ALGEMEEN NIEUWS- EN AOVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Het geheim van de 7 wijzerplaten 3|j Doorzitterui^s" WegenshetPinksterfeest No. 9308 VRIJDAG 7 JUNI 1935 75e Jaargang zal a. s. Maandag G E N nummer ran dit blad ver- schynen, Binnenland Feuilleton NOOIT MEER LAST ALS PRESTO WAST Stukloopen, Zonnebrand 4 Buitenland EERSTE BLAD TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per pest 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 XELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. MONUMENT VOOR KONINGIN EMMA TE BAARN. Zooals reeds werd medegedeeld, kon prin- ses Juliana wegens ongesteldheid heden niet naar Baam komen om de gedenkplaat in de Koningin Emmabrug te onthullen. In ver- band hiermede ging deze onthulling ook niet door. Het comitd tot stichting van een monument voor wijlen H.M. de Koningin-Moeder te Baam zal overwegen, of het mogelijk is op een an- deren dag deze onthulling te doen geschieden en daaraan een eenigszins officieel karakter te geven. THE. MR. P. W. C. VAN DER GOES f. De burgemeester van Benschop, Polsbroek en Hoenkoop, jhr. mr. P. W. C. v. d. Goes, die Woensdagochtend in laatstgenoemde gemeente een raadsvergaderinig leidde, is tegen het ein- de van de zitting plotseling bewusteloos ge- wordlen. De burgemeester werd weggedragen naar de waning van den gemeenteveldwachter, waar dr. Verbeek constateerde, dat men te doen had met een emstige inzinking van krachten. Omstreeks half een is de burgemeester aan de gevolgen daarvan overleden. Jhr. v. d. Goes was 62 jaar en sedert Augus tus 1027 in functie. ONGEZOUTEN CRITIEK OP HET REGEERINGSBELEID. De Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging heeft een ad'res aan de Tweede Kamer gericht, in verband met het bezuinigingsontwerp der regeering. Daarin staat o.a. het volgende te lezen: Wanneer wij dit wetsontwerp goed begrij- pen, dan geeft de regeering ook thans nog, on- danks de ervaringen van het verleden, blijk, de Welvaartspolitiek van ons land in hoofd- zaak te vereenzelvigen met de zorg voor een sluitend staatsbudget. Dit wetsontwerp pretendeert niet eens een „aanpassings"-maatregel te zijn, het is ten- slotte een financieel bezuinigingsvoorstel ge- wordten. Wij zullen stellig niet beweren, dat ook ons volk en dus ook de staatshuishouding de tering niet naar de nering behoeft be zetten. Doch er valt oneindig meer te doen, wil de welvaart niet nog verder afglijden naar den afgrond, welks diepte nog niet is te meten. Wij verklaren ons dan. ook door dit wets ontwerp diep teleurgesteld in omze hoop, oat de regeering ten aanzien van de oonstructieve welvaartspolitiek basis voor elk, dus ook voor budgetair herstel nog iets anders en meer dan alleen het oude recept van uitzieken en aanpassen zou weten te geven. Ten aanzien van de vaste lasten weet de regeering het blijikens de memorie van toe- lichting op biz. 7 en 8 niet verder te brengen dan tot deze weinig zeggende verklaring: „Op het delicate gebied der vaste lasten, waar met het oog op de privaat-rechtelijke verhoudingen groote voorzichtigheid is ge- boden, zal de aanpassing wellicht met be- hulp van eenige wettelijke voorzieningen kunnen worden bevorderd." een der geheimzinnige verhalen van 22) AGATHA CHRISTIE. (Nadruk verboden.) (Vervolg.) „Het is onmogelijk", zei Jimmy terwijl hij zrjn eigen gedachtenloop vervolgde. „De sohoone buitenlandsche avonturierster, het intemationale genootschap, de geheimzinnige no. 7 wiens identiteit aan niemand bekend is. Ik heb alles honderden keeren in boeken ge- lezen". .Natuurlijk. Ik ook. Maar dat is nog geen reden, waarom het niet heusch zou kunnen gebeuren". „Dat is wel zoo", gaf Jimmy toe. „Ik veronderstel, dat litteratuur gebaseerd is op de waarheid. Ik bedoel, dat als er niets gebeurde, de menschen bet ook niet konden bedenken". „Je hebt op een manier gelijk", gaf Jimmy toe. „>Maar toch kan ik niet nalaten even in mijn arm te knijpen en te zien of ik wakker ben". ,jZoo voelde ik me ook". Jimmy zuchtte diep. „Goed, ik veronderstel dat we wakker zijn. Laat eens kijken. Een Rus, een Amerikaan, een Engelschmandan waarschijnlijk een Oostenrijker of een Hongaaren een dame die een Russische of een Poolsche is... nogal een representatief gezelschap". „En een Duitscher", zei Bundle. „Je hebt den Duitscher vergeten." „0", zie Jimmy langzaam. ,,Je denkt ,J>e afwezige no. 2. No. 2 is Bauer onze lakei. Dat bleek heel duidelijk over wat ze zeiden over een rapport, dat ze verwacht- ten, dat niet binnen gekomen wasal kan ik niet bedenken wat er over Chimneys te rapporteeren valt". ,,Het zal weinig verband houden met Gerry Wade's dood" ,zei Jimmy. „Er is iets, wat wij nog niet achterhaald hebben. Zei je dat ze Bauer inderdaad vernoemd hebben?" Bundle knikte. Omtrent de bevordering van de koopkracht en de vermindering van de werkloosheid ont- breekt in de memorie van toelichting zelfs elke toespeling. Wij willen uw hoog college niet verhelen, dat wij geen vertrouwen meer hebben, dat dit Kabinet in staat zal zijn, met behoud van den gouden standaard, dien het wenscht te hand- haven, de benauwde problemen van dezen tijd meester te worden. De memorie van toelich ting op het bezuinigingsontwerp is er weinig tpe geeigend, het vertrouwen in dit IKabinet in dit opzicht te versteriken. Naar veler overtuiging moet wiskundig zeker de aanpassingspolitiek der regeering, zooals deze tot nu toe werd gevoerd, op ver- dere verarming en verdere inzinking van de koopkracht uitloopen. In den wedloop tusschen verlaging van het eindcijfer van het staatsbudget en het voort- snellen van de crisisgevolgen moet de regee ring het onderspit delven. Uit de indiening van dit wetsontwerp en uit de toelichting spreekt een mentaliteit, die ons land ten verderve dreigt te voeren. GEEN DUITSCHE VACANTIE-REIZIGERS TE VERWACHTEN. Van officieele zijde wordt medegedeeld, dat het niet mogelijk is gebleken met de Duitsche regeering tot een regeling te komen, om het voor reisdoeleinden naar ons land vastgestelde bedrag te verhoogen. Een [Duitscher, die ons land wil bezoeken, zal dus ook dezen zomer niet meer dan 10 mark mee kunnen nemen. Wanneer zullen er van Nederlandsche zijde nu eens straffe tegenmaatregelen worden ge- nomen Al te goed is buurmans gek, merkt de Midd. Crt. op. MINISTER GELISSEN. De nieuwbenoemde Minister van Economi- sohe Zaken, prof. dr. ir. H. C. J. H. Gelissen, is Woensdagmiddag om 2 uur op Het Loo door H.M. de Koningin beeedigd. SAMENWERKING VAN GEME1ENTEN DOOR DE KROON GEBODEN. „Staatscourant" no. 107 van 4 Juni bevat een Kon. besluit van 24 Mei, houdende opleg- ging van een gemeenschappelijke regeling „Ze keurden af, dat hij den brief niet ge- vonden had". ,,Nu iets duidelijkers zou iik niet kunnen vinden. Nu moet ik het wel gelooven. Je zult mijn aanvankelijke ongeloovigheid moeten ver- geven Bundle, maar zooals je weet, leek het nogal een ongelooflijk verhaal. Je zei, dat ze wisten dat ik volgende week naar Wyvem Abbey ga?" „Ja, toen zei de Amerikaanhij was het en de Rus nietdat ze niet bang behoefden te zijn, dat je maar het gewone soort stomme- rik waart". „0", zei Jimmy. Hij drukte mjdig zijn voet op de gaspedaal en de wagen vloog vooruit. „Ik ben heel blij, dat je het me verteld hebt. Daardoor wordt ik, wat men pleegt te noemen, persoonlijk bij de zaak geinteresseerd". Hij zweeg eenige minuten en zei toen: ,Zei je, dat de naam van den Duitschen Uit- vinder Eberhard was". ,,Ja waarom?" „Wacht even. Ik begin me iets te herin- neren, Elberhard, Eberhard, ja ik weet zeker dat dat de naam was". „Ja?" „Eberhard was een kerel, die een patent heeft op een precede staal. Ik kan me niet zoo precies uitdrukken omdat ik de vaktermen niet kenmaar ik weet dat het resultaat daarvan was dat het zoo stevig werd, dat een ijzerdraad daardoor de sterkte krijgt van een stalen staaf. Eberhard had ook iets met vliegmachines uit te staan, zijn idee was, dat het gewicht zoo sterk kon afnemen dat er practisch een heele omwenteling zou komen in het vliegwezen, in de productiekosten be doel ik. Ik geloof dat hij zijn uitvinding aan- geboden heeft aan de Duitsche regeering, maar dat ze van de hand wezen, dat ze hem opmerkzaam maakten op een niet te ontken- nen fout erin, maar ze deden het op een on- aangename manier. Hij ging aan het werk en wist de moeilijkheid te ondervangen want het was een bezwaar, maar hij was beleedigd over hun houdmg en zwoer dat ze zijn geestes- kind niet zouden krijgen. Ik heb steeds ge- daeht, dat de heele zaak waarschijnlijk onzin was, maar nuziet het er toch anders uit". „Juist", zei Bundle levendig. ,,Ik denk dat je gelijk hebt Jimmy. Eberhard moet zijn uit vinding aan onze regeering hebben aangebo- voor de gemeenten Sittard en Geleen ten be- hoeve van de stichting en exploitatie van een slachthuis. Uit de overwegingen, welke tot het besluit hebben geleid, blijkt, dat Geleen niet de voor- stellen-van Sittard om op de hier bedoelde wijze samen te werken, heeff willen aanvaar- den. Ged. Staten van Limburg achtte de samenwerking gewenscht en thans heeft de Kroon haar opgelegd1. ONTVANGSTEN NED. SPOORWEGEN. De definitieve ontvangsten der Ned. Spoor- wegen over Februari 1935 bedroegen f 7.354.761, dat is rond 280.000 meer dan de geschatte som over die maand, doch ruim zeven ton minder dan de definitieve ontvang sten over Februari 1934. Van deze mindere ontvangsten kwam een bedrag van rond 187.000 voor rekening van het reizigersvervoer en rond 430.000 voor rekening van het goederenvervoer. De rest van het verschil komt ten laste van de ver- schillende overige ontvangsten, die, behalve den post levende dieren, die ruim f 1500 hoo- ger is, alle lager zijn. Daar, voor zoover bekend is, geen andere redenen voorhanden zijn, moet de achteruit- gang aan de gewone oorzaken worden toege- schreven, n.l. slechte tijden en concurrentie. De totale achteruitgang over Januari en Februari, ten opzichte van dezelfde maanden van het vorige jaar, bedroeg rond 1.850.000. HET AANTAL AUTO'S EN MOTOR- FIETSEN IN ONS LAND. 4 Het Centraal bureau voor ,de statistiek heeft, als ieder jaar, weder belangwekkende cijfers gepubliceerd over de •Stantallen auto's, motorrijwielen, autobussen en vrachtauto's in ons land. {J De statistiek, welke betrekking heeft op de laatste vier jaren geeft de volgende eindcijfers te zien, waarbij tevens vermeld is hoeveel motorrijtuigen in ons land voorkomen per 1000 inwoners: Aantal motorrijwielen en fietsen met hulp- motor: op 1 Aug. 1931: 33.378 (4.2 per 1000 inwoners); 1 Aug. 1932: 37.694 (4.7); 1 Aug. 1933 42.122 (5.15); 1 Aug. 1934: 44.411 (5.36). Aantal personenauto's1 Aug. 1931: 75.369 (9.5); 1 Aug. 1932: 81.277 (10.08); 1 Aug. 1933: 85.400 (10.43); 1 Aug. 1934: 90.088 (10.87). Aantal autobussen: 1 Aug. 1931: 3.625 (0.45); 1 Aug. 1932: 3.783 (0.47); 1 Aug. 1933: 3.814 (0.47); 1 Aug. 1934 3.814 0,46). Aantal vrachtauto's: 1 Aug. 1931 46.012 (5.8); 1 Aug. 1932: 48.494 (6.01); 1 Aug. 1933: 49.007 (5.99), 1 Aug. 1934: 49.951 (6.02). Tezamen: 1 Aug. 1931: 158.384 (19.96); 1 Aug. 1932: 171.248 21.24); 1 Aug. 1933: 180.343 22.04), 1 Aug. 1934: 188.264 22.71). Het aantal personenauto's is dus geleidelijk blijven toenemen. Merkwaardigerwijs bleef het aantal autobussen precies geljjk en ver- sohilt ook niet veel met dat van vorige jaren. De fiets met hulpmotor hlijft zich in een stij- gende populariteit verheugen. De provincie Noord-Holland is het rijkst aan motorrijtuigen met 29 stuks per 1000 in woners, in Drenthe daarentegen belt men er slechts 17 per 1000 inwoners. WIJZIGING EN VERHOOGING BEGROOTING VAN SOCIALE ZAKEN. Verschenen is een nota van den minister van sociale zaken naar aanleidmg van het ver- slag der Tweede 'Kamer inzake het wetsont- werp wijziging en verhooging van het tiende ,i hoofdstuk A der Rijksbegrooting voor 1934. den. Ze hebben sir Oswald's opinie als des- kundige gevraagd of zullen die gaan vragen. Er zal een niet officieele conferentie plaats hebben op de Abbey. Sir Oswald, George, de minister van de luchtvaart en Eberhard. Eber hard zal de plannen, of het procdde of hoe je zoo iets noemt hebben „De formule", stelae Jimmy voor, ,,ik ge loof dat „formule" een goed woord is. „Hij zal de formule bij zich hebben en de Zeven Wijzerplaten leggen het er op aan de formule te stelen. Ik herinner me dat de Rus zei, dat het millioenen waard was". ,,Dat zal wel", zei Jimmy. ,,En ook best eenige mensehenleyens, dat zei de andere man". „Ja dat schijnt wel", zei Jimmy terwijl zijn gezioht versomberde. ..Bijvoorbeeld die ver- vloekte lijkschouwing v^ndaag.. Bundle weet je zeker dat Ronny anders niets gezegd heeft". „Neen", zei Bundle, ,,dat alleen. Zeven Wijzerplaten. Zeg Jimmy Thesiger". „Dat was alles wat hij er uit kon krijgen, de arme kerel". ,,Ik wou, wat we wisten, wat hij wist", zei Jimmy. ,,Maar een ding hebben we achter haald. Ik veronderstel dat de lakei Bauer bijna zeker de verantwoordelijkheid draagt voor Gerry's dood. Je moet weten Bundle....—" „Ja?" „Nu, dat ik soms een beetje bang ben. Wie zal de volgende zijn Het is heusch niet iets waar een meisje in gemengd moet worden". Bundle glimlachte zonder dat ze het kon helpen. Het kwam in haar op, dat het nogal vrij lang geduurd had, v66r hij haar onder dezelfde categorie braoht als Loraine Wade. Jij zult het waarschdjnlijk eerder zijn dan ik". „Hoera! Hoera!" zei Jimmy, ,,Maar hoe denk je over een paar dooden aan den anderen kant voor een verandering. Ik voel me nogal bloeddorstig vanmorgen. Vertel me eens Bundle zou je iemand van die menschen her- kennen als je ze zag?" Bundle aarzelde. „Ik denk dat ik no. 5 zou-herkennen", zei ze ten laatste. ,,Hij praat op zoo'n eigenaardige manierzoo'n venijnlg lispedfnde manier, dat ik denk dat ik hem wel herkennen zou". „En de Engelschman?" Bundle schudde het hoofd. „Hem zag ik het minst.?.... maarieven en hij Maatregelen ten behoeve van de jonge werkloozen. Hierin wijst de minister er op, dat in steeds toenemende mate de overheid heeft ingezien, dat er maatregelen moesten worden genomen tegen den gedwongen lediggang van jonge werkloozen. Verschillende gemeenten, die in 1933 geen of weinig aandacht aan dit vraag- stuk schonken, lieten in den loop van 1934 van haar belangstelling blijken en organiseerden met 's ministers instemming cursussen op velerlqR gebied; verder het noodige aoeode om de valmekwaamheid der jongeren te bevorde- ren. Dit had tot gevolg, dat met het aanvan- kelijk uitgetrokken bedrag niet kon worden volsaan, mede, omdat de regeering deze door den nood der tijden opgelegde taak in het be- lang der jeugd bevorderdte. Bovendien had de praktijk aangetoond, dat naast cursussen praktische werkverschaffingen voor de jonge werkloozen moesten worden georganiseerd. Zulke werkverschaffingen werden in verschil lende gemeentenmet succes ter hand geno men en de minister heeft dit streven, waartoe hij het initiatief had genomen, financieel ge- steund. Er is voorts een nota van wyziging betref- fende dit wetsontwerp verschenen. SOPHOKLES, BOUTENS EN MARCHANT. NOg eens: De nieuwe spelling. Prof. Mr. B. Ml. Taverne, voorzitter van de Natkxnale vereeniging voor orde en eenheid in de schrijftaal, schrijft aan de N. R. Crt. Maandag 27 Mei j.l. heeft in den Kon. Schouwburg te 's-Gravenhage onder de waar- lijk artistieke leiding van Van Dalsum en Defresne, een onvergetelijke vertooning plaats gehad van Sophokles' Electra. De schrille doordringende koperkreten en de onheilspellende paukenslagen in de ouver- ture brachten de stampvolle zaal in de spheer van de Griekscbe tragedie. De aanwezigen zullen niet anders dan met groote ontroering daaraan terugdenken. De prachtige, dan weer snerpende, dan weer zoet vloeiende muziek van onzen gnooten Diepenbrock en de heerlijke muzikale ddctie der uitvoerenden deed de gedachte aan het incommensurabele van de muziek en de gesproken menschelijke stem zelfs niet opkomen. Het was alles pure schoonheid. Er flitste hij het aanhooren van de prach tige monologen van Elektra Charlotte Kohler moet zlohzelf hier gevonden hebben in de onvergetelijke uitbeelding van het diep- menschelijke, dat van alle tijden is een ge dachte door mijn hoofd. Daaraan wil ik hier uiting geven. Dit prachtig gedragen Nedter- landsch van Boutens, waarin de buigings-n een rol van beteekems vervult, staat door een ruw ingrijpen van Mr. Marchant hij is on- danks besluiten van den Ministerraad en van H. M. de Koningin de man vermoord te worden en is, door zijn drijven, bij een groot gedeelte van het onderwijs reeds door het „Nederlandsch in hemdsmouwen" vervangen. Men schaamt zich als men er aan denkt, dat Charlotte Kohler had moeten uitroepen: Zeus in de heme! Men is er niet mee af door, met Mr. Marchant, te zeggen, dat de dichters in dit opzicht vrij blijven en ook an deren, uit stilistische overwegingen, zich van de buigings-n mogen blijven bedlenen. Dit is een misleidend gebaar. De kwestie is deze, dat, wanneer de regeering niet op het heil- looze „spelling"-experiment terugkomt, na eenige tientallen jaren niemand meer bestaat, die de buigings-n geleerd heeft. Iedere Neder- lander heeft dan op school geleerd, dat „in d e hem el, in d1 e geest, op die dag, van die aard, op d e duur" enz. enz. het eenig juiste, heeft een heel gewone stem. Behalve dat het een groote man is, is er niets waaraan je hem zoudt kunnen herkennen". „Ban is er ae vrouw natuurlijk nog", zei Jimmy. „Dat is natuurlijk gemakkelijker. Maar je zult haar dan ook niet zoo licht ont- moeten. Zij zal waarschijnlijk het minder nette werk doen, verliefde ministers zullen haar uit dineeren vragen en ze zal hun de staatsgeheimen octfutselen, wanneer ze er een paar op hebben, tenminste zoo leggen ze dat aan in boeken. Maar de eenige minister, die ik ken drinkt warm water met een beetje citroen erin". „Neem George Lomax bijvoorbeeld. Kun jij je voorstellen, dat hij verliefd wordt op de schoone buitenlandsche?" zei Bundle lachend. Jimmy was het met haar opmerking eens. „En nu, wat betreft die geheimzinnige man no. 7", ging Jimmy verder. „Heb je er geen idee van. wie hij zijn kan?" ..Heelemaal geen". „Weer hetzeifde gevalvolgens alle wet- ten in boeken, moet hij iemand zijn, die we allemaal kennen. Hoe denk je over George Lomax zelf?" Bundle schudde ongeloovig het hoofd. „In een boek zou het volmaakt zijn", gaf ze toe. „Maar daar we de Kabeljauw kennen..." En ze gaf zich over aan een plotseling opkomende, niet te weerhouden vroolijkheid. ,,De Kabeljauw, de grootste orgaflisator op het gebied der misdaad", zei ze hijgend. „Zou het niet wonderbaarlijk zijn?" Jimmy gaf dat toe. Hun gesprek had eenigen tijd geduurd en hij was zonder dat te willen een keer of twee langzamer gaan rijden. Zij kwamen op Chimneys, toen kolonel Mel rose al op hun wachtte. Jimmy werd aan hem voorgesteld en ze gingen met hun drieen naar de lijkschouwing. Zooals kolonel Melrose voorspeld had, was de heele zaak zeer eenvoudig. Bundle getuig- de. De dokter ook. Er werd getuigd over schietoefeningen in de streek. En de uitspraak was: dood door ongeluik. Nadat alles afgeloopen was bood kolonel Melrose aan, Bundle weer terug te brengen en Jimmy reed naar Londen. Niettegen- staande hij het nogal licht had opgenomen had Bundle's verhaal een diepen indruk op hem gemaakt. Hij drukte de lippen stijf op elkaar. Doos 30 en 60, Tube 80 ct Bij Apoth. en Drogisten^j^^? en het andere fout is. Hier wordt moedwil- lig levende taal en schoonheid vemietlgd.. (Klonk de taal van Boutens ons als een doode taal in de ooren Neen, duizendmaal neen. O, laten alien die het gevoel voor de schoon heid van de taal van Boutens nog niet ver- loren hebben, de hamden ineen slaait om te trachten het onheil van bet taalbederf nog in zijn loop te stuiten. Laten de machthebbers toch eens zoo groot zijn, dat zij zich niet met een „het is nu eenmaal zoo ver" van de zaak afmaken, laten zij den moed hebben niet vast- boudend te zrjn, alleen omdat de besluiten mi eenmaal zijn genomen. Regeering, wij smeeken u in naam der Schoonheid, kom terug op den ingeslagen weg. Het is nog tijd. DE DE VALUATIE IN BELGIe. En haar gevolgen. In een .brief uit Belgie" in de Vlissingsche Courant van 1 dezer worden de gevolgen van de devaiuatie gesohetst en wordt een tochit door het „Zwarte Land", het mijndistrict van de Borinage beschreven. Aan het eerste ge deelte van den brief is het volgende ontleend: De gevolgen der devaiuatie in Belgie wet- tigen vooralsnog weinig hoop op verbetering van den economischen toestand des lands. De belofte der vermeerdering van den uitvoer, het doekje dat de bloedende wonde der aderlating van den Belgischen franc moest dekken, werd tot nog toe niet vervuld. Bleef de opleving van den handel met het buitenland uit, ook in den binnenlandschen handel trad, na den ran op de winkels, als gevolg van de dreigende prijsstijging, die inmiddels een feit werd. een beangstigende stilte in. Alle regeeringsmaat- - regelen om die aanhoudende prijsstijging tegen te gaan, kunnen als mislukt beschouwd wor den. Het is trouwens niet met politie-maat- regelen dat men de economische opleving van een land bevordert, zoomin als de aanwezig- beid van socialistische ministers in een regee ring voldoende is om een door de verhoogde prijzen noodzakelijk geworden loonsverhooging tegen te houden. Wat cmvermijdelij'k te wachten stond, ge- beurt: de socialistische arbeiders ageeren tegen hun leiders, die thans in de regeering zetelen en van geen bevordering tot loonsver hooging willen weten, wijil deze zou beteekenen de practische onhoudbaarheid hunner devalua- tie-theorie, waarvoor ze zoo geijverd hebben. Maar de eenvoudige lieden, op de eerste plaats de arbeiders, die van het woord .^devaiuatie" aanvankelijk slechts 'n vaag begrip hadden, ondervinden er thans de voile beteekenis van. Hun loonen zijn gebleven als voor de devaiua tie, maar de prijzen van het levensonderhoud zij.n over het algemeen met 30 tot 40 pet. ver- hoogd, zoodat de waardevermindering van den franc ook hun loonen automatisch verminderd heeft. Een loonsverhooging echter is, onder de gegeven omstandlgheden, voor de nog in wer- king zijnde bedrijven, financieel onmogelijk,, Ronny ouwe jongen", mompelde hij. „Ik zal tegen hen vechten. En jij bent er niet meer om er aan mee te doen". Toen flitste er een andere gedachte door zijn hoofd. Loraine! Was ze in gevaar? Na eenige minuten aarzelen ging hij naar de telefoon en belde haar op. ,,Ik ben het, Jimmy. Ik dacht dat je graag het resultaat van de lijkschouwing zoudt wil len weten. Dood door ongeluk". „0, maar ,,Ja, maar ik denk, dat daar iets achter steekt. De lijkschouwer heeft een wenk ge- kregen. Iemand wil de zaak in den doofpot stoppen. Zeg, Loraine „Ja?" „Luister eens, Er iser is iets vreemds aan de hand. Zul je heel voorzichtig zijn om mijnentwil?" Hij hoorde de plotselinge angst, die uit haar stem sprak. Jimmymaar dan is het gevaarliik voor jou". Hij lachte. ,,0, dat komt in orde. Ik ben onkruid en dat vergaat niet. Adieu schat". Hij belde af en bleef enkele minuten in ge- dachten verdiept. Toe liet hij Stevens komen. „Zou je denken, dat je even een pistool voor me kunt gaan koopen, Stevens?" ,,Een pistool, mijnheer?" Zijn opvoeding getrouw liet Stevens geen spoor van verwondering blijken. „Wat voor een pistool moet u hebben?"- „Een dat, als je je vinger aan den trekker ieg"t, blijft schieten tot je niet meer drukt" „Een automatisch pistool, mijnheer". „Julst zei Jimmy, ,,een automatisch pistool. En ik zou graag hebben, dat bet eer blauwgeneusde wasals jfl en de winkelier weten wat er dat voor een is! In Amerika haalt de held altijd zrjn blauwgeneusd automa tisch pistool uit zijn zak". Stevens veroorloofde zich een zwakken be- scheiden glimlach. De meeste Amerikaansche heeren die ik gekend heb, mijnheer, hebben iets heel andere in hun zakken", merkte hij op. Jimmy Thesiger glimlachte. (Wordt vervolgd. t

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1