ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN n Barstende Hoofdpifn Het geheim van de 7 wijzetplaten No. 9323 MAANDAG 15 JULI 1935 75e Jaargang Binnenland Buitenland Feuilleton EERSTE BLAD TER NEUZEN, 15 JULI 1935. nijverheidsonderwms. HULDIGING VAN DEN EDELACHTBAREN HEER J. A. VAN ROMPU. wit r-r.y rirmMM——1fMg. r-ym-fft.ji, Aafcgfo £39 TER NEUZENSCHE COURANT a.„ i_ ^aor Vnnr p.IItp.ti re^e ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per pest 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,-, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. UitgeefsterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN V RIJDAGAV OND. DE REIS VAN DE K XVIII. H.M. de Koningin heeft, naar Aneta uit Ba- tavia meldt, aan den commandant van de K XVIII het volgende telegram doen zenden: H.M. de Koningin zendt u, de officieren en de bemanning van de K XVIH Hare oprecbte gelukwenschen met uw behouden aankomst te Soerabaja. Zjj waardeert in hooge mate uw aller ener- gie, volharding en plichtsbetrachting en ver- heugt zich over de schoone bladzijde die daar- door aan de geschiedenis van de Koninklijke Marine is toegevoegd en over de diensten aan de wetenschap bewezen. get.: adjudant van dienst De Jonge van der Halen. CONTINGENTEERING VAN CEMENT. Verschenen is de memorie van antwoord op bet voorloopig verslag nopens bet wetsont- werp tot regeling' van den invoer van cement. De minister wijst er in deze memorie op, dat er bij de instelling der contingenteering van cement op de Nederlandsche markt een beftige prijsstrijd woedde, welke voornamelijk een gevolg was van de concurrentie tusschen de Belgische producenten onderling, die elkaar ook op de Nederlandsche markt bestookten. Door dezen prijsstrijd stond ten slotte de marktprijs in geen enkele redelijke verhouding meer tot de kostprijzen der verschillende pro ducenten. Bij een vergelijking tusschen de huidige Nederlandsche prijzen en die. welke voor de contingenteering golden en ook thans nog in Belgie gelden, dient men met dit feit rekening te houden. Deze toestand kan ech- ter niet blyvend zijnZoodra er tusschen de Belgische "fabrieken overeenstemming wordt bereikt, waartoe de Belgische regeering sterke pressie uitoefent, zullen ongetwijfeld ook op de Belgische markt, als gevolg van het beein- digen van den prijsstrijd de cementprijzen stijgen. Indien de minister juist is ingelicht, zijn de prijzen op de Duitsche cementmarkt daar- tegenover beiangrijk hooger dan die op de Nederlandsche, waardoor de Duitsche fabrie ken bij export naar Nederland minder ontvan- gen dan bij verkoop op de Duitsche markt, der- halve door dezen export geen extra-winst be- halen. Het totaal aantal arbeiders, werkzaam by de Nederlandsche cementindustrie bedraagt ruim 300, waarbij echter geen rekening is ge- houden met de werkgelegenheid, welke door het transport van cement en vooral door de levering van de voor het bedrijf benoodigde grondstoffen en hulpmiddelen wordt gescha- pen. DE BRIJG OVER DEN MOERDIJK. Naar gemeld wordt is na gehouden confe- rentie tusschen de betrokken instanties de definitieve beslissing gevallen ter zake van het overbrengen en plaatsan van de derde overspanning van de nieuwe Moerdijkbnug. Het overbrengen van dit gevaarte van 930 ton van Dordrecht naar het Hollandsch Diep zal geschieden op Vrtijdag 19 Juli a.s. Dee morgens om 4 uur zal van Dodrecht worden weggevaren. In anderhalf uur hoopt men het Hollandsch Diep te bereiken. Aldaar is het wachten op hoog water, maar v66r 12 uur aldus is de berekening moet de over- spanning ter bestemder plaatse zijn gebracht. De derde overspanning komt tusschen het landhoofd en den eersten pijler, zoodat dit bruggedeelte dat met de andere twee edn ge- heel zal vormen. AUTO-ONGELUR VAN DEN OOSTENRIJ KSCHEN BONDSKANSELIER. Zaterdagmiddag is den Oostenrijkschen Bondskanselier, die zich per auto met zijn vrouw en zoontje van Weenen naar een vacantieoord begaf, nabij Eb-elsberg, in de buurt van Lina een zeer ernstig ongeluk over- komen. De auto is, doordat de beistuurder onwel werd, en hij de macht over het stuur verloor, tegen een boom gebotst. De heer Schuschnigg zelf werd uit het voertuig ge- slingerd, bij bleef lichamelijk ongedeerd, doch kreeg een zenuwschok. Zijn vrouw eveniwel werd op slag gedood; het 9-jarig zoontje is licht aan het hoofd gewond en opgenomen in het ziekenhuis te Linz, waarheen ook Dr. Schuschnigg vervoerd is. In de eerste oogenblikken na het bekend worden van het gebeurde, ontstonden geruch- ten over een nationaal-socialistischen aanslag, MACHINESCHRIJ V' EN. Voor het examen ter verkrijging van het diploma Machineschrijven slaagde o.a. de heer M. Loof te Ter Neuzeh. Voor de rykscommissie te Leiden slaagde voor de Nijverheidsacte N. J. 1 huishoudonder- wijs) onze vroegere stadgenoote mej. J. Zon- nevijlle te Amsterdam. Naar aanleiding van het 40-jarig ambts- jubileum als lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, van haar voorzitter, den heer J. A. van Rompu, en mede in verband met de hooge onderscheiding, die hem bij die gelegenheid is verleend, door zijn benoeming tot comman- deur in de orde van Oranje-Nassau, had de R.K. kiesvereendging te Ter Neuzen, in samen- werking met alle RK. vereenigingen van Ter Neuzen en Sluiskil, op gisteren een huldigings- vergadering belegd in het Patronaatsgebouw alhier, dat daartoe keurig versierd was met bloemen en de vaandels der verschillende ver eenigingen. Nadat door een deputatia de heer en mevr. Van Rompu de versierde z&al waren binnenge- leid heette de voorzitter van het huldigings- comite, de heer A. C. L. Weijnen, hen hartelijk welkom. Na de bijeenkomst met gebed te hebben ge- opend, verleende hij het woord aan de eere- voorzitter van het comite, de Z. Eerw. heer pastoor Schets, die in een keurige speech het harde werken van den jubilaris prees, daarbij de vele en goede verdiensten van den jubilaris schetsende, terwijl hij de hoop uitsprak, ook namens alle parochiale vereenigingen, dat hij, onder Gods zegen, nog vele jaren voor de goede zaak, zou mogen blijven voortwerken. Hierna volgden alle R.K. vereenigingen, om den heer en mevrouw Van Rompu te compli- menteeren, terwijl iedere vereeniging hare die U kweli en belet te werken? Neem een "AKKERTJE" en binnen een kwarlier voell Ge de hoofdpijn wegtrekken als mist voor de zon. Heb steeds AKKER-CACHlTS in huis, vannacht kunnen zij te pas komen bij Hoofdpijn, Kiespijn, Zenuwpijn, Spier- pijn. Slechts 52 cent per 12 stuks. Overall welke echter spoedig werden tegengesproken. beste wenschen deed vergezeld gaan van een j werden Hnr-u .riie Re nolitie aanleiding gaven tot bui- J nraohti? bloemstuk. i..-. provincie in het algemeen en voor de R.K. Staatspartij in het bijzonder werkzaam te mogen blijven, daarbij de verzekering uitspre- kende, dat hij nog steeds, zooals voorheen, ieders belangen gaame wil blijven verdedigen. Z WEMON DERWIJS VOOR SCHIPPERS- KINDEREN. Het Onderwijsfonds voor de Scheepvaart te Amsterdam organiseert al verscheidene jaren in tal van plaatsen van ons land kostelooze zwemcursussen voor schipperskinderen. Ook Ter Neuzen bezit thans zoo'n cursus, die dezer dagen tot stand is gekoanen door samen- werking van de afd. Ter Neuzen van het Onderwijsfonds voomoemd met de Reddings- brigade alhier. Men heeft de beschikking ge- kregen over edn der z.g. oesterputten, waar- voor we van deize plaats gaame een woord van warme dank brengen aan den Weled. j Gestr. heer J. A. van Rompu, zonder wiens j welwillende medewerking de resultaten niet i mogelijk zouden zijn geweest, die thans reeds baar gesteld. Zonder anderen tekort te cSoen. willen we een bijzonder woord van Irulde ?jpe»- gen aan mevr. de Klerk en aan de hee«?ai J. N. 't Gilde en G. W. Veribiezen voor hei" sympathieke werk, dat zij reeds deden en nag zullen doen. Hun dagelijksche, onvermoeide lessen gevsn. een denkbeeld van het mooie doel der Rad- dingsbrigade, een instelling, die aller mede werking en steun verdient! RIJKS HOOGERE BTIRGERSCHOOL TER NEUZEN. Op het schriftelijk toelatingsexamen wer den toegelaten tot de Rijks Hoogere Burger- sch.oo'' i j Marceline P. A. M. de Oock, Hulst; Maar— ten H. Cohen Stuart, Ter Neuzen; Fran^ota A. Neetesou, Kloosterzandei; WilheLmus <i» Nie, Westdorpe; Joost C. Platteeuw, Sluaakli.; Herman de Ruijter, Axel; Pieter J. van de Sande, Ter Neuzen; Agatha E. H. van der Veen, Ter Neuzen; Ruurd L. Visser, Ter Neuzen; Eugene L. de Vriend, Sas van G*-rA Marinus P. G. Wondergem, Axel: J/Atsaat Zeegers, Ter Neuzen. Afgeweizen 3 candidaten. Op 15 en 16 Juli wordt het mondeiing examen afgenomf-n voor de overige cazMfl- daten. doch die de politie aanleiding gaven tengewone maatregelen, om zoo noodig de orde te liandhaven. Nog wordt gemeld, dat de chauffeur zelf, levensgevaarlijk gewond werd. Na het onge- val vloog het benzine-reservoir van de auto in brand, doch het gelukte aan de inzittenden van den volgauto den brand snel te blusschen. Op het tijdstip van het ongeval reed de auto met een snelheid van 100 K.M. Men wilde daar ,in verband met de nationaal-socialis- tisch gezinde ibevolking snel doorrijden. Er is ook nog een theorie die zegt, dat de chauf feur het bewustzijn verloor tengevolge van een zonnesteek. een der gebeimzinnige verhalen van AGATHA CHRISTIE. 36) (Nadruk verboden.) (Vervolg.) ,,Maar het gebeurde niet", zei Jimmy. „We zijn allebei hier, veildg en gez»ndal moet ik toegeven dat mijn arm vervloekt pijn doet". ,,Arme jongen". ,,Men moet er op rekenen dat men moet lijden voor een goede zaak. En deels door mijn verwonding, deels door mijn vroolijke conversatie, beb ik lady Coote heelemaal veroverd". „0 vindt je dat beiangrijk?" !,Ik heb zoo het idee, dat het van nut kan zijn". „Je hebt een plan in je hoofd Jimmy. Wat is het?" „De jeugdige held vertelt zyn plannen nooit", zei Jimmy beslist. „Zij rijpen in de duisternis". „Je bent een dwaas, Jimmy". ,,Dat weet ik.. Dat weet ik. Dat zegt iedereen, maar tocb kan ik je verzekeren Loraine, dat er heel wat hersenwerk verricht wordt. En hoe staat het met jouw plannen" Heb je er al?" „Bundle heeft me gevraagd een tijdje met haar mee te gaan naar Chunneys". „Uitstekend", zei Jimmy goedkeurend, „het kan niet beter. Ik zou in ieder gaval graag hebben dat men Bundle een beetje in het oog hield. Je weet nooit wat voor rare dingen ze een volgend oogenblik gaat doen. Ze is zoo vreeselijk onberekenbaar. En het ergste is, dat ze zoo'n verwonderlijk succes heeft. Ik kan je wel vertellen, dat het geen gemak- kelijk baantje is Bundle van kattekwaad af te houdien". ,,Bill moet op haar letten", zei Loraine. ,,Bill heeft het ergens anders druk mee". "Dat moet je niet gelooven", zed Loraine. ,,Wat? De gravin niet? Maar die jonge man is smoorlijk van haar". Loraine bleef het hoofd schudden. Er is iets aan, wat ik niet heelemaal be- grijp. Maar bij Bill is het niet de gravin. het is Bundle. Bijvoonbeeld vanmorgen zat Bill met mij te praten, toen mijnheer Lomax bij Bundle ging zitten. Hij nam haar hand vast of iets dergelijks en Bill schoot weg als een pijl uit den boog". „Wat hebben sommige menschen toch een vreemden smaak", merkte mijnheer Thesigei op. Verbeeld je dat iemand, die met jou zit te praten liever iets anders deed. Maar je verrast me zeer Loraine. Ik dacht dat onze eenvouidige Bill verstrikt was in de netten van de schoone buitenlandsche avonturier- ster. Ik weet, dat Bundle dat dacht". Bundle misschien wel" ,zei Loraine, ,,maar ik zeg je Jimmy, dat het niet zoo is". ,,Maar wat is jouw idee dan eigenlijk ,,Denk je niet, dat het mogelijk is, dat BUI zelf zoo'n beetje detective speelt?" „Bill Die heeft er geen hersens voor". ,"Dat weet ik nog zoo zeker niet. Wanneer een eenvoudig gespierd iemand als Bill intel ligent wil zijn, veronderstel't niemand ooit dat hij dat zou kunnen". ,,En dientengevolge kan hij zijn werk juist heel goed doen. Ja, daar is wel iets van waar. Maar van Bill had ik dat toch nooit kunnen denken. En hij speelt zoo uitstekend het lammetje van de gravin. Ik geloof toch dat je ongelijk hebt, Loraine. De gravin is een buitengewoon mooie vrouiwniet een type waar ik van boud natuurlijk voegde Thesiger er haastig aan toeen die ouwe Bill heeft altijd een erg groot hart gehad". Loraine schudde het hoofd en was niet overtudgd. „Kom", zei Jimmy, „dan doe je het zooals je 'wilt. We hebben de zaken nu zoowat ge- regeld. Jij g-aat met Bundle terug naar Chimneys, en zorg er in 's hemelsnaam voor, dat ze weer niet naar dat Zeven Wijzerplaten- lokaal gaat. De hemel weet wat er gebeurt als ze dat doet". „En nu", zei Jimmy, „denk ik dat eenige woordjes met Lady Coote aan te raden zou den zijn". Lady Coote zat op een tuinbank te bor- duren. Het onderwerp was een ontroostbare en eenigsizins iwans^altige jonkvrouw, die weende boven een urh. Lady Coote maakte plaats voor Jimmy en dadeUjk als een tactvoUe jongeman bewon- derde hij haar werk. Vindt u het mooi", zei lady Coote ver- heugd. „Tante Selina is er aan begonnen de week voor ze stierf. Kanker aan de lever. Het arme mensch". ,,Hoe vreeselijk", zei Jimmy. „Hoe is het met den arm". O die schijnt weer in orde te zijn. Alleen een beetje lastig en zoo. U begrijpt wel" „U zult voorzichtig moeten zijn", zei Lady Coote op iwaarschuwenden toon. ,,Ik weet van een geval, dat er bloedvergiftiging bij kwam en dan zou u uw arm wel eens heele maal kunnen verliezen". „0 dat hoop ik niet, boor!" ,,Ik waarschuw alleen maar", zei lady Coot 6. ,,Waar woont u nu?" vroeg mijnheer The siger. ,,In de stadof Als men ibedenkt, dat hij het antiwoord op deze vraag heel goed kende, stelde hij de vraag met een waardeerbare ongekunsteld- heid. Lady Coote zuchtte diep. „Sir Oswald heeft het landgoed van den graaf van Alton gehuurd, Letherbury. U kent het misschien. ,0 ja. Het is schitterend, vindt u niet?' prachtig bloemstuk. i Zonder onderscheid huldi;'den aUen den heer Van Rompu als een praktisch man, met zeer rijke levenservaringen en waren hoogst dank- baar voor het vele goede, door hem verricht. Voorts werden alle aanwezigen in de gele genheid gesteld het felicitatieregister, in den vorm van een oorkonde, te komen ondertee- kenen, hetwelk den jubilaris na afloop van dezengedenkwaardigen dag werd ter hand gesteld. De heer Van Rompu dankte alle aanwezi gen voor de woorden van hulde en trouw, en sprak de hoop uit, dat het hem gegeven zou mogen zijn, nog vele jaren ten dienste van de „Och ik weet het niet", zei lady Coote. „Het is heel groot en somber weet u. Veel schilderijen-galerijen met zulkel streng uit- ziende portretten. Ik vind die zoo genaamde Oude Meesters zeer terneerdrukkend. U had het kleine huis eens moeten zien, dat wij in Yorkshire hadden, mijnheer Thesiger. Toen sir Oswald nog geiwoon mijnheer Coote was. Zoo'n aardige hal en een vroolijke salon... ik had er wit gestreept behang voor gekozen met een rand van blauwen regen, dat herinner ik me nog. Het was een satijnstreep, weet u, geen moire. Dat vind ik altijd veel smaak- voller. De eetkamer was op het noordoosten dus kregen we er niet veel zon, maar met een goed helderrood behang, een stel van die grappige jachtplaten, daarmee was het er wel zoo vroolijik als een Kerstfeest". Door de opwinding van deze herinneringen, liet lady Coote verscheidene balletjes wol vail en, die Jimmy plichtmatig opspoorde. „Dank je wel beste jongen", zei lady Coote. „Nu, waar had ik het ook weer over. O...... over huizen. Ja ik houd van een vroolijk huis. En er aUes voor te kiezen interessert me zoo ,,Sir Oswald zal onderhand zeker zelf wet iets koopen", zei Jimmy, „en dan kxmt u precies uw eigen zin doen". Lady Ooote schudde droevig het hoofd. „Sir Oswald wil het een makelaar laten doen en u weet wat dat z,eggen wil ,,0 maar ze zouden u toch raadplegen". „Het zou een van die prachtige huizen wor den, alles antiek. Die lui kijken neer op wat ik gezellig en huiselijk vind. Niet dat sir Os wald het niet altijid gezellig vond en tevreden was in zijn huis en ik geloof trouwens, dat zijn smaak eigenlijk nog precies hetzelfde is. Maar hij wil nu alleen alles van het beste hebben. Hij is verwonderlijk vooruitgekomen en natuurlijk wil hij dat laten blijken, maar ik vraag me dikwijls af, waar dat op uit moet loopen". Jimmy keek haar belangstellend aan. ,Het is als met een paard dat op hoi is", zei lady Coote. „Het heeft het gebit tusschen zijn tanden en het holt weg. Oswald precies hetzelfde. Hij is vooruit gekomen en vooruit gekomen, dat hij niet meer kan ophouden met vooruitkomen. Hij is nu een van de rijkste menschen in Engeland. Maar is hij, daai tevreden mee?" „Neen, hij wil nog meer. Hij wil worden... ik weet niet wat hij wil worden. In kan u wel vertellen, dat het mij soms beangstigt". „Zooals die Perzische kerel", zei Jimmy, „die daar liep te jammeren om nieuwe werel- den te kunnen veroveren". Lady Coote knikte instemmend zonder goed te weten waar Jimmy het over had. „Ik vraag me af, zal zijn maag er tegen kunnen?" ging ze in tranen vender. „Te den ken dat hij ziek zou wordenhij, met zijn ideeenO, ik mag er niet aan denken". ,,Hij ziet er heel patent uit", zei Jimmy trcostend. „Hij heeft iets op het hart", zei lady Coote. „Hij piekert. Ik weet het". Van de 38 kinderen, die reeds aan de zwem- lessen hebben deeigenomen, zijn er niet min der dan 20 afgewerkt. Waar het zich laat aanzien, dat ook de overige in den loop der maand zullen ,,afstu- deeren", worden tegen Augustus nieuwe aan- meldingen ingewacht. Men zie hiervoor de advertenties in dit blad en in de krant van a.s. Woensdag. De lessen staan onder deskundige leiding van de Reddingsbrigade. Tal van leden dezer zoo uitermate nuttige vereeniginig hebben zich volkomen belange- loos voor die menschlievende arfbeid bescbik- RIJKSKWEEKSCHOOL OOSTBURGL Voor het eindexamen der rijkskweeksclmxji te Oostburg zijn geslaagd J. van Mate tie Breskens, D. Meeuwse, Waterlandskerkje W Stoel te Stavenisse, P. Termont te Hoofdpiaal en J. Verschore te Groede. Afgewezen 1. Examen handenar&fflfi, Geex. 10 candidaten. Geslaagd de e-imes I. Catsman, D. Prins, beiden Oostburg: I. van Dijk, IJsselmonde: en de heeren G. Caiiaat, Sluis; J. Coone, Delft; I. Z. Fenyn, BreskenK A. Geensen, Ter Neuzen; A. de Groote, Aar- deniburg. Afgewezen twee. DROEVIG ZWEMONGELUK - De 19-jarige M. Dooms alhier, varende op het motorschip „Agatha" van de „Tranapart Maatschappij Ter Neuzen", wilde, terwijl hat schip te Parijs in lossing lag, tijdens de fc<evig» hitte een verfrisschend bad nemen. Hij sprong vanaf het schip te water- aoefc. daar het water erg ondiep was is hij bij bet duiken met zijn hoofd op den steenen bodem terecht gekomen, waardoor de halswerveia werden beschadigd en hij bewusteloos biovea kwam. Door den schipper, die het ongeluk i»e- merkte, werd hi) direct uit het water gefccaald en kunstmatige ademhaling toegepast- Even kwam de ongeiukkige bij kermis en ,,Waar piekert hij over?" „Dat weet ik niet. Misschien iets met de fabriek. Het is een heele gerustheid voor hem dat hij mijnheer Bateman heeft. Zoo n ernstige jonge manen zoo nauwgezet „Wonderiijk nauwgezet", gaf Jimmy toe. „Oswald hecht veel aan het oordeel van mijnheer Bateman. Hij zegt dat mijnheer Bateman altijd gelijk heeft". „Dat was jaren geleden een van zijn ergste karakter-eigenschappen", zei Jimmy gevoel- vol. Lady Coote keek eenigszins in de war ge bracht. ,,Dat was een vroolijke gezellige week-end. die ik bij u op Chimneys doorbracht", zei Jimmy. „Ik bedoel, dat het vreeselijk gezellig geweest zou zijn, als die ouwe Gerry niet om het hoekje gegaan iwas. Heel aardige meisjes' „Ik vind die meisjes heel vreemd", zei lady Coote. ,,Niets romantisch weet u? Ik bor- duurde hijvoorbeeld zakdoeken voor sir Os wald met mijn eigen haar, toen we verloofd waren". ,,Zoo", zei Jimmy. ,,Hoe beiwonderenswaar- dig. Maar ik denk, dat meisjes tegenwoordig geen lang haar genoeg hebben om dat te doen". „Dat is iwaar", gaf lady Coote toe. ,,Maar o. het blijkt op veel andere wijzen. Ik herin ner me, dat toen ik een jong meisje was een van mijnhmmijn bewonderaars een handvol grint opraapte en een meisije, dat bij me was zei aanstonds, dat hij het als een schat zou bewaren, omdat mijn voet-en er op geloopen hadden. Ik vond het zoo'n lief idee. Ofschoon later bleek dat hij een cursus volgde in mineralogie... of was 't geologie?... an een technisehe school, en een meisje haar zakdoek stelen en die als een schat bewaren... en al dien aard van dingen". ..Lastig als het meisje haar neus wilde snuiten", zei de practische heer Thesiger. Lady Coote legde haar borduurwerk neer en keek hem onderzoekend doch vriendelijk aan. ,,Kom nu", zei ze, „is er geen aardig meisje waar je voor voelt Waar je graag voor zoudt werken en een nestje voor bou- wen?" Jimmy bloosde en prevelde. ,,Ik vond dat je heel goed op kon schieten met een van die meisjes op Chimneys, toen... Vera Daventry". ,,iSocks?" ,,Zoo noemen ze haar", gaf lady Ooote toe. ,,Ik kan niet begrijpen waarom. Het klinkt niet lief". „0 het is een aardige meld", zei Jimmy. „Ik zou haar best weer eens willen ont- moeten". ,,Het volgende week-end komt ze bij ons logeeren". ,,Zoo", zei Jimmy en trachtte in dat eene woord heel veel droef verlangen te leggen. „Ja. Zou jezou je graag komen?" ,.Dat zou ik zeker", zei Jimmy hartelijk. „Ik moet u ten zeerste bedanken, lady Coote". En nogmaals zijn vurigen dank uitdrukkend veriiet bij haar. Sir Oswald voegde zich weldra bi| zips vrouw. „Waar heeft die jonge aap je mee ziilen te vervelen?" vroeg hij. „Ik kan dien kerel niet uitstaan". „Het is een aardige jongen", zei lady Coote. „En zoo dapper. Bedenk eens hoe hij gister- avond gewond werd". ,,Ja hij was ergens aan het randscharceien. waar h\j niets te maken had". ,,Ik vind dat je heel onrechtvaardig bent,, Oswald". „Hij heeft nog geen dag eerlijk werk ge- daan in zijn heele leven. Als er ooit een. ecbte verkwister bestaan heeft, dan is hij er een Hij zou nooit vooruit komen, als hij zidbzatf een weg moest banen door het leven" „Je hebt gisteren vast natte voeten ge- kregen", zei lady Coote. ,,Ik hoop dat je geen longontsteking krijgt. Freddie Richands is «r onlangs aan gestorven. Lieve hemel- Os wald, ik word koud als ik er aan denk. ho& jij daar rondzwierf terwijl er een tmbrefcer los liep in den tuin. Hij had je kunnen dtnod- schieten. Tusschen twee haakjes, ik. heb mijnheer Thesiger uitgenoodigd voor het aaa- staande week-end". „Onzin", zei sir Oswald. ,,Hoor eens titei". Maria, ik wil dien jongenian niet in mijn huis hebben". Waarom niet?" „Dat zijn mijn zaken". „Het spijt me zoo lieve", zei lady Ooote kalm ,,Ik heb hem nu al gevraagd dus er is niets meer aan te doen. Wil je dat balletjr rose wol even oprapen, Oswald?" Sir Oswald deed het met een donker ge- zicht. Hij keek zijn vrouw even aan en. aar- zeld-e. Lady Coote deed rustig een draad wol in de naald. ,,Ik wil Thesiger juist absoluut dit week end niet hebben", zei hij ten laatste. „Ik heb veel over hem gehoord van Bateman. Hij is bij hem op school geweest". „Wat zij mijnheer Bateman?"" „Hij kon geen goed van hem vertellen. Hi; waarschuwde me dan ook ernstig voor hem „Zoo, deed hij dat?" zei lady Coote na.- denkend. ,,En ik heb het grootste ontzag voor Bate- man's oordeel. Ik heb nooit meegemaakt dat hij ongelijk had". „Lieve hemel", zei lady Coote, „wat schija ik de boel in de war te hebben gestuud. Natuurlijk zou ik hem nooit gevraagd hahtvei; als ik dat g-eweten had. Dat had je allemaai eerder moeten vertellen, Oswald. Nu is het te laat". Ze begon met veel zorg haar werk op te- ruim en. Sir Oswald keek naar haar, deeb alsof hij wou gaan Sipreken en haalde toen de.- schouders op. Hij volgde haar het huis ic_ Lady Ooote die voorop liep, glimlachte bees even. Ze was dol op haar man, maar ze was. er ook dol op om op een kalme, bescheiden, volkomen vrouwelijke wijze haar eigen zin te doen. (Wordt vervolgd.,.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1