ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN BLACK-BOy Het geheim van de 7 wijzerplaten PRUIMTABA No. 9304 WOENSDAG 29 MEI 1935 75e Jaargang Binnenland Feuilleton Piet Pruim Peinst: GESAUSDEZWARE ■MMNnc1* wra «*acriratvm*-tBn*rjHXu%*:-.W N EUZENSC ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per p®st 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,—, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGA\ OND. GEMEENTE TER NEUZEN. Vis- of hengelakten. Dienst 1935/36. Ter gemeente-secretarie zijn verkrijigbaar aanvragen tot het bekomen van een vis- of hengelakte. Ter Neuzen, 29 Mei 1935. PRINSES JULIANA HERSTELD. De Koningin en Prinses Juliana zijn Dinsdag- avond zes uur van het paleis Huis ten Bosch per auto naar het Loo vertrokken. Hieruit blijkt, dat de Prinses hersteld is van haar lichte ziekte. KONINKLIJK BEZOEK AAN DE IIOOFDSTAD. De Koningin zal Zaterdag 15 Juni de hoof d- stad bezoeken ter bijwoning van de plechtige onthulling van het Van Heutsz-monument. Het verblijf duurt slecbts een dag. Het gewone jaarlijksche bezoek van de Koninklijke Familie zal in September plaats hebben. MARCHANT'S VERDEDIGING. „Tot verweer". De aangekondigde brochure van mr. H. P. Marchant is thans verschenen (te Leiden bij A. W. Sijthoff's Uitgeversmij,). De titel ,,Tot Verweer" geeft de bedoeling van het korte geschrift aan: de heer Marchant wil zich ver- dedigen tegen de aanvallen, welke op hem zijn gericht wegens zijn zwijgen omtrent zijn overgang naar het Katholicisme in Decem ber 1934. De inleiding luidt aldus: ,,Tot verweer ging ik schrijven met spoed. Het is mij lang niet onverschillig, of de Partij- raad van den Vrijzinnig-Democratischen Bond die aanstaanden Zondag zal vergaderen, het standpunt van de Partij zal bepalen enkel op eenzijdige voorlichting. Op 26 Mei zal hij voor het eerst vergaderen zonder mij. Ik zal daar niet kunnen vememen, wat de grieven zijn van de organisatie, die voor een goed deel mrjn geesteskind is, waaraan ik de beste jaren van mrjn leven heb gewijd. En ik zal mij daar tegen die grieven niet kunnen verweren. Er is daar- om haast bij het werk. „Ik moet mij dus verweren tegen alles, wat in het publiek tegen mij is ingebracht, voor zoover dit een verweer waardig is. Niet van alles kan dit worden gezegd. Ik zal mij dus ook moeten richten tegen wat wellicht door geen enkel vrijzinnig-democraat is ge zegd of gedacht." De heer Mlarchant beklaagt zich over de wijze, waarop men hem met verwijten over- stelpt en zegt, dat men uit tal van uitlatin- gen had kunnen afleiden, dat een evolutie naar het Katholicisme zich in hem voltrok. Nochtans, nadat hij op 21 December 1934 was opgenomen in de Katholieke Kerk, zweeg hij. Wlaarom? De brochure vervolgt: „Men heeft alle minderwaardige motieven gezocht en gepropageerdde respectabele, die voor de hand lagen, passeerde men. Dat is de politiek. Helaas ook van sommige vrijzinnig- democraten. „Laat ik trachten de respectabele motieven onder de aandacht te brengen. „Het was 21 December 1934. Elke Minis ter verwachtte, dat het ,,aanpassings-ont- werp" in Januari bij de Tweede Kamer zou worden ingediend. Het deel van mijn Depar- tement was reeds sedert September in be- werking geweest. De wet zou uiterlijk in April het Staatsblad hebben bereikt, wilde zij voor de begrooting van 1936 volledig werken. Sprak ik, dan zou ik de ervaring heeft be- wezen dat ik juist zag het Kabinet in moei lijkheden hebben gebracht, vlak voordat het we tson twerp verscheen. Het landsbelang eischte, dat het Kabinet-Colijn zonder afbrok- keling bleef zitten en zijn taak, welke die ook zou blijken te zijn, afwerkte. Als de afbrok- keling eenmaal ware begonnen, dreigde er verder gevaar. Als Oolijn vandaag aftreedt, is er morgen paniek met alle economische gevol- gen. Er ontstaat een zeer moeilijke crisis. Niemand heeft in de gegeven omstandigheden een anderen formateur. Dit was een overtui- ging. Maar in de tweede plaats deze overwe- ging raakt de Partij de Statenverkiezin- gen waren in zicht. Men heeft thans gezien, met welk een felheid en met welke onge- geneerde leugens de politieke vijanden van de Partij zich op haar zijn gaan werpen." De schrijver had gehoopt, dat de Vrijzinnig- Democraten zouden hebben begrepen, dat het niet in het belang van de Partij was, als hij voor de verkiezingen had gesproken. Nu hij zweeg, kon hij zich tegenover niemand uit- laten. De heer Marchant zegt verder, dat hij niet de beschuldiging aanvaardt, in de periode van zwijgen een dubbelzinnige positie te hebben ingenomen ,,Men heeft gesproken over een bezoeker ter audientie, die meende een „vrijzinnig" man voor zich te hebben, en het was een Katholiek. Maar begrijpt men niet, dat het een Minis ter mij althans volslagen onverschillig is, van welken godsdienst de bezoeker van een audientie is." Meent men soms, dat iemand als ik, zijn objectiviteit verliest, zijn ambtsplicht ver- geet, zoodra hij Katholiek is geworden? En wie mocht meenen, dat ik, geloovig Ka tholiek, ongecojitroleerd Katholieke belangen zou dienen, kent mij slecht, en kent de positie van een Minister niet." De oud-minister gewaagt dan van die ge- ruchten, welke begonnen te loopen en welke hem tenslotte tot de overtuiging brachten, dat langer zwijgen onmogelijk was. Uitvoerig lezen wij den gang van zaken in den minister- raad. Hij rekende, zoodra hij voornemens was te spreken, met zijn uittreden uit het Ministe- rie; zijn heengaan was vrijwillig, maar hij had prijs gesteld op het oordeel van dr. Colijn. ,,De voorzitter van den Raad van Ministers deelde mij per brief van 10 Mei mede, dat hij mij aanraadde ontslag te nemen. Zijn oordeel was reeds gevormd, voordat hij den brief van den heer Oud had'ontvangen. Hij achtte als formateur van het Kabinet de positie hiervan en mijn positie ingrijpend gewijzigd. Hij voor- zag met name, dat ik bij de verdediging van het aanpassingsontwerp op onoverkomelijke moeilijkheden zou stuiten in de Tweede Ka- mer. De oppositie zou, door verschillende mo tieven gedreven, een meerderheid blijken. De afbrokkeling zou zijn begonnen. Omdat zijn oordeel vaststond, achtte hij een bespreking in den Raad van 14 Mei overbodig. Voor een persoonlijk onderhoud stelde hij zich beschik- baar." IHiermede was mijn besluit tot aftreden ge- nomen." Daarna treffen wij in de brochure een brief aan, welken de heer Marchant heeft geschre- ven aan het hoofdbestuur van den V.D. Bond en welke niet in de ,,Vrijzinnig-Democraat" is gepubliceerd. Wij stippen daaruit aan: „Heden zal ik in de pers publiceeren, dat ik ben overgegaan tot de Katholieke kerk. „De beginselen van de partij eischen naar mijn oordeel het uittreden uit de Partij dien- tengevolge niet. Voor haar is onverschillig, welken godsdienst een lid belijdt. Hij heeft alleen haar beginselen te onderschrijven en te verdedigen. Ik moet echter erkennen, dat de plaats, welke ik innam in de Partij, hier een element is van bijzondere beteekenis. een der geheimzinnige verhalen van AGATHA CHRISTIE. (Nadruk verboden.) 19) (Vervolg.) „Heb je nooit vermoed dat er iets niet in orde was?" „Niet in orde, freule?" „Ja, ik bedoel nu niet het spelen. Ik bedoel iets veel emstigers. Je wilt toch niet tot dwangarbeid veroordeeld worden?" „Och hemel freule, dat meent u toch niet?" ,,Ik ben eergisteren op Scotland Yard ge weest", zei Bundle met nadruk. ,,Ik nam er kennis van eenige eigenaardige dingen. Ik wil je helpen Alfred, als je je goed gedraagt... en als de zaken dan verkeerd mochten loopen, wil ik een goed woordje voor je doen." ,,Ik zal heel gaame alles, wat maar kan voor u doen, freule". „Nu dan, op de eerste plaats wensch ik dit heele huis van onder tot boven te bekijken." Vergezeld van een verbijsterde Alfred, maakte ze een degelijke inspectie. Niets trof haar oog tot ze in de speelzaal kwam. Daar bemerkte ze in een hoek een deur die niet op- viel en deze deur was gesloten. Alfred legde het haar haastig uit. „Die deur wordt gebruikt als nooduitgang freule. Daar is een kamer en een deur naar de trap, die uitkomt in de vogende straat. Daar- langs gaan de lui als er een inval gedaan wordt.." Maar weet de politie daar dan niets van „Het is een handig gemaakte deur, ziet u freule? Ze ziet er uit als een kast, meer niet." Bundle voelde, dat ze zich opwond. „Ik wil erin", zei ze. Alfred schudde het hoofd. „Dat kunt u niet freule. Mijnheer Mosgo- rovsky heeft den sleutel." „Het is mij gebleken, dat velen, op wier oor deel ik prijs stel, van meening zijn dat mijn lidmaatschap van de Partij onder de gegeven omstandigheden haar werk ernstig zou scha- den. Daarom moet ik de banden, die mij met den V. D. B. sedert zijn oprichting hebben verbon- den, verbreken". Tenslotte verklaart de heer Marchant zijn besluit tot de R.K. kerk over te gaan. NAASTING VAN DE TELEFOONNETTEN DER DRIE GROOTSTE GEMEENTEN IN 1937. Naar de N. R. Crt. ter oore komt is het zoo goed als zeker, dat de naasting door het rijk van de telefoonnetten der drie grootste gemeenten, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in 1937, bij afloop van de concessies, doorgaat. Men kan haar, naar werd verzekerd gerust als een voldongen feit beschouwen. Overwegingen van technischen aard zouden tenslotte den doorslag ten gunste van de naasting hebben gegeven. Inzake de vergoe- ding van de inkomsten uit de telefoonbedrij- ven, welke de gemeenten bij de naasting ko- men te derven zou in beginsel een accoord getroffen zijn, dat voor de gemeenten bevre- digend genoemd mag worden. DE VERKIEZING VOOR DE EERSTE KAMER. De partijraad van de S. D. A. P. heeft in zijn vergadering van Zaterdag de volgende candidatenlijst voor de Eerste Kamer vastge- steld Voor Noord-Holland en Friesland: dr. Henri Polak (aftr.), Carry PothuisSmit (aftr.), K. Vorrink, S. de la Bella, dr. H. B. Wiardi Beckman, E. Boekman, mr. E. Ribbius Pelle- tier, C. J. J. Weijkamp en F. van Meurs. Voor Utrecht, Zeeland, Limburg en Bra bant: P. Mloltmaker (aftr.), J. E. Stokvis, J. Reinalda, C. J. van Lienden, C. Woudenberg en H. Ploeg. HET BEZUINIGINGSONTWERP. De regeering zou tot enkele concessies bereid zjjn. Naar de Tel. vemeemt, zal de volgende week de commissie van voorbereiding uit de Tweede Kamer weder bijeen komen voor de vaststelling van de eindredactie van haar rap port over het bezuinigingsontwerp der regee ring. Omtrent den inhoud daarvan valt uiter- aard nog niets met zekerheid te zeggen, al staat het wel vast, dat de critiek in velerlei zin niet zal worden gespaard. De regeering zal aan de hoofdlijnen en het financieel te bereiken resultaat vasthouden en zoo noodig de portefeuillekwestie stellen, doch dat wil niet zeggen, dat zij niet tot bepaalde concessies bereid zou zijn. Zoo meenen wij te weten, dat bij de memo- rie van antwoord een wijziging zal worden voorgesteld van de met het oog op de ver- keerscoordinatie gevraagde machtiging en ook zou de kans bestaan, dat de Armeraden in eenigerlei vorm behouden kunnen blijven. Als andere, bij het afdeelingsonderzoek naar voren gekomen bezwaren kunnen nog ge noemd worden het ontbreken van een vast omlijnde regeling betreffende het verminde- ren van de vaste lasten -waaromtrent pas een eerste on twerp, be trekking hebbend op de landelijke eigendommen, is aangekondigd het voomemen tot het vervangen van on- derwijzers door kweekelingen, de nieuwe sa- lariskorting en de herberekening van de pen- sioenen. Ook heeft men der regeering ver- weten dat zij niet voldoende aandacht be- steedt aan het voeren van een actieve wel- vaartspolitiek en aan een krachtiger werk- loosheidsbestrijding. Wordt vervolgd Warm of koud, 'k maak me niet warm hoorf Koud of warm, het laat me koud, Als mijn BLACK BOY PRUIM-TABAK mij Altijd maar gezelschap houdt. DE KWESTIE-MARCHANT De Partijraad van den Vrijzinnig-Democra tischen Bond heeft in Den Haag een zeer druk bezochte vergadering gehouden, ter be spreking van de gebeurtenissen, die tot het aftreden van minister Marchant hadden ge- leid. Eenstemmig keurde men hetgeen door de heeren Oud, Kranenburg en Joekes in de aangelegenheid-Marchant is verricht, goed; ook bleek men zich geheel met wat door hen in De Vrijzinnig-Democraat te dezer zake is geschreven, te kunnen vereenigen. Op den voorgrond stellende, dat het lid maatschap van de partij open staat voor per- sonen van elke godsdienstige richting, indien zij slechts de beginselen van de partij onder schrijven, achtte de Partijraad het niettemin begrijpelijk, dat mr. Marchant in verband met de bijzondere plaats, die hij in den bond heeft ingenomen, besloten had, de banden met de partij te verbreken. (Met waardeering werd de arbeid herdacht, door mr. Marchant in zijn langdurige politie ke loopbaan voor de partij verricht. De Partijraad was voorts van meening, dat gezien de zuiver persoonlijke reden van af- treding van den heer Marchant, door het ge- beurde de houding van de partij tegenover het kabinet niet behoeft te worden gewijzigd. ALCOHOL UIT SUIKERBIETEN. In de Handelsberichten van het departe- ment van Economische Zaken bericht dr. Van Rijn te Rome over het besluit van de corpo- ratie voor de suikerbietenteelt en de suiker- industrie tot de verwerking in het groot van bieten tot alcohol en het verplichte gebruik daarvan als bijmengsel van de benzine. Reeds geruimen tijd worden in Italie proe- ven genomen om de benzine gedeeltelijk te vervangen door een nationaal product. Her- lnnerd moge worden aan het gebruik van houtgas voor automobilisten, hetgeen door wettelijke bepalingen wordt bevorderd. Ook met het gebruik van alcohol als bijmengsel van benzine worden reeds vele jaren proeven genomen. Eenerzijds kan de bereiding van absoluten alcohol thans economisch geschie- den, anderzijds zijn de motoren thans der- mate geperfectionneerd, dat het gebruik van het mengsel geen bezwaren medebrengt, ter- wijl het rendement wordt verhoogd. Wat de bron betreft is men van het stand punt uitgegaan, dat Italie, in de eerste plaats landbouwland, uit zijn landbouw de grondstof „Ocb", zei Bundle, „er zijn wel andere sleu- tels." Ze bemerkte dat het slot heel eenvoudig was en waarschijnlijk heel gemakkelijk zou kunnen worden opengemaakt met den sleutel van een van de andere deuren. Alfred, die nogal bang was, werd uitgestuurd om exemplaren die ge- schikt zouden kunnen zijn te zoeken. De vierde, die Bundle probeerde paste. Ze draaide hem om, deed de deur open en ging erdoor. Ze bevond zich in een klein somber vertrek. Het midden van de kamer werd ingenomen door een lange tafel met stoelen er omheen geplaatst. Andere meubelen waren er niet. Twee ingebouwde kasten bevonden zich aan weerszijden van den schoorsteen. Alfred wees de eene ervan met een knikje aan. „Dat is ze", legde hij uit. Bundle probeerde de kastdeur, maar die was gesloten en ze zag duidelijk dat het met dit slot een heel ander geval was. Het was een patentslot, dat alleen openging met den sleutel die er bij hoorde. ,,Het is heel ingewikkeld", legde Alfred uit. ,,Als het open is ziet het er heel gewoon uit, planken weet u met een paar boeken en zoo erop. Niemand zou het ooit vermoeden, maar als men de juiste plank aanraakt, draait het heele ding open". Bundle had zich omgekeerd en keek naden- kend de kamer door. Het eerste wat ze be merkte was, dat de deur waardoor ze was binnengekomen, zorgvuldig met vilt was be- kleed. Dus dempte het alle geluid. Toen dwaalden haar oogen naar de stoelen. Er ston- den er zeven, drie aan iederen kant en een die meer indrukwekkend van uitvoering was aan het hoofd van de tafel. Bundle's oogen begonnen te glinsteren. Ze had gevonden wat ze zocht. Dit, daar was ze zeker van, was de vergaderplaats van he. geheime genootschap. Het was yolmaakt uitgedacht, het zag er zoo onschuldig uit, je kon het bereiken door er eenvoudig van de spee'.zaal in te stappen, of je kon er komen door den geheimen ingang en alle geheimzm- nigheden, alle voorzorgen konden gemakkelijk uitgelegd worden doordat er in de aangren- zende zaal gespeeld werd. Terwijl deze ge- dachten door haar hoofd gingen, streek ze met haar vinger over het marmer van den schoor steen. Alfred zag dat en legde die handeling verkeerd uit. „U zult hoegenaamd geen stof vinden' zei hij.' „Mijniheer Mosgorovsky heeft van mor gen de zaal laten vegen en ik moest het doen, terwijl hQ toekeek". „0", zei Bundle terwijl ze diep nadacht. „Vanmorgen, zeg je?" „Ja het moet toch ooit gedaan worden", zei Alfred. „A1 wordt de zaal zoo te zeggen nooit gebruikt". Het volgende oogenblik schrok hij. „Alfred", zei Bundle, „je moet in deze zaal een plaatsje zoeken waar ik me kan verber- gen". Alfred keek haar ontzet aan. „Maar dat is onmogelijk freule, u zult me in moeilijkheden brengen en ik zal mijn be- trekking verliezen". „Je zult die in ieder geval verliezen, als je naar de gevangenis gaat", zei Bundle onvrien- delijk. „Maar ik kan je wel vertellen, dat je je niet bezorgd hoeft te maken. Niemand zal er iets van te weten komen". „En er is ook geen plaats", jammerde Al fred. „Kijkt u zelf maar rond freule, als u me niet gelcoft". Bundle moest wel toegeven, dat dit argu ment waarheid bevatte. Maar ze was bezield met den eckten geest van hen die op avontuur uit zijn. r>nzin", zei ze met beslistheid. „Er moet ergens plaats zijn". ,,Maar er is er toch geen", jammerde Alfred. Nooit had een zaal minder geschikt geleken om er zich in te verbergen. De sombere rol- gordijnen waren neergelaten voor de vuile ruiten en er waren geen andere gordijnen. De vensterbank aan den buitenkant die Bundle bekeek was ongeveer vier duim breed. Binnen in de kamer waren de stoelen, de tafel en de kasten In de tweede kast stak een sleutel in het slot. Bundle ging er heen en trok ze open. Er zaten planken in bedekt met een eigenaardige sorteering glazen en porcelain. moet putten voor een voor de nationale eco- nomie dermate belangrijk product. Men heeft proeven genomen met rijst, mais en suiker- bieten en berekend, dat de productiekoster* van 100 liter alcohol, berekend op 100 pet., voor deze grondstoffen resp. 140, 183 en 136 liren bedragen. Rijst is een belangrijk uitvoer- product en komt op grond daarvan niet voor verwerking tot alcohol in aanmerking. De hooge maisprijzen in Italie maken het gebruik daarvan oneconomisch, terwijl ook de miudere kwaliteiten alcohol, die uit wr)n en afvalpro- ducten daarvan wordt vervaardigd, niet in aanmerking komen. Op grond van deze overwegingen is de sui- kerbiet in Italie de meest geschikte bron ge- acht voor alcoholvoorziening op groote schaaL De economische zijde van het vraagstuk is grootendeels van fiscaal karakter. In totaal drukt op de benzine aan lasten een bedrag van 1,25 liren per L. De staat zal thans af- zien van een belasting van den als motor- brandstof gebezigden alcohol, waardoor het gebruik economisch mogelijk wordt. Het be- drag, dat de staat aan inkomsten derft moet beschouwd worden als een premie aan de beet- wortelsuikerindustrie, waaraan in Italie uit geen anderen hoofde steun wordt verleend. Als de meest geschikte verhouding van het mengsel is vastgesteld 20 volumeprocenten alcohol op 80 benzine. Bij een verbruik :n 1934 van 6,2 millioen liter komt dit dus op 1.24 millioen liter alcohol. Wanneer hiervan 1 millioen liter uit bieten zal worden verkre- gen, zal een uitbreiding met 40.000 H.A. van. de beteelde oppervlakte mogelijk zijn, waar door men op 129.000 H.A. zou komen. De cor- poratie berekende voor de geleidelrjke uitbrei ding van de beteelde oppervlakte en de in- stallaties voor de verwerking tot alcohol wijf jaren noodig te hebben. De fabricage zal ge deeltelijk plaats hebben in de bestaande sni- kerfabrieken, terwijl, volgens het venangen, van de landbouwers, kleine distilleerderijen in beetwortelrijke streken zullen worden opge- richt, welke ieder ongeveer de opbrengst van 600 H.A. kunnen verwerken. Dit laatste zal vooral geschieden in de door ontginnmg nieuw verkregen gebieden, zooals de gewezen Pontijnsche moerassen, waar het oprichten van nieuwe suikerfabrieken in de huidlge om standigheden onverantwoord zou zijn. De uitvoering zal worden opgedragen aan een semi-officieel lichaam, dat het monopolie zal houden voor den aankoop van den bietiea- alcohol van de producenteu en de distributee ervan aan de importeurs van benzine. Ete prijs zal door de competente staatsorgaren ,,Reservevoorraad, die ze niet gebruiken", legde Alfred uit. ,,U kunt zien freule er is hier zelfs geen plaats om een kat te ver- stoppen". Maar Bundle onderzocht de planken. „Prutswerk", zei ze. ,,Nu, zeg Alfred heb je beneden een kast waar je al dit glas in kunt bergen? Ja? Goed. Haal dan een blad en begin dadelijk met het naar beneden te bren gen. Vlug er is geen tijd te verliezen". „Dat kan niet, freule. En het wordt ook te laat. De koks kunnen elk oogenblik komen". .Mijnheer Mosgoweet-ik-wat. komt eerst naderhand, zeker?" „Hij is hier nooit veel eerder dan om mid- demaeht. Maar, freule „Praat niet zooveel, Alfred", zei Bundle. „Haal dat blad. Als je hier blijft staan redenseren, zul je moeilijkheden krijgen Zijn handen wringende, zooals men dat pleegt te noemen, vertrok Alfred. Kort daarop kwam hij terug met een blad en daar hij in- tusschen ingezien had, dat protesteeren nutte- loos was. werkte hij met een zenuwaohtige ijver, die zeer wonderlijk aandeed. Zooals Bundle wel gezien had, konden de planken eruit gehaald worden. Ze haalde ze er uit, zette ze rechtop tegen den muur en stapte toen in de kast. „Him", merkte ze op. Nogal nauw. Dat zal een enge geschiedenis worden. Doe de deur voorzichtig dicht, AlfredJa zoo. Ja het gaat. Nu moet ik een boor hebben." ,,Een boor, freule?" Juist." „Ik weet niet ,Onzin. Ik moet een boor hebbenmis- schien heb je ook wel een aardboor. Als je niet heb wat ik noodig heb, zullen we het moe ten gaan koopen, dus doe je beter met te pro- beeren het gewenschte te vinden." Alfred ging heen en keerde spoedig terug met een heel geschikte sorteering gereedschap. Bimdle greep wat ze noodig had en begon vlug en handig een klein gat te boren, ter hoogte van haar rechteroog. Ze deed dit van den bui tenkant, zood'at het niet zoo zichtbaar zou zijn, en ze durfde het niet te groot te maken, op- dat het de aandacht niet zou trekken. ,,Zoo. Zoo is het goed", merkte ze ten laat ste op. ,,0 maar, freule, freule..." „Ja?" „|Maar ze zullen u vinden... als ze de dear open zouden doen." ,,Ze zullen de deur niet opendoen'", zei Bundle. „Omdat jij haar zult sluiten en cten sleutel mee zult nemen." ,,En als mijnheer Mosgorovsky soms bij boe- val om den sleutel zou vragen?" „Vertel hem dat hij verloren is", zei Bundle opgewekt. „Maar niemand zal aan die kast denkendeze is er slechts om de aandacht van de andere af be leiden en een paar te vor- men. Schiet op Alfred; er kan ieder oogen blik ieimand komen. Sluit me op en neem den sleutel mee, en kom me eruit halen, wanneer ze allemaal weggaan." ,,U zult ziek worden, freule. U zult flauw vallen." „Ik val nooit flauw", zei Bundle. „Maar je kon wel even een cocktail brengen. Ik zal hem zeker noodig hebben. Sluit de deur van de- kamer weer, vergeet het niet en doe al de sleutels op de deuren terug. En Alfred- wees nu geen ezel. Als er iets verkeerd gaat, zal ik voor je zorgen." „Ziezoo", zei Bundle tot zichzelf, toen Al fred eindelijk verdween, nadat hij den cocktail gebracht had. Ze was niet bezorgd, dat Alfreds moed hem in den steek zou laten en hij haar zou ver- raden. Ze wist dat zijn gevoel voor zelfbehoad er veel te sterk voor was. Zijn ambt alleen reeds hielp hem in het verbergen van persoon lijke emoties onder het masker van een goed getrainde bediende. Bundle piekerde slechts over eene zaak. Den uitleg dien ze gaf aan het schoon maken van de zaal kon heelemaal verkeerd zijn. En als dat zoo was... Bundle zuchtte binnen de nauwe begrenzing van de kast. Het vooruitzicht er lange uren in door te brengen voor niets, had niet veel aantrekkelijks. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1