ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Een belangrijk rapport. Het geheim van de 7 wijzeiplaten Bij Doorzitten PUROL No. 9322 VRIJDAG 12 JULI 1935 75e Jaargang Feuilleton Binnenland EERSTE BLAD HET GOUD KEERT IN DE KELDEKS DER NED. BANK TERUG. NEUZENSCHE CO U RANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per past 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post i 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,averige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen by vooruitbetaling. UltgeefsterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. AD VERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,2<L KT.F.TNF. AD VERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen venminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVONR. Het door ons bedoelde rapport (,,over de Rij'ks- straf- en opvoedingsgestichten voor vrouwen en meisjes") noemen wij belangrijk om het materiaal, daarin ver- werkt en om de resultaten, waartoe dit diepgaand onderzoek heeft geleid. Wij willen over deze beide onderwerpen hier iets vertellen, maar zullen toch vooral iets mededeelen over het eerste. Aanleiding tot deze studie en dit rap port is geweest de bij niet weinigen gere- zen twijfel, of in het systeem der Rijks- straf- en opvoedingsgestieihten, dat ten onzent geheel gelijk is voor mannelijke en voor vrouwelijke delinquenten, aan de bijzondere geaardheid van de vrouw wel voldoende recht wordt gedaan. Deze gedachte was reeds tot uiting gebracht in een in 1915 voor het Genootschap -tot Zedelijke Verbetering van Gevangenen uitgebracht rapport, dat speciaal handelde over „de arbeid van de vrouw in de ge- vangenis". Het was Mej. Mr. E. C Lekkerkerker, die in 1931 in haar proef- schrift meer algemeen de aandacht vestig- de op het feit, dat voor vrouwelijke delin quenten tengevolge van lhaar gering aan- tal en ook door andere factoren, een ander systeem vereischt zou zijn dan voor mannelijke. Het bekende Tweede Kamer- lid Mej. Mr. C. Frida Katz vond daarin aanleiding om in de Tweede Kamer bij de behandeling van de Justitiebegrootimg voor 1932 te pleiten voor bestudeering van het vraagstuk van de straf en behande ling van vrouwelijke delinquenten in zijn geheel, opdat zou kunnen worden nage- gaan, of het tlhans gebruikelijke stelsel voor vrouwen wel het best mogelijk was, dan wel een doelmatiger oplossing moge lijk zoude zijn. Toen heeft het Genootschap tot Zede lijke Verbetering der Gevangenen" be- sloten dit vraagstuk in studie te nemen. Het thans verschenen lijvig rapport is daarvan het resultaat. Allereerst werd deze hoofdvraag onder het oog gezden: In het systeem der Rijks- straf- en op voedingsgestichten wordt behalve op ondergeschikte punten -tusschen de mannelijke en de vrouwelijke bevolking geen onderscheid gemaakt. Is dat wel in orde? Om dit te kunnen beoordeelen was het in de eerste plaats noodig om te onderzoeken, wie er in deze gestichten kwamen, en in de tweede plaats moest wordeft nagegaan: wat doel en taak dier gestichten was, opdat daaruit kon worden geconcludeerd, in hoeverre daarbij ver- schillen bestaan tusschen de mannelijke en de vrouwelijke bevolking, die afwijkin- gen in het gestichtswezen zouden billijken. Dat er een belangrijk verschil is op het punt van den omvang der bevolking der gestichten voor volwassenen, is apert. In 1932 was de gemiddelde bevolking van alle straf gestichten voor volwassenen van de vrouwen: 103. en van de mannen: 3999, een verhouding alzoo van 1 38. In de strafgevangenissen waren de cijfers 56 en 1614; dus een verhouding van 1 28, in de huizen van bewaring was de verhou- een der gebeimzinnige vertialen van AGATHA CHRISTIE. (Nadruk verboden.) 35) (Vervolg.) „Deze kleine hand zal inderdaad zeer troos- ten", zei Lomax, berwijl hij haar hand nam en ze schertsend drukte. ,,Mijn beste Eileen, ik begrijp je redenen en acht er je hoog om. In deze tijden van veranderde en wankele toestanden Hrj is aaD den gang, dacht Bundle wan- hopig. ,,Nu het familiejeven zeldzaam isal de oude standvastige waarden zijn vervallen.... past het onze klas.se een voorbeeld te geven. te laten zien, dat wij tenminste niet be'invloed zijn door moderne toestanden. Zij noemen ons „de onuitroeibaren"ik ben trotsch op dien naam, ik zeg nogmaals, ik ben trotsch op dien naam. Er zijn dingen, die moeilijk uit te roeien zijn, waardigheid, schoonheid, be- scheidenheid, de heiligheid van het familie- leven, kinderlijke eerbiedwie sterft er, indiien die blijven leven? Zoo als ik zei, mijn beste Eileen, benijd ik je de voorrechten van je jeugd. Jeugd! wat een wonderlijk iets, wat een wonderlijk -woord. En wij waardeeren het niet voor wehm...„. een rijperen leeftijd bereiken. Ik beken, n^jn beste kind, dat ik in het verleden teleurgesteld ben ge weest door je onbezorgde lichtzinnigheid. Ik zie nu, dat het de zorgelooze en bekoorlijk? lichtzinnigheid van een kind was. Ik bemerk nu de diepe en emstige schoonheid van je geest. Je zult me toestaan hoop ik, dat ik je mag helpen bij je studie". „0 graag", zei Bundle zwakjes. En je moet niet meer bang voor me zijn Ik schrok, toen ik van lady Caterham hoorde, dat je bang, voor me was. Ik kan je verze- keren, dat ik een alledaagsch iemand ben ding 1 23 en in de Rijkswerkinrichting zelfs1 194! Zoo maakten de vrouwen slechts 0.5 4.1 uit van de bevolking der verschillende gestichten, of slechts 2.5 van de totale gestichts- bevolking. Het moet daarbij erkend wor den, dat bij de minderjarigen de verhou ding anders en het verschil minder groot was: in de meisjestuchtscholen was de ge middelde bevolking 40, en in de beide tuchtscholen voor jongens samen 124. dus een verhouding 1 3.1. Hoe is nu dat geringe percentage vrou wen en ook meisjes in de gestichtsbevol- king te verklaren? Begaan de vrouwen zooveel minder strafbare feiten dan de mannen Of begaan zij misschien minder ,erge", die minder vaak, en tot minder langdurige vrijheidsstraffen of gestichts- verpleging leiden Deze en meer derge- lij'ke vragen zijn van belang, omdat men eerst, wanneer men den aard van de vrou welijke criminaliteit en verdere onmaat- schappelijkheid kent, kan beoordeelen, in hoever de gestichtsstraffen en maatrege- len doel treffen. De statistiek laat ons nu niet in den steek. Men kan uit de ver- kregen cijfers afleiden, dat vrouwen niet alleen minder strafbare feiten begaan dan mannen, doch ook of minder worden ver- oordeeld of tot korter straffen. Dit kan zeker een aanwijzing zijn, dat vrouwen over het geheel minder emstige feiten plegen, en dat haar gedrag minder straf- waardig is dan het geval is bij mannen. Uit de crimineele statistiek over 1932 bleek b.v., dat het percentage der ver- oordeelden, die reeds eerder wegens het- zelfde feit veroordeeld waren geweest, bij de mannen 41.9 bedroeg, en bij de vrou wen 20.5 Dus kwamen er bij de man nen tweemaal zooveel recidiyisten voor als bij de vrouwen. Voorts vermeldt de crimineele statistiek van 1932, dat de fei ten, welke het veelvuldigst door vrouwen worden begaan, deze zijn (waarbij wij achter het cijfer tusschen haakjes hebben vermeld het aantal feiten, door mannen begaan beleediging en lasterlijke aanklacht 474 963, waarvan bij mannen: 318 van ambtenaren, wederspannigheid en andere misdrijven tegen het openbaar gezag: 803), mishandeling 441 (3282), diefstal 382 (3303), waarvan eenvou- dige 365 (2276) en gequalificeerde 18 (1027), overtreding diverse belastingwetten 321 (5467!), vernieling en beschadiging 62 (787), verduistering 44 (912), schennis der eerbaarheid 44 (448), oplichting 31 (309), koppelarij 26, abortus 23, meineed 11 kindermoord of -doodslag 5, Daarnaast staan dan nog voor rekening van de mannen de navolgende misdrijven: bedelarij en landlooperij 607, ontucht met bewusteloozen of kinderen 355, veroorzaken van dood of zwaar licha- melijk letsel door schuld 278. George bescheiden te zien deed Bundle ver- stomd staan. George ging door. „Wees nooit verlegen voor me, beste kind. En wees niet bang me lastig te vallen. Het zal mij een groote vreugde zrjn, als ikals ik het zoo noemen magje ontluikende geest mag vormen. Ik zal je politieke mentor zijn. We hebben nooit meer behoefte gehad aan jonge vrouwen met talent en charme dan heden ten dage. Je kunt heel goed voorbe- schikt zijn om de voetstappen te drukken van je tante lady Caterham". Dit vreeselijke vooruitzicht stelde Bundle heelemafJl buiten gevecht. Ze kon George slechts hulpeloos aanstaren. Dit omtmoedigde hem nietintegendeel. Zijn voornaamste bezwaar tegen vrouwen was, dat ze te veel praatten. Zelden gebeurde het dat hij, wat hij een werkelyk goede luisteraarster noemde, vond. Hij glimlachte welwillend tegen Bundle. „De v'inder, die uit de pop komt. Een wonderlijk schouwspel. Ik heb een zeer inte- ressant boek over staathuishoudkunde. Ik zal 't nu zoeken en je kunt het meenemen naar Chimneys. Als je het uit hebt, zal ik het met je bespreken. Aarzel niet om me *e schrijven als er iets is, wat je niet begrijpt. Ik heb vele openbare plichten. Maar door zoo hard mogelijk te werken kan ik altijd nog wat tijd maken voor de zaken van mijn vrienden. Ik zal het boek even gaan zoeken". Hij sehreed weg. Bundle keek hem achter- na met een versufte uitdrukking op haar ge- zicht. Zij werd uit die versuffing gewekt door de onverwachte komst van Bill. „Hoor eens", zei Bill. ,,Waarom moest de Kabeljauw je hand vasthouden, vertikke... „Dat was mijn hand niet", zei Bundle woe- dend, ,,het was mijn ontluikende geest". „Doe niet zoo gek, Bundle". »,JIet spijt me, maar ik ben een beetje ver- velend. Herinner je je, dat je zei, dat Jimmy veel gevaar liep door hier naar toe te komen?" ,,Dat is zeker", zei Bill. „Het is vreeselijk moeilijk om aan den Kabeljauw te ontsnap- pen als hij eenmaal belang in je stelt. Jimmy zal in de strikken gevangen raken voor hij het weet". ^Het is Jimmy niet, die yugaugetf is. Uit deze getallen blij'kt dan o.im., dat de vrouwen relatief het sterkst blijken in een- voudige mishandeling en eenvoudige dief stal; de mannen daarentegen in de ge qualificeerde vormen, en oak bij beleedi ging merkt men hetzelf' e op. Vrouwen blijven dus blijkbaar meer bij eenvoudige diefstalletjes en koelen haar emoties eer der in scheldpartijen en klappen dan met mes of revolver. Ter verklaring van de geringere crimi naliteit der vrouw vindt men in de criimi- nologische literatuur verschillende gron- den aangevoerd. Zoo wordt ex op ge- wezen, dat de man in veel grooter mate dan de vrouw aan het productieproces en aan het openbare leven deelneemt, en ook meer economische verantwoordelijkheid draagt, waardoor hij dus veel meer ge- legenheid heeft om met de wet in con flict te komen dan de vrouw. Men lette b.v. maar eens op het hoogere percentage belastingovertredingen. Ook is de man agressiever dan de vrouw (men zie als bewijs het hooge percentage geweld- en ruwheidsmisdrijvenen ook kan er op gewezen worden, dat als onwettig middel van bestaan bij de vrouw de prostitutie ten deele de plaats inneemt van criminali teit bij den man. Bestaat er nu verschil tusschen mannen en vrouwen, waar men tracht verbetering aan te brengen? Voorzoover er uitslui- tend sprake is van vergelding, is er geen grond om een verschil tusschen mannen en vrouwen aan te nemen, daar nog steeds niet is aangetoond, dat gestichtsstraf als een zwaarder leed wordt gevoeld door de eene sexe dan door de andere. In het door ons genoemde en geciteerde rapport wordt echter ook grif het feit toegegeven, dat het geloof aan het heilzame van de ge- vangenisstraf lang niet meer zoo groot is als b.v. een eeuw geleden. De bezwaren daarvan (en met name van korte gevan- genisstraffen) worden zelfs vrij algemeen erkend. Maar indien er dan al geen groot of merkbaar verschil wordt opgemerkt bij datgene, wat wij als vergelding aanmer- ken geheel anders wordt dit ten aan- zien van de speciale preventie, en in het bizonder op het punt van de verbetering. Laten wij dit duidelijk maken met een in het rapport genoemd geval. De vrouwe lijke criminaliteit is immers ten deele van anderen aard, voortspruitend uit andere oorzaken en motieven. Het zal toch wel groot verschil maken, of men een kinder- moordenares wil verbeteren of een inbre- ker. En waar de lichamelijke en psychi- sche gesteldheid van de vrouw en haar functie in de maatschappij nu eenmaal anders zijn dan die van den man, zal hier zeker naar andere, meer doeltreffende, middelen moeten worden omgezien. In Noord-Amerika werd de consequentie reeds getrokken en werd in onderscheiden staten een geheel afwijkend strafgesticht georganiseerd. De commissie. die het door ons bedoel de rapport vervaardigde, is ook tot de slotsom gekomen, dat in Nederland een dergelijke wijziging moet worden aange- bracht; zij heeft te dezen aanzien uitvoe- maar ik", zei Bundle woedend. „Ik zal einde- looze mevrouw Macatta's moeten spreken, staathuishoudkunde moeten studeeren, die met George beihandelen en de hem el weet waar het mee af zal loopen". „Arme ouwe Bundle, heb je het er een beetje te dik op gelegd?" „Dat zal wel Bill, ik voel dat ik vreeselijk in de knel geraakt ben". „Het geeft niets", zei Bill troostend, „George is geen voorstander van vrouwelijke parlementsleden, dus je zult niet op de plan- ken behoeven te staan, en onzin moeten uit- kramen en vuile babys moeten kussen in Bermondsey. Ga mee en cocktail drinken, het is bijtna tijd voor den lunch". Bundle stond op en liep gehoorzaam naast hem. ,,En ik heb toch zoo'n hekel aan de poli- tiek", mompelde ze op meelijwekkenden toon. „Natuurlijk, dat hebben alle verstandige mienschen. Alleen menschen als de Kabel jauw en Pongo nemen het emstig en gaan er in op. Maar toch", zei Bill, plotseling weer op een vroeger thema terugkomend, moest je de Kabeljauw je hand niet laten vasthouden". „Waarom in 's hemels naam niet?" zei Bundle. ,,Hij; heeft me zijn heele leven ge- kend". ,,Nu, ik heb het niet graag". „Brave Hendrik. O zeg, kijk hoofdinspee- teur Battle eens". Zij gingen juist een zijdeur binnen. Een groote kast kwam in de kleine vestibule uit Daar stonden golfstokken, tennisrakets, bowls en andere bewijzen van landelijk leven in. Hoofdinspecteur Battle ond,erwierp de ver schillende golfstokken aan een nauwkeurig onderzoek. Hij keek een beetje suf bij Bund le's uitroep. „Gaat u het golfspel leeren, hoofdinspecteur Battle?" „Ik kon wel iet3 slechters doen lady Eileen. Men zegt dat men nooit te oud is om te leeren. En ik heb een eigenschap, die bij alle spelen goed te pas komt". „Welke is die?" vroeg Bill. „Ik laat me niet uif Het-retd steam Als rige maatreqelen op uitstekende wijze voorbereid. Dus wordt er nu op invoering en uitvoering daarvan gewacht en aange- drongen, terwijl wij vermoeden, dat bin nen afzienbaren tijd deze reorganisatie ook voor ons huidig strafstelsel ten op- zichte van de mannen nog verstrekkende gevolgen zal kunnen hebben. „WINKEER-PRINS" EN DE SPELIANGSKWESTIE. Bij de N.V. Uitg. Mij. „Elsevier" te Amster dam is verschenen het 8ste deel van Winkler Prins'" Algemeene Encyclopaedie, dat loopt van „Geboorte" tot „Hannibal" en 849 pagi- na's telt. Als de voorgaande deelen is ook dit weer naar inhoud en vorm uitermate ver- zorgd; een schat van mededeelingen over de meest uiteenloopende gebieden vinden wij hier bijieen, van blijkbaar steeds deskundige hand. Drie en veertig platen tellen wij buiten den tekst en 12 kaarten. (Gelderland, Geneve, Gent, M. Europa, Germanie, Godsdienst, 's Gravenhage, Griekenland-Albanie en Bul- garije, Griekenland in de oudheid, Groningen, Gr. Brittannie en Ierland, Hamburg). Voorts natuurlijk taUooze teekeningen, foto's en plaatjes ter verduidelijking van den tekst. In het vorige deel had de redactie een torief- kaart ingesloten met verzoek mee te deelen, welke spelling men in de toekomst gebruikt wenschte te zien. Omtrent den uitslag meldt zrj in dit deel: De briefkaart in deel VJI, behelzende het verzoek mede te deelen, welke spelling men in de toekomst wenschte gebruikt te zien, is slechts door 22 der inteekenaren op de Encyclopaedie beantwoord. Dit bewijst reeds voldoende, dat de spelling een aangelegenheid is, waarvoor in het algemeen slechts een zeer geringe belangstelling bij het Nederlandsche volk bestaat. Intusschen is het aantal inge- komen antwoorden zoo groot, dat het mogelijk is, zich een oordeel te vormen over de ver houding der voor- en tegenstanders der spel- ling-iMarchant. V66r handhaving der oude spelling spraken zich uit 88 pet. der ingezon- den antwoorden. De Uitgevers en de Redac tie hebben op grond daarvan besloten geen verandering in de spelling aan te brengen. Indien men de juiste verhouding van de aanhangers der beide spellingen wil vaststel- len, moet men in aanmerking nemen, dat een aantal inteekenaren wel voorstanders van de spelling-Marchant zijn, maar zich toch voor de oude spelling verklaarden, omdat zij in deze uitgave eenheid van spelling wilden ge- handhaafd zien. Deze behooren dus eigenlijk bij de voorstanders van de spelling-Marchant te worden opgeteld. Doet men dit, dan blijkt, dat toch verreweg de groote meerderheid voor de spelling de Vries en Te Winkel is, en wel en zonnebrand, schrijnen en smetten der huid na fiets- en wandeltochten, bij stukgeloopen, branderige en pijnlijke voeten, zijn Purol en Purolpoeder de meest afdoende middelen daarvoor. in doozen vanaf 30 ct. met gratis busje Purolpoeder ter kennismaking. Verkrijgb. bij Ap>othekers en Drogisten. alles verkeerd loopt, begin ik weer opnieuw. En met een besliste uitdrukking op zijn ge- zicht kwam hoofdinspecteur Battle naar bui ten en voegde zich bij hen, na de deur geslo- ten te hebben. VIJF EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. Jimmy beraamt plannen. Jimmy Thesiger voelde zich terneergedrukt. Hij vermeed George, daar hij hem er van verdacht klaar te staan om hem aan te klam- pen en over ernstige onderwerpen te praten en na de lunch sloop hij kalm weg. Al blonk hij uit de kennis der details van het Santa Fd grensdispuut, op het oogenblik wenschte hij daarin toch niet geexamineerd te worden. Kort daarop gebeurde, wat hij gehoopt had dat gebeuren zou. Loraine Wade, ook alleen, ikwam een van de beschaduwde tuinpaden af. Jimmy was in een oogenblik naast haar. Ze wandelden eenige minuten in stilte, en toen zei Jimmy voorzichtig: „Loraine?" „Ja?" „Luister eens ik kan met niet goed uit- drukken maarhoe denk je erover? Wat is er tegen, dat we aanteekenen, trouwen en verder samen steeds gelukkig leven?" Loraine toonde geen verlegenheid bij dit verrassend voorstel. In plaats daarvan wierp ze haar hoofd achterover en lachte vrijmoedig. ,yLach iemand niet uit", zei Jimmy verwij- tend. „Ik kan het niet helpen. Je waart zoo grappig". „Loraineje bent een klein duivelin- netje „Dat is niet waar. Ik ben wat men een door en door aardig meisje noemt". „Alleen voor hen, die je niet kennen, die bedrogen worden door je misleidend voorko- men van zachtheid en decorum". „Ik hoor je graag zulke latijnsche woorden gebruiken". ,,Die heb ik uit kruiswoordenraadsels". „Die zijn toch zoo ontwikkelend". heen. Wil je of wil je niet?" „Loraine mijn beste, praat er niet over Loraine's gezicht werd gewoon. Het nam in Nederland 83 in Belgie 80 e® in Nederlandsch-Indie 96 Uit de verdetCHag over de verschillende beroepen blijkt, dax de aandrang tot spellingswijziging vooma/jjeigk van onderwijskringen uitgaat en dat iae de maatschappij zelf daarvoor nauwelijks eenige belangstelling bestaat. De thans verschenen weekstaat van de Nederlandsceh Bank vertoont andernxaaf ®eaa sterke toeneming van den goudvoorraad ml, met een bedrag van f 23 millioen. In »3eSe weken tijd is er nu een aanwinst van nhm j 61 millioen ta boeken. Wel is ook thans het goudbezit der bank, ten bedrage van millioen, nog lang niet gekomen op het ne3 van 25 Maart jJ. 82V2 millioen), aan don vooravond van de groote onttrekkingen, ifee met den aanval op den gulden gepaard ga- gen. en blijft de stand nog verder bij het. iae- drag van een jaar geleden 858% millKten) ten acbter, maar de een paar weken gutexean met zooveel kracht ingetreden beweging toch wel duidelijk zien, hoe effectief het sieke middel heeft gewerkt, waarmee de aan de aanvallen op den gulden van maanden geleden het hoofd heeft gebodeti- DE 100.000STE OP WAALHAVEN. Het bezook aan het Rotterdamsche vfiqe- veld is dit jaar weer groot. Ook Zondag zgp er velen ongeveer drieduizend bezoefcerse - gekomen. Men verwachtbe de honderdduizEnfi- ste en inderdaad is deze Zondagmiddag op tssft terrein verschenen. Het was mej.. Noes. Franssen uit Den Haag. De K. L. M, fsaofl haar een vliegtocht naar Brussel en terug a®1 met bezoek aan de wereldtentoonstelling Op de lijnen naar Heemstede en Knuate moesten eenige extra vliegtuigen worden in- gelegd. Te Knocke was een feest van sptort- vliegers waarheen ook versdbeidene Neder landsche sportvliegers zich hebben beg even. INVOER VAN CEMENT. Verschenen is het voorloopig verslag Eerste Kamer over het wetsontwerp tot ling van den invoer van cement. In dit verslag stelden eenige leden aan minister de volgende vragen: 1°. Welk bedrag moet het Nederlanctscfee volk direct meer betalen ten gevolge wan. de hoogere prijzen, welke na het ingrijpen van regeering op de vrije cement-markt zijn iXOt— staan? 2°. Welk gedeelte van dit bedrag gaax.4 de prijsstijging ook van het geimportafiffldfe cement naar het buitenland? 3°. Welke directe voordeelen aan verschaffing staan tegenover het offer,, het Nederlandsche volk voor dit enkele ami feel gebracht 4°. Is de minister bereid afzonderlijfc: he- doe n onderpoeken welke extra-beiasting.' het Nederlandsche volk wordt gelegd als. ge- volg van prijsstygingen tengevolge van -*E genomen contingenteerings- of andere nague- ringsmaatregelen Andere leden drongen erop aan, dat vnaonfl worde zong gedragen, dat de binnenlaniiiwhe prijs van cement niet te hoog wordt. lic-nae**, een lage prijs van cement stimuleert de :iae- drijvigheid in de bouwvakken en het belang van de cement-industrie in Nederland is niet z66 groot, dat daardoor een verhooging: "«aB het binnenlandsche prijspeil zou worden wettigd. zijn karakteristieke uitdrukking van vaallke- radenheid aan. Haar kleine mond werd fsaz-fi en ze stak haar kleine kin uitdagend voartntt.. ,,Neen Jimmy, nog niet, zoo lang alles i* als nu en niet ten einde gebracfrt" ,,Ik weet, dat we niet gedaan. hebben w»: we van plan waren", gaf Jimmy toe. toch. Och het is het eind van sen hoofefetufc. De papieren zrjn veUig op het minlstenie ma Luchtvaart. De deugd; zegeviert. En... op teeS moment is er niets aan de hand." „Dus laten we trouwen?." zei Loraine me? een lichten glimlach. „Zooals je zegt, dat bedoel ik precies."" Maar weer schudde Loraine het hoofdl. „Neen Jimmy tot deze zaak afgeJoopos is... tot... we veilig zijn." ,,Denk je, dat we gevaar loopen?" „Jrj niet?" Jimmy's engelachtig gezicht betrofc. „Je hebt gelijk", zei hij ten laatste. „Ais dit eigenaardige onzin van Bundle waar la en ik veronderstel, dat het, hoe ongeioufefjfk ook waar moet zijn.dan zijn we diet tot we afgerekend hebben met no. 7." „En de anderen?" ,,Neen, de anderen tellen niet mee. No. 'T met zijn eigen manier van werken jaagt nsg angst aan. Omdat ik niet weet wie hij is, waar ik hem moet zoeken." Loraine huiverde. ,,Ik heb angst gehad", zei ze op zaditec toon, „al dien tijd na Gerry's dood..." „Je hoeft niet bang te zijn. Er is niets; -ons, je ongerust te maken. Laat alles maar- sac mij over. Ik zeg je Loraine: Ik zal no. T Mqg- wel te pakken krijgen! En als we bem een maal hebben, denk ik niet, dat we nog veel last zullen hebben met de rest van de bender wie ze ook zijn mogen." „Als je hem krijgt... maar als hrj jewr krijgt." ,,Onmogelijk," zei Jimmy opgewekt. „Hc ben veel te slim. Heb altijd een hoogen dimfc van je zelf, dat is mijn motto." ,,Als ik er aan denk, wat gisterenavanet allemaal had kunnen gebeuren Loraine huiverde. (Wordt vervolgd-h'

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1