ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9316 VRIJDAG 28 JUNI 1935 75© Jaargang Binneniand TWEEDE BLAD DE VERLAGING VAN DE LOODSGELDEN. TER NEUZEN, 28 JUNI 1935. EEN ZONDERLINGE SMOKKEL-AFFAIRE ZAAMSLAG. AXEL. SAS VAN GENT. ■SBSWHaaSOBfSR WfBKfavSKUyi* a NEUZENSCHE EERSTE KAMER. Vergadering van Donderdag. Voortgezet wordt de behandeling van de begrooting van het Zuiderzeefonds voor 1935. De beer Van den Bergh (lib.) betoogt, dat gezondmaken van 's lands financien moet voorafgaan aan de Noordoostelijke inpolde- ring. De beer Van Lanschot (r.k.) wijst op he. gevaar der afspoeling van de Texelsche duinen. De beer Van Citters (a.r.) wil, dat men zich vooraf nauwkeurig op de hoogte stelt van de gevolgen der Noordoostelijke inpoldering. Dat de sticbting Joodsche arbeid betreft, spr. vor- dert elke plaats op voor onze jeugdige werk- loozen. Minister Van Lidth de Jeude deelt mede, dat ten aanzien van de berziening van den Zuiderzeedienst binnenkort een wetsontwerp de Tweede Kamer zal bereiken. Inzake de leidingwatei"voorziening wordt met verschil- lende instanties overleg gepleegd. Wat de afspoeling van de Texelsche duinen betreft, is in voorbereiding de uitvoering van een dijk acbter de duinen. Uit de stichting Joodscbe arbeid zullen in het najaar 30 leer- lingen naar Palestina en 10 naar Zuid-Afrika gaan. RAADSVERKIEZING ONGELDIG. De Woensdag gehouden gemeenteraadsiver- kiezing in Halsteren (Br.) zal, doordat een der namen der candidaten, Verket, op het stembiljet ontbrak, ongeldig dienen te worden verklaard. GOUDVERSCIIEPING NAAR ONS LAND. Woensdag hebben er in den loop van den dag groote verschepingen van goud per vlieg- tuig uit Croydon naar Nederland plaats ge- bad. Verdere zendingen zijn- nog des avonds gescbied. Voor verzending Dcmderdagochtend vroeg, was nog laadruimte voor 500 K.G, goud besproken. In den loop van deze week beeft er totdus- ver door de lucht, naar scbatting, ongeveer 2000 K.G. goud zijn weg naar Nederland ge- vonden. Verschenen is bet voorloopig verslag no- pens het wetsontwerp tot wijziging der wet van 16 Mei 1934 tot nadere wijziging van de wet van 20 Augustus 1859, houdende bepalin- gen op den loodsdienst voor zeeschepen. Aan dit verslag wordt het volgende ont- leend: Algemeen betuigde men instemming met de indiening van dlt wetsontwerp en sprak men er zijn voldoening over uit dat de regeering voomemens is, de loodsgelden tot een lager peil terug te brengen. Sommige leden betreur- den bet evenwel, dat de regeering eerst nu dezen voor de hand liggenden maatregel voor stelt. Daarbij brachten zij in herinnering, dat reeds in het begin van de maand April alge meen gewezen werd op de groote gevaren, welke de depreciatie van de Belga voor de Ne- derlandsche havens met zicb bad gebracht. Vele leden spraken de hoop uit, dat de re geering zich niet tot verlaging der loodsgel den zou beperken om verbetering te brengen in den toestand van de Nederlandsche havens. De Nederlandsche regeering zal ook verder bij voortduring haar aandacht moeten schenken aan de belangen der havengelden, die een zoo uitermate moeilijken concurrentiestrijd met buitenlandsche havens moeten voeren. Zij zal maatregelen dienen te treffen, welke er toe zullen bijdragen, dat de voorwaarden, waaronder onze havens dezen strijd hebben te voeren, weder meer gebracht worden op het peil, waarmede de buitenlandsche concurren- ten te rekenen hebben. Gezien de omstandig- heid dat de havens in het gebied van de mon-1 den van Rijn en Maas elkander een hevige concurrentie aandoen, zal de regeering ook in dat opzicht ordenend en regelend moeten op- treden. Verscheidene leden vestigden de aandacht op de door Belgie verleende Rijnvaartpremies. Mede als gevolg van dien maatregel heeft een verschuiving in het vrachtverkeer van Rotter dam naar Antwerpen plaats gehad. De voor- sprong welken Rotterdam aan zijn natuurlijke ligging dankte, wordt door kunstmatige rnid- delen teniet gedaan. Nu zich een zeer emstige vrachtverplaatsing heeft ontwikkeld, is zelfs een klein vrachtverschil dat zich blijvend doet gevoelen, voldoende om deze verplaatsing ver der voortgang te doen vinden. De hier aan het woord zijnde leden achtten de volgende twee maatregelen dringend nood- zakelijk tot herstel van het natuurlijke even- wicht: a. tijdelijke inVoering van Rijnvaart premies voor over Nederlandsche havens te transporteeren goederen, waarbij de bereid- heid wordt uitgesproken tot intrekking van dien maatregel, zoodra blijkt, dat op dit ge bied overeenstemming met Belgte kan wor den bereiktb. het beschikbaar stellen van middelen aan Nederlandsche zeehavens, waar- door deze in staat zullen worden ggsteld tot het aanbrengen van verdere verlagitigen vsn de door haar geheven haven- en kadegelden, huur voor kadetreinen en andere tarieven van dien aard. Naar aanleiding van deze leden mogen te- genover de gelden, welke voor de vervulling van deze desiderata noodig zullen zijn, wor den gesteld de baten, welke het behoud en het gehoopte herstel van het Nederlandsche faa- ververkeer voor de overheidskassen zullen af- werpen. De aanvankelijke uitgaven zullen ech- ter in ieder geval geringer zijn dan de verlie- zen, welke de overheidskassen zullen lijden, indien de regeering zich beperkt tot verlaging der loodsgelden, welke maatregel, hoe nood- zakelijk ook, niet voldoende is ter vcrdediging van het nationale belang, dat met de bescher- ming van het havenbedrijf gediend is WIJZIGING PREMIESTELSEL ZIEKENKASSEN. Naar vernomen wordt, zal het Kon. besluit bet.reffende wijzigingen in de premie van de ziekenkassen van de raden van arbeid, dat in de staatscourant is aangekondigd en op 1 Juli in werking zal treden, inhouden dat de nor- male premie teruggebracht wordt van 2.3 op 2 pet. Dit is het gevolg hiervan, dat in het afge- loopen vijfjarig tijdvak gebleken is, dat de raden van arbeid met 2.3 pet. meer lan toe- gekomer zjjn. Door de verlaging zullen hun reserves zeker niet aangetast worden, en zal het te loopen risico voor hen niet te groot worden. Sommige raden immers hebben reserves kunnen kweeken van meer dan 10 pet. van het bedrag. der geinde jaarlijksche premie, en de gemiddelde reserve van vele raden bedraagt meer dan 50 pet. hiervan. Tot nu toe waren er krachtens Kon. besluit 29 bedrijven met grooter ziektepereentage, waarvoor de premie hpoger is dan voor de andere, n.l. 3.4 pet. Vgf bedrijven zijn thans aan deze 29 met hoogere premie toegevoegd, n.l. het bouwbedrijf (ook voor waterbouwkun- dige werken), het metselaarsbedrijf, het sloo- persbedrijf, het sigaren- en sigarettenmakers- bedrijf en 'het diamantbewerkersbedrijf. Voor het glazenwasschersbedrijf, het be- drijf van schoonhouden van gebouwen en het stucadoors- en wittersbedrijf wordt de premie gebracht op 4.3 pet., voor het mijnbedrijf is de premie verlaagd van 4.9 op 4.75 pet. In alle bedrijven mag van de arbeiders van de ziekteverzekeringspremie slechts 1 pet. op het loon verhaald worden, behalve bij de werk- verschaffingen, waarbij 2.5 pet. mag worden verhaald. INTERN. STIjKSTOFCONFERENTIE TE SCHEVENINGEN. In het Palace-hotel op Scheveningen is op- nieuw een internationale conerentie bijeenge- komen van belanghebbenden bij de stikstof- industrie. Een dergelijke conferentie is eenige jaren geleden eveneens in het Palacehotel ge houden. Het doel was toen tusschen de pro- ducenten van natuurlijke en van synthetische stikstofverbindingen, Chili eenerzrjds, de Euro- peesche producenten anderzijds, tot overeen stemming te komen over de verdeeling van de markt en een overeenkomst hieromtrent is toen tot stand gebracht. Sedert zijn er herhaaldelijk op andere plaat- sen besprekingen van denzelfden aard gehou den. De conferentie van nu heeft, naar de N. R. Crt. (hoewel de onderhandelingen strikt vertrouwelijk zijn) ter oore is gekomen, ven- eens als voornaamste doel omtrent de boven- bedoelde contingenteering te overleggen en ter vervanging van de bestaande overeen komst, die eerlang afloopt, een nieuwe te maken. De deelnemers aan de conferentie zijn voor het meerendeel Woensdag op Scheveningen aangekomen; Donderdag in den loop van den dag zijn de onderhandelingen begonnen. Voor Nederland neemt dr. Frowein, de Ji- recteur-generaal der staatsmijnen, aan de be sprekingen deel. GEMEENHERAADSVERKIEZINGEN. Woensdag zijn in tal van plaatsen, w.o. ver- schillende groote steden, de raadsverkiezingen gehouden. Wrj laten hier de uitslagen volgen van de 2 grootste. De uitslag van 1931 is tus schen haakjes geplaatst. AMSTERDAM!. Vrijheidbond 22.525 (31.948), ILK. Staatspartij 55.459 (53.763), S. D. A. P. 119.911 (124.286), A.R. 20.885 (20.732), C.H. 24.995 (26.284), Vrije. Dem. 8452 (16.355), Comm. Partij 48.869 (26.235), C.D.U. 8442 (2360), Nat. Herstel 12.934 Lijst De Hartogh 7443 5731), Rev. Soc. Arb. Partij 10.982 (7146). Samenstelling van den Raad: Vrijheidsbond 3 (4) R.K. Staatspartij 7 (7), C.H.U. 3 (4), A.R. partij 2 (3), S.D.A.P. 17 (16), Vrijz. Dem. 1 (2), Communisten 7 (4), C.D.U. 1 (0), Lijst De Hartogh 1 (1), R.S.A.P. 1 (1), Midden- standsblok 1 (3)., Nat. Herstel 1 (0). ROTTERDAM. Lib. 18.728 (34.975), V.D. 4326 (5111), S.D.A.P. 99.572 (81.458), A.R. 28.469 32.412), C.H. 17.881 (18.359), R.K. 39.123 (41.785), Staatk. Geref. 6293 (4239), Kath. dem. 2385 Nat. Herst. 5503 Rev. Soc. 7112 (11.910), Comm. 11.287 (4746), Chr. dem. 1886 lijst van Burink 11.845 Samenstelling van den Raad: S.D.A.P. 19 (15), RJK. Staatspartij 7 (8), A.R. partij 5 (6), C.H. Unie 3 (4), Vrijheidsbond 4 (7), Vrijz. Dem. 0 (1), C.P.H. 2 (1), Rev. Soc. 1 (2), Lijst van Burink 2 (0), (in 1931 stond de heer van Burink op de lijst der Rev. Soc.). EXAMEN I- O. Bij het te 's Grav-enhage gehouden examen voor onderwijzeres slaagde mej. G. Huizinga, te Ter Neuzen. INSCHRIJVINGSPLICHT VOOR GEZINS- LEDEN VAN WERKLOOZEN. Zooals bekend, zijn werklooze arbeiders verplicht zicb bij een orgaan der arbeids- bemiddeling als werkzoekende te doen in- schrijven indien zij jn aanmerking wenschen te komen voor steunverleening en- of werk- verschaffiing, en moeten zij tijdens den duur der steunverleening en werkverschaffing als werkzoekende ingeschreven blijven. De minister van sociale zaken heeft aan dit voorschrift uitbreiding gageven in den hier- onder aangegeven zin. De ondersteunde en de bij een gesubsi- dieerde werkverschaffing geplaatste kostwin- ners zijn voortaan verplicht er voor te zor- gen, dat van het gezin, waarvoor zij kost- winner zijn, alle tot werken in staat zijnde niet-verdienende inwonende leden van 15 jaar of ouder zich als werkzoekende bij h^t orgaan der openbare arbeidsbemiddeling laten in- schrijven en daarbij ingeschreven blijven. Ten aanzien van de echtgenoote van den onder- steunde of den tewerkgestelde geldt de ver- plichting all een dan, als de echtgenoote tijdens haar huwelijk reeds in loondienst werkzaam is geweest, voordat haar man in de steun- regeling opgenomen of bij de werkverschaf fing geplaatst was, en bovendien het gezin kinderloos is ,of de kinderen de voortdurende zorg der moeder niet behoeven. Het gemeentebestuur of het orgaan, belast met de uitvoering der steunreg-elinig, kan van de genoemde verplichting voor een lid van het gezin ontheffing verleenen, indien het bijzon- dere omstandigheden aanwezig acht. Indien een gezinslid, voor hetwelk van de bovenbedoelde verplichting geen ontheffing is verleend, zich niet heeft doen inschrijven moet, wanneer de kostwinner van het gezin in ondersteuning is, het uit te keeren steun- bedrag verminderd worden met het bedrag van den gezinsledenbijslag; is de kostwinner van het gezin brj de werkverschaffing ge plaatst, dan dient door het gemeentebestuur overleg gepleegd te worden met den betrokken Rij-ksinspecteur voor de werkverschaffing om trent verkorting van den duur der tewerk- stelling. Wordt aan een lid van een gezin, waarvan de kostwinner steun trekt of bij de werkver schaffing is geplaatst, voor hem of haar pas- sende arbeid tegen een behoorlijk loon aange- boden, dan dient die arbeid te worden aan- vaard. Wordt passende arbeid voor een behoorlijk loon zonder grondige reden geweigerd, dan moet met betrekking tot de hulp, die wordt verleend, worden gehandeld, alsof het loon van den aangeboden arbeid jj het gezin in- kwam. Wanneer een gezinslid een betrekking zon der grondige reden vrijwillig verlaat of door eigen schuld wordt ontslagen, dient met be trekking tot den steun of de werkverschaf fing op dezelfde wjjze te worden gehandeld, als na weigering van passenden arbeid door het gezinslid. De minister heeft aan de gemeentebesturen verzooht aan deze voorschriften zoo spoedig mogelijk uitvoering te geven. NATIONALE VEILIGHEID. Op initiatief van Mr. R. M. van Dussel- dorp, burgemeester van Goes, heeft Dinsdag te Goes een bespreking plaats gehad, waarbij tegenwoordig waren de burgemeesters van de gem een ten op Zuid- en Noord-Beveland en waarbij door vertegenwoordigers van het Comitd voor Nationale Veiligheid de heeren Mathon, lid van het hoofdbestuur en gep. luitenant-generaal Van Ermel Scherer, mili- tair-deskundig adviseur uiteenzettingen zjjn gegeven omtrent het doel van dit comitA De vergadering heeft haar volkomen in- stemming betuigd met het doel van het comitd. Aangezien ook reeds in and-ere deelen van de provincie Zeeland de burgemeesters zich in gelijken zin hebben uitgesproken, heeft de vergadering het gewenscht geacht om te streven naar gewestelijk contact en is beslo- ten met deze ambtgenooten uit andere deelen per provincie in overleg te treden. Men schrijft aan de Midd. Crt. uit Zuid- zande: Eenige dagen geleden zijn op den weg van IJzendijke naar Watervliet (Belgie) door de Belgische douane twee personen gearresteerd en vervolgens in voorloopig arrest genomen wegens 't smokkelen van saccharine. Het zijn een zekere de S. en een zekere de V. beide uit deze gemeente. De V. is vader van 4 kinderen. Dit feit zou op zich zelf niet zoo emstig zijn, daar toch iedereen wel weet, dat het verboden is deze artikelen in Belgie in te voe ren. Doch aangezien deze zaak een -zeer eigenaardigen ondergrond sehijnt te hebben, is het wellicht wel gewenscht hierop de aan dacht te vestigen. Blijkens inlifehtingen, verscheen :enkele weken geleden in deze gemeente een Belg. wiens naam niet bekend is en die zich niet bekend wensehte te maken, die speciaal de arbeiderswijken bezocht om de arbeiders over te halen saccharine over de grens te bren gen. Mooie voorspiegelingen werden gedaan. Men had zoo goed als niets te doen en men kon er veel geld mee verdienen. Zelfs werden door hem de adressen opgegeven waar men de saccharine kon koopen. Door de mooie voorspiegelingen aangelokt, wist hij een paar menschen te bewegen, zich hiervoor beschikbaar te stellen. Op een be- paald uur moest men aan de brug zijn tus schen IJzendijke en Watervliet, waar dan de lading, bestaande uit een gordel van doosjes met saccharine, door een zwarte auto zou worden overgenomen. Tegelijk zou afgerekend worden en de auto zou verdwijnen. Bovengenoemde menschen zijn inderdaad naar de afgesproken plaats gegaan met de verboden waar en ook kwam op het afge sproken uur de zwarte auto. Maar wie ver- klaart hun verbazing toen er. uit die auto vier Belgische douane-ambtenaars kwamen en de vraag stelden: „Zijn jullie die Hollanders met saccharine?" Aan ontkomen viel na- tuurlijk niet te denken. Thans zitten ze ge- vangen in Gent. IN VRUHEID GESTELD. Door de rechtbank te Middelburg is in vrij- heid gesteld zekere J. d. O., schipper te Ter Neuzen, die eenigen tijd geleden werd aange- houden als verdacht van het opzettelijk doen stranden van een schip. en nadat hij eenige malen met succes had ge- doken, moest hij zijn pogingen opgeven van- wege het feit, dat hij zelf groot gevaar liep te verdrinken. Na veel moeite en ingespan- nen arbeid is het temslotte na ongeveer een uur na het ongeval gelukt, den heer H. uit het water te halen, doch de pogingen om de levensgeesten weer op te wekken, bleken vruchteloos. Inmiddels waren de plaatselijke autoriteiten gewaarschuwd en al spoedig waren de burgemeester met den brigadier der Rijksveldwacht ter plaatse van het onge val aanwezig. Te ongeveer 4 uur is het lijk van den op zoo noodlottige wijze om het leven gekomen jongen man per rijwiel-brancard naar zijn woning te Reuzenhoek vervoerd. De ongelukkige was gehuwd en laat een vrouw met een eenjarig dochtertje achter. Begrijpeljjkerwijze verwekte een en ander algemeene ontsteltenis. Het onweder. Woensdagavond omtrent het middemachte- lijk uur ontlastte zich boven onze gemeente een ontzeitend zwaar onweder, gepaard gaande met een hevigen en langdurigen regen- val. Felle bliksemschichten doorkliefden on- ophoudelijk het luchtruim. Gelukkig kwamen geen persoonlijke ongelukken voor. Wel ver- namen wij, dat eenige hoog opgroeiende boo- men door den bliksem zijn getroffen. Van een olmenboom was zelfs de zeer zware kruin totaal afgeslagen, terwijl andere /boomen werden ontveld of gespleten. Auto in de sloot. Dinsdagavond kwam de vrouw van den landbouwer A. K., wonende in den Willem Hl- polder, alhier, per auto langs den Eendragt gereden, alwaar zrj, boven aan den opril van den zoogenaamden Schenkeldijk gekomen, even halt hield en uitstapte. Doordat zij blijkbaar had vergeten uit te schakelen, reed de auto den dijk af en kwam in een sloot tereeht. Met behulp van een span paarden werd het voertuig spoedig in het goede spoor gebracht, waama de vrouwelijke chauffeur haar tocht kon voortzetten. Naar wij vememen, liep een en ander zonder materieele schade af. BESMETTELBKE ZIEKTEN. In de week van 16 tot en met 22 Mei zijn in de provincie Zeeland voorgekomen 3 ge- vallen van roodvonk, n.l 1 in ieder der ge- meenten 'Goes, Middelburg en Tholen. KERKELIJK VOORBEREIDEND EXAMEN. Aan de Rijksuniversiteit te Leiden slaagde voor het kerkelijk voorbereidend examen, de heer J. M. Willemsen te Schoondijke. AUTODIEF AANGEHOUDEN. De marechaussee te Breskens heeft aange- houden zekeren C., wonende te Hoofdplaat, die er van verdacht wordt een auto ten na- deele van zekeren B. alhier te hebben ver- duisterd. Verdronken. Toen de bijna 30-jarige Jac. Hamelink wonende te Reuzenhoek, alhier, die met zijn beide broers C. H. en P. H. en de heer C. v. d W., in den Eendragtpolder bezig was met het maaien van het gras aan den zeedijkzich aldaar gistermiddag tijdens den schafttijd te circa half edn bij hoog water: voor de aardig- heid in een onder den wal liggende kano, toe- behoorende aan laatstgenoemde, begaf, is hjj na tevoren door den heer vj d. W. te zijn ge waarschuwd, met de kano omgeslagen en op jammerlijke wijze verdronken: De heer v. c' W., die een uitstekend zwemmer is, bedacht zich geen oogenblik! en aprong onmiddellijik te water, waama hij 'den heer H., die onder de kano was verdwenen, poogde ite redden. Daar laatstgenoemde in tret geheel niet zvfemmen kon, had de heer v/d-. W. een zeer zware taak, Geslaagd. Voor het notaris-examen le deel slaagde onze vroegere stadgenoot de heer P. Dreg- mans. Jaarvergadering v.v. Axel. Op de bovenzaal van haar clubgebouw, het hotel 's Lands Welvaren, hield de voetbalver. Axel haar 24ste jaarvergadering onder de eminente leiding van den heer F. J. Lensen. In vogelvlucht resumeerde deze de voornaam ste. gebeurtenissen in en om het Axelsche voCtbalwereldje. Het teleurstellen in de pro- motiecompetitie zrj voor het eerste elftal slechts aansporing tot grooter prikkel het ver- loren gebied in de Tweede Klasse te herove- ren. Bij de viering van het zilveren jubileum moge de oude oranje-witte vaan dan met des te meer luister worden uitgehangen! Het jaarverslag van den secretaris gaf een uitgebreid overzicht van de verrichtingen der verschillende Axelsche teams, waaraan in ons blad reeds uitvoerige plaatsruimte werd ge- wijd. Wij vermelden daaruit dus slechts dat het ledental schommelt om de 80 en dat der donateurs bedraagt 82. De waamemende penningmeester de heer A. A. Riemens bracht daarop eveneens verslag uit over het afgeloopen vereenigingsjaar. Dit vermeldde aan baten met inbegrip van een batig saldo van het 23ste vereenigingsjaar aan een fc#drag groot 3021,48. De uitgaven bedroegen 2906,46, zoodat op 31 Mei j.l. een batig saldo aanwezig was van f 115,02. De heer J. Dronkens rapporteerde namens de kascommissie dat de boeken en bescheiden in de beste orde waren bevonden en de heer Riemens werd door den voorzitter bij vemieu- I wing gecomplimenteerd voor zijn veelomvat- tend werk dat hij als trouwe steunpilaar der vereeniging als steeds belangeloos en met groote liefde heeft volbracht. Besloten werd het bestuur met een tweetal leden uit te breiden en het aantal der leden daarvan op 9 te brengen. Nadat de pericdiek aftredende heeren F. N. 'Hiemst-ra en A. A. Riemens met groote meerderheid van stem- men herkozfen waren, werden mede ter voor- ziening in een vacature weg^is vertrek van 6en der bestuursleden, nog als bestuursleden gekozen de heeren J. v. d. Berge, D. J. Free- kenhorst en P. J. Scheele Rz. Eveneens herkozen werd de elftalcommissie, bestaande uit de heeren A. IKoekkoek, A. A. Riemens en A. S. van Rijn. De rest der besprekingen was gewijd aan zaken van huishoudelijken aard en de voor zitter sloot de vlotte en zeer geanimeerd ver- loopen bijeenkomst met zijn gewone woord van opwekking de beste wenschen uitsprekende voor de verderen groei en bloei der vereeni- gring. Jaarvergadering der bad- en /Avem- inrichting. Onze voetbalvereeniging was niet de eenige vereeniging die 6en der hondsdagen had be- stemd als data voor het houden harer jaar vergadering. En toevalligerwijs was het eveneens een sportvereeniging welker leden de warmte had- den getrotseerd om j.l. Woensdagavond bijeen te komen op de bovenzaal van het Gulden Vlies. Toch hadden slechts een 13tal leden ge- hoor gegeven aan de van den waarn. secre- taris-penningmeester uitgaande convocatie- kaarten die ter vergadering opriepen. De praeses, de heer F. N. Hiemstra, vervul- de alzoo ter vergadering een sedert een se mester een drieledige functie en torste al de portefeuilles tijdelijk van de leden van het dag. bestuur. Na de gebruikelijke plichtplegin- gen kregen wij uit zijn jaarverslag evenwel al dra te hooren, dat het allerminst uit eer- zucht was dat hij tijdelijk deze functies waar- nam. Hij achtte zulks zelfs persoonlijk voor den goeden gang van zaken minder bevorder- lijk en hoopte daarom dat de vergadering in dezen hem dien avond. voor twee-derde zou ontlasten. Niettegenstaande de wijzigingen in het tarief waren de financieele uitkomsten over 1934 niet onbevredigend, al daalde het getal der leden van 175 tot 124. In het vorig seizoen werden door 4811 heeren en 2153 da mes of in totaal door 6994 personen baden ge nomen. Het vorig jaar (1933) waren deze cijfers resp. 6286, 3019 en 9305. Gemiddeld werden per baddag 70 baden genomen. In 1933 bedroeg het daggemiddelde 97. Dank zij het* initiatief van een zwemey:xz'.aii~ siast, die een collecte organiseerde ter cfcigmg- van de opgeloopen stormschade, were, tot minimumproporties teruggebracht collecte bracht 56,63 op. Dank werd. nevens ook gebracht aan het gemeenteiiestHur voor het ontvangen renteloos voorscfaast ad f 1000. Als novum werden vacantie-ab ten ingevoerd voor loge's van leden, \welfce« som van 13 opbrachten. Daamaast het verkrijgbaar stellen van het zwemdipeairut ook nog f 8,60 op. Met inbegrip van het renteloos voorscfaA van de gemeente bedroegen de totaal onc.-ang- sten 1569,95, de totale uitgaven beiwagMt f 1566,99, zoodat er een batig saldo is; 2,96, welk cijfer eenigermate fictief is, gezien nog enkele kleine posten moeten war den voldaan. Ten aanzien van den financieelen toestaraAiB het bestuur in verdubbelde mate waa twwi)' en diligent. Betreurd werd echter dat zsKfiele vooraanstaanden in de gemeente zich afzrjfig houden en niet van het buitengewone ad. eener bad- en zweminrichting overtuigd bJ%- ken te zijn. Teneinde de toekomst wat roos- kleuriger te maken werd dan ook een ernsifg beroep gedaan op de aanwezigen en alls an dere Axelaars, voor wie de contributJe 'saefc geen beletsel kan zijn, om zulks te veraasde- ren- j Het jaarverslag van den penningmeester was in het bovenstaande vervat en notsais Fanoy met den heer D. de Putter haddeft schriftelijk omtrent hunne bevindingen. den goeden stand van kas, boeken en. ningen van den wnd. secr.-penningmeestar doen blrjken. In de plaats van de heeren A. J. Antheunis en C. Hamelink werden tot bestuursleden ge kozen de heeren A. Reedijk en D. de Putten De rondvraag was gewijd aan tal van. V houdelijke zaken, waarvan wij alleen ve den dat de nadere verdeeling der bestnucs- functies tengevolge had dat de heer A. I&ee- dijk als secr.-penningmeester is benoemd in de vacature van den heer Antheunis. Daarop werd met een oprecht woorn ran. 1 dank voor de aangename en vlotte afwerking 1 der agenda deze vergadering door den hser Hiemstra gesloten. Hij sprak hierbij. de. unste wenschen uit voor de toekomst der venaoai- Auto-rit voor ouden van dtegan. Het is, sedert onze burgervader in 1931. in dit opzicht in onze streek als een baanhr-afcer optrad, thans reeds de vijfde maal dat het ini tiatief zal worden genomen voor een aaisorit met onze ouden van dagen. En dat dit raitia- tief opnieuw uitging van den burgemeester die zijn organisatorisehe eigenschappen daatrfeg tenvolle heeft ontplooid, behoeft geen beCaog en het bevreemde dan ook niet dat hij dezelf de staf van medewerkers j.l. Woensdagavond had opgeroepen naar een tot dit doel betfigde vergadering ten raadhuize. Alle medewer&es- de commissieleden van het vorig jaar nagenoeg present en zjj alien werden og burgemeesters voorstel met dezelfde taafc: last in de onderscheidene commissies. te ten in de auto-commissie de heeren J. Fsszwjy, P. le Feber Jr., A. Th. 't Gilde, M. de Keiser en A. Dekker-Vermeulen. Daamevens werd een commissie aangese- zen voor de bloempjesdag welke ter fiaauEae- ring van den tocht zal "wforden georgamswestf. Ook daarin namen dezelfde leden plaats als het vorig jaar, n.l. de heeren M. MIeiats— Meijer, J. F. den Doelder, A. Zegers an P- X Schelleman, evenals in de regelings-commssMC welke na zal gaan welke oudjes de excorsie zullen mede maken. Dit zijn de heeren P- X van Bendegem, H. J. Harte, H. W. de Moor en G. MierasMoes. Over het doel der reis was men het spevffifig eens, n.l.: Zeebad-KnockeSieska! Wij twijfelen niet of de talrijke autobezutttas in onze gemeente zullen weer als om strgfi alles in het werk stellen om aan onze OKSfiB van dagen opnieuw een dag van ontspanrnug en emotie te bereiden. En temeer, waai dieae rit als het ware een jubileum-rit wordt. al naar onze meening niemand zich oatkuussieK, maar ondanks de minder rooskleurige omstandigheden het initiatief van onzen gemeester steunen. De autorit zal plaats hebben op Dinsdag 16 Augustus a.s. Noodw Het heeft in den nacht van Woensdag; op Donderdag hier boven 't Sas nogal gespansten, zoowel in de lucht als op den beganen gr«3Bfi. Ja zelfs ondergronds heeft het noodweer te dier gelegenheid doen gelden. De voorteekenen van een onweer diensdea zich in den vroegen avond reeds duidelrjk aan, doch, dat het er zdd zou toegaan had nie mand vermoed. Menschen die wegens de drukkende warmte binnenshuis, eenige verkoeling in de affcoe- lende avondlucht gezocht hadden, deeldam el kander him vermoedens mede, aangaamfe hetgeen er later zou kunnen gebeurem ra«*r men hoopte, dat het onweer langs de Schtide zou afdrijven. Gewoonlijk gebeurt dit' oi, vandaar de vastgewortelde meening, dat aSe donderbuien door den stroom zeewaarts i?ar- den meegevoerd. Maar de van electrische lading zware wail- ken kwamen juist uit zeewaartsche richtsng opzetten, zoodat er van afdrijven in die rick- ting wel geen sprake zou zijn. Het werd intusschen later en later. I>e meesten, optimist in dergelijke omstandig heden, hadden zich dan in goed vertrouwuo ter ruste begeven. Velen lagen reeds in den eersten slaap, toen plotseljng van alle zijden de elementen begon nen te woeden. riet zoo maar kalm aanzien tot de wSkifc jacht voorbij zou gevlogen zijn, was ditmaotl niet mogelijk. De luchtdemonen gin gen te woest en te gevaarlijk te keer om niet een gemotiveerd angstgevoel te worden. gegrepen. In de meeste huizen vereenigde men nci daarom in de benedenvertrekken, om bij ev'sai- tueel gevaar spoedig buiten te zijn. Velen werden op die wijze door het bimreix- dringende hemelwater verrast, daar riolen ea afvoerbuizen de neerstortende watermassai niet verwerken konden. Lager gelegen straten overstroomden we gens de onvoldoende capaciteit der rioolbsn- zen, of liever tengevolge van het feit, dat door het water meegevoerde bladeren, psepse-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1