ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANOEREN OFFIE ...YSENDYK GEELMERK DIE MEN BUU HEEL LEKKER VINDT 9328 VRIJDAG 26 JULI 1935 75e Jaargang Binnenland Buitenland Predikbeurten EERSTE BLAD TER NEUZEN, 26 JULI 1935. ZAAMSLAG. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per pest 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag- voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MA AND AG-, WOENSDAG- EN VRIJD AG A VOND. v *x-,»rirty.V#H3nimiVi Mill limUM" IIMIIH DI EN STPLICHT. Overgang naar de aanvullingsreserve en inlevering van rijksgoederen. Belioudens onvoorziene omstandigheden, zullen op 1 October a.s., naar de aanvullings- reserve overgaan: 1. de gewone dienstplichtigen der land- macbt, beboorende tot de lichting 1920, met uitzondering van ben, die de eerste oefening met een andere licbting hebben beeindigd. 2. de gewone dienstplichtigen der land- macht van andere licbtingen, die met de lich ting 1920 de eerste oefening bebben beein digd, met uitzondering van hen, die reeds eerder naar de aanvullingsreserve zijn over- gegaan. De tot de aanvullingsreserve behoorende dienstplichtigen zullen in geval van mobilisa- tie eerst behoeven op te komen, wanneer zij daartoe bij afzonderlijke openbare of persoon- lrjke kennisgeving worden opgeroepen. De aan deze dienstplichtigen verstrekte rijksgoederen zullen met uitaondapng van den baarkam in de tweede belft wan Sep tember of in October van dit jaar moeten worden ingeleverd. Blijkt bij de inlevering dat er goederen ontbreken of dat deze niet in den vereiscbten staat verkeeren, dan stelt de dienstplicbtige, wien het aangaat, zich o.a. aan bestraffing bloot. De ingeleverde zakboekjes worden, na wijzi- ging of vernieuv.'ing bij bet korps, wederom aan de dienstplichtigen verstrekt. Nader zal aan belanghebbenden worden bekendgemaakt, wanneer en waar de inleve ring moet plaats bebben. Aan de bierbij betrokken dienstplichtigen wordt in bun eigen belang aanbevolen er in- tijds voor te zorgen, dat hun goederen bij de inlevering gebeel in orde zijn. Ter Neuzen, 26 Juli 1935. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, da1 ter gemeente-secretarie ter inzage ligt een ver zoek met ibijlagen van de N.V. BATAAFSCHE IMPORT MAATSOHAPPIJVerkoopkantoor van „Koninklijke Shell"-Producten, gevestigd te 's-Gravenhage, Carel van Bijlandtlaan 16, om vergunning tot het opricbten van een benzine-installatie op het perceel kadastraal bekend in Sectie L No. 2090. Op Woensdag 7 Augustus a.s., des namid- dags drie uur zal in het Gemeentehuis gele- genbeid bestaan om bezwaren tegen de inwil- liging van dit verzoek in te brengen, en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren bebben, kunnen gedurende drie dagen, voor bet bovengemelde tijdstip, ter Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacbt van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie niet tot beroep gerecbtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op de bovenbepaalde dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen tenemde hun bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, den 24 Juli 1935. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVULLE, Secretaris. obligaties, zijn zij van oordeel, dat het voor- deel slechts tijdelijk zal zijn, aangezien het reeele verschil in koopkracht tusschen een tengevolge van de gestegen wisselnoteering grooter kwantum verzwakte guldens en het vroegere kwantum onverzwakte guldens, gaandeweg zal verminderen, tenzij natuurlijk een nieuwe devaluatie plaats heeft. Ook voor aandeelhouders brengt een devaluatie ernstige bezwaren, omdat uit de practijk gebleken is, dat de koersstijging geen gelijken tred boudt met de devaluatie, doch daar steeds beneden blijft. Waar bovendien devaluatie een groote onzekerheid schept in den intemationalen geld- en goederenhandel, daar plaatsen de vereeni- gingen zich achter de monetaire politiek der regeering en dringen met klem aan op de in- tegrale handhaving van den gulden. VERDERE VERHOOGING VAN HET DISCONTO. De Nederlandsche Bank heeft met ingang van vandaag haar disconto evenals haar overige rentetarieven met 1 pet. verhoogd. Het disconto komt nu op 6 pet. Door de verhooging van de tarieven, waar- van de Nederlandsche Bank gisteravond mede- deeling deed, is de rentestand thans als volgt geworden: 26 Juli 25 Juli Wissel disconto 6 5 Promessendisconto 6% 5% Beleening van effecten 6% 5% Beleening van goederen 6% 5% Voorschotten in Rek. Crt. 6% 5% Wie na de drastische verhooging van het disconto door de Nederlandsche Bank van Woensdag, welke den dag daarop in werking trad, nog getwijfeld mocht hebben aan den vasten wil bij de leiding van onze centrale bankinstelling om den gulden in deze politieke troebele dagen niet het kind van de rekening te laten worden, die zal thans van zijn twijfel genezen worden. Het blijkt nu toch wel heel duidelijk, dat de Nederlandsche Bank van het wapen van haar disconto tarief het voile ge- bruik wenscht te maken. METSELAAR TOT GEMEENTE-ONTV. BENOEMD. De Kroon heeft vemietigd een besluit van den gemeenteraad van Nieuw-Beijerland, waarbij de metselaar 'H. J. v. d. B. tot ge- meente-ontvanger is benoemd. De Kroon acht dit besluit in strijd met het algemeen belang, daar gebleken is, dat de be- noemde onvoldoende bekend is met de admi nistratis der gemeente-financien en redelijker- wijs ook niet in staat kan worden geacht de aan het ambt van gemeente-ontvanger ver- bonden werkzaamheden te eeniger tijd naar behooren te vervullen. OONTINGENTEERIN GSMAATREGELEN De contingenteering van klompen en klom- penmakerswerk zal per 1 Augustus a.s. voor den tijd van zes maanden worden verlengd. Het autonome percentage is vastgesteld op 70; overigens wordt de contingenteering op denzelfden voet voortgezet. De contingenteering van rijwielen, wljwiel- frames, electrische rijwiellampen en rijwiel- onderdeelen zal per 1 Augustus a.s. voor den tijd van een jaar worden verlengd. De toewijzingen zullen worden verstrekt op basis van den gemiddelden invoer in de jaren 1932, 1933 en 1934. De autonome percentages ondergaan geen wijziging. DE ZWARTE DRAAK KIEST PARTIJ TEGEN ITALIe. Reuter meddt uit Tokio dat de extreem-na- tionalistische ,,Zwarte Draak", het genoot- schap dat in het politieke leven in Japan een machtige rol speelt, zich in het Italiaansch- Abessinisch gesohil heeft gemengd. De leiders van het genootschap zijn bijeen- gekomen en hebben besloten aan Mussolini een telegram te zenden waarin geprotesteerd wordt tegen den gewapenden druk, die Italie op Abessinie uitoefent en die in strijd is met hot internationale recht, en waarin er bij den Duce op wordt aangedrongen, zijn troepen uit Abessinie te houden en de agressieve politiek te laten varen. De leiders hebben vervolgens een beroep gedaan op den minister-president en de mi nisters van buitenlandsche zaken, marine en oorlog, met verzoek „afdoende maatregelen" te nemen tot beslechting van het Italiaansch- Abessinisch geschil. Het is de „Zwarte Draak" die voor een groot deel verantwoordelijk was voor de verklaring ■van den oorlog aan Rusland in 1904 en voor de uittreding uit den Volkenbond in 1933. i,iiigez. ivieu. DE KABINETSCRISIS. H M de Koningin heeft den ministers, in verband met het 25 Juli j.l. aangevraagde ont- slag verzocht, alle te verrichten werkzaam heden te behandelen en de loopende zaken te wilien afdoen. Hoewel de ministers hun ontslag hebben aangevraagd aan H.M., zal het kabinet zich hoewel het demlssionair is, nog met de regee- ringszaken blijven belasten. Het ministerie zal, in verband met de zich elken dag voordoende moeilijkheden, geheel gebruik maken van de bevoegdheid, haar ge- geven en ten voile hare krachten wijden aan de handhaving en bescherming van onze munt. H. M. de Koningin heeft, na bespreking op gisteren met den voorzitter der Eerste en der Tweede Kamer en met den vice-president van den Raad van State, hedenmorgen Prof. Aal- berse ontvangen en hem opdracht verleend tot vorming van een parlementair kabinet, op zoo breed mogelijken basis. Prof. Aalberse heeft verzocht de opdracht in beraad te mogen houden, waarop de Koningin den wensch heeft uitgesproken, zijne beslissing binnen enkele dagen te mogen vernemen. DE MONETAIRE POLITIEK. De Vereeniging Effectenbescherming en de Vereeniging Fondsenhouders hebben zich met een mededeeling tot den raad van ministers gewend, waarin zij zich solidair verklaren met de monetajre politiek, zooals deze door het ka binet is gevolgd. Zij wijzen dan ook elk mani- puleeren met den gulden, dat tot devaluatie leidt, met kracht van de hand. Dat devaluatie een ramp zo-u zijn voor den houder van binnenlandsche obligaties meenen genoemde vereenigingen niet nader behoeven aan te toonen. Wat betreft de buitenlandsche DE „BLIJDE INTREDE" TE GENT. Koning Leopold en koningin Astrid zullen op 6 October hun „blijde intrede" doen te Gent. Groote feestelijkheden zullen daarmede ge- paard gaan. Na Gent zullen de andere provin- ciehoofdsteden aan de beurt komen. HET SUOCES VAN DE WERELD- TENTOONSTELLING. Tijdens de Belgische nationale feestdagen (20, 21 en 22 dezer), is het, mede dank zij het buitengewoon mooie wper, bijzonder druk ge- weest op de Brusselsche wereldtenboonstelling. Zaterdag 20 Juli telde men 135.000 bezoekers, Zondag 420.000 en Maandag 160.000, in totaal dus, voor de drie dagen, 715.000. Sedert offi- cieele opening, op 27 April, hebben niet min der dan 9 millioen menschen de Brusselsche wereldexpositie bezichtigd. Alle verwachtin- gen zijn overtroffen, aangezien de organisa- tors slechts op 10 millioen bezoekers gerekend hadden en de tentoonstelling nog drie maan den geopend bljjft. 'Het zijn vooral vreemdelingen die zich thans in de tentoonstellingslanen verdringen; de Ne- derlanders zijn, op dit oogenblik, verreweg het talrijkst. DE BURGEMEESTER VAN NEW YORK EN DE DUITSCHERS. Uit New York wordt gemeld, dat de vrien- den der Duitsche nat.-soc. aldaar boos zijn en te Brooklyn een groote bijeenkomst hebben bijeengeroepen om te protesteeren tegen de weigering van den burgemeester van New- York, La Guardia, om een vergunning tot uit- oefening van zijn beroep te verleenen aan een Duitschen masseur. Als reden van die weige ring had de burgemeester opgegeven, dat in Duitschland de Amerikanen en vooral de Ame- rikaansche Joden een ongunstige behandeling genieten. La Guardia was van zijn houding niet af te brengen, ook niet toen men hem vroeg, of het Amerikaansch-Duitsch handels- verdrag van 1925 niet aan de Duitschers ge- lijkheid van uitoefening van beroep in de V. Staten toestond. Dat verdrag heeft ant- woordde La Guardia geen waarde en geen uitwerking, want Duitschland eerbiedigt de rechten niet van Amerikaansche burgers in Duitschland. HOOFDAKTE. Te Rotterdam is geslaagd voor het examen hoofdakte mej. G. Dieleman alhier. j GESLAAGD. Bij het op 1, 2 en 3 Juli gehouden examen Boekhouden, vanwege de Vereeniging van Leeraren in de Handelswetensehappen te Amsterdam, slaagde o.m. onze stadgenoot de heer A. Will. BEZOEK BRUSSEL. Naar wij van het bestuur van de Ohr. Reisvereeniging vernemen hebben zich voor de reis naar Brussel reeds 121 personen laten inschrijven. Dit gezelschap zal met 5 autobussen wor den vervoerd. Teneinde tegemoet te komen aan belang hebbenden is, blijkens achterstaande adver- tentie, het oestuur alsnog bereid een zesde bus in te leggen. Mm i.aadplege de adverten- ties. HET RESULTAAT. De oliebollendag is naar ons gemeldt wordt, geslaagd. Het dames-crisis-comite heeft onder leiding van haar presidente mevr. Van Rompu, een goede dag gehad. Wij waren in onze opzet gelukkig, sedert wij de toezegging hadden van de directie der Oliefabrieken Calve-Delft, dat ons voldoende olie gratis zou worden gezonden. Daarop volgden enkele bakkers, winkeliers en melk- slijters die ons een deel van de grondstoffen hebben geschonken. Voorts heeft het" comite alle hulp en mede- werking gehad van de leerlingen der Landr bouw-huishoudcursus, onder leiding van de leerares mej. Dekker, terwijl de familie v. Kolk dien dag, op uitnemende wijze heeft geholpen en een deel van de bollen voor ons bakte. Tusschen dit alles door, was er een gezel- lige bedrijvigheid, rond de tent in de Noord- straat, die bijzonder voor dat doel was ge- bouwd; de verkoopsters mevr. Herrebout en mej. Zonnevijlle zijn er in geslaagd, veel uit de tent te verkoopen. Na afloop werd de opbrengst geteld, onder- wijl kwamen de dames met hun bussen van de straatverkoop binnen; ide totaie bruto op brengst bedroeg 227,29. Een woord van waardeering voor hen, die aan deze zaak hebben medegewerkt, is hier zeker op z'n plaats. POLDERBESTU REN. Bij Kon. Besluit zijn met inigang van 1 Augustus a.s. benoemd: tot gezworene van den Koudepolder de heer B. van Hoeve te Hoek; tot gezworene van den Kruispolder de heer R. A. Vereecken te Hontennisse; tot gezworene van het Waterschap Groede en Baanst de heer A. C. Salome te Groede. BEZOEK. Jl. Woensdag arriveerde alhier per auto een reisgezelschap bestaande uit vooraan- staande landbouwers uit Beirendrecht en om- geving. De burgemeester van Beirendrecht en een vertegenwoordiger der beetwortelsui- kerfabriek aldaar vergezelden deze bezoekers, die hierheen kwamen voor het bezichtigen eener mooie hofstede en voorts de beziens- waardigheden van Ter Neuzen en omgeving. Het gezelschap werd ontvangen en bege- leid door den heer M. 't Gilde. Als doel van het bezoek was de keuze ge- vallen op de hofstede van den heer H. de RegtHuijssen, aan 't Zwaantje. De bezoe kers werden door den heer De Regt gastvrij ontvangen en zijn bedrijf ter bezichtiging ge- steld, waarbij ondertusschen alle noodige en gevraagde inlichtingen werden gegeven. Elerst werd de veestapel bezichtigd en vervolgens de akkers, waama het gezelschap door mevr. De Regt'Huijssen werd genoodigd in de huiskamer, tot het gebruiken van eenige ver- verschin|gen, die in verband met de warmte zeer welkom waren. Ook ontvingen de gasten van den heer De Regt een foto van de boer- derij als aandenken. Na den gastheer en zijn vrouw voor de ont- vangst en het onthaal vriendelijk te hebben dank gezegd, werd de reis voortgezet naar Ter Neuzen, waar een kijkje werd genomen bij de groote zeesluis en voor verfrissching eenigm tijd werd getoefd aan den oever der mooie Schelde. Vervolgens werd teruggereden naar de stad, waar aan het postkantoor werd uitgestapt, en een wandeling werd aangevan- gen over de Scheldekade, een bezoek gebracht aan de warenmarkt, de graanmarkt enz. Zeer voldaan over hetgeen men gezien had, stapten de bezoekers toen het him tijd gewor den was weer in hun auto, om via Sas van Gent, Selzaete, Moerbeke en Antwerpen de thuisreis naar Beirendrecht te maken. EERVOLLE VERMELDINGEN. Op de Woensdag en Donderdag j.l., ter ge- legenheid van het 25jarig bestaan van den Zeeuwschen Bakkersbond te Middelburg ge houden brood- en beschuitwedstrijden, be- haalden onze stadgenooten: A. Jansen, Steen- kamplaan, een eervolle vermelding voor een inzending tarwebrood; A. Eckhardt, Donze- Visserstraat, een eervolle vermelding voor een inzending melkbrood, en A. Kavelaars, Noordstraat, een eervolle vermelding voor een inzending kleinbrood. FILM RADIO-REIS TOCHT OUDEN VAN DAGEN. Zij die de radio-treinreis op den tweeden Pinksterdag of die met de ouden van dagen nu kortgeleden hebben medegemaakt, zullen gezien hebben, dat onze stadgenoot de heer But, gewapend was met een vreemsoortig apparaat hetwelk hij af en toe voor het oog hield. i Velen vroegen zich af wat deze geste te be- i duiden had, doch een der oudjes die eertijds j het zilte water der groote spoelkom door- ploegd had, bracht uitkomst. „Het was een soortement sextant, een instrument waar- mede de zon ,;geschoten" wordt, om aldus de plaats waar men zich bevindt, te kunnen be- palen." Doch dit kwam anders uit. Hedenmorgen werden we in de gelegenheid gesteld de uitwerking van het apparaat in oogenschouw te nemen. Het bleek te zijn een filmtoestel, waarmede prentbeelden geprodu- ceerd kunnen worden die een middellijn heb ben van 16 m.M., absoluut onbrandbaar zijn, en dat zeer geschikt is voor het verfilmen van allerlei evenementen die daama in de huiskamer of bioscoop kunnen worden afge- draaid. We kregen verschillende prentbeelden uit de radio-treinreis op den tweeden Pinkster dag te zien. Zoo goed als alle touristen pas- seeren de lens. Prachtige opnamen gemaakt te Namen en Dinant, deels in kleuren ver- filmd, trokken aan ons oog voorbij. De clou van de film vormt echter wel de opnamen genomen tijdens den tocht met de ouden van dagen. Het uitstappen aan den voet van den Kluisberg, de opnamen in den trein, de koffiemaaltijd in de hotels „Beau sejou'r" en „Modeme", de prachtige vergezich- ten over het heerlijke natuurlandschap en niet te vergeten de close-ups genomen boven op den 'Kluisberg vormen tesamen een keurig geheel. Het slot van de rolprent brengt ons opnamen van den fokveedag te Axel. LEGEROEFENINGEN. Op 23 Aug. a.s. zal door het Landst. Korps Motordienst afd. Zeeland een groote oefening worden gehouden in de omstreken van%Zaam- slag, met medewerking van de Transport- colonne van het Nederlandsche Roode Kruis uit Ter Neuzen en Zaamslag en de Lucht- vaartafdeeling uit Soesterberg. Door de zeer welwillende medewerkmg van den Directeur van de Zeeuwsch-Viiaamsche Tramweg Mij., worden de gewonden van de tramhalte te Zaamslag vervoerd naar de hoofdverbandplaats per tram. DE TWEEDE NEDERLANDSCHE SCHELDEVLUCHT. Aan den navigatiewedstrijd om den Zilve- ren Scheldemeeuw op 27 Juli wordt dit jaar deelgenomen door de navolgende vliegtuigen: PHAJH, Koolhoven, bestuurder Tjalling Visser; PHAJM, Moth, bestuurder Carl van •t Groenewout; PH—JVLAC, Waco, bestuurder M. A. G. v. d. Leeuw; PHAIA, Pander, be stuurder W. E. Noordink; PH AJC, Focke Wulf, bestuurder J. Tempelman; PHAIT, Pander, bestuurder H. J. P. van Heek; PH JHO, Moth, bestuurder Ten Bosch. Als sportvlieger buiten mededinging heeft de heer Leon uit Brussel, met zijn tweedekker SV 4, ingeschreven. Evenals verleden jaar nemen een drietal toestellen van de luchtvaartafdeeling te Soes terberg deel aan de rondvlucht; deze zullen zich met goedvinden van den commandant der L.V.A. met de koerscontrole der deel- nemers aan de wedvlucht belasten. Ook zul len er drie CV vliegtuigen der marine lucht- vaartdienst het parcours buiten mededinging meevliegen. De Nationale Luchtvaart School te Rotter dam zal den heer H. M. Schmidt Crans met het auto-gyro of molenwiekvliegtuig zenden. Het was de K. L. M. dit jaar niet mogelijk een vliegtuig voor het medevliegen van het parcours beschikbaar te siellen, wel zal men trachten rondvluchten boven Vlissingen te organiseeren. Onmiddellijk nadat de jury haar rapport gereed zal hebben, vindt in het K.L.M.-restau rant de uitreiking van den wisselprijs plaats. Alle deelnemers, die de vlucht correct vol bren gen ontvangen dan een herinnering. In verband met het feit, dat de slachtofifeis van „De Gaai" kortelings begraven werden, is er van af gezien den wedstrijd met muzietc op te luisteren. Aangezien de route van de tweede Schetde- vlucht dit jaar geheim is, kan in de pers geen mededeeling daarvan worden gedaan. Teneinde onze lezers echter eenigermate aa te lichten, bericht de wedstrijdleiding ons. dat des namiddags tusschen half drie en vier uur; de vliegtuigen o.m. verwacht kunnen worden. boven of nabij de volgende in alfabetiscta volgorde opgegeven plaatsen: Aardcntaig, Breskens, Cadzand, Cats, Domburg EHe- woutsdijk, Goes, Groede, Hoofdplaat, Kort- gene, Koudekerke, Nieuwvliet, Nisse. Oost- burg, Oostkapelle, Sluis, St. Anna tei Mnij— den, Ter Neuzen, Veere en Zoutelaode. Des middags omstreeks 12 y2 uur komen de deelnemers over Wissekerke, Veere en Middel burg naar het vliegveld Vlissingen; des nior- gens tusschen 10 en 11 uur landen ze. via Brouwershaven te Haamstede. R.K. ONDERWIJZERSDAG. De jaarlijksche R.K. OnderwijzeTsdag-, (fit najaar de 9e, voor de afdeelingen Hulst en Oostburg van den K. O. B., wordt gehouden op Woensdag 2 October e.k. De plaats, waar de dag gehouden wordt en 't programma voor dien dag is nog onbekend. VOETBALVEREEN. „TERNEUZEN". Voor de gisteravond door de voetbalver „Temeuzen" gehouden algemeene vergade- ring, was niet bijster veel belangstellinig. Na het uitbrengen van de gebruikelijke ver- slagen kwam aan de orde de verkiezing van bestuursleden wegens periodieke aft reding. Bijzonder vlug was ditmaal dit punt afgehan- deld, daar de aftredenden, de heeren Van de Broeke, Reijerse, Verhage, Klouwers, Van de Wege en Annot, bij acclamatie werden her- kozen. Tot leden van de elftal-commissie werden herkozen de heeren Klouwers en De Doeider en in de plaats van den heer Riemens, die zich niet meer beschikbaar stelde, de heer Reijerse. Dr. G. J. WEYLAND. Dr. G. J. Weyland, predikant der Ned. Her*, kerk te Veere, meer bekend als jaren iang voorzitter van de Algemeene Synode der Ned. Herv. kerk, is na een langdurig ziekbed, te Middelburg overleden. Hij was geboren 2T April 1860 en heeft na in 1888 te zijn gepro- moveerd zijn predikantsambt begonnen te Austerlitz. Een benoeming tot directeur van het Nederlandsch Zendingsgenootschap deed hem in 1893 zijn ambt neerleggen, dat taj in 1896 te Veere weer heeft hervat. Voor dat de overledene president der synode was, had hij in dat college zitting, o.m. als vice-voorzitter. 'Ook als secretaris van het Provinciaal Kerkbestuur van Zeeland, als synodaal ver tegenwoordiger in het Algemeen College van Toezdcht op het Beheer der Kerkelijke goede ren en fondsen en als voorzitter van de Alge meene Synodale commissie heeft hij de Ned. Herv. kerk gediend. Zooals uit de hierboven aangegeven jaar- tallen blijkt, heeft hij de gemeente Veere bijna 40 jaar als predikant gediend, hetgeen het centrale punt van zijn arbeid was. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de week van 1420 Juli kwamen in ooze provincie slechts 2 gevallen van besmettefijke ziekten voor: 1 te Middelburg van paca- typhus en 1 van roodvonk te Serooskerke. Bij den gemeente-veldwachter J. van Westenbrugge alhier zijn als gevonden gede- poneerd: een alpinomuts, en pet, een sleufcel en twee meisjestaschjes ZONDAG 28 JULI 1935. Ned. Hervormde .Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u. en 2.30 u., Dr. L. i.. Cazemier. SLUISKIL. 9.30 u., de heer H. J. Plaggemanr 2.30 u., de heer L. Dek. AXEIL. 9.30 u., de heer J. Smit van Heemstede; 2 u., de heer iH. J. Plaggemars Sluiskil. HOEK. 9.30 u., Ds. E. Raams; 2.30 u., de J. Smit, van Heemstede. ZAAMISLAG. 9.30 u., leesdienst; 2.30 u.. Ds. GL van Dis. SAS VAN GENT. 9.30 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. PHILIPPINE. 2 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. Gereformeerde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. P. wnt de Mearel, van Driesum, H. A. AXEL. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Post. HOEK. 10 u. en 3 u„ Ds. J. A. Vink. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Kok. Chr. Gereformeerde Kerk. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Tolsma. 6.30 u., Tijdrede door Prof. G. Wisse, Apeldoom. Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u., lees dienst. AXEL. 9.30 u. en 2.30 u., leesdienst.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1