorigen jare tot uiting gekomen overtuiging gesterkt. dat in Indie in een z66 groot aantal gevaJkat van gebrek aan zorg voor de openbare midde- len sprake is en dat in vele daarvan dat g«-" brek een zoo emstigen vorm heeft, dat van een onjuisten en zelfs een gevaarlijken toe- stand kan worden gesproken. Dat in het verslagjaar niet minder dan 606 iets gebeurde. Ik zal zoo vlug mogeiijk terog- komen." Hij legde de revolver neer op de irfr»iny tafel bij de sofa, en spoedde zich toen weg. Zg hoorden de voordeur achter hem dichtsiaan. Het huis scheen nu zeer stil. De twee rueia- jes bleven hulpeloos bij Bill achter. Bundle hield haar vinger nog op zijn pols. Die scheen heel vlug en onregelmatig te slaan ,,Ik wilde dat we iets konden doen", fluis- terde ze .tegen Loraine. „Dit is vreeselijk"- Loraine knikte. ,,Ik weet het. 'Het lijkt' al een eeuw sinds Jimmy wegging en toch is het maar amier- halve minuut." „Ik hoor aldoor iets", zei Bimdle. „V"oet- stappen en krakende planken boven... en tocb weet ik, dat het maar verheelding is." „Ik vraag me af waarom Jimmy hier de revolver hij ons achterliet", zei Loraine. ..er kan werkelijk geen gevaar zijn.' „Als ze Bill konden krijgen..."" zei Bundle en zweeg. Loraine rilde. „Dat weet ik, maar wij zijn in het huis. Sie- mand kan binnen komen zonder dat w§ bet hooren. En in ieder geval hebben we den revolver. Bundle keek weer aandachtig naar Bilf. ,,Ik wou dat ik wist wat ik doen moest Warme koffie, dat geeft men hen soms.. ,,Ik heb wat vlugzout in, mijn taschje en 'srax brandewijn. Waar is het? O, ik moet bet boven in de kamer hebben laten liggen." ,,Ik zal het halen", zei Bundle. ,,Het fcon wel eens helpen." Ze ging vlug de trap op de speelkamer door en door de open deur in de vergaderzatal Loraine's taschje lag op de tafel. Terwijl Bundle haar hand uitstrekte om fefit te nemen, hoorde ze achter haar een geluul. Achter de deur verborgen stond een man klaaar met een zandzak in zijn handen. Voor Bundle haar hoofd kon omkeeren had fesjj geslagen. Met een zwak gekreun viel Bundle hewus- teloos op den grand. (Wordt vervolgd.i'

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1