ALGEMEEN MEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN isuwe 2 I Het geheim van de 7 wijzerpiaten TIJDELIJKE AANBiEDING VAN 9303 MAANDAG 27„MEI 1935 75e Jaargang Binnenland Feuilleton Buifenland EERSTE BLAD Uw CORSETS 27 Mei tot 15 Juni. T,% ELLENDE DER BOEREN IN JAPAN. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per p®st f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post J 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen by vooruitbetaling. UUgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KT F.TNTC ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worlen naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen veraninderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave; DIT BLAD VERSCHUNT EEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HET NEDERLANDSCH BIJBEL- GENOOTSCHAP. De jaarvergadering van het Nederlandsch Bijbelgenootschap is vastgesteld op Woensdag 19 en Donderdag 20 Juni a.s. te Amsterdam. Op den vooravond zal allereerst berdacht wor- den de overleden voorzitter, Jhr. H. L. Quarles van Ufford, terwijl voorts Ds. D. Crommelin een rede zal houden over bet Indische werk van het Genootschap en zijn toekomst. Op de eigenlijke jaarvergadering van Don derdag 20 Juni komen ter sprake o.a. de her- haling der nationale inzameling en ,,Ons sfel- sel van afdeelingen, lidht en schaduw", in te leiden door Ds. D. E. Boeke en Ds. S. Kamper. Op deze jaarvergadering hoopt men den nieuwbenoemden algemeenen secretaris Dr. H. C. Rutgers en den jongsten afgevaardigde, Dr. G. J. Held, te ontmoeten, terwijl tevens het afscheid zal plaats hebben van den aftre- denden algemeenen secretaris, den heer L. J. van Wijik. EEN ALGEMEENE NED ERE. L.UCHT- BESOHERMINGS-VEREENIGING. Eenige burgerlijke autoriteiten in samen- werking met militaire deskundigen hebben het initiatief genomen tot het stichten van de al- gemeene Nederl. luchtbeschermings-veTeeni- ging, welke zich ten doel stelt: le. het verschaffen van juiste begrippen aan de bevolking omtrent de mogelijkheden van den luchtoorlog en van de beperkingen, waaran deze is onderworpen, de uitwerking en de groote van het luchtgevaar en de moge- lrjkheden van bescherming tegen luchtaan- vallen; 2e. het inlichten in den ruimsten zin des woords van de bevolking in alle geledingen nopens de van overheidswege (staat, gewest, gemeentebedrijf), genomen en te nemen be- schermingsmaatregelen en den siteun, welke aan de desbetreffende organisaties kan en moet worden verleend; 3e. het uitdragen in elk Nederlandsch ge rm van de noodzskeljjke kennis omtrent de door iederen burger in eigen huis of bedrijf zelf te nemen beschermingsmaatregelen en te volgen gedragsregels in het openbaar, voor, tijdens en na luchtaanvallen; 4e. het krachtig en daadwerkelijk bevor- deren van de voorbereiding, den opbouw en de verwezenlijking van die zelfbescherming, deze waar mogelijk te leiden, te steunen en hier- voor geschoold personeel en betrouwbaar materiaal beschikbaar te stellen. GEDUPEERDE TOURINGCAR- ONDERNEMERS. Een comitd van „gedupeerde touringcar- ondememers" heeft aan de leden van de Re geering, Raad van State, van de Staten-Gene- raal en andere overheidsliohamen een protest gezonden naar aanleiding van het herhaalde- lijk in beslag nemen van autobussen en tou ring-cars of het laten uitstappen van passa- giers op dikwerf voor hen zeer ongunstig ge- legen plaatsen, in verband met de groote fi- nancieele schade die zij thans lijden door de maatregelen van ambtenaren en justitie. Geconstateerd wordt dat allerlei vervoer- bedrijven (met Rijks- en Gemeentesubsidie) zich op het terrein begeven, dat uitsluitend aan de luxe touringcar-ondememingen behoor- de en tegen zulke lage prijzen, dat het zelfs voor den leek duidelijk is, dat hier met ver- lies wordt gewerkt; 18) (Vervolg.) een der geheimzinnige verhalen van AGATHA CHRISTIE. (Nadruk verboden.) „Ze is de volgende week op een partij bij George LomsiX. Hij heeft vader uitgenoodigd, die natuurl(jk niet wil gaan, maar hij heeft er heelemaal niet aan gedacht mij uit te noodi- gen. Ik veronderstel dat hij me veel te stom vindt. Het kwam lady Caterham voor dat haar nicht werkelijk een wonderlijke verbetering had ondergaan. Had ze misschien een onge- lukkige liefdesgeschiedenis gehad? Lady Caterham's opvatting was dat een ongeluk- kige liefdeshistorie diikwijls zeer heilzaam is voor jonge meisjes. Daardoor begonnen zij het leven emstig op te nemen. ,,Ik veronderstel niet dat George Lomax zelfs maar een oogenblik beseft dat je zullen we zeggen volwassen bent? Mijn beste Eileen ik moet eens met hem praten", zei ze. ,,Hij kan me niet lijden", zei Bundle. ,,Ik weet dat hij me niet zal uitnoodigen". ,,Onzin", zei lady Caterham. ,,Ik zal het wel met hem klaarspelen. Ik kende Lomax al toen jij nog z66 groot was". Ze wees een absoluut onmogelijke hoogte aan. „Hij zal al te blij zijn, mij een gunst te kunnen bewijzen. En hij zal zelf ook vast inzien, dat het van essentieel belang is. dat de tegenwoordige jonge meisjes een verstan- dig belang stellen in het welvaren van hun land". Bravo! Bravo!" zei Bundle bijna, maar ze hield zich in. „Nu zal ik wat lectuur erover zoeken", zei lady Caterham opstaande. dat de reisibureaux, die spoorkaartjes ver- koopen gedwongen worden voor hun excursies met touringcars uitsluitend A.T.O.-wagens te gebruiken, waardoor de particuliere onder- nemers weer terrein moeten prijsgeven; dat de genoemde vervoer-bedrjjven den niet gesteunden touringcar-ondememers een zeer oneerlijke concurrence aandoen. De gedupeerde touringcar-ondememers roe- pen alien, die invloed kunnen uitoefenen op hen te steunen in him protest, am te voor- komen, dat hun bedrijven ten gronde gaan. DE A.V.R.O. Verschenen is 't jaarverslag 1934 van de AV.R.O., uitgebracht door den directeur van het omroepbedrijf. den heer Vogt, aan het alg&neeen bestuur. Er wordt in geconsta teerd, dat de A.V.R.O., niettegenstaande de ongunstige tijdsomstandigheden, een goed jaar heeft gehad. Het aantal leden liep iets terug. Bij de tel ling op 1 October 1934 bleek dit te zijn 198.187. Dit beteekent een teruggang van niet ten voile 1 pet. tegenover 1933. De vrijwillig door de leden byeengebrachte contributie bedroeg 716.300 of pl.m. f 36.000 minder dan in 1933. De Radio-Bode, het weekblad van de A.V.R.O., had een oplaag van ongeveer mil- loen exemplaren per week. Mede dank zij de baten uit de exploitatie van de Radio Bode, kon het bedrijfs-overschot over 1934 ruim 600.000 bedragen. Het kapi- taal van de A.V.R.O. kwam daardoor na af- schrijving tot op 1 van alle bezittingen (met uitzondering van het effectenbezit) op 2.5 mil- lioen gulden. Aan de omroep-programma's werd bijna 625.000 ten koste gelegd. Talrijke grafieken geven het verloop van in- komsten, uitgaven, overschotten, ledentallen over de verschillende bedrijfsjaren overzich- telijk aan. Het verslag bevat fascimile van verklaringen van de Nederlandsche Bank, van de ledencommissie tot het nazien van de reke- ning en verantwoording en van den accoun tant J. N. Preyer. ,,De vooruitzichten voor 1935", aldus de heer Vogt in ht verslag „hoewel niet onguns tig te noemen, werpen toch donkerder scha- duwen, dan wij vroeger wel hebben zien han- gen." Tot en met Maart 1935 stortten de luister- vinken n.l. ruim 300.000 aan contributies. Toch wordt het bedrijfs-overschot voor 1935 voorzichtigheidshalve geraamd op niet meer dan 200.000. Het verslag wijdt vervolgens hoofdstukken aan A.V.R.O.'s positie in den omroep, A.V.R.O. en overheid, de golflengtesituatie, het zender- vraagstuk, etc. De voltooi'ing van de nieuwe studio te Hil- versum wordt tegen het voorjaar van 1936 tegemoet gezien. Een uitgebreid overzicht over de programma's van 1934 en een uiteen- zetting van de programma-politiek besluit het boekwerkje, dat typografisch zeer aantrekke- lijk is verzorgd. Komaani Hollandsche Dames-clienten, bestel met Uw eerste bezoek te Gent in het Huis JULJENNE SCHELFHOUT, Brabant- dam 6, Dampoortstr. 25. Daar kunt ge Uwe Maat- corsets tegelijkertijd aan- passen. De nieuwste schoonste Parijzer modellen 30 h 40 goedkooper! (Ingez. Med.) Zij riep met een schrille stem: ,,Juffrouiw Connor." Een heel keurige secretaresse kwam aan- loopen met een verschrikte uitdrukking op haar gezicht. Lady Caterham gaf haar ver schillende aanwijzingen. Kort daarop reed Bundle terug naar Brook Street, haar armen vol met lectuur zoo droog als men zich maar kan voorstellen. Het volgende wat ze deed was Jimmy The- siger opbellen. Zijn eerste woorden waren vol triomf. „Ik heb het klaar gespeeld", zei hij. „Maai ik had tocn heel wat last met Bill. Hij had het in zijn dikken kop gehaald, dat ik een lam zou zijn onder de wolven. Maar ten laatste heb ik het hem aan het verstand gebracht. Nou ik heb een massa rommel en bestudeer die... Je weet wel Parlements- en regeerings- rapporten. Afgrijselijk saai... maar als je iets doet moet je het goed doen. Heb je ooit ge- hoord van de grenskwestie van Santa-Fe ,,Nooit", zei Bimdie. „Nu dsiar geef ik me speciaal moeite voor. Die heeft jaren geduurd en was heel ingewik- keld. Ik ga er ddiep op in. Tegenwoordig moet men zich wel specialiseeren." „Ik heb ook een massa van die ddngen", zei Bundle. ,,Tante Marcia... vaders schoon- zuster. Ze gaat erg op in politick. Ze zal dan ook zorgen dat ik uitgenoodigd wordt op de partij die George geeft." ,,Neen? O zeg, dat zal vreeselijk leuk zijn." Hij zweeg even en toen zei hij: ,,Zeg, dat moesien we Loraine maar liever niet vertellen, he?" „Misschien niet." ,,Ja, zie je, misschien vindt ze het niet leuk, dat men haar er buiten laat. En ze moet er heusch buiten gehouden worden." „Ja." „Ik bedoel, dat je zoo'n meisje geen gevaar kunt laten loopen." Bundle bedacht dat het mijnheer Thesiger eenigszins aan tact ontbrak. Hij scheen heele maal geen gewetensbazwaren te hebben over het feit dat zij gevaar liep. ,,Ben je al weg?" „Neen, ik dacht maar even na." EEN NIEUWE VRED ESCONFERENTIE IN NEDERLAND? De diplomatieke correspondent van de „Daily Telegraph" schrijft: De Britsche regeering is waarschijnlijk van meaning, dat Hitler's ui voerige verklaring over de buitenlandsche politiek zoo spoedig mogelijk op een conferentie van alle belang- hebbende regeeringen besp'-oken dien te wor den. Te Londen is men van meening, dat dit de beste manier zou zijn om te constateeren, ten opziohte van welke kwesties en in hoeverre de weg thans voor overeenkomsten vrij is. Op het oogenblik is nog niet bekend, hoe en waar deze conferentie belegd zal worden. Als eventueele plek van samenkomst is een plaats in Nederland genoemd, tot dusver ontbraken echter tijd en gelegenheid om aan detail-kwes- ties aandacht te besteden. Het feit, dat binnenkort een wijziging plaats heeft in het kabinet, heeft een niet te ver- mijden invloed op het tijdstip, waarop Enge- land aan zulk een belangrijke conferentie kan deelnemen. Men wijst er echter op, dat de tusschenliggende tijd in ieder geval gebruikt zal worden, om naar andere bepaalde onder- werpen van bespreking te zoeken. Uit Londen wordt aan de Echo de Paris ge- meld, dat de Britsche regeering overweegt het initiatief te nemen voor een nieuwe in Neder land te houden conferentie, teneinde te onder- handelen over een nieuw vredesverdrag. Deze conferentie zou de triomf worden van de her- ziening van de oude verdragen. Waarschijn lijk zal een memorandum, waarin voorloopig ophelderingen worden verzocht, onverwijld aan Berlijn worden voorgelegd. ONDERZOEK WAPENFABRICAGE. Voor de staatscommissie inzake de particu liere fabricage in de Vereenigde Staten van en den particulieren handel in wapens heeft de vertegenwoordiger van den nationalen vre- desraad, Arnold Forster, verklaard, dat vol- gens de opgaven welke dienaangaande bij de belasting-administratie in Somerset House berusten, de minister van binnenlandsche zaken Gilmour niet langer geleden dan op 16 April van dit jaar ruim 3000 gewone aandee- len in Vlckers had en de minister van kolonien Cunliffe Lister 25. De heer Forster zeide niet te gelooven dat de politiek van ministers in eenige mate beinvloed was door het feit, dat zij deze aandeelen bezaten, maar meende toch dat er bezwaren waren tegen een stelsel, waarbij twee belangen, het eene publiek en het andere particulier, zoo nauw met elkaar verbonden konden zijn. Zoolang ministers en parlementsleden dergelijke aandeelen konden bezitten) moest z.i. het bepleiten in het parle- ment van een actieve politiek van algemeene vermindering der bewapening in zekere mate het gevaar loopen getemperd te worden door rekening te houden met de particuliere belan gen er bij betrokken. Hij betoogde dat het niet goed kon zijn voor de reputatie van een regee ring als het bekend was dat leden van het ka- hinet in een positie konden verkeeren dat zij persoonlijk, in hoe geringe mate ook, voor- deel konden trekken uit een mislukking van ontwapeningsonderhandelingen en van het plaatsen van bestellingen bij bewapeningsfir- ma's door hun collega's van land-, zee- en luchtmacht. Desgevraagd heeft de minister van kolonien verklaard dat hij inderdaad aandeelen in Vic- kers bleek te hebben. Hij bezat n.l. 3 aandee len van 6 sh. 8 pence die hem een jaarlijksch Prachtig zijn de nieuwe legpuzzles bij 2 pak 1.2.3. Gedurende een maand krijgt U 2 pak zelfwer- kend waschmiddel 1. 2. 3. voor slechts 30 cents en daarbij een van de vier prachtige legpuzzles. Doet thans Uw wasch - vlug, veilig en goed met 1.2.3.; Holland's beste zelfwerkende waschmiddel. En verblijdt Uw kinderen met zoo'n eenige legpuzzle. HAMDEISONDERNEMING ARSOV. APELDOORN 1 2 3 DOET DE WASCH,' „0 zeg, ga jjj morgen naar de lijkschou- wing?" „Ja, en jij?" ,,Ja en tusschen twee haakjes, het staat in de avondbladen, maar verscholen in een hoekik had gedacht dat ze er nogal ophef van gemaakt zouden hebben." „Ja... ik ook." „Nu", zei Jimmy, „moet ik een beetje gaan opschieten met mijn taak. Ik ben juist ge- komen, dat Bolivia ons een nota gezonden heeft." „Ik moet ook opschieten met mijn afdee- ling", zei Bundle. ,,Ga je den heelen avond zitten vossen?" ,,Ik denk het wel. En jij ,,G waarschijnlijk wel. Goeden avond." Ze waren beiden leugenaars van de meest schaamtelooze soort. Jimmy Thesiger wist heel goed dat hij met Loraine uit ging dinee- ren. En wat Bundle betreft ze had nog niet afgebeld of zij doste zich in verschillende vreemde gewaden, die dan ook haar kamenier behoorden. En nadat zij ze aangetrokken had trok zij er te voet op uit, terwijl ze overpeins- de of de bus of de ondergrondsche de beste manier zou zijn om de Zeven Wijzerplaten- club te bereiken. DERTIENDE HOOFDSTUK. De Zeven Wijzerplatenclub. Bundle bereikte de Hunstantonstreet 14 om circa 6 uur n.m. Op dat uur, zooals zij juist voorzien had, was de Zeven Wijzerplatenclub een dooie boel. Bundle's doel was zeer een- voudig. Ze wilde den ex-lakei Alfred te spre- ken zien te krijgen. Ze was overtuigd, als ze hem maar eenmaal zag dat het overige zich wel zou redden. Bundle had een eenvoudige autocratische methode om hedienden te be- handelen. Die mislukte zelden en ze zou niet weten waarom die nu mislukken zou. Het eenige waarvan zij niet zeker was, was het aantal menschen, die het clubgebouw bewoon- den. Natuurlijk wenschte ze, dat haar tegen- woordigheid aan zoo weinig mogelijk men schen bekend was. Terwijl ze nog aarzelde dividend geven van 7 sh. 6 pence. Hij had zijn aandeelenbezit niet vergroot maar meende toch te moeten zeggen dat zijn dividend met 6 pence gestegen was. Jaren geleden, aldus de minister, ben ik blijkbaar commissaris ge- weest van een maatschappij die door Vickers werd overgenomen. Ik dacht dat ik al mijn aandeelen verkocht had, maar blijkbaar zijn deze drie overgebleven. De nood, dien de landbouwers in het Japan- sche bergland lijden, tart bijna het voorstel- lingsvermogen van den Westerling. Gedurende de laatste twintig jaren is er wel een kleine verbetering ihgetreden, doch de levensom- standigheden der boeren zijn nog alle rtreu- rigst. Het landbouwende gedeelte der Japansche bevolking, zoo schrijft een bijzondere corres pondent uit het Verre Oosten, gaat gehukt onder den verpletterenden schuldenlast van 5 milliard Yen. De helft van den rijstoogst of meer zelfs gaat naar den grondeigenaar als pacht. De Japansche boeren eten zelf geen rrjst, tenzij als een buitensporige weelde bij een feest of andere gewichtige gebeurtenis in hoe ze het best de zaak zou aanpakken, werd het probleem voor haar opgelost op een bui- tengewoon gemakkelijke wijze. De deur van no. 14 ging open en Alfred zelf kwam naar buiten. „Goeden middag Alfred", zei Bundle vrien- delijk. Alfred ontstelde. „0 goeden middag, freule. Ik... ik herkende de freuie niet zoo dadelijk." Terwijl ze in haar geest lof toezwaaide aan de kleedipg van haar kamenier, ging ze over tot het zakelijk ge deelte. „Ik wil je even spreken Alfred. Waar kun nen we dat doen?" „Ja... heusch freule... ik weet het niet... dit is geen erg nette buurt, weet u..." Bundle viel hem in de rede. „Wie is er in de club?" ,,Op het oogenblik niemand, freule.''' ,,Dan zullen we binnen gaan." Alfred haalde een sleutel voor den dag en deed de deur open. Bundle ging naar binnen. Alfred verschrikt en schaapachtig volgde haar. Bundle ging zitten en keek de niet op zijn gemak zrjnde Alfred reoht in het gezicht. ,,Ik veronderstel, dat je wel weet", zei ze beslist, „dat wat je hier doet, absoluut in strijd is met de wet." Alfred in de war gebracht ging dan op den eenen, dan op den anderen voet staan. „Er is inderdaad al twee keer een inval ge- daan", gaf hij toe. „Maar er werd niets com- promitteerends gevonden, daar mijnheer Mos- gorovsky alles zoo netjes geregeld heeft." „Ik heb het niet alleen over het spelen", zei Bundle. „Er gebeurt nog meer... waarschijn lijk veel meer dan je weet. Ik zal je op den man af iets vragen, Alfred, en ik zou graag hebben dat je me alsjeblieft de waarheid ver- telde Hoeveel heeft men je betaald om op Chimneys weg te gaan?" Alfreds blik gleed twee keer langs de kroonlijst, alsof hij daar inspiratie zocht, hij slikte drie of vier keer en toen deed hij wat gewoonlijk het onvermijdelijk gevolg is als een zwakke wil tegenover een sterken staat. ,,Het is zoo gegaan, freule. Op zekeren dag komt mijnheer Mosgorovsky met een gezel- de familie, zij houden zich in het leven gierst, gerst en boekweit. 'Honderdduixeiidejt levens zelfs op minder en voeden, of hever vullen, zich met een soep gemaakt van gras, paardekastanjes, boombast en bladereav waarbij een beetje gierst gemengd wordt vnor den smaak. In de zes Noord-oostelijke provincies staait de hongersnood een twee millioen rampzsiige boeren in het gezicht; hunne oogsten in het afgeloopen jaar zijn mislukt. Jonge vroawen en meisjes worden verkocht, niet zoo zeer -am het geld, als wel om haar uit de ellende te helpen. Op meer dan 100 lagere scholen heeft een 1000-tal onderwijzers in maanden al geen aal»~ ris kunnen ontvangen. Als een boer den. ge- heelen nacht op blijft en thuis doorwerkt, kan hij vier van stroo gevlochten zakken maken, waarvoor hij dan 11 cent per stuk ontvaagt, of netto na aftrek van den prijs van het sfcre* yen 32. Hiermede kan hij zijn gezin voor j dag onderhouden. Maar zelfs al zijn de sten goed, dan nog is het bestaan van boer bijna onmogelijk. Voortdurend wordt de regeering dringend aangezocht am steun jMSor de landbouwdlstricten. Met grooten. tegemdB heeft het parlement onlangs 15.000.000 schap Chimneys bekijken op een van de zichtigingsdagen. Mijnheer Tredwell was heelemaal in orde... hij had namelijk aan zgn teen een nagel die naar binnen groeida— - dns moest ik het gezelschap rondleiden. Nada-t 3t dat gedaan had bleef Mosgorovsky achter en na me goed bedacht te hebben, hegon hff te. praten." „Ja", zei Bundle aanmoedigend. „En om kort te gaan", zei Alfred, terwip hij, zijn relaas verhaastte, „hij bood me direct honderd pond aan als ik oogenblikkelijlc rcijr dienst opzegde en voor deze club wilde gen. Hij moest iemand hebben die gewend was in de beste families... om de plaats ka- rakter te geven, als hij het noemde, en steer. Het zou hemeltergend geweest zijn, als ik W afgeslagen had... en dan laat ik nog buitor beschouwing dat het loon dat ik hier krijg juist drie keer zoo hoog is als hetgeen rk als tweede lakei verdiende." „Honderd pond, dat is een heel groote scum, Alfred. Hebben ze er iets over gezegd wist jouw plaats op Chimneys zou innemen.' „Ik maakte er een beetje bezwaar tegraa dat ik direct moest weggaan. Zooals ik oTt- legde was het niet gehruikelijk en kon oage- makken veroorzaken. Maar mijnheer Mosgo rovsky kende een jonge kerel... die al in een goeden dienst geweest was en bereid ten alien tijde te komen. Dus sprak ik over hem met mijnheer Tredwell en werd alles in der minae geschikt." Bundle knikte. Haar eigen vermoedens wa ren juist geweest en de modus operandi was bijna precies geweest als zij zich voorgestefeS had. Ze probeerde verder te informeereir. „Wie is mijnheer Mosgorovsky?" ,;De heer, die deze club houdt. Het is esse." Rus. Een heel knappe heer." Bundle gaf even het onderzoek op en ging: tot iets anders over. Honderd pond is een heele groote som, Al fred." ,,Grooter dan ik ooit in handen gehad heb, freule", zei Alfred in eenvoudige oprechtheid. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 1