ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Het getieiin van de 7 wijzerplaten No. 9313 VRIJDAG 21 JUNI 1935 75e Jaargang Opening en sluiting der jacht. Binnenland Feuilleton EERSTE BLAD Onze abonne's in het Buitenland DE UITGEEFSTER. H.H. Kantoorhouders De abonne's van het Gei'llustreerd Zorjdagsblad, DE UITGEEFSTER. tot GEEN GARANTIE VOOR SPORT- FONDSENBADEN. NEUZENSCHE ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neutzen fr. per p®st 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEENE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJD AGAVOND. worden dringend verzocht, het verschul- digde abonnementsgeld voor 1 Juli a.s. in te zenden. Bij niet-ontvangst voor dien datum wordt het abonnement gestaakt. Abonnementen voor het buitenland worden slechts aangenomen bij vooruit betaling. worden verzocht het abonnementsgeld over het 2e kwartaal 1935 van de Ter Neuzensche Courant voor 1 Juli a.s. in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op, dat wij bij terug-ontvangst van eene onbetaalde kwitantie, onmiddel- lijk de toezending van het blad zulien staken. DE UITGEEFSTER. die het blad per post ontvangen, wor den verzocht, hun abonnementsgeld voor 1 Juli a.s., in te zenden daar er anders over beschikt wordt met verhooging van 15 cert. AFSLUITING WEG. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat vanaf 20 Juni 1935 tot nader bericht is afge- sloten voor het doorgaand verkeer en bij ge- deelten ook voor het plaatselijk verkeer het wegvak van de we(g PhilippineDriekwart vanaf de Zandstraat 2 even beoosten de spoorwegovergang tot aan de Rijksweg bij Driekwart. Ter Neuzen, 20 Jimi 1935. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burlgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat de Minister van Economi- sche Zaken bij beschikking van 25 Mei 1935 heeft bepaald: 1. dat, behoudens bet bepaalde sub 2, 3, 4, 5, 6 en 7, de jacht op de wildsoorten, ge- noemd in kolom I, zal zijn geopend in de pro- vincies, genoemd in kolom XI, gedurende het tijdvak, in kolom II achter de namen der wild soorten aangegeven, en in de provincies, ge noemd in kolom in, gedurende het tjjdvak, in kolom III achter de namen der wildsoorten aangegeven. KOLOM I. KOLOM II. KOLOM III. GROF WILD. i Alle provincies, behalve Groningen Groningen en Friesland en Friesland Klein Wild Alle provincies, behalve Groningen en Drenthe. Groningen en Drenthe Patrjjzen van 31 Aug. 1935 tot 1 Jan. 1936 van 14 Sept. 1935 tot 1 Dec. 1935 Alle provincies, behalve Groningen. Groningen. Korhanen Korhennen Fazanten- hanen Fazanten- hennen Houtsnippsti Hazen van 5 Oct. 1935 tot 26 Jan. 1936 van 5 Oct. 1935 tot 10 Nov. 1936 van 5 Oct. 1935 tot 26 Jan. 1936 van 5 Oct. 1935 tot 1 Jan. 1936 van 5 Oct. 1935 tot 26 Jan. 1936 van 5 Oct. 1935 tot 1 Jan. 1936 van 5 Oct. 1935 tot 26 Jan. 1936 van 5 Oct. 1935 tot 10 Nov. 1936 van 5 Oct. 1935 tot 1 Jan. 1936 van 5 Oct. 1936 tot 1 Jan. 1936 van 5 Oct. 1935 tot 1 Jan. 1936 WATER WILD. Alle provincies, behalve Groningen Friesland en Drente Groningen, Friesland en Drente. Watersnippen van 22 Juli 1935 tot 10 April 1936 van 22 Juli 1935 tot 9 Febr. 1936 (Waterwild) Alle provincies. Ganzen Eenden, alle soorten, be halve berg eenden en eidereenden. Meerkoeten Goudpluvieren van 22 Juli 1935 tot 10 April 1936 van 22 Juli 1935 tot 9 Febr. 1936 van 31 Aug. 1935 tot 9 Febr. 1936 van 31 Aug. 1935 tot 9 Febr. 1936 2. dat, behoudens het bepaalde sub 3, 4 en 5 a. de jacht op wilde eenden (anas boschas, anas boschas boschas, anas platyrhyncha pla- tyrhyncha) op de eilanden Texel en Ameland en in Zeeuwsch-Vlaanderen zal zijn geopend van 15 Juli 1935 tot 9 Februari 1936; b. de jacht op patrijizen in Zeeuwsch- Vlaanderen zal zijn geopend van 7 September 1935 tot 1 Januari 1936; c. de jacht op fazantenhanen in Zeeuwsch- Vlaanderen zal zijn geopend van 5 October 1935 tot 1 Januari 1936; a d. de jacht op fazantenhennen in Zeeuwsch- Vlaanderen zal zijn geopend van 5 October 1935 tot 1 December 1935: 3. dat, behoudens het bepaalde sub 4, 6 en 7, het vangen van de hieronder in kolom A genoemde waterwildsoorten door middel van eendenkooien zal zijn toegestaan in de provincies, genoemd in kolom B, gedurende het tijdvak, in kolom B achter de namen der wildsoorten aangegeven KOLOM A. KOLOM B. WATERWILD. Alle provincies. Eenden, alle soorten, behalve bergeenden en eidereenden van 22 Juli 1935 tot 9 Febr. 1936 4. dat in de in de provincie Noord-Brabant gelegen gemeenten Almkerk, Cromvoirt, Vlij- men, Oudheusden c.a., Empel c.a., Rosmalen, Alem c.a., Lith, Hedikhuizen en Veen het vangen van alle soorten eenden, behalve berg eenden en eidereenden, door middel van een- denkooien zal zrjn toegestaan van 26 Augus tus 1935 tot 8 Maart 1936; 5. dat, behoudens het bepaalde sub 6 en 7, het vangen van de hieronder in kolom D ge noemde waterwildsoorten door middel van netten, waarvan het gebruik is geoorloofd, zal zijn toegestaan in de provincies, genoemd in kolom E, gedurende het tijdvak, in kolom E achter de namen der wildsoorten aange geven en in de provincies genoemd in kolom F, gedurende het tijdvak in kolom F achter de namen der wildsoorten aangegeven; KOLOM D. KOLOM E. KOLOM F. WATERWILD Alle provincies, behalve Groningen, Friesland en Drente. Groningea, Friesland en Drente. Watersnippen van 22 Juli 1935 tot 10 April 1936 van 22 Juli 1935 tot 9 Febr. 1936 WATERWILD Ganzen Eenden, alle soorten, he- halve berg- eenden en eidereenden. Meerkoeten Goudpluvieren Alle provincies. van 22 Juli 1935 tot 10 April 1936 van 22 Juli 1935 tot 9 Febr. 1936 van 31 Aug. 1935 tot 9 Febr. 1936 van 31 Aug. 1935 tot 5 April 1936 61 dat het vangen van ganzen en goud pluvieren door middel van netten, waarvan het gebruik is geoorloofd, niet zal zijn toe- gestaan in de gemeente Reeuwijk; 7. dat in het geheele Rijk de jacht niet zal worden geopend op hertenkalveren, ree- Ter Neuzen, 19 Juni 1935. kalveren (t.w. reeen, die in den loop van het kalenderjaar zijn geboren), benevens op zwa- nen, bergeenden, eidereenden, duikers, kemp- hanen, wulpen, scholeksters, grutto's, ture- luurs en waterhoentjes. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Edelherten en van 25 Sept 1935 tot 6 Oct. 1935 van 25 Sept. 1935 tot 6 Oct. 1935 damherten en en 1936 van 14 Dec. 1935 tot 26 Jan. 1936 van 14 Dec. 1935 26 Jan. Hinden van 28 Dec. 1935 tot 26 Jan. 1936 van 28 Dec. 1935 tot 26 Jan. 1936 Reebokken van 6 Juli 1935 tot 18 Aug. 1935 van 12 Oct. 1935 tot 10 Nov. 1935 van 12 Oct. 1935 tot 10 Nov. 1935 Reegeiten van 12 Oct. 1935 tot 10 Nov. 1935 van 12 Oct. 1935 tot 10 Nov. 1935 TWEEDE KAKER. Vergadering van Woensdag. Op voorstel van den voorzitter, die haar j weinig aanbevelenswaardig vindt, wordt de interpellatie-Schalker over aansluitinjg van Nederland bij het Franseh-Russisdhe niet- aanvalsverdrag afgewezen met 62 tegen 4 stemmen. Versehillende wetsontwerpen worden zonder debat en z.h.s. aangenomen. Bij een wetsontwerp tot wijziging van de Indische begrooting voor 1935 betoogt de beer Cramer (s.d.) dat de regeering een meer constructieve welvaartspolitiek moet voeren. De heer Van Kempen (lib.) zegt, dat de juist weer oplevende rubbercultuur thans geen uitvoerrecht op ondememingsrubber toelaat. Spr. bepleit grooteren afzet van Java-suiker naar het mcederland. De heer Wijnkoop (comm.) zegt, dat de toestanden in Indie zieh in ongunstigen zin blijven ontwikkelen. De beer Joekes (v.d.) merkt op, dat de uitvoerrechten op ondememingsrubber de be- volkinig ten goede komen. Spr. wijst verder op de lijdensgeschiedenis met den kruiser Sumatra. In de Indische marine behooren geen groote schepen thuis. De heer v. d. Bilt (r.k.) hoopt, dat eindelijk aan de lijdensgeschiedenis met de Sumatra een einde is gekomen. Minister Colijn betoogt, dat met de moei- lijkheden van de rubberondernemingen reke- ning zal worden gebouden. OPPOSITIE IN DE N. S. B. Een aantal aanhangers uit het district Gooi en Eemland van de oppositiebeweging in de N. S. B., bet z.g. volksfront, hebben te Hil- versum een bijeenkomst gehouden onder lei- ding van zekeren Muyse uit Hilversum. De heer Muyse zette in de eerste plaats het doel van de nieuwe oppositie uiteen. Reeds in vele plaatsen van het land, aldus zei hij, wordt door N. S. R -ers ,,illegaal" actie gevoerd en bespreken de vooruitgescho- ven posten van het volksfront in besloten bijeenkomsten met de N. S. B-ers de richting, een der geheimzinnige verhalen van AGATHA CHRISTIE. (Nadruk verboden.) 27) (Vervolg.j NEGENTIENDE HOOFDSTUiK. Bundle's avonturen. Bundle Brent was een vindingrijk meisje... ze was ook een meisje van fantasie. Ze had voorzien, dat Bill, zoo niet Jimmy, tegen zou hebben op haar deelname aan de onmogeliike gevaren van den nacht. Bundle hield er niet van can tijd te verspillen aan discussies. Ze had haar eigen plannen gesmeed en haar eigen regelingen getroffen. Een blik uit haar slaapkamerraam kort voor 't diner, was hoogst hevredigend geweest. Ze had wel ge- weten dat de grijze muren van Abbey weel- derig versierd waren met klimop, maar het klimop bij het raam zag er bijzonder stevig uit, en zou geen moeilijkheden bieden aan iemand van haar athletisehe neagingen. Ze had niets aan te merken op Bill's en Jimmy's regeiingen, zoover als die strekten. Maar naar hare meening strekten die niet ver genoeg. Ze maakte geen aanmerkingen, omdat ze van plan was zelf voor dien kant van het geval te zorgen. In het kort, terwijl Jimmy en Bill rich wijdden aan de binnen- kameren van de Abbey was Bundle van plan, haar aandacht aan den buitenkant te wijden. Ze had een oneindig plcizier in haar eigen gedweee berusttng in de tamme rol die haar toegewezen werd, hoewel ze zichzelf min- achtend afvroeg, hoe het kon dat heiden rich zoo lieten bedriegen. Bill was natuurlijk nooit beroemd geweest om zijn tintelend ver- nuft, maar van den andseren kant kende hij behoorde hij zijn Bundle te kennen. En ze bedacht -dat Jimmy Thesiger, al kende hij haar slechts oppervlakkig, beter had moeten weten om zich te verbeelden, dat zij zoo ge makkelijk en zonder vorm van proces op zij gezet kon worden. Toen ze eenmaal in de afzondering van haar eigen kamer was, ging Bundle snel aan het werk. Eerst deed ze haar avondjapon uit en herkleedde zich, als het ware geheel. Bundle had haar kamerier niet meegebracht en zij had zelf haar koffers gepakt. Anders zou de verwonderde Francaise zich af hebben kunnen vragen, waarom haar meesteres een rijbroek meenam en verder geen enkel rijkleed. Gedost in een rijbroek, schoenen met crepe zoolen en een pullover was Bundle klaar voor den strijd. Ze keek hoe laat het was. Alsnog was het pas half 6£n. Nog veel te vroeg. Wat er ook gebeuren ging, vooreerst gebeurde dat nog niet. Men moest al de inwoners van het huis den tijd gunnen in slaap te raken. Half £en was de tijd door Bundle bepaald om met de manoeuvres te beginnen. Ze deed het licht uit en ging hij het raam ritten wachten. Stipt op het voorgenomen oogenblik stond ze op, schoof het raam omhoog en slingerde haar beenen over de vensterbank. Het was een mooie nacht, koud en stil. Er waren sterren, maar geen maan. Ze vond het gemakkelijk om naar beneden te klimmen. Bundle en haar zuster waren in het wild opgegroeid in het park van Chimneys, toen ze klein waren en waarin gewerkt moet worden om invloed te krijgen in de rijen der wankelenden en radi- caal gezinden. Voorloopig zal de actie hiertoe bepaald blijven en zal niet naar buiten worden ge werkt. Dit beteekent, dat alleen leden en oud-leden van de N. S. B. in aanmerking komen om in het volksfront te worden opge- nomen. Vervolgens sprak een in zwart hemd ge- kleede zoogenaamde werklooze uit Utrecht. Hij had het over de kostbare kringhuizen der N. S. B., over het bontjassen- en kruideniers- fascisme en over de dure propaganda zonder eenige waarde. Hij wekte zijn hoorders op, de N. S. B. echter niet te verlaten, doch lid te blijven en het volksfront uit te breiden en wanneer het oogenblik gekomen zou zijn de heertjes en dametjes er uit te trappen. OPBRENGST DER RIJKSMIDDELEN. De Omzetbelasttng herstelt zich. Blijkens het jongste overzicht van den stand der Rijksmiddelen is voor den dienst 1935 tot heden aan directe belastingen f 1.749.946,03 minder ontvangen dan in de overeenkomstige periode in het vorige jaar. Deze daling komt vooral door den achteruitgang van de inkom- stenbelasting, die thans reeds f 1.837.375,03 minder heeft opgebracht dan in 1934. Sleohts de grondbelasting bracht f 350.874,54 meer op dan in het vorige jaar, terwijl ook de belasting van de doode hand met f 497.646 het hare deed om de opbrengst te verhoogen. Wat de overige middelen betreft, de Om- zetbelasting, waarvan de opbrengst per maand 6.791.666,67 is geraamd, bracht het in de afgeloopen maand tot 5.619.284,65 tegen 5.310.716,81 in Mei 1934. De opbrengst is anderrijds beduidend hooger dan die van April 1935, toen slechts 4.593.987 aan Omzetbelas- ting in de schatkist vloeide. Tot de overige middelen, die in Mei 1935 meer opbrachten dan de raming, behooren de accijns op zout 160.929,88) couponbe- lasting 287.685,63), rechten en boeten van zegel 980.233,77) en de rechten en boeten van successie, van overgang bij overlijden en van schenking 1.836.075,92). In hooge mate bleven echter in gebreke de Div.- en Tanti&mebelasting 1.437.066,95), invoer- rechten 5.646.036,48), accrjns op het ge- ze konden alien klimmen als katten. Bundle kwam in een bloembed terecht vrijwel adem- loos maar ongedeerd. Ze bleef een oogenblik staan om haar plannen te overdenken. Ze wist dat de kamers betrokken door den minis ter van Luchtvaart en zijn secretaris in den westelijken vleugel lagen, dat was waar Bundle mi stond den tegenovergestelden kant van het huis. Aan den zuidelijken en westelijken kant van het huis dat plotseling ophield bij een ommuurden boomgaard, liep het terras. Bundle stapte uit haar bloemibed en ging den hoek van het huis om tot waar het terras aan den zuidkant begon. Ze kroop er heel kalm langs, dicht bij de schaduw van het gebouw blijvend. Toen ze den tweeden hoek bereikte schrok ze want daar stond een man, duidelijk met het plan om haar den weg te versperren. Het volgende oogenblik had ze hem herkend. jrHoofdinspecteur Battle. U deed me zoo schrikken". ,,,Daarvoor sta ik hier ook", zei de hoofd- inspecteur vriendelijk. Bundle keek hem aan en het viel haar op als zoo dikwijls te voren hoe verbazend weinig hij eigenlijk vermomd was. Hij was groot, stevig en opvallend. Hij maakte op de een of andere manier een echten Engelschen indruk. Maar van een ding was Bundle heel zeker, hoofdinspecteur Battle was geen dwaas. „Wat doet u hier eigenlijk", vroeg ze nog fluisterend. „Ik zorg maar, zei Battle, „dat er nie- mand rondloopt die dat beter niet kan doen". „0", zei Bundle tamelijk van haar stuk gebracht. „U bijvoorbeeld lady Eileen. Ik veronder- stel niet dat u gewoonlijk op dit nachtelijk uur een wandeling doet. ,,Bedoelt u", zei Bundle langzaam, „dat u wilt hebben dat ik terugga?" Hoofdinspecteur Battle knikte bevestigend. „U bent heel vlug lady Eileen. Dat is precies wat ik bedoel. Kwam u... hm... uit een deur of uit het raam?" „Uit het raam. Langs dezen klimop naar beneden te klimmen is zoo gemakkelijk als iets". Hoofdinspecteur Battle keek nadenkend naar omhoog. „Ja", zei hij, „dat lrjkt mij ook". „En u wilt hebben, dat ik terugga?" zei Bundle. ,,Ik wilde zoo graag meedoen. Ik wou naar het westelijk terras gaan". „Misschien zult u de eenige niet zijn. die daar naar toe wil", zei Battle. „Niemand zal in gebreke blijven u te zien", zei Bundle tamelijk hatelijk. De hoofdinspecteur scheen het eerder aar- dig te vinden dan het tegenovergestelde. „Dat hoop ik zei hij. „Geen onaange- naamheid heden. Dat is mijn motto. En wil u me excuseeren lady Eileen maar ik geloof dat het tijd is, dat u weer naar bed gaat". De nadruk waarmede hij dit zei wees op onverwrikbaarheid. Tamelijk temeergesla- gen keerde Bundle op hare schreden terug. Ze was halverwege het klimop toen er plot seling een idee in haar opkwam en zij bijna losliet en gevallen zou zijn. Gesteld dat hoofd inspecteur Battle haar verdacht. Er was iets geweestjaer was zeker iets geweest in zijn manier van doen, dat zooiets deed ver- onderstellen.Ze .kon niet nalaten te lachen, terwijl ze over de vensterbank in haar slaap- kamer kroop. Verbeeld je dat de stevige hoofdinspecteur Battle haar verdacht. Of- distilleerd 1.233.520,62), bier 1.114.841,-66) en de Omzetbelasting 9.365.284,35), die wel zeer veel minder opbrachten dan de raming. De opbrengst van de Invoerrechten bedroeg in Mei 1935 nog 7.323.499,28 meer dars het vorige jaar. Ook de zoutaccijns, suiker- accijns, tabaksaccijns, omzetbelasting, ooupon- belasting, rechten en boeten op zegel «n rechten en boeten van successie brachten meer op dan in het vorige jaar. t Bij Kon. besluic zijn ongegrond verklaard beroepen van de raden der gemeenteu Den Haag en Dordrecht tegen besluiten van. Qed. Staten van Zuid-Holland, waarbij goedkeuripg is onthouden aan besluiten van de raden dier gerneenten, volgens welke garantie was ver- leend voor rente en aflossing van Ieeningen ten behoeve van bet tot stand komen van sportfondsenbaden DE VERKIEZ1NGEN VOOR DE EERSTE KAMER. De candidaatstelling voor de verkiezingen van 25 leden der Eerste Kamer zal op 9 Jnli a.s. plaats hebben. De verkieringen in de be trokken Provinciale Staten zulien-Vrijdag 26 Juli worden gehouden. DE HANDEL IN MOSSELEN In aansluiting op de reeds gepubliceerde berichten nopens het instellen van een Oen- traal-Verkoopkantoor voor mosselen, kunnen wij thans mededeelen, dat deze instelling zeer binnenkort is te verwachten. In verband hiermede heeft het Crisis- Mosselbesluit 1934 I eenige wijirigingett oa- dergaan. De regeling is thans als volgt: AHe ataxt- vragen tot levering van mosselen door de kweekers moeten thans worden gericht tot het Centraal Verkoopkantoor, hetwelk daze orders via plaatselijke agenten evenredig over de kweekers verdeelt. Het vervoeren en ex- porteeren van mosselen zal slechts zijn fcoe- gestaan aan hen, die daartoe een door of van- wege het Verkoopkantoor afgegeven vergim- ning bezitten. Deze vergunning zal niet wor den uitgereikt dan nadat de koopsom is vol- daan en de betrokken partij door den plaat- schoon ze door naar haar kamer terug te keeren in zooverre Battle's bevelen had opge- volgd, was Bundle niet van plan naar bee te gaan en te gaan slapen. Ook dacht ze met, dat Battle werkelijk gewild had dat ze dat doen zou. Hij was er de man niet naar het onmogelijk te verwachten. En rustig te blijven als er iets gewaagds en spannends aan den gang kon zijn, was absoluut onmogelijk voor Bundle. Ze keek op haar horloge. Het was ilea voor twee. Na enkele minuten van besluite- loosheid opende ze voorzichtig haar dear. Geen geluid. Alles was stil en vredig. Ze sloop voorzichtig den gang door. Een keer stond ze stil, omdat ze dacht, -dat ze ergens een plank hoorde kraken, snaar toen, overtuigd dat ze zich vergist had. ging ze verder. Ze was nu in den hoofdgang op weg naar den westelijken vleugel. Ze bereikte het kruispunt en tuurde voorzichtig in het rond. De wachtpost was ledig. Jimmy The siger was er niet. Bundle zette groote oog-en op van verbazing. Wat was er gebeurd? Waarom had Jimmy zijn post verlaten? Wat beteekende dat? Op dat oogenblik hoorde ze een klok twee uur slaan. Ze stond daar nog, zich afvrafrenc wat ze nu 'doen moest, toen haar hart piotse- ling opschrikte en toen scheen stil te staan. De kruk van Terence O'Rourke's kamerdenr werd langzaam omgedraaid. Bundle keek gehypnotiseerd toe. Maar de deur gihg niet open. In plaats daarvan kwam de knop weer langzaam in zijn gewonen stand. Wat beteekende dat? Plotseling nam Bundle een besluit. Jimmy bad om een onbekende reden zijn post ver laten. Ze moest Bill te spreken zien te vrg- gen. Vlug "en geruischloos legde Bundle jen weg weer af, dien ze gekomen wasr.' Ze stormde zonder complimenten Bill's kamer binnen. ,,Bill, wordt wakker.. O, wordt toch wak- ker". ,,Ze fluisterde het dringend maar er kwam geen antwoord. „BiH", fluisterde Bundle. Ongeduldig draaide ze het licht op en stand toen als met stomheid geslagen. De kamer was leeg en het bed zelfs niet beslapen. Waar was Bill dan? Plotseling hield ze den adem in. Dit was Bill's kamer niet. Het keurige neglige op een stoel gegaoid, de vrouwensnuisterijen op de toillettafelde zwarte fluweelen avondjapon ook al slardig over een stoel hangend Natuurlijk had ze zich in haar haa&t. in -de deuren vergist. Dit was de kamer van gravm Radzky. Maar waar was de gravin? gn juist toen Bundle zich deze vraag steide. werd de stilte van den nacht verbroken ea op een zeer bepaalde manier. Het geluid kwam van onder. In een oogesa- blik was Bundle de kamer van de gravin uit en beneden. De geluiden kwamen uit de bi- bliotheekeen hevig lawaai van stoeles die omgegooid werden. Bundle rammelde vergeefs aan de bibEo- theekdeur, die gesloten was. Maar ze leant duidelijk het gevecht hooren, dat binnen awuo den gang washet gehijg en geschmfel. vloeken oip manhaftigen toon geuit, nu en Aan een gekraak als een licbt meubelstuk in de gavechtslinie kwam. En toen sinister en duidelijk, de stilte van den nacht vcorgoed verbrekend, twee sohoten snel achter elkaar. (Wordt vervolgd. p-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1