Gemengde Berichten MOTORRIJDER DOOR EEN TREIN OVERREDEN EN GEDOOD. SUCCESVOLLE METHODE VAN EEN DETECTIVE. DE GARDEROBE VAN BRUSSEL'S OUDSTEN BURGER. fessionals en dat gedurende drie achtereen- volgende jaren, voor de eerste maal op de Z.-Vlaamsche banen zijn optreden doen. Gezien daarbij dat Scherens over een paar weken zijn titel weer zal hebben te verdedigen bij de wereldkampioenschappen die gehouden zulien worden op 10 en 11 Augustus te Brussel, mag hier zeer zeker een Scherens in extra condi tio aan de start worden verwacht. Het is dan ook zeer begrijpelijk, dat voor dit feit een zeer groote belangstelling bestaat, temeer nog om- dat hij weliswaar van zijn tegenstanders kan winnen, doch waarvoor hij, omdat het hier een kleine baan betreft, veel meer op zijn hoede moet zijn dan op groote banen, waarop hij meestal uitkomt. Indian hij zijn geliefkoosde tactiek ook op de Ter Neuzensche baan zal willen volgen, d.i. tot de laatste bocht in tweede positie blijven en dan op het laatste i eind zijn tegenstander nog juist kloppen bij i de meet, dan mogen we er van verzekerd zijn, dat we een Scherens op zijn snelst zulien zien, omdat hij dan de laatste tweehonderd meter nog vier bochten buitenom dient te nemen, i inplaats van op een groote baan twee. Wlant j er dient toch wel degelijk rekening mee ge- j houden te worden dat zoowel Gerardie, van Egmond als Arlet, de laatste 200 meter kun- j nen aftrappen. in 12 seconden, wat toch over- eenkomst met een vaart van tegen 60 K.M. j per uur. De sprintseries worden verreden man j tegen man, zoodat we zes sprintjes uit het bo- venste schof te zien krijgen. Ook de handicap j kan iets moois worden, omdat Scherens van meet moet vertrekken en alle andere renners een voorgift krijgen. Ook bij de K.M. tijdrijden en vaststellen baanreeord, verwachten we in- f dien het weer wil meewerken zeer kort tijden, en we zijn er vast van overtuigd dat het baan- record dat op naam staat van Arie van Vliet j met 12.2 sec., zal neergehaald worden. Ook i bij de wedstrijden op eigen kracht, waarin zij alien gezamenlijk uitkomen, zulien wij bij de t vier klassementen waarbij dan met vieren moet worden gesprinti ongetwijfeld nog prach- j tige momenten krijgen, als de vier matadoren na het luiden van de bel tegelijk op de meet afvliegen. Als tusschenreeksen zulien door de andere ■renners verschillende series achtervolging worden gereden, waarbij vooral zeer interes- sant mag worden genoemd een individueele achtervolging van Baart, Cornells en Ver- schuren. Hier zal dus elke renner onmiddel- 1 lijk dienen aan te pakken, omdat zij maar op j ruim 65 M. van elkaar worden geplaatst, en j elke renner dus als 't ware van het begin af een mikpunt heeft op zijn voorganger. Het be- looft voor deze renners die hier rijden voor eigen volk, een zware rit te worden. Ook de ontmoeting VegerMeerschaert be- looft spannend te worden, eveneens de ont moeting Heijnekamp tegen den taaien Car- j priaux. Een koppelachtervolging tusschen Billiet Kegels en VerlindenVerstuijft, alsmede nog een paar afvalwedstrijden zulien het eerste gedeelte sluiten, waama we nog een koppel- wedstrrjd krijgen van, 50 K.M. met 4 klasse- menten. Gezien den af te leggen afstand en gelet daarbij op de samenstelling der ploegen, gelooven wij dat er vijf van, de zes koppels kans hebben op winnen, al verwachten we, dat de Hollandsche koppels v. EgmondVer- schuren en VegerHeijnekamp het tegen de Belgische en de gemengde ploegen Billiet Baart en VerlindenComelis zwaar te ver- J antwoorden zulien hebben. Vast staat dat nu er geen enkel koppel bij is, dat met kop en schouders boven de andere uitsteekt, we een prachtigen strijd mogen verwachten, en er om de overwinning zal worden gestreden als nooit te voren. Alles bijeen mag het zonder over- drijving een wereldprogramma worden ge noemd, en kan het haast niet anders of den meest verwenden sportliefhebber zal op Zon- dag vooral Scherens in actie willen zien. Blijkens een advertentie in dit nummer zijn de toegangsprijzen dezelfde gebleven en kan men voor een kwartje het geheele program- ma volgen. Indien nu ook nog het weer wil meewerken, mag zeer zeker een record-op- komst worden verwacht. Op den overweg bij het station Akkrum is een motorrijder door een trein aangereden en op slag gedood. PAARD OP HOL. Te Klein Doenrade, gemeente Oirsbeek, be- gaf zieh de 18jarige landbouwerszoon W. Vleu- gels met paard en kar van het land naar huis. Nabij de boerderij sloeg het paard op hoi. V. sprong van de kar af om het paard bij den kop te grijpen. Bij deze handeling kreeg de jongeman de boom van den wagen zoo onge- lukkig tegen het lichaam, dat hij vrijwel op slag werd gedood. Het paard is nog een eind doorgeloopen en bij een heg blijven staan, na een betonnen paal te hbben omvergereden. Een vriend van V., die op den bok was blijven zitten, liep geen letsel op. t KLIMOP IN BRAND GERAAKT. De hiulp van de brandweer is ingeroepen voor een ongewoon brandje in de Goudsbloem- straat te Amsterdam. Van perceel nummer 5 in deze straat was de achterzijde door hitte- uitstraling van een ijzeren schoorsteenpijp, het I klimop, dat den muur dekt, in brand geraakt. Het vuur. aldus meldt de Msb., dat ook het houtwerk van de kap van het huis had aange- tast, kon met emmers water worden ge- bluscht. OP KLAARLIOHTEN DAG f 170(1 GESTOLEN. Op een expeditiekantoor te Beverwijk is op klaarlichten dag diefstal gepleegd, vemeemt de Msb. Tot nu toe onbekend gebleven daders hebben, uit het kantoortje tijdens een korte afwezigheid van den expediteur een geldkistje, waarin een bedrag van 1700 aan bankpapier en zilvergeld aanwezig was, ontvreemd. Toen de benadeelde expediteur het geld kistje des avonds mee naar huis wilde nemen, ontdekte hij den diefstal. Aangezien de aan- gifte eerst des avonds laat geschiedde, heeft de politie nog geen, spoor van de daders kun- nen ontdekken. VERBIJSTERENDE OPENHARTIGHEID DER OSSENAREN. De stroom van arrestaties te Oss blijft on- verminderd voortduren, zoo schrijft de Tel. en steeds grooter wordt de reeks misdrijven, die tot dusver onopgehelderd bleven en welke door de bekentenissen van de Ossche onderwereld tot klaarheid komen. 'Een der stichters van, den noodlottigen brand, die in 1926 te Oss een moeder en haar drie jeugdige kinderen van het leven beroofde, j de beruchte Ossenaar Dotje van Berne, heeft j bij zijn bekentenis, welke hij de vorige week 1 tegenover inspecteur van Kempen heeft afge- legd, nog verdere mededeelingen gedaan over verschillende andere delicten, waarbij meer- j dere van zijn komuiten betrokken zijn ge- weest.. Zij alien bleven tot op heden nog op vrfle voeten. In verband met het verdere onderzoek heeft de politie den 38jarigen Pietje van Geenen bijgenaamd ,,de Blauwe" van zijn bed gelicht, alsmede een zekeren Piet van Galen, oud 33 jaar. Blauwe Pietje is een recidivist en heeft al vele jaren gevangenisstraf achter den rug. Zij worden er van verdacht in den nacht van 15 op 16 October 1933 een brutale nachtelijke inbraak te hebben gepleegd ten huize van een 7-Ojarigen, heer, wonende in de Usschensche- straat te Oss. Door het uitsnijden van een ruit verschaften de indringers zich toegang tot het huis. De geldkist, waarin zich een bedrag van 400 gld. aan contan.ten bevond, het geheele kapitaaltje van den ouden man yertegenwoordigend, werd buitgemaakt. Daar de grijsaard zeer hardhoorend was, had hij des nachts niets van den inbraak bemerkt. Na een streng verhoor bekenden de beide arrestanten dit feit te hebben gepleegd. Aan deze nachtelijke inbraak, was ook Dotje van Berne medeplichtig. Hij legde reeds de vo rige week ter zake een bekentenis af. Nog een bekentenis. Dotje bekende voorts te zamen met zijn broer Koosje, eveneens een zeer berucht type uit de Ossche onderwereld, die eenige weken geleden reeds in arrest werd gesteld in ver band met een roofoverval op den kassier van een boerenleenbank te Maren, een ernstige inbraak te hebben gepleegd ten huize van den molenaar van der Zwaluw, wonende in de Kruisstraat te Oss. Tusschen 7 en 9 uur des avonds maakten de schavuiten van de om- standigheid dat van Z. met zijn huisgenooten naar de kerk was gegaan, gebruik om in het woonhuis van dezen koopman in te breken. De rolluiken van de ramen werden met behulp van een breekijzer geforceerd. Daama werd een ruit vemield, waardoor de dieven zich toe- gang tot de benedenkamers konden verschaf- fen. Alles werd overhoop gehaald, kasten en laden uitgepakt en de inhoud over den vloer geworpen. De inbrekers maakten een, bedrag aan geld buit alsmede eenige gouden sieraden van de huishoudster. Bij thuiskomst van de bewoners werd de gemeentepolitie onmiddellijk van de inbraak in kennis gesteld. Ook toen reeds werd Pietje van Geenen als verdachte gearresteerd, doch later wegens gebrek aan bewijs moest hij weer worden losgelaten. Alle arrestanten zijn naar het huis van be waring te 's Hertogenbosch overgebracht, en ter beschikking van de justitie gesteld. Voorts heeft in het huis van bewaring te Den Bosch nog de vorige week gearresteerde K. van Geenen, die laaghartige handlangers- diensten heeft verricht bij de afschuwelijke brandstichtingsaffaire van Augustus 1926 te Oss, een volledige bekentenis ter zake afge- legd. Ontkennen hielp dezen arrestant niet meer, daar al zijn medeplichtigen in het misdrijf reeds door de mand waren gevallen. Te Oss verwacht men nog tal van nieuwe onthullin- gen in verband met de misdrijven, die tot op heden nog onopgehelderd bleven. Berechting misdrijven. De arrondissementsrechtbank te 's Herto genbosch zal in de maand October een aan- vang maken met de berechting van de ver schillende misdrijven der Ossohe onderwereld, welke den laatsten tijd aan het licht zijn ge- komen. ONGEHOORDE ONNOOZELHEID GESTRAFT. iMaandagavond waarschuwde een man op het Rokin te Amsterdam een daar rijdend 16jarig meisje, dat de lantaam van haar fiets niet brandde. Hij bood aan, het euvel te ver- helpen, van welk aanbod het meisje gaame gebruik maakte. Intusschen ging de repara- tie niet zoo snel in zijn werk als gedacht was en na een poosje met het meisje te zijn opge- loopen, bood de gedienstige man aan, de fiets even mee paar huis te nemen. Hij woonde toch in de buurt, dan zou de reparatie spoedig ge- schied zijn. 't Meisje was zoo lichtgeloovig, zoo schrijft de Msb., hieraan geloof te hechten en de man verdween met haar fiets. Man noch fiets zijn tot nu toe echter teruggekeerd en het arme, edoeh wel zeer onnoozele meisje staat nog steeds te wachten NEGENJARIG MEISJE VERDRONKEN. Een negenjarig meisje is Woensdag aan de Oude Schans te Amsterdam in het water ge vallen en verdronken. De vader van het meisje, schipper Kok van de ,,Risico", stond op zijn boot, toen het ongeluk gebeurde. Hij heeft zijn dcchtertje, dat op den wal speelde, toegeroepen, dat zij bij hem moest komen. Het kind liep naar de loopplank, deed een, misstap en viel in het water. Vermoedelijk door de zuiging, sch'oot het slachtoffer onder de boot zonder meer boven te komen. Hoewel schip per Kok en vele anderen, onmiddellijk in roei- bootjes met haken te hulp kwamen, mocht het niet meer lukken de kleine te redden. Zij bleef onvindbaar. De politie heeft den geheelen middag het dreggen voortgezet. Omstreeks halfvier werd het stoffelijk over- schot van, het meisje bovengehaald. Het lijkje is doer den G. G. D. naar het Binnen-Gasthuis overgebracht. De vlaggen van de sohepen aan de Oude Schans zijn halfstok geheschen. OP Z'N AMERIKAANSCH. (Een agent van het bureau Admiraal de Ruyterweg te Amsterdam deed Maandagmid- dag een vrij eigenaardige ontdekking. In den IJ-polder zag hij in het land een auto liggen, die geheel verlaten was. Bij controle van het nummer kwam spoe dig vast te staan, wie de eigenaar van het vehikel was. Deze evenwel kon de politie mededeelen, dat hij den wagen reeds sinds ge- ruimen tijd geleden verkocht had. Gezien den toestand waarin de wagen verkeerde, aldus de Tel., is het niet onmogelijk, dat de tegenwoor- dige eigenaar zich op Amerikaansche wijze van zijn auto heeft willen ontdoen, door hem gewoon aan den weg te laten staan. ZWENDEL OP FINANCIEEL GEBIED. Reeds herhaaldelijk is gewaarschuwd tegen praktijken, van voomamelijk in het laatste jaar uit den grond verrezen kleine banken van onbekenden naam, welke zich bezig houden met z.g. ,,speculatieve" effecten- en goederen- transacties, doch waarvan de eigenaars er vrijwel uitsluitend op uit waren goedgeloovige lieden op handige wijze van de noodige con- tanten te ontlasten. De afdeeling recherche- administratie van, lfet hoofdbureau te Amster dam heeft reeds verscheidene malen naar de praktijken van zich ,,ban,kiers" noemende per- sonen een onderzoek ingesteld. Thans houdt de politie zich onledig met het onderzoek naar een zwendelondememing op financieel gebied, als gevolg waarvan verscheidene personen in de hoofdstad en in de provincie voor kleine en grootere bedragen door zulk een bankier, die eenigen tijd „zaken" in een kantoor in het centrum van Amsterdam heeft gedreven,, doch sinds kort verdwenen is, zijn opgelicht. Te New-York werd dezer dagen de alom bekende partiduliere detectieve, Scaffa, ge- RHEEMATISCHE PIJN IN BEIDE BEENEN. Alle pijnen nu geheel verdwenen. Deze dame uit het noorden van ons land had hevige pijnen in de beide beenen; na ge bruik van twee flacons Kruschen Salts waren de pijnen totaal verdwenen. Lees slechts haar brief: Begin Juni kreeg ik plotseling veel pijn in 'beide beenen, zoo zelfs, dat ik soms jgeen vijf passen kon loopen. Verschillende middelen heb ik geprobeerd, o.a. smeersels, een natuur- hjke geneeswijze en verder in Augustus veel zonnebaden. Niets heeft eenige verliahting gegeven. Toen werkelijk teneinde raad, heb ik een potje Kruschen Salts gekocht en ge- regeld volgens voorschrift gebruikt. Nu kan ik U, na nog geen twee flacons te hebben ge bruikt, laten weten, dat alle pijn absoluut ver dwenen is. Zeer gaarne zend ik U dan ook dit schrijven, om ook anderen te overtuigen, dat Kruschen Salts schitterend is," Mevr. S. te W. Stijfheid, rheumatiek, ischias, enz. vinden bijna altijd hun oorzaak in een min of meer sterke onzuiverheid van het bloed door opge- hoopte afvalstoffen. De zes zouten, waaruit Krusch'en Salts is samengesteld, sporen nieren en ingewanden aan tot krachtiger werking, waardoor urinezuur en andere onzuiverheden worden verwijderd en aldus de oorzaak van het lijden wordt weggenomen. Binnen korten tijd zulien de pijnen verdwenen zijn, en voor- goed, want de „kleine dagelijksche dosis" Kruschen is het natuurlijk recept voor een volkomen inwendige zuiverheid. Stralende gezondheid voor een cent per dag. Kruschen Salts is uitsluitend verkrijgbaar bij alle apothekers en drogisten k f 0,90 en 1,60 per flacon, omaetbelasting inbegrepen. Let op, dat op het etiket op de flesdh, zoowel als op de tauitenverpakking, de naam Rown- tree Handels Maatschappij voorkomt. Adv. arresteerd, die zich gespecialiseerd had in de opsporing van gestolen juweelen. De detec tive ,,werkte" over het algemeen tot groote tevredenheid van zijn clienten en in de meeste gevallen gelukte het hem dan ook de gestolen goederen weder aan de rechtmatige eigenaars terug te bezorgen. Weliswaar was het door hem verlangde honorarium vrij hoog, hetgeen echter een gevolg was van de door hem ge- bruikte rnethode; hij zocht namelijk niet de dieven, doch deze zochten hem, dikwijls direct, soms ook via 'n bemiddelaar. De leden van de New Yorksche onderwereld, wisten name lijk, dat zij bij Scaffa een hopgere prijs voor gestolen juweelen konden bedingen, dan bij een heler, die geiijk bekend, slechts een be- lachelijk klein gedeelte van de waarde van gestolen goed betaalt. Op deze wijze waren alle betrokken partijen tevreden. De dieven ontvingen „de hoogste prijs", de bestolenen kregen hun juweelen terug en de detectieve streek een aardig honorarium op. TEGEN DE MARGARINE. Eenige weken geleden heeft de directeur van de stoomzuivelfabriek te Coevorden aan de leden dezer cooperatieve fabriek een cir culate gezonden, die in de landbouwpers nog- al opschudding veroorzaakte. In zeer krasse bewoordingen werd in dien omzendbrief den boeren erop gewezen, dat zij geen recht heb ben tegen de margarine-fabrieken te ageeren, zoolang zij zelf niet het voorbeeld gaven door uitsluitend roomboter te gebruiken. „Houdt op met het geklets", zoo stond er onder meer in, zoolang gijzelf niet beter uw belangen dient." Gedreigd werd met uitsluiting van melkleve- ring, wanneer niet voor eigen gebruik room boter van de fabriek werd gekocht. Hoewel men het over den toon, die in den brief werd aangeslagen, lang niet eens was, heeft men toch, aldus de N. R. Crt., den in houd ter harte genomen en er ontwikkelt zich een krachtige actie voor een margarine-vrij platteiand. In tal van dorpen hebben de boe- len zich vrijwillig verbonden tot boycot van de margarine, niet alleen door dit product niet meer op eigen tafel te dulden, doch ook door uitsluiting van leveranciers, die in him zaak margarine verkoopen. Hier en daar heeft dat van de zijde van winkeliers verzet uitgelokt, doch er zijn ook dorpen waar de winkelstand meewerkt. Zoo is in Sleen dezer dagen een vergadering gehouden van het bestuur van de zuivelfabriek aldaar, met de plaatselijke win keliers en als gevolg daarvan is thans ter plaatse geen margarine meer verkrijgbaar. De winkeliers verkoopen uitsluitend roombo ter en zijn door de fabriek in staat gesteld dat te doen voor den fabrieksprijs. Wie nu nog margarine wil gebruiken moet deze koopen van venters uit andere plaatsen. Aan de bur- gerij is echter gevraagd, de actie voor het eigen product te steunen. Leveranciers van de zuivelfabriek zien toe of venters met krui- deniers- en bakkerswaren margarine te koop aanbieden. Is dit het geval dan wordt zulk een venter de klandizie van de boeren opge- zegd. Wij meenen schrijft de Red van De Z. er toch op te moeten wijzen, dat een dergelijke actie te ver gaat, vooral, omdat vele gezinnen, hoe gaarne ze ook roomboter zouden willen consumeeren, noodgedwongen op de goed- koopere margarine zijn aangewezen. Gaat deze actie gepaard met een gelijktijdige, be- langrijke prijsverlaging van de roomboter, dan is ze althans niet tot onvruchtbaarheid ge- doemd. AUTO RIJDT OP EEN GROEP KERIK- GANGERS IN. Zondag is te Boxtel, tengevolge van het springen van een band de heer v. D. uit Hil- versum met zijn auto op een groep kerkgan- gers ingereden. De dames v. L. en de heer v. L. uit Boxtel werden gegrepen. Allen liepen vrij ernstige verwondingen op. Zij werden na verbonden te zijn naar hun woning vervoerd. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt en de auto in beslag genomen. EEN ONTROUWE PENNINGMEESTER. Een penningmeester van een muziekvereeni- ging te Utrecht, een 39-jarige bankwerker te dier stede, was met 80 uit de kas op stap gegaan. Te Breda is hij door de politie aan- gehouden en daarna naar Utrecht gebracht. NOODLOTTIGE STOEIPARTIJ. Zondagmiddag omstreeks vier uur heeft in het Noordenplantsoen te Groningen een era- stig ongeluk plaats gehad.De 25-jarige mej. A. P. uit Peizermade die met een klein kind,, op een 25-meter hoogen heuvel aan het stoeden was, stortte plotseling naar beneden. Zij kwam met het hoofd op een steen terecht. Met zware inwendige kneuzingen en een hersenschudding werd zij opgenomen en naar het R.K. ziekenhuis te Groningen overge bracht. POGING TOT VEKGIFTI GING MET FOSFORUS. De gearresteerde 45-jarige vrouw Frederika J., huisvrouw van den arbeider Klaas van der W., wonende aan het z.g. Zoutmanslaantje te Veendam, heeft aan de gemeentepolitie be kend, in de koffie en de spijzen voor haar man bestemd, fosforus te hebben gedaan, met de bedoeling hem van het leven te berooven. De man had geroken, dat dit vergif in de koffie was gedaan en hij is daarom met een kan kof fie naar de politie gegaan. De in beslag genomen koffie en spijzen wor den te Groningen scheikundig onderzocht. De vrouw wordt ter beschikking van den Officier van Justitie te Groningen gesteld. GEWAPEND CHAUFFEUR GEARRESTEERD. De ambtenaren van het Rijkstoezicht op de Spoorwegen hebben Zaterdagochtend aan het Damsterdiep te Groningen aangehouden een exploitant van het taxibedrijf DelfzijlGro ningen v.v., die ondanks de door hem afge- legde verklaring, dat hij zijn taxibedrijf niet meer zou uitoefenen, omdat dit door de recht- bank strijdig is verklaard met de wet op de Openbare Middelen van Vervoer, toch voort- ging met het vervoer van passagiers. Hij weigerde uit te stappen en zijn taxi waarmede hjj drie passagiers vervoerde af te geven, doch trachtte weg te rijden. Zijn weerbarstig- heid veroorzaakte een volksoploop. De man werd gearresteerd en in verzekerde bewaring gesteld. De politic vond in de auto 'een geladen pistool, een parabellum met acht scherpe pa- tronen, een doos met een groot aantal patro- nen, terwijl verdachte ook nog een houder met patronen in den zak had. DRIE MOORDEN OP ZIJN GEWETEN. Naar de N. R. Crt. vemeemt, had het mail- schip „Stuyvesant" van de Kon. Ned. Stoom- boot Mij., dat op het laatst van de vorige week uit West-Indie te Amsterdam is aangekomen, een onvrjjwillige passagier aan boord, een halfbloed van Fransche nationalitedt, voor wien bij aankomst aan de Surinamekade een eel wagen gereed stond. Hij zou op transport worden gesteld naar Leeuwarden voor het ondergaan van een vonnis, waarbij hjj tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld. Voor zoover onze inlichtingen strekken, heeft deze man niet minder dan drie moorden op zijn geweten. De eerste pleegde hg in Frankrijk als gevolg waarvan jiij naar Cayenne werd verbannen. Na daar vier jaren te hebben doorgebracht, wist hij, na een opzichter te hebben vermoord, naar Surinaamsch, grondgebied te ontsnappen Een derde moord daar gepleegd, bracht hem in aanraking met den Surinaamschen rechter, die hem tot levenslange gevangenisstraf ver- oordeelde. Voor het ondergaan van dit vonnis was hij naar ons land overgebracht. ONVOORZICHTIGE JONGENS. Donderdagavond is op den Frieschen straat- weg bij Hoogkenk een ernstig ongeluk ge- beurd. Drie jongens, die daar per fiets Aeden, hielden een wedstrijd met elkaar. Een van hen, de 16-jarige J. Kamstra, keek daarbij achterom en bemerkte toen niet, dat langs den weg een melkkar stond, met het gevolg, dat hij er tegen aanbotste. Met ernstige in wendige kneuzingen werd hij opgenomen en in zorgwekkenden toestand naar het Acade- misch Ziekenhuis te Groningen vervoerd. Het rijwiel werd totaal vernield. HET SPEL VAN DEN DRAAK TE HEEL. In het dorpje Heel, tusschen Roermond en Thorn, is de schutterij St. Sebastianus aan gewezen om den draak te bewaken en hem leder jaar aan het volk van het land van Heel te toonen. In de laatste jaren echter wist het volk van dit land niet goed meer hoe 't nu eigenlijk zit met dien draak. De legende leef- de er niet meer en de jaarlijiksche vertooning verloor haar verband met het historische verleden. Het bestuur van de schutterij nam toen het besluit, de legende weer levend te maken onder de menschen, en besloot dit in aanschouwelijken vorm te doen. Er groeiden plannen voor een openluchtspel. Pater Dr. R. Ritzen E.F.M. schreef den tekst voor het spel, dat tot titel heeft gekregen: Helena en Gehenna. Op 11 Augustus zal de eerste vertooning in het oude Hedele worden gegeven. Het spel combineert de legende met de gesohdedenis van het dorp. DE WALVISCHVANGST. Volgens te Moskou uit Petropavlovsk in Kamsjatka ontvangen berichten is daar de walvischvloot teruggekeerd. Er werden 153 walvisschen gevangen tegen 120, die volgens hot program hadden moeten worden gevangen. JONG MEISJE DOOR LEEUWIN GEWOND. Tijdens een dressuurproef te Brest werd de 21-jarige dochter van den eigenaar eexier menagerie door een leeuwin aangevallen, tegen den grond geworpen en ernstig aan den schouder gewond. Haar vader, die in de nabij- heid was, legde de leeuwin neer door een revolverschot tusschen de oogen. WAT EEN MAILBOOT VERBRUIKT. Op 26 dezer zal de mailboot Europa van de Hamburg-Amerika Lijn haar honderdste reis naar New-York en terug ondernemen. Na dezen tocht zulien de passagiers en de beman- ning, sedert het schip op 1 Maart 1930 in de vaart kwam, het volgende hebben verorberd: 514 millioen eieren, 5 millioen pond vleesch en gevogelte, 4 millioen pond fruit en 6 millioen pond aardappelen. Het schip zelf zal bijna een millioen ton ruwe olie hebben verstookt. GEEN LEVERTRAAN. Volgens de Temps beveelt de Russische dok- ter Lepsky aan levertraan voor kinderen te vervangen door kaviaar die niet minder vdta- minen D moet bevatten. DRIE DOODEN BIJ HET GRAVEN VAN EEN PUT. Maandagmiddag heeft een ongeluk op het terrein van de spinnerij Schwerin en Zn. te Breslau drie dooden geeischt. Er werd op dit terrein boven een bron een put gegraven en een arbeider, die in de put afdaalde werd door grondgassen bedwelmd en viel in het grond- water. Een andere arbeider, die zijn kame- raad tehulp wilde komen en eveneens afdaal de, raakte ook bedwelmd en kwam ook in het water terecht. De brandweer werd onmiddel lijk gewaarschuwd en weldra daalde 'n brand- weerman, overeenkomstig de voorschriften, voorzien van gasmasker en zuurstofapparaat, in de put af. Door een ongelukkig toeval bleef deze brandweerman aan een uitstekend voorwerp haken en viel. Met een speciaal apparaat s'aagde men er tenslotte in de drie verongelukten uit de put te halen, doch helaas kon toen slechts bij alle drie de dood gecon- stateerd worden. EEN BLOEDIG INCIDENT. In den avond van 11 dezer heeft te Meched sjeik Bahloul, een bij de politie bekende op- ruier, de bevolking trachten op te zetten tegen de nieuwe voorschriften inzake haardracht en kleedij. De politie, die er niet in slaagde hem tot rede te brengen, besloot de menigte te ver- spreiden. Daarbij werden sohoten gelost, die eenige dooden en gewonden maakten. Na tusschenkomst van troepen, werden de bel- hamels gearresteerd. Sjeik Bahloul is op de vlucht. Te Meched is het kalm. BEHOEFTEN. Met de boter die een groot gezin per jaar gebruikte, zou een snede brood van 20.000 vierkanten meter gesmeerd kunnen worden. In zakken van 100 kilo verpakt, zou men van het meel, dat jaarlijks verbruikt wordt, een ketting kunnen vormen, die 45 keer langs de evenaar gelegd kan worden. De jaarlijksche suikerbehoefte bedraagt 27millioen ton en het theeverbruik 810.000 ton. Het wereldverbruik per jaar van cacao bedraagt 450 millioen kg. ZESTIG JAAR TE LAAT VOOR EEN AFSPRAAKJE. Werklieden, die de woning van mevrouw J. Markwood te Pleasantville in den staat New- Yersey, een groote beurt gaven, vonden ach ter den schoorsteenmantel een ongeopenden, door de jaren vergeelden brief. Deze was ge- adresseerd aan de jongejuffrouw Otie Rees. De jongejuffrouw, thans mevrouw Markwood, maakte den brief open en vond een uitnoodi- ging om toij haar vriendinnetje Sallie Frye te komen theedrinken. Mevrouw Markwood aar- zelde niet de uitnoodiging te aanvaarden, en bij de tegenwoordige mevrouw I. Purgett heeft zij dolgezellig het kopje thee, waarvoor zij zestig jaar geleden was uitgenoodigd, ge- dronken. EEN VROUW VERBRAND. Te Saint Ouen is brand uitgebroken in een fabriek voor legerbenoodigdheden. Een ver- trek, waarin 15 arbeiders aan het werk waren, stond binnen enkele minuten in lichterlaaie. Een vrouw verbrandde en verscheidene andere werklieden kregen levensgevaarlijke brand- wonden. Het ,,Handelsblad" schrijft: Zondag werd, ter gelegenheid van den Na- tionalen Feestdag, Brussels oudste burger ge- stoken in het fcraditioneele kleed voor dien dag, de jas van het 12e linie-regiment. Een vrij groote menigte nieuwsgierigen was op de been om een bediende van het stadhuis zijn taak te zien verrichten. Een verslaggever heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om den man eenige vragen te stellen. Manneken Pis heeft 30 costumes als uiterlijke teekenen van de waardigheden die hem in den loop der jaren zijn verleend. Een deel daarvan berust in het gemeentelijk museum te Brussel, een ander deel wordt hem op voorgesohreven feest- dagen omgedaan. Den 7en Maart en den 14en Juli prijkt hij in de uniform van korporaal van het 19e regiment der Fransche jagers, met de Brusselsche kermis het rijke costuum van markies, etc. ongeveer een dozijn teza- men. Dertig jaar lang heeft zekere stadhuis- bediende Vandeputte het bekende beeldje aan- gekleed op feestelijke dagen; sinds 4 jaar doet het zijn opvolger, bediende Smet. Nog nooit was het noodig een uniform te vernieuwen; ook niet het kleed van bedelaar dat het ,,eerelid" van dit geld op gezette tijden siert. BOOT MET 21 MENSCHEN IN OOST-PRUISEN OMGESLAGEN. Zondagavond is op het Darenthener-meer bij Allenstein een noodlottig ongeluk gebeurd. Een roeiboot die op primitieve wijze als veer- boot dienst deed tusschen Darenthen en het ontspanningsoord op het Herthe-eiland in het meer, keerde overladen met 21 personen van het eiland naar Darenthen terug. Midden in het meer liep de boot plotseling vol en sloeg om. Van het gezelschap, dagjesmensohen uit Allenstein, zijn 11 personen verdronken en konden slechts 10 gered worden. TURKSCHE OUD-OFFICIEREN ALS VRIJWILLIGERS NAAR ABESSINIE. Het D.N.B. meldt uit Jeruzalem: Naar verluidt, hebiben zich vele oud-officie- ren van het Turksche leger uit Palestina en Transjordanie als vrijwilligers ter beschikking gesteld van het Abessijnsche leger. De offi- cieren zijn zelfs bereid. zelf hun reiskosten naar Abessinie te dragen. BENZINE-RESERVOIRS DIE NIET BERSTEN. De Britsche luchtmacht heeft in haar werk plaatsen in Farnborough een nieuw. soort ben zine-reservoirs aan proeven onderworpen. Er wordt van verklaard dat ze niet kunnen bre ken, scheuren of bersten. De proeven hebben diepen indruk gemaakt op de deskundigen. De tanks bleven heel indien men ze van vele hoogten op den grond liet vallen. Het Brit sche ministerie voor luchtvaart heeft daarom besloten de proefnemingen in de normale prak- tijk van de militaire luchtoefeningen voort te zetten, meer in het bijzonder om den invloed van de nieuwe tanks op de prestaties van het vliegtuig na te gaan. Twaalf moderne dienstmachines worden met de reservoirs uitgerust. Tegenover het groote voordeel, dat aan de aviatiek met deze verbeterde tankconstructie wordt beloofd, staat het in vergelijking onbe- duidende nadeel dat het vliegtuig er wat zwaarder door wordt. 'De nieuwe reservoirs zouden door hun hooger gewicht snelheid en reiklengte van het vliegtoestel wat verminde- ren en tevens den loonenden last. De experi- menten hebben tot heden aangetoond dat het gewicht aan brandstof, dat een vliegtuig dat van de nieuwe reservoirs is voorzien mee kan nemen, slechts 5 pet. minder behoeft te zijn dan dat voor een vliegtuig dat de gebruikelijke reservoirs heeft. Dat weer komt overeen met een vermindering van „reiklengte" voor de zwaarste en zwaarst geladen machine van ongeveer 40 K.M. Indien deze tanks werkelijk op den duur aan de verwachting zulien beantwoorden dan moet het brandgevaar bij een val of bij een onge- lukkige landing aanzienlijik kleiner worden zoo het niet geheel en al wordt opgeheven. Het recente ongeluk met de Fokker in Amsterdam en dat met de De Havilland in Heston hebben op deemiswekkende wijze voor de zooveelste maal aan dit brandgevaar herinnerd. Het zijn in eerste instantie de tanks, die door den val bersten, welke zoo snel een gaaf vliegtuig veranderen in het afschrikwekkend rookend wrak dat de persfotografen met de snelheid van moderne diensten en techniek in een om- mezien voor de oogen van millioenen brengen. Indien waar blijkt te zijn wat de vervaardi- gers van hun nieuwe product zeggen, dan zal de civiele luchtvaart wel niet dralen in haar besluit haar passagiers den zegen er van te verschaffen. KRANKZINNIGE MOORDENAAR. In een aanval van krankzinnigheid heeft een inwoner van het dorp Jozefow, in het district Wielun, zijn heele familie, vader, stiefmoeder, zuster en een kind van deze, vermoord. Na zijn daad verschanste hij zich in zfln huis en ontving de uit Wielun ont- boden politie met een hagel van schoten uit twee revolvers. Eerst nadat hij al zijn ammu- nitie versohoten had en met den laatsten kogel getracht had zelfmoord te plegen, kon h\j overweldigd worden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 8