Bij Zonnebrand, 9m) m i 9 n Sport Gemengde Berichten Schaakrubriek. *8 v< N m K IN H 4 H Bl TER NEUZEN, 5 JULI 1935. WALSOORDEN. GROENENDIJK. MIDDELBURG. KORFBAL. TWEE SMOKKELAARS VERDRONKEN. DE ZEE GEEFT MEDAILLE TERUG. MENSCHENROOVER TER DOOD VEROORDEELD. m Wm. be da sis M« del "be I trc* iec Zo be ins he las de st< /l m< M do bo M Gi wMtt zeer afkeerig tegenover een dergelijk rare-die-1 in verband met de opgedane ervaring. iBtfcn wraagt zich overigens zelfs in finan- deeie kringen te Londen af, of Duitschland den toestand financieel no-g lang meester zal kmrnen blijven en men, is -overtuigt, dat zonder dr. Rrbaeht aan het ministerie van financien een nieu-we monetaire paniek in Duitschland voor de deur zou staan. I>E TOESTAND VAN DE FRANSCHE SCHATKIST. Oicsdag hebben minister-president Laval en de minister van Financien Regner, het woccrd gevoerd in de IKamercommissie voor fi- aumele aangelegenheden. Winister-president Laval sprak over de po- giwga-n "der regeering de financien weer op orde te brengen. Hij kondigde aan, dat in het JoBmnl Official twee decreten zouden worden gejreinliceerd, edn betrekking hebbende op de ctnmilatie van functies, den op bezuinigingen op de uitgaven van de ministeries voor leger, ▼Ion? en luchtvaart, terwijl later nog een decreet zou worden uitgevaardigd inzake on- recfalmatige pensioenen. 3topens de positie van den franc verklaarde LavsJwij zijn ons onze verantwoordelijkheid tamst en wij zullen het noodige wagen. Alles wat r.wig doen zal slechts zijn .ingegeven door de zorg naar krachten het open,bare welzijn te sSeai en. Eava] kondigde aan, dat het systeem der ccmtxrjigenteering geleidelijk zal worden prijs- .gegeven (Minister Regnier verklaarde, dat de schat- klst de tot einde 1935 noodige 17 milliard -franc zal kunnen betalen wanneer men ge- lnrulk zal kunnen maken van de mogelijkheid de zes milliard waartoe het parlement reeds zijn toestemming heeft gegeven, te leenen, Het deficit op de begrooting zal 7 tot 8 mil- Bard franc bedragen, al naar gelang de be- tastingontvangsten. De financieele commissie van de Kamer zal -pas weer bijeenkomen omstreeks midden September. COLLECTE BLINDEN. Even als andere jaren wordt ook dit jaar •ederom gecollecteerd voor de 150 blinden, tesverkgesteld in de bekende inrichting, Plan ters Middenlaan 64 te Amsterdam. De Ver- eesiging streeft er naar den blinden in staat te stellen zich zooveel mogelijk In het maat- acbappelijk leven te kunnen handhaven, opdat •zg hun gemis zoo weinig mogelijk zullen ge- voelen. Om dit doel te bereiken wordt aan de blinden voor hun arbeid een weekloon uit- befcaald, waardoor zij in staat zijn voor zich en de- faunnen te zorgen. De vereeniging beschikt tevens over een intemaat voor alleenstaande vrooweiijke blinden. Voor het uitkeeren van toovenbedoelde bescheiden loonen is veel geld noodig, waartoe ook een beroep op u wordt gedaan. De vereeniging hoopt dat de inwo- ners van Ter Neuzen met milde hand zullen geven, teneinde dit schoone werk in stand te jftinnpn bouden. De collecte wordt Zaterdag 6 Juli a.s. gehouden. Braille-alphabets, waar van de oplossing kan worden ingezonden wor den gratis uitgereikt, terwijl m de stad een tentje wordt geplaatst met door de blinden vervaardigde artikelen. VVERKVERSOHAFFING AAN HET HULSTER EN AXELER AMBACHT. De Ter Neuzensche Bestuurdersbond deelt <jns bet volgende mede: Zooals vrijwel algemeen bekend is, heerscht cinder de tewerkgestelden bij de werkverschaf- aan het Hulster en Axeler Ambacht, gxoote ontevredenheid. Deze vindt voomame- iijfc zgn oorzaak in de omstandigheid, dat de Icemen zoo laag zijn, dat in vele gevallen de steunbedragen niet kunnen worden gehaald, terwijl ook nog verschillende andere grieven ilpsen te bestaan. Ten einde onze betrokken leden in de ge- legenheid te stellen, om hun grieven aan het toestuur kenbaar te maken en de verschillende tegebrachte klachten aan elkaar te toetsen, toeiegden wij verleden week een vergadering waarop een groot aantal tewerkgestelden aan- wezig waren. De bestaande klachten bleken veelzijdig. Zoo -was men algemeen de meening toegedaan rtat bet niet mogelijk is om aan de gestelde tairieven een eenigszins behoorlijk loon te featen Dit de ons verstrekte cijfers bleek in- tteiftaad, dat deze loonen met alle begrippen van Tedelijkheid spotten. Zoo kregen wij cg&rs onder de oogen van menschen die in een werkweek van 50 uur, bedragen -hadden veniiend van 7,50, f 8,27, enz. Ook waren or wnkelen wier loon hooger was geweest en die in bepaalde weken er in geslaagd waren ■eeat weinig boven him steunbedrag uit te komen. Deze loonverschillen schijnen veelal •een go vol g te zijn van de omstandigheid, dat de grand niet overal even gemakkelijk te ver- tr/srken is. Men deelde ons echter mede dat bet irak al gebeurd was dat men op een plants fewirrn waar de grond gemakkeiyker te ver- werken was, dat de loontarieven werden ver- laagd, zoodat het weer niet mogelijk bleek een tehoo'rlijk percentage boven het steunbedrag afe re komen. Wij herinneren er hierbij aan dat. toen verleden jaar enkele gemeenten er toe overgingen om de beruchte contra-presta- -in te voeren, waarvoor de Minister van Sociale Zaken slechts aarzelend zijn toestem ming gaf, deze daarbij tevens bepaalde dat de jarbeiders voor slijtage aan kleeren enz. een 'Hjea-fcag van minstens 10 boven het steun bedrag moest worden verstrekt. Ook is het ,-jverbekend dat de Minister het standpunt in- neemt dat de loonen in de werkverschaffing faooger mceten zijn dan de steunbedragen. Aangezien het zware grondwerk dat hier moet worden verricht, niet te vergelijken is met rtasntra-prestatie, ligf het voor de hand dat het -pernentage boven de steun belangrijk hooger zgn moet. Onder de arbeiders bleek bovendien twijfel te bestaan omtrent de nauwkeurigheid van de opime.ting. Zij hadden geconstateerd wanneer zij een ,,put" klaar hadden die naar hun mee ning belangrijk grooter was dan de vorige, de inboud toch geringer bleek te zijn. Ook is Tnet gebeurd dat zij een week gewerkt had den, waarin zij naar hun stellige overtuiging veel meer grond hadden verwerkt dan in een voorafgaande week, zij toch nog een paar gul den minder loon ontvingen. Dit alles heeft bij Tyn-n de meening doen postvatten dat men hun maar wat geeft. De arbeiders mogen in het middagschaft- m>r bet werk niet verlaten, zoodat velen die anders in de gelegenheid zouden zijn naar huis te gaan om te eten, hiervan thans verstoken blijven. Ook dat wordt als een ernstige grief gevoeld. Op het werk is geen drinkwater aanwezig, terwijl de arbeiders niet wordt toegestaan dit te gaan halen, hetwelk eveneens tot verbitte- ring aanleiding geeft. De arbeiders verlangen dat in de behoefte aan drinkwater, vooral in verband met het warme weer, zoo spoedig mogelijk zal worden woorzien. PIJN IN DE RUG EN STIJFHEH). Verd,wenen envoor goed. Drie jaren hadden de pijnen geduurd, dan weer meer, dan weer minder, maar altijd waren de pijnen er. Nu na twee jaar Kruschen Salts gebruikt te hebben, kan deze dankbare patient met het volste recht verklaren, dat hij ze voor goed kwijt is. Hij schrijft ons: „Drie jaren lang leed ik erg aan pijnen in het laagste deel van mjjn rug. Ik probeerde alle mogelijke middelen zonder eenig succes. Wanneer mijn beenen te lang in dezelfde hou- ding bleven (bijv. wanneer ik sliep) waren zij izoo stijf, dat het bewegen mij tot een marteling was. Nu en idem waren de pijnen wat minder, maar dat was de eenige ver- betering, die ik kon bespeuren. Tenslotte raadde een vriend mij aan het eens met Kruschen Salts te probeeren. Tot mijn groote verrassing verdwenen de pijnen. Twee jaren lang heb ik nu regelmatig Kruschen Salts genomen; ik ben nu volkomen vrij van pijn, maar toch neem ik nog iederen morgen de ,,kleine dagelijksche dosis" in mijn eerste kop thee of koffie. Ik ben nu een goede vijftiger en idoe weer zonder eenig bezwaar mijn werk. Ik ben U inderdaad zeer dankbaar voor dit uiterst werkzame en eenvoudige middel. Steeds zal ik aan mijn vrienden vertellen hoe enorm veel goed Kruschen Salts mij gedaan heeft." A. W. te L. Rheumatische pijnen en pijnlijke stijfheid, welke laatste maar al te dikwijls een voorbode van rheumatiek is, vinden bijna altijd hun oorzaak in opgehoopte afvalstoffen en een daardoor voorkomen van overtollig urinezuur in het bloed. Kruschen Salts bestaat uit zes verschillende zouten, die lever, nieren en in- gewanden aansporen tot krachtiger werking, waardoor de giftige afvalstoffen volkomen worden verwijaerd. De pijnen nemen af, ter wijl tegelijkertijid de algemeene gezondheids- toestand enorm verbetert. Zoo zult ge door regelmatig gebruik van Kruschen Salts niet alleen gevrijwaard zijn tegen rheumatiek, maar ge zult U ook frisscher, krachtiger en energiaker voelen. Kruschen Salts stralende gezondheid voor edn cent per dag. Kruschen Salts is uitsluitend verkrijgbaar bij alle apothekers en drogisten a f 0,90 en f 1,60 per flacon, omzetbelasting inbegrepen. Let op, dat op het etiket op de flesch, zoowel als op de buitenverpakking, de naam Rown- tree Handels Maatschappij Amsterdam voor- komt. Adv. bezetting vond. Zonder sentimenteel te zijn is dit een film, die vele ontvankelijke harten zeker diep zal treffen. De heer J. F. J. de Backker, bjjna 10 jaar besteller alhier, is met ingang van 16 Juli a.s. als zoodanig benoemd te Tilburg. Aan de Bisschoppelijke kweekschool te Oudenbosch is de heer Jos. Schelfhout alhier geslaagd voor de akte L.O. Vanwege de directie van den Rijkswater- staat in Zeeland werd de levering van 50.000 betontegels, 3000 meter opsluitbanden en 6000 meter opsluitplaten onderhands opgedragen aan de N.V. Zeeuwsche Beton Mij te Vlake. (Bij regenverlet wordt het eerste uur niet uitbetaald, hetwelk in verband met de lage loonen eveneens als een bezwaar wordt aan- gevoeld. Ten slotte achten de arbeiders, de premie welke wordt afgehouden voor de verzekering ingevolge de ziektewet, in hun geval 3 van het loon, te hoog. Wij stippen hierbij aan dat in het vrrje bedrijf vrijwel overal slechts 1 wordt afgehouden, terwijl er ook nog wel bedrijven zijn aan te wijzen waar nog minder wordt afgehouden. In een uitvoerig adres, waarvan afschrift is gezonden aan het N.V.V., aan het gemeente- bestuur van Ter Neuzen en aan het'bestuur van het waterschap Hulster en Axeler Am bacht, hebben wij deze klachten kenbaar ge- maaikt aan het Ingenieursbureau Van Hasselt en De Koning, welk bureau het werk in uit- voering heeft, en verzocht de noodige verbe- teringen te willen aanbrengen. Ook door het N.V.V. wordt terzake een onderzoek ingesteld. Wij hopen dat aan dezen toestand, waarbij werkloozen gedwongen worden te werken tegen loonen die lager zijn dan de toch al te lage steunbedragen, alsmede aan de verschil lende andere misstandan, zoo spoedig mogelijk een einde zal worden gemaakt. GESLAAGD. Aan de Technische Hoogescbool te Delft slaagde voor het cand. examen voor civiel in- genieur de heer L. van Bendegem te Oost- burg. ZEEUWSCH TECHNISOH INSTITUUT TE GOES. Geslaagd voor het examen technisch amb- tenaar van den Rijkswaterstaat de leerlingen: G. J. van Doom te Koudekerke, A. A. van der Giezen te Middelburg, A. de Graag te Breda, A. C. Krombeen te Hansweert, H. M. Krombeen te VTissingen, A. A. Markusse te Kortgene, A. A. Weyns te Wlolfaartsdijk; be- nevens de ioud-leerlingenJ. van den Berge te Oost-Souburg, J. H. Kramer te Axel en C. Wiilleboordse te Middelburg. BEN OEMIN GEN. Benoemd tot buitengewoon opzichter van den Rijkswaterstaat te 's-Gravenhage de heer K. Sanderse te Westkapelle; tot waterbouw- kundige bij het ingenieursbureau Van Hasselt en De IKoning te Nijmegen de heer C. Huisman te Sas van Gent. LUXOR-THEATER. Het lied van den clown. Neen, het is niet ,,Lach dan, bajazzo Het is een kinderliedje, dat een potsierlijk ge- schminkte vreemde clown zingt, voor een meisje dat niet slapen wil in een deftig Fransch huis en als het uit is, slaat zij de ar- men om zijn hals en snikt plotseling: ,,vader". Een niet bijster nieuw gegeven, maar een gegeven, waarin nog altijd een schat aan men- schelijk gevoel steekt en dat hier met groote soberheid in een fijne en natuurlijke Fransche film verwerkt is. De zanger Frenoy is getrouwd met de doch- ter uit een familie die hem, den artist, als minderwaardig beschouwt; en juist als hij door een schitterend debuut als Figaro naam heeft gemaakt, overvalt hem een ziekte en hij ver- liest zijn stem. Atmoede en werkloosheid we- gen hem des te zwaarder, omdat zijn vrouw en zijn dochtertje, wanneer hij ze aan haar familie overlaat, een onbezorgd bestaan zul len kimnen leiden. En ten slotte besluit hij daartoe en trekt met een ouden clown de ker- missen op. Zijn stem keert geleidelijk terug, het nummer wordt vermaard, en op een goe- den dag komt zijn vrtouw het hooren, in ge- zelschap van den jongen kwast, dien zijn schoonvader als waardiger tweeden echtge- noot heeft uitgekozen. Wonderlijk spel van het cireusleven; op zijn hoofd staande op dat van zijn partner en tusschen al zijn potsen door, moet hij aanzien, hoe zij en haar kleine dochter in de loge zitten. Het lot is hem gunstig. Voor een weldadig- heidsvoorstelling heeft men het clownnummer noodig en er wordt een repetitie gehouden ten huize van den schoonvader. Hij zal zijn dwin- gende dochtertje in slaap zingen, dat hem evenmin als haar moeder herkende, en dan, eindelijk na het oude liedje, heeft hij niet al leen zijn stem, maar ook zijn gezin terug; en een nog schitterender creatie van den Figaro verzoent ook den onverzoenlijken schoonvader. Andre Baugd van den Parijschen Opera is een prachtig zingende Figaro en een sober spelende clown en vader, terwijl men voor de kinderrol in deze film een buitengewoon goede SEOLTOZEELANDIA. Zaterdag a.s. des avonds 6 uur speelt SEOLTO haar voomaamste wedstrijd van het seizoen en wel tegen Zeelandia van Hansweert. Voor deze wedstrijd is door den heer H. de Vrieze een medaille beschikbaar gesteld. Van Zeelandia is bekend, dat deze vereeni ging reeds jaren achtereen kampioen van Zeeland is. Tevens is ze winnaar geworden in afd. I op de laatstleden gehouden serie-wed- strijden te Vlissingen. Bovendien heeft deze vereeniging de naam, dat ze van het begin tot het einde vecht voor een zoo gunstig mogelijk resultaat. Aangezien dit haar eerste bezoek aan Ter Neuzen is sedert haar bestaan, gelooven wij, dat ze deze tactiek wel wederom zal toepassen om zoodoende te trachten ook hier overwin- naar te blijven. Daar tegenover staat dat SEOLTO zich niet zoo maar gewonnen zal geven en tot het uiterste toe zich fel zal verweren. All is er dan in Zeeuwsch-Vlaanderen geen bond en dus ook geen competitie, toch durven we gerust beweren, dat onze plaatselijke club de sterkste is van dit district. Het beste bewijs zijn wel haar laatste over- winningen op ZKV van Zuidzande en Rapide van Axel. Op Seolto rust derhalve de sportieve plicht om de eer van Zeeuwsch-Vlaanderen zoo hoog mogelijk te houden tegen deze sterke tegen- standster, hetgeen haar wel toevertrouwd is. Wij wekken dan ook iedereen op om deze interessante wedstrijd te volgen. Vooraf, om 4.30 u., spelen de reserves van beide vereenigingen tegen elkaar. Zeelandia II zal waarschijnlijk versterkt zijn met speel- sters en spelers van Volharding van Ierseke. Aangezien Seolto H ook reeds een aardige partij konfbal speelt, kan dit eveneens een aardige wedstrijd worden. DE NORMANDIE. Naar uit Parijs wordt gemeld zou de Nor- mandie gedurende de vier aanstaande winter- maanden opgelegd worden, daar het, wanneer het verkeer niet beter wordt, niet de kosten loont het schip in de vaart te houden. OVERVAL MET BEROOVING. Te Dresden is een postlooper die aangetee- kende brieven bij zich had, in het portaal van een groote woningkazeme aangevallen en met een ijzeren voorwerp neergeslagen. Een vrouw hoorde het hulpgeroep en liep den dader na, die spoedig op straat gevat werd. De man, die kans had gezien een brief met 25 M. machtig te worden, wierp zich op den grond en stak zichzelf met een mes in de keel, zoodat hij in hopeloozen toestand naar een ziekenhuis is gebracht. De verwondingen van den besteller zijn niet gevaarlijk. DE MAURETANIA NAAR DEN SLOOPER. iHet bekende Oceaanschip ,,Mauretania" is van Southampton naar de Tyne vertrokken om gesloopt te worden. Aan de voormast van het vaartuig woei een blauw lint met de jaartallen 19071929, als teeken dat het gedurende 22 jaren het blauwe lint van den Oceaan in zijn bezit heeft gehad, totdat het door de Bremen veroverd werd. De Mauretania is 28 jaar oud. PANIEK ONDER 3000 MENSCHEN. Uit Wilkesbarre (Pennsylvanie) wordt ge meld, dat tijdens een kinderschoonheidswed- strijd in een danslokaal, het gebouw plotseling Ook groote meesters doen wel eens dom- heden. Het moge blijken uit de volgende partij. Wit: Sidney Rosenfeld. Zwart: Dr. Em. Lasker. New York 1913. 1. 2. 3. 4. 5. e2e4 d2d4 DdlXd4 Dd4e3 Pblc3 e7e5 e5Xd4 Pb8c6 Pg8f6 Rf8ib4 Voorzichtiger is Re7 en dan d7d5, waarna Zwart zeer goed staat. Maar ook Rb4 is een goede zet. 6. Rcld2 0—0 7. 0—0—0 d7d5 Beter is Te8 met de dreiging Rc3: en Pe4: 8. e4Xd5 Pf6Xd5 9. De3g3Pd5Xc3? Op Pf6 volgt 10. Rg5! (niet Rh6 wegens Ph5 en Wit bereikt niets) De7, 11. Pd5 en wint. 10. Rd2Xc3 Zwart geeft op, want er volgt dameverlies of mat op g7. In de volgende partij gebeurt een ongeluk. doordat de speler zijn theorie al te goed kent. Wit: J. te Kolstd. Zwart: R. J. Loman. Nijmegen 1921. 1. e2e4 e7e5 2. Pgl—f3 Pb8c6 3. Rfl—b5 a7—-a6 4. Rb5a4 Pg8—f6 5. 0—0 Rf8ie7 Honderdmaal gespeeld. Zwart heeft de keus tusschen deze voorzichtige voortzetting of 5. Pe4: 6. Tflel b7b5 Dit is noodzakelijk, want Wit dreigt Rc6: en Pe5:, zonder dat Zwart pion e4 kan terug- winnen, die door den toren gedekt is. 7. Ra4—b3 0—0 8. c2c3 Dreigt mat d2d4 het centrum te bezetten. Wegens deze mogelijkheid heeft Wit in den instortte, waarbij ongeveer 400 personen wer den gewond. Door de instorting maakte zich een paniek meester van de ongeveer 3000 per sonen, die den wedstrijd bijwoonden. Een aan tal moeders met hun kinderen, die deelnamen aan de schoonheidswedstrijd vielen in een beek, welke ongeveer 12 meter onder het ge bouw doorstroomde. Een honderdtal personen werd ernstig gekwetst. HENRIOT VEROORDEELD. De zilvervos-fokker Henriot, een neef van het kamerlid van dien naam, die met zijn vrouw op een afgelegen hoeve in Bretagne woonde, is door het hof van assisen te Vannes tot 20 jaar dwangarbeid veroordeeld wegens moord op zijn jonge vrouw. De gezworenen hadden verzachtende omstandigheden laten gelden wegens de erfelijke belastheid van den moordenaar. NEGEN KINDEREN OMGEKOMEN BIJ AUTOBUS-ONGELU(K. In de nabijheid van Moncalvo (N.-Italie) zijn bij een. autobus-ongeluk negen kinderen gedood. Een gezelschap van 180 leerlingen van een instituut der Salesianen te Turijn maakte in een autobus met aanhangwagens een uit- stapje. Tijdens den rit sprongen twee banden, doch de chauffeur aohtte het niet noodig de schade te herstellen. Op een hellenden weg kreeg de wagentrein een snelle vaart en toen de chauffeur de remmen aantrok, sloeg de aanhangwagen met een schok tegen den mo- torwagen op en schoot los, zoodat de wagen van den weg afviel. Hierbij kwamen negen kinderen om het leven en 120 werden gewond, waarvan velen ernstig. De chauffeur is gearresteerd. Te Vergni (Belgie) werd een troep tabak- smokkelaars door douanbeambten verrast. Zij sprongen in de Maas, doch slechts vier slaag- den er in, den overkant te bereiken. Twee smokkelaars zijn verdronken. ZEGT HET MET KOGELS. In Lake Charles in den staat Louisiana heb ben concurreerende bootwerkersorganisaties elkaar bevochten, waarbij heel wat schoten werden gewisseld. Beide organisaties eischten voor zich het recht op het ladingswerk te ver- richten van het Britsche s.s. Queecn City. Na- dat er in totaal acht bootwerkers werden ge wond, kwam er een pauze in het gevecht. Maar geen van de troepen liet toe, dat per sonen uit de andere groep aan het werk gin- gen. Inmiddels was bericht gezonden aan den hoofdcommissaris van politie en deze seinde aan den staatsgouvemeur om hulp van de politie. De gouvemeur stuurde een hoofdamb- tenaar, die de bevoegdheid had, wapengeweld te gebruiken. DE FOKKERIJ VAN ZILVERVOSSEN. Men meldt uit Stockholm: Van de 682 Noorsche kan tons zijn er slechts een stuk of dertig, waar men nog geen pels- dierfokkerijen heeft en meer dan andere cij fers getuigt dit van den grooten omvang dien het fokken van pelsdieren de laatste jaren in Noorwegen genomen heeft. Te Oslo is dezer dagen een congres van fokkers van zilvervos- sen gehouden, waaraan ongeveer 200 afge- vaardigden van locale organisaties deelnamen. De voorzitter deelde mede, dat er het vorige jaar 105.000 vellen van zilvervossen zijn ver- kocht voor een gezamenlijk bed-rag van 16 millioen kronen. Het volgende seizoen zullen waarschijnlijk 180.000 Noorsche zilvervossen gevild worden en de opbrengst van de 180.000 vellen schat men op een 27 millioen kronen. „ZWARTE BRAND" HA VENT AMERICA'S TARWE-OOGST. De tarwevoorziening in de V. S. wordt thans door een nieuw gevaar bedreigd, n.l. den ,,-zwarte brand", een graanziekte die bijna overal in, de graangebieden tusschen Texas en Noord-Dakona voorkomt. Men heeft de oogst- raming voor tarwe in het Midden-Westen reeds met 30 millioen bushel moeten verlagen. Het hevigst woedt de ziekte in Nebraska, waar naar het heet 90 pet. van de tarwe er door is aangetast. VEERBOOT OMGESLAGEN. Bij het kenteren van een veerboot zijn 140 personen om het leven gekomen. Het vaartuig had 260 personen aan boord en kwam niet ver van Chekhom, in Holping in een zware zee terecht. De passagiers smeekten den kapitein hen in een rustige bocht aan land te zetten, maar de kapitein gaf aan die verzoeken geen ge- hoor en wilde, door het stormgebied heen, de plaats zijner bestemmin-g bereiken. Daar de passagiers in hun angst bijna alien op het dek samendrongen, sloeg de boot, toen een groote golf plotseling overheen kwam, om. zesden zet met Tel en niet met Pc3 gedekt. 8d7d5 Gewoner is d7d6. De textzet beteekent een pionoffer en is uitgevonden door Mars hall. 9. e4Xd5 Pf6Xd5 10. Pf3X©5 Pc6Xe5 11. TelXe5 Pd5—f6 Dreigt Rd6, Pg4 en Dh4 met heftigen aanval. 12. h2h3 Re 7d6 13. Te5—iel Pf6—g4 Zoo speelde Marshall tegen Capablanea in New York (1918). Op hg4: volgt Dh4, 15. g3, Rg3: 16. fg3: Dg3:f, 17. Kfl, Rg4: 18. Dc2 en Zwart houdt minstens eeuwig schaak. Wit heeft echter met op e5 genomen om remise te maken, en dus speelt hij anders. 14. Ddlf3 Dd8h4 15. d2d4! Op Da8: volgt Df2f en Dg3 met ondekbaar mat. 1 5Bg4Xf2 16. Df3Xf2 Zoover was het bekend. Capablanea speelde Te2, maar na uitv-oerige analyses rekende men uit, dat na 16. Df2: Rg3? 17. Df8? Rel: 18. D8: Rh3: remise moest volgen. Maar van die uitvoerige analyses deugde niets, want er volgt na 16. Df2: Rg3? 17. Df7:fTf7: 18. Te8 mat. De Witspeler wist dit, toen hij de partij speelde, maar de Zwartspeler ook. 1 6Rd6—b2f! 17. Kgl—fl Op hi volgt Df2: 1 7Rh2—g3 En onmiddellijk annonceerde Wit, die dacht dat Zwart de laatste nieuwigheid niet kende, mat in twee zetten. 18. Df2Xf7f waarop Zwart antwoordde met: 1 8Tf8Xf7f Schaak! Je bent in de val geloopen. De combinatie gaat niet op, als de Koning op fl staat." En Wit gaf op. Waaruit blijkt, dat men met analyses voor- zrchtig moet zijn. Dank zij het s.s. Bendigo van de P. and O. Branch Line, heeft een Britsch officier een medaille teruggekregen die hij dertien jaar ge- leden in zee had laten vallen. In 1922 bracht kapitein R. L. Yate van de Royal Scots Fusi liers een kort bezoek aan Malta. Terwijl hij op het dek van het in de haven van Valetta liggende schip stond, viel een zijner oorlogs- medailles over boord. Toen nu een dezer dagen het s.s. Bendigo bij het vertrek van Malta het anker lichtte, werd in de daaraan vastzittende modder de indertijd door kapitein Yates verloren me daille gevonden. De officier reisde het schip tot Fort Said tegemoet, waarna de medaille aan hem ter hand werd gesteld. TWAALF MENSCHEN VERBRAND. Tusschen Rabat en Meknes in Marokko is een autobus verongelukt en in brand geraakt Acht menschen werden ernstig gewond, 12 zijn' er verbrand. Alle slachtoffers zijn inlan ders. De ramp is veroorzaakt door een schaap, dat den weg overstak. De eerste man, die onder de bepalingen van de federale „Lindberghwet" wegens ontvoe- rin|g terecht heeft gestaan, is tot den elec- trischen stoel veroordeeld. Het is Arthur Gooch, die door wapengeweld 2 politiebeamb- ten uit Parijs (Texas), heeft ontvoerd. Het doodvonnis zal op 13 September worden vol- trokk-en. DOOR EEN HAAI GEGREPEN. Aan het strand van Sussak aan de grens van Zuid-Slavie bemerkten de baders tot hun ont- zetting twee reusachtige haaien. De menschen probeerden zich zoo snel mo gelijk op het strand in veiligheid t$ brengen, maar een meisje uit Tsjecho-Slowakije wist zich niet meer tijdig uit de voeten te maken. Zij werd door de monsters gegrepen en ver- scheurd. MIJNONGELUKEN EEN ONVERWAOHTE REDDING. In den naoht van 22 op 23 Juni was in de Delbrueckmijnen bij Hindenburg in Opper- Silezie, een ontploffing ontstaan, tengevolge waarvan een 52-jarige anbeider van de buiten- wereld werd afgesneden op een diepte van 130 M. Na negen dagen heeft het bergings- werk onverhoopt nog tot een gunstig resul taat geleid. Dinsdagmiddag nj. vond men den ongelukkige nog levend. Hij had zijn leven te danken aan het felt, dat op de plaats des onheils een waterleiding was, die door de ontploffing niet had geleden, zoodat hij voor- zien was van drinkwater. GELUJK IN HET SPEL Den dag voor de Grand-prix, dit jaar door de Sweepstake tot nieuwen luister gebracht, bood iemand een Parijschen kleermaker 65.000 frank voor de helft van zijn biljet. Neen, antwoordde deze: ik heb met de laat ste trekking frs. 300.000 bij de staatsloterij gewonnen, ik heb geluk en houd alles. Hij had gelijk, want met de Sweepstake won hij opnieuw. En de Figaro vertelt, dat hij na den ren naar den oefenmeester van het win- nende paard liep en hem zei: Meneer Lucien Robert, voor uw leven hebt u bij recht op twee pakken kosteloos per jaar. EEN GLAZEN HOED. Bij wedrennen op Longchamp is een pseudo- elegante dame opgemerkt wier hoed van een kristallen rand voorzien was. Ze ondervond het gevaar hiervan, toen deze rand als een brandglas begon te werken. VAN EEN WAGEN GEVALLEN. Dinsdagavond reed te Westenesch in de ge- meente Emmen de 14-jarige R. W., met een hooiwagen naar het land waar zijn vader en broer werkten. Bij de hooikamp moet het paard een zijsprong hebben gemaakt waarbij de jongen is gevallen, althans <jp eenigen af- stand werkzame landbouwers zagen het paard onbeheerd den weg vervolgen. Het bleek, dat doorzitten bij wielrij-den en stukgeloopen huid, of wanneer U last hebt van pijnlijke, brande- rige of stukgeloopen voeten, zijn Purol en Purolpoeder de meest afdoende middelen daarvoor. Purol in doozen van af 30 ct. met gratis busje Purolpoeder ter kennismaking. Verk-rijgb. bij Apothekers en Drogisten. (Ingez. Med.) Schertsprobleem. abedefgh In „De Telegraaf" van 3 Juli Avondblad) vinden wij dit probleem, dat op niet geheel duidelijke wijze met sohaa-kmeester Eliskases in verband wordt gebracht. Wit -geeft mat in twee zetten volgens de regels van het cylindersohaak. Men moet zich daarbij het bord voorstellen als een cylinder, d.w.z. men denke zich de a-l(jn weer rechts b(j de h-lijn aansluitend. Het spreekt vanzelf, dat bij een dergelijk schertsprobleem bij-zon-dere situaties moeten voorkomen, indien het van belang wil zijn. De oplossing 1-uidt: 1. Rg6a8 (n.l. van g6 over -h7 naar a8) 1. P.a4Xg5 (het paard staat als -het ware op het veld „i4") 2. Db3e8 mat. (de dame gaat van b3 via a4, h5, g6 naar e8) of 1c7c6 2. Db3b7 mat. of i. anders 2. Db3e6! mat. Wij zijn echter zoo vrij op te merken, dat er een neven-oplossing is, die lang niet zoo aardig is als de auteursoplossing. 1. Db3b8f Kc8d7 (De dame stsiat gedekt door Rg5, die over h6 en a7 naar b8 werkt.) 2. Rg6e8 mat.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 6