ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN 9325 VRIJDAG 19 JULI 1935 75e Jaargang Binnenland Buitenland EERSTE BLAD TER NEUZEN, 19 JULI 1935. NEUZENSCHE GO U RANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per pest f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post S 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. titgeefster: Fir ma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20. KREINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen venminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst Sen dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. OPENING EN SLUITING DER JACHT. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat blijkens beschik- king van Zijn Excellentie den Minister van Economische Zaken zijn beschikking van 25 Mei 1035, Directie van den Landibouw, afdee- ling II A no. 6585, in dien zin is gewijzigd, dat de jacht op patrijzen in Zeeuwsch-Vlaande- deren zal zijn geopend van 2 September 1935 tot 1 Januari 1936. Ter Neuzen, 18 Juli 19®5. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZiNGA. TWEKOE KAMER. Vergadering van Woensdag. Herdenking Mr. P. W. A. van der Linden. klaring omtrent het heengaan van Minister Van Steenberghe. Hij vraagt of naar de meening van het kabinet devaluatie ha aan- neming dezer voorstellen niet meer noodig is. Daaromtrent vroeg hij een duidelijke uit- spraak, omdat de salariskorting onaanvaard- baar zou kunnen worden, indien leden van dit kabinet meenen dat devaluatie ten slotte niet kan uitbiyven. Men moet zakelijk vertrou- wen kunnen hebben in het regeeringsbeleid van heit kabinet. Verlaging van de vaste lasten is noodig. Niet van belang is, hoeveel geld de arbeider krijgt, doch wel wat hij er voor kan koopen. De keus gaat tusschen consequentie, dbflatie of devaluatie. De heer Joekes noemt dit wetsontwerp ge- matigd. Hij sluit zich aan bij het betoog van den heer De Geer. De wensch van den heer Aalberse, om de stemming nopens het ont- Oud Eik en Duinen, waren talloozen te samen gekomen om den ontslapen staatsman een laatsten groet te brengen. De rouwdienst werd bijgewoond behalve door de nabestaanden, door den vertegenwoor- diger van H. M. de Koningin, Jhr. A. G. Sickinge, kamerheer van H. M. en door den vertegenwoordiger van H. K. H. Prinses Juliana, Mr. J. C. baron Baud, zoomede o.m. door den Minister-President Dr. H. Ooijn, de vice-president van Raad van State Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland. Omstreeks kwart voor twaalf werd de rouw- stoet geformeerd. Nadat de kist met het stof- 1 feljj'k overschot van den ontslapen staatsman !in den rouwwagen was geplaatst en met het lijkkleed was gedekt, werden aan dit kleed gehecht kransen van H. M. de Koningin en j van H. K. H. Prinses Juliana, terwijl mede aan den wagen werden bevestigd bloemwer- werp van de verlaging der vaste lasten te ken van ket permanente Hof -van Intematio Cort De Voorzitter brengt, terwijl alien zich van hun zetel hebben verheven, hulde aan de na- gedachtenis aan Mr. P. W. A. Cort van der Linden, wiens leven tot het einde toe in on- verzwakte trouw het vaderland was toegewyd. Spr. prjjst het werk, dat de overledene heeft gedaan tijdens den wereldoorlog, toen hij ons volk geleid heeft langs velerlei gevaren, waar- van het zelfs niet het bestaan vermoedde. God zrj geloofd voor wat Hij ons in Cort van der Linden gegeven heeft. Minister Colijn sprak hierna ongeveer als volgtDe regeering, met dankbaarheid g«- denkend den gewichtigen arbeid, door wijlen Mr. Cort van der Linden in het belang van het vaderland verricht, sluit zich van harte aan bg deze door den voorzitter gesproken woor- den. Meer dan een halve eeuw heeft Cort van der Linden zyn leven gewyd aan den publieken dienst en imzonderheid blijft in onze herinnering het beleid in de jaren 1914 tot 1918, toen hij er niet alleen in geslaagd is ons iand te vrijwaren van meegesleept te worden in dien gruwelijken oorlog, maar hy ook een der weinigen was, die hoog hield de vaan van het intemationaie recht en die is opgekomen voor de rechten en belangen der neutralen, welke destijds zoo emstig gevaar liepen uit het oog te worden verloren. Ook de regeering dankt God voor wat Hij ons land in dezen man heeft geschonken. De Voorzitter stelt voor, het verzoek van den heer wynkoop, om de regeering te mogen interpelleeren over haar voomemens ten aan- zien van de slachtoffers van den !Kon. Lloyd, niet toe te staan. De regeering heeft desbe- treffende schrifteliike vragen van mevr. Bak- ker-Nort beantwoord. 'Hierover kan gespro ken worden morgen bij de behandeling van het wetsontwerp betreffende steun aan de zee- scheepvaart. 'Zonder debat en zonder hoofdelijke stem ming wordt aangenomen het wetsontwerp tot verlaging van de opcenten op den wijnaccijns. Het Bezuinigingsontwerp. Aan de orde is het ontwerp tot verlaging van openbare uitgaven. De heer Albarda (s.d.) zegt, dat het nut van parlementaire democratie duidelijker dan i ooit is gebleken. Zonder deze waren de meest ingrijpende maatregelen genomen buiten het parlement om. Partijen, die het regeerings beleid afkeuren, moeten, meent spr., zoo noo dig de verantwoording voor het beleid aan- vaarden. De aanpassingspolitiek heeft geen resultaten opgeleverd. Spr. betreurt, dat de regeering van door an- deren aanbevolen maatregelen niets wil weten. B.v. verpiindering van het aantal gemeenten, vervanging van zilvermunt door nikkel enz. Van verdeeling van de crisislasten naar draag- kracht, van opheffing van het bankgeheim enz. wil de regeering evenmin iets weten. Van het capitulanten-stelsel verwacht spr. nadee- len, geen voordeel, te meer, daar het departe- ment van defensie sociaal-democraten uitsluit. Dat stelsel is voor spr. niet te aanvaarden. Spr. zegt, dat de regeering er met passiviteit niet komt. Het Werkfonds is een mislukking. De heer Lingbeek verklaarde moeilijk voor het ontwerp te kunnen stemmen, als de regee ring geen maatregelen neemt inzake verlaging van het salaris van kloosterlingen. De heer Westerman zal niet tegen stemmen, doch moet tot zijn leedwezen verklaren, dat hij niet meent, dat deze regeering onze moeilijk- heden kan oplossen. De heer Kersten zegt, dat te lang gewacht is met ingrijpende bezuinigingen. Dit ontwerp brengt niet hetgeen noodig is. Als ons volk zich liet leiden door Gods Woord, zou men verlaging van uitgaven zien, en bewijzen van liefde, ter voorzienlng in nood. Hy verwacht van inflatie geen heil, maar reorganisatie der rijkshuisihouding is onontkoombaar. De heer Vervoom diende een motie in, om ter verkrijging van een aanzienlijke verlaging der schadeioosstelling aan de Kamerleden de Grondwet te wyzigen, doch die motie vond geen steun. De heer De Geer acht de beteekenis, die men aan het wetsontwerp toekent overdreven. Eenerzijds is het geen afbraak, en daar tegen- over schept het ook geen budget evenwicht. Dat de financieele toestand moeilijk biyft, moet aan de Kamer een reden te meer zijn, het kabinet te steunen. Deze moet bestaan in goedkeuring van het wetsontwerp. Hetgeen de heer Albarda aan de hand deed, b.v. de verandering van zilver- in nikkelgeld, noemt hij of fopspenen of belastingverzwaring. De regeering kan op den steun der Chr.-Hist. fractie rekenen. Voor devaluatie zou spreker te vinden zijn, indien pogingen tot intemationaie stabilisatie werden gedaan, en de andere goudlanden hun positie zouden prijsgeven. De heer Aalberse vraagt een nadere ver- laten voorgaan aan die over dit ontwerp acht hy niet juist. Vergadering van Donderdag. Verschillende wetsontwerpen worden zon der debat en zonder hoofdeiyke stemming aangenomen, onder meer die tot wijziging van het tarief van justitiekosten en salarissen in burgerlijke zaken, tot wijziging van de lee- ningwet 1933 betreffende het voorschot aan het werkloosheid-studiefonds en verschillende contingenteeringsontwerpen. Aan de orde zyn de wetsontwerpen tot ver laging der loodstarieven der zeeschepen en tot toekenning van rentelooze voorschotten aan de scheepvaart. Deze wetsontwerpen worden na eenige be- sprekingen zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Daarda wordt de bespreking over het be zuinigingsontwerp voortgezet. De heer Sneevliet wees er op, dat, waar de regeering zich beroemd heeft op haar land- bouwsteun, dit toch niet heeft voorkomen, dat de Mussert-beweging vat heeft gekregen op tal van boeren en tuinders. De heer Schouten constateert, dat wel alien het er over eens zyn, dat verlaging van de openbare uitgaven niet kan worden gemist, tot herstel van het begrootingseyenwicht. Hij bestrydt devaluatie. De voorstanders gaan er van uit, dat deze helpt. Maar men moet dat bewijzen. In Amerika was dat niet het geval; in Engeland is de werkloosheid niet minder dan hier. nale Jmtitie en van de Carnegiestichting en academic voor intemationaal recht. Dadeiyk achter den lijkwagen volgderi twee gala hof- rijtuigen, in het eerste waarvan gezeten was de vertegenwoordiger van de Koningin en in het tweede waarin had, plaats genomen baron. .Baud, als vertegenwoordiger der Prinses. Op de begraafplaats waren vele ministers en oud-ministers, leden van den Raad' van Staten van't Hof voor Internationale Justitie, het Hof voor Arbitrage, de Academie van In temationaal recht aanwezig. In de rouw- kapel spraken Dr. H. Colijn, minister-presi dent, namens de regeering, Jhr. Dr. J. Loudon, Nederlandsch gezant te Parys, die in het ka- binet-Cort van der Linden as minister van Buitenlandsche Zaken zitting had en Mr. P. W. J. H. Cort van der Linden, burgemeester van Groningen, zoon van den ontslapene. Bij het graf heeft de oudste zoon Ir. R. A. D. Cort van der Linden, bed'ankt voor de be- toonde belangstelling, waama Dr. Vetter met het zeggen van het ,,Onze V<adei de plechtig- heid sloot. BELASTING VAN PERSONENAUTO'S ALS VAN VRACHTAUTOMOBIELEN. De K.NA..C. meldt: Gedurende den laatsten tijd berediken, de K.N.A.C. herhaaldelijk klac.hten dat handels- reizigers, vertegenwoordigers, enz., die in hun personen-auto's hun handelsgoederen of mon ster-collecties vervoeren meestal nadat zij het kussen van de achterbank daamit verwyderd Spr. hoopt dat de heer de Geer devaluatie hebben geverbaliseerd worden wegens over- nlr. /-J 1 /-» TrQTl HhTi Vl OAr afwijst. Een redevoering als die van den heer Aalberse doet de verwarring toenemen. Te- meer klemt dit, omdat ons land zeer kwets- baar is en we hier leven op een hooger niveau dan in de meeste landen. Regeering en ver- tegenwoordiging moeten ons volk sterken voor den strijd; nieuwe hoop en energie zijn noodig. Het best en het edelst gaat die strijd waar j Gods leiding is, zonder berusting maar met aanpakken en met daden. In nog donkerder tijden heeft ons volk aan die leiding de kracht ontleend tot heroische daden. In geloof aan God kan het volk worstelen met uitkomst. We moeten met de regeering worstelen om herstel; spr. en de zijnen zijn bereid de regee ring te steunen met behoud van politieke zelf- standigheid en recht tot critiek op onderge- schikte punten. In de groote lynen zullen spr. en de zijnen de regeering blijven steunen, zoo- lang ze getrouw blijft aan haar eigen richt- lijnen. De heer De Visser betoogt, dat alleen het strijdende eenheidsfront van de arbeiders, boe ren en kleine middenstanders uitkomst kan brengen. De kapitalistische politiek is veroor- deeld. Devaluatie is in haar soort even ver- werpelijk als deflatie. Hij diende een motie in om de regeering te verzoeken maatregelen te treffen voor een heffing ineens. Deze motie werd niet voldoende ondersteund. De Heer Bierema betoogde, dat de bezuini- ging niet ver genoeg gaat. De aanpassing moet met grooter kracht worden ter hand ge nomen, dan zullen spreker en zijn geestver- wanten dit wetsontwerp aanvaarden. De heer Van Houten zegt, dat de regeering op geen stukken na de heoogde sluitende be- grooting heeft bereikt. Spreker heeft geen vertrouwen in de politiek der regeering en in verschillende onderdeelen van haar voor stellen. De heer Van den Tempel bestreed de voor- gestelde salarisverlaging en diende een motie in, waarbij de regeering verzocht wordt, van haar voornemens tot verdere verlaging voor een gansch volk de aeelnemmg is gewekt met treding der motorrijtuigenbelastingwet (vroe- ger wegenbelastingwet geheeten) Door de be! asting-administratie schijnt in dergelijke gevallen het standpunt te worden ingenomen, dat dergeiyke auto's als „niet voor personenvervoer ingericht" zijn te be- schouwen, waardoor belasting als voor vracht- auto's zou verschuldigd zijn. De K.N.A.C. acht deze uitlegging van de desbetreffende bepalingen der wet onjuist Haars inziens verandert een auto door het uit nemen van een kussen niet van aard of be4 stemming. Slechts wanneer een personen- auto (gelijk hijvoorbeeld de z.g. ,,luxe-bestel- wagens") kennelijk door een bepaalde stel- lage, die daarin min of meer vast is inge- bouwd, ingericht is tot het vervoer van goe- deren, is naar de meeniftg der K.N.A.C. wegen- belasting naar het hoogere vrachtauto-tarief verschuldigd. De K.N.A.C. is dan ook doende om in enkele proefprocessen rechteriyke uitspraken uit te lokken omtrent hetgeen in deze quaestie de juiste uitlegging der wet is. BEGRAFENIS SLACHTOFFERS VAN DE „KWIKSTAART". Donderdag zijn de slachtoffers van die ramp van de „Kwikstaart" te Amsterdam op de begraafplaats j.Zorgvlied'1' aan den schoot der aarde toevertrouwd. Om 2 uur Donderd'agmiddag vertrok de droeve lange stoet, bestaande uit 4 lijkauto's en 15 volgwagens van het Binnengasthuis naar het kerkhof. Langs den geheelen weg stond publiek geschaard, dikwijls rijen dik, om te getuigen van het medeleven van de Amsterdamsche bevoiking met de nabestaan den. Reeds een unr voor de rouwstoet „Zorg- vlied" bereikte, bood dei begraafplaats een beeld zooals men dat slechts ziet wanneer van Gij hebt de luchtvaart, zoo richtte spr. zich tot de nabestaanden, een groot en zwaar offer gebracht. Silberstein en zijn mannen waren kranige werkers, die noode zullen worden gie- mist. Woorden van troosit kunnen hier niet helpen. wy kunnen slechts onze oprechte deelneming aan hen die achterbleven over- brengen. Love den Heer, dat bij het ongeluk van de ,,Maraboe" geen slachtoffers zyn ge vallen. Beste makkers, zoo eindigde de heer Pies- man, wq danken u voor uw wenk, dat gij voor de K. L. M. hebt gedaan. wy blgven u brave mannen, herdenken ook na het iaatste afscheid. Rust zacht. SOI LRIFT ELI J K E VRAGEN. van den heer Boon aan den Minister van Economische Zaken: 1. Is het juist, dat nog ongeveer drle vier- de gedeelte van den oogst 1934 van peul- vruchten onverkocht bleef en voor rekemng van de regeering werd opgeslagen? 2. Is het juist, dat een regeling is ge- maakt, waardoor de eene groep van expor- teurs van peulvruchten wordt bevoorrecht boven een andere groep al naar gelang van het quantum, dat door iederen exporteur werd verzonden? 3. Zoo ja, acht de Minister het dan niet een groote onbiliykheid, dat de eene groep de relaties kan biyven onderhouden met haar buitenlandsche verbindingen, terwyl de andere groep die verbindingen, waarvoor zy veelal jaren heeft gewerkt, moet opgeven? 4. Is de Minister bereid bij deze regeling alsnog alle door de regeering erkende peul- vruchten-eKporteurs in te schakelen, waar door geen bevoorrechting plaats zal vinden7 Van den heer Van der Heide aan den Minis ter van Sociale Zaken: 1. Is het waar dat zeer onlangs de loonen in de werkverschaffing voor de arbeiders van de gemeente F.mmen verlaagd zyn voor hoof- den van gezinnen met 2 kinderen met 8 pet., voor vaders van 6 kinderen met 20 pet. en voor hoofden van gezinnen met 10 kinderen met 30 pet., zoodat ongeveer 200.000 zal worden bespaard op de toch al lage inkomsten van de arbeiders, aLs men ook rekening houdt met de verlaging van den maximum steun voor groote gezinnen. 2. Is de Minister niet van oordeel, dat de levensomstandigheden van velen aldaar door zoodanige maatregelen z66 zullen worden verzwaard, dat ze tot pauperisme zullen leiden 3. Indien het antwoord op de eerste yraag bevestigend mocht luiden, wil de Minister dan alsnog intrekkdng of verzachting van deze be- sluiten in overweging nemen? nemingen in het hydrografisch laboratorium te Delft gedaan, hebben naar de burgemeester van Brugge aan de pers mededeelde, op af- doende wy'ze aangetoond dat de verzanding van de buitenhaven van Zeebrugge, door het bouwen van een dergelyken tweeden muur kan worden voorkomen. De uitvoering van dit werk zal ongeveer 5 millioen frank kosten, maar waar thans ieder jaar 6% millioen frank aan baggerwerk wordt besteed en deze uit- gaaf ongeveer met de helft zou kunnen wor den verminderd, zouden deze kosten in een minimum van tyd gedekt zijn. Naar burge meester Van Hoesterberghe verwacht zal het, dank zy het tweede havenhoofd mogelijk zyn, in de buitenhaven een permanente diepte vein 9 meter te verzekeren. Het biykt in de be- doeling te liggen van de Brugsche autoritei- ten Zeebrugge als bunkerhaven te outilleeren en op dit gebied een ooncurrentiestryd met Vlissingen en andere Nederlandsche havens aan te binden. BELGISCH GROOTHANDELS- IN DEXCIJFERS Het indexcyfer der groothandelspryzen, dat in Maart, dus onmiddeliyk voor de devaluatie, 462 bedroeg, is in April met 69 punten, in Mei met 21 punten en, blijkens het zooeven voor Juni gepubliceerde cyfer, in de afgeloo- pen maand slechts met 3 punten gestegen, zoodat het thans 555 bedraagt. Sedert de devaluatie is het derhalve in het geheel met 93 punten of 20 gestegen. De geringe sty- ging in Juni schijnt er op te wijzen, dat de groothandelspryzen thans praktisch gestabili- seerd zyn. RIJKS H. B. S. TE TER NEUZEN. By het heden gehouden eindexamen Ryks H. B. S., 5jarige cursus, slaagden: Ca Aa Augusteijn te Axel, J. C. van Doese- laar te Sluiskil, J. W(. van der Giessen te Ter Neuzen, M. C. Goossen te Zaamslag, Sa J. de Kraker te Zaamslag, Aa C. Maat, J. van Overbeeke, W. J. van Pienbroek, A. A. van Puyvelde en A. H. Rynberg, alien te Ter Neu zen en 'H. de Zeeuw te Axel. Afgewezen: 6dn. MULO-EXAMENS. By de gisteren te Goes gehouden Mulo- examens slaagden voor diploma A: E. P. Bruggeman te Ter Neuzen; K. T. Haak te Zaamslag en L. Meertens te Axel. Voor diploma B: M. van wyck te Ter Neuzen. het overheidspersoneel af te zien. Deze motie wordt by de algemeene beschouwingen be- handeld. De heer Thijssen bestrijdt de voorstellen ten opzichte van de onderwijzers. Wel is waar zijn de kweekelingen met acte uit het ontwerp gelicht, maar een bezuiniging van 8 a 9 mil lioen op de salarissen treft de jong^ onder wijzers, zij zullen met hun aanvangssalaris beneden de laagste jaarwedden van ambtena- ren biyven. De heer Arts zegt, dat aanneming van het wetsontwerp goedkeuring van het regeerings beleid beteekent. Hij heeft tegen het ontwerp bezwaren, doch zal zyn standpunt eerst kun nen hepalen na kennisneming van het ant woord der regeering. Als de R1K. Staatspartij zich achter de regeering schaart, is dat z.i. tegen het landsbelang. Heden zou de Minister-president, de heer Colijn, aan het woord komen. UITVAART MR. P. W. A. CORT VAN DER LINDEN. Van zeer veel zijden werd gisteren belang stelling getoond by de uitvaart van het stof- felijik overschot van Mr. P. W. A. Cort van der Linden, Minister van Staat enz. Zoowel in de omgeving van het woonhuis der familie Cort van der Linden aan de Ko- ninginnegracht te 's Gravenhage, in welk huis de Remons trantsche predikant Dr. J. Vetter, een rouwdienst leidde, als op de begraafplaats de slachtoffers van een waarlijk nationale ramp. Achter de igeopende groeve, in die on- middeliyke nabij'heid van het graf, waar de slachtoffers van de „Leeuwerik"-ramp him iaatste rustplaats hebben,-staan achter een afzetting van touwen vele honderden belang- stellenden. Op het bordes aan de achterzijde van de aula staan kransen gegroepeerd, die straks nog gevoegd zullen worden bij den bloemenschat, welke in den rouwstoet wordit medegedragen. Terwyi alien met straikke gezichten wach- ten op de aankomst van den rouwstoet cir- kelt hoog boven die begraafplaats een der machines van de K. L. M. Te ruim half drie komt de stoet op „Zorg- vlied" aan. De kisten, die bedolven zijn onder eein schat van bloemen en kransen, worden opgebaard in de aula, waar het orgel de Marche F"mfebre" ten gehoore brengt. Wan neer famiiieleden, vrienden en autoriteiten de aula hebben betreden, is het de directeur der K. L. M., de heer A. Plesman, die naar voren treedt om in een kort woord afscheid te nemen van zijn mannen. Waarde vrienden, zoo zeide de directeur, de menschen weten gelukkig niet wanneer zij zullen sterven. Het leven zou dan ondragelij'k -worden en zij zouden hun taak niet naa- behooren kunnen verrichten. Wij danken den Heer dat 14 levens zijn ge- spaard. Spreker h-erdenkt dan de beide om- gekomen passagiers, de heeren Newman en Hudson; 4 van onze mannen, zoo vervolgt spreker, kwamen om het leven. van den heer De Visser aan den Minister van Sociale Zaken: Is het juist, dat door den Minister een cir- culaire is uitgevaardigd, waarbij verplicht wordt gesteld, dat alle zoons en dochters van werklooze arbeiders, die den leeftijid van 15 jaar hebben bereikt, zich als werkzoekenden aan de arbeidsbeurs melden, met dien ver- stande, dat in feite de arbeidsbeurs-autoritei- ten uitmaken voor welk beroep deze jonge werkloozen in aanmerking komen? Is het juist, dat deze jonge werkloozen als gevolg van deze maatregelen ieder werk zul len moeten aanvaarden, wanneer de arbeids- beurs-autoriteiten van meening zijn, dat het aangeboden loon behoorlijk is, ook dan wan neer de betrokken jonge werkloozen zelf mae- nen, dat het loon onder de normale loonen ligt en dus onaanvaardbaar is, op straffe van intrekking van - 3 van het aangeboden loon- bedrag van den steun van het gezinshoofd? Is de Minister niet van meening, dat in deze maatregelen ligt opgesloten een inbreuk op de vrije beroepskeuze voor deze werklooze kinderen van werklooze arbeiders, die toch al het zwaarst gebukt gaan onder de lasten van de crisis en door deize maatregelen verder in him rechten worden aangetast? Is de Minister verder niet van meening, dat door deze maatregelen groote spanningen in de gezinnen ontstaan, doordat de ouders ge- dwongen worden hun kinderen tegen onaan- vaardbare loonen en met inbreuk op de vrije beroepskeuze en dus tegen hun wil tot werk te dwingen en zoodoende het gezinis- verband emstig wordt verstoord? Is de Minister ten slotte niet van meening, dat door deze maatregelen de zeggingskracht der vakbeweging over de loonen wordt uitge- schakeld, doordat de beoordeeling van het loon wordt overgadragen op de arbeidsbeurs- autoriteiten, zonder overleg met de vakbe weging? Wanneer op de bevengenoemde vragen be vestigend moet worden geantwoord, is de Minister dan bereid de uitgevaardigde maat regelen buiten werking te stellen? DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE. De niet zoo heel lang geleden in gebruik genomen nieuwe visschershaven te Zeebrugge, met 118 meter aanlegkade, is reeds te klein bevonden en zal binnenkort met een nieuwe kade van 2.00 meter worden vergroot. Het aantal aldaar gevestigde visschers bedraagt thans ongeveer zeshonderd voor 121 schepen. Voorts denkt het Brugsche stadsbestuur er zeer emstig aan, met den steun van de regee ring, een tweede havenhoofd te bouwen. Proef- EXAMEN HOOFDACTE. De heer L. J. Goedbloed, onderwijzer aan de O. L. school te Biervliet, slaagde te Rot terdam voor het examen hoofdakte. VERKEERSONGEVAL. Naar we vememen werd gisteren de verze- keringsagent Cr. gewond thuis gebracht, het geen een gevolg zou zijn van een met zijn mo- torrijwiel overkomen verkeersongeval. GOED AF1GELOOPEN. Gisteren reed zekere v. d. K., een loopjon- gen, per rijwiel langs de woningen aan de Axelsche straat voorbij de Moffenschans, juist toen daar ook de tram passeerde. Toen de tram voorbijgereden was, wilde hij aan de Leliestraat op den Axelschen weg komen en kwam van achter de tram, doch werd toen aangereden door de per motor rijdende gebr. Vr., die hem te voren niet hadden kunnen zien. V. d. IK. werd met zijn rijwiel tegen de straat geworpen, terwijl daar juist kwam aan gereden een met een paard bespannen vracht- wagen van den heer Van der Peijl. Gelukkig voor hem hielid het paard onmiddellijk halt. Met den schrik en een beschadigd rijwiel liep dit ongeval af. CHR. MAN NENJKOOR. De heer C. A. van Fraaijenhoven alhier is benoemd tot directeur van het Ohr. Neuzens Mannenkoor. Blijkans de in dit nummer voorkomende advertentie wordt de eerst- volgende repetitie gehouden op Dinsdag 23 Juli a.s. in school C (Java), alwaar voor lief- hebbers gelegenheid is zich op te geven als lid, hetgeen ook Jean geschieden bij den secre- taris, Tholensstraat 69. CHR. REISVEREENIGING. Naar wy van het bestuur der Ghr. Reisver- eeniging vernemen hebben zich voor de reis naar Brussel op 30 Juli a.s. reeds 89 per- sonen opgegeven. De tocht zal worden gemaakt met 4 auto- bussen, die hier 's morgens half zeven van de Markt. vertrekken. Teneinde een ieder in de gelegenheid te stellen ook de verlichting te kunnen bezien wordt van Brussel .eerst des avonds 11 uur vertrokken. OLIEBOULENDAG. Naar ons wordt meegedeeld, zal ook Ter Neuzen zijn bollendag, ten bate van het plaat- selijk crisissteuncomite hebben. Het dames- comite dat voor uitvoering van dat voor- nemen is opgericht, is thans in zooverre gereed, dat de verkoop van de oliebollen is bepaald op Woensdag 24 Juli a.s., in een tent, te plaatsen voor het gemeentehuis.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1