PUROL Een goed examen Gemengde Berichten Zannebrand Doorzitten his Wielrijden TER NEUZEN. 26 JUNI 1935. ZAAMSLAG. SAS VAN GENT. BRESKENS. BIERVLIET. RECHTSZAKEN. BET ROODE HEMD VALT ONDER HET UNIFORMVERBOD. PRO VINCI ALE STATEN VAN ZEELAND. JONGETJE DOOR HOND DEN NEUS AFGEBETEN. JONGETJE OVERREDEN EN GEDOOD. EEN ARRESTANT AAN DEN HAAL. nasi, met in het huis van den advocaat, maar t>ij item zgn. ,,heidentoren" op den Aranyberg tog Altofen, welken ,,heidetoren" de bezitter, Farias de Szasz, die hem op eigen kosten voor 30.000 pengo liet bouwen, voor dit doel ter Ibeschikking had gesteld. Men wilde bij die getegenheid een offeraltaar bij dien toren lwiiws?n. waar meisjes in witte kieeren het offer zouden gebracht hebben en ook een tamnristapel oprichten, door welks vuur de nieuo a,an te nemen leden der secte zouden jnoelsiTj springen, die op die manier gedoopt wmden worden. Bij de godsdienstoefening zou •een -gnbed gesproken worden, dat reeds zes duizemJ jaar oud is en uit den tijd stamt, toen tie Hmgaren nog in Azie woonden, waama de nieuwe leden den eed zouden afleggen, el- touni r nooit te verraden. Verleden Woensdag tgotrir- een godsdienstoefening bij den advo- caat ilrongen detectiefs binnen, die de namen «der .aanwezigen opschreven, tegen welke thans •wegems het houden van een godsdienstoefening van .een niet van staatswege goedgekeurde .godadienstige organisatie een proces zal wor- den a&nhangig gemaakt. Usx het voorloopig onderzoek blijkt, dat de secte niet alleen in Boedapest verspreid is, maar ook aanhangers heeft in Esztergom en Oroshaza en in de graafschappen Zala en terwijl de aanhangers erop wijzen, dat er <>ok heidensche organisaties bestaan in TurJiije, Estland en Zevenbergen. GEMEENTERAADSZETEL. Naar wij vernemen zal de heer P. B. Geenevasen te Sluiskil, gekozen als no. 2 op de Sjst-Oolsen (vrije Kath.) dien zetel niet taeaetten en zal dus moeten aangewezen zijn -opvolger, de heer E. L. van Hecke. Te Tholen bleek ter deeg de waarde van Ost stem; daar moest wegens gelijk aantal geloot worden voor den laatsten raEttiszetel tusschen de heeren J. Wagenaar (anti-rev.) en J. Overbeeke (s.d.a.p.). Het lot toeriiiste ten gunste van de s.d.a.p. FBOP. EXAMEN CTVIEL INGENIEUR. Aan de Technische Hoogeschool te Delft ataagde voor prop, examen voor civiel inge- meux, de heer D. Wolfert te Ter Neuzen. BENOEMING VELDWACHTER. Xte Commissaris der Koningin heeft be- noemd tot gemeente-veldwachter te Oostburg den '.heer H. J. Schout, thans marechaussee te Ter Neuzen. GESLAAGD. Te Arnhem slaagde voor candidaat Tech- niach Chemicus de heer L. E. Comelissen te Ter Neuzen. EXAMEN BOEKHOHDEN. Brj het dezer dagen te 's Gravenhage gehou- dan praktijk-examen boekhouden van de Ver. van Xjeeraren in het boekhouden, iaagde onze starigenoot de heer J. W. L. van Doorn, leer- ling van den heer Heersema, hoofd der Chr. IHesehool alhier. GESLAAGD. Op 18 Juni is te Nijmegen geslaagd voor mtderwiizer de heer Norb. Imandt, uit Ber gen op Zoom, vroeger te Ter Neuzen. GE.EN RIJWIEL-DOUANBKAARTEN MEER VOOR BELGIe. De A.N.W.B. schrijft: Nadat wij kort geleden hadden bericht, dat de rijwiel-douanekaarten voor het meenemen van een gebruikt rijwiel naar Belgie door bui- ten Belgie woonachtige personen voorloopig tot 3 5 November waren afgeschaft, zijn er door erikele der vereenigingen, welke deze douanekaarten plegen te verkoopen, berichten gepubliceerd, welke ons aanleiding hebben ge- gevKD, izoowel aan de grens als bij de Belgi- scfae regeering een onderzoek in te stellen. In deze berichten werd nl. beweerd, dat men zonder douanekaart de grens alleen kon over- schrijdien ten koste van tijdroovende formali- teiten «n alleen op bepaalde uren, zoodat men verstandig zou doen, toch zulk een kaart te feoopen Wg kunnen deze voorstelling van zaken, welire wij zeer betreuren, thans op grond van beifedgenoemd hernieuwd onderzoek ten stel- ligste tegenspreken. Wie nu nog een rijwiel- douanekaart voor Belgie koopti schaft zich een voUjcamen overbodig en dus waardeloos docu ment aan. Bonder douanekaart kan men, voorloopig al- rh-a r - xot 15 November, op precies dezelfde urem de grens passeeren als met een douane kaart en zonder die kaart behoeft men geen enfeek andere formaliteit te vervullen dan met douanekaart. ffllel heeft dus geen zin, zich zulk een over- hodig document te laten verkoopen. CHR. REISVEREENIGING ..VOORWAARTS". Door bovengenoemde vereeniging werd haar jxari yksche reis gemaakt op 24 en 25 Juni IX Ging het in 1933 en 1934 voor een dag respectievelijk naar Dinant en Arnhem, dit- maa; kon met 60 leden een reis van twee ■rtny-n worden georganiseerd naar Zuid-Lim- bnrg 3fet de comfortabele autobussen van de v. T. M. ging het Maandag via Antwerpen, Haaaelt en Maatricht naar Valkenburg, waar men reeds 12% uur arriveerde. In den mid- dag werd o.a. "de Model-Steenkolenmijn en de Gemeentegrot bezocht. Na het diner was volop gelegenheid van de zeer schoone natuur van Valkenburg en omigeving te genieten. Na aldaar te hebben overnaeht werd Dinsdag- sbiurgen naar Luik gereden na eerst nog een bocnek te hebben gebracht aan Maastricht. Na gxsruimen tijd in Luik te hebben vertoefd weni de teriigreis aanvaard via Leuven, Meche'en en Antwei-pen, in welke laatste plaats ook nog een poos werd verbleven en mm o.a. aanzat aan een gemeenschappelxjk diner in Hotel Suisse. Het geheele program kon rustig en tocb kenrig op tijd worden afgewerkt. Twee dagen lang bad men scbitterend Mjsaasrweer. Elj alien zal deze reis steeds in aangename herirmefing blijven. Naar wij vernemen zal deze vereeniging in Juli een reis organiseeren naar Brussel. Nieuwe leden kunnen weer worden inge- atdireven. Men raadplege voor een en ander de 'ad ver ten ties in dit blad van heden en a.s. Vrgdag. EXAMEN ARTE L. O. Aan de Kweekschool Zuster Franciscanessen te Don gen slaagden voor het examen akte L. O. de dames C. Dhondt te Eede en M. Dinne- wete te Aardenburg. N.V. „P.Z.E.M." In de Dinsdagimiddag in bet gebouw der N.V. gehouden aandeelboudersvergadering vwam de N.V. „Prov. Zeeuwsche Electriciteits- Maatschappij'' te Middelburg, is het jaarver- slag over het 16e boekjaar 1934, uitgebracht, waaraan wij het volgende ontleenen: De stroomverkoop nam in het afgeloopen jaar sterk toe; deze steeg, in vergelijking met het voorafgaande, met rond 17 De stij- ging is aan toeneming van het verbruik zoo- wel voor industrieele als voor huishoudelijke doeleinden en verlichting toe te schrijven. Ook in financieel opzicht zijn de resultaten van het afgeloopen jaar bevredigend. Ditmaal wordt een versterkte afsohrijving alleen op de goodwill, waarmede de van de Societe Anonoyme overgenomen activa van het trambedrijf belast zijn, voorgesteld, daar de resultaten van dit bedrijf een zoo krachtig mogelijke vermindermg van de vaste lasten, welke daarop drukken, noodzakelijk maken. Daamaast laten de resultaten wederom, be- halve de gewone, eenige extra-afschrijvingen op verschillende activa toe. Uit het overblijvende winstsaldo stelt de Raad van Bestuur voor een dividend van 3% aan aandeelhouders uit te keeren en een bedrag van 5000 te reserveeren tot vor- ming van een fonds voor afschrijving van oude meters uit bet net te Vlissingen. Het restee- rende bedrag ad f 4.277,82 stelt de Raad van Bestuur voor toe te voegen aan de reserve voor afschrijvingen. Het lid van den Raad van Bestuur, de heer Mr. R. M. van Dusseldorp, meende als aoo- danig te moeten bedanken wegens zijn benoe- ming tot burgemeester van Goes en zijn af- treden als lid van Ged. Staten in verband daarmede. De Raad is den heer Van Dussel dorp erkentelijk voor hetgeen hij in het be- lang van de vennootschap heeft verricbt. Het scheidsgerecht trad ook dit jaar niet op. De stichting ,,Tot steun voor het perso- neel" verleende in het verslagjaar wederom in Sen geval steun. De tarieven van stroom- levering aan kleinverbruikers ondergingen in den loop van het jaar een belangrijke verla- ging; de stroomprijzen van het vastrecht- tarief werden sterk verminderd, terwijl ook het nachtstroomtari-ef en het kleinkrachttarief werden verlaagd. Bovendien werden de lichturen voor het vastrechttarief in de Noord- groep belangrijk ingekort. De financieele resultaten van het jaar 1933 stonden toe, aan gemeenten, die hebben bij- gedragen in de kosten van ondergrondsche netten, een derde terugbetaling van 5 dier bijdragen in uitzicht te stellen. Overgenomen werd het laagspanningsnet der gemeente Zaamslag, zoodat thans alleen nog aan de gemeenten Hengstdijk, Hontenisse, Oostburg en Sas van Gent stroom in bet groot wordt verkocht, terwijl te St. Maartensdijk nog een plaatselijke centrale in bedrijf is. Met uitzon- derinig van Zuidzande en St. Kruis worden thans alle gemeenten van stroom voorzien. Voor verdere bijzonderheden verwijst de Raad van Bestuur naar het verslag van de Directie. Zuidgroep. Op 31 December bedroeg het aantal detail- verbruikers in de Zuidgroep 11.299 (v.j. 10.364) w.o. 1126 krachtaansluitingen (1023) 3142 vastrechtklanten (2841); 216 aamgeslo- tenen maakten gebruik van het kooktarief (v.j. 138). Het aantal geplaatste meters be droeg 12.420 (v.j. 11.409). In deze groep werden 233 huurkoopinstallaties aangesloten. Het verbruik heeft als volgt plaats gehad: gemeenten 435.805 (501.208); grootverbrui- kers 861.655 (829.879); detailverbruikers 1.775.648 (1.542.122) en eigen verbruik 328.680 (248.150). Het gemiddelde verbruik per jaar per vastrechtafnemer bedroeg 354 K.W.U. (v.j. 283). De storingen, die voorkwamen in het boogspanningsnet waren hoofdzakelijk te wij ten aan atmospherische invloeden, eenmaa! werd de stroomlevering, door een storing in de centrale gedurende korten tijd onder- broken. Exploitatierekeningen. Da exploitatierekening van de Noordgroep geeft een voordeelig saldo aan van 88.685,90, van den Middengroep 498.534,02; van het trambedrijf 14.974,91; en van de Zuidgroep 272.501,76, samen 874.696,59; waarbij aan diverse ontvangsten van midden- en zuidgroep nog komt 3.146,79, totaal aan inkomsten op de verlies- en winstrekening over 1934 877.843,38. Daartegenover staat: algemeene onkos- ten Noordgroep 29.265,36; middengroep 100.3V9.97, trambedrijf f 12.995,90; zuid groep 65.218,84; dotatiefonds voor diverse belangen 5000; dotatie vemieuwingsfonds trambedrijf 5000afschrijvingen f 615.705,40 en voordeeliga saldi f 44.277,82. Gistevivond kwam de zoon van den land- bouwer J. L. v. d. R. alhier tot de minder aangename ontdekking, dat de bewoners van een zijner bijenkorven de vlucbt hadden geno- men. De nijvere diartjes hadden zich echter niet ver verplaatst, want al spoedig werden ze in de buurtschap De Val aangetroffen, alwaar zij zich op den stam van een boom hadden genesteld en alzoo een heerlijke verkoeling onder het bladerdak ganoten. Door den bijen- houder werden de diertjes spoedig ingekorfd, hetgeen vooral van de zijde der jeugd veel belangstelling trok. Het fatale oogenblik. Er meet iets aan de hand zijn aldus uitte zich Dinsdagavond omstreeks 8 uur een mijner kennissen, met wien ik juist een onderhoudend praatje ever de drukkende warmte en de kans op onweer voerde. Waaruit hij dat opmaakte? was mijn weder- vraag, door nieuwsgierigheid geprikkeld. Wei ik zie daar twee verzekeringsagenten in allerijl samen voorbijrijden, merkte hij op. Is dat dan zoo iets bizonders? Tech wel, twee vertegenwoordigers van verschillende maatschappijen, so gemiitlich zusammen. en dan nog al in groove baast ,das soil em Stuck von Ungluck sein". Inderdaad was er omstreeks dien tijd bij bet postkantoor zoo ein Stiick van ongeluk voongekomen. Er waren twee auto's tegen elkander ge- Juist op het fatale oogenblik, dat niemand voorziet, maar in het lev-en van menschen en auto's toch zoo'n belangrijke rol speelt kwa- men zij uit verschillende richtingen juist daar ter plaatse. Zij de bestuurders badden elkaar zeker niet gezien en konden elkander niet meer ont- wijken. En wat wil nu het toeval ook nog. Is me de e£n niet een wagen toebehoorende aan een eigenaar, die De Mul heet en de ander bet eigendom van een gelijknamigen bezitter. Is bet nu geen wreed spel van het Noodlot dat de eene De Mul des anderen naamgenoots elgendoan vemielt! Misschien zijn het nog verre bloedverwan- ten van elkander. Maar daar houdt het Schicksal geen rekening. v De beide auto's werden zwaar beschadigci maar het geluk was de inzittenden nog niet ongunstig gezind. Persoonlijke ongelukken bleven gelukkig achterwege. En nu zich dit ongeval daar heeft afgespeeld, is het met doet Ge, als Ge rustig kunt nadenken, zonder angst-gevoel, zonder gejaagdheid, zondei hoofdpijn. Neem daarvoor 'n „AKKERTJE". Zoo'n metalen zakdoosje met 3 stuks voor slechts 20 cent is voor U bijzonder geschikt. Overal verkrijgbaar. ondienstig eens te wijzen op dit gevaarlijke punt, waar verschillendet wegen elkaar kruisen. Het zou niet kwaad zijn om maatregelen te nemen tegen verdere botsingen, door voor dit punt bet e&nrichtingssysteem voor te schrijven. Deze maatregel zou althans dit voordeel hebben, dat de voertuigen elkander niet onge- zien op het lijf vallen. De Nederlandsche visscherijcentrale te 's Gravenhage heeft tot haar agent alhier be- noemd den neer J. de Pagter. Vrijdagmiddag te drie uur had onder zeer groote belangstelling de ter aarde bestelling plaats van wijlen den heer W. Verplanke. in leven burgemeester van Biervliet. Onder hen, die den overledene grafwaarts vergezelden, merkten wij op het gemeentebestuur van Biervliet, vertegenwoordigers van nagenoeg alle West Zeeuwsch-Vlaamsche gemeenten en van de polder vein welker besturen de over ledene deel had uitgemaakt, de Z.E.'H. pas- toor en den dominee van Biervliet, vertegen woordigers van tal van vereenigingen, bet on- derwijzend personeel der gemeente etc. Een zevental kransen werden door de schoolkinde- ren mee grafwaarts gedragen. Aan de groeve werd achtereenvolgens gesproken door wet- houder De Dobbelaere, door den gemeente- secretaris A. Kostense en door den oud-bur- gemeester van Biervliet, de heer W. Maarle- veld. De heer W. Verplanke, zoon van den overledene sprak een woord van dank. POLITIERECJHTER TE MIDDELBURG. Zitting van Dinsdag 25 Juni 1935. De volgende personen waren gedagvaard: CI. M. de M., oud 26 j., zonder beroep te Westcappele (B.), wegens beleediging van de kommiezen Brouwer en Screurs, toen deze hem bekeurden wegens een overtreding te Retranchement op 28 Maart 1935. Eisch15 boete of 10 dagen hechtenis. Uitspraak idem. H. de K., oud 24 j., automonteur te Axel, wegens mishandeling van Pieter Hercules Es- selbrugge te Axel op 23 Mel 1935, door hem te slaan en te schoppen. Eischf 10 boete of 5 dagen hechtenis. Uitspraak idem. E. F., ecbtgenoote van P. J. de B., oud 28 j., zonder beroep te St. Jansteen, wegens belee diging van Johanna Maria van den Bunder te St. Jansteen op 24 Mei 1935. Eisch10 boete of 5 dagen hechtenis. Uitspraak idem. J. M. v. B., huisvrouw van J. B., oud 27 j., zonder beroep te St. Jansteen, wegens belee diging van Eugenie Ferket te St. Jansteen. op 27 Mei 1935. Eischf 10 boete of 5 dagen hechtenis. Uitspraak idem. le. J. A. A. H., huisvrouw van D. J. M., oud 40 j., en 2e. D. J. M., oud 38 j., arbeider, beiden te Sas van Gent, wegens beleediging van Ivonne van Puivelde te Sas van Gent op 11 Mei 1935. Eiscbieder 5 boete of 2 dagen hechtenis. Uitspraak idem. S. A., huisvrouw van J. v. P., oud 45 j., zon der beroep te Sas van Gent, wegens beleedi ging van Jozina Adriana Hamelink te Sas van Gent op 11 Mei 1935. Eisch10 boete of 5 dagen hechtenis. Uitspraak idem. A. L. S., huisvrouw van A. M. B., oud 44 j., zonder beroep te Hulst, wegens beleediging van J. B. Neefs en Maria de Weert te Hulst op 1 Mei 1935. Eiscb: 10 boete of 5 dagen hechtenis. Uitspraak idem. S. P., oud 24 j., slager te Breskens, was op 4 Juni j.l. bij verstek veroordeeld tot f 40 boete of 20 dagen hechtenis wegens overtreding van de Wet op het geslacht te Breskens op 14 Juni 1934. De verdachte was tegen dat verstek-vonnis in verzet gekomen. Deze zaak werd uitgesteld. NIET ERKENDE GEMOEDSBEZ WAREN. De Hooge Raad heeft verworpen het cas- satieJberoep van D. de B. te Jutphaas, die zich wegens gemoedsbezwaren niet bij de landbouwcrisisorganisatie had aangesloten en ongeoorloofd rundvee had gehouden, en des- wege door de Utreohtsche rechtbank veroor deeld was tot /700 boete. De Hooge Raad heeft verworpen het beroep van A. van T. te Utrecht, die wegens over treding van het Uniformverbod (het dragon van een rood hemd in een optocht van de S.D.A.P.) door de rechtbank aldaar was ver oordeeld tot 4 boete. menlijk jaarlijks vodr 1 Juli 754 betalen of ineens f 16.758, beide ten behoeve van het Prov. wegenonderhoudsfonds. Reglement van politie voor de polders of waterschappen in Zeeland, Nadat verleden jaar, naast de noodzakelijk- gebleken aanvulling op bet stuk der stembe- voegdheid wegens den aanslag van het ge- bouwd, in bet Algemeen Reglement voor de polders of waterschappen in Zeeland tevens verschillende op zich zelf staande in de prak- tijk noodzakelijk gebleken wijzigingen en aan- vullingen werden aangebracht, zal, aan de hand van de in de praktijk opgedane ervarin- gen, thans ook nggegaan dienen te worden, in hoeverre de andere waterstaatsreglementen wijziging of aanvulling zullen moeten onder- gaan. Ged. Staten hebben gemeend van de verschillende reglementen, waartoe dit onder zoek zich zou moeten uitstrekken, thans in de eerste plaats het reglement van politie voor de polders of waterschappen in Zeeland aan zulk een onderzoek te moeten onderwerpen. Ged. Staten lichten aan de Prov. Staten verschillende in het reglement noodzakelijk gebleken wijzigingen toe en stellen voor deze wijzigingen, die in hoofdzaak zich bepalen tot de artikelen, welker toepassing in verband met de huidige redactie in de praktijk tot moeilijkheden aanleiding hebben gegeven, vast te stellen als is voorgesteld. Overneming weg. Overeenkomstig een verzoek van de Com- missie waarin de onderhoudsplichtigen, zijnde de gemeenten Cadzand en Zuidzande en het waterschap Cadzand, van den weg Zuidzande- Cadzand vertegenwoordigd zijn, stellen Ged. Staten voor, dezen weg in beheer en onder- houd over te nemen, onder voorwaarde, dat de tegenwoordige onderhoudsplichtigen geza- MOSSELZAAD. Maandagmorgen is vanuit de Waddenzee het eerste mosselzaad te Tholen aangevoerd. De kwaliteit is best, alleen is het zaad zeer moeilijk te bereiken, daar bet erg hoog ligt en de schepen hiervoor te veel diepgang heb ben. BLOEDVERGIFTIGING. De 23jarige bakker H. Hars te Klazinaveen- Noord heeft verleden week bij bet scheren een puistje aan een van zijn lippen doorgesneden. Hij kreeg een infectie en werd in het zieken- huis te Groningen opgenomen, waar hij giste- ren aan vergiftiging is overleden. De bulp van den G. G. en G. D. te Tilburg werd Zondag ingeroepen voor een 12 a 13jar. jongetje van de familie S., in de Alleenhouder- straat aldaar. Het ventje was door een hond zoodanig in den neus gebeten, dat dit lichaamsdeel er geheel af was. Het knaapje moest naar het ziekenhuis worden overge- bracht, waar de wonde werd gebecbt. Maandagmiddag reden te Groningen twee jongetjes met toestemming van den voerman een eindje mee op een met twee paarden be- spannen wagen. In de J. C. Kapteynlaan sprongen zij zonder dat do voerman bet be- merkte van den wagen, met het gevolg, dat een hunner de 9jarige G. T., onder het linker- achterwiel geraakte en overreden werd. Het kind was direct dood. Zijn vriendje kwam er goed af. OUDE MAN IN EEN SLOOT VERDRONKEN. Maandagmiddag had de 82jarige S., wonen- de aan de Leidsche Vaart nataij de Zandvoort- schelaan te Heemstede op een terrein in de buurt van zijn woning eenige werkzaamheden verricht. Op den terugkeer naar huis is hij in een zijsloot van de Leidsche vaart geraakt. Toen men hem vond, was hij reeds verdron- ken. BROERTJE DURFDE THUIS NIETS TE ZEGGEN. Van de twee zoontjes van den heer A. Woudt te Joure, kwam de oudste 's avonds alleen thuis. Op de vraag van zijn ouders waar zijn zesjarig broertje gebleven was, antwoordde hij eerst niets, doch later zei hij, dat het jongetje in het water gevallen was. Toen men zich onmiddellijk naar de plaats des onheils spoedde, vond men daar het ventje voorover in een sloot liggen. Toen men het op het droge gebracht had, bleken de levensgees- ten geweken. DE FRAUDE TE WORMERVEER. Naar de Msb. meldt, bevat Het Laatste Nieuws een bericht, waarin o.m. wordt mede- gedeeld; „Een Nederlander, met name L. Schaap, die als kassier de firma S. Schaap en Zonen te Wormerveer voor een som van 300.000 gulden bestal, zou zich te Oostende bevinden. Hij bad de gewoonte Zaterdags per vliegtuig in Het Zoute te landen en Oostende te bezoeken. Hij ging er dioor voor een rijk man. De Oostendsche politie houdt een oog in het zeil." POGING TOT AANSLAG OP DEN BURGEMEESTER VAN WIERINGEN. Te Wieringen heeft de brigadier der rijks- veldwacht A. Bergsma Zondagavond den 55- jarigen ongehuwden J. B., van Friesche af- komst, gearresteerd, juist toen deze met een onder zijn kieeren verborgen bijl aan de wo ning van den burgemeester aanbelde om, zoo- als hij tegenover anderen had uitgelaten, ,,den burgemeester af te maken", aldus meldt de Telegraaf. Reeds vroeger op den avond was B., die zich in een cafe te Westerland aan drank te buiten was gegaan, op verzoek van den kaste- lein door -den inmiddels gewaarscbuwden bri gadier verwijderd en naar zijn ark in den Wiieringermeelpolder gebracht, waar de man onder de wol werd gestopt. Aanvankelijk dacht men, dat de man hier zijn roes wel zou uitslapen, doch kort daarna werd de brigadier gewaarschuwd, dat de man op weg was naar den burgemeester met minder vreedzame be- doelingen, daar hij een bijl bij zich droeg. Vol- gens zijn uitlatingen zou zijn steun te laag 5 zijn, doch nader is gebleken, dat de man in j het geheel geen steun ontving, daar hij in den IWieringermeerpolder werkzaam was. Per auto is de brigadier naar de woning van den burgemeester gegaan. De man had toen juist aangebeld en de brigadier kon den onverlaat bijtijds in den nek grijpen en de onder zijn kieeren verborgen bijl in beslag nemen. B. werd in arrest gesteld en zal terecbt moe ten staan wegens poging tot doodslag c.q. toe- brengen van zwaar lichamelijk letsel. Een arrestant, die van Breda naar Alkmaar vervoerd werd, is er Maandagmiddag bij het Weesperpoortstation te Amsterdam in ge slaagd uit den trein te springen. Even, voordat de trein het W. P. binnenreed slaagde de arrestant die niet geboeid was, er in de coupedeur te openen en v66r de hem begeleidende rijksveldwachter den man kon grijpen, was hij uit den langzaam rijdenden wagen gesprongen. De vluchteling rende de rails over en sprong over het hek tusschen het stationsemplacement en de Miquelstraat. De veldwachter slaagde erin den man niet uit het oog te verliezen en zag hoe de ontsnapte gevangene een garage in de Miquelstraat bin- nensloop. Wteldra had de veldwachter hem daar bereikt, zoodat de vrijheid wel van zeer korten duur was geweest. De vluchteling kreeg nu de boeien aan en werd naar het W. P. te- ruggebraoht, waar hij te 6.15 weer in den trein zat om verder naar Alkmaar te worden getransporteerd. Tijdens de overbrenging van den vluchte ling van de Miquelstraat naar het station, liep een groote menschenmenigte te hoop, die haar sympathie voor den vluchteling vrij dui- delijk demonstreerde. Een agent moest zijn sabel trekken om het publiek van meer daad- werkelijke interventie terug te houden, want het feit, dat de veldwachter zijn arrestant niet al te zachtzinnig bejegende, bad de ge- moederen eenigstzins opgewonden. DE ARRESTATIES TE OSS. De politie te Oss zet haar strijd tegen de misdaad met onverminderde kracht voort Thans zijn opnieuw twee arrestaties verricht. De 27-jarige M. de R. en de circa 30-jarige V. O., bijgenaamd „Het Schoentje", zijn van hun bed gelicht en op het politiebureau te Oss opgesloten, verdacht van medeplichtigheid aan de overval met berooving op den kassier van de boerenl-eenbank te Maren (N.-B.) in bet jaar 1930. In genoemd jaar oefende een beruchte ben- de een terreur uit over Oss en omstreken. Algemeen werd M. de R., een groote en sterke kerel, als de leider beschouwd; te zijnen huize zouden de misdadige plannen worden be- raamd. De politis kon evenwel nooit vat op hem krijgen, daar hij steeds met zijn trawan- ten uiterst geraffineerd te werk placht te gaan en alle leden b(j eventueele aanhoudingen zwegen als het graf. In genoemd jaar bad de bende een plan be- raamd om den heer Otten, die de gelden der boerenleenbank te Maren onder zijn beheer had en in een groote brandkast bewaarde, te overvallen en te berooven. Daar men er van op de boogte was, dat de brandkast van. flink formaat was, zou men den overval met zijn vieren plegen, terwijl een vijfae per.soon op den uitkijk zou blijven staan. Op een nacht in September van het jaar 1930 drongen de mannen, die bun gelaat met maskers hadden bedekt, de woning van den kassier in het rustige dorpje Maren binnen. Zij verschaften zich toegang tot het perceel, door verbreking van een raampje aan de acbterzijde, doch door het gestommel, dat hierbij werd gemaakt, ontwaakte de kassier. Daar hij onmiddellijk onraad vermoedde, begaf hij zich gewapend met zijn geladen revolver naar beneden, om te zien wat er aan de band was. Op hetzelfde oogenblik dat hij bet gemaskerde viertal ont- waarde, werd hem de revolver uit de hand geslagen. De kassier was niet tegen de over- macht opgewassen en moest zich overgeven. De indringers bonden hem met touwen en dwongen hem, onder bedreiging met zijn eigen revolver, de brandkast voor hen te openen. O. moest hieraan wel voldoen en de bandieten maakten zich van den inhoud, welke meer dan tweeduizend gulden aan contanten bedroeg, meester. Na him slachtoffer nog eens stevig met touwen te hebben gebonden, kozen zij met medeneming van de aanzienljjke buit ijlings het hazenpad. Reeds spoedig na het misdrijf koesterde de politie emstige veraenking t%gen de R. en zijn trawanten. Bij een huiszoeking werden zelfs in de jas van de R. een aantal bank- biljetten, welke van diefstal afkomstig moes- ten zijn, gevonden. De verdachte bleef even wel hardnekkig ontkennen en daar er mede in verband met de befaamde Ossche stilzwij- gendheid geen wettig bewijs geleverd kon worden, ging de R. vrijuit. Voor de laatste maal triomfeerde de bende, waarvan hij de leider was. Spoedig daarna zou een nieuw misdrijf hem in den val doen loopen en het feit, dat hij deswege verscheidene jaren in de gevangenis heeft doorgebracht, is oorzaak geweest, dat de R., die eens de schrik van Oss was. den laatsten tijd niet meer op den voorgrond is getreden. Eenige maanden na dezen geruchtmakenden overval besloot het complot. een nieuwe groote zaak op touw te zetten, die eveneens veel geld zou opleveren, wanneer zij gelukte. De bende had van welingelichte zijde be richt ontvangen, dat de heer M. H. t>e Oss, in een nacht van Vrijdag op Zaterdag nog al veel geld in huis zou hebben, daar bij dan de gelden voor uitbetaling van zijn werklieden tbuis zou bewaren. Onmiddellijk werden plan nen beraamd om den heer H. van deze gelds- waarden te ontdoen en een inbraak werd op touw gezet, die uitigevoerd zou worden door de R. en zekere B. uit Oss. De politie bad even wel van deze plannen de lucht gekregen en zij besloot extra werkzaam te zijn. In den nacht van 27 op 28 November 1930 stelden zich een aantal marechaussee's en politie- agenten verdekt in de woning op en wachtten op de dingen, die komen zouden. Inderdaad geschiedde, wat men vermoed had. Door ver breking van een ruit wisten de beide inbre- kers zich toegang tot het perceel te verschaf- fen, waarna zij behoedzaam nader slopen, ten- einde uit een kast de begeerde buit te bemach- tigen. Inderdaad wisten zij zich meester te maken van en geldkistje, doch op hetzelfde oogenblik zagen zij zich ontdekt. Zij wilden ijlings de vlucbt nemen, doch de politieman- nen sprongen naar voren. De roovers losten verschillende schoten uit hun revolver en een hevige schietpartij volgde. Een der marechaus- see's werd door een schot in de polsslagader getroffen en de R. wist van de verwarring, die hiervan het gevolg was, handig gebruik te maken, door in de duisternis te ontsnap- pen. Onmiddellijik werd alles in het werk gesteld om den vluchteling op ite sporen. De R., die zich gedurende 3 maanden in een hoi op de heide verborgen moet hebben gehouden, werd door zijn trawanten, die hem van voedsel voorzagen, geholpen en de klopjachten van de politie hadden geen succes. I>e R. slaagde er dan ook in zich gedurende 3 maanden schuil te houden. Doch toen werd tengevolge van de koude zijn toestand zo6 critiek, dat hij zich te voet naar 's Hertogenbosch begaf en zich daar bij bet Paleis van Justitie aanmeldde. Ondanks bet feit, dat hij zich vrijwillig over- gaf, deelde hij mede, dat hij volkomen on- schuldig was aan de inbraak. In weerwil van alles bleef hij alle scbuld ontkennen en zelfs in de rechtszaal hield hij dit vol. Hij werd evenwel met zijn medeplichtige voor 4 jaar opgeborgen en door zijn veroordeeling werd tevens een einde gemaakt aan het misdadig bedrijf van een bende, waarover hij het bewinu voerde. Korten tijd keerde toen te Oss de rust weer. Bij de behandeling van de rechtszaak te 's Hertogenbosch, in Maart 1931, heeft Mr. Vermeulen destijds Officier van Justitie aldaar de onveiligheid te Oss geschetst. In zijn requisitoir liet de Officier uitkomen, dat de bewoners in angst en vreeze den nacht tegemoet gingen. Hij memoreerde den overval met roof te Maren (N.-B.) en vestigde er de aandacht op, dat bij een huiszoeking bij den verdachte de R. destijds in een jas in zijn woning een groot bedrag aan bankpapier was gevonden. Spr. beschouwde dan ook de R. als den leider der bende. Uit alles blijkt, dat de politie thans met deze aanhoudingen een goede vangst heeft gedaan. Het onderzoek in deze zaak is nog in vollen gang en nieuwe arrestaties worden tegemoet gezien. Maandagmiddag werd nader gemeld: De gemeentepolitie te Oss heeft voldoende termen aanwezig geacht om in den afgeloopen nacht tot arrestatie over te gaan van den circa 35-jarigen J. v. B. uit Oss, verdacht van medeplichtigheid aan den overval te Maren. Voorts is op verzoek van de gemeentepolitie te Oss aangehouden de circa 55-jarige T. V., woonachtig te Aalst bij Eindhoven, die even eens de hand in dit misdrijf moet hebben ge had. Hij is op transport gesteld naar Oss en daar op het politiebureau ingesloten. J. v. B. is een berucht recidivist die reeds een flinke staat van dienst in de gevangenis achter den rug heeft. Hij kwam herhaaldelijk met den strafrechter in aanraking wegens in- braken en diefstal. Toen na de arrestatie van de R. de bende waarvan hij deel uitmaakte. uiteen was gevallen, verplaatste hij het ter rein van zijn werkzaamheid naar Eindhoven en omstreken. Hier liep hij evenwel in den val. Na te Eindhoven eenige emstiige mbra- ken te hebben gepleegd, viel hij' in handen der politie, met het gevolg, dat hij 4 jaar ge- vangenisstraf onderging. Nadat hij zijn straf had uitgezeten, is hij kort geleden uit de ge vangenis ontslagen. De vrijheid is evenwel van korten duur geweest.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 2