ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN J. Het geheim van de 7 wijzerplaten JjGXCeV-CUdcer^es No. 9315 WOENSDAG 26 JUNI 1935 75e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland TEGEN DE OPHEFFING VAN KAMER VAN KOOPHANDEL TE TER NEUZEN. VER. VAN NEDERLANDSCHE GEMEENTEN. DE BURGEMEESTER VAN ALBURY IN ONS LAND. MEVR. HENDRIKA v. TUSSENBROEK. f DE LAAGSTE PRIJSl HET HOOGSTE RESULTAAT TTlakjesi Schoon. ScAip .»»•- (wrtWWr* biMum TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per pest /.1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per. post 15,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firrna P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEEEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 10,80 Voor elken regel meer 10,20. KEEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liei'st een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. AFSLUITEN WEG. Vanaf 27 Juni 1935 tot nader bericbt is af- gesloten voor bet doorgaand verkeer en bij gedeelten ook voor bet plaatselijk verkeer het wegvak van de Provinciale weg vanaf Spui tot aan Magrette. Ter Neuzen, 26 Juni 1935. Burgemeester en Wetbouders van Ter Neuzen, L. J. GEELHOEDT, wnd. Burgemeester B. I. ZONNEVULLE, Seeretaris. DE PRINSES NIET NAAR DIERDORF. Naar gemeldt wordt, is H. K. H. Prinses Juliana Maandagochtend niet naar Dierdorf vertrokken, waar zij de doopplechtigheid zou bijwonen van de jongste telg van den erfprins von Wded. Prinses Juliana heeft haar bezoek afgezegd op medisoh advies. H. K. H. blijkt nog steeds de gevolgen van baar ziekte niet geheel te boven te zijn. Na de vermoeienissen van de vorige week baar bezoeken aan Schipbol en Rotterdam o.a. achtte de behandelende geneesheer het beter dat de Prinses niet naar Duitschland zou gaan. DE MARECHAUSSEE UIT OSS. Defile voor de Koningin. Op Vrijdag 28 Juni des middags om twaalf uur zal de voltallige brigade van de Kon. Marechaussee te Oss met inbagrip van de detachementen, welke zijn gestationneerd op de boeve de Elzenburg en te Lithoyen, op bet depot van de Kon. Marechaussee te Apeldoom (Het Loo) defileeren voor de Koningin. De Koningin heeft den wensch te kennen gegeven, de brigade Oss toe te spreken. De districtscommandant der Koninklijke Mare chaussee, kapitein Jbr. G. Bowier, uit Nij- megen, zal de manschappen ten paleize bet Loo aan H. M. voorstellen. Voor deze gelegenheid zullen bij de brigade worden ingedeeld opperwacbtmeester v. d. Beek uit Uden en opperwacbtmeester Curfs uit Vlodrop, die beiden erveneens zulk een werkzaam aandeel hebben gehad in de zuive- ring van Oss en omstreken. HET OVERHEIDSPERSONEEL EN HET BEZUINIGIN GSONTWERP. De Oentrale van Ned. Overheidspersoneel heeft Zaterdagmiddag in de groote zaal van den Dierentuin een congres gehouden ter be- spreking van het bezuinigings-wetsontwerp der regeering. Nadat verschillende sprekers het woord hadden gevoerd, werd de volgende motie aan- genomen Het oongres enz., erkennende de groote beteekenis eener slui- tende begrooting, van oordeel, dat in de laatste jaren het rijkspersoneel en de onderwijzers ruimscihoots hun deel hieraan hebben bijgedragen, in die mate zelfs, dat sommige salarissen beneden bet peil van 1914 zijn gekomem. overwegende, dat ondanks de opvolgende salarisverlagingen en andere bezuinigingen op het personeel de tekorten niet zijn verdwe- nen en de aangewende middelen dus niet doel- treffend zijn gebleken, van meening, dat, zoolang andere middelen tot dekking van het tekort kunnen worden aangewend, zooals de in de millioenennota voor 1935 aangekondigde crisis-inkomstenbe- lasting en de belasting op de naamlooze ven- nootschappen, nieuwe offers van het over heidspersoneel onrechtvaardig en ook over- bodig zijn; spreekt haar diepe teleurstelling uit over een der gebeimzinnige verbalen van AGATHA CHRISTIE. (Nadruk verboden.) 29) (Vervolg.) „Hallo! zei hij onduidelijk. Wat is er aan de hand?" Hij keek eenige oogenblikken wezenlods rond. toen keerde het verstand weer terug in zijn oogen. „Hebt u hem?" vroeg hij levendig. „Wien?" „Den man. Hij klom naar beneden langs 't klimop. Ik stond daar bij het raam. Ik greep hem en we vochten vreeselijk..." ,,Een van die vervelende inbrekers", zei lady Coote. „Arme jongen." Jimmy keek om zich been. „0 ja, ik ben bang, dat we... hm... de boel in de war gestuurd hebben. Die kerel was zoo sterk ais 'n os en we walsten gewoonweg in het rond." Men kon duidelijk aan de kamer zien dat die bewering waar was. Alles wat licht en breekbaar was binnen een kring van twaalf voet en wat maar gebroken kon worden was gebroken. „En wat gebeurde er toen?" Maar Jimmy keek zoekend rond. „Waar is Leopold? De keur van de blauw- geneusde automatische pistolen?" Battle wees op het pistool op de tafel. „Is deze van u mijnheer Thesiger?" „Juist. Dat is de kleine Leopold. Hoeveel kogels zijn er afgeschoten „Een." Jimmy keek verdrietig. „Ik ben teleurgesteld in Leopold", mom- pelde hij. „Dan heb ik zeker niet goed op den knop gedrukt anders was hij blijven schieten." ,,Wie schoot het eerst?" het voomemen der regeering om opnieuw de positie van het personeel ernstig te verslech- teren; maakt in 't bijzonder ernstig bezwaar tegen de voorgestelde salarisverlaging en de ver- mindering der pensioenen en voorts tegen de andere verslechteringen, zooals het onttrek- ken van bepaalde groepen aan de pensioen- wetgeving de vervanging van onderwijzers door kweekelingen, de inperking van den cur- sus der lagere nijverheidsscholen tot twee jaren de invoerin^ van het capitulantenstel- sel, de opheffing der Warenwet, de afschaf- fing van de bladschrijvers aan de hypotheek- kantoren. en doet een ernstig beroep op de Volksver- tegenwoordiging om de invoering dezer maat- regelen te voorkomen. Door de voorzitters en secretarissen van de afdeelingen der Hanze in Zeeuwsch-Vlaande- ren is ingevolge een te Sluiskil genomen be- sluit het volgende adres verzonden aan den Minister van Economische Zaken: „Besproken hebbende de samenvoeging der beide Kamers van Koophandel in Zeeland tot een Kamer met vermoedelijk als zetel Mid delburg; „geven Uw Exc. eerbiedig in overweging tot samenvoeging dier Kamers in geen geval over te gaan; /Dp grond van: „dat de belangen van Zeeuwsch-Vlaanderen niet parallel gaan met die van overig Zeeland, doch door ligging geheel afgescheiden moeten behandeld worden; „dat de Middenstand in Zeeuwsch-Vlaande ren, vooral thans, nu de crisis-maatregelen zoo diep in het economische leven ingrijpen, zeer dikwijls tot de Kamer van Koophandel gaan moet en een resultaatvol contact alleen in eigen Kamer bereikt kan worden; „dat het voor den Zeeuwsch-Vlaamschen Middenstand bezwaarlijk is, zaken te gaan be- spreken, inlichtingen te verzoeken, vergun- ningen aan te vragen te Middelburg, waar, door persoonlijk contact in den regel het mee"t te bereiken, en dit te Middelburg ondoenlijk is, vanwege tijdverlies en reiskosten; „dat de uitbreidende Industrie* in Zeeuwsch- Vlaanderen een eigen Kamer ten zeerste rechtvaardigt, en dit sterk tot uiting komt, wanneer men de bemoeiingen der Kamer met die van andere Kamers vergelijkt; „dat voor Middenstand en Handel, welke voor een groot deel op Belgie geor'ienteerd, meer nog dan elders, een eigen Kamer onmis- baar is, wat ook blijkt uit het groot aantal afgegeven uitvoervergunningen, certificaten van oorsprong, bemiddeling tot het aanvragen van consenten; enz.; „dat de bezuinigingen door samenvoeging der Kamers denkbeeldig zullen blijken te zijn, omdat juist de onderlinge afstand, in plaats van de onkosten te verminderen, deze zullen verhoogd worden, zoodat bij een geregeld con tact met de Kamer die kosten aanzienlijk zul len stijgen en de verminderde bijdragen in het Handelsregister niets zullen beteekenen tegen- over de verhooging van reiskosten en tijdver lies; „dat de Zeeuwsch-Vlaamsche bevolking recht heeft op een eigen Handelskamer, zoo haar belangen niet verwaarloosd zullen wor den en die Kamer kan blijven bestaan, indien alle subsidies en andere uitgaven worden op- geheven en verminderd; Redenen, waarom de Contact-Commissie der Hanze in Zeeuwsch-Vlaanderen beleefd, doch met den meesten aandrang verzoekt, de eigen Kamer voor Zeeuwsch-Vlaanderen te laten bestaan en de samenvoeging der Kamers voor Zeeland uit het voorgestelde Wetsont- werp terug te nemen" „Ik, vrees ik", zei Jimmy. „De man maak- te zich plotseling uit mijn greep los, ziet u? Ik zag hem op het raam afgaan, drukte Leo pold op hem af en schoot. Hij keerde zich om in de deur en vuurde op mij, nu, en toen ver- loor ik zeker den tel." Hij wreef zich tamelijk bedrukt over het hoofd. Sir Stanley Digby kreeg plotseling een inval. „U zei, dat hij langs het klimop naar be neden klom. Lieve hemel Lomax, u denkt toch niet dat ze er mee weg zijn? Hij snelde de kamer uit. Om de een of an dere reden, sprak er gedurende zijn afwezig- heid niemand. Binnen een paar minuten keer de Stanley terug Zijn rond mollig gezicht was doodsbleek. „0 God, BatUe", zei hij, „ze hebben ze. O'Rourke slaapt vast, bedwelmd denk ik. Ik kan hem niet wakker krijgen. En de papieren zijn verdwenen." EEN 'EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. De formule weer terug. „Der liebe Gott", zei Herr Ebehard fluiste- rend. Zijn gezicht was krijtwit. George keek met verontwaardigd verwijt naar Battle. „Is dat waar, Battle. Ik heb alle regelin- gen aan u overgelaten." De koelbloedigheid van den hoofdinspecteur kwam nu heel duidelijk naar voren. Hij ver- trok geen spier van zijn gezicht. „De besten van ons falen soms, mijnheer", zei hij kalm. ,,Dan wilt u zeggen, werkelijik zeggen, dat het document weg is?" Maar tot ieders buitengewone verwondering schudde hoofdinspecteur Battle het hoofd. „Neen, neen, mijnheer, Lomax, het is niet zoo erg als u denkt. Alles is in orde. Maar u hebt dat niet aan mij te danken. Bedanken moet u deze jonge dame." Hij wees naar Loraine, die hem verwon- derd aanstaarde. Battle stapte op haar toe RIJKSOPLEIDING TOT BESTUURDER VAN VEEKEERSVLIEGTUIGEN. Voor 1935 zullen omstreeks 15 jongelieden worden toegelaten tot de Rijksopleiding tot bestuurder van verkeersvliegtuigen aan de kweekschool voor de zeevaart te Amsterdam, als nader is omschreven in de beschikking van den Minister van Waterstaat van 29 Juli 1931, La. A. Luchtvaartdienst (St. Crt. no. 145 van 1931), waarvan uiterlijk op 1 October 1935 tien jongelieden zullen worden aange- wezen om als adspirant-bestuurder van ver keersvliegtuigen de bedoelde opleiding te blij ven volgen. De candidaten, die voor plaatsing in aan- merking wenschen te komen, moeten voldoen aan het volgende: a. op 1 Juli 1935 den leeftijd van 17 jaar hebben bereikt, doch op dien datum het 21ste levensjaar nog niet zijn ingetreden; b. blijkens een onderzoek door den vlieg- medischen dienst hebben voldaan aan de eischen van lichamelijke geschiktheid voor het vliegbewijs B. bedoeld in artikel 36 van de regeling toezicht luchtvaart St.bl. 1928, no. 454, laatstelijk gewijzigd overeenkomstig St.bl. 1934, no. 236), zoomede aan die voor de toelating tot de examens van stuurman aan boord van koopvaardijscbepen (Stbl. 1907, no. 353, laatstelijk gewijzigd overeenkomstig Stbl. 1932, no. 685); c. in het bezit zijn van het einddiploma eener H.B.S. met 5-jarigen cursus B, met vol- doende cijfers voor wis- en natuurkunde, of een daarmede overe'enkomeniden graad van algemeene ontwikkeling bezitten. De opleiding, welke geschiedt overeenkom stig de door den Minister van Waterstaat vastgeetelde bepalingen voor de rijksoplei ding tot bestuurder van verkeersvliegtuigen, duurt ten minste 2 jaar en 2 maanden en ten hoogste 3 jaar. Inlichtingen worden op aanvrage verstrekt door den commandant van de kweekschool voor de zeevaart, Prins Hendrikkade 189, Amsterdam -C. DE MEMORIE VAN ANTWOORD INZAKE HET BEZUINIGINGSONTWERP. Men meldt uit Den Haag, dat de 130 pagi- na's vormende memorie van antwoord inzake het bezuinigingsontwerp vergezeld van een nota van wijzigingen morgen aan de commis- sie van voorbereiding uit de Tweede Kamer zal worden toegezonden. Naar verluidt zal deze commissie te hebben beslissen, of dit stuk onmiddellijk kan worden gepubliceerd dan wel of de commissie op eenige punten met de regeering nog overleg wenscht te plegen. Het is niet te verwachten, dat de memorie van antwoord voor het einde dezer week zal worden gepubliceerd. CHR.-HIST. EERSTE KAMERLEDEN. Door de fracties van Christelijk-'Historische Statenleden in Noord-Brabant, Utrecht en Zeeland zijn op de candidatenlijst voor de ver- kiezing van leden der Eerste Kamer der Sta- ten-Generaal geplaatst: 1. Prof. jhr. mr. B. C. de Savomin Loh- man, Utrecht. 2. Mr. W. F. E. baron van der Feltz, Mid delburg. 3. Mr. dr. W. J. E. Frowein, Eys Witten, L. 4. C. Dane Gzn., Willemstad. 5. Jhr. mr K. J. Schorer, Utrecht. Het door prof. dr. ir. H. Gelissen v66r diens benoeming tot minister van Economische Za ken aan de vereeniging van Nederlandsche gemeenten uitgebracht praeadvies over het vraagstuk der industrie-financiering door de overheid (in het bijzonder door gemeenten 1, zal op 28 juni a.s. door mr. R. A. H. M. Gie- len, directeur van het economisch technolo- gisch instituut in Limburg, verdedigd worden. ZES MINISTERS NAAR MAASTRICHT. Naar de Limb. Koerier verneemt, zullen op Maandag 1 Juli bij de overdracht en de offi- cieele ingebruikneming van het nieuw gouver- nementsgebouw te Maastricht, niet minder dan zes Ministers aanwezig zijn. Verwacht worden de ministers Colijn, de Wilde, Oud, Deckers, Gelissen en van Lith de Jeude. Naar vemomen wordt, wordt de burgemees ter van Albury Zaterdag a.s. in ons land ver wacht. De in ons land beroemd geworden bur gemeester van het kleine Australische stadje, reist met een gezelschap Australische ge- meente-bestuurders, leden van de New South Wales Local Government Association. Het gezelschap maakt op het oogenblik een studiereis door Europa en het zal een bezoek aan 's Gravenhage brengen, teneinde kennis te maken met het gemeentelijk beheer van een groote Nederlandsche stad, haar inrich- ting en haar werken. Er zal o.a. ook een bezoek worden gebracht aan Schiphol. Op 80-jarigen leeftijd is Zaterdagmorgen te Doorn overleden de bekende componiste van kinderliedjes mevr. Hendrika van Tussen- broek. Het is juist een half jaar geleden dat de populaire componiste haar 8den verjaardag vierde, waarbij bleek hoezeer zij bij haar werk de harten van oud en jong heeft weten te win- nen. Zij werd in 1854 te Utrecht geboren. Als piano- en zhngleerapes vestigde zij zich te Am sterdam, vanwaar zij later naar haar geboor- testad terugkeerde. Van haar hand versche- nen cantates en operettes voor vrouwen- en kinderkoor, liederen en duetten en vele kinder- liederen. Met haar dood is een rijk en artis- tiek leven afgesloten. HET BEZOEK VAN DE DUITSCHE OUD-STRIJDERS AAN ENGELAND. In het stadhuis van Hove nabij Brighton heeft Vrijdagavond een diner plaats gevonden en nam behoedzaam het bruin papieren pakje, dat ze nog altijd werktuigelijk vasthield uit haar handen. „Ik denk, mijnheer Lomax", zei hij, ,,dat u hierin vinden zult wat u hebben moet." Sir Stanley Digby was George voor, greep het pakje en scheurde het open, gretig den ihhoud onderzoekend. Er ontsnapte hem een zuoht van verlichting en hij veegde zijn voor- hoofd af. Herr Eberhard greep zijn geestes- kind en drukte het aan zijn hart, terwijl een stroom Duitsche woorden uit hem losbraken. Sir Stanley wendde zich tot Loraine en druk te haar stevig de hand. „Mijn beste jonge dame", zei hij, ,,we zijn u werkelijk onnoemelijik dankbaar". „Ja, werkelijk", zei George Lomax, „of- schoon ik... h'm..." Hij zweeg eenigszins verlegen, wijl hij een jonge dame aanstaarde die een absolute on- bekende voor hem was. Loraine keek smee- k-end naar Jimmy, die haar te hulp kwam. „H'm, dat is juffrouw Wade", zei Jimmy. „De zuster van Gerald Wade." „Werkelijk", zei George, haar stevig de hand drukkend. ,,Mijn beste juffrouw Wade, ik moet mijn diepe dankbaarheid uitspreken voor wat u gedaan hebt. Ik moet toegeven, dat ik niet heelemaal begrijp..." Hij zweeg kiesch en vier van de tegenwoor- digen voelden, dat de uitleg niet zonder veel moeilijkheden gepaard zou gaan. Hoofdinspecteur Battle kwam te hulp. ,,Misschien was het beter, dat we daar nu maar niet op ingimgen," zei hrj taetvol. De efficiente heer Bateman, verschafte nog een andere afleiding. „Zou het niet verstandig zijn, als er iemand naar O'Rourke ging kijken? Denkt u rue", mijnheer, dat we beter om een dokter konden zenden?"' ..Natuurlijk", zei George, ,,natuurlijk. Heel nalatig van ons, dat we daar ni-tt eerder aan gedacht hebben." Hij keek naar Bill. ,,Bel dr. Cartwright op. Vraag of hij komt. Geef, als je kunt een wenk, dat discretie ge- wenscht is.'' Bill ging weg voor die boodsohap. „Ik zal wel met je naar boven gaan, Dig- by", zei George. „Misschien kan er wel iets gedaan worden... er moeten misschien maat- regelen getroffen worden, terwijl we op de komst van den dokter waohten." Hij keek tamelijk huipeloos naar Rupert. Bateman. Efficiency maakt zich altijid ken- baar. Pongo was het die de situatie be- heerschte. ,,Zal ik mee naar boven gaan, mijnheer?" George nam dat aanbod met verlichting aan. Hier, voelde hij, was iemand waarop hij kon steunen. Hij kreeg dat gevoel van vol- komen vertrouwen in mijnheer Batsman's efficiency, dat alien ondervonden die met dien uitmuntenden jongen man in aanraking kwamen. De drie mannen verlieten samen de kamer. Lady Coote mompelde met een diepe voile stem: :,De arme jonge kerel. Misschien zou ik iets voor hem kunnen doen En ze snelde hen achtema. ,,Die vrouw is werkelijk moederlijk" merkte de hoofdinspecteur nadenkend op. „Werkelijk moederlijk. Ik vraag me af Drie paar oogen keken hem vragend aan. „Ik vraag me af", zei hoofdinspecteur Battle langzaam, „waar sir Oswald Coote kan zijn." „0", zei Loraine diep zuchtend, „denkt u dat hij vermoord is?" Battle schudde verwijtend het hoofd. ,,Het is niet noodzakelijk aan zooiets melo- dramatisch te denken", zei hij. ,,Neen.,. ik denk eerder..." Hij zweeg, zijn hoofd een* weinig schuin houdende, luisterend... een groote hand om- hoog geheven die hun stilte oplei. De volgen de minuut hoorden zij alien, wat zijn scher- per gehoor he.t eerst opgemerkt had... voet- stappen buiten op het terras. Zij weerklonken nu duidelijk, zonder eenige poging om hun geluid te verbergen. Het volgende oogenblik werd de deur als het ware geblokkeerd door een omvangrijke gedaante, die hen daar stond te bekijken en die er op een vreemde wijze den indruk maakte of hij de situatie volkomen beheerschte. Is Uw gelaatskleur bleek? Geen eellust? Slechle spijs- Tfcp' vertering? Vaak hoofdpijn? (t Maak dan „Schoon Schfp"*. /#Geen trek" Als de darmen Iraag werken, blijven daarin afvalsloffen. die Uw bloed veronireinicfen Uw organen aanlasfen. Ver/onga Zorg er dus voor, dat Uw ingewanden zich dagelijks geheel ledigen. De vindmg van Apoiheker Dumont zal U Zij weef rood: helpen: „Laxeer-Akkerljei". Laxeer-Akkertjes. „Laxeer-Akkertjes" zullen Uw geheele gestel verbeteren en hebben 'n blijvend gunsnge werking op Uw ingewanden. Ze bevatten planlaardige laxeerewd* stoifen en bovendien: gal-extracfe« voor de lever, melkzuur-fermet*l«« legen de gisiing, chlorophylle took den bloeddruk en den bloedsomlcop. Ze werken zacht, veroorzakeic geeo krampen, ge^n ovennalige ontlaslfwg. Per 12 stuks 60 cent. Overal verkrijgbaar. NEDERLANDSCH PRODUCT ter eere van de delegatie van Duitsche ood- strijders. Duitschers en Engelschen die elkaar tijdens den wereldoorlog in de loopgraven bestreden, beloofden Vrijdagavond voor den wereldvrede te zullen strijden. Als vertegenwoordiger van de Duitsche ambassade sprak baron von Pulitz, die o.a. verklaarde: ,,Wij die onze kameraden zagen sterven, willen geen nieuwen oorlog". De Engelsche afgevaardigde Dawson zeide o.a.: „Door de uitwisseling van vriend- schappelijke bezoeken van oud-strijders kun nen wij meer tot de zaak van den vrede 'bij dragen dan honderden pacten, verdragen en conferentlea. EGYPTE WEIGERT KOEIEN AAN ITALIe. Volgens ,,E1 Ahram" heeft de Egyptische regeering een verzoek van de Italiaansche regeering, om in Egypte 5000 koeien te mcgen koopen, afgewezen. Deze koeien waren be- stemd om naar Eritrea te worden gezondert, teneinde daar de troepen van melk te voor- zien. DE UITBREIDING VAN HET HEIDENDOM IN HONGARIJE. In verband met de uitgifte van een boeic onder den titel „De Toeraniseering der Han- gaarsche maatschappij" van dr. Elek Nagy de Bere, waarvan de verdere verkopp door het gerecht verboden werd, begon de Boedapester politie een onderzoek in te stellen naar de secte der „Hongaarsche heidenen", waarbij zg vaststelde, dat dezen iedere week eene gods- dienstoefening houden, waarbij het offervuur ontstoken wordt en bloemen, korenhalmen en welriekende ambra aan Hadur, den ouden Hongaarschen oorlogsgod, worden geofferd. iDe godsdienstoefeningen/ worden gehoucten ten huize van den hoogepriester dr Zoltan Bensci, die in het civiele leven advacaat is. Den 24en dezer zou een bijzondere feesteiijke godsdienstoefening plaats vinden en wel dit- Sir Oswald Coote, want hij was het, keek langzaam van het eene gezicht naar het an dere. Zijn scherpe oogen namen de details van het heele schouwspel op. Jimmy met zgn noodverband om den arm, Bundle in haar eenigszins abnormale kleeding, Loraine een volkomen vreemde voor hem. Zijn oogen rust- ten het laatst op hoofdinspecteur Battle. Hij sprak scherp en beslist. - „Wat is hier gebeurd, inspecteur?" Poging tot diefstal, mijnheer!" ..Poging... zegt u?" „Dank zij deze jonge dame, miss Wade, zijn de dieven er niet in geslaagd het mee te nemen." ,,0 zei hij weer, nu zijn onderzoek g*eein- digd was. „En nu, inspecteur, wat beteekent dit?" Hij liet een klein Mauserpistooltje zien, dat hij voorzichtig bij den kolf vasthield. „Waar hebt u dat gevonden, sir Oswald T" Buiten op het grasveld. Ik veronderstei, dat het daar door een der dieven neer is ge- gooid toen hij zich uit de voeten maakte. Ik heb het voorzichtig vastgehouden daar Ik dacht, dat u het graag zoudt willen bekijken voor vingerafdrukken." „U denkt overal aan, sir Oswald." Hij nam het pistool aan van den ander en legde het met dezelfde behoedzaamheid op de tafel naast Jimmy's Colt. „En nu", zei sir Oswald, „zou ik alstublxefl graag vernemen wat er precies gebeurd is." Hoofdinspecteur Battle gaf een kort relaas van de gebeurtenissen van den nacht. Sir Oswald fronste nadenkend de weak- brauwen. „Ik begrijp het", zei hij scherp. ,,Na mijn heer Thesiger gewond en buiten gevecht ge stel d te hebben, maakte de man zich uit de voeten en holde weg, terwijl hij het pistool weggooide. Wat ik niet begrijp is, waarom niemand hem achtervolgde." „Eerst. toen we het verhaal van mijnheer Thesiger gehoord hadden, wisten we, dat er iemand was, die acbtervolgd kon worden", merkte hoofdinspecteur Battle droogjes op. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1