ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCN-VLAANDEREN Het geheim van de 7 wijzerplaten No. 9312 WOENSDAG 19 JUNI 1935 75® Jaargang Voor de ouden van dagen. Binnenland Feuilleton Buitenland EERSTE BLAD Onze abonne's in het Buitenland DE UITGEEFSTER. H.H. Kantoorhouders De abonne's van het Geillustreerd Zondagsblad, DE UITGEEFSTER. Burgemeester en Wethouders van PHILIPPINE REGELING VAN DEN INVOEB VAN CEMENT. „Ik zou een eed hebben kunnen doen TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuizen r. per past 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar at Belgie en Amerika f 2,overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVEBTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVEBTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grooteje letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen venminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VEBSCHIJNT IEDEBEN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Ontvangen: Autobezitter D. B. 2, worden dringend verzocht, het verschuJ- digde abonnementsgeld voor 1 Juli a.s. in te zenden. Bij niet-ontvangst voor dien datum wordt het abonnement gestaakt. Abonnementen voor het buitenland worden slechts aangenomen bij vooruit betaling. worden verzocht het abonnementsgeld over het 2e kwartaal 1935 van de Ter Neuzensche Courant voor 1 juli a.s. in ce zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op, dat wij bij terug-ontvangst van eene onbetaalde kwitantie, onmiddel- lijk de toezending yan het blad zulien staken. DE UITGEEFSTER. die het blad per post ontvangen, wor den verzocht, hun abonnementsgeld voor 1 Juli a.s., in te zenden daar er adders >ver bescbikt wordt met verhooging van 15 cert. maken bekend, dat vanaf 20 JUNI 1935 tot nader berieht zal worden afgesloten voor het doorgaand en bij gedeelten ook voor het plaatselijk verkeer het wegvak van den weg PhilippineDriekwart No. 23b van het Provinciaal Wegenplan vanaf de Zandstraat 2 nabij den spoorwegovergang tot Driekwart. Philippine, 19 Juni 1935. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. J. DHOOGE, Burgemeester, P. J. L. VAN HOEK, Secretaris. TWEEDE KAMEB. Vergadering van Dinsdag. Het wetsontwerp inzake zeevaartsdlploma's wordt zonder hoofdelijke stemming aangeno men, nadat tevens was aangenomen een amendement-Brautigam tot eenige/ verzwa- ring van de eischen voor de bezetting van kleine motorvaartuigen. De heer Schalker (comm.) vraagt een in- terpellatie aan over eventueele aansluiting van Nederland bij het verdrag, gesloten tus- schen Rusland en Frankrijk inzake den weder- zijdschen bijstand in geval van een aanval door een Europeeschen staat. Morgen zal over deze interpeUatie-aanvrage worden be- slist. Vervolgens gaat de Kamer in oomite-gene- raal ter behandeling van eenige huishoude- lijke zaken. Na, heropening deelt de Voorzitter mede, dat de centrale afdeeling besloten heeft, in afwijking van haar aanvankelijk genomen besluit, ran op Vrijdag a.s. in de afdeelingen te doen onderzoeken het wetsontwerp, hou- dende bijzondere maatregelen ten aanzien van de landbouw-hypotheken en pachtovereen- komsten. De nieuwe pachtwetten zuilen op 27 Juni in de afdeelingen worden onderzocht. De Kamer gaat daarop in de afdeelingen. een der geheimzinnige verhalen van AGATHA CHRISTIE. (Nadruk verboden.) 26) (Vervolg.) ACHTTIENDE HOOFDSTUK. Jimmy's avonturen. Onze kroniek moet zich hier splitsen in drie afzonderlijke en duidelqk onderscheiden ge deelten. De nacht zou gewichtiig blijken. We zulien beginnen met Jimmy Thesiger, dien prettigen en innemenden jongen man, op het oogenblik dat hij eindelijk zijn mede-samen- zweerder Bill Eversleigh goeden nacht wenschte. „Vergeet het niet", zei Bill, „<Jrie uur v.m., dat wil zeggen als je nog leeft", voegde hjj er hartelijik aan toe. ,,Ik mag dan een stommerik zijn", zei Jim my, terwijl hij zich met spijt de oponerking herinnsrde die Bundle hem had medegedeeld, ,,maar ik ben tooh heelemaal niet zoo'n stom merik als ik er uit zie." ,,Dat zei je ook van Gerry Wade", zei Bill langzaam. „Weet je nog? En dienzelfden nacht werd „Hou je mond gek", zei Jimmy. ,,Heb je heelemaal geen tact?" .Natuurlijk heb ik tact", zei Bill. ,,Ik«taen een ontluikendte diplomaat. Alle diplomaten hebben tact." „0", zei Jimmy, ,,dan ben jij zeker nog in het larve stadium of hoe men dat noemt." ,,Ik moet den heelen tijd aan Bundle den- ken", zed Bill plotselmg terugkeerend tot een De openbare vergadering wordt verdaagd tot morgen. AANKOOP VAN BEISCHEQUES VOOR REIS EN VEBBLIJF IN DUITSCHLAND. De Minister van Economische Zaken heeft het percentage van het verkochte marken- bedrag, dat instellingen (banken, reisbureaux), die zich bazig houden met den verkoop van reischeques en hetgeen daarmee wordt ge- lijikgesteld, voortaan verplicht zijn bij het Nederlandsche clearingsinstituut te 's Graven- hage te storten, bepaald op 20. In een nota naar aanleiding van het ver slag der Tweed'e Kamer, zegt de Minister, dat de gestie der importeurs, handelaren en weder- verkoopers van cement door de regeering nauwkeurig wordt gevolgd. De mogelijkheid, dat de oonsenthouders voor BeLgische cement te groote financieele voordeelen zouden kun nen genieten, werd reeds onder het oog ge- zien. In verband hiermede wordt thans door den crisisaccountantsdienst een onderzoek in- gesteld naar de kostprijzen en winstmarges bij handel en industrie. Eerst aan de hand van dit rapport zal kunnen worden uitge- maakt of en in hoeverre het noodzakelijik zal zijn tot maatregelen over te gaan. Reeds thans echter kan worden opgemerkt, dat aan de in het verslag genoemde cijfers weinig reeele beteekenis kan worden toegekend. Af- gezien van het feit, dat de Belgische cement- prijzen in den laatsten tijd we der zijn opge- loopen, is het den Minister bekend, dat de consenthoiuder-importeurs op het laagste punt voor ongeveer 6 per ton af fabriek hebben kunnen koopen, d.i. dus exclusief vracht, in- voerrecht, omzetbelasting en andere kosten. De in het verslag genoemde verkoopsprijs van f 16 komt ongeveer overeen met den prijs, wel- ken de handelaren berekenen voor hun toon- bankverkoopen, d.w.z. den verkoop van de kleinste hoeveelheden en detail. Deze detail- verkoopen vormen slechts een zeer klein per centage der totale omzetten. In de overgroote meerderheid der gevallen is de marge aanzien- lijk kleiner en hedraagt nog niet de helft van de in het verslag genoemde. Betreffemje de contingenteering van poe- derkalk, dil overigeras met de contingentee ring van cement weinig uitrtaande heeft, doch uitsluitend een steun voor de schelp- kalkindustrie zou beteekenen, wordt medege deeld, dat de ambtsvoorganger van den Mi nister niet heeft kunnen besluiten tot het treffen van maatregelen tot regeliag van den invoer. Een onlangs opnieuw ingesteld onder zoek heeft geen nieuwe gezichtspunten opg.e- leverd, zoodat vooraisnog geen aanleiding be- staat op de genomen beslissing terug te komen. REGELING VAN DEN INVOER VAN KLOMPEN EN KLOMPENMtLKEBSWERK. In een nota naar aanleiding van het ver slag zegt den Minister, dat aan het eind van de thans loopende contingenteeringsperiode zal worden onderzocht, of verlaging van het contingenteeringspercentage wenschelijk is. UITBREIDING contingenteering PAPIERWAREN. De afgeloopen periode der contingenteering van papier en papierwaren heeft wel eenig inzicht gebracht in de geheele omvangrijke materia, doch heeft aan de desbetreffende fa- brieken nog in zeer onvoldoende mate steun gegaven. In verband hiermede heeft de Minister van Econ. Zaken gemeend, de contingenteering- eenigszins te moeten verscherpen. Daartoe werd in het thans mgediende wetsontwerp overgegaan voor druk- en schrijfpapier, voor ander papier en voor papierwaren, met uit- zondering van behangseipapier en van vorig onderwerp van gesprek. „Ik zou zeker verwadht hebben, dat ze nu ja... lastig zou zijn. Bundle is er beter op geworden. Heel wat beter op geworden." „Dat zei je baas ook", zei Jimmy. ,,Hij zei dat hjj aangenaam verrast was." „Ik zelf vond, dat ze het er nogal dik op- legde", zei Bill. „Maar de Kabeljauw is zoo'n stommerik dat hij alles slikt. Nu wel te rus- ten. Ik denk dat het je nogal moeite zal kos ten can me wakker te maken als de tijd er is maar hou vol." „Dat zal niet helpen als je Gerry Wade na- volgt", zei Jimmy boosaardig. Bill keek hem verwijtend aan. „Waarom wil je verduiveld iemand een heelen tijd bang maken?" vroeg hij. ,,Dan krijg je nog maar je verdiende loon", zei Jimmy. ,,Hoepel op!" Maar Bill bleef. Hij stond in een ongemak- kelij'ke hoarding eerst op den eenen voet dan op den anderen. „Hoor eens", zei hij. ,,Jfa?" „Ik wil maar zeggen... ik bedoel. dat je toch wel veilig zult zijn? Er mee spotten is allemaal goed en we!, maar als ik aan dien arm en Gerry denk en aan dien armen Ronny Jimmy keek hem --erbitterd aan. Bill be- hoorde tot de mensohen, die het zonder twij- fel goed meenen, maar het resultaat van zijn pogingen kon niet bemoedigend genoemd worden. „Ik zie wel", merkte hij op, „dat ik je Leo pold zal la-ten zien." Hij stak zijn hand in den zak van zijn don- kerhlauw pak, dat hij juist aangetrokken had, en liet iets aan Bill zien. y,Een echt blauw-gi(ne<usd automatisch pistool", zei hij met nederigen trots. ,,Neen, zeg", -zei Bill, „is dat heusch?" Hij was zonder twijfel onder den indruk. „Stevens, mijn knecht, heeft het voor me asphaltdakpapier door verlaging van het per centage, terwijl voor beide laatstgenoemde artikelen bij handhaving van het percentage door de wijziging der liei^sisjaren, de invoer- mogelijikheid everleens eerr. v^inig werd 1 gebracht. terug- Felle critiek IC.fv. Onderwijzers. „Kweekelingen met acte" het meest bestreden. „Onaanvaard- baar' Zondag heeft het Kath. Onderwijzers Ver- bond te Den Haag een oongres gehouden. De voorzitter, de heer W. Wildschut uit Amhem, zeide in zijn openingswoord, dat de alarmklok luidt voor het gevaar, dat de onderwijzers be- dreigt: dit oongres, zoo vervolgde hij, toone den onverzettelijken wil om niet de caricatuur van den „kweekeling met acte" te aanvaar- den. Spr. noemde het bezuinigingsontwerp z66 diep ingrijpend voor het komende onderwijs en z6<5 beslissend voor de taekomstpositie der onderwijzers, dat het noodzakelijk is, dat dit congres van de Nederlandsche R.-K. onderwij zers daartegen stelling neemt. Spr. critiseerde verder in scberpe woorden het ontwerp, en zeide o.m., dat kweekscholen, wier voortbestaan ongewensoht wordt geacht, zonder vorm van proces zulien worden opge- heven en hij pleitte o.a. de bevSrdering van de oorporatieve gedachte bij het r.-k. onderwijs. Nooit zulien wij echter dulden, aldus spr., doe- lend op de „kweekelingen met acte", dat ge- lijkbevoegden, verschillend geclasseerd in salaris, zuilen moeten werken naast ons. In- dien na bezuiniging op vaste lasten nog hlijkt dat verdere bezuiniging op onderwijs gebie- dend noodzakelijk 19, dan zijn wij, katholieke onderwijzers, bereid een salarisvermindering over de geheele linie te aanvaard-en, onder uitdrukkelijk beding, dat de werkloosheid voor de jonge collega's daardoor zij opgeruimd. Vervolgens sprak de heer W. R. de Jong uit Hilversum, aigemeen inspecteur van het r.-k. onderwijs in het aartsbisdom Utrecht. In zijin critiek op het bezuinigingsplan zeide deze spreker over de voorloopige pension- neering op zestigjarigen leeftijd, dat men daar- van voorstander kan zijn wanneer men zijn huwelijk met weinig kinderen ziet gezegend, maar wij zijn van een dergelijke verplichte pensionneerinjg principieele 4 tegenstanders wanneer wij denken aan de huisvaders van groote gezinnen, die op zestigjarigen leeftijd hun voile salaris vaak nog zoo bitter hard noodig hebben voor de opvoeding van de kin deren. Er zijn er, die bij verplichte pension- neering op 60-jarigen leeftijd hun inkomen met 30- -49 zouden zien verminderd. Wel- iswaar laat het ontwerp de mogelijkheid open voor dispensatie, maar volgens de memorie van toelichting zou daarvan een zeer spaar- zaam gebruik dienen te worden gemaakt. Onder applaus der vergadering zei spr.: er is nog een pracht van een compensatie: laat uit de school verdwijnen de gehuwde onder- wijzeres-niet-kostwinster! Na een verdere critiek op het ontwerp zeide de heer De Jong overtuigd te zijn, dat ondanks de dreigende gevaren de r.-k. onderwijzers met ongebroken kracht en onverstoorbaar idealism® him dage- lij-kschen arbeid zulien voortzetten. Mocht men inderdaad het katholiek bijzonder onder wijs gaan afbreken, dan zuilen de rulnes ge- tuigen van de edele gevoelens, de hooge op- vattingen het heilig idealisme, welke de katholieke onderwijzers bezielen als opvoe- ders van het katholieke kind. De vergadering nam tenslotte een uitvoerige motieaan, waarvan de inhoud een weerslag- was op het besprokene, en waarvan wij hier nog de conclusie mededeelen: „dat om bovengenoemde redenen dit plan verwerpelijk wordt geacht, waarbij in het bij zonder de aandacht wordt gevestigd op het instituut der „kweekelingen met acte", welke bezuinigingsmaatregel ook in elk ander plan door de onderwijzers tot het uiterste zal wor den bestreden." gehaald. Het is gegarandeerd ecbt en metho- disch in zijn gewoonten. Je drukt op den knop en Leopold doet de rest." „0", zei Bill. ,,Zeg Jimmy.!' „Ja?" „Voorzichtig zijn boor. Ik bedoel, schiet dat ding nu niet op iedereen afHet izou heel ver- velend zijn als je den ouden Digby doodschoot, terwijl hij slaapwandelde." „Maak je maar niet bezorgd", zei Jimmy. ..Natuurlijk moet Leopold zijn geld opbergen nu ik hem eenmaal gekocht heb, maar ik zal zijn bloeddorstige instincten zooveel mogelijk bedwingen." „Nu, wel te rusten", zei Bill voor den veer- tienden keer en dezen keer verdween hij wer- kelijk. Jimmy werd alleen achtergelaten om zijn nachtwerk te beginnen. Sir Stanley Diigby bewoonde een kamer aan het uiteinde van den westelijfcen vleugel. Aan den eenen kant werd die begrensd door een badkamer en aan den anderen kant leidde een verbindingsdeur naar een kleinere kamer, die hetrokken was door mijnbeer Terence O'Rourke. De deuren van deze drie kamers kwamen uit op een korten gang. De waker had een eenvoudige taak. Een stoel, die op een onopvallends plaats was gezet in de schaduw van een eiken kast, juist waar de gang uitkwam op de hoofdgalerij, vormde een uitstekenden uitkijk- post. Men kon op geen andere manier den westelijken vleugel bereiken, en iedereen die er vandaan kwam of er naar toe ging, moes* men zien. Een lamp was nog aan. Jimmy ging er gemakkelijk bij zitten, sloeg zijn beenen over elkaar en wachtte. Leopold lag klaar Oip zijn knde. Hij keek op zijn horloge. Het was twintig miruuten voor het was juist een uur geleden dat men zich ter ruste had hegeven. Geen geluid verbrak de stilte behalve ergens veraf het tikken van een kick. Jimmy kon het niet helpen, maar hij hoorde dat geluid DE G5ESPANNEN TOESTAND ONDER DE ARBEIDERS IN DUITSCHLAND. De Duitsche briefschrijver van de Standaard constateert dat de georganiseerde arbeiders, die in de groote sociaal-democratisohe en roomsch-katholieke bonden politiek geschoold waren, van meet af zeer weinig geestdrift hebben getoond voor het Derde Rijk en zijn beginselen. Natuurlijk veranderde dit schijn- baar, toen Hitler op 31 Jan. 1933 de macht overnam. Misschien heeft in den eersten roes van geestdrift een deel der arbeiders zelf ver- betering van de toestanden verwacht. De ont- wikikeling der dingen bewees, dat zij van den regen in den drup gekomen waren. Zeker 25 pet. van de toch al lage loonen wordt voor allerlei doeleinden afgetrokken en de Nederlandsche arbeider, die thans al zoo vaak moppert, zou raar opkijken, als hij al de reducties wist, die zijn Duitsche collega, z.g. vrijiwillig en uit louter volksverhondenheid, heeft op te brengen. Daar zijn natuurlijk de verplichte ziekte-, invaliditeits- en werkloosheidsverzekeringen. Bovendien zijn er echter nog de belastingen en heffingen, die een gevolg izijn van de komst van het Derde Rijk. 't Is natuurlijk een he- spotting van de werkelijkheid, dat deze bijdra- gen vrijwillig genoemd worden. Hoe zou dat ook kunnen bij menschen, wier loon toch al beneden het hestaansm-inimum ligt. Natuur lijk moeten zij meedoen aan de Winterhilfe; lid zijn van het ,,Arbeitsfront", Btirgersteuer betalen en-z. Hoe vrijiwillig bijv. de Winterhilfe is, ver- telde mij, bitter glimlachend, onlangs een be- vriend Duitseh arts, die van zijn gelijkgescha- kelde collega's bij het begin van den winter een sc-hriftelijke mededeeling ontving, dat hij ten minste 2 pet. van zijn bruto-inkomsten voor de Winterhilfe moest bijdragen. Wat den toestand der arbeiders betreft moet men bedenken dat de loonen belangrijk lager geworden zijn, vooral omdat een groot aantal werkloozen than3 ,,mit Miihe und Not" weer in het arbeidsproces ingeschakeld zijn, om den Duitschen, geijkten term te ge- bruiiken. De loonen zijn laag, zeer laag in Duitsc.h- land. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, die den regel bevestdgen, maar overigens is een geschoold arbeider in Duitschland al heel blij, als hij in doorsnee 12 of 14 per week ver- dient. Er zijn natuurlijk vastgestelde tarief- loonen) maar daarvan wordt vaak met weder- zijdsch goedvinden afgeweken. Zeer bezwa- niet graag. Het bracht hem allerlei dingen te binnen. Gerald Wade en die zeven tikkende wekke.rs op den schoorsteenmantelWiens •hand had die daar gezet en waarom? Hij rildie. Het was een griezelige geschiedenis dit wachten. Als je zoo in het duister zat, kwam je id een geexalteerden toestand schrok je allicht op bij het minste geluid. En je werd bestormd door onprettige gedachten. Ronny Devereux! Ronny Devereux en Gerry Wade! Beiden nog jong vol leven en energie, gewone, aardige, gezonde jongelui. En waar waren ze nu. Vochtige aardewormen die hen verteerdenBah! waarom kon hjj deze vreeselijke gedachten niet verbannen Hij keek weer op zijn horloge. Pas twintig minuten over ein. Wat kroop de tijd toch. Een buitengewoon meisje die Bundle. Stel je voor, dat je den moed en den durf had om waaraehtig naar dat ding in Zeven Wijzer platen" te gaan. Waarom had !hij den moed en het initiatief niet gehad om daaraan te denken Hij dacht omdat het inderdaad zoo'n fantastisch idee was. No. 7. Wie voor den drommel kon No. 7 zijn? Was hij mis schien op dit oogenblik in dit huis? V-srmomd als een bediende? Het kon toch zeker geen van de igasten zijnN-een, dat was onmo- gelijk. Maar dan was de heele zaak onmoge- lijk. Als -hij niet gemeend had d!at Bundle wezenlijk geloofwaardig wasnu dan zou hij gemeend hebben dat ze de heele zaak ver- zonnen had. Raarje slaperig en tegelij- kertijd in spanning te voelen. Hij keek weer op zijn horloge. Tien minuten voor twee. De tijd sehoot op. En toen, plotselmg, hield hij den adem in en boog zioh voorover en luisterde. Hij had iets gehoord. De minuten gingen voorbij, Daar hoorde hij het weerhet gekraak van een iplank... maar het kwam van ergens beneden. Daar hoorde hij het opnieuw. Een lidht on- heilspel-lend gekraak. Iemand be(woog zich he-imelijk en sludpend door bet huis. Jimmy rend is ook voor het Duitsche arbeidersge dat de laatste jaren de prijzen der levensmid- delen zoo gestegen zijn en vaak veel en vest duurder dan de overeenkomstige Nederland sche prijzen. Het nationaal-socialisme heefit den boerenstand tenminste eenigszins loonsen- der prijzen voor zijn producten trachten tc verschaffen, maar het gevolg is, dat men thans in regeeringskringen met groote be- zorgdheid de ontwikkeling van het prijspe® gadeslaat. GOERING VERLIEST ZIJN EERE-DOLK. Dezer dagen is, naar de correspondent van de Daily Express" aan zijn blad meldt, be kend geworden, dat generaal Goering, gedu- rende zijn wittebroodsweken te Ragusa CZuid- Slavie) zijn eeredolk heeft verloren, die hg als teeken van vriendschap van Hitler had gekregen. Bij een tochtje met een smal bootje boog Goering zich over den rand van bet ranlee vaartuigje, waardoor de doik die aan zijn gar- del was bevestigd, losraakte en in het water verdween. Onmiddellijk werd naar het kostbare voor- werp gedregd, doch het igelukte hem niet das dolk te vinden. WAARSOHUWING TEGEN TENDENTIEUZEN BERICHTEN. De Fransche regeering heeft naar aanlei ding van het emstige incident van de vorige week een waarschuwing gepubliceerd be st em d voor de verbreiders van tendentieuae geruchten, die daarmede ten doel hebben de markt van de Fransche staatsfondsen te be- invloeden, of den franc te doen dalen. De regeering herinnert er aan, dat zij van het parlement bianco volmachten ontving om hieraan op krasse wijze een einde te maken. Deze waarschuwing heeft al eenigen indruk gemaakt en een aantal persorganen zoekt zijn sensaties thans elders. DE VLOOTBESPREKINGEN TE LONDEN. Met schepen op papier kan men schrijft de N. R. Crt. geen zeeslagen leveren, maar wel overwinningen behalen. Dit laatste natuurlijk slechts, zoolang er geen werkelijke oorlog is. Daar echter alle mogendheden bnn uiterste best doen en zuilen doen, om oorfog te voorkomen, kan een vloot op papier van groot politiek nut zijn. Op de conferentie te Washington reeds bleken ontworpen schepen belangrijke ruilwaarde te bezitten. Men ziet deze ervaring weer, op andere manier, door Duitschland toegepast. Reeds in Mem Kampf veroordeelde Hitler de eer- zuchtige maritieme politiek van het keizer- rijk, die Engeland tot tegenstander van Duitschland had gemaakt. Er moest dus met hem op dit punt te praten vallen; beter dan over de dingen, die land- en luchtmacht be- treffen. Wij hebben er reeds op gewezen, en onze Berlijnsche correspondent heeft het Zon- dagmorgen nog eens van Duitseh standpunt uiteengezet, dat Berlijn zich zeer schappelijk betoond heeft in de onderhandelingen met En geland. De Engelsche marine gelooft niet of beweert niet te gelooven in de duikboot als strijdwapen. Welnu, Berlijn heeft het haar thans zelf in de hand gegeven, hoe groot zij de onderzeesche vloot van Duitschland, die zij wel als blokkade wapen vreest, wil laten worden. Want zij zal 35 pet. in tonnage van de Engelsche duikvloot zijn. Duitschland heeft voorloopig tenminste zijn vrijheid van handelen ter zee, en daarmede stellig een groot aantal bodems op papier, opgeofferd voor een politieke overwinning. Wij hebben geen reden het die overwinning te misgunnen. Zij kan zelfs voor het aigemeen goede gevol- gen hebben. Die overwinning bestaat daarin dat Enge land, bereid over een Duitsche vloot, die alle scheepstypen omvat, te onderhandelen, daar mede ook van zijn kant te kennen geeft deel V richt-te zich geruischloos op. Hij kroop zach- tjes naar het trapgat. Alles scheen volmaalct rustig. Toch wist hij zeker, dat hij werkelijk dat sluipend geluid gehoord had. Het was geen verheelding. Heel rustig en voorzichtig kroop hij Si trap af, Leopold stevig in zijn rechterhand gekneld. Geen geluid in de groote hal. Als zijn veronderstelling dat het geluid van vlak onder hem kwam, juist was geweest, moest. het uit de bibliotheek zijn gekomen. Jimmy sloop naar de deur van de biblio theek en luisterde maar hoorde niets, toen, de deur plotselmg opengooiende draaide hij de liohten op. Niets! De groote kamer baadde in lichct. Maar ze was leeg. Jimmy fronste het voorhoofd. mompelde hij bij zichzelf. De bibliotheek was een groote kaiser met drie glazen deuren die uitkwamen op het terras. Jimmy sChreed de kamer door. De middelste deur was ontgrendeld. Hij opende ze en stapte op het terras terwijl hij van he* eene eind naar het andere keek, niets. ,,Het ziet er uit of het in orde is", mompel- hij in zichzelf. „En toch Hij bleef een minuut in gedachten veraon- ken. Toen stapte hij w.eer terug in de biblio theek. Naar de deur gaande sloot hij die en stak den sleutel in zijn zak. Toen draaide iiii het licht uit. Hij stond een oogenblik te luisteren, ging toen zachtjes naar de open deur en stond daar met Leopold klaar in zijn hand. Hoorde hij een zacht trippen van voe- ten langs het terras of hoorde hij het niet? Neen, het was zijn verheelding maar. Hg knelde Leopold stevig vast en stond te luiste ren In de verte sloeg een stalklok twee uur. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1