ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Het geheim van de 7 wijzerplaten EEN BRON No. 9311 MAANDAG 17 JUNI 1935 75® Jaargang Binnenland Feuilleton VAN GEZONDHEID EERSTE BLAD RAAD5VERGADERING TER NEUZEN, 17 JUNI 1935. Uw CORSETS Js LIGA Kindervoeding voor Uw Ideuters. EEN ZEGEN VOOR UW KIND NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per pest 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Fir ma P. J. VAN DE S A NTH, GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20. kt.finf ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat eene openbare vergadering van den gemeenteraad is belegd op Donderdag 20 •Junl 1935, des namiddags 2 uur. Ter Neuzen, 17 Juni 1935. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. HET BEZU1NIGINGSONTWERP. Het voorloopige verslag. Verschenen is bet voorloopige verslag van de Tweede Kamer over bet wetsontwerp tot verlaging van de openbare uitgaven. Een zeer uitvoeriig uittreksel is oipgenomen in blad A. De algemeene beschouwingen worden ge- opend met de mededeeling, dat men algemeen van oordeel was, dat een saneering van 's Rijks financien dringend noodzakeliik is en dat voor de bereiking van het gesteldle doel verlaging van de openbare uitgaven niet kan worden gemist. Intusechen was men niet blind voor de omstandigheid, dat verscbil van inzicbt met betrekking tot de objecten van overbeidszorg, waarop bezuinigd kan en moet worden, niet is te vermrjden. Was het op dezen grond, dat men consta- teerde, dat de onafwijsbare bezuinigingsarbeid niet zal kunnen slagen, wanneer niet ieder, die daarbft betrokken is, op zijn beurt iets en zoo noodig veel prijs geeft wat hem bij- zonder dierbaar is, men achtte aan dezen eiseh van offervaardigheid de consequentie verbondlen, dat bet bezuinigingsvraagstuk wordt geplaatst in bet breede kader van het regeerinigsbeleid in zijn geheel. Bij bun beschouwingen over dat beleid cri- tiseerden verscheidene leden de eenzijdige aanpassingspolitiek, die tot slechte resultaten beeft geleid en die de regeering thans in ver- sterkte mate wenscht voort te zetten. Het is, naar deze leden opmerkten, op de gebieden van bezuiniging en van druk op inkomsten der loontrekkenden, dat de regeering haar grootste activiteit heeft ontwikkeld en blijk- baar wenscht te blijven ontwikkelen. Positieve maatregelen ter bevordering van de bedrij- vigheid heeft zij slechts bij uitzondering wil- len nemen of bevorderen. Naar de leden, bier aan het woord, meendlen, had de regeering de werkverruiming in eigen hand moeten houden en de zorg daarvoor moeten centraliseeren bij een speciaal depar- tement. De aanpassingspolitiek, zooals de regeering die op vat, moge er, aldus de hierbedoelde leden, in slagen het begrootingstekort voor een of twee jaar te dekken, te overt)ruggen of onzichtbaar te maken, zij brengt telkens opnieuw begrootingstekorten voort, omdat zij vermeerdering van de werkloosheid niet keert en dus ook de toeneming van de werkloos- heidsuitgaven niet tot staan brengt, terwijl zij tegelijkertijd de inkomsten aanhoudend doet of laat dalen, zoodat de belastingop- brengsten gestadig minderen. Verscheidene andere leden gaven als hun oordeel te kennen, dat het hun als een belang- rijke fout voorkomt, dat ook thans bij de overwegiingen, welkie het regeeringsbeleid bepalen, die staathuishouding de eerste plaats inneemt. Men blijft steeds achter het even- wieht aanloopen. Het regeerinigsbeleid wordt een registratie-politiek; registratie van de tekorten, welke door offers van het volk moe ten worden gedekt. Wil men in zulk een poli tick niet vervallen, dan zal men den geschet- sten fatalen kringloop aan de zijde der voLksbuishouding moeten doorbreken; dan zal men onder erkenning, dat die huishouding primair is, het oeconomisoh leven moeten stimuleeren en aldus komen tot een con- structieve, actieve welvaartspolitiek. Niet zonder bezorgdheid hadden de hierbedoelde leden zich afgevraagd, of de voor het inslaan een der geheimzinnige verhalen van AGATHA CHRISTIE. (Nadruk vertooden.) 25) (Vervolg.) Een heel begrijpelijke ideeenassoc iatie bracht er haar toe om zich tot Bundle te wenden. „Vertelt u me eens, lady Eileen", zei ze, „hoe vindt u uw boofdtuinman „Mac Donald? Och Bundle aarzelde. ,,Hij is niet het soort, waar je mee op kunt schieten", legde ze uit. ,,Maar het is een eerste klas tuinmsn." ,,0 dat weet ik", zei lady Ooote. ,,Hij is niet kwaad, als hij maar goed aan- gepakt wordt", zei Bundle. „Dat geloof ik ook", zei lady Coote. Ze keek benijdend naar Bundle, die de taak Mac Donald goed aan te pakken, bcht scheen te vinden. ,,Ik aanbid gewoonweg een met smaak aangelegde tuin", zei de gravin droomerig. Bundle keek haar verwonderd aan, maar juist op dat oogenblik iwerd ze afgeleid. Jim my Thesiger kwam de kamer binnen en wendde zich recbtstreeks tot haar op vreem- den haastigen toon. ,,Zeg wil je nu even naar die etsen komen kijiken. Ze wachten op je." Bundle verliet haastig de kamer en Jimmy volgde haar op den voet. „Welke etsen?" vroeg ze toen de salon- deur zich achter haar sloot. van deze nieuwe richting vereischte hemogene geestesgesteldheid wel bij het Kabinet aan- wezig is. Him gedachten omtrent een zoodanige wel vaartspolitiek nader uitwerkend, gaven deze leden een schema van de eischen, waaraan naar hun meeninig het regeeringsbeleid foe- hoort te voldoen. Zij gaven daarbij te kennen, dat verbooging van de koopkracht der in- dustrieele bevolking niet alleen voor die groep, doch ook voor het agrarische volksdeej en voor den handeldrijvenden middenstand een levensbelang is, en noemden een aantal maatregelen, die ter bevordering daarvan h.i. onmisbaar zijn. Voorts brachten deze leden nog de werk- wijze ter sprake, welke de regeering, naar hun meening,- zou hebben te volgen, wanneer zij haar arbeid scherp op het stimuleeren van de volkshuishouding zou instellen. Concen trate van leiding met een zoo groot mogelijke decentralisatie van uitvoering, achtten zij daartoe den aangewezen weg. Ter bereiking van de noodige concentrate van leiding zou- den de voorzitter van den ministerraad en de minister van oeconomische zaken van de ge- wone departementale zorgen moeten worden ontlast. Wat den omvang der bezuiniging betreft, was bij verscheidene leden de vraag gerezen, of niet een verder gaande bezuiniging nood- zakelijk is. Deze leden waarsdhuwden tegen de onderstelling, dat met de totstandkoming van de bij het ontwerp voorgestelde en aange- kondigde maatregelen een sluitend budget zou worden verkregen. Zij lichtten deze waar- schuwing met een becijfering toe. Verscheidene leden hadden tegen de plan- nen der regeering het bezwaar, dat die plan- nen in zeker opzicht te ver gaan. (De voor- nemens, welke de regeering met betrekking tot de ruim 20 millioen, welke voor belastng- verlaging beschikbaar blijven, koestert, zijn naar de meeninig dezer leden zeer onvoldoen- de toegelicht. Naar het gevoelen dezer leden zou moeten worden volstaan met maatregelen tot voorziening in het tekort van ongeveer 75 millioen, zoodat 20 millioen minder uit bezui- nigingen zouden behoeven te worden verkre gen. Verscheidene leden, die bezuinigingen aan- wezen, welke zij niet zouden kunnen aan- vaarden, brachten andere middelen tot herstel van het begrootingsevenwicht te berde. De voorgestelde machtigingen op de Kroon achtten vele leden voor een deel volstrekt on- aanvaardbaar. Afgezien van andere beden- kingen bestaat naar (hun oordeel tegen het verleenen van een aantal der gevraagde mach tigingen een overkomenlijk bezwaar in de omstandigheid, dat hetgeen op dit punt wordt voorgesteld volkomen m strijd is met letter en geest van de Grondwet. Bij de afdeeling 2 (Binnenlandsch Zaken) betoogden vele leden, emstige bezwaren te hebben tegen de voorgestelde opheffing van de Armenraden. Verscheidene leden wilden echter nog esns uitdrukkelijk verklaren, dat zij zich tegen opheffing van enkele dezer raden niet zouden verzetten, en dat zij er evenmin bezwaar tegen zouden hebben, indien de organisatie zoo mogelijk vereenvoudigd zou worden. Zeer uitvoerige beschouwingen worden uiteraard aan afdeeling 3 (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) gewijd. Vele leden had den ernstig bezwaar tegen de zeer ongelijke verdeeling van de bezuiniging over de ver- schillende takken van onderwijs. Met kracht drongen deze leden er op aan, dat de regee ring niet zoo goed als uitsluitend op het lager onderwijs zal bezuinigen. Verlaging jaarlijksche bijdragen Handelsregister. Ten aanzien van het hier voorgestelde werd allereerst opgmerkt, dat het met de verla ging van de openbare uitgaven niets te maken heeft, zoodat het de vraag is, of het wel onder de considerans van het wetsontwerp te bren- gen valt. iDoch ook afgezien hiervan rezen bij vele ,,Geen etsen", zei Jimmy Thesiger. ,,Ik moest iets zeggeu om je mee te krijgen. Schiet op, Bill wacht op ons in de bibliotheek. Daar is nu niemamd." Bill was in de bibliotheek aan het ijsberen klaarblijkelijk zeer verstoord. ,,Hoor eens hier", barstte hij los. „Ik heb het niet graag." „Wat heb je niet graag?" „Dat jij hier in gemengd bent. Tien tegen een zal het hommeles worden en dan......" Hrj keek haar aan met een soort pathetische verstoordheid, wat Bundle een warm en pret- tig gevoel gaf. „Ze moet er buiten gehouden worden, he Jimmy?" Hij deed een beroep op den ander. „Dat heb ik haar al gezegd'", zei Jimmy. ,,Alles goed en wel Bundle, maar er zou wel eens iemand gewond kunnen worden." Bundle keerde zich om naar Jimmy. „Hoeveel heb je hem verteld?" O 'SJ-Igs." 'ik ben er nog niet achter", bekende Bill. ,,Dat jij daar in ,,Zeven Wijzerplaten" geweest bent en zoo." Hij keek haar met een ongelukkige uit- drukking op zijn gezicht aan. „Zeg Bundle, ik wou dat je het niet deed." Wat?" „Je mengen in zulke dlngen.' „Waarom niet?" zei Bundle. „Die zijn zoo spannend." ,,0 ja, spannend. Maar ze kunnen gevaar- lijk zijn. Kijk eens naar die arme Ronny." „ja", zei Bundle, „als dat niet gebeurd was had ik me misschien nooit in deze zaak ge mengd. Maar nu wel. En het helpt geen zier of je er nu al over zeurt." „Ik weet, dat je de beste meld ter wereld bent, Bundle, maar „Je hoeft niet met complimentjes te be- leden tegen dit voorstel of althans tegen de consequenties, welke de regeering daaraan verbindt, emstige bezwaren. De gedaohtengang van de regeering is blij- kens de memorie van toelichting deze geweest dat de bijdragen voor het Handelsregister in het belang van het bedrijfsleven moeten wor den verminderd, dat daarvan het gevolg zal zijn, dat enkele Kamers van Koophandel zich niet laniger zullen kunnen bedroipen, en dat daarom het aantal dier Kamers zal moeten worden verminderd. Dezen gedachtengang heeft de regeering echter losgelaten. Er is immers bekend geworden, dat de regeering een bopaalde samenvoeging op het oog heeft, welke voorals streekgewijze is bezien, en welke voorzoover men kon na- gaan geen verband houd't met de financien der afzonderlijke Kamers. Het schijnt, dat de regeering thans de vermindering van het aan tal Kamers van Koophandel als een op zich- zelf begeerenswaardig doel besohouwt. Dit verschil tusschen hetgeen in de M. van T. wordt medegedeeld en hetgeen de regeering thans voornemens schijnt, maakte op verschei dene leden een onaangenamen indruk. Den voorgestelden maatregel tot verlaging van de op het bedrijfsleven rustende lasten konden vele leden op zichzelf toejuichen, al voegden zij daaraan toe, dat de bedragen, waar het om gaat, voor de meeste bedrijven geen groote beteekenis hebben, vooral niet, nu het mini- mum-bedrag met slechts 50 cents zal worden verminderd. De vraag rijst echter, of deze op zichzelf juiste verlaging van lasten niet te duur gekocht zal blijken te zijn, indien zij tengevolge mocht hebben, dat zooals de regeering voornemens schijnt te zijn niet minder dan 17 K. van K. zullen worden opge- geven. Deze vraag meenden verscheidene leden bevestigend te moeten beantwoorden; de bezwaren voor het bedrijfsleven uit die opheffing voortvloeiende, zullen naar hun meening de voordeelen, welke in de lasten- vermindering gelegen zijn, overtreffen. Een ernstig bezwaar tegen het voorstel achtten verscheidene leden het, dat de regee ring blijkbaar uitsluitend advies heeft inge- wonnen bij den Nijverheidsraad en noch bij de Kamers van Koophandel zelf, noch met den Middenstandsraaddie bij dit onderwerp toch evenzeer betrokken is als de Nijverheidsraad, overleg gepleegd heeft. Hun opvatting, dat het voorstel niet voldoende van alle zijden is voorbereid, werd daardoor versterkt. Van verschillende zijden werd erop gewezen dat opheffing van Kamers van Koophandel speciaal voor de middenstandsbedrijven, die meerendeels slechts 50 cents per jaar voordeel zullen hebben van de voorgestelde verlaging der bijdragen aan het Handelsregister, em stige nadeelen zal opleveren. Gevraagd werd, op welke gronden de regee ring meent, dat samenvoeging der Kamers van Koophandel tot een aanzienlijke bezuini ging zal leiden. Sommige leden meenden dit te moeten betwijfelen. VERLENGING OONTINGENTEERINGEN Medegedeeld wordt, dat bij de hiema te noemen contingenteeringen, welke per 1 Juli a.s. zullen worden verlengd, de navolgende autonome percentages zullen worden vastge- steld voor de daarachter vermelde periodem wordt gebaseerd'op den gemiddelden invoer in het 3e, 4e en le kwartaal van de jaren 1931- 1932, 1932-1933 en 1933-1934. Voor de contingenteering van overhemden en zakdoeken blijven de basisjaren ongewij- zigd. De basisperiode voor de contingenteering van superfosfaat blijft 1931-'32, terwijl de ver deeling der toewijzingen wederom zal geschie- den op basis van den gemiddelden invoer in de jaren 1933 en 1934. Ten aanzien van de wijze van verlenging van de contingenteeringen van stdkstofhou- dende meststoffen en chilisalpeter zullen nog nadere mededeelingen volgen. DE ZOMERPOSTZEGELS. Van de in den loop van deze week ver- schijnende zomerpostzegels zouden de waar- den van 5 en 6 cent op 17 Juni verkrijgbaar worden gesteld. Om technische redenen zul len op dien datum thans de zegels van 5 en 11-2 c. worden uitgegeven; het zegel van 6 cent zal met de 12% cent-zegel eerst op 21 Juni a.s. verkrijgbaar zijn. MUTATIES BIJ HET CRISIS UITVOER BUREAU. De heer J. L. van Heck, adj. leider van het Crisis Uitvoer Bureau, heeft zijn ontslag uit deze functie aan Hare Majesteit gevraagd, hetwelk hem op eenvolle wijze is verleend. Na een belangrijk aandeel in de organisatie van het Crisis Uitvoer Bureau te hebben ge- had, keert de heer van Heck tot het bedrijfs leven terug door een functie bij de N.V. Phi lip's Gloeilampenfabriek te accepteeren. Als zijn opvolger is aangewezen de heer J. V. Waokerlin, chef der afdeeling buiten- dienst kolonien van het crisisuitvoerbureau. Pencentage Tijdvak 60 gewicht (bruto) 9 mnd. 1. Steenkolen a. huisbrand b. industriekolen c. cokes en cokeagruis d. steenkool-briketten 2. Overhemden 30 waarde 11 mnd. 3. Zakdoeken 30 waarde 19 mnd. 4. Superfosfaat 100 gewicht 12 mnd. (bruto) De aandacht wordt er op gevestigd, dat bovengenoemde percentages geen betrekking hebben op de bij handelsverdrag verleende contingentien. Voor de contingenteering van steenkolen wordt als basisiperiode gehandhaafd h^t jaar 1933, terwijl de verdeeling der toewijzingen ginnen. Laat ons een plan maken. Tot haar verlichting ging Bill op dat voor stel in. „Je hebt gelijk, wat de formule betreft", zei hij, „Eberhard heeft zoo iets als een for mule bij zich, of liever sir Oswald. Ze hebben het geprobeerd op zijn fabriekheel in het geheim en zoo. Eberhard is er met hem heen geweest. Ze zitten nu alleen in de stu- deerkamer en praten over de eigenlijke zaak." „Hoe lang blijft sir Stanley Digby?" vroeg Jimmy. „Die gaat morgen weer." ,,Hm", zei Jimmy, „dan is er een ding heel duidelijk. Indien zooals ik vermoed sir Stan ley de formule mee zal nemen, zal het van- avond zijn, dat er eits gebeurt, als er ten- minste iets gebeuren moet." „Ja, d(at dienk ik ook." ,,iOngetwijfeld. Dus dan is het nogal in be- perkten tijd. Maar die slimmerikken zullen heel slim moeten zijn. Nu moeten we in bi- zonderheden treden. Waar zal de heilige for- mule hedenavond zijn? Zal Eberhard die heb ben, of sir Oswald Coote?" „Geen van beiden. Ik heb ibegrepen, da* die vanavond aan den minister van Lucht- vaart overhandigd wordt om ze morgen mee naar Londen te nemen. In dat geval zal O'Rourke ze hebben. Dat is zeker." „Nu dan kunnen we maar een ding doen. Als we gelooven dat iemand dat stuk zal pro- beeren te gappen, dan moeten we vannacht de wacht houden ouwe jongen." Bundle open- de den mond als om te protesteeren, maar sloot hem weer weer zonder iets gezegd te hebben. „Tusschen twee haakjes", vervolgde Jimmy, „kan 't dat ik de portier van Harrods van avond in de hal zag staan of is het onze oude vriend Lestrade van Scotland-Yard." ,,De scherpzinnige Watson", zei Bill. GEMEENTERAAD. In de op Donderdag 20 Juni a.s., des na middags 2 uur te houden openbare vergade ring van den gemeenteraad alhier, komen de volgende pun ten in behandeling: 1. Notulen van de vergaderingen van 13 December 1934, 7 Februari en 13 Maart 1935. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel van Burg, en Weth. tot be- noeming van een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 4. Idem tot benoeming van ieen gemeente- werkman. 5. Idem om ten behoeve van de bijzondere school aan de Jozinastraat de noodige medewerking te verleenen tot vemieu- wing van het schoolplein. 6. Idem inzake het venten door niet- ingezetenen. 7. Idem betreffende goedkeuring over- dracht erfpachtsrecht door de woning- bouwvereeniging ,,Werkmansbelang" alhier. -ys Komaan, Hollandsche Dames-clieiiten, bestel met Uw eerste bezoek te Gent in het Huis JULIENNE SCHELFHOUT, Brabant- dam 6, Dampoortstr. 25. Daar kunt ge Uwe Maat- corsets tegelijkertijd aan- passen. De nieuwste schoonste Parijzer modellen 30 h 40 goedkooper! „We begeven ons eigenlijk op zijn terrein", zei Jimmy. ,,Dat kunnen we niet helpen", zei Bill. „Tenminste als we het tot een goed einde willen brenigen.',' „Dus het is afgesproken", zei Jimmy. Zul len we den nacht in twee wachten verdeelen?" Bundle deed weer haar mond open en sloot hem weer zonder iets te zeggen. „Goed", zei Bill. ,,Wie moet het eerst de wacht houden?" „Zullen we er voor opgooien?" „Dat is misschien het beste." „Goed vooruit. Munt, jij eerst en ik twee- diens. Kruis: omgekeerd." Bill iknikte. Het muntstuk vloog omhoog. Jimmy boog zich voorover om te kijken. „Kruis", zed hij. „Verduiveld", zei Bill, „jij krijgt de eerste helft. Waarschijnlijik zul jij alles mee maken, als er iets gebeurt." „0, je kunt nooit weten", zei Jimmy. „Mis- dadigers zijn heel onberekenbaar. Hoe laat moet ik je wekken? Half vier?'' „Ja, dat lijkt me wel geschikt." En nu sprak Bundle eindelijk. ,,En ik dan?" vroeg ze. Niets gedaan. Jij gaat naar bed en slaapt." ,rO", zei Bundle, ,,erg spannend is dat niet." ,,Dat kun je nooit weten", zei Jimmy vrien- delijk. ,,Je kunt vermoord worden in je slaap, terwijl Bill en ik er zonder kleerscheuren af- komen." „Ja, die mogelijkheid bestaat altijd. Weet je Jimmy, ik vertrouw die gravin niet erg goed. Ik verdenk haar." „Onzin", zei Bill heftig. „Ze staat boven alle verdenking." ,,Hoe weet je dat?" vroeg Bundle gevat. Omdat ik het weet. En een van de lui van het Hongaarsche gezantschap staat voor haar in." 8. Idem tot wijziging der gemeenteibe- grooting diensx 1934. 9. Idem tot wijzdginig der gemeente&e- grooting dienst 1935. 10. Idem tot wijziging der begrooting van het woningbedrijf dienst 1934. 11. Idem tot afwijzing van het verzoek van J. P. Pagani geb. Jacobs te Tier Neuzen (Sluiskil) om toepassing van artikel 8, le lid, der Drahkwet voor haar cafA 12. Idem tot het plaatsen van papLennxn- den op de drukste punten der gemeerfbe. 13. Idem tot aankoop van grond van L. van Doeselaar te Ter Neuzen. 14. Idem tot het verleenen van vergurming* aan Gedeputeerde Staten van Zeeland voor het maken en hebben van e«* weegbrug in de Scheldekade. 15. Idem tot het verleenen van een geJUie- lijke bijdrage in de kosten van verbete- ring van het wegvak Sint AnnapoMter, Zaamslagsche veer. 16. Idem tot: a. het intrekken van aest raadsbesluit tot conversie eener geld- leening met de N.V. Mij voor Ge- meentecrediet te Amsterdam. b. Het intrekken van het raadsbesluit d.d. 13 Maart 1935 tot wijziging* der gemeentebegrooting dienst 1935 c. verlaging der woningwetburesi. 17. Idem om te overwegen het raadsbesluit van 7 Februari 1935 betreffende garan- tie geldleening woningbouwvereemgiug ,,Werkmansbelang" alhier in te trefckan in verband met een schrijven van Gede puteerde Staten van Zeeland d.d. 24 Mei 1935. 18. Idem tot ovemame van het beheer en onderhoud van dien Baandijk. 19. Idem tot ontheffing schoolgeid dienst 1934. 20. Idem tot ontheffing hondenbelasting dienst 1934. 21. Goedkeuring rekening van de Comuiis- sie tot wering van schoolverzuim in de kom dienst 1934. 22. Idem rekening van de Oommissie voor schoolkleeding en -voeding dienst IS34. 23. Idem rekening van de brandvreer dienst 1934. 24. Vaststelling kohier honden betasrng* dienst 1935. Geei hun daarom dc versterkende •woS- waardige LIGA Ki» dervoeding. Ze «w- den er de kracht e« energie in yoor hw verdere le*en. „0" zei Bundle, even van haar stuk ge- bracht door zijn heftigheicL ,,Jullie meisijes zijn allemaal precies ee»- der", mopperde Bill. Jiuist omdat ze eea aardig knappe vrouw Brmdle kende deze onredelijke manier van redeneeren maar al te goed. „Nu, maar fluister dan maar geen confi- denties in haar rose oorschelpje", merkte ze op. „lk ga naar bed ,ik heb me dood ver- veel'd in dat salon en ik ga er niet meer naar toe." Ze verliet de kamer. Bill keek Jimmy aasa. „Bundle is toch een goeie meid", zei Ifij „Ik was bang, dat we last met haar zouden krijgen. Je weet hoe dolgraag ze overal aa.n meedoet. Ik vond dat ze het gewoonweg wac- derlijk goed opnaim." „Ik ooik", zei Jimmy. „Ik stond er paf van.'* „Bun-dle heeft wel verstand. Ze ziet in ads iets absoluut niet gaat. Zeg moeten we geen doodelijke wapens hebben Dat hebben de hii gewoonlijk wanneer ze zoo'n grapje uithaleaz." „Ik heb een blauw igeneusd automatiscfe pistool", zei Jimmy met liehten trots. ,.Het weegt verscheidene ponden en ziet er heel moorddadig uit. Ik zal het je leenen als de tijd daar is." Bill keek hem aan met eerbied en afgimst „Hoe kwam jij erbij om dat te koopenT** zei hij. ,,Dat weet ik niet", zei Jimmy nonchalant. „Het kwam zoo maar hij me op." „Ik hoop dat we den venkeerde niet dood zullen schieten", zei Bill niet zonder bezorgd heid. ,,Dat zou ongelukkig zijn", zei meneer The siger ernstig. (Wordt vervolgd.i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1